vlp verkiezingsprogramma 2014-2018

of 24 /24
1 Verkiezingsprogramma VLP www.lijstvlp.nl www.lijstvlp.nl LIJST LIJST

Upload: dudz-dezign

Post on 10-Mar-2016

225 views

Category:

Documents


3 download

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

Page 1: VLP Verkiezingsprogramma 2014-2018

1Verkiezingsprogramma VLP

www.lijstvlp.nlwww.lijstvlp.nl

L I J S TL I J S T

Page 2: VLP Verkiezingsprogramma 2014-2018

2 Verkiezingsprogramma VLP

VoorwoordVoor u ligt het verkiezingsprogramma van de VLP. Een programma waarin wij aangeven dat het anders moet en ook hoe het anders moet in de gemeente Roosendaal. Dit programma helpt om Roosendaal en haar dorpen terug op de kaart te zetten. Wij geven hierin aan hoe uw geld goed besteed dient te worden.

Het is een programma dat pleit voor en investeert in werkgelegenheid. Vooral ook voor de jeugd. Wij strijden voor fatsoenlijke en eerlijke zorg voor ouderen en goed onderwijs op het niveau dat Roosendaal past. Sport is het visitekaartje voor stad en dorpen.

Wij willen een gemeente waar ondernemers worden beloond voor hun inzet. We willen een uitstraling geven aan stad en dorp die het verdient: geen hoog gras, vuile straten en scheve stoepen, maar een woonomgeving waar je van elke vierkante centimeter houdt. Alle bezoekers aan onze gemeente moeten zich hier thuis voelen. Dat wil de VLP en dit vindt u terug in dit verkiezingsprogramma. De VLP is de partij voor ondernemend Roosendaal met een knipoog naar het volk. De VLP is een partij voor Roosen-daal en haar dorpen. Wij zetten ons in voor sport, werkgelegenheid, betaalbare zorg, een goede financiële gemeentelijke huishouding, schone en veilige straten, maar op de eerste plaats voor u.

Wij kiezen voor een stralende binnenstad, een bruisend verenigingsleven en handhaving van de koopzondag. Wij zijn voor een veilige gemeente, goed toezicht, strikte handhaving en kordaat optreden van de politie. De VLP is ook voor verkeersveiligheid en een goede aansluiting van de wijken Langdonk en Tolberg op de snelweg. De VLP wil geen drugsopvang in een woonwijk in de nabijheid van spelende kinderen, het gedogen van harddrugs dient te stoppen!

De VLP wil een toekomst voor Roosendaal en haar dorpen. Wij luisteren naar de inwoners en handelen naar hun wensen. Wij willen openheid en transparantie van het gemeentebestuur.

Een toekomst die deze gemeente verdient!

Tijd voor verandering!Het is tijd voor de VLP

1

Page 3: VLP Verkiezingsprogramma 2014-2018

3Verkiezingsprogramma VLP

Tijd voor verandering!Verkiezingsprogramma VLPVerkiezingen 2014-2018

Inhoudsopgave

1. Voorwoord ................................................................................................................................................. 2

2. Werkgelegenheid .................................................................................................................................... 4

3. Veiligheid .................................................................................................................................................... 5

4. Onderwijs ................................................................................................................................................... 6

5. Zorg .............................................................................................................................................................8

6. Sport en cultuur .......................................................................................................................................10

7. De ondernemer.........................................................................................................................................12

8. Ruimtelijke ordening ..............................................................................................................................14

9. Binnenstad .................................................................................................................................................16

10. Dorpen ......................................................................................................................................................17

11. Verkeer en vervoer ................................................................................................................................18

12. Dienstverlening en financiën ........................................................................................................... 20

13. Kandidaten .............................................................................................................................................. 22

Page 4: VLP Verkiezingsprogramma 2014-2018

4 Verkiezingsprogramma VLP

Werkgelegenheid

De afgelopen vijfentwintig jaar is er door het Collega van B & W nauwelijks aandacht besteed aan het creëren en vergroten van de werkgelegenheid in de gemeente Roosendaal. Er is natuurlijk wel industrie bijgekomen. Borchwerf 1 en 2 zijn hiervan duide-lijke voorbeelden. Dit betreft industrie die nauwelijks werkgele-genheid met zich meebracht, maar dat verdiende geen aandacht van het gemeentebestuur. Nederland verkeert nog in crisis met een sterk teruglopende (jeugd)werkgelegenheid als gevolg. Dit merken ook de burgers van Roosendaal. U kent vast wel iemand uit uw naaste omgeving die onlangs zijn baan heeft verloren. Misschien trof het u zelf wel. Wij vinden dat het creëren van werkgelegenheid hoge prioriteit heeft in de gemeente Roosendaal. De VLP zet zich ervoor in dat ondernemers zich in de gemeente Roosendaal vesti-gen. De gemeente Roosendaal moet gepromoot worden. Wat de VLP betreft is dat niet moeilijk gezien de gunstige ligging centraal tussen Rotterdam en Antwerpen met een prima treinverbinding. De VLP wil werkgelegenheid voor alle niveaus: MBO, HBO en WO. De VLP vindt dat hier een belangrijke rol voor de burgemeester is weg-gelegd. Wie is immers beter in staat om hiervoor te lobbyen. Van de burgemeester mag ook worden verwacht dat hij hiervoor zijn brede netwerk aanboort. De sluiting van Philips, in een ver verleden en ook nu nog even prominent werkgever in Roosendaal, doet de VLP veel pijn. Dit moet worden gecompenseerd. Het Philipsterrein biedt mogelijkheden. Hier moeten bedrijven en/of instellingen voor in de plaats komen die veel werkgelegenheid bieden. Werkgelegenheid op alle niveaus voor inwoners van de gemeente Roosendaal. Maar er dient nog meer te worden gedaan om de werkgelegenheid te bevor-deren. Door het voor ondernemers aantrekkelijker te maken om zich in de gemeente Roosendaal te vestigen, zal niet alleen de leegstand van winkelpanden in het centrum van Roosendaal worden terug-gedrongen, maar hierdoor zal ook de werkgelegenheid aantrekken. De komst van een HBO-opleiding (waar de VLP ook op inzet) in Roo-sendaal biedt werk voor leerkrachten en ondersteunend personeel. Bovendien zal de VLP op alle mogelijke terreinen Roosendaal als logis-tieke topstad blijven ondersteunen.

De VLP wil dit stimuleren door:

Aantrekken nieuwe werkgelgenheid door actieve benadering. Uitstekende contacten onderhouden met huidige ondernemers (werkgevers). Soepel omgaan met uitbreiding bedrijfsactiviteiten. Lagere grondprijzen onder voorwaar-den. Creëren van meer stageplaatsen. Mensen in samenwerking met het bedrijfsleven omscholen. Verbrede beroepsoriëntatie met bedrijfsleven en onderwijs. Aanpakken jeugdwerkeloosheid. Oprichting van een arbeidskolom met werkgevers- , werknemers- en onderwijsorganisaties.

2

Page 5: VLP Verkiezingsprogramma 2014-2018

5Verkiezingsprogramma VLP

Veiligheid

Is jezelf veilig voelen een recht? Wat de VLP betreft is uw veiligheid onze eerste zorg. De veilige leefomgeving en uw eigendommen. Veiligheid van onze kinderen, bijvoorbeeld als zij op drukke oversteek-plaatsen komen om naar school te gaan. Veiligheid daar gaat het om, of dat nu is op straat, in de horeca, bij een evenement of op het spoor.De bezuinigingen van de laatste jaren komen uw veiligheid niet ten goede. De VLP vindt dat de prioriteiten niet juist worden gesteld. Er is te weinig blauw op straat en er wordt te weinig écht opgetreden. Aan preventie moet meer aandacht worden besteed.

De wijkagent moet bijdragen aan een verbetering van de veiligheid en het veiligheidsgevoel. De betrokkenheid van de wijkagent in de wijk wil de VLP graag terugzien. Hij moet het eerste aanspreekpunt zijn in de wijk. Hij moet de informatie delen met de gemeente en de juiste samenwerkingspartners om de veiligheid te garanderen.

In de wijk Kalsdonk werd na een inbraakgolf eenmalig extra ingezet op inbraakpreventie. Dankzij de inbreng van de VLP kon dit twee jaar geleden worden gedaan. Dit geldt ook voor andere eenmalige acties zoals op de Rembrandtgalerij in de Westrand. Dit was goed, maar een eenmalige actie volstaat niet. Wij zijn voor directe aanpak, gevolgd door een structurele oplossing. De VLP legt hier de hoogste prioriteit.

Geen investeringen in veiligheid rondom het spoor, maar wel meer giftreinen. Dit moet dus anders! Coffeeshops gesloten houden en drugs niet gedogen, vindt de VLP. Zeker geen coffeeshops in het grensge-bied. Meer buurtpreventie, de wijkagent zichtbaar en aanspreekbaar in de wijk, maar ook extra blauw op straat.

Om uw veiligheid te garanderen, moet de gemeente investeren, adviseren, handhaven, zichtbaar zijn en meer aan preventie doen. Wat de VLP betreft, dient de gemeente duidelijk te zijn. We weten immers allemaal wat wel of niet mag. Gedogen is zinloos.

Handhaving & Toezicht Meer toezicht ook in de avond en nacht.

Criminelen gedrag sneller straffen.

Meer en verscherpte controles op vergunningen.

Zichtbaar op straat en ten dienste van de inwoners.

Openbare orde & Veiligheid

Blauw hoort zichtbaar op straat. Waarden en normen, verbetering van de leefbaarheid. Samenscholingsverboden zijn goed, dus dan ook handhaven. Veiligheid van u en uw eigendommen heeft de hoogste prioriteit. Buurtpreventie is prima, vergroot het veiligheidsgevoel en is als ondersteuning voor de politie-inzet. Verkeersmaatregelen nemen bij onveilige wegen en oversteekplaatsen om veiligheid van met name ouderen en kinderen te verbeteren. Verkeersonveilige situaties versneld aanpakken (zoals Spectrum, Van Beethovenlaan en Stationsplein/Spoorstraat).

Bewoners in de nabijheid van het spoor actief informeren over de gevaren op het spoor, bijvoorbeeld het vervoer van gevaarlijke stoffen. Investeren met als doel om grote rampen te voorkomen door aanpassingen van straten, tuinen en het spoor.

Zorgen voor goede verlichting in, donkere tunnels, steegjes en op de fietspaden.

Vernieling en vandalisme aan gemeente-eigendommen worden zwaarder bestraft en de kosten voor herstel worden volledig verhaald op de veroorzaker. Vandalen gaan betalen!

3

Page 6: VLP Verkiezingsprogramma 2014-2018

6 Verkiezingsprogramma VLP

Onderwijs

De VLP hecht grote waarde aan goed en veelzijdig (beroeps)onderwijs. Dit begint al bij het basisonderwijs. Er dient voor te worden gewaakt dat er scholen ontstaan waarin een andere cultuur dan de Nederland-se overheerst. Dit is niet goed voor de integratie en gaat ten koste van de kwaliteit. Van leerkrachten wordt professionaliteit verwacht en ze dienen hierop ook te worden beoordeeld. De VLP vindt het onvoor-stelbaar dat een stad als Roosendaal tot op de dag van vandaag nog nooit een HBO-opleiding heeft gehad. Voor een stad met ruim 70.000 inwoners houdt het op bij MBO. Dit betekent niet alleen dat veel stu-denten hun studieheil buiten de stad moeten zoeken, maar wekt sterk de indruk dat Roosendaal een stad is met weinig ambitie. Dit is voor de VLP een doorn in het oog. De VLP hecht immers grote waarde aan de uitstraling van de stad. Begin jaren negentig vond de overheid het noodzakelijk om tot schaalvergroting over te gaan in het beroepson-derwijs. Men komt hier tegenwoordig op terug. Het onpersoonlijke ka-rakter heeft een negatieve uitwerking op de ontwikkeling van de nog relatief jonge MBO-student. De leerfabrieken voor HBO (Fontys, Avans) leveren niet de kwaliteit die vroeger door kleine HBO-scholen werd ge-leverd. De VLP pleit niet voor terugkeer naar de oude situatie, maar de HBO-scholen moeten wel kiezen voor spreiding van de verschillende studierichtingen over verschillende plaatsen (dependances). Op deze wijze wordt een kwaliteitsverbetering teweeggebracht. Roosendaal is natuurlijk een stad die bij uitstek geschikt is om de HBO-studierichting Logitiek & Vervoer te verzorgen. De VLP zet zich in om een of meerdere studierichtingen op HBO-niveau naar Roosendaal te halen. De aanwe-zigheid van een HBO-opleiding heeft ongetwijfeld ook een positief effect op de werkgelegenheid in de gemeente Roosendaal. Immers: welk zichzelf respecterend bedrijf wil zich nu niet vestigen in een stad waar op hoog niveau wordt opgeleid en een kwalitatief hoogwaardig human capital direct aanwezig is.

De VLP wil dit doen door:

HBO onderwijs naar onze gemeente te halen.

Sneller en gemakkelijker meewerken aan vestiging van onderwijspartners.

In samenwerking met bedrijven kennis- en onderwijscentra oprichten.

Kinderen een veilige en gezonde omge-ving bieden om onderwijs te volgen.

Schoolbesturen aan te spreken op gedrag en prestatie (kwaliteit).

Garantie voor elk dorp en elke wijk min-stens één basisschool. Extra scholen in wijken en dorpen met minder dan 100 leerlingen sluiten (kwantiteit).

4

‘Kinderen een veilige en gezonde omgeving bieden om onderwijs te volgen.’

Page 7: VLP Verkiezingsprogramma 2014-2018

7Verkiezingsprogramma VLP

Basisonderwijs en middelbaar onderwijsDe VLP vindt het belangrijk de kwaliteit van de huisvesting van het onderwijs op peil te houden. Hoe kan het dat vandaag de dag er nog scholen zijn met enkele beglazing en tochtige ruimtes. Wie doet dat onze kinderen nu toch aan? Er zijn nog steeds scholen die continu ge-bruik maken van tochtige noodlokalen. Dit kan vandaag de dag niet meer vindt de VLP.In de toekomst moeten scholen sluiten vanwege het teruglopend aantal leerlingen. De VLP heeft als standpunt dat iedere wijk of dorp minimaal één basisschool heeft als basisvoorziening. Dat betekent wel dat in de stad scholen met minder dan 100 leerlingen moeten sluiten. Anders is het niet betaalbaar. Die operatie moet versneld worden uit-gevoerd, maar de burgers moeten wel de keuze kunnen blijven maken tussen katholiek/protestants of openbaar onderwijs. Daarnaast moeten er in Roosendaal andere onderwijsvor-men(bijvoorbeeld Daltononderwijs) gevestigd blijven.

Voor het middelbaar onderwijs is het belangrijk dat ook die huisves-ting in orde is en er voldoende veiligheid is voor de kinderen. Dus niet naast een snelweg en toegankelijk door middel van veilige fietspaden en busroutes. Onze kinderen verdienen niet alleen een veilige school maar ook een veilige schoolroute!

Voor heel het onderwijs geldt dat de gemeente geen invloed heeft op de kwaliteit van het onderwijs. Dit is een taak van het ministerie. Wel vindt de VLP dat scholen die kwalitatief onvoldoende onderwijs bieden door de gemeente in de gaten moet worden gehouden. De gemeente moet in contact blijven met de onderwijsinstellingen om te onderzoeken hoe ze een bijdrage kan leveren aan verbetering van de kwaliteit. Bij structurele problemen met kwaliteit of middelen, zal de gemeente moeten aandringen op sluiting van de school. Onze kinde-ren verdienen kwaliteitsonderwijs!

Page 8: VLP Verkiezingsprogramma 2014-2018

8 Verkiezingsprogramma VLP

Zorg

Binnen nu en tien jaar bestaat de gemeente Roosendaal voor 54% uit mensen van boven de 55 jaar. Niet dat dit erg is natuurlijk, maar we moeten wel alvast voorbereid zijn op dit feit. Een stijgende zorgvraag, de huidige trend van eenzaamheid onder ouderen en de maatregelen van het kabinet op onze zorg.De gemeente wordt straks 100% verantwoordelijk voor de zorg voor mensen ongeacht hun leeftijd. Revalidatie na een hartaanval? Rolstoel nodig? De gemeente moet alles regelen. Dagopvang, aan lijf gebon-den zorg, huishoudelijke hulp, medicatie verzorging en hulpmiddelen. Maar of daar de zorg beter van gaat worden is onzeker. Het voorspelt niet veel goeds.Daarom is de VLP van mening dat we in de zorg niet moeten bezuini-gingen zoals de afgelopen jaren. Dus niet minder zorg verlenen aan mensen die niet minder of juist zieker zijn geworden.Professionals, zoals de wijkzuster, wijkteams thuiszorg en artsen moe-ten zorgen voor een verlaging van de zorgkosten. Hergebruik van ma-teriaal en door kleinschalige hulp zorg op maat. Dat werkt besparend en is voor mensen die hulp nodig hebben een zegen. Niet iedere keer iemand anders zonder diploma of opleiding, maar vaste teams en menselijke maat.Uw zorg is belangrijk, en natuurlijk moeten we bekijken of we alles nog kunnen leveren, maar laten we eerst proberen de zorg anders in te richten voordat we gaan bezuinigen. Wat de VLP betreft is zorg een basisvoorziening. In onze gemeente mag absoluut niemand gepeper-de rekeningen krijgen voor deze basisvoorziening. Geen zorgen over geld, maar zorg voor mensen!

De VLP wil dit doen door:

Op elk beleidsterrein senioren te betrek-ken, zoals bij aanleg van wegen, voetpa-den of woningbouw.

Zorgen voor voldoende ontmoetings-ruimtes en meer publieke diensten in de buurt.

Investeren in kleinschalige winkelcentra en stimuleren buurtzorgcentra.

Kleinschalige buurtteams en meer wijkzusters.

Hergebruik van materialen is verplicht.

Zorg is menselijk. Niet ‘sturen op de klok’, maar zorg verlenen op maat.

Het gemakkelijker en goedkoper maken om woningen aan te passen op zorg-vraag van naasten.

Inwoners mogen meedenken hoe we kunnen besparen op zorg.

Ouderen zolang mogelijk vitaal houden door investeringen in sportclubs en cultuur.

Meer oog voor toegankelijkheid gehan-dicapten.

Deelname van gehandicapten in de samenleving stimuleren.

5

Page 9: VLP Verkiezingsprogramma 2014-2018

9Verkiezingsprogramma VLP

Ten aanzien van de volksgezondheid kiest de VLP voor:

Meer preventie ten behoeve van jongeren (drugs en pesten) en ouderen (vaccinaties).

Consultatiebureaus zijn van vitaal belang en dienen voor de stad en dorpen op korte afstand beschikbaar te zijn.

Inzet op jeugdzorg: pak problemen in één keer aan.

Terugdringen van overlast zoals bijvoorbeeld door probleemgezinnen.

Hulpverleners moeten in de eigen buurt of dorp vragen van inwoners kunnen beantwoorden. Brede kennis is vereist (kennis van vaccinaties, maar ook betrekking hebbend op verslaving).

Geen drugshostel waar verslaafden een appartement, uitkering en harddrugs van de overheid krijgen zonder af te kicken.

Verslavingszorg kleinschalig en gericht op voorkomen van overlast en criminaliteit.

Drugsgebruik is strafbaar (zero tolerance) en dat stralen we uit.

‘Meer oog voor toegankelijkheid gehandicapten.’

Page 10: VLP Verkiezingsprogramma 2014-2018

10

Sport & Cultuur

SportDe VLP is voorstander van stimulering van het verenigingsleven, omdat dit de uitlaatklep is voor de jeugd en wer-kende burgers. Sport is ook een ontmoetingsplaats bij uitstek of dit nu actief of passief is. Sport is voor iedereen belangrijk of dit nu breedte- of topsport is. De gemeente dient het sporten op allerlei gebieden te faciliteren zodat het bedrijven van sport in een verantwoorde omgeving mogelijk is. Sportverenigingen zijn van essentieel belang, daarom moeten de jeugdsubsidies volledig gehandhaafd blijven. Ten behoeve van de continuïteit binnen de verenigingen dienen eenmalige subsidies en jaarlijkse subsidies voor vier jaar verstrekt te worden. Huurverhogingen toepassen voor accommodaties is funest voor alle verenigingen en daarom verwerpelijk. Sportverenigingen mogen geen melkkoe van de gemeente worden. De gemeente moet de sport ondersteunen en faciliteren.Subsidie blijft een belangrijke bron van financiering voor alle verenigingen. De VLP wil bezuinigen op het sport-servicebureau en op contactfunctionarissen. Deze bezuinigingen dienen ten goede te komen aan de sport in het algemeen. Steun aan organisaties van buiten de gemeente Roosendaal, zoals Mountainbikerace, de Eneco-tour en Olympia’s ronde dienen niet ten koste te gaan van de evenementen in Roosendaal en haar dorpen.

Financiële bijdrage gemeenteDe VLP is voorstander van drie gescheiden subsidies: jeugd, activiteiten en volksfeesten.Roosendaal moet Tullepetaonestad blijven en alle dorpen moeten hun eigen carnavalsfeest met financiële onder-steuning van de gemeente kunnen vieren, evenals de intochten van Sint Nicolaas.De VLP mist het betaald voetbal in Roosendaal en blijft de teloorgang van RBC Roosendaal in alle opzichten betreuren. Daarom moeten grote evenementen zoals de Nationale Jeugdronde, Beach Volleybal, Halve Marathon (Thor) en de vele wielerevenementen in stad en dorpen blijvend worden ondersteund. De verhogingen van de legeskosten dienen aan banden te worden gelegd. Hier ligt een kans voor ondernemers om elkaar formeel en informeel te ontmoeten en komen breedtesport en topsport samen.

CultuurDe VLP zal het Tongerloplein als cultuurplein blijvend ondersteunen, evenals de kunstmaand in september. Muziek- en toneelverenigingen moeten optimaal kunnen functioneren. Het in stand houden van de waarderings- en ondersteuningssubsidies is noodzakelijk voor het overleven van de harmonie, muziekgezelschappen en toneel-verenigingen.De Oude Markt moet met de uitstraling van de terrassen nieuwe stijl het middelpunt worden van gezellig West Brabant waar de mogelijkheid moet blijven bestaan voor het organiseren van allerlei uiteenlopende evenementen zoals Roosendaal zingt, Smartlappenfestival, Hap en Stapfestival en vele andere evenementen. De Oude Markt moet het Vrijthof van Brabant worden.Het behouden van subsidies is van het hoogste belang voor het behoud van het cultureel erfgoed. Cultuur komt ten goede aan de ondernemers in Roosendaal en de dorpen maar zeker ook aan de burgers.

6

Page 11: VLP Verkiezingsprogramma 2014-2018

11

‘De VLP zal het Tongerloplein als cultuurplein blijvend ondersteunen’

Page 12: VLP Verkiezingsprogramma 2014-2018

12 Verkiezingsprogramma VLP

De ondernemer

De ondernemer is een belangrijke spil in onze gemeente. Hij zorgt niet alleen voor de werkgelegenheid, maar ook voor diverse schakels in de samenleving.De VLP vindt dat de ondernemer zich gastvrij moet kunnen vestigen in de gemeente Roosendaal en hiervoor volledige medewerking moet krijgen. Dit geldt voor zowel de detailhandel als voor de industrie.De ondernemers zorgen dat inwoners van Roosendaal en de dorpen trots kunnen zijn op het voorzieningenniveau van werken, leven en recreëren.De creativiteit van de ondernemer moet zegevieren en hij dient alle kans te krijgen om deze te ontwikkelen in Roo-sendaal en de dorpen.

De VLP wil dat bedrijven actief participeren in beleid. De ondernemer weet immers wat het beste is voor een onder-nemende gemeente. Ondernemers zijn op dit gebied de specialisten.

De VLP wil dat het aantrekken van nieuwe bedrijven zorgvuldig geschiedt, maar de ontvangst dient met open ar-men te zijn. Momenteel is er een veelzijdigheid op ondernemersgebied in Roosendaal. Dit moet zo blijven. De VLP wil dat de bedrijvenparken er tiptop bijliggen. Samenwerking met eigenaren en gebruikers voor wat betreft gedegen onderhoud en beheer is een must. Veiligheid in de breedste zin van het woord moet hierin worden meegenomen.Gemeentelijke ontwikkelingen, herstructurering en vernieuwingen zijn alleen mogelijk in samenwerking met de marktpartijen. Zorgen voor een actief beleid in strategische doelen en investeringen. De VLP kiest voor duurzaam-heid. Zorg dat Roosendaal en de dorpen iets te bieden heeft dat onze economie ten goede komt!

De detailhandel kent twee soorten: in de winkelcentra en de detail die van vader op zoon is overgegaan.Voor de eerste soort geldt een beleid van goed onderhouden winkelcentra met een verantwoord aanbod van winkelketens, maar zeker ook een breed aanbod van speciaalzaken, waarvoor mensen een dagje naar Roosendaal komen om te winkelen. De tweede soort bestaat uit speciaalzaken in de oude wijken en de dorpen. Hier zijn de winkelpanden vaak in eigendom overgegaan van vader op zoon en bepalen deze zaken al jaren een vertrouwd straatbeeld. Dit moet behouden blijven.

De VLP wil voor de binnenstad een plan, gedragen door ondernemers en burgers, waarmee we een lange tijd voor-uit kunnen. Het plan moet hoogwaardig zijn en milieutechnisch verantwoord. Het conceptplan van Riek Bakker kan een goed uitgangspunt zijn.

Zorg ervoor dat ondernemers en burgers een verantwoordelijkheidsgevoel krijgen door samen de binnenstad zo in te richten dat iedereen trots is om in de gemeente Roosendaal te ondernemen, te leven, te werken en te recreëren.

De VLP wil een frisse wind laten waaien in het beleid van citymarketing. Dit kan en moet anders volgens de VLP. Van bescheiden naar proactief op brede onderwerpen. Hierin valt veel winst te behalen. De VLP wil simpele en duidelijke bewegwijzering naar en van bedrijventerreinen en winkelgebieden. Dit moet anders. Standaardisatie in lay-out, duidelijker en compleet.

7

Page 13: VLP Verkiezingsprogramma 2014-2018

13Verkiezingsprogramma VLP

De VLP wil dat de ondernemer in de horeca ruimte krijgt om te ondernemen en organiseren. Hij is het middelpunt van stad en dorpen waar de sociale cohesie groot is.Er moet een nieuwe horecanota komen met meer vrijheden. De horeca-ondernemer moet immers zelf kunnen be-palen wat voor terrasafscheiding en kleur parasol hij neemt.

Het marktbeleid stemmen we af met de ondernemers. De VLP vindt dat er in de agrarische sector voldoende ruimte moet blijven voor ontplooiing en innovatie. De vrijheid en mogelijkheid om te innoveren is volgens de VLP een must.

‘De VLP wil een frisse wind laten waaien in het beleid van citymarketing’

Page 14: VLP Verkiezingsprogramma 2014-2018

14 Verkiezingsprogramma VLP

Ruimtelijke ordening

De leefomgeving van mensen wordt niet alleen bepaald door het straatbeeld, maar ook door het onderhoud van groen en wegen, de staat van de woningen, parkeerdruk en leegstand van panden. In Roo-sendaal ziet u in de binnenstad enorm veel leegstand, straten en stoe-pen liggen scheef, bruggen zijn slecht onderhouden, pleinen zijn ont-sierd, gras staat enorm hoog en u blijft maar meer lokale belastingen betalen.

Voldoende kwaliteit van de woonomgeving, een florerende binnen-stad en centrum van Wouw, creatieve aanpak van de leegstand, goed gemaaid gras en het tijdig vervangen van bruggen en opknappen van tunnels. Slechte wegen vervangen en wegen die niet worden bereden weghalen. Uw leefomgeving staat nu onder druk waardoor het moei-lijker wordt uw woning te verkopen. Kopers kijken graag rond in wat voor buurt ze gaan wonen. Hoe aantrekkelijker uw buurt en dorp, hoe beter voor u.

Maar ook al die woningen die te koop staan, zijn reden tot zorg. Zeker als de gemeente al jaren doorslaat in het blijven bouwen van wonin-gen die niet nodig zijn. Betaalbare starterwoningen kosten volgens de gemeente € 200.000 en een betaalbare huurprijs is maximaal € 650 per maand. De VLP heeft echter een andere mening. Betaalbare starter-woningen en woningen voor senioren (met of zonder zorgvraag) zijn essentieel om de lokale woningmarkt vlot te trekken. De prijzen die de gemeente noemt, zijn te hoog. Dat vinden makelaars en woning-stichtingen. Zij hebben al vaak aangegeven wat er in Roosendaal moet gebeuren, maar krijgen geen gehoor. Dit gaat de VLP veranderen. Samen met zorginstellingen vormen ze een onmisbare driehoek. Dus minder luisteren naar projectontwikkelaars, maar meer naar de bur-gers en deskundigen.

De VLP wil het volgende bereiken:

WonenMeer betaalbare huur- en starterswoningen.

Wonen voor jongeren en senioren heeft prioriteit.

Aanhouden starterslening voor het stimuleren van de huizenmarkt.

Stimuleren van energiezuinigere woningen.

Voorlopig niet bouwen op ‘t Zand, maar eerst andere projecten afmaken.

Aanpassingen aan woning en tuin moet gemakkelijker worden zonder vergunning.

LeefomgevingGeen inkrimping van speelplaatsen voor kinderen en vernieuwing van speeltoestellen.

Meer openbare ontmoetingsplaatsen en faciliteiten voor ouderen.

Welstandscommissie volledig afschaffen. Wat wel of niet mooi is, wordt niet meer door de overheid bepaald.

Beter onderhoud, eenduidige uitstra-ling en goede plaatsing van o.a. bankjes, abri’s, prullenbakken en lantaarnpalen.

Sinds de invoering van Diftar in januari 2014 (waar de VLP beslist geen voor-stander van was) zien we een toename van het zwerfvuil in de gemeente Roosendaal. We blijven dit scherp moni-toren en zetten ons in voor een betere regeling voor het ophalen van huisvuil.

8

Page 15: VLP Verkiezingsprogramma 2014-2018

15Verkiezingsprogramma VLP

Het geld dat in Stadsoevers is gestoken, zijn we kwijt. Het Van Dregt-plein is gesneuveld en de gemeente wil nog steeds “Het Zand” ontwik-kelen. Laagveld heeft hogere prioriteit dan het gebrek aan betaalbare huurwoningen. De provincie uitte zijn zorgen, ook op het onderhoud van wegen. De gemeente heeft al een achterstand in onderhoud dat dateert van 2006. Dit moest met miljoenen extra per jaar worden goedgemaakt. Dat is niet alleen geschrapt. Er wordt nu ook genoe-gen genomen met een mindere kwaliteit van wegen. De budgetten zijn zo verkleind dat Roosendaal de achterstand niet meer kan inhalen. Helaas is het zo dat uitstellen van regulier onderhoud duurder uitvalt. Onze kinderen betalen dus die rekening dubbel. Meer toezicht ook in de avond en nacht.

Criminelen gedrag sneller straffen.

Meer en verscherpte controles op vergunningen.

Zichtbaar op straat en ten dienste van de inwoners.

OnderhoudBeter onderhoud van wegen, extra geld hiervoor ter beschikking stellen.

Bruggen, tunnels en andere werken beter onderhouden, tijdig schilderen en of vervangen.

Recht leggen van straten en stoepen is geen luxe, maar broodnodig.

Verhoogd kwaliteitsprofiel voor straten en stoepen in buurten en dorpen.

Publicatie op internet van gepland onderhoud, zodat duidelijk is wanneer welke straat aan de beurt is.

Onderhoud van wegen, riolen, stoepen of plantsoenen gebeuren gelijktijdig om zo geld en overlast te besparen.

GroenDe ecologische hoofdstructuur, ecologische verbindingszones en het nieuwe groenplan zijn leuk, maar alles begint bij goed en regelmatig onderhoud. De VLP vindt dan ook dat dit regelmatig onderhoud moet plaatsvinden.

Vaker mensen met een uitkering inzetten als vrijwilliger om de leefomgeving te verbeteren, te beginnen met het groen.

Gemakkelijker en goedkoper aankopen van snippergroen.

‘We zetten ons in voor een betere regeling voor het ophalen van huisvuil.’

Page 16: VLP Verkiezingsprogramma 2014-2018

16 Verkiezingsprogramma VLP

De binnenstad

De binnenstad is het visitekaartje van Roosendaal. Zowel de eigen burgers als bezoekers moeten hier trots op zijn en aan-genaam kunnen vertoeven. De VLP vindt dan ook dat de binnenstad meer zorg verdient.

De VLP kiest voor:

Het Kadeplein niet openbreken ten behoeve van de visstand, omdat dit leidt tot beperking van ruimte voor evenementen en parkeren.

Problemen binnenstad resoluut aanpakken, waarbij ideeën van de ondernemers worden omarmd en ook uitgevoerd.

Afschaffen strenge regels ondernemers, meer ruimte voor eigen ideeën, promoties en aankleding straatbeeld.

Afschaffen terrassennota, ondernemers mogen zelf de kleur van de gevel, parasols en stoelen uitkiezen.

9

‘De VLP vindt dat de binnenstad meer zorg verdient.’

Page 17: VLP Verkiezingsprogramma 2014-2018

17Verkiezingsprogramma VLP

De dorpen

De VLP wil het eigen karakter en identiteit van elk dorp beschermen en uitbreiden. De dorpen mogen niet achter-gesteld worden t.o.v. Roosendaal. De VLP zal zich hiervoor 100% gaan inspannen.De leefbaarheid moet behouden blijven; de VLP streeft zelfs naar verbetering.

VoorzieningenDe VLP vindt dat voorzieningen zoals scholen, dorpshuizen, sportaccommodaties en gemeenschappelijke doelen in stand moeten blijven, want de VLP hecht grote waarde aan sociaal-maatschappelijke functies (prioriteit 1).

De VLP vindt dat bewoners zich veilig moeten voelen in hun dorp. Het VVV servicepunt in Wouw dient te worden gehandhaafd.

De VLP wil dat de voorzieningen voor de inwoners van de dorpen zoals de buurtbus, verpleegkundige, bibliotheek, e.d. behouden blijven. De VLP wil dat de verantwoordelijke partijen in de zorgsector voor 100% hun verantwoordelijkheid nemen en dat ze investeren in de complete woonzorg voor onze zorgbehoevende dorpsbewoners.

WoningbouwDe VLP staat achter CPO-projecten in de dorpen en wil dit stimuleren om vooral starters de kans te geven betaalbare woningen te kunnen kopen.

De VLP wil de mogelijk bieden om te kunnen bouwen in de dorpen zodat de dorpse cohesie blijft behouden.

Vanwege de toenemende vergrijzing dienen er levensloopbestendige woningen te worden gebouwd.

De VLP vindt dat de ondernemers in de dorpen de gelegenheid moeten krijgen om bouwkundig uit te breiden.

De VLP vindt het van groot belang om recreatie en toerisme te stimuleren in de dorpen. Dit moet door de gemeente minimaal regionaal worden gepromoot.

De VLP is voorstander van burgerparticipatie in het gemeentelijk beleid zoals het initiatief van inwoners uit Wouwse Plantage over de invoer van een 30 km zone en het vermijden van vrachtverkeer in de dorpskern.

De VLP wil dat het Kerkplein in Nispen een compleet nieuwe uitstraling krijgt en volledig wordt gereconstrueerd. Dit heeft hoge prioriteit.

10

Page 18: VLP Verkiezingsprogramma 2014-2018

18 Verkiezingsprogramma VLP

Verkeer & vervoer

De VLP vindt dat er ten aanzien van dit onderwerp de afgelopen periode verkeerde keuzes zijn gemaakt. Bijvoorbeeld: een meters hoge passerelle met alleen een trap die het station verbindt met ‘nie-mandsland’. Deze grap kost wel € 3.000.000. En dan heb je ook nog de miljoenen verslindende verbindingsweg tussen Majoppeveld (A58) en Borchwerf (A17) die niet richting Zegge gaat uitkomen, maar midden in de Leemstraat stopt. Nauwelijks stoepen, geen aparte fietspaden en het is straks wel het drukste kruispunt van Roosendaal. Dit moet dus echt anders!

Het busvervoer verdient aandacht. We moeten investeren in de trein-verbindingen en zorgen voor een betere connectie met Essen.

Voor Roosendaal is het van belang dat buslijnen worden uitgezet waar veel studenten en ouderen wonen. Van de tien regionale buslijnen moeten er straks minimaal vijf (nu slechts twee) in Roosendaal komen. We moeten ons maximaal inspannen voor het behoud van treinver-bindingen en voor de omlegging van de A58.

Wat functioneel en handig is, dient prioriteit te krijgen. De Spoorstraat en Gastelseweg moeten een opknapbeurt krijgen en tevens veiliger te worden en voorzien in een betere doorstroming. Liever geen extra spoorwegovergang!

Soms is het duidelijk dat de ene aanpassing alleen kan als een andere is gemaakt. Als we de zuidelijke randweg van Roosendaal nu eindelijk afmaken, dan trekken we de Willem Dreesweg door.

De VLP en Verkeer & vervoer:

De Willem Dreesweg moet worden doorgetrokken. Het laatste stukje “randweg” dient er te komen.

Als dit is gerealiseerd, mag de ‘knip bij ’t Zand’ verdwijnen.

De Burgemeester Schneiderlaan moet een eenbaansweg worden met veilige kruisingen.

Direct stoppen met de aanleg van de verbindingsweg tussen Majoppeveld en Borchwerf.

Alle aandacht en energie in het omleggen van de A58 en alvast starten met de procedures.

Investeren in het behoud en groei van het aantal regionale buslijnen.

Blijvend in gesprek blijven met partijen over behoud Benelux trein. Meedoen aan de samenwerkende gemeenten Den Haag en Dordrecht. Het oprichten van de Beneluxtrein werkgroep.

Geen nutteloze investeringen doen zoals in het verleden met de bouw van een passerelle nabij het station.

Verbeteren kwaliteit Gastelseweg, Burgemeester Freijterslaan, Spoorstraat, Zundertseweg en Burgemeester Schneiderlaan. Uitvoering met gescheiden fiets- en voetpaden, vernieuwen wegdek en betere doorstroming verkeer.

Geen derde spoorwegovergang op de Gastelseweg.

Rotonde aanleggen op het spectrum.

11

Page 19: VLP Verkiezingsprogramma 2014-2018

19Verkiezingsprogramma VLP

‘Gratis parkeren op elke zondag en verlaag de tarieven.’

De statements van de VLP ten aanzien van het parkeerbeleid zijn:

Verbeter het parkeerregime. Gratis parkeren op elke zondag en verlaag de tarieven.

Betaald parkeren van 8:30 tot 17:00 uur. Alleen als de winkels open zijn.

In vele straten en dorpen is er een tekort aan parkeerplaatsen. Er moeten meer parkeerplaatsen komen.

Page 20: VLP Verkiezingsprogramma 2014-2018

20 Verkiezingsprogramma VLP

Dienstverlening en financiën

DienstverleningOnze overheid is vaak traag en werkt niet altijd mee. De ambtelijke molen veroorzaakt veel ergernis bij ondernemers en ambitieuze mensen.

Zeker als u ziet dat bij u de regels strak worden nageleefd, maar uw buren er mee weg komen. Waarom mag de ene ondernemers geen bord buiten zetten en de ander een heel terras? Er wordt blijkbaar met twee maten gemeten.

Waarom moet de Horeca allemaal dezelfde luifels hebben? Waarom mag uw hond op het ene veld wel loslopen, maar op het andere niet? Wat is het waard om te klagen over slechte straatverlichting als de gemeente verwijst naar de stroombeheerder? En waarom publiceert de gemeente en verleende vergunning pas achteraf?

Te vaak worden mensen van het kastje naar de muur gestuurd. De gemeente moet zich openstellen, niet alles willen regelen voor burgers, geen strakke regels, maar spelregels. Minder ver-keersborden, vergunningen via internet, betere openingstijden. Een overheid die betrouwbaar, rechtvaardig en transparant is. Minder ambtenaren kan, maar de gemeente krijgt vanuit Den Haag meer taken. Uw dienstverlening, uw zorg, uw uitkering, begeleiding naar werk enzovoorts, moet niet in gevaar komen. De ruim 15 ver-bonden partijen (o.a. Waterbedrijf, Belastingsamenwerking, RUD, Regio West Brabant, Gemeenschappelijke Regeling West Brabant en GROZ) zijn ondoorzichtig en duur met al hun personeel, directeuren, gebouwen en natuurlijk bonussen. We hebben geen grip op deze be-drijven en bemoeien ons nooit met de geleverde prestaties, maar we betalen er wel voor. Deze vormen van samenwerking moeten we zoveel mogelijk beëindigen, samenvoegen of afstoten om te voorkomen dat de gemeente niets meer te vertellen heeft en dat uw belastinggeld gaat naar deze bestuurders, die niet zijn gekozen.

De VLP wil het volgende bereiken:

De gemeentebalie moet vaker open zijn op momenten dat u vrij bent.

Via internet moet zoveel mogelijk informatie openbaar zijn.

Alle aanvragen, vergunningen en verzoeken kunnen eenvoudiger digitaal worden afgehandeld.

Legeskosten worden verlaagd.

Onafhankelijke hoorcommissies worden niet meer geleid door ambtenaren.

Publicatie van verleende vergunningen voortaan digitaal.

Meer openbaarheid van bestuur en besluiten.

Minder vergunningen noodzakelijk, maar wel goede spelregels.

Minder verkeersborden.

Minder intern geneuzel voor ambtenaren. Ze moeten werken aan de publieke zaak.

12

Page 21: VLP Verkiezingsprogramma 2014-2018

21Verkiezingsprogramma VLP

FinanciënDe gemeente moet komen tot een gezonde en deugdelijke financi-ële huishouding. Minder schulden, minder risico en minder eigen vermogen. Uw geld moet verantwoord worden gespendeerd. Dit betekent dat we reserves moeten opbouwen en niet een nieuw stads-kantoor voor € 54.000.000 gaan bouwen als we maar € 7.000.000 hebben gespaard. Geen risicovolle beleggingen en verplichtingen aangaan voor StadsOevers als de woningmarkt volledig is ingestort. RBC niet uit rancune failliet laten gaan voor 6 miljoen. Geen onnodige en kostbare passerelle of openbreken van het Kadeplein, omdat we er subsidie voor krijgen uit Den Bosch of Den Haag.Uw lasten zijn 12% gestegen in de afgelopen vier jaar. Desastreus voor de lokale economie. De draconische bezuinigingen en lasten-verzwaring van dit kabinet Rutte-Samsom I, worden door economen, ondernemers, burgers, buitenlandse experts afgeraden. Alsof de ramp niet groot genoeg is, gooien ze er een lokale lastenverzwaring bovenop. Totaal overbodig en wat ziet u er eigenlijk voor terug? De VLP is dan ook voor verlaging van de OZB kosten. De financiën moeten worden terug gebracht binnen een begrotings-discipline en een betere verantwoordingscyclus. Begrotingen worden in oktober vastgesteld en het jaarverslag in mei, zodat alle burgers, verenigingen en ondernemers, weten waar ze aan toe zijn en wat er met het geld is gebeurd. Er moet een beter toegankelijk subsidieregister komen en publica-tie van jaarverslagen van alle partijen waar wij zaken mee doen. Ook moeten salarissen van topmensen en bonussen niet worden geac-cepteerd. Met ons geld wordt verantwoord worden omgegaan. De revenuen moeten bij u terechtkomen, maar niet bij slechts één direc-teur.

De VLP wil het volgende bereiken:

Gezonde en deugdelijke financiële huishouding (begrotingsdiscipline).

Minder en lagere lokale lasten zoals hondenbelasting, toeristenbelasting, OZB en leges.

Mensen moeten meer vrijheid krijgen tegenover de te betalen belastingen.

Bij bezuinigingen de betrokken partijen/burgers eerst vragen zelf met ideeën te komen.

Aan het verstrekken van subsidies moet een beargumenteerde grondslag voorafgaan en een deugdelijke verantwoording achteraf.

Bij projecten moeten risico´s worden afgedekt en de behoefte vooraf goedgekeurd.

De gemeente beheert uw geld op een nette en verantwoorde manier.

Bonuscultuur en topsalarissen passen niet binnen de overheid, zorg of het onderwijs.

Verkregen subsidie vanuit Den Bosch of Den Haag mag nooit een excuus zijn om onverantwoord geld uit te geven. Uiteindelijk is dat ook uw belastinggeld.

Page 22: VLP Verkiezingsprogramma 2014-2018

22

Kieslijst

1. Arwen van Gestel

2. Rogier Verhoeven

3. John Hertogh

4. Jos Heeren

5. Wilbert Brouwers

6. Trudie van Reusel

7. Martijn Verbeek

8. Richard Machielsen

9. Adriënne Ossenblok

10. Wendy Metske

11. Martijn Santbergen

12. Anton Meeuwissen

13. Evelien Deijkers

14. Cees Dielemans

15. Henk Claassens

16. Olaf Mouwen

17. Rob Verbeek

18. Ton IJsenbrant

19. Ger Briaire

20. Peter Kremers

21. Jean-Paul van Oers

22. Ralph van der Star

23. Christ Schepers

24. Jan Poldermans

25. Cor Thompson

26. Kees Scheepers

27. Ronald Heikoop

28. Bas Vreugde

29. Tom van Ravensteijn

30. Jan van Oers

13

Page 23: VLP Verkiezingsprogramma 2014-2018

23

‘De dorpen mogen niet achtergesteld worden t.o.v. Roosendaal.‘

Page 24: VLP Verkiezingsprogramma 2014-2018

24 Verkiezingsprogramma VLP

SPEERPUNTEN

1. Veiligheid begint bij grenzen stellen en optreden.

2. Scheppen van échte banen is werken aan uw toekomst.

3. Sociaal is begeleiden naar werk of opleiding.

4. Sport en cultuur zijn ons DNA, topsport ons visitekaartje.

5. Vergunningen aanvragen alleen als het écht moet.

6. Evenementen zijn de uitstraling van stad en dorp.

7. Uw overheid is open en transparant.

8. Ruimte voor ondernemers.

9. Zorg is mensen aankleden, niet uitkleden.

10. Drugs gebruiken is strafbaar en dat blijft zo.

TIJD VOOR VERANDERINGTIJD VOOR VERANDERINGwww.facebook.com/vlp-roosendaal www.lijstvlp.nl www.twitter.com/VLProosendaal