eerste indruk gdf suez energie nederland

of 16 /16
GDF SUEZ Energie Nederland

Upload: gdf-suez-energie-nederland

Post on 28-Nov-2014

1.129 views

Category:

Documents


3 download

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

Page 1: Eerste indruk GDF SUEZ Energie nederland

GDF SUEZEnergie Nederland

C28_Company Profile.indd 1 1/27/12 8:52 AM

Page 2: Eerste indruk GDF SUEZ Energie nederland

2

w

In een wereld waarin de toekomst van energie niet los kan worden gezien van

de toekomst van onze samenleving, wil GDF SUEZ de verhouding tussen mens

en energie opnieuw vormgeven. Alleen zo kunnen wij bouwen aan een

duurzame energievoorziening en daarmee aan een toekomst waarin we van

energie verzekerd blijven. Wij zijn GDF SUEZ Energie Nederland. Wij nemen

onze verantwoordelijkheid voor een duurzame toekomst.

Inhoud

1. GDF SUEZ Energie Nederland 3

2. GDF SUEZ, een wereldspeler 4

3. Energie met het oog op de toekomst 6

4. Ons state-of-the-art productiepark 8

5. De energiespecialist voor de zakelijke markt 12

6. Samen werken aan een duurzame toekomst 14

C28_Company Profile.indd 2 1/27/12 8:52 AM

Page 3: Eerste indruk GDF SUEZ Energie nederland

3

w

GDF SUEZ Energie Nederland is een toonaangevende energiespeler

op de Nederlandse markt. Wij maken deel uit van GDF SUEZ, een

wereldspeler in energie, services, water en milieu. In Nederland telt ons

bedrijf circa 1.100 medewerkers. Met zes efficiënte productielocaties,

waaronder de modernste van Nederland en een totale capaciteit van

ruim 5.000 MW wekken wij circa 20% van de elektriciteit in Nederland

op. Wij zien het als onze verantwoordelijkheid om dat zo duurzaam

mogelijk te doen, door een betrouwbare, efficiënte en effectieve inzet van

alle beschikbare energiebronnen. Zo beschikken wij niet alleen over de

energie van vandaag, maar ook over die van morgen.

1. GDF SUEZ Energie Nederland

GDF SUEZ EnErGiE nEDErlanD

• Beschikt over een flexibel en efficiënt productiepark met een geringe CO2-uitstoot;

• Wekt ruim 5.000 MW aan capaciteit op en is daarmee de toonaangevende energieproducent van Nederland;

• Investeert in een optimale mix van CO2-vrije energieopwekking, meestook van biomassa en de ontwikkeling van

windenergie op land;

• is dé toonaangevende energieleverancier en sparringpartner voor zakelijke afnemers;

• Levert energie aan consumenten via het merk Electrabel; klanttevredenheid en scherpe tarieven staan daarbij voorop.

C28_Company Profile.indd 3 1/27/12 8:52 AM

Page 4: Eerste indruk GDF SUEZ Energie nederland

4

2. GDF SUEZ, een wereldspeler

GDF SUEZ is meer dan een producent van elektriciteit, het is een

wereldleider in energie, services, water en milieu. Vanuit die positie zien

wij het als onze verantwoordelijkheid om vandaag al de grote uitdagingen

van morgen aan te gaan. Energie speelt een belangrijke rol in onze

samenleving. De energiebehoefte groeit nog steeds. Wij produceren

energie om in die groeiende behoefte te voorzien. Wij zetten bestaande

en nieuwe energiebronnen zo efficiënt mogelijk in. Duurzaamheid staat

voorop; samen staan wij sterk in de strijd tegen de klimaatverandering.

C28_Company Profile.indd 4 1/27/12 8:52 AM

Page 5: Eerste indruk GDF SUEZ Energie nederland

5

GDF SUEZ heeft vestigingen in zo’n zeventig landen en is

de grootste zelfstandige elektriciteitsproducent ter wereld.

Er werken wereldwijd ruim 220.000 mensen. De core-

business van de Groep is het produceren van energie,

het aanbieden van energie-oplossingen aan bedrijven

en het leveren van energie aan particulieren. GDF SUEZ

beschikt over ultramoderne centrales en maakt gebruik

van state-of-the-art technieken en processen. Het bedrijf

biedt medewerkers volop aantrekkelijke kansen en

ontwikkelmogelijkheden.

GDF SUEZ in Nederland

Nederland vormt een belangrijke pijler in de ontwikkelings-

strategie van GDF SUEZ. De Groep is reeds geruime tijd

actief in Nederland op het gebied van energie, services,

water en milieu. GDF SUEZ telt in Nederland meer dan

11.000 medewerkers.

Het Nederlandse gas maakt al 35 jaar lang een belangrijk

deel uit van de totale portefeuille van GDF SUEZ. De Groep

heeft zich op het gebied van opsporing en winning van

aardgas ontwikkeld tot de grootste producent van aardgas

in het Nederlandse deel van de Noordzee.

Met een opgesteld vermogen van ruim 5.000 MW is

GDF SUEZ Energie Nederland de toonaangevende

elektriciteitsproducent van Nederland.

Ook is de groep toonaangevend op het terrein van

energiediensten en energie-efficiëntie. Cofely Nederland

is dé expert op het gebied van duurzame oplossingen

gericht op energiebesparing, met name bij bedrijven

en grote gemeenten. SITA Nederland is de grootste

afvaldienstverlener van Nederland. SITA verzorgt de

inzameling, het transport en de verwerking en/of recycling

van alle soorten afval voor bedrijven en particulieren.

GDF SUEZ iS WErElDWijD nUMMEr één op hEt GEbiED van:

• Vloeibaargas(LNG)

• (Onafhankelijke)productievanelektriciteit

• Energie-enmilieudiensten

Met een opgesteld vermogen van ruim 5.000 MW is GDF SUEZ Energie Nederland de toonaangevende elektriciteitsproducent van Nederland

GDF SUEZ invEStEErt in DUUrZaaMhEiD

•Met projecten om energie op te wekken uit duurzame

bronnen, zoals wind, zon, water en biomassa;

•Met een productiecapaciteit die voor meer dan 20%

afkomstig is uit hernieuwbare energiebronnen;

•Metonderzoeknaartechnologischelangetermijn-

oplossingen, zoals afvang en opslag van CO2.

C28_Company Profile.indd 5 1/27/12 8:52 AM

Page 6: Eerste indruk GDF SUEZ Energie nederland

6

Als toonaangevende energiespeler nemen wij onze

verantwoordelijkheid voor een duurzame toekomst.

Wij zetten ons in om met nieuwe technologieën het

rendement van bestaande energiecentrales te verhogen

en nieuwe, efficiëntere en meer flexibele energiecentrales

te bouwen. Daarnaast investeren wij in hernieuwbare

energiebronnen, zoals biomassa en windenergie op land en

werken wij, samen met onze klanten en andere partners,

aan energiebesparing en de totstandkoming van efficiënte,

kostenbewuste en duurzame energieoplossingen.

Duurzame energie is essentieel voor economische

groei en welvaart

Om de economische groei en welvaart van onze

samenleving zeker te stellen is een betrouwbare

energievoorziening van cruciaal belang. Tegelijkertijd is

het gebruik van fossiele brandstoffen de belangrijkste

veroorzaker van het broeikaseffect. GDF SUEZ Energie

Nederland vindt dat de inzet van fossiele brandstoffen

aanzienlijk moet worden beperkt. Op dit moment is het

zowel technisch als economisch nog niet mogelijk om met

alleen duurzame energiebronnen te voorzien in de enorme

vraag naar energie. De markt bevindt zich vooralsnog in een

overgangsfase naar een CO2-arme energievoorziening.

GDF SUEZ Energie Nederland is ervan overtuigd dat

3. Energie met het oog op de toekomst

GDF SUEZ Energie Nederland

ziet het als zijn opdracht om

van de wereld waarin we leven

een wereld te maken waarin

energie beschikbaar is voor

iedereen; waarin energie op

een duurzame en betrouwbare

manier wordt geproduceerd

en verbruikt, met respect voor

de mens en zijn omgeving.

Zo maken we van energie

een bron van vooruitgang en

duurzame ontwikkeling.

C28_Company Profile.indd 6 1/27/12 8:52 AM

Page 7: Eerste indruk GDF SUEZ Energie nederland

7

EFFiCiËntiE En FlEXibilitEit

• Demarktvraagtomgrotebeschikbaarheidenflexibeleinzetvan

het productiepark;

• Hogerrendementbetekentminderuitstootenminder

brandstofverbruik;

• Betrouwbareleveringenveiligheidvoormensenmilieustaanvoorop.

op dit moment alleen een mix van energiebronnen op

betrouwbare wij ze kan voorzien in de groeiende vraag naar

energie. Daarom zetten wij in op effi ciëntie en fl exibiliteit

vanuit de gehele energiemix. Behalve energie uit fossiele

brandstoffen produceren wij ook hernieuwbare energie en

leveren wij groene stroom.

Wij staan voor duurzaam en zeker

Energie moet beschikbaar zij n. En energie moet duurzamer

worden. Daarom investeert GDF SUEZ Energie Nederland

in een energiezekere toekomst. Dat doen we door

hoogrendabele productietechnologieën toe te passen in

onze centrales, die behoren tot de modernste en effi ciëntste

van Nederland. Onze Maxima-centrale heeft door zij n

buitengewoon hoge rendement van bij na 60% een lage

CO2 uitstoot en onze nieuwe, state-of-the-art kolen-

biomassacentrale in Rotterdam gaat tot de schoonste en

meest effi ciënte ter wereld behoren. Verder investeren wij in

een optimale mix van CO2-vrij e opwekking van energie.

Zo werken we aan de ontwikkeling van 600 MW windenergie.

Op Centrale Gelderland stoken we 25% biomassa mee

en in onze hypermoderne nieuwe centrale in Rotterdam

kunnen we tot 50% van de totale productiecapaciteit

meestoken aan biomassa. Daarmee brengen wij de CO2-

uitstoot omlaag. Tevens investeren wij in onderzoek en

testen wij proefi nstallaties voor CO2-afvang op Centrale

Gelderland. Wij nemen deel aan het ROAD (Rotterdam

Opslag en Afvang Demonstratie)-project. Dit project is uniek

door zij n omvang en omdat het de hele CCS-keten omvat

(CO2-afvang, CO2-transport en CO2-opslag). Het ROAD-

project betreft het afvangen van circa één miljoen ton CO2

per jaar uit rookgassen, het transporteren ervan naar een

offshore gelegen platform (ca. 20 km uit de kust) en het

permanent opslaan ervan op circa 3.500 meter diepte in

uitgeproduceerde gasreservoirs onder de Noordzee.

GDF SUEZ Energie Nederland investeert eveneens in

CATO, een nationaal onderzoeksprogramma waarin de

mogelij kheden van CO2-Afvang, -Transport en -Opslag

in Nederland worden onderzocht. Bij dit onderzoek zij n

bedrij ven, onderzoeksinstituten, universiteiten en een

milieuorganisatie betrokken.

Daarnaast nemen we deel aan talloze research &

development projecten en zij n we continu op zoek naar

nieuwe businessmodellen, oplossingen en besparingen voor

onze klanten. Meer weten over deze en andere initiatieven?

Kij k op www.gdfsuez.nl

hUiDiGE EnErGiEMiX

• 3,5% biomassa

• 0,5% wind

• 8% kolen

• 88% gas

Dezemixzorgtvoorruim5.000MWgeïnstalleerde

productie-capaciteit.

Deze mix zorgt voor ruim 5.000 MW geïnstalleerde productiecapaciteit.

Deze mix zorgt voor ruim 5.000 MW geïnstalleerde productiecapaciteit.

Huidige energiemix

Huidige energiemix

3,5% biomassa

3,5% biomassa

0,5% wind

0,5% wind

88% gas

88% gas

8% kolen

8% kolen

C28_Company Profile.indd 7 1/27/12 8:52 AM

Page 8: Eerste indruk GDF SUEZ Energie nederland

8

4. Ons state-of-the-art productiepark

GDF SUEZ Energie

Nederland werkt voort-

durend aan duurzame

innovaties en oplossingen

voor de energievoorziening

van morgen. Wij kiezen voor

technologieën met het

beste rendement en de

minste impact op het milieu.

Daardoor is de uitstoot van

onze elektriciteitscentrales

nu al lager dan gemiddeld

in Europa.

In Rotterdam bouwen we een nieuwe kolen-biomassacentrale

waar we tot 50% biomassa kunnen meestoken. In Lelystad

hebben we met onze Maxima-centrale één van de meest

efficiënte elektriciteitscentrales ter wereld geopend. En met ons

nieuwe hightech windmolenpark bij de Eemshaven wekken we

duurzame elektriciteit op voor zo’n 16.000 huishoudens.

Het hoogste rendement tegen de laagste milieulast

GDF SUEZ Energie Nederland spant zich tot het uiterste in om in

al zijn centrales de meest geavanceerde technische maatregelen

toe te passen om de milieueffecten te beperken. GDF SUEZ

Energie Nederland heeft arbozorg stevig in de bedrijfsvoering

verankerd. Daarom zijn wij OHSAS18001:2007 gecertificeerd

door de onafhankelijke Lloyds Register Group. Tevens heeft elke

operationele centrale een ISO 14001 gecertificeerd bedrijfsintern

milieuzorgsysteem. Dat helpt ons om de zorg voor het milieu

steeds verder te verbeteren. Bovendien is de bedrijfsvoering

binnen de centrales optimaal afgestemd op milieubelangen.

Vanzelfsprekend voldoen al onze centrales ruimschoots

aan de geldende milieuwetgeving. De meeste gasgestookte

centrales hebben daarom speciale branders die de vorming van

stikstofoxiden drastisch verminderen. En ook de stoominjectie op

gasturbines verlaagt de vorming van deze stoffen.

State-of-the-art productiepark

GDF SUEZ Energie Nederland heeft zes energiecentrales met

een totale capaciteit van ruim 5.000 MW. Door een efficiënte

en flexibele inzet van alle energiebronnen dragen wij bij aan de

transitie naar een duurzame energievoorziening.

C28_Company Profile.indd 8 1/27/12 8:52 AM

Page 9: Eerste indruk GDF SUEZ Energie nederland

9

• Maxima-centrale in Lelystad: flexibiliteit en hoog rendement De gasgestookte Maxima-centrale is in 2010 in gebruik genomen. Deze

nieuwe centrale heeft twee ultramoderne en zeer efficiënte STEG (stoom-

en gas-) eenheden en behoort daarmee tot de wereldtop. De eenheden

hebben een totaal vermogen van 880 MW en een zeer hoog rendement

van bijna 60%. Daardoor is de centrale één van de schoonste ter wereld.

De al bestaande gasturbine van een derde eenheid heeft een vermogen

van nog eens 119 MW. De centrale kan jaarlijks 1,6 miljoen huishoudens

van energie voorzien. De Maxima-centrale is flexibel inzetbaar en past

uitstekend in de transitie naar het schoner produceren van energie die

GDF SUEZ Energie Nederland voor ogen staat.

• Eemscentrale bij de Eemshaven: groots in effectiviteit De gasgestookte Eemscentrale behoort tot de grootste en schoonste

gasgestookte centrales van Europa. Hij bevat vijf STEG-eenheden op rij

die samen een productiecapaciteit hebben van 1.750 MW. De centrale

bevat ook een gasgestookte combi-eenheid met een vermogen van

675 MW. Om de flexibele inzet van de centrale te verbeteren is een

hulpstoomketel gebouwd; hiermee kan de centrale snel worden aan-

en afgeschakeld. Goed voor het rendement en voor het milieu.

• Centrale Harculo en Centrale Bergum: conventionele kracht en betrouwbaarheid Centrale Harculo, aan de zuidoostkant van Zwolle, is een van onze oudere,

relatief onderhoudsarme gasgestookte centrales. Momenteel is nog één

combi-eenheid met een productiecapaciteit van 350 MW actief. In het

Friese Bergum, aan het Bergumermeer, staat de eerste conventionele

centrale in Nederland die werd voorzien van voorgeschakelde gas-

turbines. De centrale produceert behalve elektriciteit (capaciteit 668 MW)

ook warmte die deels wordt gebruikt om ruimtes binnen de centrale te

verwarmen. Beide centrales produceren niet meer in continubedrijf maar in

start-stopbedrijf. Ze worden in het kader van de flexibiliteit ingezet als de

markt erom vraagt.

GDF SUEZ cENtralES

C28_Company Profile.indd 9 1/27/12 8:52 AM

Page 10: Eerste indruk GDF SUEZ Energie nederland

10

• Centrale Rotterdam: State-of-the-art kolen-biomassa centrale Op de eerste Maasvlakte bij Rotterdam werken we aan de realisatie

van een unieke nieuwe state-of-the-art kolen-biomassacentrale. De

centrale, met een totaal vermogen van 800 MW, zal over een zeer hoog

energierendement beschikken (46%) en is ontworpen om behalve kolen

ook tot 50% biomassa, voornamelijk hout, mee te stoken. Hierdoor zal de

totale CO2-uitstoot niet groter zijn dan die van een moderne, gasgestookte

centrale. Het is een van de schoonste en meest energie-efficiënte

kolen-biomassacentrales ter wereld. Met deze nieuwe centrale wil GDF

SUEZ Energie Nederland in de toekomst aan de groeiende energievraag

kunnen blijven voldoen en tegelijkertijd, door het hogere rendement en de

meestook van biomassa, een bijdrage leveren aan een meer duurzame

energievoorziening.

• Centrale Gelderland: kolen-biomassa en proeftuin voor innovatie De Centrale Gelderland ligt aan de monding van het Maas-Waal kanaal

in Nijmegen. Het is een kolen-biomassacentrale met een totaal vermogen

van 590 MW. De centrale behoort tot de schoonste steenkoolcentrales

van Europa. In 2010 is de centrale omgebouwd voor de meestook

van ongeveer 25% biomassa, goed voor een capaciteit van 180 MW,

voldoende om 250.000 gezinnen te voorzien van groene stroom. De

biomassa bestaat uit houtpellets (geperst zaagmeel), waarvan jaarlijks

470.000 ton wordt toegepast als schone brandstof. Resultaat is een CO2-

reductie van 750.000 ton per jaar, overeenkomend met het CO2-voordeel

van ongeveer 250 windturbines.

De Centrale Gelderland speelt niet alleen een belangrijke rol in de

energiemix, maar is ook gericht op innovatie en ontwikkeling. In de

centrale worden medewerkers opgeleid voor het werken in onze nieuwe

centrale in Rotterdam. Ook onderzoeken we er nieuwe mogelijkheden voor

de meestook van biomassa. Daarnaast is er een proefinstallatie gebouwd

voor de afvang en opslag van CO2, Carbon Capture & Storage (CCS). De

proefinstallatie is gericht op het afvangdeel; in Nijmegen is geen sprake

van opslag.

• WarmteKrachtCentrale (WKC) Air Products Bij het bedrijf Air Products in de Botlek bij Rotterdam heeft GDF SUEZ

Energie Nederland een WKC staan met een vermogen van 43 MW

elektrisch en 66 MW thermisch (70 ton stoom). De WKC levert zijn

energie in de vorm van elektriciteit en stoom rechtstreeks aan het

bedrijf Air Products.

GDF SUEZ cENtralES

C28_Company Profile.indd 10 1/27/12 8:52 AM

Page 11: Eerste indruk GDF SUEZ Energie nederland

11

Windmolenpark Eems

Eemscentrale

ElectrabelRetail

Hoofdkantoor

Centrale Harculo

Maxima-centrale

CentraleRotterdam

KantoorRotterdam Centrale

Gelderland

WKC Air Products

Wind

Centrale Bergum

Gas

Kolen-biomassa

Project

Kantoor

Windenergie, schoon en beschikbaarBij het opwekken van elektriciteit met windturbines komt geen CO2 vrij.

Windenergie is dan ook een zeer schone vorm van energie. Bovendien

is wind gratis en altijd beschikbaar. Wind is daarom een belangrijke

bouwsteen in de verduurzaming van de totale energiemix. Op het terrein

van de Eemscentrale hebben wij inmiddels negen windmolens gebouwd,

met een totaal opgesteld vermogen van 27 MW: goed voor groene stroom

voor 16.000 huishoudens. En goed voor een CO2-reductie van 34.000 ton

per jaar. Daar blijft het niet bij. Wij zetten vol in op de ontwikkeling van

windenergie in Nederland. GDF SUEZ Energie Nederland heeft de ambitie

om de hoeveelheid windenergie die op land wordt opgewekt in zijn totale

opgestelde vermogen in Nederland fors te laten groeien: naar 600 MW in

2020.

C28_Company Profile.indd 11 1/27/12 8:52 AM

Page 12: Eerste indruk GDF SUEZ Energie nederland

12

Ondernemers willen een energieleverancier die inzicht biedt

in verbruik en praktisch advies geeft over energiebesparing,

een energieleverancier die bereikbaar is en in actie komt

wanneer de klant dat wil. Kortom: een leverancier die meer

rendement biedt uit energie.

GDF SUEZ Energie Nederland is altijd op zoek naar de best

passende producten en diensten voor elk bedrijf. Daarom

zijn wij dé energiespecialist voor de zakelijke markt.

Energie op maat voor bedrijven

Met innovatieve energieoplossingen en persoonlijke

dienstverlening is GDF SUEZ Energie Nederland uitgegroeid

tot dé zakelijke energiespecialist. Onze klanten rekenen

op onze persoonlijke adviezen en praktische tips, altijd

afgestemd op de situatie in hun bedrijf. Wij leveren gas,

elektriciteit en energiediensten met een breed productportfolio

dat is afgestemd op uiteenlopende klantwensen. Wij leveren

energie aan bedrijven en organisaties in alle sectoren,

zoals industrie, land- en tuinbouw, onderwijs, zorg, retail en

vastgoed. Voor grote organisaties met veel aansluitingen,

5. De energiespecialist voor de zakelijke markt

Onze afnemers willen zeker

zijn van energie. En het liefst

zo voordelig mogelijk. Ze zijn

op zoek naar een energie-

leverancier die meedenkt en

adviseert op het juiste

moment.

C28_Company Profile.indd 12 1/27/12 8:52 AM

Page 13: Eerste indruk GDF SUEZ Energie nederland

13

maar ook voor ondernemers in het middenbedrijf hebben we

altijd een optimale energieoplossing. Onze klanten vertrouwen

op onze betrouwbare levering en profiteren van onze altijd

scherpe tarieven.

Persoonlijke service, flexibel aanbod en betrouwbaar

Wij denken en werken met de wensen en behoeften van

onze klanten als uitgangspunt en houden rekening met

de realiteit van uw bedrijf. Op het juiste ogenblik over

nauwkeurige informatie beschikken is zeer waardevol. Wij

voorzien ondernemers daarom graag van persoonlijk advies

en praktische tips. We hebben een aantal online en SMS

diensten beschikbaar, waarmee we onze klanten helpen

om goed op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen in

de energiemarkt. Zo stellen we zakelijke klanten in staat

heel eenvoudig en overzichtelijk de prijsontwikkelingen

op de energiemarkt te volgen, zodat ze bijvoorbeeld hun

inkoopstrategie daarop aan kunnen passen. En we bieden

zakelijke afnemers snel en overzichtelijk online inzicht in hun

elektriciteitsverbruik; elke dag van moment tot moment. Voor

alle energiewensen en -vragen zijn onze account managers

de vaste persoonlijke aanspreekpunten. Zodat onze klanten

altijd voorzien zijn van relevante informatie, praktisch

advies en passende producten en diensten. Zo helpen wij

ondernemers efficiënt met energie om te gaan. Ook onze

afdeling Customer Support staat garant voor persoonlijke

Wat bEtEkEnEn Wij voor U?

• Passende producten en diensten voor de zakelijke markt;

• Advies over risicomanagement, inkoopstrategie en Energy

Efficiency;

• Informatie over marktontwikkelingen en trends.

service en deskundig advies. Wij willen samen naar een

duurzame toekomst en daar hoort een professionele en

klantvriendelijke klantenservice bij. Met relevant advies,

antwoorden op alle energievragen en oplossingen op maat.

GDF SUEZ Global Energy

Met het merk GDF SUEZ Global

Energy leveren wij energie-

pakketten op maat aan grote

(internationale en wereldwijd opererende) ondernemingen.

GDF SUEZ Global Energy is de sparringpartner die grote

toegevoegde waarde biedt. We leveren niet alleen gas en

elektriciteit, maar bieden ook innovatieve oplossingen voor

prijs- en risicobeheer en een breed scala aan diensten op

het gebied van energie- en milieuefficiëntie.

Natuurlijk ook voordelige

energie voor consumenten en

kleinzakelijke klanten

Naast onze activiteiten op de

zakelijke markt richten we ons met het merk Electrabel

op consumenten en kleinzakelijke afnemers. Het merk

Electrabel is synoniem voor gas en elektriciteit tegen een

altijd scherp tarief, gecombineerd met de persoonlijke

service van onze eigen, deskundige medewerkers. Want de

tevredenheid van onze klanten staat voorop.

Persoonlijke service en een flexibel aanbod

C28_Company Profile.indd 13 1/27/12 8:52 AM

Page 14: Eerste indruk GDF SUEZ Energie nederland

14

Wij werken aan een toekomst waarin we verzekerd blijven

van duurzame energie. Daarnaast willen wij op verantwoorde

en stimulerende wijze met ons personeel omgaan. Niet

voor niets is GDF SUEZ Energie Nederland topwerkgever in

Nederland.

Topwerkgever

GDF SUEZ Energie Nederland is na onafhankelijk onderzoek

door het CRF Institute uitgeroepen tot één van de 54

Top Employer organisaties in 2011. Het CRF Institute is

specialist op het gebied van internationaal onderzoek naar

arbeidsvoorwaarden. Het Top Employer keurmerk wordt

enkel uitgereikt aan werkgevers die voldoen aan de strenge

toetsingscriteria van het CRF.

GDF SUEZ Energie Nederland investeert in een langetermijn

relatie met zijn werknemers. Dat vertaalt zich in uitstekende

trainingprogramma’s en carrièremogelijkheden waarbij, als

kennis en ambitie samenvallen, alles mogelijk is. Zoals een

carrière in het buitenland.

6. Samen werken aan een duurzame toekomst

Energie en duurzame

ontwikkeling zijn onlosmakelijk

met elkaar verbonden.

GDF SUEZ Energie Nederland is

zich hiervan bewust en neemt

daarin zijn verantwoordelijkheid.

Samen met zusterbedrijven,

overheden, ondernemingen en

medewerkers werken wij aan

duurzame oplossingen voor

energievraagstukken.

C28_Company Profile.indd 14 1/27/12 8:52 AM

Page 15: Eerste indruk GDF SUEZ Energie nederland

15

Onze medewerkers zijn onze ambassadeurs

Ons interne sponsorprogramma GDF SUEZ Doet!

stimuleert en steunt initiatieven uit het cultuur- en

verenigingsleven waar onze medewerkers persoonlijk en

actief bij betrokken zijn. Zo nemen wij onze maatschappelijke

verantwoordelijkheid en bevorderen we de dialoog tussen

onze onderneming en de samenleving. We richten ons op

verschillende thema’s, zoals solidariteit en cultuur. In dat

kader zetten we ons bijvoorbeeld in voor KiKa. Ook fietsten

onze medewerkers mee in Alpe d’HuZes, ten bate van het

KWF. De thema’s Milieu en Educatie geven we invulling door

relevante landelijke en regionale projecten te ondersteunen

die ons in dialoog brengen met de wereld. Sport en vitaliteit

ondersteunen we ondermeer door ons te verbinden aan de

Nijmeegse Vierdaagse.

Duurzaam op kantoor

Wij willen op een maatschappelijk verantwoorde wijze

ondernemen, dat geldt voor alles wat wij doen. Of het nu

gaat om investeringen in nieuwe technologie, de bouw van

nieuwe centrales, de productie en levering van energie of

de manier waarop wij met onze mensen en onze kantoren

omgaan. Ons hoofdkantoor is uitgerust met de nieuwste

isolatietechnieken en alle 1300 ramen zijn van HR++

kwaliteit. We verwachten dat ons hoofdkantoor binnen 2 à

3 jaar geheel energieneutraal zal zijn. Dat gaan wij realiseren

door middel van koude/warmte opslag, waarmee het

gebouw in de zomer gekoeld en in de winter verwarmd kan

worden. Dat scheelt energie. Het gebouw is verder voorzien

van de nieuwste energiebesparende systemen voor onder

andere verlichting en is volledig toegerust op het efficiënt

scheiden van afval. Daarnaast gaan onze medewerkers

bewust om met bedrijfsmiddelen, zoals bijvoorbeeld

printerpapier. Elektrische apparaten schakelen ’s avonds

en als ze een poosje niet gebruikt worden automatisch over

op stand-by. Voor de ingang van ons hoofdkantoor staan

oplaadpalen voor elektrische auto’s.

Onze centrales doen het goed bij slechtvalken

Het snelste dier ter wereld, de slechtvalk, is woonachtig

in de centrales van GDF SUEZ Energie Nederland. Onze

elektriciteitscentrales blijken een uitstekende leefomgeving

voor hen te zijn. De slechtvalken zien de gebouwen

als een rots om in te kunnen wonen. En wanneer een

slechtvalkpaartje eenmaal een plek als ‘thuis’ heeft

gekozen, blijft het daar voorgoed wonen. Wij ondersteunen

de Werkgroep Slechtvalk Nederland die, met succes, in

samenwerking met (elektriciteits)bedrijven tal van nestkasten

plaatst op geschikte locaties. De één na de andere kast

wordt betrokken door slechtvalk-paartjes; sinds 1995 zijn er

vanuit onze centrales 80 slechtvalken uitgevlogen.

We richten ons op verschillende thema’s, zoals solidariteit en cultuur

C28_Company Profile.indd 15 1/27/12 8:52 AM

Page 16: Eerste indruk GDF SUEZ Energie nederland

C28

112v

01

Onze waarden

__

Drive

Commitment

Daring

Cohesion

GDF SUEZ Energie Nederland

Hoofdkantoor

Bezoekadres:

Grote Voort 291

8041 BL Zwolle

Postadres:

Postbus 10087

8000 GB Zwolle

Telefoon algemeen

+31 (0)88 769 2900

Ontdek ons op www.gdfsuez.nl

Zakelijke markt

Afdeling Customer Support

Telefoon: +31 (0)900 567 0 567

E-mail: [email protected]

Electrabel Nederland

Consumenten en kleinzakelijk

Website: www.electrabel.nl

Telefoon: +31 (0)88 444 66 22

By PeoPle for PeoPle

C28_Company Profile.indd 16 1/27/12 8:52 AM