umt | pejabat pendaftar · web viewanugerah bakat harapan. disediakan oleh :-. pejabat pendaftar....

14
ANUGERAH-ANUGERAH JULANGAN BAKAT UMT KATEGORI: ANUGERAH BAKAT CEMERLANG ANUGERAH BAKAT HARAPAN Disediakan oleh :- Pejabat Pendaftar Universiti Malaysia Terengganu (Minit JKPBU UMT Kali Ke-6 (Bil. 1 Tahun 2018) – 26 Februari 2018) 0

Upload: others

Post on 09-Mar-2021

12 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: UMT | PEJABAT PENDAFTAR · Web viewANUGERAH BAKAT HARAPAN. Disediakan oleh :-. Pejabat Pendaftar. Universiti Malaysia Terengganu. (Minit JKPBU UMT Kali Ke-6 (Bil. 1 Tahun 2018) –

ANUGERAH-ANUGERAH JULANGAN BAKAT UMT KATEGORI:

ANUGERAH BAKAT CEMERLANG

ANUGERAH BAKAT HARAPAN

Disediakan oleh :-Pejabat Pendaftar

Universiti Malaysia Terengganu

(Minit JKPBU UMT Kali Ke-6 (Bil. 1 Tahun 2018) – 26 Februari 2018)

0

Page 2: UMT | PEJABAT PENDAFTAR · Web viewANUGERAH BAKAT HARAPAN. Disediakan oleh :-. Pejabat Pendaftar. Universiti Malaysia Terengganu. (Minit JKPBU UMT Kali Ke-6 (Bil. 1 Tahun 2018) –

ANUGERAH BAKAT CEMERLANGUNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

SYARAT DAN KRITERIA

TUJUAN

Anugerah ini diberikan kepada staf cemerlang bukan akademik UMT yang telah memberikan sumbangan yang signifikan secara holistik sehingga berjaya meningkatkan imej Pusat Tanggung jawab (PTJ) masing-masing dan UMT.

KATEGORI

i. Kumpulan Pengurusan dan Profesional ii. Kumpulan Pelaksana

SYARAT ASAS PENCALONAN

i. Terbuka kepada semua staf bukan akademik (Gred 1 sehingga 54) yang berjawatan tetap sahaja dan telah disahkan dalam perkhidmatan.

ii. Berumur 40 tahun dan ke atas.iii. Memperolehi Sijil Perkhidmatan Cemerlang dalam LNPT (90% ke atas)

pada tahun penilaian.iv. Penglibatan cemerlang dalam aktiviti atau sumbangan di luar tugas rasmi

dalam tempoh tiga (3) tahun terakhir.v. Bebas dari sebarang tindakan tatatertib/disiplin atau bukan dalam proses

perbicaraan tatatertib UMT sepanjang tempoh perkhidmatan.vi. Tempoh perkhidmatan di Universiti Malaysia Terengganu sekurang-

kurangnya lima (5) tahun pada jawatan tetap.

TATACARA PERMOHONAN DAN PENILAIAN ANUGERAH

i. Permohonan boleh dibuat oleh individu atau dicalonkan oleh jabatan/persatuan.

ii. Permohonan/pencalonan perlu menggunakan borang rasmi yang diperoleh melalui portal MyNemo. Semua permohonan/pencalonan perlu lengkap dan disertakan maklumat dan bukti-bukti yang disahkan.

iii. Permohonan akan dipertimbangkan oleh jawatankuasa penilaian yang dilantik oleh Naib Canselor dan seterusnya diperakukan di Jawatankuasa Pembangunan Bakat Universiti (JKPBU).

iv. Pemenang akan diluluskan oleh JKPBU dan keputusan yang dibuat adalah muktamad.

STAF YANG TIDAK LAYAK MEMOHON

1

Page 3: UMT | PEJABAT PENDAFTAR · Web viewANUGERAH BAKAT HARAPAN. Disediakan oleh :-. Pejabat Pendaftar. Universiti Malaysia Terengganu. (Minit JKPBU UMT Kali Ke-6 (Bil. 1 Tahun 2018) –

Staf UMT yang tidak layak memohon bagi Anugerah Bakat Cemerlang adalah:-

i. Ketua Pusat Tanggungjawabii. Urus setia Anugerah (Pejabat Pendaftar)iii. Staf yang membuat pencalonan mempunyai kepentingan peribadi

terhadap calon.

ASAS PERTIMBANGAN

Bagi menentukan penerima anugerah yang layak dipertimbangkan adalah berdasarkan syarat-syarat berikut:-

i. Staf layak menerima anugerah ini tidak lebih dari dua (2) kali sepanjang perkhidmatan dan hanya layak dipertimbangkan selepas 3 tahun dari anugerah pertama.

ii. Pencalonan perlu mencapai markah minimum penilaian anugerah iaitu 80 peratus (80%) untuk pertimbangan jawatankuasa yang berkaitan.

ASAS PENILAIAN

Asas penilaian bagi anugerah ini adalah berdasarkan enam (6) kategori kegiatan dan sumbangan yang dicapai dalam tiga (3) tahun terakhir sepertimana berikut:-

Bil Kategori Pecahan Markah

1 Inovatif/Kreatif/Bakat/Kemahiran 20%2 Penglibatan Dalam Aktiviti/Program 20%3 Keahlian Pertubuhan Kemasyarakatan/ NGO/

Kelab/ Persatuan/ Pasukan Sukarela20%

4 Pengiktirafan Kebolehan 20%5 Anugerah 10%6 Kualiti Peribadi 10%

Jumlah Keseluruhan 100%

Penerangan Asas Penilaian Mengikut Kategori

2

Page 4: UMT | PEJABAT PENDAFTAR · Web viewANUGERAH BAKAT HARAPAN. Disediakan oleh :-. Pejabat Pendaftar. Universiti Malaysia Terengganu. (Minit JKPBU UMT Kali Ke-6 (Bil. 1 Tahun 2018) –

1. Inovatif/Kreatif/Bakat/Kemahiran (20%)

Penilaian bagi kategori ini adalah berdasarkan aspek inovatif/kreatif/bakat/kemahiran calon dalam pelbagai cabang bidang sama ada dalam tugas rasmi atau di luar bidang tugas rasmi. Panduan penilaian adalah seperti berikut:-

Sumbangan Inovatif/ Kreatif/Bakat/Kemahiran(seperti penulisan ilmiah/penulisan kreatif/kebudayaan dll)

Bil Aktiviti/Kegiatan Peringkat Jumlah

Seks

yen/

U

nit

PTJ

UM

T

Neg

eri

Keba

ngsa

an

Anta

raba

ngsa

5 6 7 8 9 101 /102 /103 /10

2. Penglibatan Dalam Aktiviti/Program (20%)

Penilaian bagi kategori ini adalah berdasarkan penglibatan calon dalam aktiviti/program di luar tugas rasmi. Panduan penilaian adalah seperti berikut:-

Penglibatan Dalam Aktiviti/Program(seperti misi kemanusiaan/program kemasyarakatan/seminar dll)

Bil Aktiviti/Kegiatan Peringkat Jumlah

Seks

yen/

U

nit

PTJ

UM

T

Neg

eri

Keba

ngsa

an

Anta

raba

ngsa

5 6 7 8 9 101 /102 /103 /10

3. Keahlian Pertubuhan Kemasyarakatan/NGO/Kelab/Persatuan/Pasukan

Sukarela (20%)

3

Page 5: UMT | PEJABAT PENDAFTAR · Web viewANUGERAH BAKAT HARAPAN. Disediakan oleh :-. Pejabat Pendaftar. Universiti Malaysia Terengganu. (Minit JKPBU UMT Kali Ke-6 (Bil. 1 Tahun 2018) –

Penilaian bagi kategori ini adalah mengambil kira jawatan dan peranan serta peringkat penglibatan calon dalam sesuatu pertubuhan/jawatankuasa/kelab/persatuan/pasukan sukarela samada berkaitan tugas rasmi mahupun luar tugas rasmi. Panduan penilaian adalah seperti berikut:-

Keahlian Pertubuhan Kemasyarakatan/NGO/Kelab/Persatuan/Pasukan Sukarela(tidak termasuk pertubuhan politik)

Bil Pertubuhan/ Persatuan/Kelab/NG

O*JKP – JK Pelaksana*JKI – JK Induk*JU – Jawatan Utama

UMT/PTJ Negeri Antarabangsa/Kebangsaan

Markah

Ahli

JKP

JKI

JU Ahli

JKP

JKI

JU Ahli

JKP

JKI

JU

1 3 4 6 3 5 6 8 5 7 8 101 /102 /103 /10

4. Pengiktirafan Kebolehan (20%)

Penilaian kategori ini adalah berdasarkan pengiktirafan oleh pihak dalam atau pihak luar Universiti terhadap kebolehan dan keupayaan staf dalam bidang tertentu yang dikuasai melalui pelantikan secara kumpulan atau secara individu seperti pelantikan panel/penilai/juri/peneraju sesuatu program/jurulatih/sukan/permainan/penceramah. Panduan penilaian adalah seperti berikut:-

Pengiktirafan Kebolehan(lantikan atas kebolehan secara berkumpulan/secara individu dalam pelbagai bidang termasuk sukan)

Bil Aktiviti/Kegiatan

PTJ UMT Negeri Kebangsaan/Antarabangsa

Markah

AJK/

Ahli/

Tem

pat K

etig

a

Tim

bala

n/Se

tiaus

aha/

Bend

ahar

i/Tem

pat K

edua

Ketu

a/La

ntik

an

Indi

vidu

/Tem

pat P

erta

ma

AJK/

Ahli/

Tem

pat K

etig

a

Tim

bala

n/Se

tiaus

aha/

Bend

ahar

i/Tem

pat K

edua

Ketu

a/La

ntik

an

Indi

vidu

/Tem

pat P

erta

ma

AJK/

Ahli/

Tem

pat K

etig

a

Tim

bala

n/Se

tiaus

aha/

Bend

ahar

i/Tem

pat K

edua

Ketu

a/La

ntik

an

AJK/

Ahli/

Tem

pat K

etig

a

Tim

bala

n/Se

tiaus

aha/

Bend

ahar

i/Tem

pat K

edua

Ketu

a/La

ntik

an

Indi

vidu

/Tem

pat P

erta

ma

5 6 7 6 7 8 7 8 9 8 9 101 /102 /103 /10

4

Page 6: UMT | PEJABAT PENDAFTAR · Web viewANUGERAH BAKAT HARAPAN. Disediakan oleh :-. Pejabat Pendaftar. Universiti Malaysia Terengganu. (Minit JKPBU UMT Kali Ke-6 (Bil. 1 Tahun 2018) –

Nota : Ketua – mengetuai (pengarah/pengurus) JK/kumpulan/panel/pasukan Lantikan Individu – lantikan khas atas kebolehan pegawai/individu terlibat sahaja

5. Anugerah (10%)

Penilaian kategori ini dibuat dalam aspek anugerah yang dimenangi sama ada dalam tugas rasmi atau luar daripada tugas rasmi serta penganugerahan bintang/pingat kebesaran kepada calon. Panduan penilaian adalah seperti berikut:-

Anugerah (meliputi anugerah dalam perkhidmatan/luar tugas/darjah/pingat kebesaran dll)

Bil Anugerah/Pingat/Darjah Kebesaran Yang Diperolehi

Peringkat Jumlah

PTJ

UM

T

Neg

eri

Keba

ngsa

an/ An

tara

bang

sa

6 7 8 9 101 /102 /103 /10

6. Kualiti Peribadi (10%)

Penilaian kategori ini dibuat dalam dua (2) aspek utama iaitu penilaian oleh Rakan Sekerja dalam satu pusat tanggungjawab (PTJ) dan Penilaian Rakan Sekerja dari luar PTJ. Bagi penilaian rakan sekerja dalam PTJ, Ketua PTJ perlu menamakan dua (2) orang pegawai yang satu PTJ dengan calon pada tahun yang dinilai. Manakala bagi penilaian rakan sekerja luar PTJ, calon perlu menamakan dua (2) orang pegawai luar PTJ pada tahun yang dinilai. Rakan Sekerja tersebut akan membuat penilaian terhadap calon berdasarkan kriteria di bawah:-

Bil.

Kriteria Dalam/Luar Jabatan

Pemberat (2.5%)

Petunjuk1 (Lemah) 5 (Cemerlang)

1. Personaliti 1 2 3 4 52. Disiplin 1 2 3 4 53. Amanah dan Integriti 1 2 3 4 54. Kerja Berpasukan 1 2 3 4 55. Kemahiran Komunikasi 1 2 3 4 5

Jumlah 25

5

Page 7: UMT | PEJABAT PENDAFTAR · Web viewANUGERAH BAKAT HARAPAN. Disediakan oleh :-. Pejabat Pendaftar. Universiti Malaysia Terengganu. (Minit JKPBU UMT Kali Ke-6 (Bil. 1 Tahun 2018) –

ANUGERAH BAKAT HARAPAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

SYARAT DAN KRITERIATUJUAN

Anugerah ini diberikan kepada staf bukan akademik UMT yang telah memberikan sumbangan yang cemerlang secara holistik sehingga berjaya meningkatkan imej Pusat Tanggung jawab (PTJ) masing-masing dan UMT.

KATEGORI

i. Kumpulan Pengurusan dan Profesional ii. Kumpulan Pelaksana

SYARAT ASAS PENCALONAN

i. Terbuka kepada semua staf bukan akademik (Gred 1 sehingga 54) yang berjawatan tetap sahaja dan telah disahkan dalam perkhidmatan.

ii. Berumur 39 tahun dan ke bawah.iii. Memperolehi Sijil Perkhidmatan Cemerlang dalam LNPT (90% ke atas)

pada tahun penilaian.iv. Penglibatan cemerlang dalam aktiviti atau sumbangan di luar tugas rasmi

dalam tempoh tiga (3) tahun terakhir.v. Bebas dari sebarang tindakan tatatertib/disiplin atau bukan dalam proses

perbicaraan tatatertib UMT sepanjang tempoh perkhidmatan.vi. Tempoh perkhidmatan di Universiti Malaysia Terengganu sekurang-

kurangnya lima (5) tahun pada jawatan tetap.

TATACARA PERMOHONAN DAN PENILAIAN ANUGERAH

i. Permohonan boleh dibuat oleh individu atau dicalonkan oleh jabatan/persatuan.

ii. Permohonan/pencalonan perlu menggunakan borang rasmi yang diperoleh melalui portal MyNemo. Semua permohonan/pencalonan perlu lengkap dan disertakan maklumat dan bukti-bukti yang disahkan.

iii. Permohonan akan dipertimbangkan oleh jawatankuasa penilaian yang dilantik oleh Naib Canselor dan seterusnya diperakukan di Jawatankuasa Pembangunan Bakat Universiti (JKPBU).

iv. Pemenang akan diluluskan oleh JKPBU dan keputusan yang dibuat adalah muktamad.

STAF YANG TIDAK LAYAK MEMOHON

Staf UMT yang tidak layak memohon bagi Anugerah Bakat Cemerlang adalah:-

6

Page 8: UMT | PEJABAT PENDAFTAR · Web viewANUGERAH BAKAT HARAPAN. Disediakan oleh :-. Pejabat Pendaftar. Universiti Malaysia Terengganu. (Minit JKPBU UMT Kali Ke-6 (Bil. 1 Tahun 2018) –

i. Ketua Pusat Tanggungjawabii. Urus setia Anugerah (Pejabat Pendaftar)iii. Staf yang membuat pencalonan mempunyai kepentingan peribadi

terhadap calon.

ASAS PERTIMBANGAN

Bagi menentukan penerima anugerah yang layak dipertimbangkan adalah berdasarkan syarat-syarat berikut:-

i. Staf layak menerima anugerah ini tidak lebih dari dua (2) kali sepanjang perkhidmatan dan hanya layak dipertimbangkan selepas tiga (3) tahun dari anugerah pertama.

ii. Pencalonan perlu mencapai markah minimum penilaian anugerah iaitu 80 peratus (80%) untuk pertimbangan jawatankuasa yang berkaitan.

ASAS PENILAIAN

Asas penilaian bagi anugerah ini adalah berdasarkan enam (6) kategori kegiatan dan sumbangan yang dicapai dalam tiga (3) tahun terakhir sepertimana berikut:-

Bil Kategori Pecahan Markah

1 Inovatif/Kreatif/Bakat/Kemahiran 20%2 Penglibatan Dalam Aktiviti/Program 20%3 Keahlian Pertubuhan Kemasyarakatan/ NGO/

Kelab/ Persatuan/ Pasukan Sukarela20%

4 Pengiktirafan Kebolehan 20%5 Anugerah 10%6 Kualiti Peribadi 10%

Jumlah Keseluruhan 100%

Penerangan Asas Penilaian Mengikut Kategori

1. Inovatif/Kreatif/Bakat/Kemahiran (20%)

7

Page 9: UMT | PEJABAT PENDAFTAR · Web viewANUGERAH BAKAT HARAPAN. Disediakan oleh :-. Pejabat Pendaftar. Universiti Malaysia Terengganu. (Minit JKPBU UMT Kali Ke-6 (Bil. 1 Tahun 2018) –

Penilaian bagi kategori ini adalah berdasarkan aspek inovatif/kreatif/bakat/kemahiran calon dalam pelbagai cabang bidang sama ada dalam tugas rasmi atau di luar bidang tugas rasmi. Panduan penilaian adalah seperti berikut:-

Sumbangan Inovatif/ Kreatif/Bakat/Kemahiran(seperti penulisan ilmiah/penulisan kreatif/kebudayaan dll)

Bil Aktiviti/Kegiatan Peringkat Jumlah

Seks

yen/

U

nit

PTJ

UM

T

Neg

eri

Keba

ngsa

an

Anta

raba

ngsa

5 6 7 8 9 101 /102 /103 /10

2. Penglibatan Dalam Aktiviti/Program (20%)

Penilaian bagi kategori ini adalah berdasarkan penglibatan calon dalam aktiviti/program di luar tugas rasmi. Panduan penilaian adalah seperti berikut:-

Penglibatan Dalam Aktiviti/Program(seperti misi kemanusiaan/program kemasyarakatan/seminar dll)

Bil Aktiviti/Kegiatan Peringkat Jumlah

Seks

yen/

U

nit

PTJ

UM

T

Neg

eri

Keba

ngsa

an

Anta

raba

ngsa

5 6 7 8 9 101 /102 /103 /10

3. Keahlian Pertubuhan Kemasyarakatan/NGO/Kelab/Persatuan/Pasukan Sukarela (20%)

Penilaian bagi kategori ini adalah mengambil kira jawatan dan peranan serta peringkat penglibatan calon dalam sesuatu pertubuhan/jawatankuasa/kelab/persatuan/pasukan sukarela samada

8

Page 10: UMT | PEJABAT PENDAFTAR · Web viewANUGERAH BAKAT HARAPAN. Disediakan oleh :-. Pejabat Pendaftar. Universiti Malaysia Terengganu. (Minit JKPBU UMT Kali Ke-6 (Bil. 1 Tahun 2018) –

berkaitan tugas rasmi mahupun luar tugas rasmi. Panduan penilaian adalah seperti berikut:-

Keahlian Pertubuhan Kemasyarakatan/NGO/Kelab/Persatuan/Pasukan Sukarela(tidak termasuk pertubuhan politik)

Bil Pertubuhan/ Persatuan/Kelab/NG

O*JKP – JK Pelaksana*JKI – JK Induk*JU – Jawatan Utama

UMT/PTJ Negeri Antarabangsa/Kebangsaan

Markah

Ahli

JKP

JKI

JU Ahli

JKP

JKI

JU Ahli

JKP

JKI

JU

1 3 4 6 3 5 6 8 5 7 8 101 /102 /103 /10

4. Pengiktirafan Kebolehan (20%)

Penilaian kategori ini adalah berdasarkan pengiktirafan oleh pihak dalam atau pihak luar Universiti terhadap kebolehan dan keupayaan staf dalam bidang tertentu yang dikuasai melalui pelantikan secara kumpulan atau secara individu seperti pelantikan panel/penilai/juri/peneraju sesuatu program/jurulatih/sukan/permainan/penceramah. Panduan penilaian adalah seperti berikut:-

Pengiktirafan Kebolehan(lantikan atas kebolehan secara berkumpulan/secara individu dalam pelbagai bidang termasuk sukan)

Bil Aktiviti/Kegiatan

PTJ UMT Negeri Kebangsaan/Antarabangsa

Markah

AJK/

Ahli/

Tem

pat K

etig

a

Tim

bala

n/Se

tiaus

aha/

Bend

ahar

i/Tem

pat K

edua

Ketu

a/La

ntik

an

Indi

vidu

/Tem

pat P

erta

ma

AJK/

Ahli/

Tem

pat K

etig

a

Tim

bala

n/Se

tiaus

aha/

Bend

ahar

i/Tem

pat K

edua

Ketu

a/La

ntik

an

Indi

vidu

/Tem

pat P

erta

ma

AJK/

Ahli/

Tem

pat K

etig

a

Tim

bala

n/Se

tiaus

aha/

Bend

ahar

i/Tem

pat K

edua

Ketu

a/La

ntik

an

AJK/

Ahli/

Tem

pat K

etig

a

Tim

bala

n/Se

tiaus

aha/

Bend

ahar

i/Tem

pat K

edua

Ketu

a/La

ntik

an

Indi

vidu

/Tem

pat P

erta

ma

5 6 7 6 7 8 7 8 9 8 9 101 /102 /103 /10

Nota : Ketua – mengetuai (pengarah/pengurus) JK/kumpulan/panel/pasukan Lantikan Individu – lantikan khas atas kebolehan pegawai/individu terlibat

sahaja9

Page 11: UMT | PEJABAT PENDAFTAR · Web viewANUGERAH BAKAT HARAPAN. Disediakan oleh :-. Pejabat Pendaftar. Universiti Malaysia Terengganu. (Minit JKPBU UMT Kali Ke-6 (Bil. 1 Tahun 2018) –

5. Anugerah (10%)

Penilaian kategori ini dibuat dalam aspek anugerah yang dimenangi sama ada dalam tugas rasmi atau luar daripada tugas rasmi serta penganugerahan bintang/pingat kebesaran kepada calon. Panduan penilaian adalah seperti berikut:-

Anugerah (meliputi anugerah dalam perkhidmatan/luar tugas/darjah/pingat kebesaran dll)

Bil Anugerah/Pingat/Darjah Kebesaran Yang Diperolehi

Peringkat Jumlah

PTJ

UM

T

Neg

eri

Keba

ngsa

an/ An

tara

bang

sa

6 7 8 9 101 /102 /103 /10

6. Kualiti Peribadi (10%)

Penilaian kategori ini dibuat dalam dua (2) aspek utama iaitu penilaian oleh Rakan Sekerja dalam satu pusat tanggungjawab (PTJ) dan Penilaian Rakan Sekerja dari luar PTJ. Bagi penilaian rakan sekerja dalam PTJ, Ketua PTJ perlu menamakan dua (2) orang pegawai yang satu PTJ dengan calon pada tahun yang dinilai. Manakala bagi penilaian rakan sekerja luar PTJ, calon perlu menamakan dua (2) orang pegawai luar PTJ pada tahun yang dinilai. Rakan Sekerja tersebut akan membuat penilaian terhadap calon berdasarkan kriteria di bawah:-

Bil.

Kriteria Dalam/Luar Jabatan

Pemberat (2.5%)

Petunjuk1 (Lemah) 5 (Cemerlang)

1. Personaliti 1 2 3 4 52. Disiplin 1 2 3 4 53. Amanah dan Integriti 1 2 3 4 54. Kerja Berpasukan 1 2 3 4 55. Kemahiran Komunikasi 1 2 3 4 5

Jumlah 25

10