verkiezingsprogramma 2014- 2018

52
Stabiel, betrokken en betrouwbaar VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 ChristenUnie Harderwijk/Hierden

Upload: christenunie-harderwijkhierden

Post on 31-Mar-2016

224 views

Category:

Documents


2 download

DESCRIPTION

Verkiezingsprogramma van de ChristenUnie Harderwijk/Hierden voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2014.

TRANSCRIPT

Page 1: Verkiezingsprogramma 2014- 2018

Stabiel, betrokken en betrouwbaar

VERKIEZINGSPROGRAMMA2014-2018

ChristenUnie Harderwijk/Hierden

Page 2: Verkiezingsprogramma 2014- 2018
Page 3: Verkiezingsprogramma 2014- 2018

Harderwijk/Hierden

Verkiezingsprogramma 2014-2018

Inhoud

Inleiding ......................................................................................................................................................... 1

ChristenUnie, partij van de samenleving ..................................................................................................... 1

1. BETROUWBARE OVERHEID ............................................................................................................... 3

1.1. De gemeente, dat zijn we samen........................................................................................................... 3

1.2. Veiligheid ......................................................................................................................................................... 7

1.3. Financiën ....................................................................................................................................................... 10

2. GEZONDE SAMENLEVING ............................................................................................................... 13

2.1. Samen zorgen ............................................................................................................................................. 13

2.2. Werk en inkomen ....................................................................................................................................... 19

2.3. Onderwijs ...................................................................................................................................................... 23

2.4. Cultuur, sport en recreatie ..................................................................................................................... 26

3. DUURZAAM WERKEN, WONEN, LEVEN ..................................................................................... 31

3.1. Economie ...................................................................................................................................................... 31

3.2. Goed wonen en werken .......................................................................................................................... 35

3.3. Mobiliteit ....................................................................................................................................................... 38

3.4. Energie, klimaat en milieu ...................................................................................................................... 41

4. Waterfront ............................................................................................................................................ 45

Page 4: Verkiezingsprogramma 2014- 2018
Page 5: Verkiezingsprogramma 2014- 2018

Harderwijk/Hierden

Verkiezingsprogramma 2014-2018 Pagina 1

Inleiding

ChristenUnie, partij van de samenlevingDeze verkiezingen gaan over mensen. Over onze ouders, onze kinderen, onze buren, de leerkracht op deschool om de hoek, de wijkverpleegkundige, onze werkgever en onze werknemers. Ze gaan over ons en onzemanier van samenleven in Harderwijk en Hierden.

Wij geloven dat mensen geschapen zijn door God en dat Hij ons aan elkaar gegeven heeft om samen te le-ven. Wij geloven dat mensen meer zijn dan alleen maar consumenten. Het gaat in het leven om veel meerdan geld en bezittingen. Mensen willen niet alleen maar een betaalbaar huis, maar verlangen ook naar gebor-genheid en veiligheid en bovenal naar een zinvol leven. Wij willen niet alleen een baan met salaris, maar ookwaardering en mogelijkheden om onze talenten te ontplooien in dienst van die ander. We willen niet alleeneen overheid die op de euro’s let, maar ook een samenleving waarin we ruimte krijgen, gehoord worden enwaarin zwakkeren beschermd worden.

Wij willen geen samenleving waarin ons verteld wordt wat we moeten denken en doen, maar wij willen vrij-heid om zelf verantwoordelijkheid te nemen en van daaruit eigen keuzes te maken. We willen een wereldwaarin we omzien naar elkaar. Een wereld die leefbaar blijft, ook voor onze kinderen en kleinkinderen.

Geef geloof een stem

Bij het zoeken naar antwoorden op de uitdagingenvan deze tijd laten wij ons als christenen inspire-ren door de Bijbel. In de Bijbel gaat het over men-sen, over samenleven en ook over de overheid.Het gaat ook over het handelen van mensen intijden van crisis en het kiezen van de juiste wegdaarin. Die weg gaan zal soms betekenen dat hetanders moet dan het nu gaat. Dat is misschien nietaltijd makkelijk, maar zeker niet vreemd. De Godvan de Bijbel is bepaald niet van de status quo envan het alles houden zoals het is.

De Bijbel heeft een bevrijdende boodschap diehoop geeft voor de toekomst. God heeft mededo-gen met deze wereld, houdt van ons en heeft eenzwak voor het zwakke. Hij nodigt ons uit om innavolging van Jezus Christus die compassie han-den en voeten te geven.

Dat motiveert ons om ons in te zetten, in het vollebesef dat christenen in de politiek deel uit makenvan een beweging van christenen die ook op talvan andere plekken in de samenleving hun geloofeen stem geven. Die hun geloof niet bewaren voorde kerk of thuis, maar ervan uitdelen in de maat-schappij. Die bereid zijn verantwoordelijkheid tenemen en samen te werken voor een betere sa-menleving - voor een beter Harderwijk en Hier-den.

Wij geloven dat God dit van ons wil:

Recht doen, trouw zijn en nederig de weg gaandie God van ons vraagt (Micha 6:8).

Page 6: Verkiezingsprogramma 2014- 2018

Harderwijk/Hierden

Verkiezingsprogramma 2014-2018 Pagina 2

De kracht van de samenleving

De ChristenUnie Harderwijk-Hierden gelooft in dekracht van de samenleving, in zorg voor elkaar, ineen cruciale rol van gezinnen, in een dienstbare enrechtvaardige overheid, in vrijheid van meningsui-ting, in een duurzame economie en in een zorg-vuldige omgang met Gods schepping.

De samenleving wordt in de eerste plaats ge-vormd door burgers zelf - in verbanden als gezin-nen, verenigingen en geloofsgemeenschappen enook door (maatschappelijke) organisaties, scholenen bedrijven. God heeft ons aan elkaar gegeven.Samen nemen we verantwoordelijkheid, gaanverplichtingen aan en maken de samenlevingleefbaar.

Wij geloven dat mensen tot bloei komen wanneerze echt samen leven en zich verantwoordelijk

voelen - voor zichzelf, voor elkaar en voor hunomgeving - en ze dat actief handen en voetengeven.

Wij gaan bij de inrichting van de samenleving inHarderwijk en Hierden niet uit van regels en bu-reaucratie, maar van mensen en hun mogelijkhe-den. Zij bepalen de kracht van de samenleving. Wijwillen bouwen op het inzicht en de vakkundigheidvan de verpleegkundige, de leerkracht, de agent,de ondernemer en al die andere professionals. Zijstaan voor hun taak en zij kunnen die verantwoor-delijkheid aan. Daarnaast kunnen we niet zonderde vrijwillige inzet van burgers en bedrijven voorhun medemensen.

Samen het verschil maken

De ChristenUnie gaat bij de inrichting van hetopenbaar bestuur van de gemeente Harderwijk uitvan de menselijke maat. Burgers in Harderwijk enHierden worden uitgedaagd om betrokken te zijnin wijken en buurten.

Talloze mensen zijn actief in vrijwilligersorganisa-ties, sportverenigingen, kerken, helpen mee in deschool van hun kinderen of in het verzorgingshuisvan hun ouders. Onbetaalde arbeid en vrijwilli-gerswerk zijn de smeerolie van de samenleving enverdienen als zodanig erkenning en respect. Zon-der vrijwilligers is er voor veel van deze socialeverbanden geen toekomst.

De ChristenUnie is een bondgenoot van die men-sen, een bondgenoot van die samenleving. Samenwillen wij het verschil maken.

De ChristenUnie maakt ruimte voor die samenle-ving. Dus óók ruim baan voor bijzonder onderwijs,voor zorginstellingen met een eigen identiteit envoor christelijke organisaties in het welzijnswerk.De ChristenUnie voelt zich aangesproken door deBijbelse opdracht:

Zet je in voor de bloei van de stad waarin jewoont, want de bloei van de stad is ook julliebloei. (Jeremia 29:7)

De ChristenUnie is een partij die de liefde die Godheeft voor deze wereld, voor Nederland, voor Har-derwijk en Hierden wil uitstralen en doorgeven.Doe met ons mee. Geef geloof een stem!

Page 7: Verkiezingsprogramma 2014- 2018

Harderwijk/Hierden

Verkiezingsprogramma 2014-2018 Pagina 3

1. BETROUWBARE OVERHEID

Waar staat de ChristenUnie voor?

Bij de ChristenUnie staan niet de overheid of de markt centraal, maar de samenleving en de mensen daarin.De ChristenUnie wil investeren in de kracht van de samenleving. De ontwikkeling moet zijn: minder overheid,meer samenleving.

Wij verwachten niet alles van de overheid, maar ook niet van de markt. Wij zien overheid en samenleving alsbondgenoten. De overheid stimuleert en ondersteunt mensen om hun eigen kracht of samen-redzaamheidin te zetten. De gemeente heeft als belangrijke taak de kracht die al aanwezig is in de samenleving te ver-sterken. Als het aan de ChristenUnie ligt, gooit de overheid niet zomaar verantwoordelijkheden ‘over deschutting’. Dat gebeurt helaas wel te vaak. Bij ons staat de overheid náást de mensen. Wij denken mee, sti-muleren en ondersteunen waar nodig. Dit vraagt om maatwerk: de één heeft die ondersteuning sneller enharder nodig dan de ander. En als mensen het echt niet zelf of samen met anderen kunnen, dan biedt deoverheid een toereikend vangnet.

Wij geven de overheid niet te veel, maar ook niet te weinig verantwoordelijkheid. Burgers in Harderwijk enHierden moeten een beroep kunnen doen op de overheid als hun veiligheid of bestaanszekerheid in het ge-ding is.

De samenleving wordt steeds mondiger en autonomer en vraagt daarin een andere opstelling van de over-heid. Er worden door deze mondige samenleving, die door de technologie over veel informatie beschikt,hoge eisen gesteld aan overheidshandelen, vooral over de transparantie van de overheid. De ChristenUniestaat voor een overheid die betrouwbaar, transparant en herkenbaar is en die daarmee het vertrouwen vande burger waard is. Dat geldt juist ook voor de lokale overheid (raadsleden, wethouders, burgemeester énambtenaren) die zo dichtbij staat. De ChristenUnie gaat voor een benaderbare overheid. Dat betekent vooralook goede communicatie, van sociale media tot de balie. Wij nemen burgers in Harderwijk en Hierden seri-eus.

De ChristenUnie wil werken aan een klantvriendelijke, begrijpelijke overheid, die zaken niet onnodig inge-wikkeld maakt, maar - waar mogelijk - zelfs eenvoudiger.

Als goed rentmeester gaat de overheid sober en doelmatig met het aan haar toevertrouwde belastinggeldom.

1.1. De gemeente, dat zijn we samenDe ChristenUnie beschouwt de gemeente als 'deeerste overheid'. De gemeente is in veel gevallenhet eerste of meest nabije en concrete contactvan een burger met de overheid.

De ChristenUnie wil dat burgers zich niet primairopstellen als klant of rechthebbende, maar ver-

antwoordelijkheid nemen voor hun eigen hande-len en - samen met anderen en de overheid - dezorg voor de lokale samenleving oppakken.

De gemeente Harderwijk moet een open houdinghebben richting initiatieven van burgers. Vooralals die het algemeen belang op het oog hebben,

Page 8: Verkiezingsprogramma 2014- 2018

Harderwijk/Hierden

Verkiezingsprogramma 2014-2018 Pagina 4

zoals op het gebied van duurzaamheid, zorg, loka-le economie of wijkbeheer. Hierin past een over-heid die meedenkt en faciliteert.

Door de crisis (o.a. op de woningmarkt en in debouwsector) en bezuinigingen is de financiëledruk op onze mooie gemeente zo groot geworden

dat bepaalde voorzieningen alleen nog maar instand gehouden kunnen worden gehouden alsoverheid, samenleving en markt gezamenlijk deschouders eronder zetten. Uiteraard geldt hierbijdat de sterkste schouders de zwaarste lasten dra-gen.

Waar gaat de ChristenUnie voor?

Overheid en burgerDe gemeente heeft een aantal belangrijke kernta-ken, zoals veiligheid, maatschappelijke onder-steuning, ruimtelijke ordening en afvalinzameling.Zelfs bij die taken waar zij een primaire verant-woordelijkheid heeft, zoekt zij nog steeds zoveelmogelijk samenwerking met de samenleving(burgers, bedrijven, organisaties, kerken, scholen,enzovoort).

De ChristenUnie hanteert bij haar werk in de ge-meenteraad een coöperatieve houding. Het inne-men van standpunten in de raad wordt primairbepaald door de uitgangspunten van de partij, dieonder meer zijn vastgelegd in dit verkiezingspro-gramma.

De ChristenUnie waardeert het eigene van wijkenen buurten en het dorp Hierden en wil daar degemeenschapszin bevorderen. De gemeentemoet alle mogelijkheden benutten om haar bewo-ners te betrekken bij zaken die hen raken. DeChristenUnie draagt daarom het wijkgericht wer-ken een warm hart toe. Hierbij vervullen de wijk-managers en de wijkbeheerders een belangrijkerol. Deze ambtenaren vormen de schakel tussende vele afdelingen binnen het gemeentelijk appa-raat en de mensen in de wijken. Tegelijk mag vanalle ambtenaren worden verwacht dat zij burger-gericht opereren (zonder daarbij het grotere be-lang uit het oog te verliezen).

De ChristenUnie wil wijken en buurten eigen ver-antwoordelijkheid geven, ondersteund met eigen

budgetten. De kracht van de buurt is daarbij hetuitgangspunt.

Buurtplatforms en wijkorganen krijgen ondervoorwaarden geld om hun belangenbehartigenderol te kunnen vervullen. Voorwaarde is dat er eenduidelijk draagvlak voor de vereniging in de wijkmoet kunnen worden aangetoond.

ParticipatieDe gemeente Harderwijk moet niet alles zelf ofalleen willen doen. Sterker nog, de gemeentemoet niet overal bij betrokken willen zijn. Loslatenis ook een kunst. Wij spreken liever van overheids-participatie dan van burgerparticipatie, al was hetalleen maar om bij de gemeente een kanteling indenken teweeg te brengen. Een nieuwe maniervan samenwerken is extra hard nodig nu er zoveelnieuwe taken op de gemeente afkomen. Partici-patie is hierbij geen bezuiniging, maar juist onzevisie op de samenleving. Hierbij moet overigensbedacht worden dat participatie niet afgedwon-gen kan worden, maar enkel gestimuleerd en ge-faciliteerd.

Als de gemeente wel een belangrijke rol in eenproces heeft, dan wil de ChristenUnie dat de ge-meente burgers, bedrijven, belangenbehartigersen andere betrokkenen zo vroeg, veel en vaak alsmogelijk betrekt bij de vorming en uitvoering vandat beleid. Dat is een voorwaarde voor draagvlaken een vruchtbare samenwerking. Goed voorbeeldhiervan is de Wmo-raad.

Page 9: Verkiezingsprogramma 2014- 2018

Harderwijk/Hierden

Verkiezingsprogramma 2014-2018 Pagina 5

De gemeente – zowel college als raad – ontwikkeltbeleid voor participatie met duidelijke rollen, pro-cedures en wederzijdse verwachtingen. De com-municatie vanuit de gemeente verdient daarbijzorgvuldige aandacht.

Als er initiatieven, taken, verantwoordelijkhedenen middelen kunnen worden overgedragen aanburgers en maatschappelijke instellingen, danbegeleidt en ondersteunt de gemeente dit proces.Het gaat er uiteindelijk om dat gezamenlijke doel-stellingen op de beste manier bereikt worden. Eenvoorbeeld hiervan is het overdragen van de zorgvoor het openbare groen aan een buurt of indivi-duele burgers.

DecentralisatiesDe komende jaren wordt een flink aantal takenvan de rijksoverheid en de provincie overgebracht(gedecentraliseerd) naar de gemeente Harder-wijk: onderdelen van de Algemene Wet BijzondereZiektekosten gaan naar de Wmo, de jeugdzorggaat van de provincie naar de gemeente en metde Participatiewet komt onder andere de socialewerkvoorziening bij de gemeente. Ook bij hetpassend onderwijs vindt een stelselwijzigingplaats waardoor de gemeente Harderwijk een gro-tere rol krijgt in de ondersteuning van leerlingenmet extra zorgbehoeften. Deze ingezette decen-tralisaties en transformaties van allerlei vormenvan zorg vereisen een zorgvuldige aanpak, waarbijer gelet moet worden op de geleverde kwaliteit enwaarbij er ruimte moet zijn voor maatwerk. Hoe-wel het decentraliseren van taken naar gemeen-ten past bij de visie van de ChristenUnie, wordt hetuitvoeren van de op handen zijnde decentralisa-ties een zware opgave. De zorg voor de zwakkeblijft daarbij voor ons voorop staan. Zorgvuldig-heid en zorgzaamheid zijn cruciaal.

Het gaat om grote operaties, die gepaard gaanmet forse bezuinigingen. Het is belangrijk om de(financiële) effecten van de stapeling van decen-tralisaties voor mensen die hier mee te makenhebben goed in beeld te hebben én aandacht tehouden voor de financiële posities van de ge-meente. Ook het tempo waarin veranderingenworden doorgevoerd, is een punt van aandacht.

Gemeentelijke samenwerkingSamenwerking van de gemeente Harderwijk metomliggende gemeenten - in welk verband ook -moet ‘van onderop’ plaatsvinden. Hiermee wordtbedoeld dat de gemeenteraden van de individuelegemeenten hiertoe besluiten. Zij vormen de on-derste bestuurslaag en zijn daardoor verantwoor-delijk.

De vorm en inhoud van de strategische alliantievan de RNV-gemeenten, samen met Hattem enHeerde, dient zorgvuldig en met instemming vanalle acht gemeenten gestalte te krijgen. Ook bin-nen MeerinZicht en de Sociale Dienst Veluweranddienen de belangen van de gemeente Harderwijknauwlettend in ogenschouw te worden genomen.

Uitgangspunt voor de ChristenUnie is dat de kwa-liteit van de gemeentelijke organisatie (ook welbestuurskracht genoemd) voldoende moet zijn enblijven. Als deze bestuurskracht tekortschiet, is degemeenteraad de eerstverantwoordelijke om tegaan zoeken naar versterking van deze bestuurs-kracht. De ChristenUnie Harderwijk-Hierdenstreeft bij de diverse vormen van gemeentelijkesamenwerking nadrukkelijk naar: “1+1=3”, waarbijde centrumpositie van Harderwijk op de Noord-west Veluwe niet uit het oog mag worden verlo-ren.

Page 10: Verkiezingsprogramma 2014- 2018

Harderwijk/Hierden

Verkiezingsprogramma 2014-2018 Pagina 6

Concrete voorstellen

· Harderwijk moet als regio- en centrumgemeente het initiatief nemen in de vooruitgang vandeze regio en daarbij zorgvuldig samenwerken met de omliggende gemeenten.

· De ChristenUnie gaat zich bezinnen over de rol, positie en onderlinge samenhang van de di-verse gemeentelijke samenwerkingen, zoals: de RNV, de Sociale Dienst Veluwerand, de In-clusiefGroep, de strategische alliantie en MeerinZicht.

· Overbodige regelgeving moet worden voorkomen.

· Waar algemene regels volstaan worden geen gedetailleerde vergunningen afgegeven.

· Wie een loopje neemt met de regels wordt aangepakt - wie zich daar keurig aan houdt, krijgtminder controle.

· Elke wijk / buurt die eigen verantwoordelijkheid draagt, krijgt een eigen budget.

Page 11: Verkiezingsprogramma 2014- 2018

Harderwijk/Hierden

Verkiezingsprogramma 2014-2018 Pagina 7

1.2. Veiligheid

Waar staat de ChristenUnie voor?

De overheid heeft als de taak om de veiligheid van haar inwoners te waarborgen. De gemeente Harderwijk iszich er steeds van bewust dat zij daarbij de verantwoordelijkheid heeft om de zwakken te beschermen encriminaliteit te bestrijden. Tegelijk houdt zij ook oog voor de eigen verantwoordelijkheid van mensen, zoalsbijvoorbeeld bij inbraakpreventie.

Betrokkenheid van inwoners en organisaties uit de buurt is van groot belang bij de analyse van veiligheids-problemen en bij het stellen van prioriteiten in het oplossen daarvan. Bij de aanpak kunnen verschillendebuurten om een verschillende aanpak vragen. Bij het werken aan veiligheid en leefbaarheid heeft iedereeneen eigen rol, naast de rol die politie en justitie hierin hebben. Juist burgers, winkeliers, scholen, bedrijven enwoningcorporaties dragen bij aan de leefbaarheid in de buurten. Dat zijn buurten waarin jongeren veilig naarschool gaan en ruimte hebben om te spelen, waarin ouders met een gerust hart wonen, werken en winkelenen waarin ouderen zonder zorg over straat kunnen, actief kunnen zijn en nog voluit van het leven kunnengenieten.

Mensen zijn te waardevol om in drugs, drank, gokken of prostitutie zichzelf, hun vrijheid en waardigheidkwijt te raken.

Waar gaat de ChristenUnie voor?

Ook bij de aanpak van problemen toont de Chris-tenUnie haar hart voor de samenleving. Hard enrechtvaardig waar het moet, zacht en betrokkenwaar het kan. De ChristenUnie heeft aandachtvoor slachtoffers en hun omgeving en stimuleerteen effectieve aanpak van daders.

De gemeente Harderwijk hanteert een integraalveiligheidsbeleid dat gebaseerd is op onderzoeken ervaringen in de verschillende buurten en wij-ken en voert dat beleid ook nauwgezet uit. In eenveiligheidsplan worden na te streven doelen enverantwoordelijkheden beschreven van de organi-saties die binnen de samenwerking een rol spelenin het kader van de veiligheid. Partners in preven-tie en aanpak zijn behalve gemeente en politieonder andere ook welzijnswerk, jeugdzorg, on-derwijs, verslavingszorg, woningcorporaties engezondheidszorg.

De ChristenUnie wil invloed uitoefenen op hetvaststellen van de prioriteiten van de politie, zoals

die in het integraal veiligheidsplan worden vastge-steld. Minstens één keer per jaar moet er overlegzijn tussen de gemeenteraad, de burgemeester,de politie en het openbaar ministerie, waarin ge-sproken wordt over de behaalde resultaten en devoorgestelde prioriteiten. Daarbij wordt ook ver-slag gedaan van de inzet van mensen en middelen,onderlinge samenwerking en aanrijtijden van poli-tie, brandweer en ambulances.

Burgers worden actief betrokken bij de veiligheidin huis, op straat en in de wijk. Burgers vormen dusook de ogen en oren van de politie.

De ChristenUnie stimuleert dat inwoners gemak-kelijk melding kunnen maken van overlast en vancrimineel gedrag, waarbij de politie contact legtmet de melder over de resultaten. Zij stimuleertde regierol van de gemeente om veiligheidspro-blemen met verschillende maatschappelijke part-ners op te pakken via de verschillende keurmer-ken.

Page 12: Verkiezingsprogramma 2014- 2018

Harderwijk/Hierden

Verkiezingsprogramma 2014-2018 Pagina 8

De ChristenUnie hecht aan de rol van de wijkagent.Hij is het aanspreekpunt voor burgers in de wijk enheeft een coördinerende taak naar andere agen-ten en de gemeente toe om problemen in de wijkconcreet aan te pakken.

Als het om veiligheid gaat, krijgt de burgemeestersteeds meer wettelijke bevoegdheden om op tetreden tegen geweld en overlast. Er moet genoegmenskracht beschikbaar zijn om deze wetten enregels goed te kunnen uitvoeren en handhaven.

Drugs en drankDe ChristenUnie wil het gebruik van drugs en alco-hol op straat actief tegengaan en streng optredenbij overlast. Signalen uit de buurt moeten hierbijzwaar wegen.

Tegen illegale hennepkwekerijen wordt hard op-getreden.

De ChristenUnie wil dat de strijd tegen drankmis-bruik gevoerd wordt samen met ouders, scholen,kerken, verslavingszorg, horeca, politie, sportver-enigingen en andere betrokkenen.

Per 1 januari 2013 geldt de nieuwe Drank- enHorecawet, waarbij de handhavingstaken zijnovergedragen aan de gemeente en per 1 januari2014 wordt er ook in Harderwijk daadwerkelijkgehandhaafd. Dit vraagt om voldoende beschikba-re en goed geschoolde handhavers. De gemeente-raad moet in deze beginperiode dit dossier kri-tisch volgen. Wij vragen extra alertheid op dehandhaving van leeftijdsgrenzen.

Page 13: Verkiezingsprogramma 2014- 2018

Harderwijk/Hierden

Verkiezingsprogramma 2014-2018 Pagina 9

Concrete voorstellen

· Bij het opstellen van het integraal veiligheidsplan en de daaruit voortvloeiende prioriteitenvoor inzet van politie en andere organisaties worden de resultaten van veiligheidsonder-zoeken en de bevindingen van wijkbewoners meegenomen.

· De ChristenUnie zet zich in voor het behoud van de wijkagent, ook in het licht van het wijk-gericht werken.

· De wijkagent dient zich nadrukkelijk te profileren binnen zijn eigen wijk.

· De gemeenteraad moet een stevige vinger aan de pols houden bij beleid dat naar de veilig-heidsregio's is verplaatst.

· De brandweerzorg dient op orde te zijn, waarbij er blijvende aandacht is voor de rol van vrij-willigers.

· De burgemeester stimuleert lage drempels voor het doen van aangifte en goede terugkop-peling door politie.

· De kosten van vandalisme worden verhaald op daders. De gemeente publiceert regelmatigde resultaten hiervan en de omvang van de schade ten gevolge van vandalisme door middelvan een ‘vandalismemeter’.

· Wij willen de sociale samenhang tussen mensen en groepen mensen versterken. Daartoe fa-ciliteren wij wijkplatforms, verenigingsleven en buurtinitiatieven en geven wij de samenle-ving een rol in de zorg voor veiligheid in de wijk.

· De ChristenUnie wil de vestiging van nieuwe casino’s en/of gokhallen voorkomen.

· De ChristenUnie wil een actief handhavingsbeleid, waarbij het opleggen van bestuurlijkeboetes niet wordt geschuwd.

· Wij betrekken inwoners bij veiligheid en zetten in op burgernet en sms-alert.

· De gemeente organiseert voldoende toezichtcapaciteit voor de Drank- en Horecawet enwerkt aan preventie.

· Cameratoezicht is een prima middel, maar de ChristenUnie wil het beperkt toepassen en in-bedden in goede wetgeving en dit alles binnen een goede cyclus van beleid, uitvoering enevaluatie.

· In Harderwijk moet iedereen veilig kunnen uitgaan, waarbij de hiervoor opgestelde collectie-ve huis- en gedragsregels nauwgezet worden gehandhaafd.

· De openingstijden van de horeca blijven zoals die nu zijn.

· De ChristenUnie is tegen het uitbreiden van het aantal coffeeshops.

Page 14: Verkiezingsprogramma 2014- 2018

Harderwijk/Hierden

Verkiezingsprogramma 2014-2018 Pagina 10

1.3. Financiën

Waar staat de ChristenUnie voor?

Van de gemeente verwachten wij dat zij een betrouwbare, goede rentmeester is van de haar toegekende,beschikbare middelen.

De gemeente Harderwijk wordt geconfronteerd met enerzijds een drastische uitbreiding van het takenpak-ket, anderzijds met een ingrijpende bezuinigingsoperatie. Daarnaast zorgt de Wet Houdbare Overheidsfi-nanciën (HOF) ervoor dat de gemeentelijke beleidsvrijheid ten aanzien van het doen van investeringen be-grensd wordt. De gemeente wordt ook verplicht haar tegoeden bij het Rijk onder te brengen (schatkistban-kieren). De verschillende maatregelen leggen samen een grote druk op het financieel beleid. Meer dan ooitmoet de gemeente Harderwijk zich ervan bewust zijn dat de middelen worden opgebracht door de hele sa-menleving.

De rijksoverheid draagt met een aantal zorg- en welzijnstaken weliswaar ook het budget over, maar heeftdaarop een aanzienlijke korting toegepast. Door de ontwikkelingen op de woningmarkt staan ook de inkom-sten uit de bouwleges onder druk. Dat geldt al evenzeer voor de opbrengsten uit de grondverkoop. De ge-meente Harderwijk moet daarom de tering naar de nering zetten. Dit houdt in dat er duidelijke keuzes moe-ten worden gemaakt en dat er prioriteiten moeten worden gesteld.

Waar gaat de ChristenUnie voor?

Bezuinigen is kiezenHet begint allemaal met het inzichtelijk maken inde begroting en jaarrekening welke prestatiesvoor de beschikbare financiën worden uitgevoerden zijn gerealiseerd. De gemeente dient hierintransparant te zijn naar haar inwoners en organi-saties.

De ChristenUnie werkt mee aan bezuinigingen dienoodzakelijk zijn, maar stelt wel een paar grenzen:

Die posten die rechtstreeks te maken hebben metde ‘zwakkeren in de samenleving’ moeten zoveelmogelijk buiten schot blijven.

Als het gaat om kerntaken van de overheid, zoalsveiligheid en brandweerzorg, is terughoudendheidbij het verkleinen van het budget op zijn plaats.

Het spreekt voor ons vanzelf dat vooral bespaardkan worden op projecten die voor de samenlevingniet van direct belang zijn of waarvoor de over-heid geen primaire verantwoordelijkheid heeft.Organisaties en activiteiten die ook met privaatgeld kunnen worden bekostigd, krijgen in beginselgeen gemeentelijke subsidie (meer). Externe ad-viesbureaus, projectmanagers e.d. worden alleendan ingehuurd wanneer dit niet leidt tot een kos-tenverhoging.

Bij alle gemeentelijke projecten moet kritischbekeken worden of en hoe zij kunnen wordenversoberd.

De ambtelijke organisatie van de gemeente blijftna de al doorgevoerde bezuinigingen op een zo-danige sterkte dat zij haar taken efficiënt kan blij-ven uitvoeren.

Page 15: Verkiezingsprogramma 2014- 2018

Harderwijk/Hierden

Verkiezingsprogramma 2014-2018 Pagina 11

Voor ons is uitgangspunt dat de OZB alleen met deinflatiecorrectie stijgt.

Lange termijnHet opstellen van een begroting en meerjarenra-ming gebeurt eerlijk, realistisch en verstandig. De

gemeente Harderwijk zorgt hierbij voor voldoende(weerstands)vermogen om onverwachte uitgavente kunnen opvangen. Toekomstige generatiesmogen niet opgezadeld worden met de gevolgenvan slecht financieel beleid van hun voorgangers.

Page 16: Verkiezingsprogramma 2014- 2018

Harderwijk/Hierden

Verkiezingsprogramma 2014-2018 Pagina 12

Concrete voorstellen

· De gemeente Harderwijk bevordert een innovatief en duurzaam inkoopbeleid.

· Gemeentelijke belastingen en leges zijn in principe 100% kostendekkend.

· De gemeente onderzoekt mogelijkheden om onbenutte belastingcapaciteit (bijvoorbeeldwaar er nog geen sprake is van 100% kostendekkendheid) in te zetten als dekkingsmiddel.

· De gemeente heeft een actieve informatieplicht wat betreft haar begroting en jaarrekening.

· In het voorjaar van 2015 wordt in de gemeenteraad een zogenoemde ‘kerntakendiscussie’gevoerd.

· De gemeente ontwikkelt waar mogelijk nieuwe financieringsarrangementen, waarbij meerruimte is voor particuliere middelen en waarbij particuliere initiatieven ook (mede) risico-dragend zijn.

Page 17: Verkiezingsprogramma 2014- 2018

Harderwijk/Hierden

Verkiezingsprogramma 2014-2018 Pagina 13

2. GEZONDE SAMENLEVING

Waar staat de ChristenUnie voor?

Wij staan voor een gezonde samenleving, die oog en zorg heeft voor mensen in kwetsbare situaties. Mensendragen verantwoordelijkheid voor elkaar, in gezinsverband, in families en in de buurt. Het gezin is de hoek-steen van de samenleving en informele netwerken, waaronder het vrijwilligerswerk, zijn het cement van die-zelfde samenleving. Dat zijn geen ‘mooie woorden’, maar belangrijke waarden.

Op het gebied van zorg liggen er de komende jaren enorme uitdagingen voor gemeenten. De taken op hetgebied van zorg worden vergroot. Dit zal veel gaan vragen van de lokale overheid, maar ook van de Harder-wijkse en Hierdense samenleving. We zullen dit met elkaar op een goede manier moeten gaan invullen,waarbij van groot belang is dat er een goed basisniveau is.

God heeft ieder mens talenten gegeven. Talenten kunnen zich ontwikkelen door scholing, training en/ofervaring. Hoe talenten zich kunnen ontwikkelen en wat er met die talenten bereikt kan worden, wordt medebepaald door de sociale en economische situatie, maar ook door de opstelling van overheid, onderwijs, on-dernemingen en (maatschappelijke) organisaties. Wij willen ons inzetten voor een samenleving waar men-sen tot hun recht kunnen komen en zich op een gezonde manier kunnen ontwikkelen en ontplooien, om zode samenleving te kunnen dienen.

2.1. Samen zorgen

Decentralisaties en transitiesOp het gebied van zorg en welzijn verandert er dekomende jaren erg veel, zowel voor de gemeenteals ook voor burgers en organisaties. Veel zorgta-ken die voorheen via het Rijk of de provincie wer-den geregeld, komen nu onder verantwoordelijk-heid van de gemeente, meestal gecombineerdmet een fikse bezuiniging vanuit het Rijk op debijbehorende budgetten. Burgers worden gecon-fronteerd met het feit dat zij niet meer automa-tisch recht hebben op voorzieningen, maar datvooral gekeken wordt naar wat men zelf kan, aldan niet met behulp van het eigen netwerk.

De ChristenUnie wil graag meewerken aan dezedecentralisaties van taken naar gemeenten en aande transformatie van overheidszorg naar meerzelfredzaamheid en samen-redzaamheid, maarniet zonder kritisch te zijn op de manier waarop

dit plaatsvindt en met als uitgangspunt dat nie-mand tussen wal en schip terecht komt.

Wij ondersteunen de gedachte dat niet alles doorde overheid geregeld kan en moet worden. Er wa-ren in ieder geval wijzigingen nodig in de manierwaarop wij de zorg in Nederland geregeld hebben.Zorg moet dichter bij de mensen, informeler, in-tegraal en met meer maatwerk.

De ChristenUnie ondersteunt de ontwikkeling datde gemeente Harderwijk meer verantwoordelijkwordt voor het organiseren van goede zorg. Delokale overheid kan het beste zorgvragen samen-brengen met andere voorzieningen, zoals thuis-zorg, vervoer, onderwijs of woon-zorgcomplexenen levensloopbestendige woningen. De kwaliteitvan de zorg mag niet lijden onder de bezuinigin-gen.

Page 18: Verkiezingsprogramma 2014- 2018

Harderwijk/Hierden

Verkiezingsprogramma 2014-2018 Pagina 14

Het is belangrijk om deze decentralisaties in sa-menhang te zien. Vaak hebben mensen meerdereproblemen. Dit is des te meer reden om maatwerkte leveren, uitgaande van de persoon en zijn situa-tie en omgeving. Doel is dat iedereen naar ver-mogen kan meedoen in de samenleving. Daarbijzal de gemeente Harderwijk vooral een stimule-rende en faciliterende rol spelen en een vangnetbieden voor hen die het zelf niet redden.

Eigen verantwoordelijkheid, eigen krachtDe ChristenUnie zet in op de eigen en gezamenlij-ke verantwoordelijkheid van burgers. De realiteitgebiedt te zeggen dat niet alles door eigen inzeten met behulp van vrijwilligers kan worden opge-lost. De gemeente Harderwijk stimuleert daaromvooral het versterken van de eigen kracht vanmensen en hun sociale netwerk (familie, vrienden,buren enzovoort). Naast de taak van regisseur zalde gemeente zich ook een schild voor de zwakke-ren moeten blijven tonen.

Vóór alles is inzet op preventie van groot belang -voorkomen is beter dan genezen. Dit voorkomt

niet alleen hoge kosten maar zeker ook onnodigleed voor alle betrokkenen. Elk mens is door Godgeschapen en te kostbaar om aan zijn of haar lotovergelaten te worden.

We moeten ook eerlijk onder ogen zien dat onzesamenleving niet altijd zo samenhangend en zorg-zaam is als beleidsmakers graag zouden willen.Decennia van individualisering hebben de socialecohesie in heel veel wijken en verbanden uitge-hold. Bij Wmo en jeugdzorg kan niet zomaar uit-gegaan worden van de eigen kracht en/of zorg-zaamheid van de buurt of de familie. Het vraagtom een extra inspanning, extra opleiding en eenandere houding van gemeenten en professionalsom die kracht aan te boren en de regie uit handente geven. We moeten niet vergeten dat de samen-leving heel ingewikkeld is geworden. Er mag geentweedeling ontstaan tussen mensen die wel en dieniet kunnen meekomen. Toegang tot zaken alsadministratieve ondersteuning, schuldhulpverle-ning, voedselbank en rechtsbijstand moet vooreen ieder die dat nodig heeft binnen bereik blij-ven.

Waar gaat de ChristenUnie voor?

De gemeente Harderwijk moet een visie ontwik-kelen over hoe ze wil aansluiten bij de behoeftenen mogelijkheden van burgers en hoe ze daarin wilsamenwerken met andere gemeenten, maat-schappelijke organisaties, bedrijven en instellin-gen en burgers. De gemeente moet in die visiedus ook nadrukkelijk naar de eigen rol kijken.

JeugdzorgIn de komende periode worden taken op het ge-bied van jeugdzorg van de provincie ook naar degemeente Harderwijk overgeheveld. De voorbe-reiding daarop is in volle gang. Deze decentralisa-tie gaat gepaard met een forse bezuiniging op hetoorspronkelijke budget.

Er bestaat een gevaar dat de transitie zich vooralzal richten op het verschuiven van bestuurlijke

verantwoordelijkheid, maar het moet om de in-houd gaan. De zorg moet dichter bij het kind/dejongere en moet in betere samenhang met zijnomgeving worden geregeld. Uithuisplaatsingenmoeten hierbij zoveel mogelijk worden voorko-men. Niet alle taken die naar de gemeente toeko-men kunnen lokaal worden georganiseerd. Datbetekent dat gemeenten ook op regionaal en voorbepaalde zaken zelfs op landelijk niveau afsprakenmet elkaar zullen moeten maken. Dit geldt vooralbinnen het kader van de gedwongen jeugdzorg.De ChristenUnie ziet erop toe dat identiteitsge-bonden jeugdzorg ook deel uitmaakt van het pal-let van aanbieders waaruit gekozen kan worden.

Om een samenhangende en integrale visie op depreventie van problemen en het begeleiden vankinderen en jongeren naar zorg, hulpverlening en

Page 19: Verkiezingsprogramma 2014- 2018

Harderwijk/Hierden

Verkiezingsprogramma 2014-2018 Pagina 15

werk te garanderen, wordt de decentralisatie vande jeugdzorg gekoppeld aan de andere taken dievanuit het Rijk naar de gemeenten worden over-geheveld: de decentralisatie van de AWBZ en deParticipatiewet. Dit biedt ook de kans om dejeugdzorg op een soepele manier te laten over-gaan in volwassenenzorg.

Versterken eerstelijns zorgIn het belang van het kind en om te voorkomendat er onnodig wordt doorverwezen, zet de ge-meente Harderwijk in op tijdige signalering enwordt het gebruik van laagdrempelige hulpverle-ning gestimuleerd. Daarvoor is nodig dat dezevormen van zorg dicht bij de mensen worden ge-organiseerd (wijk, school, consultatiebureaus).Daarnaast is het belangrijk dat sportclubs en an-dere amateurverenigingen toegankelijk zijn vooralle kinderen en, voor zover mogelijk, een rol spe-len in het vroegtijdig signaleren van mogelijkeproblemen.

Versterken van de eigen krachtDe ChristenUnie vindt het belangrijk dat ouderszoveel mogelijk worden ondersteund, zonder datalle hulp direct door anderen wordt overgenomen.Daarom wordt met behulp van het sociale netwerkeerst een plan van aanpak opgesteld waarbij deeigen kracht van het gezin zoveel mogelijk wordtversterkt. Dit kan voorkomen dat kinderen te sneluit huis worden geplaatst. Dat vraagt van de pro-fessional een meer coachende houding.

In elk gezin dat hulp nodig heeft, wordt gewerktmet één plan en is één hulpverlener het eersteaanspreekpunt en daarmee verantwoordelijk voorde zorgcoördinatie.

Waar nodig wordt een ‘Eigen Kracht’-bijeenkomstingezet om een hulpvrager te ondersteunen bijhet hervinden van zijn eigen kracht en het ver-sterken van het netwerk

Centrum voor Jeugd en GezinHet Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), dat eenbelangrijke rol speelt in de jeugdzorg, zal zich ver-der moeten ontwikkelen naar een netwerkorgani-satie. Dat betekent dat naast de al bestaande ta-ken als het signaleren van problemen bij kinderenen gezinnen, als ook het geven van advies envoorlichting, het CJG ook de taak krijgt om tijdigdoor te verwijzen naar de juiste hulpverleningsin-stantie. Dat vraagt van het CJG een strakke aan-sturing onder regie van de gemeente, waarbij ge-neralisten zoveel mogelijk de nodige zorg biedenen, indien nodig, tijdig doorverwijzen naar de juis-te tweedelijns zorg. Wij willen dat het CJG zo laag-drempelig en klantvriendelijk mogelijk is.

Verbinding met onderwijsKinderen en jongeren zijn een groot deel van deweek op school aanwezig. De school vormt zowelformeel als informeel een belangrijke schakel tus-sen de jongere, zijn ouders en zorgaanbieders.

De ChristenUnie vindt het belangrijk dat de ge-meente niet alleen zorg draagt voor het weghalenvan schotten en drempels tussen de verschillendevormen van zorg en/of zorgaanbieders, maar ookvoor een goede samenwerking tussen onderwijsen jeugdzorg. Wij hanteren als regel: éénkind/gezin = één plan/regisseur.

Wmo (Wet Maatschappelijke ondersteuning)De ChristenUnie vindt het belangrijk dat een on-dersteuningsvraag levensbreed wordt bekeken endat daarbij ook de naaste omgeving van de hulp-vrager in beeld wordt gebracht èn betrokkenwordt. Eén toegangspunt voor welzijn, zorg, op-voedondersteuning en waar mogelijk ook werk eninkomen is daarbij het ideaal.

De ChristenUnie benut de kracht van de samenle-ving en wil deze versterken. De ChristenUnie zet inop het ondersteunen van mantelzorgers en hetversterken van informele (wijk)netwerken. Pro-fessionals ondersteunen vrijwilligers in plaats van

Page 20: Verkiezingsprogramma 2014- 2018

Harderwijk/Hierden

Verkiezingsprogramma 2014-2018 Pagina 16

andersom. Wij pleiten daarom voor een ruim bud-get voor mantelzorgondersteuning.

Juist in deze tijd liggen er ook voor kerken enormekansen om zichtbaar te zijn in de samenleving, ditbuiten kerkmuren om. De ChristenUnie gaat hier-over graag het gesprek met hen aan.

De ChristenUnie wil dat burgers die ondersteuningvanuit de Wmo krijgen de mogelijkheid hebbenom te kiezen voor een PGB (persoonsgebondenbudget) en zelf hun ondersteuning kunnen inko-pen. Dit stelt burgers beter in staat om zelf deregie te voeren (bijvoorbeeld een vouchersys-teem voor de inkoop van dagbesteding) en vooralom te kunnen kiezen voor zorgverlening vanuiteen identiteit die bij hen past. Misbruik van PGBmoet tegengegaan worden.

Wat betreft de huishoudelijke hulp stuurt deChristenUnie aan op maatwerk. Belangrijk is hier-bij om oog te houden voor de signalerende functiedie deze voorziening heeft.

Zorg aan huis en dagbestedingSteeds meer mensen met een zware zorgvraagmoeten langer thuis blijven wonen. Dit betekentonder meer een grote focus op het geschikt ma-ken van voldoende woningen voor ouderen engehandicapten. Daarover moeten afspraken ge-maakt worden met woningcorporaties, o.a. overinvesteringen op het gebied van domotica (huis-automatisering). De ChristenUnie vindt het be-langrijk dat daarbij ook aandacht is voor het hou-den van sociale contacten en het tegengaan vanvereenzaming.

Mensen met een beperking moeten zoveel moge-lijk kunnen meedoen aan onze samenleving. DeChristenUnie vindt dat een passende dagbeste-ding daar een voorwaarde voor is en zal de trans-formatie in de zorg op dit punt kritisch volgen.

Eigen bijdrage en hergebruikOm de ondersteuning in het sociale domein be-taalbaar te houden, kan voor bepaalde voorzienin-gen een substantiële eigen bijdrage gevraagdworden. De ChristenUnie vindt dat een eigen bij-drage voor diensten die door of namens de ge-meente worden verricht, niet ten koste mag gaanvan de bereikbaarheid van de zorg.

De ChristenUnie wil hergebruik van hulpmiddelenstimuleren. Naast het financiële voordeel is dit ookbelangrijk in het kader van duurzaamheid. Ook hetdelen van dure hulpmiddelen, zoals bijvoorbeeldscootmobielen, is bespreekbaar.

Parkeerpas voor zorgverlenersIn steeds meer gemeenten wordt betaald parke-ren/vergunningparkeren ingevoerd. Dit heeft voorzorgverleners zoals thuiszorgmedewerkers,kraamverzorgers en wijkverpleegkundigen totgevolg dat ze, voordat ze naar hun cliënt kunnen,eerst een betaalautomaat moeten zoeken en eenparkeerkaartje moeten kopen of bijvoorbeeld eenbezoekerspas moeten regelen. Dat kost onnodigtijd en geld. De ChristenUnie wil dat zorgverlenersgratis of tegen een gereduceerd tarief een ver-gunning kunnen krijgen.

Ruimte voor zorg met eigen identiteitDe ChristenUnie hecht aan de keuzevrijheid vanouders en zorgvragers om zorg te verkrijgen diepast bij hun situatie en levensovertuiging.

VolksgezondheidVoor het welzijn van burgers en om te voorkomendat burgers uiteindelijk een beroep moeten doenop dure vormen van zorg is het van belang dat degemeente Harderwijk een proactieve opstellingheeft als het gaat om het lokale gezondheidsbe-leid. Daarom moet de gemeente zorgen voor deinstandhouding van een gemeentelijke gezond-heidsdienst (GGD) met de nodige deskundigheid.

Page 21: Verkiezingsprogramma 2014- 2018

Harderwijk/Hierden

Verkiezingsprogramma 2014-2018 Pagina 17

JeugdgezondheidszorgIn het kader van preventief gezondheidsbeleid enhet zo vroegtijdig signaleren van problemen is eengoede en effectieve opzet van de jeugdgezond-heidszorg van groot belang. Daarbij is het belang-rijk dat consultatiebureaus en schoolartsen zichniet alleen richten op de fysieke gezondheid vande jeugd, maar ook de sociale omgeving van hetkind of de jongere kennen. De ChristenUnie vindthet daarom belangrijk dat de jeugdgezondheids-zorg naadloos verbonden is met het CJG.

Daar waar hulp bij de opvoeding en/of extra on-dersteuning nodig is, wordt allereerst bekeken inhoeverre de ‘eigen omgeving’ hierin een rol kanspelen. Ter voorkoming van gezondheidsproble-men en voor het welzijn van de jeugd is het sport-beleid dusdanig opgezet dat ieder kind binnen degemeente de mogelijkheid heeft om wekelijks tesporten.

VerslavingenVerslaving aan alcohol, roken, drugs, seks en/ofgokken wordt gezien als bedreiging voor devolksgezondheid en het algemeen welzijn. Degemeente Harderwijk gaat dit tegen door het ne-men van preventieve maatregelen en actieve be-strijding. Naast sportverenigingen kunnen ookkerken en andere maatschappelijke instellingeneen rol spelen in de bewustwording en het voor-

komen van gezondheidsproblemen als gevolg vaneen ongezonde levensstijl.

BemoeizorgDe gemeentelijke gezondheidsdienst en de GGZ-instellingen (geestelijke gezondheidszorg) dielokaal actief zijn, werken nauw samen als het gaatom zorg voor die mensen die de stap naar de re-guliere hulpverlening niet kunnen of willen maken,de zogenaamde ‘zorgmijders’.

Dak- en thuislozenDe gemeente Harderwijk moet adequate dak- enthuislozenopvang bieden. Deze moet bereikbaarzijn voor de doelgroep. Speciale aandacht moet erzijn voor dakloze jongeren en gezinnen.

Asiel en inburgeringAsielzoekers die in onze gemeente wonen doeneen beroep op gemeentelijke voorzieningen. Degemeente Harderwijk zet zich ervoor in dat ergeen asielzoekers tussen wal en schip belanden enop straat terecht komen, met allerlei maatschap-pelijke problemen als gevolg. Speciale aandachtverdienen de alleenstaande minderjarige vreem-delingen (amv’s).

De gemeente zet zich in voor de maatschappelijkebegeleiding en integratie van inburgeringsplichti-ge asielgerechtigden.

Page 22: Verkiezingsprogramma 2014- 2018

Harderwijk/Hierden

Verkiezingsprogramma 2014-2018 Pagina 18

Concrete voorstellen

· De gemeente maakt samen met het maatschappelijk middenveld concrete plannen tegenvereenzaming van ouderen, langdurig werklozen en andere risicogroepen.

· Voor een succesvolle transitie in de zorg investeert de gemeente in training van ambtena-ren, professionals en vrijwilligers.

· Er worden laagdrempelige en eenduidige loketten voor zoveel mogelijk vormen van zorgontwikkeld.

· Er is speciaal beleid en ondersteuning voor mantelzorgers en voor het vrijwilligerswerk.

· De gemeente investeert in contacten en samenwerking met kerken en moskeeën en sluitwaar mogelijk convenanten.

· De gemeente werkt samen met woningcorporaties om voldoende woningen geschikt te ma-ken voor het zo lang mogelijk thuis wonen van ouderen en gehandicapten.

· Hergebruik en gezamenlijk gebruik van (dure) hulpmiddelen.

· Zorgverleners krijgen een parkeerpas.

· ‘Happy hours’ in de horeca en reclamestunts voor alcoholische dranken door supermarktenworden via convenanten aan banden gelegd.

· Er is speciaal beleid voor dakloze jongeren en gezinnen (preventie, opvang en oplossing).

· De gemeente vult het landelijke budget voor maatschappelijke begeleiding van asielgerech-tigden met eigen middelen aan.

· Jongeren worden uitgedaagd om te participeren.

· Estrado wordt (ook) weer een jongerenontmoetingsplek.

· Inschakelen diaconieën via het diaconaal platform om te kijken wat zij gezamenlijk kunnenbijdragen in het kader van ‘samen zorgen’.

· Waardevolle initiatieven van diaconieën en andere vrijwillige organisaties kunnen financieelondersteund worden via cofinanciering.

· Eén plan, één hulpverlener.

Page 23: Verkiezingsprogramma 2014- 2018

Harderwijk/Hierden

Verkiezingsprogramma 2014-2018 Pagina 19

2.2. Werk en inkomen

Waar staat de ChristenUnie voor?

Ons uitgangspunt is dat ieder mens de verantwoordelijkheid heeft om in zijn eigen levensonderhoud tevoorzien. Soms lukt dat (tijdelijk) niet. Wij vinden dat niemand aan zijn lot mag worden overgelaten. Zowelvan de overheid als van de samenleving wordt extra zorg en aandacht gevraagd voor de (tijdelijk) kwetsbareburgers. Ook heeft de gemeente Harderwijk een taak als het gaat om het bevorderen van de lokale en regio-nale werkgelegenheid.

Er zijn veel mensen die graag iets voor de maatschappij willen betekenen en zich voor een ander willen in-zetten, het liefst in hun directe woonomgeving. Daar is er ook veel behoefte aan. Toch lukt het moeilijk omvraag en aanbod bij elkaar te brengen.

De ChristenUnie ziet meedoen als een kans of een uitdaging. Meedoen moet gestimuleerd worden en waarmogelijk worden beloond. Mensen die nog niet meedoen, moeten in eerste instantie worden uitgedaagd ommee te doen en als dat niet lukt, kan in voorkomende gevallen een verplichting tot meedoen worden opge-legd.

Het beleid moet erop worden gericht om zoveel mogelijk mensen in staat te stellen om zich te kunnen inzet-ten voor de samenleving. Het is daarom nodig dat de gemeente Harderwijk en haar maatschappelijke part-ners samen de behoefte inventariseren en afspreken hoe vraag en aanbod bij elkaar kunnen worden ge-bracht. Inzet van mensen in het kader van maatschappelijke activering kan daarbij een eerste instrumentzijn.

De ChristenUnie zet zich in voor een samenleving waarin…

· …iedereen kan meedoen op een manier die zo goed mogelijk aansluit bij zijn talenten;

· …het voor de gemeente, bedrijven en andere organisaties en instellingen vanzelfsprekend is dat ookmensen met beperkingen de mogelijkheid wordt geboden om hun talenten in te zetten en die ditook laten zien door deze mensen in dienst te nemen, bijvoorbeeld door hen een leer/werkstage aante bieden;

· …mensen die geen kans hebben op regulier werk toch kunnen meedoen;

· …vrijwilligerswerk een belangrijke plaats inneemt.

De ChristenUnie wil investeren in een samenleving die gebaseerd is op ‘vertrouwen', in een samenlevingwaarin mensen worden gestimuleerd, uitgedaagd en beloond.

Page 24: Verkiezingsprogramma 2014- 2018

Harderwijk/Hierden

Verkiezingsprogramma 2014-2018 Pagina 20

Waar gaat de ChristenUnie voor?

Bij bezuinigingen kiest de ChristenUnie in eersteinstantie niet voor het verminderen of bemoeilij-ken van het gebruik van voorzieningen, maar omsamen met de maatschappelijke partners te on-derzoeken of de bezuiniging ook kan worden be-reikt door een andere verdeling van verantwoor-delijkheden, taken en middelen tussen de ge-meente en de maatschappelijke partners. Zo kun-nen bij schuldhulpverlening bepaalde taken in devoorbereiding of de nazorg worden uitgevoerddoor (vrijwilligers van) maatschappelijke partners.De professionals die werkzaam zijn binnen degemeentelijke schuldhulpverlening kunnen zichzo richten op de ingewikkeldere taken en onder-werpen.

De werkloosheid onder onze jongeren baart onsgrote zorgen, aangezien zij hierdoor een ‘valsestart’ maken. Deze start heeft gevolgen voor derest van hun leven. Bij alle plannen die de ge-meente maakt op het gebied van het tegengaanvan werkloosheid en het (re-)activeren van men-sen dient de jeugdwerkloosheid nadrukkelijk aande orde te komen.

De ChristenUnie wil idealiter een samenlevingwaarin voedselbanken niet nodig zijn, maar wijsluiten onze ogen niet voor de realiteit. Er is inHarderwijk een voedselbank en men heeft hetdaar druk. Wij willen ervoor zorgen dat deze vrij-willigers hun werk goed kunnen doen en waarmogelijk willen wij ze steunen.

Wij vinden dat voor het verkrijgen van een bij-standsuitkering een tegenprestatie gevraagd magworden. De gemeente Harderwijk mag een beroepdoen op de inzet van degenen die een uitkeringontvangen. Zij kan activiteiten aanwij-zen/aanbieden als leer- en/of werkervaringsplaatsof als mogelijkheid voor maatschappelijke active-ring. Wel moet hierbij zoveel mogelijk wordenvoorkomen dat dit ten koste gaat van regulierearbeidsplaatsen en moeten het aanvullende taken

zijn. Ook het verrichten van vrijwilligerswerk kanals opstap dienen om weer maatschappelijk be-trokken te raken. Mensen moeten daarbij wel keu-zemogelijkheden hebben en ook zelf met voor-stellen kunnen komen.

De ChristenUnie wil nadrukkelijk oog hebben voorde positie van ZZP-ers (Zelfstandigen Zonder Per-soneel). Veel mensen werken tegenwoordig zon-der in loondienst te zijn. Ook binnen de overheidmoet men meer en meer rekening houden metvraagstukken die hiermee samenhangen. Hierbijdenken wij aan invulling van aanbestedingscon-tracten, mogelijkheden binnen bestemmingsplan-nen, eisen omtrent uitkeringen en aanvullingenhierop door eigen arbeid.

Werken en participerenDe ChristenUnie stelt voor dat van iedereen diefinancieel afhankelijk is van de gemeente, de(gewijzigde) capaciteiten, beperkingen en ont-wikkelingen daarin objectief en zorgvuldig wor-den bepaald en vastgelegd, bijvoorbeeld in eenpersoonlijk ontwikkelingsplan.

Bedrijven en organisaties worden gestimuleerdom meer mensen met een (grote) afstand tot dearbeidsmarkt in dienst te nemen. De gemeenteHarderwijk moet daarin zelf het goede voorbeeldgeven. Bedrijven en organisaties worden verderuitgedaagd om verantwoordelijkheid te nemenvoor re-integratietrajecten. Daarbij moet wel be-waakt worden dat de trajecten een aantoonbaarpositief effect hebben op (de kansen van) plaat-sing in een functie op de arbeidsmarkt. Hierbijworden de werkgevers met zo min mogelijk admi-nistratieve rompslomp belast. Misbruik van re-integratiesubsidies dient krachtig bestreden teworden.

De mate waarin bedrijven en organisaties arbeids-gehandicapten in dienst nemen, bepaalt de nood-zaak om als (samenwerkingsverband van) ge-

Page 25: Verkiezingsprogramma 2014- 2018

Harderwijk/Hierden

Verkiezingsprogramma 2014-2018 Pagina 21

meente zelf te zorgen voor ‘beschut’ werk. Metbetrekking tot ‘beschut’ werken wordt geen on-derscheid meer gemaakt tussen mensen met een‘sociale werkvoorziening’-indicatie of mensen dierecht hebben op een Wajong- of bijstandsuitke-

ring. Hoe het in de nieuwe Participatiewet en uit-eindelijk lokaal of regionaal ook geregeld gaatworden, ons uitgangspunt is dat mensen die een‘beschutte’ werkplek nodig hebben, deze ookmoeten kunnen krijgen.

Page 26: Verkiezingsprogramma 2014- 2018

Harderwijk/Hierden

Verkiezingsprogramma 2014-2018 Pagina 22

Concrete voorstellen

· Voor iedereen die werk zoekt geldt: ‘één plan, één coach en één budget’.

· Er mogen geen lange wachttijden bestaan voor de schuldhulpverlening.

· Er moet ruimte zijn om bij bijzondere situaties ook als gemeente extra financiële ondersteu-ning te kunnen geven.

· Overgang van armoede van ouders op kinderen moet worden voorkomen. Het mag niet zozijn dat kinderen hun talenten niet kunnen ontwikkelen of zich niet kunnen ontspannen.

· Inschakelen van de ‘eigen kracht’ van betrokkene(n) en zijn directe omgeving.

· Goede samenwerking van de gemeente met woningcorporaties, voedselbank, diaconieën,hulpverleningsorganisaties, zorginstellingen, jeugdzorg, onderwijs, enzovoort om zorgbe-hoevenden zo snel mogelijk te kunnen helpen.

· Convenant met woningcorporaties en energie- en waterbedrijven over het tijdig melden vanbetalingsachterstanden.

· Convenant met woningcorporaties en energie- en waterbedrijven om in principe niet over tegaan tot uitzettingen respectievelijk afsluiting van energie/water.

· Samenwerken met scholen voor voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs om te voor-komen dat iemand zonder startkwalificatie de school verlaat.

· Zorg voor meer gelegenheid voor standhouders bij wijkwinkelcentra, waarbij er sprake dientte zijn van een aanvullend aanbod ten opzichte van de al aanwezige winkels.

· De gemeente maakt beleid voor bedrijven aan huis, onder andere in bestemmingsplannen.

· De gemeente stimuleert dat asielgerechtigden duurzaam aan de slag kunnen. Vluchtelingenwordt maatwerk geboden om, aansluitend op hun inburgering, een opleiding/studie te vol-gen, een leer/werktraject te doen en/of stage te lopen.

Page 27: Verkiezingsprogramma 2014- 2018

Harderwijk/Hierden

Verkiezingsprogramma 2014-2018 Pagina 23

2.3. Onderwijs

Waar staat de ChristenUnie voor?

Ouders zijn en blijven primair verantwoordelijk voor hun kinderen. We vinden het belangrijk dat ouders moe-ten kunnen blijven kiezen voor scholen die in het verlengde liggen van de opvoeding thuis.

De school, zowel in het basisonderwijs als in het voortgezet onderwijs, is een belangrijke gespreks- en sa-menwerkingspartner van de gemeente, bijvoorbeeld bij passend onderwijs, jeugdzorg, leerplicht, het voor-komen van voortijdig schoolverlaten en de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt. Ook heeft deschool een belangrijke rol in het versterken van de kracht van de samenleving, door de rol die ze heeft als hetgaat om burgerschapsvorming en sociale integratie.

Voorkomen moet worden dat kinderen met problemen uit hun omgeving geplaatst worden (uit het gezinen/of uit de klas). Juist de omgeving van het kind (ouders en docenten) moet ondersteund worden (al danniet door professionals). De ZorgAdviesTeams spelen hierbij een belangrijke rol.

We moeten wel constateren dat er steeds meer taken op scholen afkomen. Die ontwikkeling vraagt omzorgvuldige afwegingen, ook van de lokale overheid. Het vraagt ook om voldoende ondersteuning van deonderwijs-professionals, zoals de combinatiefunctionaris, om die taken goed te kunnen uitvoeren.

Waar gaat de ChristenUnie voor?

Passend onderwijs en jeugdbeleidDe gemeente en het onderwijs raken elkaar opeen aantal vlakken bij de veranderingen in hetpassend onderwijs en de jeugdzorg. Er ligt eengezamenlijke verantwoordelijkheid om te zorgenvoor een samenhangende onderwijs-, ondersteu-nings- en hulpstructuur voor jongeren (waaronderpassend onderwijs). Juist in deze tijden met krim-pende budgetten is het belangrijk om geen dingen‘dubbelop’ te doen. Samen kan er aan gewerktworden om het beroep op zwaardere en duurderejeugdzorg en extra doorverwijzingen naar hetspeciaal onderwijs te voorkomen. Dat betekenteen duidelijke visie op het gemeentelijk zorgnet-werk en de plek/rol van de scholen daarin. Daarbijwillen wij een aanpak waarbij het gezin centraalstaat. Alleen als we het gezin en de omgeving erbijbetrekken en zoveel mogelijk verantwoordelijk-heid laten nemen, kan een goede oplossing wor-den gevonden.

Een belangrijk aandachtspunt is de rol van identi-teitsgebonden scholen en zorginstellingen binnende samenwerkingsverbanden. Het is wenselijk datidentiteitsgebonden scholen de mogelijkheid krij-gen samen te werken en te zorgen voor passendonderwijs en jeugdzorg.

De kennis die bij het Regionale Meld- en Coördi-natiepunt (RMC) aanwezig is over spijbe-laars/voortijdige schoolverlaters moet gebruiktworden in het jeugdbeleid. Verzuim en voortijdigeschoolverlaten is bijna altijd het teken dat het nietgoed gaat met een jongere. Zo kun je als gemeen-te gericht beleid ontwikkelen voor jongeren diedat echt nodig hebben.

Analfabetisme en laaggeletterdheid zijn vaak on-derschatte problemen in onze samenleving. Degemeente moet beleid voeren om mensen te (la-ten) helpen bij het leren lezen en schrijven. Dit kan

Page 28: Verkiezingsprogramma 2014- 2018

Harderwijk/Hierden

Verkiezingsprogramma 2014-2018 Pagina 24

veel ander leed, zoals armoede en sociale uit-sluiting, voorkomen.

KinderopvangDe ChristenUnie zet zich in voor goed toezicht opkinderopvanginstellingen door de GGD. De over-heid wil ook ruimte blijven bieden aan en hinder-nissen wegnemen voor identiteitsgebonden kin-deropvang, zodat ouders opvang kunnen kiezen inhet verlengde van de opvoeding thuis.

Voorschoolse educatieDe ChristenUnie is van mening dat ook de keuzevoor Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) valt

onder de verantwoordelijkheid van de ouders.Ouders moeten de vrijheid èn mogelijkheid heb-ben te kiezen voor een vorm van educatie die aan-sluit bij hun levensvisie. De gemeente kan in datkader faciliteren dat er een voldoende divers aan-bod is.

In geval van achterstanden kan het wel een be-langrijk middel zijn om deze achterstanden tijdigin te lopen. Zodanig is het belangrijk dat de jeugd-gezondheidszorg zorgt voor een screening in devoorschoolse periode.

Page 29: Verkiezingsprogramma 2014- 2018

Harderwijk/Hierden

Verkiezingsprogramma 2014-2018 Pagina 25

Concrete voorstellen

· Zorg ervoor dat binnen de Lokale Educatieve Agenda (LEA) zoveel mogelijk zaken wordengeagendeerd die in de gemeente Harderwijk spelen.

· Bij onderwijshuisvesting moet aandacht zijn voor het binnenklimaat van scholen, de speel-ruimte in en rond de school, de duurzaamheid van de gebouwen, de fysieke plek en socialerol van de school(gebouwen) in de wijk.

· De doordecentralisatie van de onderwijsgelden voor het voortgezet onderwijs vindt zorg-vuldig en in goed overleg met de schoolbesturen plaats, waarbij in samenhang met de on-derwijsvisie van de school de kwaliteitsverbetering van de huisvesting een belangrijke doel-stelling is.

· Er vindt actieve handhaving van de leerplicht en andere vormen van verzuim plaats.

· Faciliteer dat er een goed en divers aanbod is voor Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE).Wij willen kinderen een goede kans geven om eventuele achterstanden in te halen.

· Stimuleer de samenwerking tussen scholen en andere instanties die betrokken zijn bij dezorg voor jongeren (CJG, jeugdzorg).

· Het stimuleren van brede scholen voor onze jeugd.

· Het faciliteren van huisvesting voor kinderopvangcentra en buitenschoolse opvang in scho-len.

· De maatschappelijke stage dient weer ingevoerd te worden.

· Het stimuleren van bedrijven om leerwerkplekken te creëren, in het bijzonder voor groepenmet achterstand tot de arbeidsmarkt. De gemeente heeft hierbij een voorbeeldrol.

· Het gezamenlijk met het basisonderwijs opstellen van een Integraal Huisvestingsplan (IHP).

· Optimaal inzetten van combinatie-functionarissen op het gebied van cultuureducatie ensportonderwijs.

· Stimuleren van initiatieven ter bestrijding van onderwijsachterstanden bij kinderen.

· Meewerken aan initiatieven van MBO- en/of HBO-instellingen om kansen op de arbeids-markt te vergroten.

Page 30: Verkiezingsprogramma 2014- 2018

Harderwijk/Hierden

Verkiezingsprogramma 2014-2018 Pagina 26

2.4. Cultuur, sport en recreatie

Waar staat de ChristenUnie voor?

Sport, cultuur en recreatie dragen bij aan een juiste balans tussen in- en ontspanning en bieden voor jong enoud de mogelijkheid om op zinvolle wijze individueel of gezamenlijk vrije tijd te besteden. Daarnaast hebbensport, cultuur en recreatie positieve sociale, maatschappelijke en gezondheidseffecten. Ze zijn heel belang-rijk bij het vasthouden en bevorderen van gemeenschapszin en onderlinge betrokkenheid in de samenleving.Ook heeft cultuur een belangrijke rol bij kennis- en waardenoverdracht.

Beleid op de terreinen sport, cultuur en recreatie omvat primair het stimuleren van deelname, het onder-steunen en faciliteren van verenigingen en initiatieven, het zekerstellen en verbreden van de toegankelijk-heid en een gedegen voorzieningen- en accommodatiebeleid. Hieraan wordt mede invulling gegeven doorhet project Sportkracht.

De focus van de gemeente Harderwijk dient bij dit alles te liggen op de breedtesport en amateurverenigin-gen en niet op de topsport en geprofessionaliseerde instellingen. Topsport ondersteunen wij vanuit de ge-meente niet met financiën, maar wel op andere manieren. Topsport is echter wel een goede stimulans voorjongeren om te gaan of te blijven sporten. Breedtesport heeft topsport nodig en andersom.

Ook ten aanzien van cultuur geldt dat de amateurkunst vanuit de gemeente Harderwijk wordt aangemoedigden gefaciliteerd. Culturele instellingen worden - evenals andere instellingen in Harderwijk - in beperkte matefinancieel ondersteund, maar moeten vooral door cultureel ondernemerschap hun ‘eigen broek ophouden’.Wat ons betreft zijn er grenzen te stellen aan culturele uitingen. Kunst die aanzet tot haat en/of racisme enkunst die godslasterlijk, aanstootgevend of kwetsend is voor personen of groeperingen verdient geen plek inde publieke ruimte. Binnen deze grenzen is men vrij om kunstzinnig/cultureel bezig te zijn.

Waar gaat de ChristenUnie voor?

Kunst en cultuurDe ChristenUnie vindt het belangrijk dat iedereenin staat wordt gesteld om deel te nemen dan welkennis te nemen van aspecten van kunst en cul-tuur, aangezien deze het leven kunnen verrijkenen/of veraangenamen. Daarnaast kunnen kunst encultuur leiden tot sociale samenhang: ofwel menvindt een kunstuiting gezamenlijk prachtig òf demeningen zijn zodanig verdeeld dat men juistdaardoor met elkaar in gesprek gaat. Soms is debedoeling om iemand tot nadenken te zetten ensoms om mensen te laten genieten. De ene keerkunnen we er uren naar kijken en aan een anderekunstuiting gauw voorbijgaan. Hoe het ook zij:‘Over smaak valt niet te twisten’.

De gemeente Harderwijk dient waar mogelijk ookde bereikbaarheid van kunst en cultuur te bevor-deren. Dit kan door het opzetten van een ‘cultuur-wijzer’ - naast de jaarlijkse sportwijzer - waarbijleerlingen van basisscholen kennis kunnen makenmet kunst en cultuur.

Verder heeft de gemeente een voorbeeldfunctiein de rol van aanbieder van kunst, zowel in hetgemeentehuis als in de openbare ruimte. Dekunstcommissie wordt hierbij betrokken.

Wanneer de gemeente Harderwijk een subsidieverstrekt aan een culturele instelling dienen daarduidelijke prestatieafspraken aan ten grondslag teliggen.

Page 31: Verkiezingsprogramma 2014- 2018

Harderwijk/Hierden

Verkiezingsprogramma 2014-2018 Pagina 27

Wat betreft het theater is de ChristenUnie vanmening dat er in het Waterfront ruimte moet wor-den gevonden voor een multifunctioneel gebouwmet een theaterfunctie. De bestaande randvoor-waarden wat betreft de bouwkosten en de jaarlijk-se bijdrage in de exploitatie van het huidige thea-ter zijn hierbij uitgangspunt. In de laatste paarjaren is in voldoende mate aangetoond dat eenzelfstandig theater in een eigen gebouw geenhaalbare kaart is.

Monumentenbeleid en museaCultuur legt de verbinding tussen verleden, hedenen toekomst. Het bewaren en beschermen vanobjecten, gebouwen, monumenten, documentenen gegevens uit de - al dan niet lange - lokale enregionale geschiedenis vindt zorgvuldig plaats.Waar mogelijk wordt hiervoor ondersteuning ge-geven aan musea en archieven.

Het stadsmuseum, maar ook het gemeentelijkarchief en overige archieven hebben een cultuur-historisch belang. Enerzijds om te bewaren en tebeheren, anderzijds om door te geven en te leren.Veelal wordt museaal werk door vrijwilligers ge-dragen. Het biedt ook kansen om mensen te(re)activeren.

Bibliotheek en muziekonderwijsDe bibliotheek is van belang voor het leesonder-wijs aan onze kinderen. Toegang tot (digitale)informatie is van belang voor onze inwoners. Bi-bliotheekvoorzieningen staan echter meer enmeer onder druk. Multifunctioneel en innovatiefdenken kan en moet ook hier de oplossing zijn.Samenwerking met scholen en andere maat-schappelijke instellingen dient gestimuleerd teworden. Ook dient bezien te worden of en zo ja,hoe de huisvestingskosten naar beneden kunnenworden gebracht.

Muziek en muziekonderwijs kunnen een grote rolspelen bij de hiervoor genoemde balans tussen in-en ontspanning. De ChristenUnie vindt het van

groot belang dat er in Harderwijk de mogelijkheidbestaat om van muziek te kunnen genieten enmuziekonderwijs te kunnen volgen.

Gebouwen en sportveldenDe gemeente moet goed in beeld hebben wat debehoeften zijn aan voorzieningen op het gebiedvan sport en daar een (financiële) meerjarenplan-ning voor maken. Accommodaties zijn kostbaar enhet is van belang dat verenigingen in redelijkheidbijdragen aan exploitatie en onderhoud. In hetaccommodatiebeleid van de gemeente Harder-wijk wordt getracht alle verenigingen op een pas-sende en eerlijke, maar ook financieel gedegenwijze te bedienen.

Gebouwen worden zo veel mogelijk multifunctio-neel benut, enerzijds om het gebruik te optimali-seren, anderzijds om dwarsverbanden tussen(brede) scholen, sportverenigingen, kinderop-vang, peuterspeelzalen, zorginstellingen, enzo-voort te benutten en samenwerking te versterken.Het accommodatiebeleid wordt afgestemd metomliggende gemeenten om na te gaan waar menelkaar kan versterken en om onnodige onderlingeconcurrentie te voorkomen.

Zwembad ‘De Sypel’ moet naar de mening van deChristenUnie zo optimaal mogelijk benut worden,onder andere door flexibele openingstijden in dezomermaanden.

De ChristenUnie wil ook stimuleren dat de exploi-tatielasten van accommodaties naar benedengaan door in te zetten op lagere energielasten.Verduurzamen van gebouwen is het devies. Bijnieuwe aanbestedingen willen wij dit nadrukkelijkbetrekken in de bouwplannen en bij groot onder-houd hiervoor advies inwinnen. Dit stimuleert te-vens de werkgelegenheid.

SportstimuleringSportstimulering - en specifiek het betrekken vanminima, ouderen, gehandicapten en mogelijk an-dere doelgroepen – vinden wij belangrijk. Het cre-

Page 32: Verkiezingsprogramma 2014- 2018

Harderwijk/Hierden

Verkiezingsprogramma 2014-2018 Pagina 28

eren of uitbreiden van fiets-, vaar-, wandel-, nor-dic walking-, mountainbike- en/of hardlooproutesis een doeltreffende en kostenvriendelijke manierom zowel bebouwde als natuurlijke omgeving

voor recreatie en beweging toegankelijk te maken- zeker als dit in regionaal verband uitgewerktwordt.

Page 33: Verkiezingsprogramma 2014- 2018

Harderwijk/Hierden

Verkiezingsprogramma 2014-2018 Pagina 29

Concrete voorstellen

· Voor kunst in de openbare ruimte wordt € 1, - per inwoner per jaar gereserveerd.

· In het minimabeleid wordt ruim aandacht geschonken aan voorlichting zodat regelingen op-timaal benut worden om sport- en cultuurdeelname mogelijk te maken (bijvoorbeeld jeugd-sportfonds en jeugdcultuurfonds).

· In regioverband wordt onderzocht hoe met kleine inspanningen knelpunten in de recreatie-ve structuren kunnen worden weggenomen en nieuwe routes kunnen worden opgezet.

· De bibliotheek als basisvoorziening dient behouden te blijven.

· Muziekonderwijs als basisvoorziening dient behouden te blijven.

Page 34: Verkiezingsprogramma 2014- 2018

Harderwijk/Hierden

Verkiezingsprogramma 2014-2018 Pagina 30

Page 35: Verkiezingsprogramma 2014- 2018

Harderwijk/Hierden

Verkiezingsprogramma 2014-2018 Pagina 31

3. DUURZAAM WERKEN, WONEN, LEVEN

Waar staat de ChristenUnie voor?

Nederland zit in een stevige recessie. Veel ondernemers zitten in zwaar weer en het aantal faillissementenstijgt sterk. De ChristenUnie zet zich daarom in voor meer ruimte, minder regels en meer kansen voor onder-nemers, vooral in het midden- en kleinbedrijf (MKB).

Naast afnemende bedrijvigheid en toenemende werkloosheid biedt de crisis ook kansen om tot een meerduurzame economie te komen. De eeuwige drang naar meer heeft ons uiteindelijk minder gebracht, dat zienwe nu terug in de crisis. We moeten van consumeren naar ‘consuminderen’, van ‘meer’ naar ‘genoeg’, vankwantiteit naar kwaliteit. Dat is onze opdracht als rentmeesters van Gods schepping.

Ten behoeve van het versterken van de werkgelegenheid wordt gezamenlijk met (onder andere) de onder-nemersverenigingen een beleidsplan opgesteld en ingevoerd over het op de kaart zetten van de stad Har-derwijk.

DetailhandelDe ChristenUnie heeft hart voor de detailhandel.Het betreft hier hardwerkende ondernemers dieeen bepalende factor zijn in de lokale samenle-ving.

De ChristenUnie wil in nauw overleg met de on-dernemers bezien hoe we bestaande winkelge-bieden kunnen versterken, ook wanneer dat bete-kent dat bepaalde straten of gebieden ‘uit demarkt’ worden gehaald.

De vastgestelde detailhandelsstructuurvisie ishierbij leidend en het Centrummanagement heefthierbij een belangrijke ondersteunende rol.

KoopzondagElke gemeente mag sinds kort zelf bepalen hoe-veel koopzondagen er zijn. Wij zien dat als eenverdere - en ongewenste - stap richting een 24-uurs economie. Zo'n economie heeft tot gevolgdat er te weinig sprake is van een gezamenlijkrustmoment. Een collectieve rustdag komt desamenleving ten goede. Vanuit onze christelijkelevensovertuiging is de zondag de daarvoor aan-gewezen dag.

Bovendien zien we door de toename van koop-zondagen dat veel kleine zelfstandigen het extramoeilijk hebben gekregen. De ChristenUnie is te-gen het invoeren van koopzondagen in Harder-wijk.

3.1. Economie

Waar gaat de ChristenUnie voor?

Om de economie weer ‘vooruit te helpen’ stimu-leert de gemeente het bedrijfsleven om zich sa-men met het (beroeps)onderwijs actief in te zet-ten voor een goede aansluiting tussen het onder-wijs en de arbeidsmarkt op zowel de korte als demiddellange termijn. Goed voorbeeld daarvan is

de Techniek Academie. Ook dient er vanuit degemeente een aantrekkelijk vestigingsklimaatvoor ondernemers gerealiseerd te worden, (star-tende) ondernemers moeten zich welkom voelenin Harderwijk. Alleen dan kan (ook) de werkgele-genheid worden bevorderd.

Page 36: Verkiezingsprogramma 2014- 2018

Harderwijk/Hierden

Verkiezingsprogramma 2014-2018 Pagina 32

Voormelde aantrekkelijkheid bestaat er ondermeer in dat er voor de ondernemers één (digitaal)loket wordt geopend, waar men met alle(aan)vragen terecht kan. Daarbij is er minstenséén ambtenaar beschikbaar om met het bedrijfs-leven mee te denken en als aanspreekpunt tefunctioneren.

Door middel van duurzaamheidsleningen, waar-door particuliere huiseigenaren, verenigingen enstichtingen tegen gunstige voorwaarden kunnenlenen om te investeren in het energiezuinigermaken van gebouwen en woningen, wordt de lo-kale werkgelegenheid gestimuleerd èn wordt ergeïnvesteerd in duurzaamheid. De besparingendie voortvloeien uit duurzaamheidsinvesteringenkunnen weer worden teruggestort in het fondsvoor nieuwe investeringen.

De wijkwinkelcentra worden (waar nodig) opge-waardeerd en voorzien de wijk van een voldoendewinkelaanbod.

BedrijventerreinenDe gemeente Harderwijk kent met Lorentz eengrootschalig bedrijventerrein dat bijzondere aan-dacht verdient: de gevestigde bedrijven moetenzoveel als mogelijk behouden blijven voor dewerkgelegenheid en voor nieuwe bedrijven moeteen aantrekkelijk vestigingsbeleid van kracht zijn.

Ook voor de kleinere bedrijventerreinen geldt datondernemers in staat moeten worden gesteld omhun onderneming te kunnen exploiteren. Overbo-dige regelgeving wordt afgeschaft.

Voor verouderde bedrijventerreinen wordt geke-ken naar verantwoorde revitalisering en herstruc-turering. De ruimte moet efficiënt worden benuten samenwerking met andere gemeenten in deregio is op dit punt noodzakelijk. Het belang vande regionale economie staat centraal en niet deconcurrentie tussen naburige gemeenten. Be-drijfsleven en burgers worden betrokken bij het(tijdelijke) alternatieve gebruik van braakliggende

gronden (volkstuinen, inzaaien met bijenvriende-lijk bloemenmengsel).

De ChristenUnie wil de mogelijkheid laten onder-zoeken om Lorentz III deels in te richten als ‘web-valley’. Dit houdt in dat er ruimte moet komenvoor webwinkels die ook een showroom willeninrichten. Hiermee combineer je de ‘clicks’ met de‘bricks’, met als bijkomend voordeel dat dit dewerkgelegenheid ten goede komt.

De ChristenUnie zet zich in voor de samenwerkingtussen ondernemers op een bedrijventerrein, bij-voorbeeld door het instellen van een onderne-mersfonds en/of parkmanagement om het gebiedup-to-date te houden en om verduurzaming testimuleren.

Bedrijventerreinen dienen optimaal ontsloten tezijn voor het openbaar vervoer en het fietsverkeer.

Bedrijventerreinen, zoals het te revitaliseren be-drijventerrein ‘De Sypel’, worden in het vervolgduurzaam ingericht, bij voorkeur functioneren zijklimaatneutraal.

De ChristenUnie pleit voor behoud en versterkingvan het Bouw- en Infrapark.

De economie is in toenemende mate een econo-mie van MKB-bedrijven, maar ook van eenmans-bedrijven en ZZP'ers. Deze groep heeft vaak geenbehoefte aan bedrijventerreinen maar aan moge-lijkheden om zich te vestigen in woonwijken, tij-delijke huisvesting, zeer goedkope huisvesting,korte huurtermijnen enzovoort. Ook kan er be-hoefte zijn aan bedrijfsverzamelgebouwen metgezamenlijke faciliteiten, zoals receptie, telefoon-centrale, internet, kopieerfaciliteiten enzovoorten waar mogelijk faciliteert de gemeente dit.

Bloeiende binnenstedenEr wordt tijdig ingespeeld op de krimpende detail-handel. Langdurige leegstand wordt niet afge-wacht. Er dienen nieuwe beleidsregels opgesteldte worden om flexibeler in te kunnen spelen op

Page 37: Verkiezingsprogramma 2014- 2018

Harderwijk/Hierden

Verkiezingsprogramma 2014-2018 Pagina 33

wensen om grotere winkels achter meerdere ge-vels te kunnen realiseren. Onder leiding van hetCentrummanagement wordt gezamenlijk met allebetrokken partijen getracht het winkelcentrumvan de binnenstad nog aantrekkelijker te maken

Het wonen in leegstaande woningen boven win-kels wordt gestimuleerd en waar nodig en moge-lijk worden winkelbestemmingen gewijzigd inwoonbestemmingen. Dit geldt vooral voor de ran-den van het winkelgebied, zoals de Smeepoort-straat en de Hoogstraat.

Door een (gezamenlijke) aanpak van winkelcrimi-naliteit en een goed winkellocatiebeleid wordt depositie van (kleine) winkeliers verbeterd.

Een bloeiende binnenstad betekent overigens nietdat de winkels zeven dagen per week open moe-ten zijn.

Recreatie en toerismeSamen met recreatie- en toeristische onderne-mers wordt een plan opgesteld waarin verblijfsre-creatie in onze gemeente vanwege het gunstigeeffect op de middenstand wordt gestimuleerd.Het project ‘Vitale Vakantieparken’ krijgt hierbij

een belangrijke plaats op de gemeentelijke agen-da.

Aan de randen van de stad komt voldoende uit-loopgebied met een recreatieve functie, waardoorstad en land elkaar kunnen versterken. De Chris-tenUnie denkt hier vooral aan het overgangsge-bied de Groene Zoom en aan de Ceintuurbaan. Inde uitwerking van de Zuidelijke stadsrand mag hetgebied van de Boekhorstlaan verkleuren naar eenleisuregebied.

Harderwijk zoekt als Hanzestad nadrukkelijk ande-re Hanzesteden op om de recreatie en het toeris-me te bevorderen en geeft hier lokaal ook de no-dige aandacht aan.

Het aantal parkeer- en overnachtingsplekken voorcampers wordt uitgebreid.

Naast de ontsluiting van toeristische trekpleisterswordt ingezet op de aanleg van een fietspaden-netwerk, evenals de aanleg van (onverharde)wandelpaden.

Er is een goede balans in de promotie van Harder-wijk en de omliggende gemeenten, waartoe na-drukkelijk ook de samenwerking wordt gezocht.

Page 38: Verkiezingsprogramma 2014- 2018

Harderwijk/Hierden

Verkiezingsprogramma 2014-2018 Pagina 34

Concrete voorstellen

· Verduurzaming van gemeentelijke gebouwen

· De winkels blijven op zondag dicht.

· Harderwijk blijft inzetten op de versterking van haar banden met andere Hanzesteden.

· De leegstand van winkels wordt zo efficiënt mogelijk tegengegaan.

· Parkeren verdient - en krijgt - blijvende aandacht.

· De parkeertarieven worden jaarlijks geëvalueerd en besproken.

· Bij aanbestedingen worden lokale ondernemers nadrukkelijk gevraagd mee te doen.

· Onderzocht wordt of Lorentz III een ‘web-valley’ kan worden.

· Zo mogelijk worden leegstaande winkels in de aanloopstraten getransformeerd naar wonin-gen.

· Het gebied rondom ‘De Harder’ wordt in deze raadsperiode en binnen de door de raad ge-stelde randvoorwaarden (verder) ontwikkeld.

Page 39: Verkiezingsprogramma 2014- 2018

Harderwijk/Hierden

Verkiezingsprogramma 2014-2018 Pagina 35

3.2. Goed wonen en werken

Waar staat de ChristenUnie voor?

De woningmarkt heeft het moeilijk: de bouw stag-neert, het is moeilijker om een huis te kopen, teverkopen of te huren. De ChristenUnie heeft lan-delijk de afgelopen jaren een belangrijke rol ge-speeld bij het op gang brengen van de noodzake-lijke hervorming van de woningmarkt. Ook lokaaldoet de ChristenUnie er alles aan om de woning-markt te stimuleren, zodat starters binnen de be-staande woningvoorraad een steuntje in de rugkrijgen, er voldoende (geschikte) huurwoningenzijn en er ruimte is voor nieuwbouw. De verande-

ringen in onder andere de ouderenzorg vragen omeen woningaanbod dat daarbij past.

In afspraken met de lokale woningcorporatieswordt ingezet op behoud en verduurzaming vande bestaande woningvoorraad.

Ruimtelijke ordening is bij uitstek het onderwerpwaar burgers bij betrokken moeten worden, om-dat het tenslotte over de kwaliteit van de eigenleefomgeving gaat.

Waar gaat de ChristenUnie voor?

WoningcorporatiesWoningcorporaties spelen een belangrijke rol inde voorziening van goede, sociale huurwoningenen de leefbaarheid van wijken. De ChristenUniegeeft woningcorporaties de ruimte om innovatief,vraaggericht en duurzaam te kunnen bouwen,maar stelt daarbij wel duidelijke kaders via eengemeentelijke woonvisie. Hierbij dient vooral aan-dacht te zijn voor levensloopbestendige wonin-gen, gezamenlijke wooninitiatieven en bouwen ineigen beheer door particulieren.

Tegelijkertijd is het goed als corporaties van dekeuzes die zij maken nadrukkelijker verantwoor-ding afleggen aan de lokale samenleving. Woning-corporaties dragen hierbij zorg voor voldoendesociale huurwoningen. Woningcorporaties hebbeneen blijvende taak ten aanzien van de leefbaar-heid, op het niveau van de buurt en de wijk. Dezeleefbaarheid wordt niet alleen voor, maar vooralmèt bewoners tot stand gebracht.

Toekomstbestendig waterbeheer‘Leven met water’ is een thema dat ook de ge-meente Harderwijk raakt. Door de toename vanversteende gebieden (woonwijken, parkeer- en

bedrijventerreinen) en de verwachte toename vanhemelwater dient de gemeente te zorgen vooreen degelijk rioleringsplan waarin aandacht wordtgeschonken aan de trits ‘vasthouden, bergen enafvoeren’. Scheiding van hemelwaterafvoer enriolering zal leiden tot een beperking van de vuil-water-overstorten. Goede samenwerking metwaterschappen en een verantwoorde bodemsane-ring zijn hierbij belangrijk.

HierdenHet kleinschalige, dorpse karakter van Hierden iseen belangrijk kenmerk dat behouden dient teblijven. De Hierdense gemeenschap kent een rijkverenigingsleven met veel vrijwilligers en eenhoge mate van zelfredzaamheid. De ChristenUniewaardeert deze gemeenschap, waar men oogheeft voor elkaar en men elkaar waar nodig helpten ondersteunt.

In Hierden moeten er mogelijkheden blijven voorbeperkte uitbreiding, bestemd voor de lokale be-volking. In voorkomende gevallen mag van diege-nen die van die mogelijkheden gebruik maken eenherkenbare bijdrage worden gevraagd aan land-schappelijke versterking van het buitengebied.

Page 40: Verkiezingsprogramma 2014- 2018

Harderwijk/Hierden

Verkiezingsprogramma 2014-2018 Pagina 36

Naast de positie van starters vraagt de Christen-Unie vooral aandacht voor ouderen met zorgbe-hoefte. Deze zorgbehoefte mag geen primairereden zijn om op dikwijls hoge leeftijd het ver-trouwde dorp te moeten verlaten. Ook in Hierdenkan een bij die gemeenschap passende zorgzoneworden gerealiseerd.

Het zogenoemde ‘eendengebied’ behoudt in dezeraadsperiode haar agrarische functie in het nieu-we bestemmingsplan Buitengebied. De mogelijk-heden voor het opwekken van duurzame energiekan een mogelijke, aanvullende functie zijn.

OverlastDiverse vormen van overlast zorgen voor veel er-gernissen in de woon- en leefomgeving van onze

inwoners. Een terugkerende bron van ergernis isde hondenpoep. De ChristenUnie heeft in de vori-ge raadsperiode een voorstel ingediend om dittegen te gaan – wij staan nog steeds achter ditvoorstel en zullen, indien uit de nog uit te voerenevaluatie blijkt dat het huidige beleid niet of on-voldoende werkt, (nogmaals) aandringen om ditvoorstel tot beleid te maken.

Ook graffiti dient zo snel mogelijk verwijderd teworden, waarbij de schade uiteraard wordt ver-haald op de dader(s). Vernielingen van openbarevoorzieningen worden zo snel mogelijk hersteld,waarbij eveneens geldt dat de schade wordt ver-haald op de dader(s).

Page 41: Verkiezingsprogramma 2014- 2018

Harderwijk/Hierden

Verkiezingsprogramma 2014-2018 Pagina 37

Concrete voorstellen

· De gemeente voert integraal woningmarktbeleid door middel van een woonvisie en stemtdeze af met de omliggende gemeenten.

· De komende tijd wordt er ingezet op levensloopbestendige woningen en wijken.

· De bestaande starterslening voor starters binnen de bestaande woningmarkt wordt voortge-zet.

· Woningen worden duurzaam gebouwd en er wordt ingezet op verduurzaming van bestaandewoningen.

· Er is een goede samenwerking met woningcorporaties als het gaat om goede sociale huur-woningen, leefbaarheid in wijken en sociale koop.

· In gang gezette activiteiten voor verbetering van de ruimtelijke kwaliteit (revitalisering enparkmanagement) worden voortgezet en waar mogelijk uitgebreid.

· Verloedering en verrommeling van de openbare ruimte wordt tegengegaan, onder anderedoor heldere, flexibele en toekomkomstgerichte regelgeving en gecombineerd met eenadequaat toezicht-en handhavingsbeleid.

· Het verder uitwerken en realiseren van de plannen rond het stationsgebied.

· De uitwerking van het Groene Zoomgebied, inclusief de daarbij behorende woningbouw,vindt in overleg plaats met de gemeente Ermelo.

· In het Waterfront en in Drielanden-West wordt duurzaam en zoveel mogelijk energieneu-traal gebouwd.

· Het door de ChristenUnie voorgestelde Hondenpoepbeleid wordt ingevoerd.

Page 42: Verkiezingsprogramma 2014- 2018

Harderwijk/Hierden

Verkiezingsprogramma 2014-2018 Pagina 38

3.3. Mobiliteit

Waar staat de ChristenUnie voor?

Mobiliteit brengt mensen bij elkaar en is essentieel om samen te kunnen leven en werken. Mobiliteit is be-wegingsvrijheid, maar de ChristenUnie wil dat de groeiende mobiliteit niet teveel ten koste gaat van onzeleefomgeving. We kiezen daarom voor verduurzaming van de mobiliteit, het vermijden van overbodig ver-keer, een betere benutting van de bestaande infrastructuur en het beter met elkaar verbinden van de ver-schillende vervoerssoorten: de fiets, het openbaar vervoer en de auto.

De lokale overheid heeft de verantwoordelijkheid (samen met de provincie en het Rijk) voor een goed niveauvan infrastructuur, zodat burgers economische, sociale en culturele activiteiten kunnen ontplooien en be-drijven hun werk kunnen doen. Het is hierbij van groot belang dat het beheer en het onderhoud van de voet-paden, fietspaden en wegen goed op orde zijn.

Niet alleen de overheid maar ook de burgers hebben een grote verantwoordelijkheid om bewust met mobili-teit om te gaan.

Waar gaat de ChristenUnie voor?

FietsDe fiets vormt een uitermate belangrijk vervoer-middel voor de korte afstandsmobiliteit. Fietsen isgoedkoop, gezond en vrijwel niet milieubelastend.

De jeugd onder de zestien jaar is er zonder meerop aangewezen en voor schoolbezoek is er danook vaak sprake van grote fietsstromen. Ook voorwoon/werkverkeer op korte afstand wordt veelgebruik gemaakt van de fiets. Een goed onder-houden fietspadennetwerk is hierbij onontbeer-lijk. De veiligheid van fietsers moet zoveel moge-lijk gegarandeerd worden. Dit betekent ondermeer dat fietsroutes goed verlicht moeten zijn endat onveilige verkeerssituaties, zoals het begin enhet eind van de Vitringasingel, voorkomen wor-den.

Nu fietsen met (elektrische) trapondersteuning ineen snel tempo de markt veroveren, zijn er veelmensen die de fiets opnieuw ontdekt hebben. Ermoet dan ook een fietsbeleid op papier staan datactief wordt uitgevoerd en gemonitord en waar-voor een apart budget is binnen de begroting.

VoetgangersBinnen de bebouwde kom dient steeds sprake tezijn van voldoende veilige oversteekplaatsen voorvoetgangers. Verhoogd liggende trottoirs zijnvoorzien van op- en afritbanden voor rolstoelenen kinderwagens. In woonwijken worden bij voor-keur ‘30 kilometer’-zones aangelegd.

Openbaar vervoerIn de meeste gevallen is de gemeente niet ver-antwoordelijk voor het openbaar vervoer (OV).Toch moeten de mogelijkheden om invloed uit teoefenen niet worden onderschat. De gemeentestelt zich proactief op richting die overheden dieverantwoordelijk zijn voor het openbaar vervoer.Hierbij gaat het ook over het railvervoer.

De gemeente is een directe medespeler als hetom het faciliteren van de openbaar vervoersfacili-teiten gaat. De bereikbaarheid van openbare voor-zieningen, zoals ziekenhuizen, zorgcentra enscholen wordt bevorderd en bushaltes zijn goedtoegankelijk voor ouderen en gehandicapten.

Page 43: Verkiezingsprogramma 2014- 2018

Harderwijk/Hierden

Verkiezingsprogramma 2014-2018 Pagina 39

Het openbaar vervoer wordt gepromoot door bij-voorbeeld informatie op stadsplattegronden, in destadsgids en op de site van de gemeente. Hetstreven blijft hierbij om het NS-station Harderwijkop te waarderen tot een intercitystation, waarbijde komst van het ‘Randstadspoor’ tot de moge-lijkheden blijft behoren.

Waar mogelijk worden combinaties met het doel-groepenvervoer gezocht (regiotaxi’s, scholieren-vervoer, Wmo vervoer enzovoort).

AutomobiliteitEen goede autobereikbaarheid is van belang voorbewoners en voor de meeste bedrijven, die vooraan- en afvoer van goederen en voor de perso-neelsvoorziening autoverkeer nodig hebben. Hetwegennetwerk dient dan ook goed onderhoudente zijn.

Vervoer over het waterDe mogelijkheden voor verdere bevordering vanhet containervervoer over water verdienen onzeaandacht.

ParkerenEen terugkerend discussiepunt binnen de ge-meente Harderwijk is het parkeerbeleid. De be-langrijkste onderwerpen daarbij zijn voldoende

parkeerplaatsen en de hoogte van de parkeergel-den. Hierbij dient in ogenschouw te worden ge-nomen dat betaald parkeren nodig is en zoveel alsmogelijk kostendekkend moet zijn. De parkeerta-rieven zijn niet in de eerste plaats een inkomsten-bron, veeleer heeft het parkeerbeleid een regule-rende werking.

De realisatie en de exploitatie van de parkeergara-ges in het Waterfront verdienen bijzondere aan-dacht. De (sociale) veiligheid is hierbij ook eenbelangrijk onderwerp.

De gemeente zet zich ervoor in dat bij alle ‘betaaldparkeren’-locaties betaald kan worden met de(OV-)chipkaart. Via een goed ‘parkeerroute in-formatie systeem’ worden onnodige verkeersbe-wegingen voorkomen.

VerkeersveiligheidDe impact van ongevallen kan zeer groot zijn. Hetaantal verkeersslachtoffers (doden en ernstiggewonden) is in Nederland relatief laag, maar hetkan zeker nog beter. De ChristenUnie Harderwijkzet in op een verdere verbetering van de ver-keersveiligheid, onder andere door onoverzichte-lijke en/of onduidelijke verkeerssituaties onder deaandacht te brengen

Page 44: Verkiezingsprogramma 2014- 2018

Harderwijk/Hierden

Verkiezingsprogramma 2014-2018 Pagina 40

Concrete voorstellen

· Er vindt een goede registratie van ongevallen plaats, zodat de zogenaamde ‘black spots’ inbeeld komen.

· De gemeente beschikt over een verkeersveiligheidsplan met concrete uitwerkingen.

· Snel en langzaam verkeer wordt gescheiden, bijvoorbeeld door vrij liggende fietspaden enfietsstraten waar de auto ‘te gast’ is.

· Landbouwverkeer wordt zoveel mogelijk gescheiden van fietsverkeer.

· Een onderzoek naar de mogelijkheden naar een ander systeem van bevoorrading van dewinkels in de binnenstad.

· De gemeente werkt actief mee aan het realiseren van verkeerslessen, bijvoorbeeld op descholen en bij instellingen.

· De gemeente stimuleert dat scholen zich inzetten voor het verkeersveiligheidslabel. Dehandhaving van de verkeersregels binnen de bebouwde kom heeft een hoge prioriteit bij depolitie en/of bij de bijzondere opsporingsambtenaren (BOA’s).

· Voortdurende aandacht voor fietsparkeren, zowel in de binnenstad als rond wijkwinkelcen-tra, het station en andere openbare voorzieningen.

· Het OV-fietssysteem blijft behouden.

· De ChristenUnie bevordert de aanwezigheid van oplaadpunten voor elektrische fietsen.

· Het in overleg met provincie en buurgemeenten aanleggen en onderhouden van (recreatie-ve) fietsroutes binnen het fietsnetwerk.

· Bedrijven en toeristische trekpleisters worden met goed openbaar vervoer en fietspadenontsloten.

· Bij nieuwbouwwijken en herstructureringen wordt gezorgd voor een goede infrastructuurvoor fietsen, zodat het fietsen wordt bevorderd.

· Paaltjes op fietspaden veroorzaken veel ongelukken. Deze worden zoveel mogelijk verwij-derd.

· Er wordt een fiets-klachtenmeldpunt ingesteld.

Page 45: Verkiezingsprogramma 2014- 2018

Harderwijk/Hierden

Verkiezingsprogramma 2014-2018 Pagina 41

3.4. Energie, klimaat en milieu

Waar staat de ChristenUnie voor?

Wij geloven dat we de aarde in bruikleen hebbengekregen en dat we er zuinig op moeten zijn. Daarvaren we allemaal wel bij. Dit geldt niet alleen voorons, maar ook voor toekomstige generaties.Steeds meer burgers zijn zelf heel actief bezigmet het werken aan een beter milieu. Mensenwekken duurzame energie op en scheiden hunhuisvuil. Wij willen dat de gemeente deze initia-tieven ondersteunt en stimuleert.

Ondertussen heeft de gemeente ook de taak omzelf ambities te hebben om te werken aan eenbeter milieu.

Afvalvrije stadIedere dag produceren we afval. In dat afval zittenwaardevolle grondstoffen die niet verloren mogengaan. Beter kunnen we afval zien als grondstof.We moeten naar een circulaire economie. Als afvalgoed gescheiden wordt ingezameld en verwerkt,kunnen de grondstoffen worden aangeboden voorhergebruik en kan de afvalstoffenheffing naarbeneden.

Groene stadHet is belangrijk om te weten waar ons eten van-daan komt. Stadslandbouw is daar een goed ideevoor. Het verlevendigt de stad, brengt onze voed-selproductie dichter bij huis en maakt de openba-re ruimte groener en leefbaarder. De gemeentegeeft aan welke gronden er geschikt zijn om (tij-delijk) een stadsakker te beginnen.

Energieke stadHet wordt steeds eenvoudiger om zelf energie opte wekken. Als steeds meer mensen zonne-energie gaan opwekken, neemt het gebruik vanfossiele brandstof af. De gemeente stimuleertmensen om zelf zonnecellen te plaatsen.

De gemeente doet alles om zelf zo min mogelijkenergie te gebruiken en zoveel mogelijk energieop te wekken. Denk aan duurzame straatverlich-ting, elektrische auto’s, zonnepanelen op ge-meentelijke gebouwen etc.

Het model energieke stad uit de routekaart naareen klimaat neutrale gemeente Harderwijk is lei-dend bij beleidsvorming en uitvoering. Het op-wekken van windenergie kan eveneens tot demogelijkheden behoren.

Onze stadDe openbare ruimte is van ons allemaal. Vanoudsbeheert de gemeente de ruimte maar dat kan ookheel goed door bewoners gedaan worden. Als debewoners het zelf doen, wordt de kwaliteit van hetgroen beter en de wijk leuker. De wijk wordt beteronderhouden en het versterkt de sociale samen-hang. Wat de ChristenUnie betreft, kan er diffe-rentiatie in het onderhoudsniveau aangebrachtworden: op meer in het zicht liggende plekken kanonderhoudsniveau A of B gerealiseerd worden enop andere plekken blijft onderhoudsniveau C vankracht.

Waar gaat de ChristenUnie voor?

Klimaat en energieWe zetten in op een energietransitie: van fossielenaar duurzame brandstoffen, zoals zonne-energieen windenergie. Duurzaamheid pakt de Christen-

Unie integraal aan: het onderwerp wordt in iederbeleidsstuk, waar het relevant is, meegenomen.Harderwijk werkt hierbij voortvarend aan de uit-werking en implementatie van de routekaart naareen klimaat-neutrale gemeente. Burgers, bedrij-

Page 46: Verkiezingsprogramma 2014- 2018

Harderwijk/Hierden

Verkiezingsprogramma 2014-2018 Pagina 42

ven, instellingen en gemeente werken hierbij sa-men en hebben aandacht voor innovatieve ont-wikkelingen.

In de verkeers- en vervoersplannen wordt CO2-emissiereductie integraal opgenomen. Daarbijwordt aandacht besteed aan het stimuleren vanfietsverkeer en gebruik van het openbaar vervoeren alternatieven voor de auto.

De ChristenUnie stimuleert initiatieven van wo-ningeigenaren, bedrijven en woningcorporatiesten aanzien van de aanschaf van energiebespa-rende producten. Hierbij valt te denken aan zon-nepanelen, zonneboilers, warmtepompen, isolatie,windenergie of groene daken. Er is sprake vanuniforme en actuele energievoorschriften in de teverstrekken milieuvergunningen en een adequaathandhavingsbeleid. Duurzaamheidscorporatiesvan inwoners en/of bedrijven worden aangemoe-digd.

Energiebesparing door winkels en bedrijven wordtgestimuleerd (bijvoorbeeld gesloten toegangs-deuren). Energiebesparingsmaatregelen met eenterugverdientijd van ten minste vijf jaar wordenopgenomen in de af te geven omgevingsvergun-ningen.

Bij de (her-)ontwikkeling van wijken en stratenwordt zoveel als mogelijk voorkomen dat de af-voer van regenwater via het riool gaat. Zo mogelijkwordt een gescheiden systeem aangelegd. Vol-doende ruimte voor het bergen van water bij he-vige neerslag is van groot belang om waterover-last te voorkomen. Het leggen van een koppelingvan rioolrechten aan het waterverbruik is een in-strument in de heffingssystematiek.

AfvalinzamelingAfvalscheiding bij de bron heeft een hoge priori-teit, waarbij nascheiding door de afvalverwerkerook als goed werkend instrument wordt ingezet.

De ChristenUnie sluit zich aan bij de landelijke enregionale doelstelling dat gemiddeld 65% van hethuishoudelijk afval in 2015 dient te worden her-gebruikt. De mogelijkheid van ‘diftar’ dient hierbijniet te worden uitgesloten.

Er zijn voldoende (ondergrondse) containers vooronder meer glas, kleding en papier.

Zwerfvuil is één van de grootste ergernissen in desamenleving en dit dient zoveel als mogelijk op-geruimd te worden. De extra middelen in het ge-meentefonds voor de aanpak van het zwerfvuilworden hiervoor ook aangewend.

StimulerenEducatie en voorlichting aan kinderen (en hunouders) over het belang van natuur en landbouw isbelangrijk. Er wordt dan ook gewerkt aan bewust-wording van milieugedrag bij inwoners en onder-nemers.

Bij het geven van voorlichting op basis- en mid-delbare scholen kunnen vrijwilligers worden inge-zet, waarbij ook ‘De Hortus’ een rol speelt. Ookspeciale activiteiten, zoals de Nationale Boom-feestdag, kunnen in samenwerking met bijvoor-beeld scholen worden georganiseerd.

Inwoners ontvangen subsidie om bij reconstruc-ties van tuinen infiltratiekratten in de grond teplaatsen. Hiermee wordt het hemelwater, daarwaar het valt, vastgehouden en langzaam in debodem opgenomen.

Het goede voorbeeld gevenDe eigen gemeentelijke organisatie wordt door-gelicht op energiezuinigheid. Bij het afsluiten vanleveringscontracten met energiebedrijven wordtuitgegaan van 100% duurzame energie.

In de komende raadsperiode wordt het gemeen-telijke inkoopbeleid 100% duurzaam en zijn bijofferteaanvragen duurzaamheidcriteria opgeno-men, volgens de geldende normen. Het lokaal in-

Page 47: Verkiezingsprogramma 2014- 2018

Harderwijk/Hierden

Verkiezingsprogramma 2014-2018 Pagina 43

kopen dient op basis van het reguliere inkoopbe-leid te worden bevorderd.

Mogelijkheden om het stroomverbruik lokaal op tewekken worden gebruikt. Er zijn steeds meer enbetere elektrische auto’s. De gemeente geeft hetgoede voorbeeld door ook zelf gebruik te makenvan elektrische en ‘groene gas’-auto’s.

Bij verlichting in de openbare ruimte worden mo-derne technieken toegepast (o.a. LED-verlichting). Door het gebruik van LED-verlichtingkan er 30 tot 40% energie bespaard worden.

Goede regels vragen om goede handhaving, bij-voorbeeld de milieuregels. De gemeente zoektdaarbij stevige samenwerking en afstemming metprovincie, waterschap en justitie.

Page 48: Verkiezingsprogramma 2014- 2018

Harderwijk/Hierden

Verkiezingsprogramma 2014-2018 Pagina 44

Concrete voorstellen

· Er komen meer laadpunten voor elektrische auto's.

· Zwerfvuil worden aangepakt door mensen daadwerkelijk te beboeten bij overtredingen.

· Kringloopactiviteiten worden bevorderd.

· Onderhoudsniveau A of B wordt ingevoerd op daarvoor in aanmerking komende locaties.

· Op het milieupark worden verschillende tarieven ingevoerd naar gelang van het afval datwordt gebracht.

· Er worden potentiële locaties aangewezen voor het opwekken van duurzame energie.

Page 49: Verkiezingsprogramma 2014- 2018

Harderwijk/Hierden

Verkiezingsprogramma 2014-2018 Pagina 45

4. Waterfront

Waar staat de ChristenUnie voor?

Het project Waterfront is een majeur project van onze gemeente, zowel financieel als ruimtelijk. Het omvatde transformatie van een vervuild en sterk verouderd bedrijventerrein tot een aantal hoogwaardige woonmi-lieus aan het water en de aanleg van een passantenhaven. Een levendige boulevard, waarbij de relatie tussenhet water en de oude binnenstad weer wordt hersteld.

Met het Waterfront investeren we in onze toekomst, een investering met grote regionale en provinciale uit-straling. Het geeft volop kansen voor het bedrijfsleven en het toerisme van onze stad. Het Waterfront zal dekernkwaliteiten van onze stad verder oppoetsen en het culturele erfgoed versterken. Tegelijkertijd wordteen ernstig milieuprobleem (asbestvervuiling) opgelost, wordt de bereikbaarheid van de stad verbeterd enzal worden voorzien in nieuwe en ruimere parkeervoorzieningen voor de stad en het Dolfinarium.

De ChristenUnie vindt dat zoveel mogelijk burgers van onze gemeente moeten meeprofiteren van het Wa-terfront. Het woningbouwprogramma moet dan ook bestaan uit een evenwichtig pakket met ook betaalbarehuur- en koopwoningen. Een dergelijk grootschalig project kost veel geld en kan alleen in nauwe samenwer-king met hogere overheden (provincie, rijk) en private partijen worden gerealiseerd. Het uitgangspunt vankostendekkendheid is niet (langer) realistisch, zodat er ook financiële middelen van derden nodig zullen zijn.Uitgangspunt voor alle partijen moet zijn dat een hoogwaardig, maar betaalbaar Waterfront zal worden gere-aliseerd.

In het Waterfront en in de nabijheid van het Dolfinarium zullen ook andere leisure-activiteiten dragers wor-den van de nieuwe inrichting van de boulevard. Wat de ChristenUnie betreft passen daarin bij de concreteuitwerking geen casino of andere gokverslavende activiteiten.

Het Waterfront moet aansluiten op de commerciële activiteiten in onze stad waardoor de verblijfsduur vande vele toeristen die jaarlijks onze stad bezoeken wordt verlengd.

Page 50: Verkiezingsprogramma 2014- 2018

Concrete voorstellen

· Het zorgvuldig en consequent bewaken van de doelstellingen van het Waterfront en de fi-nanciële uitgangspunten, te weten een betaalbaar Waterfront;

· Het realiseren van leisure-activiteiten die aansluiten bij de het goud van de historische bin-nenstad of het groen en blauw van de bossen en het water;

· Geen automatenhallen en/of een casino in het Waterfront;

· Het inpassen van het Dolfinarium als mede-drager van het Waterfront;

· Het realiseren van een evenwichtig woningbouwprogramma met ook betaalbare huur- enkoopwoningen;

· Het realiseren van parkeervoorzieningen ten behoeve van de binnenstadbewoners en hettoeristisch parkeren;

· De start en de voortgang van het woningbouwprogramma in de komende raadsperiode.

Page 51: Verkiezingsprogramma 2014- 2018
Page 52: Verkiezingsprogramma 2014- 2018

Stabiel, betrokken en betrouwbaar

VERKIEZINGSPROGRAMMA2014-2018

ChristenUnie Harderwijk/Hierden

Dit verkiezingsprogramma is vastgesteld door deAlgemene ledenvergadering op 13 november 2013.