indesse industry vcp-03 - teklim · vcp-03-055-eo vcp-03-150-eo vcp-03-200-eo 3250 6350 10000 air...

of 15/15
Your partner in ventilation... 120 BASIC FEATURES - System modu³owy dla wysokoœci otworów do 7,0 m i szerokoœci do 11,0 m - D³ugoœci 0,55 m, 1,5 m i 2,0 m - Nagrzewnica wody ciep³ej, nagrzewnica wody gor¹cej, nagrzewnica elektryczna lub model bez nagrzewnicy - Monta¿ pionowy i poziomy - Gwarancja 36 miesiecy Kurtyny powietrzne zosta³y zaprojektowane do oddzielania dwóch œrodowisk o ró¿nych temperaturach za pomoc¹ strumienia powietrza. Tego typu kurtyny s¹ szczególnie polecane do monta¿u w obiektach takich jak magazyny, hale produkcyjne itp. Kurtyny powietrzne powinny byæ montowane w suchym pomieszczeniu o temperaturze w zakresie do +40 °C i wilgotnoœci wzglêdnej do 80%. Kurtyny s¹ przeznaczone do przet³aczania powietrza wolnego od py³ów, t³uszczów, oparów chemikaliów czy innych zanieczyszczeñ. Klasa zabezpieczeñ elektrycznych dla kurtyn z nagrzewnic¹ wodn¹ lub bez nagrzewnicy wynosi IP 44. Klasa zabezpieczeñ elektrycznych dla kurtyn z nagrzewnic¹ elektryczn¹ wynosi IP20. Wentylatory spe³niaj¹ wymagania klasy IP44. Projekt instalacji kurtyn powietrznych powinien byæ wykonany przez projektanta instalacji HVAC. Obudowa kurtyny powietrznej wykonanana jest z blachy stalowej pomalowanej na kolor bia³y (RAL 9010). Inne kolory z palety RAL s¹ dostêpne na zamówienie klienta. INDESSE Industry NAJWA¯NIEJSZE CECHY Air curtains with electric heater are fitted with the safety thermostat with automatic reset and emergency thermostat with manual reset. The warm-water exchangers are designed for the maximum operating water temperature of +100 °C and the maximum operation pressure of 1.6 MPa. The hot-water exchangers are designed for the maximum operating water temperature of +130 °C and the maximum operation pressure of 1.6 MPa. PRIMARY PARAMETERS PARAMETRY PODSTAWOWE Kurtyny powietrzne z nagrzewnic¹ elektryczn¹ zosta³y wyposa¿one w termostat zabezpieczaj¹cy z automatycznym resetem oraz termostat awaryjny z resetem rêcznym. Wymienniki ciep³a wody ciep³ej zosta³y zaprojektowane do pracy z czynnikiem grzewczym o maksymalnej temperaturze +100°C i maksymalnym ciœnieniu roboczym 1.6 Mpa. Wymienniki ciep³a wody gor¹cej zosta³y zaprojektowane do pracy z czynnikiem grzewczym o maksymalnej temperaturze +130°C i maksymalnym ciœnieniu roboczym 1.6 Mpa. water heater / electric heater / air-only / opening heights (widths) of up to 7 m (11 m) / nagrzewnica wodna nagrzewnica elektryczna bez nagrzewnicy wysokoœæ (szerokoœæ) otworów drzwiowych do 7 m (11 m) - Modular system, for openings of up to 7 m height and up to 11 m width - 0.55 m, 1.5 m, and 2.0 m module lengths - Warm-water heater, hot-water heater, electric heater, or air-only version - Vertical and horizontal installation - 36-month guarantee The air curtain housing is made of white painted metal plate (RAL9010). Other RAL-based color may also be provided on customer's request. The air curtains are designed for the barrier-free separation of two areas with various climatic conditions. These air curtains are particularly suitable for installation in warehouses, production halls, and so on. The air curtain shall be installed indoor in a dry area with ambient temperatures ranging from 0 °C up to +40 °C and relative humidity of up to 80 %. It is designed for conveying air free of rough dust, grease, chemical fumes, and other impurities. The IP rating of air curtains without heater and with water heating is IP44. The IP rating of air curtain with electric heating is IP 20. The fans comply with requirements of IP 44. The air curtain project shall always be developed by the HVAC designer. INDESSE Industry INDESSE Industry VCP-03 AIR CURTAINS KURTYNY POWIETRZNE Producent zastrzega sobie prawo do zmian bez wczeœniejszego powiadomienia. ©2VV, spol. s r.o. Wyprodukowano w UE

Post on 12-Feb-2021

2 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Your partner in ventilation...

  120

  BASIC FEATURES

  - System modu³owy dla wysokoœci otworów do 7,0 m i szerokoœci do 11,0 m

  - D³ugoœci 0,55 m, 1,5 m i 2,0 m- Nagrzewnica wody ciep³ej, nagrzewnica wody gor¹cej,

  nagrzewnica elektryczna lub model bez nagrzewnicy- Monta¿ pionowy i poziomy- Gwarancja 36 miesiecy

  Kurtyny powietrzne zosta³y

  zaprojektowane do oddzielania dwóch œrodowisk o ró¿nych temperaturach za pomoc¹ strumienia powietrza. Tego typu kurtyny s¹ szczególnie polecane do monta¿u w obiektach takich jak magazyny, hale produkcyjne itp. Kurtyny powietrzne powinny byæ montowane w suchym pomieszczeniu o temperaturze w zakresie do +40 °C i wilgotnoœci wzglêdnej do 80%. Kurtyny s¹ przeznaczone do przet³aczania powietrza wolnego od py³ów, t³uszczów, oparów chemikaliów czy innych zanieczyszczeñ. Klasa zabezpieczeñ elektrycznych dla kurtyn z nagrzewnic¹ wodn¹ lub bez nagrzewnicy wynosi IP 44. Klasa zabezpieczeñ elektrycznych dla kurtyn z nagrzewnic¹ elektryczn¹ wynosi IP20. Wentylatory spe³niaj¹ wymagania klasy IP44. Projekt instalacji kurtyn powietrznych powinien byæ wykonany przez projektanta instalacji HVAC.Obudowa kurtyny powietrznej wykonanana jest z blachy stalowej pomalowanej na kolor bia³y (RAL 9010). Inne kolory z palety RAL s¹ dostêpne na zamówienie klienta.

  INDESSE Industry

  NAJWA¯NIEJSZE CECHY

  Air curtains with electric heater are fitted with the safety

  thermostat with automatic reset and emergency

  thermostat with manual reset. The warm-water

  exchangers are designed for the maximum operating water

  temperature of +100 °C and the maximum operation

  pressure of 1.6 MPa. The hot-water exchangers are

  designed for the maximum operating water temperature of

  +130 °C and the maximum operation pressure of 1.6 MPa.

  PRIMARY PARAMETERS PARAMETRY PODSTAWOWE

  Kurtyny powietrzne z nagrzewnic¹ elektryczn¹ zosta³y wyposa¿one w termostat zabezpieczaj¹cy z automatycznym resetem oraz termostat awaryjny z resetem rêcznym. Wymienniki ciep³a wody ciep³ej zosta³y zaprojektowane do pracy z czynnikiem grzewczym o maksymalnej temperaturze +100°C i maksymalnym ciœnieniu roboczym 1.6 Mpa. Wymienniki ciep³a wody gor¹cej zosta³y zaprojektowane do pracy z czynnikiem grzewczym o maksymalnej temperaturze +130°C i maksymalnym ciœnieniu roboczym 1.6 Mpa.

  water heater /

  electric heater /

  air-only /

  opening heights (widths) of up to 7 m (11 m) /

  nagrzewnica wodna

  nagrzewnica elektryczna

  bez nagrzewnicy

  wysokoœæ (szerokoœæ) otworów drzwiowych do 7 m (11 m)

  - Modular system, for openings of up to 7 m height and up

  to 11 m width

  - 0.55 m, 1.5 m, and 2.0 m module lengths

  - Warm-water heater, hot-water heater, electric heater, or

  air-only version- Vertical and horizontal installation

  - 36-month guarantee

  The air curtain housing is made of white painted metal plate (RAL9010). Other RAL-based color may also be provided on

  customer's request.

  The air curtains are designed for the

  barrier-free separation of two areas with various climatic

  conditions. These air curtains are particularly suitable for

  installation in warehouses, production halls, and so on. The

  air curtain shall be installed indoor in a dry area with

  ambient temperatures ranging from 0 °C up to +40 °C and

  relative humidity of up to 80 %. It is designed for conveying air free of rough dust, grease, chemical fumes, and other

  impurities. The IP rating of air curtains without heater and

  with water heating is IP44. The IP rating of air curtain with

  electric heating is IP 20. The fans comply with requirements

  of IP 44. The air curtain project shall always be

  developed by the HVAC designer.

  INDESSE Industry

  INDESSE Industry VCP-03

  AIR CURTAINS KURTYNY POWIETRZNE

  Producent zastrzega sobie prawo do zmian bez wczeœniejszego powiadomienia. ©2VV, spol. s r.o.Wyprodukowano w UE

 • Your partner in ventilation...

  121

  VCP-03-055-TO

  VCP-03-055-TP

  VCP-03-055-HO

  VCP-03-055-HP

  VCP-03-055-EO

  VCP-03-055-SO

  VCP-03-150-TO

  VCP-03-150-TP

  VCP-03-150-HO

  VCP-03-150-HP

  VCP-03-150-EO

  VCP-03-150-SO

  VCP-03-200-TO

  VCP-03-200-TP

  VCP-03-200-HO

  VCP-03-200-HP

  VCP-03-200-EO

  VCP-03-200-SO

  Air curtain

  type

  Typ kurtyny

  powietrznej

  Door height* [m]

  (double-sided

  installation)

  WysokoϾ drzwi*

  [m]

  (Monta¿ obustronny)

  3Air capacity [m /h]

  Wydatek

  powietrza3

  [m /g]

  Noise**

  [dB(A)]

  Ha³as**

  [dB(A)]

  Heater

  power [kW]

  Moc nagrzewnicy

  [kW]

  Fan voltage

  /current [V/A]

  Napiêcie /

  natê¿enie pr¹du

  wentylatora

  [V/A]

  Weight

  [kg]

  Ciê¿ar

  [Kg]

  Heater voltage

  /current [V/A]

  Napiêcie /

  natê¿enie pr¹du

  nagrzewnicy

  [V/A]

  2650

  2650

  2650

  2650

  3250

  3500

  5250

  5250

  5250

  5250

  6350

  6600

  8100

  8100

  8100

  8100

  10000

  10200

  72,0

  72,0

  72,0

  72,0

  70,2

  70,5

  70,0

  70,0

  70,0

  70,0

  68,0

  68,0

  69,0

  69,0

  69,0

  69,0

  67,0

  67,0

  11,40***

  11,40***

  11,60****

  11,60****

  6

  -

  23,80***

  23,80***

  30,43****

  30,43****

  12

  -

  35,86***

  35,86***

  45,57****

  45,57****

  18

  -

  -

  -

  -

  -

  400/9

  -

  -

  -

  -

  -

  400/18

  -

  -

  -

  -

  -

  400/27

  -

  400/0,65

  400/0,65

  400/0,65

  400/0,65

  400/0,65

  400/0,65

  400/1,30

  400/1,30

  400/1,30

  400/1,30

  400/1,30

  400/1,30

  400/2,00

  400/2,00

  400/2,00

  400/2,00

  400/2,00

  400/2,00

  37,0

  37,0

  37,0

  37,0

  29,5

  25,0

  99,0

  99,0

  99,0

  99,0

  79,0

  67,0

  133,0

  133,0

  133,0

  133,0

  106,0

  90,0

  * Limited distance when air flow speed decreases to 2 m/s. Applies to the highest capacity type under optimum conditions.

  ** Sound pressure measured 3 m from the air curtain intake.

  *** At the temperature gradient of 90/70 and temperature of intake air equal to +15 °C.

  ****At the temperature gradient of 130/70 and temperature of intake air equal to +15 °C.

  * Zasiêg strumienia powietrza w miejscu gdzie jego œrednia prêdkoœæ spada do 2 m/s. Odpowiada typowi o najwiêkszej wydajnoœci w optymalnych warunkach.

  ** Ciœnienie akustyczne mierzone w odleg³oœci 3 m od wlotu powietrza do kurtyny.

  *** Dla ró¿nicy temperatur czynnika grzewczego 90/70 i temperatury powietrza wlotowego równego +15°C.

  ****Dla ró¿nicy temperatur czynnika grzewczego 130/70 i temperatury powietrza wlotowego równego +15°C.

  VCP-03-055-EO

  VCP-03-150-EO

  VCP-03-200-EO

  3250

  6350

  10000

  Air curtain type

  Typ kurtyny

  powietrznej

  3Air capacity [m /h]

  Wydatek powietrza 3

  [m /g]

  Electric heater parameters

  Parametry nagrzewnic elektrycznych

  * At the maximum air flow and maximum heater power. * Przy maksymalnym wydatku powietrza i maksymalnej mocy nagrzewnicy.

  Heater power [kW]

  Moc nagrzewnicy [kW]

  4,5

  4,9

  4,9

  Temperature increase* Ît [°C]

  Îò [°C]Przyrost temperatury*

  6

  12

  18

  * Temperature of intake air: +15 °C * Temperatura wlotu powietrza +15°C.

  VCP-03-055-TO

  VCP-03-055-TP

  VCP-03-150-TO

  VCP-03-150-TP

  VCP-03-200-TO

  VCP-03-200-TP

  2650

  2650

  5250

  5250

  8100

  8100

  Water exchanger parameters for water temperature gradient of 60/40 °C

  Wydajnoœæ nagrzewnic wodnych dla parametrów wody 60/40°C

  4,30

  4,30

  12,18

  12,18

  18,22

  18,22

  19,7

  19,7

  21,8

  21,8

  21,6

  21,6

  0,05

  0,05

  0,14

  0,14

  0,22

  0,22

  0,29

  0,29

  1,47

  1,47

  1,37

  1,37

  6,0 (10)

  6,5 (11)

  7,0 (11)

  Air curtain type

  Typ kurtyny

  powietrznej

  3Air capacity* [m /h]

  Wydatek powietrza* 3

  [m /g]

  Heater power* [kW]

  Moc nagrzewnicy*

  [kW]

  Outlet temperature [°C]

  Temperatura na wylocie

  [°C]

  Water flow [l/s]

  Przep³yw wody

  [l/s]

  Water pressure loss [kPa]

  Spadek ciœnienia wody

  [kPa]

  INDESSE Industry VCP-03

  AIR CURTAINS KURTYNY POWIETRZNE

  Producent zastrzega sobie prawo do zmian bez wczeœniejszego powiadomienia. ©2VV, spol. s r.o.Wyprodukowano w UE

 • Your partner in ventilation...

  122

  * Temperature of intake air: +15 °C * Temperatura wlotu powietrza +15°C.

  VCP-03-055-TO

  VCP-03-055-TP

  VCP-03-150-TO

  VCP-03-150-TP

  VCP-03-200-TO

  VCP-03-200-TP

  2650

  2650

  5250

  5250

  8100

  8100

  Water exchanger parameters for water temperature gradient of 70/50 °CWydajnoœæ nagrzewnic wodnych dla parametrów wody 70/50°C

  6,63

  6,63

  16,76

  16,76

  25,13

  25,13

  22,3

  22,3

  24,3

  24,3

  24,1

  24,1

  0,08

  0,08

  0,20

  0,20

  0,35

  0,35

  0,58

  0,58

  2,45

  2,45

  2,25

  2,25

  * Temperature of intake air: +15 °C * Temperatura wlotu powietrza +15°C.

  VCP-03-055-TO

  VCP-03-055-TP

  VCP-03-150-TO

  VCP-03-150-TP

  VCP-03-200-TO

  VCP-03-200-TP

  2650

  2650

  5250

  5250

  8100

  8100

  Water exchanger parameters for water temperature gradient of 80/60 °CWydajnoœæ nagrzewnic wodnych dla parametrów wody 80/60°C

  9,01

  9,01

  21,31

  21,31

  31,97

  31,97

  24,9

  24,9

  26,9

  26,9

  26,5

  26,5

  0,11

  0,11

  0,26

  0,26

  0,38

  0,38

  0,98

  0,98

  3,72

  3,72

  3,33

  3,33

  * Temperature of intake air: +15 °C * Temperatura wlotu powietrza +15°C.

  VCP-03-055-TO

  VCP-03-055-TP

  VCP-03-150-TO

  VCP-03-150-TP

  VCP-03-200-TO

  VCP-03-200-TP

  2650

  2650

  5250

  5250

  8100

  8100

  Water exchanger parameters for water temperature gradient of 90/70 °CWydajnoœæ nagrzewnic wodnych dla parametrów wody 90/70°C

  11,40

  11,40

  25,87

  25,87

  38,86

  38,86

  27,6

  27,6

  29,4

  29,4

  29,0

  29,0

  0,13

  0,13

  0,31

  0,31

  0,47

  0,47

  1,47

  1,47

  5,0

  5,0

  4,6

  4,6

  * Temperature of intake air: +15 °C * Temperatura wlotu powietrza +15°C.

  VCP-03-055-HO

  VCP-03-055-HP

  VCP-03-150-HO

  VCP-03-150-HP

  VCP-03-200-HO

  VCP-03-200-HP

  2650

  2650

  5250

  5250

  8100

  8100

  Water exchanger parameters for water temperature gradient of 130/70 °CWydajnoœæ nagrzewnic wodnych dla parametrów wody 130/70°C

  11,60

  11,60

  30,43

  30,43

  45,57

  45,57

  27,8

  27,8

  32,0

  32,0

  31,5

  31,5

  0,04

  0,04

  0,12

  0,12

  0,18

  0,18

  0,2

  0,2

  1,0

  1,0

  0,9

  0,9

  Air curtain type

  Typ kurtyny

  powietrznej

  3Air capacity* [m /h]

  Wydatek powietrza*3

  [m /g]

  Heater power* [kW]

  Moc nagrzewnicy* [kW]

  Outlet temperature [°C]

  Temperatura na wylocie

  [°C]

  Water flow [l/s]

  Przep³yw wody [l/s]

  Water pressure loss [kPa]

  Spadek ciœnienia wody

  [kPa]

  Air curtain type

  Typ kurtyny

  powietrznej

  3Air capacity* [m /h]

  Wydatek powietrza*3

  [m /g]

  Heater power* [kW]

  Moc nagrzewnicy* [kW]

  Outlet temperature [°C]

  Temperatura na wylocie

  [°C]

  Water flow [l/s]

  Przep³yw wody [l/s]

  Water pressure loss [kPa]

  Spadek ciœnienia wody

  [kPa]

  Air curtain type

  Typ kurtyny

  powietrznej

  3Air capacity* [m /h]

  Wydatek powietrza*3

  [m /g]

  Heater power* [kW]

  Moc nagrzewnicy* [kW]

  Outlet temperature [°C]

  Temperatura na wylocie

  [°C]

  Water flow [l/s]

  Przep³yw wody [l/s]

  Water pressure loss [kPa]

  Spadek ciœnienia wody

  [kPa]

  Air curtain type

  Typ kurtyny

  powietrznej

  3Air capacity* [m /h]

  Wydatek powietrza*3

  [m /g]

  Heater power* [kW]

  Moc nagrzewnicy* [kW]

  Outlet temperature [°C]

  Temperatura na wylocie

  [°C]

  Water flow [l/s]

  Przep³yw wody [l/s]

  Water pressure loss [kPa]

  Spadek ciœnienia wody

  [kPa]

  INDESSE Industry VCP-03

  AIR CURTAINS KURTYNY POWIETRZNE

  Producent zastrzega sobie prawo do zmian bez wczeœniejszego powiadomienia. ©2VV, spol. s r.o.Wyprodukowano w UE

 • Your partner in ventilation...

  123

  Fig. 1 VCP-03-055 module - warm water / hot waterRysunek 1 modu³ VCP-03-055 - ciep³a / gor¹ca woda

  180

  42

  0

  84 65 525

  70

  30

  Terminal board

  Fig. 2 VCP-03-055 module - electricRysunek 2 modu³ VCP-03-055 - elektryczna

  65 52599 550

  45

  4

  PG 16 leads

  Terminal board

  Fig. 3 VCP-03-055 module - warm water / hot water with PORysunek 3 modu³ VCP-03-055 - ciep³a / gor¹ca woda z zabezpieczeniem przeciwzamro¿eniowym PO

  Sensor of anti-freeze protection POCzujnik zabezpieczenia przeciwzamro¿eniowego

  425

  60 65 525

  Terminal board

  Listwa zaciskowaListwa zaciskowa

  PrzepustyPG 16

  Listwa zaciskowa

  INDESSE Industry VCP-03

  AIR CURTAINS KURTYNY POWIETRZNE

  Producent zastrzega sobie prawo do zmian bez wczeœniejszego powiadomienia. ©2VV, spol. s r.o.Wyprodukowano w UE

 • Your partner in ventilation...

  124

  Fig. 4 VCP-03-150 module - warm water exchangerRysunek 4 modu³ VCP-03-155 – wymiennik na ciep³¹ wodê

  Fig. 5 VCP-03-200 module - air-onlyRysunek 5 modu³ VCP-03-200 - bez nagrzewnicy

  60

  10

  1,5

  (7

  1,5

  u M

  20

  0)

  550

  74

  0

  15

  00

  38

  0

  65 525

  50165

  65

  06

  50

  20

  00

  550 65 525

  INSTALLATION AND ASSEMBLY

  - The air curtain can be installed both in vertical and

  horizontal positions.

  - The air curtain shall be located as close to the top (side)

  edge of the doorway as possible.

  - To ensure a correct function it is recommended that the air

  curtain is located 100 mm above the doorway or overlaps

  the doorway by 100 mm on both sides.

  - Correct operation of the air curtain requires that specified

  distances from the surrounding objects are observed, see

  figure.

  - Suspension holders are used for installing (hanging) the

  air curtain see ACCESSORIES.

  MONTA¯ I INSTALACJA

  - Kurtyna powietrzna mo¿e byæ montowana zarówno w pozycji poziomej jak i pionowej.

  - Kurtyna powietrzna bêdzie zlokalizowana mo¿liwie najbli¿ej górnej krawêdzi otworu drzwiowego jak to tylko mo¿liwe.

  - Aby zapewniæ poprawne dzia³anie zaleca siê aby kurtyna powietrzna wystawa³a powy¿ej otworu drzwiowego na 100 mm lub na 100 mm z ka¿dej strony poza szerokoœæ drzwi.

  - Poprawne dzia³anie kurtyny powietrznej wymaga aby okreœlone odleg³oœci od otaczaj¹cych obiektów by³y zachowane, zob. rysunek.

  - Do monta¿u kurtyn powietrznych (zawieszenia) s¹ stosowane uchwyty monta¿owe, zob. rozdzia³ Akcesoria.

  INDESSE Industry VCP-03

  AIR CURTAINS KURTYNY POWIETRZNE

  Producent zastrzega sobie prawo do zmian bez wczeœniejszego powiadomienia. ©2VV, spol. s r.o.Wyprodukowano w UE

 • Your partner in ventilation...

  125

  CONTROL STEROWANIE

  Kurtyny powietrzne s¹ dostarczane bez wbudowanego sysytemu sterowania. Poni¿ej podano zalecane akcesoria do regulacji.

  INDESSE Industry

  min.300mm

  Anchoring structure (building delivery)Anchoring holder

  Inle

  tW

  lot

  1 module VCP-03-055

  Anchoring holder

  Konstrukcja wsporcza (zapewniona w budynku)Uchwyt kotwi¹cy

  Uchwyt kotwi¹cy

  1 modu³ VCP-03-055

  Vertical installation, side viewMonta¿ pionowy, widok z boku

  VCP-DH-01 horizontal holder

  VCP-DH-01Uchwyt poziomy

  Horizontal installation, side viewMonta¿ poziomy, widok z boku

  Door openingOtwór drzwiowy

  Min

  . 0

  0 m

  m3

  Min. 00 mm3

  The air curtains are shipped without

  integrated control system. The following accessories are

  recommended to allow their regulation.

  INDESSE Industry

  INDESSE Industry VCP-03

  AIR CURTAINS KURTYNY POWIETRZNE

  Producent zastrzega sobie prawo do zmian bez wczeœniejszego powiadomienia. ©2VV, spol. s r.o.Wyprodukowano w UE

 • Your partner in ventilation...

  126

  Possibilities of individual types of controller

  Mo¿liwoœci poszczególnych typów sterowników

  YESTAK

  Up to 6do 6

  YESTAK

  YESTAK

  YESTAK

  Control typeTyp sterowania

  Air capacity controlRegulacja wydajnoœci powietrza

  Door contact connectionPod³¹czenie wy³¹cznika drzwiowego

  Thermostat connectionPod³¹czenie termostatu

  Timer connectionPod³¹czenie do zegara

  Service interval indicationWskaŸnik koniecznoœci przegl¹du

  Open door indication WskaŸnik pozycji wy³¹cznika drzwiowego

  Electric heater aftercoolingSch³adzanie nagrzewnicy elekrycznej

  Chaining air curtainsSzeregowe ³¹czenie kurtyn

  Light indication of selected functionPodœwietlenie wybranej funkcji

  Controller-air curtain connectionSposób po³¹czenia kurtyny ze sterownikiem

  ROD RB

  5 speeds5 Prêdkoœci

  ManualRêczny

  NONIE

  Electric heater controlSterowanie nagrzewnic¹ elektryczn¹

  NONIE

  Operation onlyTylko stan pracy

  NONIE

  NONIE

  NONIE

  NONIE

  NONIE

  NONIE

  NONIE

  NONIE

  NONIE

  NONIE

  NONIE

  NONIE

  Power cable (400 V) Kabel zasilaj¹cy (400 V)

  NONIE

  NONIE

  3 speeds5 Prêdkoœci

  5 speeds5 Prêdkoœci

  ManualRêczny

  ManualRêczny

  2 levels2 poziomy

  YES(Only one of the mentioned items)

  TAK(tylko jeden z wymienionych)

  Water heater controlSterowanie nagrzewnic¹ wodn¹

  Open/ClosedOtwórz / zamknij

  Antifreeze protectionZabezpieczenie antyzamro¿eniowe

  NONIE

  NONIE

  YESTAK

  YESTAK

  Power cable (400 V) Kabel zasilaj¹cy (400 V)

  Power cable (400 V) Kabel zasilaj¹cy (400 V)

  YESTAK

  YESTAK

  ROV

  Fan speed control RODThe ROD five-speed controller should be used for

  controlling the fan speed. Required speed is selected

  manually by a switch located on the controller housing. This

  controller may also be complemented with the TER-P room thermostat for activating the fan depending on the room

  temperature or with the DS door switch activating the fan

  according to the door position. Multiple fans can be

  connected to a single ROD controller at the same time; however, the sum of motor currents shall not exceed the

  maximum admissible loading of the ROD controller.

  Regulacja prêdkoœci obrotowej RODDo sterowania wydatkiem wentylatora jest stosowany piêciobiegowy regulator wydajnoœci typu ROD. Wymagany bieg jest wybierany rêcznie za pomoc¹ prze³¹cznika umieszczonego na obudowie reguloatora. Regulator ten mo¿e byæ równie¿ uzupe³niony o termostat pomieszczeniowy TER-P, za pomoc¹ którego za³¹czane s¹ wentylatory w zale¿noœci od temperatury w pomieszczeniu lub te¿ wy³¹cznik drzwiowy DS, który za³¹cza wentylatory w przypadku otwarcia drzwi. Do jednego regulatora ROD mo¿na pod³aczyæ wiêksz¹ liczbê wentylatorów jednoczeœnie, jakkolwiek sumaryczny pobór pr¹du nie mo¿e przekroczyæ wartoœci dopuszczalnej regulatora ROD.

  DOOR

  SERVICE

  1 2..

  °C

  ALARM

  INDESSE Industry VCP-03

  AIR CURTAINS KURTYNY POWIETRZNE

  Producent zastrzega sobie prawo do zmian bez wczeœniejszego powiadomienia. ©2VV, spol. s r.o.Wyprodukowano w UE

 • Your partner in ventilation...

  127

  Number of fans in moduleIloœæ wentylatorów w module

  1

  VCP-03-055Module type

  Typ modu³uVCP-03-150 VCP-03-200

  2 3

  Maximum number of fans connectedMaksymalna iloœæ pod³¹czonych wentylatorów

  Controller type

  Typ regulatoraRODB2

  3

  RODB4

  6

  RODB7

  10

  The following table indicates the maximum number of fans for the air curtains that can be

  connected to the individual types of the ROD controllers.INDESSE Industry

  Poni¿sza tabela podaje maksymaln¹ liczbê wentylatorów dla kurtyny powietrznej , która mo¿e byæ pod³¹czona do poszczególnych typów regulatorów ROD.

  INDESSE Industry

  The following table states number of fans in individual modules of the air curtain.INDESSE IndustryPoni¿sza tabela podaje liczbê wentylatorów w pojedyñczym module kurtyny powietrznej .INDESSE Industry

  Maximum number of fans connectedMaksymalna iloœæ pod³¹czonych wentylatorów

  Controller type

  Typ regulatoraROV-D2

  3

  ROV-D4

  6

  ROV-D7

  10

  The following table indicates the maximum number of fans for the air curtains that can be

  connected to the individual types of the ROV controllers

  INDESSE Industry

  .Poni¿sza tabela wskazuje maksymaln¹ iloœæ wentylatorów dla kurtyny powietrznej Indesse Industry, która mo¿e byæ pod³¹czona jednoczeœnie do indywidualnych typów regulatorów ROV.

  Fan speed control ROV

  The ROV five-speed controller should be used for controlling the fan speed. Required speed is selected manually by a switch located on the controller housing. Multiple fans can be connected to a single ROV controller at the same time; however, the sum of motor currents shall not exceed the maximum admissible loading of the ROV controller.

  Regulacja prêdkoœci obrotowej ROVRegulator ROV stosuje siê do piêciostopniowej regulacji obrotów wentylatorów.Wymagana prêdkoœæ wybierana jest rêcznie przy pomocy prze³¹cznika znajduj¹cego siê na obudowie regulatora. Istnieje mo¿liwoœæ pod³¹czenia kilku wentylatorów do jednego regulatora ROV, suma pr¹dów wszystkich wentylatorów nie mo¿e jednak przekroczyæ dopuszczalnego obci¹¿enia dla regulatora ROV.

  Water heater output control

  1) Basic by throttling

  TV1-1/1 thermostatic valve (max. medium temperature 90 °C). The valve controls smoothly the warm water supply

  into the air curtain depending on the temperature of air

  leaving the air curtain. One valve is required for each air

  curtain.

  2) Economical by splitting (open/closed)

  ZV-3 three-way zone valve with a servo drive (max. medium

  temperature 110 °C) and TER-K channel thermostat or TER-P room thermostat. The valve switches the warm water supply into the air curtain and back towards the heat

  source depending on the temperature of air leaving the air

  curtain or depending on the room temperature. One valve

  is required for each air curtain.

  Sterowanie moc¹ nagrzewnicy wodnej

  1) Prosty poprzez zmianê natê¿enia przep³ywu TV1-1/1 Zawór termostatyczny (maksymalna temperatura czynnika grzewczego to 90°C). Zawór w sposób p³ynny doprowadza czynnik grzewczy do kurtyny w zale¿noœci od temperatury powietrza nawiewanego przez kurtynê. Zawór jest wymagany dla ka¿dej kurtyny.

  2) Ekonomiczny przez prze³¹czanie (otwórz, zamknij)ZV-3 Zawór trójgrogowy strefowy z si³ownikiem elektrycznym (maksymalna temperatura czynnika grzewczego to 100°C) oraz TER-K termostatem kana³owym lub TER-P termostatem pomieszczeniowym. Zawór prze³¹cza ciep³¹ wodê zasilaj¹c¹ do kurtyny lub kieruje j¹ z powrotem do Ÿród³a ciep³a zale¿nie od temperatury powietrza opuszczaj¹cego kurtynê powietrzn¹ lub w zale¿noœci od temperatury w pomieszczeniu. Zawór jest wymagany dla ka¿dej kurtyny.

  INDESSE Industry VCP-03

  AIR CURTAINS KURTYNY POWIETRZNE

  Producent zastrzega sobie prawo do zmian bez wczeœniejszego powiadomienia. ©2VV, spol. s r.o.Wyprodukowano w UE

 • Your partner in ventilation...

  128

  3) Precise by mixing

  SMU mixing point (max. medium temperature 110 °C), OSMU-01-6A mixing point controller, P12L1000 channel sensor or P10L1000 room sensor. The mixing system controls smoothly the ratio of supply and return heating

  water flowing into the air curtain depending on the

  temperature of air leaving the air curtain and/or depending

  on the room temperature. One mixing point may be used for multiple air curtains provided that they have identical

  length and that the exchangers are connected in a parallel

  arrangement.

  3) Precyzyjny poprzez mieszanieSMU - zestaw mieszaj¹cy (maksymalna temperatura czynnika grzewczego to 110°C), OSMU-01-6A – regulator zestawu mieszaj¹cego, P12L1000 czujnik kana³owy lub P10L1000 – czujnik pomieszczeniowy. Uk³ad mieszaj¹cy steruje w sposób p³ynny stopniem zmieszania czynnika zasilaj¹cego i powrotnego doprowadzonego do kurtyny powietrznej w zale¿noœci od temperatury powietrza nawiewanego oraz / lub temperatury w pomieszczeniu. Jeden uk³ad mieszaj¹cy mo¿e byæ zastosowany dla kilku kurtyn powietrznych przy za³o¿eniu, ¿e kurtyny s¹ tej samej wielkoœci oraz wymienniki ciep³a s¹ pod³¹czone równolegle.

  SMU-6,3-60

  SMU-12-60

  SMU-12-70

  VCP-03-055Mixing point type

  Typ wêz³a mieszaj¹cegoVCP-03-150 VCP-03-200

  The following table indicates the number of modules of the air curtains that should be

  connected to the individual types of the SMU mixing pointINDESSE Industry

  Poni¿sza tabela przedstawia liczbê modu³ów kurtyn powietrznych , która powinna byæ pod³¹czona do okreœlonych typów wêz³ów mieszajacych SMU.

  INDESSE Industry

  Suitable combinations of the INDESSE modules and the SMU mixing nodes

  apply at the water temperature gradient of 80/60 and the inlet air

  temperature of 15 °C.

  Odpowiednie kombinacje modu³ów kurtyn INDESSE z zespo³em mieszajacym dla temperatury wody 80/60 i dla temperatury powietrza wlotowego 15 °C.

  1 - 3

  2 - 6

  6

  1 - 2

  2 - 3

  3

  1

  2

  2

  Water heater and fan speed control

  A common control of the fan speed and the water

  exchanger output is facilitated by the RB control unit. Manual remote controller can be used for changing the fan

  speed in three levels. The water exchanger output can be

  controlled by switching the ZV-3 two-position (open/closed) three-way valve.

  The following external switching elements may be

  connected to the control unit:

  - TER-P room thermostat or TER-K channel thermostat for automatic switching of the ZV-3 three-way valve.

  - DS door switch activating and controlling the air curtain

  depending on the door position. The controller allows

  selecting one of the operating modes with the door in

  closed position:

  - Complete air curtain switches off.

  - Air curtain operates at the first fan speed level, heater

  remains in the same condition as when the door was

  open (default factory setting).

  - Air curtain runs at the second fan speed level. The

  heater remains in the same condition as when the door

  was open.

  - Antifreeze protection sensor installed in the VCP-03-xxx-

  TP module connected through the RB-S relay; deactivates fans and opens the ZV-3 three-way valve.

  - SH-TM-848 timer for activating and deactivating a

  complete unit at the preset intervals.

  Sterowanie wydajnoœci¹ nagrzewnicy wodnej i prêdkoœci¹ obrotow¹ wentylatoraProste sterowanie prêdkoœci¹ obrotow¹ wentylatora i wydajnoœci¹ wodnego wymiennika ciep³a jest realizowane przez jednostkê sterujac¹ RB. Zdalny regulator rêczny mo¿e byæ zastosowany do zmiany prêdkoœci obrotowej wentylatora na trzech poziomach. Wydajnoœæ wodnego wymiennika ciep³a mo¿e byæ regulowana przez prze³¹czanie dwupo³o¿eniowego (zamknij / otwórz) zaworu trójdrogowego ZV-3.

  Do jednostki sterujacej mog¹ byæ pod³¹czone nastêpuj¹ce zewnêtrzne urz¹dzenia wy³¹czaj¹ce:- Termostat pokojowy TER-P lub termostat kana³owy TER-K,

  które automatycznie powoduj¹ zmianê po³o¿enia zaworu trójdrogowego ZV-3.

  - Wy³¹cznik drzwiowy DS aktywujacy i reguluj¹cy pracê kurtyny powietrznej w zale¿noœci od po³ozenia drzwi:- Kurtyna powietrzna wy³¹czona.- Kurtyna powietrzna pracuje na pierwszym biegu

  wentylatora, wodny wymiennik ciep³a pozostaje w takim samym stanie, jak gdyby drzwi by³y otwarte (domyœlna nastawa fabryczna).

  - Kurtyna powietrzna pracuje na drugim biegu wentylatora. Wodny wymiennik ciep³a pozostaje w takim samym stanie, jak gdyby drzwi by³y otwarte.

  - Czujnik przeciwzamro¿eniowy zainstalowany w module VCP-03-xxx-TP po³¹czony przez przekaŸnik RB-S; wy³¹cza wentylatory i otwiera zawór trójdrogowy ZV-3.

  - Regulator czasowy SH-TM-848 stosowany do aktywowania i dezaktywowania ca³ej jednostki we wczeœniej ustawionych przedzia³ach czasowych.

  INDESSE Industry VCP-03

  AIR CURTAINS KURTYNY POWIETRZNE

  Producent zastrzega sobie prawo do zmian bez wczeœniejszego powiadomienia. ©2VV, spol. s r.o.Wyprodukowano w UE

 • °C

  1. RB

  MASTER

  SLAVE

  2. RB

  MASTER

  6. RB

  SLAVESLAVE

  MASTER

  Your partner in ventilation...

  129

  - A maximum of six fans for the INDESSE Industry air curtains can be connected to the RB control unit. In

  addition, the RB control units can be interconnected up to

  the maximum of six units. The door switch function under

  such layout remains independent each contact controls

  the connected unit only.

  Electric heater and fan speed control

  The same RB control unit as for the water heater control is

  used for the common control of the fan speed and the

  electric heater output. The capacity of the electric heater

  can be adjusted in two levels by the remote controller using

  two STYKAC-20-LC1 contactors. Other functions and accessories are identical.

  - Do jednostki sterujacej RB mo¿e zostaæ pod³¹czonych maksymalnie szeœæ wentylatorów kurtyn powietrznych INDESSE Industry. Dodatkowo, jednostki steruj¹ce RB

  mog¹ byæ ³¹czone w szeregi do szeœciu sztuk. Funkcja wy³¹cznika drzwiowego w takim uk³adzie pozostaje niezale¿na; ka¿dy wy³acznik drzwiowy steruje tylko regulatorem, do którego jest pod³¹czony.

  Sterowanie wydajnoœci¹ nagrzewnicy elektrycznej i prêdkoœci¹ obrotow¹ wentylatora.Ten sam regulator typu RB jak dla uk³adu z nagrzewnic¹ wodn¹, jest najczêœciej stosowany do regulacji prêdkoœci obrotowej wentylatora i wydajnoœci grzewczej kurtyn z nagrzewnic¹ elektryczn¹. Wydajnoœæ nagrzewnicy elektrycznej mo¿e byæ ustawiana na jednym z dwóch poziomów dziêki zdalnemu panelowi wykorzystuj¹cemu dwa styczniki STYKAC-20-LC1. Inne funkcje i akcesoria pozostaj¹ identyczne.

  Door contact 1Wy³¹cznik drzwiowy 1

  External contact (timer)Zewnêtrzny wy³¹cznik (wy³. czasowy)

  External contact (thermostat)Zewnêtrzny wy³¹cznik (termostat)

  or / lub

  Door contact 1Wy³¹cznik drzwiowy 1

  Door contact 1Wy³¹cznik drzwiowy 1

  Maximum number of fans for the air curtains that can be connected to the RB controllers.INDESSE IndustryMaksymalna liczba wentylatorów dla kurtyn powietrznych , która mo¿e byæ pod³¹czona do regulatorów RB.

  INDESSE Industry

  Maximum number of fans connectedMaksymalna iloœæ pod³¹czonych wentylatorów

  Controller type

  Typ regulatoraRB-3-4A

  6

  DM controllerPanel sterowania DM

  INDESSE Industry VCP-03

  AIR CURTAINS KURTYNY POWIETRZNE

  Producent zastrzega sobie prawo do zmian bez wczeœniejszego powiadomienia. ©2VV, spol. s r.o.Wyprodukowano w UE

 • Your partner in ventilation...

  130

  ACCESSORIES

  Required accessories

  No special accessories are needed to ensure a proper

  function of the stand-alone air curtain. If the air curtain is fitted with the control system, the control system is

  connected using common wiring cables, see “Wiring

  diagrams” chapter. A suitable cross-section of the cables,

  protection of the unit, and utilization of other wiring

  materials shall be determined based on the particular

  installation conditions. These components shall be

  delivered by a company performing the air curtain

  electrical wiring.

  AKCESORIA

  Akcesoria wymagane

  Celem zapewnienia w³aœciwego funkcjonowania pojedynczej kurtyny powietrznej nie s¹ wymagane dodatkowe akcesoria. W celu zapewnienia w³aœciwego dzia³ania wolnostojacej kurtyny powietrznej, nie s¹ wymagane ¿adne akcesoria. Jeœli kurtyna powietrzna jest wyposa¿ona w uk³ad sterowania, to jest on pod³¹czony przy pomocy zwyk³ego kabla, patrz rozdzia³ „Schematy elektryczne”. W³aœciwy przekrój kabla, ochrona jednostki i wykorzystanie innych materia³ów na przewody instalacji musz¹ byæ okreœlone na podstawie danych warunków instalacji. Te komponenty powinny byæ dostarczone przez firmê wykonujac¹ okablowanie elektryczne kurtyny powietrznej.

  Optional accessories

  Ceiling holder

  VCP-DH-01 - for suspending the air curtain under ceiling.

  Suitable number of holders per air curtain is specified in

  table below.

  Akcesoria wymagane

  Uchwyt sufitowyVCP-DH-01 - przeznaczony do zawieszania kurtyny powietrznej pod sufitem. Odpowiedni¹ iloœæ uchwytów przypadaj¹c¹ na kurtynê powietrzn¹ podano w tabeli poni¿ej.

  1 ceiling holder

  VCP-DH-01

  Horizontal holder in detailRysunek szczegó³owy uchwytu poziomego

  2,5

  No of DH holdersIloœæ uchwytów DH

  1 uchwyt sufitowy

  VCP-DH-01

  Number of Indesse air curtain modules connected / Iloœæ po³¹czonych modu³ów kurtyny powietrznej Indesse

  1

  4

  2

  6

  3

  8

  4

  10

  5

  12

  6

  14

  7

  16

  8

  18

  9

  20

  n

  2 x n + 2

  Anchoring holder

  VCP-DK-01 - for anchoring the air curtain to the floor. If the air curtain is higher than 4 meters, we recommend fixing

  the air curtain at its upper section using two holders.

  Uchwyt do zakotwiczeniaVCP-DK-01 - przeznaczony jest do zakotwiczenia kurtyny powietrznej w pod³odze. Jeœli kurtyna jest wy¿sza ni¿ 4 metry, zaleca siê zamocowanie jej dodatkowowo w górnej czêœci przy pomocy dwóch uchwytów.

  1 Anchoring holder

  VCP-DK-01

  1 uchwyt do zakotwiczenia

  VCP-DK-01

  INDESSE Industry VCP-03

  AIR CURTAINS KURTYNY POWIETRZNE

  Producent zastrzega sobie prawo do zmian bez wczeœniejszego powiadomienia. ©2VV, spol. s r.o.Wyprodukowano w UE

 • Anchoring holder in detailRysunek szczegó³owy uchwytu do zakotwiczenia

  23

  Your partner in ventilation...

  131

  Regulator obrotówRO (opis szczegó³owy na stronie 407)

  Zawór termostatycznyTV1-1/1 (opis szczegó³owy na stronie 399)

  Zawór trójdrogowy z si³ownikiem elektrycznymZV-3 (szczegó³owy opis na stronie 395)

  Elastyczne wê¿e przy³¹czenioweOH-01-1/1-xxx (szczegó³owy opis na stronie 434)

  Zestaw mieszaj¹cySMU-xx-xx (szczegó³owy opis na stronie 390)

  Regulator RB-3-4A (szczegó³owy opis na stronie 363)

  Speed conroller

  RO (detailed description on the page 407)

  Thermostatic valve

  TV1-1/1 (detailed description on the page 399)

  Three-way valve with servo drive

  ZV-3 (detailed description on the page 395)

  Flexible connection hoses

  OH-01-1/1-xxx (detailed description on the page 434)

  Mixing pointSMU-xx-xx (detailed description on the page 390)

  Control unitRB-3-4A (detailed description on the page 363)

  Speed controller

  ROV (detailed description on the page 402)Regulator obrotówROV (opis szczegó³owy na stronie 402)

  INDESSE Industry VCP-03

  AIR CURTAINS KURTYNY POWIETRZNE

  Producent zastrzega sobie prawo do zmian bez wczeœniejszego powiadomienia. ©2VV, spol. s r.o.Wyprodukowano w UE

 • Your partner in ventilation...

  132

  Door switch - industrialDS (detailed description on the page 428)

  Wy³¹cznik drzwiowy – przemys³owyDS (szczegó³owy opis na stronie 428)

  WIRING DIAGRAMS

  The recommended cross-section of the main power supply

  cables is stated in the Instruction Manual.

  All wiring diagrams provided in the technical catalog

  are indicative only. When assembling the product,

  observe strictly the nameplate ratings as well as

  directions and diagrams affixed directly to the

  product or enclosed to the product.

  SCHEMATY ELEKTRYCZNE

  Zalecane przekroje g³ównych kabli zasilaj¹cych zamieszczono w instrukcji u¿ytkowania.Wszystkie schematy elektryczne podane w dokumentacji technicznej maj¹ jedynie charakter wskazówek. Podczas pod³¹czania produktu, nale¿y siê œciœle kierowaæ wartoœciami wskazanymi na tabliczce znamionowej, jak równie¿ wskazówkami i schematami umieszczonymi bezpoœrednio na produkcie lub do niego do³¹czonymi.

  VCP-03-150-EO

  Pe

  U1

  V1

  W1

  VCP ...

  U1

  V1

  W1

  Pe

  VCP ...

  21Tp

  PE

  R2

  35

  46

  N

  Th

  78

  9

  R1

  R3

  21Tp

  PE

  R2

  35

  46

  N

  Th

  78

  9

  R1

  R3

  VCP-03-150-TO, VCP-03-150-SO, VCP-03-150-HO

  INDESSE Industry VCP3

  AIR CURTAINS KURTYNY POWIETRZNE

  Producent zastrzega sobie prawo do zmian bez wczeœniejszego powiadomienia. ©2VV, spol. s r.o.Wyprodukowano w UE

 • Your partner in ventilation...

  133

  W1

  V1

  U1

  Pe

  VCP ...

  2

  Pe

  U1

  V1

  W11Tp

  R2

  PE

  64

  53

  N

  98

  7

  R1

  R3

  VCP ...

  Th

  VCP-03-055-EO VCP-03-055-TO, VCP-03-055-SO, VCP-03-055-HO

  VCP-03-200-EO

  U1

  V1

  W1

  Pe

  VCP ...

  U1

  V1

  W1

  Pe

  VCP ...

  21Tp

  PE

  R2

  35

  46

  N

  Th

  78

  9

  R1

  R3

  21Tp

  PE

  R2

  35

  46

  N

  Th

  78

  9

  R1

  R3

  21Tp

  PE

  R2

  35

  46

  N

  Th

  78

  9

  R1

  R3

  VCP-03-200-TO, VCP-03-200-SO, VCP-03-200-HO

  INDESSE Industry VCP-03

  AIR CURTAINS KURTYNY POWIETRZNE

  Producent zastrzega sobie prawo do zmian bez wczeœniejszego powiadomienia. ©2VV, spol. s r.o.Wyprodukowano w UE

 • Your partner in ventilation...

  134

  KEY TO CODING KLUCZ DO OZNACZEÑ

  VCP-03 - 055 - S O VCP-03 - 055 - S O

  O - Wymiennik ciep³a bez zabezpieczenia antyzamro¿eniowego

  P - Wymiennik ciep³a z zabezpieczeniem antyzamro¿eniowym

  T - wymiennik wody ciep³ej max. 100 °CH - wymiennik wody ciep³ej max. 130 °CE - nagrzewnica elektrycznaS - bez nagrzewnicy

  055, 150, 200 - wysokoœæ modu³u 550,1500, 2000 mm

  VCP-03 - kurtyna powietrzna INDESSE Industry

  O - Heat exchanger without antifreeze

  protection

  P - Heat exchanger with antifreeze

  protection

  T - warm water heater max. 100 °CH - hot water heater max. 130 °CE - electric heater

  S - air-only

  055, 150, 200 - height of the module

  550, 1500, 2000 mm

  VCP-03 - industrial air curtain INDESSE Industry

  INDESSE Industry VCP-03

  AIR CURTAINS KURTYNY POWIETRZNE

  Producent zastrzega sobie prawo do zmian bez wczeœniejszego powiadomienia. ©2VV, spol. s r.o.Wyprodukowano w UE