godiŠnji plan i program rada i. tehničke škole tesla...Školski odbor i. tehničke škole tesla u...

of 158 /158
GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA I. tehničke škole Tesla školska godina 2017./2018. 29. rujna 2017.

Author: others

Post on 23-Jan-2020

3 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA I. tehničke škole Tesla...Školski odbor I. tehničke škole Tesla u Zagrebu, Klaićeva 7, na temelju članka 28. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA

I. tehničke škole Tesla

školska godina 2017./2018.

29. rujna 2017.

Page 2: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA I. tehničke škole Tesla...Školski odbor I. tehničke škole Tesla u Zagrebu, Klaićeva 7, na temelju članka 28. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj

Školski odbor I. tehničke škole Tesla u Zagrebu, Klaićeva 7, na temelju članka 28. Zakona o

odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi donio je na sjednici održanoj 29. rujna 2017.

godine:

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE

ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018.

Ravnateljica:

Ivanka Sluganović, dipl. ing.

Predsjednik školskog odbora:

Romeo Lambaša

Page 3: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA I. tehničke škole Tesla...Školski odbor I. tehničke škole Tesla u Zagrebu, Klaićeva 7, na temelju članka 28. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj

1

Sadržaj 1. Uvod ................................................................................................................................................ 4

2. Osnovni podaci o ustanovi .............................................................................................................. 5

3. Materijalno-tehnički uvjeti rada ...................................................................................................... 6

3.1 Prostorni uvjeti rada ................................................................................................................ 6

3.2 Učionice ................................................................................................................................... 6

3.3 Praktikumi i kabineti ................................................................................................................ 2

3.4 Školske radionice ..................................................................................................................... 1

3.5 Ostali prostori .......................................................................................................................... 2

3.6 Školska igrališta ....................................................................................................................... 3

3.7 Potrebe škole ........................................................................................................................... 3

3.8 Oprema koja školi nedostaje ................................................................................................... 4

4. Prioriteti razvoja škole ..................................................................................................................... 5

4.1 Podizanje kvalitete nastave i osiguranje ishoda učenja .......................................................... 5

4.2 Međunarodna suradnja i projekti mobilnosti ......................................................................... 7

5. Djelatnici .......................................................................................................................................... 9

5.1 Nastavnici, stručni suradnici i ravnateljica .............................................................................. 9

5.2 Administrativno-tehnička služba ........................................................................................... 12

6. Organizacija nastave u školskoj godini 2017./2018. ..................................................................... 13

7. Izborni predmeti ............................................................................................................................ 14

8. Razredni odjeli, razrednici i smjerovi ............................................................................................ 15

9. Planirana dodatna i dopunska nastava za školsku godinu 2017./2018. ........................................ 16

10. Razredna vijeća .......................................................................................................................... 17

11. Plan i program zanimanja .......................................................................................................... 57

11.1 Elektrotehničar ...................................................................................................................... 57

11.2 Strojarski tehničar ................................................................................................................. 58

12. Obrazovanje odraslih ................................................................................................................. 59

12.1 Planovi i programi obrazovanja odraslih ............................................................................... 59

12.2 Kadrovi ................................................................................................................................... 62

12.3 Program rada voditelja obrazovanja odraslih ....................................................................... 64

13. Vremenik rada za školsku godinu 2017./2018. ......................................................................... 65

14. Plan i program školskih izleta i ekskurzija ................................................................................. 69

15. Plan kulturnih i javnih aktivnosti za školsku godinu 2017./2018. ............................................. 70

Page 4: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA I. tehničke škole Tesla...Školski odbor I. tehničke škole Tesla u Zagrebu, Klaićeva 7, na temelju članka 28. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj

2

16. Socijalna i zdravstvena zaštita učenika ...................................................................................... 72

17. Program prevencije zlouporabe sredstava ovisnosti ................................................................ 73

17.1 Razrada aktivnosti školskog preventivnog programa ........................................................... 75

18. Preventivni program mjera prevencije nasilničkog ponašanja i povećanja sigurnosti u školi .. 77

18.1 Razrada aktivnosti školskog preventivnog programa nasilničkog ponašanja ....................... 79

18.2 Postupanje prilikom zaštite učenika i djelatnika škole .......................................................... 80

19. Stručna tijela škole .................................................................................................................... 82

19.1 Plan i program rada Nastavničkog vijeća .............................................................................. 82

19.2 Plan i program rada razrednog vijeća .................................................................................... 84

19.3 Stručna vijeća škole – voditelji i okvirni programi rada ......................................................... 85

19.3.1 Okvirni program rada stručnog vijeća hrvatskog jezika ................................................ 85

19.3.2 Okvirni program rada stručnog vijeća stranog jezika .................................................... 88

19.3.3 Okvirni program rada stručnog vijeća matematike ....................................................... 91

19.3.4 Okvirni program rada stručnog vijeća fizike i prirodoslovlja ......................................... 96

19.3.5 Okvirni program rada stručnog vijeća društvenih predmeta ...................................... 100

19.3.6 Okvirni program rada stručnog vijeća TZK .................................................................. 101

19.3.7 Okvirni program rada stručnog vijeća elektrotehnike................................................. 106

19.3.8 Okvirni program rada stručnog vijeća računalstva ...................................................... 107

19.3.9 Okvirni program rada stručnog vijeća strojarstva ....................................................... 109

19.3.10 Okvirni program rada stručnog vijeća radioničkih vježbi ........................................ 111

20. Okvirni program rada razrednog odjela .................................................................................. 114

20.1 Prijedlog tema za sat razrednog odjela ............................................................................... 114

20.2 Plan i program rada razrednika ........................................................................................... 117

21. Plan i program rada školskog odbora ...................................................................................... 118

22. Planovi i programi ostalih tijela škole ...................................................................................... 120

22.1 Plan i program rada Vijeća roditelja .................................................................................... 120

23. Plan i program rada ravnateljice ............................................................................................. 122

24. PLANOVI I PROGRAMI RADA STRUČNIH SURADNICA ............................................................. 125

24.1 Plan i program rada stručne suradnice pedagoginje ........................................................... 125

24.2 Plan i program rada stručne suradnice psihologinje ........................................................... 128

24.3 Plan i program rada stručne suradnice knjižničarke ........................................................... 134

25. Plan i program rada voditelja nastave ..................................................................................... 139

26. Plan i program rada koordinatora eu projekata ...................................................................... 140

Page 5: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA I. tehničke škole Tesla...Školski odbor I. tehničke škole Tesla u Zagrebu, Klaićeva 7, na temelju članka 28. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj

3

27. Plan i program rada ispitnog koordinatora ............................................................................. 140

28. Plan i program voditeljice pilot projekta e-škole .................................................................... 141

29. Plan i program rada e-škole tehničara .................................................................................... 141

30. Plan i program rada tajništva i administrativno-tehničke službe ............................................ 142

30.1 Tajništvo .............................................................................................................................. 142

30.2 Računovodstvo .................................................................................................................... 143

30.3 Administrator i učenička referada ....................................................................................... 145

30.4 Tehnička služba ................................................................................................................... 145

30.5 Plan i program rada osobe zadužene za zaštitu od požara ................................................. 146

30.6 Plan i program rada osobe zadužene za zaštitu na radu ..................................................... 148

Page 6: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA I. tehničke škole Tesla...Školski odbor I. tehničke škole Tesla u Zagrebu, Klaićeva 7, na temelju članka 28. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj

4

1. Uvod

Temelji strukovnog školstva Hrvatske postavljeni su 1882. godine kada je u Zagrebu

osnovana Obrtna škola čiji slijednik je današnja I. tehnička škola Tesla. Tradicija koja se

proteže na 135 godina ponos je i velika odgovornost učenika i djelatnika I. tehničke škole

Tesla.

Škola ima želju i odgovornost promicati ugled strukovnog školstva u Hrvatskoj i šire te

želimo biti temelj tehnološkog i društvenog razvoja Hrvatske. Kao vodeća srednja škola u

području elektrotehnike i strojarstva te škola s izuzetno kvalitetnim nastavnicima i

suradnicima, I. tehnička škola Tesla može i mora biti prilagođena tehnološkom razvoju i

uvažavati svaku inicijativu za napredak. Svojim sudjelovanjem u CARNetovom projektu e-

Škole, I. tehnička škola Tesla je obrazovanje prilagodila duhu tehnološkog razvoja 21.

stoljeća kroz uvođenje e-Dnevnika, tableta, pametnih ploča i mrežne infrastrukture nove

generacije.

Česte promjene na tržištu rada te proces globalizacije i činjenica da je Hrvatska sada dio

Europske unije kao prioritet nameću razvoj društva temeljenog na procesu cjeloživotnog

učenja. Trebamo koristiti dosadašnja iskustva pozitivne prakse, ali i promijeniti ono što nije

nosilo napredak te se prilagoditi promjenama u načinu komunikacije i obrazovanja.

Godišnjim planom i programom rada I. tehničke škole Tesla utvrđuju se mjesto, vrijeme,

način i izvršitelji odgojno- obrazovnog procesa. Osim podataka o materijalnim i prostornim

uvjetima, prikazana je organizacija nastave, vremenik rada Škole te plan kulturnih i javnih

aktivnosti. Sastavni dio Godišnjeg programa rada škole je i program rada ravnatelja,

pedagoga, satničara, voditelja obrazovanja odraslih, voditelja smjene, bibliotečno-

informacijskog centra, tajništva i administrativno-tehničke službe.

Page 7: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA I. tehničke škole Tesla...Školski odbor I. tehničke škole Tesla u Zagrebu, Klaićeva 7, na temelju članka 28. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj

5

2. Osnovni podaci o ustanovi

Naziv i sjedište I. tehnička škola Tesla, Zagreb

Adresa Klaićeva 7,10000 Zagreb

Županija Grad Zagreb

Telefon +385(1) 3771 - 400

Fax +385(1) 3765 - 329

E-mail [email protected]

Internetska stranica www.tesla.hr

Šifra ustanove 21-114-527

Ukupni broj učenika 955

Ukupni broj

razrednih odjela 40

Ukupni broj

djelatnika 120

• 1 ravnateljica

• 3 stručna suradnika

• 96 nastavnika

• 20 administrativno-tehničkog osoblja

Redovni programi • Elektrotehničar, trajanje 4 godine

• Strojarski tehničar, trajanje 4 godine

Odrasli polaznici

Područje rada: elektrotehnika

1. Elektromonter specijalist za elektroenergetska

postrojenja

2. Elektrotehničar specijalist za energetsku elektroniku

3. Elektrotehničar

4. Elektromonter

Područje rada: strojarstvo

1. Strojarski tehničar

2. Rukovoditelj brojčano upravljanim strojem za

obradu kovina

3. Programer strojeva upravljanih brojčano

Page 8: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA I. tehničke škole Tesla...Školski odbor I. tehničke škole Tesla u Zagrebu, Klaićeva 7, na temelju članka 28. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj

6

3. Materijalno-tehnički uvjeti rada

3.1 Prostorni uvjeti rada

Odgojno-obrazovni rad I. tehničke škole Tesla ostvaruje se u zgradi na adresi Klaićeva 7, u

objektu koji dijelimo s X. Gimnazijom “Ivan Supek“, u vanjskoj dvorani na adresi Klaićeva

9c te na srednjoškolskom igralištu u Klaićevoj 3.

Neto površina školskih prostora u m2:

Suteren 1.964, 44m2

Prizemlje 1.812, 07 m2

I. kat 1.758, 67 m2

II. kat 1.763, 30 m2

Zajedničke stube 383,42 m2

Vanjska dvorana za TZK 225, 00 m2

SVEUKUPNO: 7.906,90 m2

Školi je hitno potrebno popraviti fasadu, prozore cijele škole, video i audio instalacije, te

elektroinstalacije. Iste radove financira osnivač – Grad Zagreb.

3.2 Učionice

Učionice čine slijedeće prostorije (20 učionica ukupno1415,48 m2):

prizemlje - prostorije:

br. 16 93, 84 m2

br. 17 98, 16 m2

br. 28 24, 90 m2

Ukupno 216, 90

m2

I. kat- prostorije:

br. 116 96,00 m2

br. 117 64,80 m2

br. 118 64,80 m2

br. 119 64,80 m2

br. 120 64,80 m2

br. 121 64,80 m2

br. 122 103,20 m2

br. 123 76,74 m2

br. 124 51,60 m2

Ukupno 651,54 m2

II. kat - prostorije:

br. 215 64, 80 m2

br. 216 64,80 m2

br. 217 64,80 m2

br. 218 64,80 m2

br. 219 64,80 m2

br. 220 103,80 m2

br. 221 67,64 m2

br. 222 51,60 m2

Ukupno 547,04 m2

Page 9: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA I. tehničke škole Tesla...Školski odbor I. tehničke škole Tesla u Zagrebu, Klaićeva 7, na temelju članka 28. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj

2

Posebnu kategoriju čine tzv. pametne učionice, tj. učionice opremljene pametnim pločama i

tabletima dobivenima kroz projekt e-Škole.

To su prostorije br. 116 (prvi kat) i br. 215 (drugi kat) koje će biti na raspolaganju za sve

nastavnike koji s razrađenim i pripremljenim nastavnim satom koji se mora održati uz

upotrebu tih nastavnih pomagala nove generacije.

3.3 Praktikumi i kabineti

Kabinetski prostor nalazi se u 31 prostoriji (sveukupno:1.401,80 m2):

Prizemlje - prostorije:

br. 4 22,20 m2

br. 5 21,60 m2

br. 6 21,00 m2

br. 6a 20,40 m2

br. 19 93,92 m2

br. 20 63,52 m2

br. 21 65,60 m2

br. 22 28,80 m2

br. 23 103,60 m2

br. 24 68,42 m2

br. 25 59,25 m2

br. 31 14,90 m2

br. 32 16,60 m2

br. 33 18,40 m2

Ukupno 618,21 m2

I. kat - prostorije:

br. 113 i

114

175,00 m2

br. 125 18,12 m2

Ukupno 193,12 m2

II. kat prostorije:

br. 214 64,80 m2

br. 224 20,70 m2

br. 231 15, 65 m2

br. 203 90,45 m2

br. 204 8,68 m2

br. 206 128,14 m2

br. 207 49,75 m2

br. 210 46,40 m2

br. 209 46,25 m

br. 211 44,00 m2

br. 212 40,40 m2

br. 213 68,64 m2

br. 232 49,65 m2

br. 224 19,16 m2

Ukupno 692,67 m2

Page 10: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA I. tehničke škole Tesla...Školski odbor I. tehničke škole Tesla u Zagrebu, Klaićeva 7, na temelju članka 28. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj

1

3.4 Školske radionice

Suteren ukupne površine( 1.964,44 m2):

Prostor X gimnazije (br. R33) 16,88 m2

Prostor X gimnazije(br. R34) 16,62 m2

(br. R35) 18,18 m2

Kabinet (br.R17) 64,16 m2

Kabinet (br.R18) 63,04 m2

Učionica (br.R19) 74,70 m2

Kabinet (br. R20) 62,00 m2

Stolarija (br. R8) 54,00 m2

Teška strojna obrada (br. R20) 192,00 m2

Kabinet (br. R7) 46,00 m2

Termička obrada (br. R9a) 92,00 m2

Bivša kovačnica (br. R9) 69,06 m2

Kabinet (br. R23-R24) 52,00 m2

Brusiona (br. R15) 62,00 m2

Radionica (br. R22) 26,00 m2

Kabinet (br. R13) 62,00 m2

Kabinet (br. R16) 106,56 m2

Radionica(br. R6) 69,06 m2

Održavanje (br. R10+R11) 24,52 m2

Ukupno 1.964,44 m2

Page 11: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA I. tehničke škole Tesla...Školski odbor I. tehničke škole Tesla u Zagrebu, Klaićeva 7, na temelju članka 28. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj

2

3.5 Ostali prostori

Ostali prostori ukupne površine(2.221,50 m2):

Zbornica - prostorija br. 103 128,36 m2

Administrator, Ravnateljica br. 109 21,11 m2

Ravnateljica br. 109A 30,03 m2

Računovodstvo br. 110 24,30 m2

Tajništvo br. 111 20,20 m2

Tajništvo br. 111A 24,30 m2

Pedagoginja br. 104 23,16 m2

Psihologinja br. 105 23,52 m2

Satničarka br. 106 21,11 m2

Državna matura br. 107 30,03 m2

Arhiva br. 108 8,42 m2

Referada: br. 112 99,12 m2

Polivalentna dvorana br. 113 i 114. 175,00 m2

Hodnici (sutren, prizemlje, I. kat i II. kat) 1.081,55 m2

Školska knjižnica i čitaonica 114,00 m2

Ostali prostor 232,00 m2

Vanjska dvorana 225,00 m2

Ukupno 2.221,50 m2

Ostali prostor (548,47 m2) kroz koji prolaze učenici X. gimnazije su:

Aula 165,05 m2

Ulazne stepenište cca 180,00 m2

Glavno stepenište cca 134,85 m2

Sporedno stepenište cca 88,00 m2

Ukupno 548,47 m2

Ostali prostor do ukupne kvadrature škole otpada na sanitarne čvorove, garderobu, kantinu

– Zdravljak, alatnicu, spremišta i sl.

Page 12: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA I. tehničke škole Tesla...Školski odbor I. tehničke škole Tesla u Zagrebu, Klaićeva 7, na temelju članka 28. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj

3

3.6 Školska igrališta

Površina sportskog školskog igrališta i opis postojećih sadržaja:

Površina srednjoškolskog igrališta iznosi cca 22 000 m2. Na tom prostoru nalaze se sportska

igrališta i to:

• nogometno igralište pokriveno bijelom sipinom površine 110 x 65 m (podijeljeno

u pet manjih površina za rukomet),

• četiri košarkaška igrališta površine 4 x 28 x 15 m (26 x 14), dva asfaltna, a dva

pokrivena crvenom sipinom (teniskom),

• tenisko igralište površine 36 x 18 m, koje je iznajmljeno,

• asfaltno rukometno igralište površine 46 x 24 m,

• dva asfaltna odbojkaška igrališta površine 21 x 11 m, odnosno 9 x 18 m,

• atletske staze površine 333 x 6,3 + 45 x 6,5 m, pokrivene teniskom,

• četiri skakališta za skakanje u dalj površina svake jame je 8 x 3,5 m, a zaletišta 18

x 1 m

• dva improvizirana bacališta za kuglu.

3.7 Potrebe škole

Budući da je zgrada izgrađena 1947.g. neophodno je potrebno izvršiti hitnu sanaciju prozora.

Drvenina je u vrlo lošem stanju te bi je trebalo zamijeniti. Uz navedenu drveninu neophodno

je potrebno izraditi horizontalnu elektroenergetsku mrežu koja je sada u prvobitnoj izvedbi

(kao i zgrada), a vertikalna mreža je potpuno nova- izrađena prije dvije godine. U svrhu

obnove zgrade, rado bismo koristili i Strukturne fondove EU, za što se nadamo također dobiti

logističku potporu našeg osnivača, Grada Zagreba.

Potrebno je riješiti i vlasništvo zgrade, s obzirom da je u zemljišnim knjigama čestice na kojoj

se nalazi naša zgrada još uvijek upisan Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, pa se

nadamo da će se pronaći sredstva i za rješavanje tog pitanja.

Prostor školskih radionica kontinuirano se preuređuje jer se neki sadržaji ne mogu koristiti

kao učila u današnje vrijeme. Posebno se to odnosi na računalnu i mrežnu opremu koja bi

trebala biti postupno modernizirana. Isto se odnosi i na prostore kabineta fizike koji bi trebao

proći reorganizaciju i opremanje modernijim učilima kako bi nastava mogla pratiti korak s

ostalom tehnikom u našoj školi.

Iz gore navedenih razloga prostorije u kojima je nekad bila toplinska obrada i kovačnica

Page 13: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA I. tehničke škole Tesla...Školski odbor I. tehničke škole Tesla u Zagrebu, Klaićeva 7, na temelju članka 28. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj

4

planski su predviđene za preuređenje i postavljanje nove opreme iz područja elektrotehnike,

računalstva i strojarstva. Kabineti elektrotehnike trebali bi biti osuvremenjeni novom

opremom, pogotovo kad se uzme u obzir da je većina učenika elektrotehničkog smjera te da

su se tehnika i tehnologija poprilično odmakle od opreme koju imamo u kabinetima, a koja je

stara i nekoliko desetaka godina.

Ukoliko će se moći pronaći sredstva, dio tog prostora planiramo pretvoriti u priručnu dvoranu

za TZK. Poznato je da 40 razrednih odjela ima 80 sati nastave TZK tjedno, a postojeću

dvoranu od 225 m2 možemo koristiti 75 sati tjedno, uz naglasak na ukupno 15 sati

svakodnevnog korištenja, od 0. sata jutarnje do 7. sata poslijepodnevne smjene. Zbog

navedenog senadamo da će naš financijer, osnivač - Grad Zagreb, pronaći sredstva, s obzirom

da smojedna od najvećih strukovnih škola u Hrvatskoj.

3.8 Oprema koja školi nedostaje

U ovom trenutku škola ima osnovnu opremu za naobrazbu elektrotehničara i strojarskih

tehničara, s time da je treba osuvremeniti, a puno toga još treba i nabaviti:

Prije svega potrebno je obnoviti horizontalnu elektroenergetsku mrežu.

• Učionice za informatiku postoje, ali je potrebno nabaviti još računala.

• Laboratoriji za elektro grupu predmeta postoje, ali ih treba dodatno osuvremeniti

nabavkom dvokanalnih osciloskopa (osam komada), i generatora funkcija (četiri komada).

• Frekvencmetri, univerzalni instrumenti, učila – optička klupa, zrcala, leće.

• Kabinet fizike potrebno je dopuniti nizom učila, kao na primjer, mjerilima, stroboskopima

i optičkim učilima.

• Laboratorij za hidrauliku i pneumatiku dodatno opremati i dalje

• Unaprijediti rad u CNC-učionicama nabavkom nove opreme – laserski mjerač kvalitete

obrade

• Dopuniti opremu laboratorija za ispitivanje materijala (kidalica, SEM mikroskop)

• Razna didaktička pomagala: LCD televizori, LCD projektori, prijenosna računala, tableti,

pametne ploče

• Unaprijediti rad u laboratoriju za robotiku nabavkom nove opreme (robotske ruke,

konvejeri)

• Učionice je potrebno opremiti novim učeničkim namještajem

Opremu škole financira osnivač Grad Zagreb i vlastiti prihod škole.

Škola se financira iz sljedećih sredstava:

1. Državni proračun – kroz sredstva MZOŠ za isplate plaća i naknada djelatnicima, te

stručnih programa što iznosi 80% ukupnih sredstava potrebnih za rad škole.

2. Osnivač grad Zagreb – kroz sredstva Gradskog ureda za obrazovanje i šport za

isplate materijalnih troškova te određenih programa, opreme, te investicijsko

održavanje što iznosi 18% potrebnih ukupnih sredstava.

3. Vlastiti prihod – što iznosi 2% ukupnih sredstava.

Page 14: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA I. tehničke škole Tesla...Školski odbor I. tehničke škole Tesla u Zagrebu, Klaićeva 7, na temelju članka 28. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj

5

4. Prioriteti razvoja škole

Stručno osposobljeni učenici s upotrebljivim znanjem, razvijenim samopouzdanjem i

optimizmom te spremnošću za daljnje učenje najvažniji su pokazatelji uspješnog rada i

razvoja pojedine srednje strukovne škole. Ovi su ciljevi u skladu i sa smjernicama Europske

unije prema kojima je u strukovnom obrazovanju cilj prvenstveno „jačati ljudski kapital,

omogućiti rast stope zapošljavanja i sudjelovanja radne snage na tržištu rada te povećati

prilagodljivost radne snage i poduzeća“ .

Kako bi I. tehnička škola Tesla svojim učenicima, u skladu sa Strategijom razvoja strukovnog

obrazovanja MZOŠ, omogućila kvalitetno obrazovanje i još uspješnije uključivanje na tržište

rada i nastavak školovanja, potrebno je dodatno usmjeriti pažnju na poboljšanje temeljnih

odrednica razvoja škole. Prioritet razvoja Škole očituje se u nekoliko osnovnih područja koja

će detaljnije biti razrađena u nastavku ovog dokumenta.

1. Podizanje kvalitete nastave i osiguranje ishoda učenja

o Obrazovanje, seminari

o Stručno usavršavanje nastavnika i upravljanje kvalitetom

o Stručni seminari

o Intenzivna suradnja s roditeljima

o Uvođenje dva razreda gimnazijskog programa

2. Poboljšanje uvjeta rada nastavnicima i djelatnicima

o Razvoj infrastrukture

o Modernizacija kabinetske nastave

o Modernizacija knjižnice

o Računalna i ostala oprema

3. Razvijanje suradnje s dionicima stručnog srednjoškolskog odgoja

o Suradnja s gospodarstvom i visokoobrazovnim institucijama

o Uvođenje praksi

o Zajednički projekti s visokoobrazovnim institucijama

4. Razvoj inovativnih projekata koji će školi omogućiti daljnju modernizaciju i

uspješno praćenje procesa ubrzanog tehnološkog razvoja

o Međunarodna suradnja i projekti mobilnosti

o Energetska učinkovitost u skladu s trenutnim nastojanjima Europske unije i

strategije RH o energetskoj učinkovitosti

o Izmjena fasade

o Izmjena stolarije

o Moguće postavljanje solarnih kolektora na krov škole u suradnji s X.

gimnazijom kako bi se smanjili troškovi energenata

o Preuređivanje učionica i hodnika

o Primjena aditivnih tehnologija

o Osnivanje kluba učenika

4.1 Podizanje kvalitete nastave i osiguranje ishoda učenja

Zbog sve bržeg tehnološkog napretka, ali i brzih sociološko-ekonomskih promjena, potrebno

je prilagođavati nastavu novijim generacijama i novim uvjetima na tržištu rada za koje

Page 15: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA I. tehničke škole Tesla...Školski odbor I. tehničke škole Tesla u Zagrebu, Klaićeva 7, na temelju članka 28. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj

6

naposljetku i spremamo svoje učenike kako bi oni bili zbilja konkurentni na tržištu rada i kako

bi usvojili europske građanske vrijednosti.

Moderna nastava sadrži aktualne teme i prezentirana je didaktičkim pristupom koji je

prilagođen novijim generacijama djece. Način na koji se to maksimalno pokušava ostvariti je

kroz osiguranje potrebnih preduvjeta koje postepeno ostvarujemo, a to su poticanje i

omogućavanje kontinuiranog usavršavanja nastavnika i osiguravanje tehničkih preduvjeta za

realizaciju takve nastave. Nastavnici su u današnje vrijeme obavezni pratiti tehnološke

trendove, a to im planiramo omogućiti kroz još veći broj seminara i izvannastavnih aktivnosti

i Erasmus+ razmjenama. Cilj nam je taj trend nastaviti i dodatno intenzivirati jer smo velika

škola s gotovo 100 nastavnih djelatnika. Tehnički preduvjeti za modernu nastavu se ostvaruju

kroz digitaliziranost nastave koju planiramo ostvariti uz pomoć CARNetovog projekta e-

Škole kojim ćemo ostvariti puno veći postotak digitalno dostupne i multimedijski obogaćene

nastave. Metrika kojom planiramo pratiti ostvarenje ovog cilja jesu brojevi sudionika naše

škole na seminarima (za koje imaju uvid voditelji nastave), Erasmus+ razmjenama i na

izvannastavnim događanjima (smotre, natjecanja, izložbe). Ostvarenje tehničkih preduvjeta i

digitaliziranost će se vidjeti kroz broj predmeta koji će imati komponentu e-Učenja i kroz

zadovoljstvo učenika nastavnim satima.

Za usvajanje potrebnih kompetencija nužno je imati što bolji kontakt s privredom kako bi se

učenicima mogle dati kompetencije koje će im biti praktično iskoristive i kojima će biti

konkurentniji na tržištu rada. Neki dogovori s poduzećima su već ostvareni i već imamo

suradnju na području stručne prakse i donacije opreme, ali s obzirom na to da smo škola s

preko 1000 učenika, želja nam je dugoročno još bolje se povezati s privredom. Planiramo na

našim mrežnim stranicama otvoriti rubriku za oglase zainteresiranih poduzeća koje

zapošljavaju stručni kadar kojem odgovaraju naši učenici kada završe svoje obrazovanje u I.

tehničkoj školi Tesla. Također u svrhu boljeg povezivanja, objavljivat ćemo natječaje za

praksu učenika drugih i trećih razreda kako bi zainteresirana poduzeća dobila unaprijed

podatke o učenicima koji su zainteresirani obavljati praksu pod njihovim vodstvom, a samim

time i potencijalno postati jednog dana njihov zaposlenik. Ovaj iskorak će dugotrajno

doprinijeti povećanju atraktivnosti naše škole kao škole nakon koje se učenici mogu zaposliti,

a povećat će i interes općenito za strukovno obrazovanje. Voditelj stručne prakse nam

omogućuje uvid u metriku (broj učenika kojima je škola našla mjesto za obavljanje stručne

prakse, lokacije na kojima učenici obavljaju praksu), a nastojat ćemo i naše ostale nastavnike

još više povezivati s privredom kako bi i oni mogli bolje oblikovati svoju nastavu i tražene

kompetencije.

Suradnja s višim obrazovanjem započeta je kroz nekoliko projekata (3D printeri,

mikrokontroleri), a cilj nam je školu uključiti u veći broj projekata u kojima ćemo biti partner

fakultetima ili višim školama. Na taj način fakulteti imaju priliku dobiti bolje studente i u

suradnji s našim nastavnicima učenike bolje pripremiti za izazove koji ih čekaju u višem

obrazovanju, a naša škola stječe vrijedno iskustvo i znanja koja naši partneri iz visokog

obrazovanja nesumnjivo posjeduju.

Page 16: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA I. tehničke škole Tesla...Školski odbor I. tehničke škole Tesla u Zagrebu, Klaićeva 7, na temelju članka 28. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj

7

4.2 Međunarodna suradnja i projekti mobilnosti

Ciljevi u području međunarodnog djelovanja su sljedeći:

1) Suradnja s tržištem rada

Ovu suradnju ne planiramo samo s poduzećima iz Hrvatske već planiramo (a već i imamo iz

prijašnjih projekata) suradnju s poduzećima iz Njemačke (Frankfurt) gdje su naši učenici već

dobili i ponude za zapošljavanje nakon završetka školovanja. Prvi rezultati vidljivi su i u

međunarodnom gospodarskom časopisu Cronnectu kojem su objavljena već dva članka koja

apostrofiraju suradnju naših učenika i nastavnika s njemačkim poduzećima. Cilj nam je kroz

projekte mobilnosti olakšati našim učenicima pristup poduzećima u inozemstvu i omogućiti

im uvid u kompetencije koje se traže na tržištu rada. Ovime postižemo i motivaciju za učenje

u školi jer barem dio tih kompetencija uče u nastavi, a možda ih nisu prepoznali. Naši

nastavnici također pritom surađuju s poduzećima što je pogotovo naglašeno kod strukovnih

nastavnika koji nemaju radnog iskustva izvan školstva. Suradnjom s poduzećima, nastavnici

imaju priliku svoj rad u našoj školi prilagoditi i usmjeriti kako bi učenici savladavali više

kompetencije koje se traže na tržištu rada, a manje teorijska neprimjenjiva znanja.

2) Modernizacija nastave

Na ovome cilju radimo s partnerskim obrazovnim ustanovama iz inozemstva (MCAST

strukovni koledž na Malti, Tredu strukovni koledž u Finskoj, Institut Olivetti iz Italije,

Newpark strukovna škola iz Irske) tako da naši nastavnici mogu iz neposrednog promatranja

procesa poučavanja u inozemstvu i svoju nastavu osuvremeniti (učiniti zabavnijom,

relevantnijom za 21. stoljeće). Budući da će naša škola tek dobiti modernu didaktičku

opremu, važno nam je prikupiti primjere dobre prakse njene upotrebe koji ne nedostaju

navedenim partnerima koji već godinama istu aktivno koriste u nastavi (tableti, pametne

ploče, on-line servisi za učenje). Posebno ovdje ističemo finskog partnera uz pomoć kojeg

smo dobili uvid u njihov obrazovni sustav koji karakterizira individualiziran i inovativan

pristup nastavi koji pokušavamo uvesti u našu školu provodeći radionice i seminare.

3) Osiguranje kvalitete

Gledano s međunarodne razine osiguranje kvalitete u našem posljednjem projektu počeli smo

uvoditi kako bismo stekli uvid u područja koja možemo unaprijediti u provođenju projekta, a

koje su uočili naši partneri. Ankete se provode na platformi Google Docs, anonimne su i na

engleskom jeziku. Smatramo da je međusobno ocjenjivanje između međunarodnih partnera

projekta idealno za stvaranje jasnije slike o kvaliteti provedbe projekta i za rješavanje bilo

kakvih nedoumica koje bi bila zapreka za daljnju suradnju.

4) Razbijanje kulturalnih barijera

S obzirom na velike demografske promjene koje su već počele, a za koje predviđamo da će

biti još intenzivnije u budućnosti, međunarodnim mobilnostima dat ćemo priliku svojim

učenicima i nastavnicima da neposredno iskuse načine poslovnog djelovanja u drugim

Page 17: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA I. tehničke škole Tesla...Školski odbor I. tehničke škole Tesla u Zagrebu, Klaićeva 7, na temelju članka 28. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj

8

kulturama i prošire svoje horizonte. Osnovat ćemo radnu skupinu za kulturalnu suradnju s

partnerima iz inozemstva koju će voditi nastavnici općih predmeta (jezici, etika, vjeronauk,

politika i gospodarstvo) i pedagoško-psihološka službakojima je ova problematika vrlo bliska.

Oni će kulturološki pripremati naše učenike za mobilnosti, održavati kontakte s kolegama iz

naših partnerskih organizacija i održavati kulturalne aktivnosti na daljinu (video konferencije,

suradnja na aktualnim socijalnim temama).

Page 18: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA I. tehničke škole Tesla...Školski odbor I. tehničke škole Tesla u Zagrebu, Klaićeva 7, na temelju članka 28. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj

9

5. Djelatnici

5.1 Nastavnici, stručni suradnici i ravnateljica

R.

b. IME I PREZIME ZVANJE

STRUČNA

SPREMA

RADNO

MJESTO NASTAVNI PREDMETI

PO ZADUŽ.

BROJ

SATI

1. SLUGANOVIĆ

IVANKA dipl.ing. el. VSS ravnatelj RAVNATELJ 40 n

2. CESAREC MARIJANA prof.pedagog

ije VSS pedagog PEDAGOG 40 n

3. CAR NELA profesor psih. VSS psiholog PSIHOLOG 40 n

5 ČELIG MARIJANA profesor

hrvat VSS knjižničar KNJIŽNIČAR 40 n

6. ALEBIĆ HELENA profesor

hrvat VSS profesor HRVATSKI JEZIK 40 n

7. ANTIĆ TATJANA profesor

njem.j. VSS profesor NJEMAČKI JEZIK 19 n

8. ARPAŠ BRKIĆ

LJILJANA profesor mat. VSS profesor MATEMATIKA 40 n

9. AVANIĆ ALAN mag.ing. VSS profesor ELEK. GRUPA

PREDMETA 40 n

10. BABIĆ ZEBIĆ

BARBARA

profesor

kemije VSS profesor KEMIJA 40 n

11. BALON BRANKO mr.sc./dipl.in

g.el. VSS profesor

ELEK. GRUPA PREDMETA

40 n

12. BANUŠIĆ MARIO mag. ing. el. VSS profesor ELEK. GRUPA

PREDMETA 40 n

13. BARBARIĆ MATO KV

elektromeh. KV suradnik u nast. LRV 40 n

14. BARIĆ DAMIR dip.ing.

Fizike VSS profesor FIZIKA, LRV 40 n

15. BARLEK-MOHENSKI ŠTEFICA

profesor zemljopisa

VSS profesor ZEMLJOPIS 40 n

16. BIUK MARIJANA dip.ing.el. VSS profesor LRV, RAČUNALSTVO 40 n

17. BORČIĆ MARIO profesor TZK VSS profesor TZK 40 n

18. BOROVIĆ DUBRAVKA profesor mat. VSS profesor MATEMATIKA 40 n

19. BOŠNJAK RUŽICA prof.hrvat.kul

t.i soc. VSS profesor HRVATSKI JEZIK i PiG 40 o

20. BOŽIĆ BERNARDICA prof. Fizike VSS satničar SATNIČAR, FIZIKA 40 n

21. BOŽIĆ PEJO dipl.teolog VSS vjeroučitelj VJERONAUK 40 n

22. BRANDIĆ DUBRAVKA profesor

engl.j. VSS profesor ENGLESKI JEZIK 40 n

23. BRIJAČAK VEDRAN mag.ing.el. VSS profesor ELEK. GRUPA

PREDMETA 40 n

24. BUBRIĆ ANTE dipl.ing. str. VSS profesor LRV,TC 40 n

25. BULJAN MILJENKO profesor

hrvat. VSS profesor HRVATSKI JEZIK 40 n

26. CRNOLATAC

STJEPAN-T. profesor mat. VSS profesor MATEMATIKA 40 n

27. ČIRADŽIJA FERI dipl.ing.str. VSS profesor STR. GRUPA

PREDMETA 40 n

28. ČOIĆ ANTONIA bacc.math. VŠS nastavnik MATEMATIKA 22 o

29. ČULO SANDRA profesor mat. VSS profesor MATEMATIKA 40 n

30. ĆORIĆ KREŠIMIR mag.ing.str. VSS profesor STR. GRUPA PREDMETA

24 o

31. DITRIH VJEKOSLAV profesor TZK VSS profesor TZK 40 n

32. DOREŠIĆ ZLATKO dipl.ing. el. VSS profesor ELEK. GRUPA

PREDMETA 40 n

33. DŽIDA NIKOLA dipl.ing.el. VSS profesor ELEK. GRUPA

PREDMETA 40 o

34. ECIMOVIĆ GORAN ing. el. VŠS stručni učit. LRV 40 n

35. ERIĆ GORDANA dipl.ing.str. VSS profesor STR. GRUPA 40 n

Page 19: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA I. tehničke škole Tesla...Školski odbor I. tehničke škole Tesla u Zagrebu, Klaićeva 7, na temelju članka 28. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj

10

PREDMETA

36. ERŠTE LUKA mag.ing. VSS profesor ELEK. GRUPA

PREDMETA 40 n

37. FERDELJI SAMBOL

ANDREJA

profesor

povijest VSS profesor POVIJEST 40 n

38. FORŠEK DUBRAVKA profesor

hrvat VSS profesor HRVATSKI JEZIK 40 n

39. GORUP KORNELIJA mag.angl. VSS profesor ENGLESKI JEZIK 15 n

40. GUŽVINEC BRANKO elektrot i

tokar VŠS stručni učit. RV 40 n

41. HRGETIĆ MARKO profesor TZK VSS profesor TZK 40 o

42. HRIBERSKI TINA dipl.ing. el. VSS profesr ELEK. GRUPA

PREDMETA 40 n

43. IVRLAČ GORAN dipl.ing. el. VSS profesor ELEK. GRUPA

PREDMETA 40 n

44. JAGATIĆ IVAN dipl.ing. el. VSS profesor ELEK. GRUPA

PREDMETA 40 o

45. JAKIĆ ANA mag.educ.eng

l. VSS profesor ENGLESKI JEZIK 40 n

46. JELAVIĆ IVICA ing. el. VŠS str.učitelj LRV 40 n

47. JILEK KUBALEK

HELENA

profesor

povijest VSS profesor POVIJEST 40 n

48. JURELINAC ZLATKO dipl.ing. el. VSS profesor ELEK. GRUPA

PREDMETA 40 n

49. JURIŠIĆ TOMISLAV ing.el. VŠS stručni učit. LRV 40 n

50. JURIŠIĆ KATARINA mag.educ.ph

ys. VSS profesor FIZIKA 40 o

51. KALŠAN LJILJA profesor mat. VSS profesor MATEMATIKA 40 n

52. KLARIĆ IVANA profesor

hrvat VSS profesor HRVATSKI JEZIK 40 n

53. KORUNIĆ GORAN dipl.ing. el. VSS profesor ELEK. GRUPA

PREDMETA 40 n

54. KOSANOVIĆ

RADOVAN ing.el. VŠS stručni učit. LRV 40 n

55. KRALJEVIĆ TANJA dipl.ing.str. VSS profesor STR. GRUPA

PREDMETA 40 n

56. LALIĆ MARKO profesor TZK VSS profesor TZK 40 n

57. LATIN IVEZIĆ

VALENTINA

mag.ing.mec

h. VSS profesor

STR. GRUPA

PREDMETA 40 n

58. LONČAR RUŽICA profesor

zemljopisa VSS profesor ZEMLJOPIS 25 n

59. LUKAČ SONJA mag.ing. el. VSS profesor ELEK. GRUPA

PREDMETA 40 n

60. LUKAČIĆ VEDRAN struc.spec.ing

. el. VŠS nastavnik

ELEK. GRUPA

PREDMETA 40 o

61. MACAN ROMINA profesor mat. VSS profesor MATEMATIKA 40 n

62. MARKOVIĆ ANTON dipl.ing. str. VSS profesor STR. GRUPA

PREDMETA 40 n

63. MARTIĆ DAMIR ing. el. VŠS stručni učit. LRV 40 n

64. MATEŠA FILIP dipl.ing. str. VSS profesor STR. GRUPA

PREDMETA 40 n

65. MATIČEVIĆ TIHOMIR profesor

fizike VSS profesor FIZ. LRV. 40 n

66. MATIJEVIĆ MARIO mag.ing.el. VSS profesor ELEK. GRUPA

PREDMETA 40 n

67. MATKOVIĆ VLADIMIR

dipl.ing. el. VSS profesor ELEK. GRUPA

PREDMETA 40 n

68. MIOKOVIĆ MILE dipl.ing.str. VSS profesor STR. GRUPA

PREDMETA 40 n

69. NEGOVEC HRVOJE profesor

fizike VSS profesor FIZ. LRV 40 n

70. NOTH DENIS struč.spec.ing

.el. VSS profesor

ELEK.GRUPA PREDMETA+LRV

40 n

71. ORBANIĆ DRAGEC ing. el. VŠS stručni učit. RLV 40 n

72. OROZOVIĆ KREŠIMIR dipl.ing. el. VSS profesor ELEK. GRUPA

PREDMETA 40 n

Page 20: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA I. tehničke škole Tesla...Školski odbor I. tehničke škole Tesla u Zagrebu, Klaićeva 7, na temelju članka 28. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj

11

73. ORŠULIĆ ANAMARIJA mag.

educ.math. VSS profesor MATEMATIKA 40 o

74. OVČAR STJEPAN dipl. teolog VSS vjeroučitelj VJERONAUK 40 n

75. PAVELIĆ ADILA mag.educ.philo

l.angl. VSS profesor ENGLESKI JEZIK 19 n

76. PAVLOVIĆ DAMIR profesor

fizike VSS profesor FIZ., LRV 40 n

77. PERAKOVIĆ BOŽENA profesor mat. VSS profesor MATEMATIKA 40 n

78. PETKOVIĆ ZVONIMIR mag.ing.mec

h. VŠS profesor

STR. GRUPA

PREDMETA 40 n

79. PIZENT KREŠIMIR dipl.ing.str. VSS profesor STR. GRUPA PREDMETA

40 n

80. RADAČIĆ IVA mag.educ.hra

vt VSS profesor HRVATSKI JEZIK 40 n

81. RAVLIĆ VELIBOR dipl.ing. el. VSS profesor ELEK. GRUPA

PREDMETA 40 n

82. SIMIĆ MILENKO struč.spec.ing

.el. VŠS stručni učit.

ELEK. GRUPA PREDMETA+LRV

40 n

83. SLADE IVO dipl.ing. str. VSS profesor STR. GRUPA PREDMETA

40 n

84. SRDELIĆ MARINKO profesor

fizike VSS profesor FIZ., LRV 40 n

85. SUMAN DAVORKA profesor

biolog VSS profesor BIOLOGIJA 20 n

86. ŠTANCL ANDREJA dipl.ing. el. VSS profesor LRV.,MIK 40 n

87. ŠTRACAK DARISLAV dipl.ing. str. VSS profesor STR. GRUPA

PREDMETA 40 n

88. ŠUTALO ZLATKO mag.ing.el. VSS profesor ELEK. GRUPA

PREDMETA 40 n

89. TOKIĆ KATARINA mag.educ.kro

at. VSS profesor HRVATSKI JEZIK 40 o

90. TOKMAČIĆ BORIS struč.spec.ing

.el. VSS profesor

ELEK.GRUPA

PREDMETA+LRV 40 n

91. TOMLJANOVIĆ

PETAR dipl.ing. el. VSS profesor

ELEK. GRUPA

PREDMETA 20 o

92. TONŽETIĆ BUDOŠAN

IVANA

profesor

engl.j. VSS profesor ENGLESKI JEZIK 40 n

93. VAĐON ZVONIMIR ing.el. VŠS stručni učit. LRV 40 n

94. VIDAKOVIĆ MARIO struč.spec.ing

.el. VSS profesor

ELEK.GRUPA

PREDMETA+LRV 40 n

95 VIDAKOVIĆ DUNJA profesor

hrvat VSS profesor HRVATSKI JEZIK 40 n

96 VUČEMILOVIĆ-

Šimunović MARIO ing. el. VŠS stručni učit. LRV 40 n

97 VUČUNIĆ VANJA mag.educ.ph

ys. VSS profesor FIZIKA 40 o

98 VUGLAČ ANA dipl.sociol. VSS profesor ETIKA 40 n

99. VUJANIĆ-LEŠNIK NEDELJKA

dipl.politolog VSS profesor ETIKA., PIG 40 n

100 VUKŠIĆ BORIS ing. str. VŠS stručni učit. LRV 40 n

Page 21: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA I. tehničke škole Tesla...Školski odbor I. tehničke škole Tesla u Zagrebu, Klaićeva 7, na temelju članka 28. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj

12

5.2 Administrativno-tehnička služba

R.b

. IME I PREZIME ZVANJE

STRUČNA

SPREMA

RADNO

MJESTO

BROJ

SATI

1 BELČIĆ SNJEŽANA suradnik u

odgoj SSS tajnik 0 40 n

2 BEVANDA LIDIJA bacc.oec. VŠS voditelj račun. 0 40 n

3 DRAGIČEVIĆ VESNICA ekonomista SSS rač.referent 0 40 n

4 HENIG DRAGAN elektrotehniča

r SSS administrator 0 40 n

5 VODVARKA KURTOVIĆ

MARGARETA

upravni

pravnik VŠS administrator 0 40 o

6 ROGINA TOMISLAV elektrotehniča

r SSS domar 0 40 n

7 GAVRIĆ ZORAN elektrotehniča

r SSS domar 0 40 n

8 ARBUTINA VIŠNJA NKV radnica NKV spremačica 0 40 n

9 BATUR KORALJKA NKV radnica NKV spremačica 0 40 n

10 GRLIĆ MARIJA NKV radnica NKV spremačica 0 40 n

11 HORVAT MARIJA NKV radnica NKV spremačica 0 40 n

12 MAJERLE SNJEŽANA NKV radnica NKV spremačica 0 40 n

13 MASNJAK BOŽENA NKV radnica NKV spremačica 0 40 n

14 REDŽIĆ DRAGICA NKV radnica NKV spremačica 0 40 n

15 SILAJDŽIĆ ANICA NKV radnica NKV spremačica 0 40 n

16 ŠČAVNIČAR SILVANA NKV radnica NKV spremačica 0 40 n

17 VIDOVIĆ JELA NKV radnica NKV spremačica 0 40 n

18 VRABEC DARINKA NKV radnica NKV spremačica 0 40 n

19 VUKETIĆ TOMISLAV NKV radnica NKV spremačica 0 40 o

20 BLAŽEKOVIĆ MARA NKV radnica SSS spremačica 0 40 o

Page 22: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA I. tehničke škole Tesla...Školski odbor I. tehničke škole Tesla u Zagrebu, Klaićeva 7, na temelju članka 28. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj

13

6. Organizacija nastave u školskoj godini 2017./2018.

Nastava u školskoj godini 2017./2018. počinje 4. rujna 2017. godine turnusom B ujutro, a

završava 15. lipnja 2018. godine. Za učenike 4. razreda nastava završava 22. svibnja 2018.

godine. Nastava se ustrojava u dva polugodišta. Prvo polugodište traje od 4. rujna 2017.

godine do 22. prosinca 2017. godine, a drugo polugodište od 15. siječnja 2018. do 15. lipnja

2018. godine, odnosno do 22. svibnja 2018. godine za učenike završnih razreda. Zimski

odmor učenika počinje 27. prosinca 2017., a završava 12. siječnja 2018. godine. Proljetni

odmor učenika počinje 29. ožujka 2018., a završava 6. travnja 2018. godine.

Nastava se odvija u dvije smjene (A i B smjena) i obuhvaća ukupno 40 razrednih odjela, po

20 u svakoj smjeni. A/B raspored znači da je A smjena ujutro, a B poslijepodne, dok B/A

raspored znači da je B smjena ujutro, a A poslijepodne. Nastava u jutarnjoj smjeni počinje u

8.00 sati, a u poslijepodnevnoj u 14.00 sati.

U školskoj godini 2017./2018. kao i do sada nastava će biti organizirana u kabinetima za

pojedine predmete, a matične učionice razreda bit će matične učionice razrednika.

Smjena A

Razred Razredni odjel

I. A, B, C, G, K

II. A, B, C, G, K

III. A, B, C, G, K

IV. A, B, C, G, K

Smjena B

Razred Razredni odjel

I. D, E, F, H, L

II. D, E, F, H, L

III. D, E, F, H, L

IV. D, E, F, H, L

Page 23: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA I. tehničke škole Tesla...Školski odbor I. tehničke škole Tesla u Zagrebu, Klaićeva 7, na temelju članka 28. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj

14

7. Izborni predmeti

Svrha izbornih programa je širenje i produbljivanje znanja u pojedinim nastavnim područjima

obveznih nastavnih predmeta ili stjecanje novih znanja iz nekih područja znanosti koja nisu

zastupljena u obveznom dijelu nastavnog plana i programa. Odabir izbornih predmeta u

srednjoj strukovnoj školi vrši škola. Izborni predmeti obvezni su za učenike 3. i 4. razreda u

zanimanju elektrotehničara. Aktivnosti su utvrđene nastavnim planom i programom za

srednju strukovnu školu u zanimanju elektrotehničar, a nositelji su nastavnici strukovnih

predmeta.

U školskoj godini 2017./2018. I. tehnička škola Tesla provodi sljedeće izborne predmete:

Razred (Izborni

blok)

Smjer (Izborno

područje) Predmet Broj sati tjedno

3A,3B,3C,3D, 3E

(Izborni blok A)

Elektrotehničar

(Računalstvo) Računalstvo 1 sat nastave

3F (Izborni blok A) Elektrotehničar

(Robotika) Računalstvo 1 sat nastave

3G,3H (Izborni blok

B)

Elektrotehničar

(Energetika) Električne instalacije 1 sat nastave

4A,4B,4C,4D, 4E

(Izborni blok A)

Elektrotehničar

(Računalstvo) Računalne mreže

2sata nastave

+3sata vježbi s 1/3

razreda

4F (Izborni blok A) Elektrotehničar

(Robotika) Robotika 3sata nastave

4G,4H (Izborni blok

B)

Elektrotehničar

(Energetika) Obnovljivi izvori energije

2sata nastave +

3sata vježbi s 1/3

razreda

Page 24: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA I. tehničke škole Tesla...Školski odbor I. tehničke škole Tesla u Zagrebu, Klaićeva 7, na temelju članka 28. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj

15

8. Razredni odjeli, razrednici i smjerovi

Turnus Razred Razrednik Smjer Strani jezik Izborni predmet

A 1A Barbara Babić Zebić Elektro Engleski Etika/Vjeronauk

A 1B Ivona Boban Elektro Engleski Vjeronauk

A 1C Ružica Bošnjak Elektro Engleski Vjeronauk

A 1G Kornelija Gorup Elektro Engleski Etika/Vjeronauk

A 1K Ružica Lončar Strojari Engleski Etika/Vjeronauk

B 1D Mario Borčić Elektro Engleski Vjeronauk

B 1E Vanja Vučinić Elektro Engleski Etika/Vjeronauk

B 1F Alan Avanić Elektro Engleski Etika/Vjeronauk

B 1H Davorka Suman Elektro Engleski Vjeronauk

B 1L Helena Jilek Kubalek Strojari Engleski Vjeronauk

A 2A Vedran Brijačak Elektro Engleski/Njemački Etika/Vjeronauk

A 2B Ana Jakić Elektro Engleski Vjeronauk

A 2C Dubravka Borović Elektro Engleski Vjeronauk

A 2G Luka Eršte Elektro Engleski Etika/Vjeronauk

A 2K Feri Čiradžija Strojari Engleski/Njemački Etika/Vjeronauk

B 2D Paulin Đedović Elektro Engleski Etika/Vjeronauk

B 2E Stjepan Tvrtko Crnolatac Elektro Engleski Vjeronauk

B 2F Ivana Tonžetić Budošan Elektro Engleski Etika/Vjeronauk

B 2H Tihomir Matičević Elektro Engleski Vjeronauk

B 2L Valentina Latin Ivezić Strojari Engleski Vjeronauk

A 3A Helena Alebić Računalstvo Engleski/Njemački Etika/Vjeronauk

A 3B Sandra Čulo Računalstvo Engleski Etika/Vjeronauk

A 3C Mario Matijević Računalstvo Engleski Vjeronauk

A 3G Marijana Biuk Energetika Engleski Vjeronauk

A 3K Andreja Ferdelji Sambol Strojari Engleski Vjeronauk

B 3D Zlatko Dorešić Računalstvo Engleski Etika/Vjeronauk

B 3E Romina Macan Računalstvo Engleski Vjeronauk

B 3F Božena Peraković Robotika Engleski/Njemački Etika/Vjeronauk

B 3H Krešimir Orozović Energetika Engleski/Njemački Etika/Vjeronauk

B 3L Mile Mioković Strojari Engleski/Njemački Etika/Vjeronauk

A 4A Zlatko Šutalo Računalstvo Engleski/Njemački Vjeronauk

A 4B Dubravka Brandić Računalstvo Engleski Etika/Vjeronauk

A 4C Damir Barić Računalstvo Engleski Vjeronauk

A 4G Hrvoje Negovec Energetika Engleski/Njemački Etika/Vjeronauk

A 4K Darislav Štracak Strojari Engleski Vjeronauk

B 4D Damir Pavlović Računalstvo Engleski Vjeronauk

B 4E Adila Pavelić Računalstvo Engleski Etika/Vjeronauk

B 4F Miljenko Buljan Robotika Engleski/Njemački Etika/Vjeronauk

Page 25: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA I. tehničke škole Tesla...Školski odbor I. tehničke škole Tesla u Zagrebu, Klaićeva 7, na temelju članka 28. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj

16

B 4H Stjepan Ovčar Energetika Engleski Vjeronauk

B 4L Krešimir Pizent Strojari Engleski/Njemački Etika/Vjeronauk

9. Planirana dodatna i dopunska nastava za školsku godinu 2017./2018.

R.br. Nastavnik Predmet Broj sati dodatne

nastave tjedno

Broj sati dopunske

nastave tjedno

1 Marković Anton Finomehanička tehnika 1 0

2 Eršte Luka Digitalna elektronika 0 1

3 Avanić Alan Elektronički sklopovi 0 1

4 Štancl Andreja Mikroračunala 1 0

5 Brandić Dubravka Engleski jezik 0 1

6 Pavelić Adila Engleski jezik 1 0

7 Jakić Ana Engleski jezik 1 1

8 Vuglač Ana Etika 2 0

9 Božić Pejo Vjeronauk 1 0

10 Vujanić Lešnik

Neda Politika i gospodarstvo 1 0

11 Barlek Mohenski

Štefica Geografija 1 0

12 Lončar Ružica Geografija 0 1

13 Kalšan Ljiljana Matematika 1 1

14 Crnolatac Stjepan Matematika 0 1

15 Macan Romina Matematika 1 0

16 Peraković Božena Matematika 1 1

17 Oršulić Anamarija Matematika 2 0

18 Barić Damir Fizika 1 1

19 Matičević Tihomir Fizika 0 1

20 Negovec Hrvoje Fizika 1 0

21 Pavlović Damir Fizika 1 1

22 Srdelić Marinko Fizika 0 1

23 Alebić Helena Hrvatski jezik 1 1

24 Buljan Miljenko Hrvatski jezik 1 1

25 Bošnjak Ružica Hrvatski jezik 1 1

26 Boban Ivona Hrvatski jezik 1 1

27 Ditrih Vjekoslav TZK 1 0

28 Lalić Marko TZK 1 1

Page 26: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA I. tehničke škole Tesla...Školski odbor I. tehničke škole Tesla u Zagrebu, Klaićeva 7, na temelju članka 28. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj

17

10. Razredna vijeća

Razredno vijeće 1.A/A turnus

Elektrotehnika

Razrednik/ca: Barbara Babić Zebić

PREDMET PLANIRANI BR. SATI

TJEDNO/GODIŠNJE: NASTAVNIK/CA:

Hrvatski jezik 3×35=105 Ivona Radačić

Engleski jezik 2×35=70 Ana Jakić

Povijest 2×35=70 Andreja Sambol Ferdelji

Zemljopis 2×35=70 Štefica Barlek Mohenski

Tjelesna i zdravstvena kult. 2×35=70 Marko Lalić

Etika Ana Vuglač

Vjeronauk 1×35=35 Pejo Božić

Matematika 4×35=140 Anamarija Oršulić

Fizika: nastava

vježbe

2.5×35=87.5

1.5×35=52.5

Hrvoje Negovec

Kemija 2×35=70 Barbara Babić Zebić

Biologija 1×35=35 Davorka Suman

Računalstvo: nastava

Vježbe

1×35=35

3×35=105

Marijana Biuk

Tehničko crtanje i dokum.

nastava

vježbe

1.5×35=52.5

1.5×35=52.5

Ante Bubrić

Ante Bubrić

Osnove elektroteh.

nastava

vježbe

3×35=105

3×35=105

Velibor Ravlić

Radioničke vježbe

3×35=105

3×35=105

Boris Vukšić

Branko Gužvinec

UKUPNO sati po učeniku: 1365

Page 27: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA I. tehničke škole Tesla...Školski odbor I. tehničke škole Tesla u Zagrebu, Klaićeva 7, na temelju članka 28. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj

18

Razredno vijeće 1.B/ A turnus

Elektrotehnika

Razrednik/ca: Ivona Boban

PREDMET PLANIRANI BR. SATI

TJEDNO/GODIŠNJE: NASTAVNIK/CA:

Hrvatski jezik 3×35=105 Ivona Radačić

Engleski jezik 2×35=70 Ana Jakić

Povijest 2×35=70 Andreja Sambol Ferdelji

Zemljopis 2×35=70 Štefica Barlek Mohenski

Tjelesna i zdravstvena kult. 2×35=70 Marko Lalić

Vjeronauk 1×35=35 Pejo Božić

Matematika 4×35=140 Anamarija Oršulić

Fizika: nastava

vježbe

2.5×35=87.5

1.5×35=52.5

Hrvoje Negovec

Kemija 2×35=70 Barbara Babić Zebić

Biologija 1×35=35 Davorka Suman

Računalstvo: nastava

Vježbe

1×35=35

3×35=105

Marijana Biuk

Tehničko crtanje i dokum.

nastava

vježbe

1.5×35=52.5

1.5×35=52.5

Ante Bubrić

Ante Bubrić

Osnove elektroteh.

nastava

vježbe

3×35=105

3×35=105

Velibor Ravlić

Radioničke vježbe

3×35=105

3×35=105

Boris Vukšić

Branko Gužvinec

UKUPNO: 1365

Page 28: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA I. tehničke škole Tesla...Školski odbor I. tehničke škole Tesla u Zagrebu, Klaićeva 7, na temelju članka 28. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj

19

Razredno vijeće 1.C/ A turnus

Elektrotehnika

Razrednik/ca: Ružica Bošnjak

PREDMET PLANIRANI BR. SATI

TJEDNO/GODIŠNJE: NASTAVNIK/CA:

Hrvatski jezik 3×35=105 Ružica Bošnjak

Engleski jezik 2×35=70 Ana Jakić

Povijest 2×35=70 Andreja Sambol Ferdelji

Zemljopis 2×35=70 Ružica Lončar

Tjelesna i zdravstvena kult. 2×35=70 Marko Lalić

Vjeronauk 1×35=35 Pejo Božić

Matematika 4×35=140 Dubravka Borović

Fizika: nastava

vježbe

2.5×35=87.5

1.5×35=52.5

Damir Pavlović

Kemija 2×35=70 Barbara Babić Zebić

Biologija 1×35=35 Davorka Suman

Računalstvo: nastava

Vježbe

1×35=35

3×35=105

Marijana Biuk

Tehničko crtanje i dokum.

nastava

vježbe

1.5×35=52.5

1.5×35=52.5

Ante Bubrić

Osnove elektroteh.

nastava

vježbe

3×35=105

3×35=105

Branko Balon

Radioničke vježbe

3×35=105

3×35=105

Boris Vukšić

Branko Gužvinec

UKUPNO: 1365

Page 29: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA I. tehničke škole Tesla...Školski odbor I. tehničke škole Tesla u Zagrebu, Klaićeva 7, na temelju članka 28. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj

20

Razredno vijeće 1.G/A turnus

Elektrotehnika

Razrednik/ca: Kornelija Gorup

PREDMET PLANIRANI BR. SATI

TJEDNO/GODIŠNJE: NASTAVNIK/CA:

Hrvatski jezik 3×35=105 Ivona Radačić

Engleski jezik 2×35=70 Kornelija Gorup

Povijest 2×35=70 Andreja Sambol Ferdelji

Zemljopis 2×35=70 Ružica Lončar

Tjelesna i zdravstvena kult. 2×35=70 Marko Lalić

Etika 1x35=35 Ana Vuglač

Vjeronauk 1×35=35 Pejo Božić

Matematika 4×35=140 Dubravka Borović

Fizika: nastava

vježbe

2.5×35=87.5

1.5×35=52.5

Damir Pavlović

Kemija 2×35=70 Barbara Babić Zebić

Biologija 1×35=35 Davorka Suman

Računalstvo: nastava

Vježbe

1×35=35

3×35=105

Marijana Biuk

Tehničko crtanje i dokum.

nastava

vježbe

1.5×35=52.5

1.5×35=52.5

Feri Čiradžija

Osnove elektroteh.

nastava

vježbe

3×35=105

3×35=105

Branko Balon

Radioničke vježbe

3×35=105

3×35=105

Boris Vukšić

Branko Gužvinec

UKUPNO: 1365

Page 30: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA I. tehničke škole Tesla...Školski odbor I. tehničke škole Tesla u Zagrebu, Klaićeva 7, na temelju članka 28. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj

21

Razredno vijeće 1.K/A turnus

Strojarstvo

Razrednik/ca: Ružica Lončar

PREDMET PLANIRANI BR. SATI

TJEDNO/GODIŠNJE: NASTAVNIK/CA:

Hrvatski jezik 3×35=105 Ružica Bošnjak

Engleski jezik 2×35=70 Ana Jakić

Povijest 2×35=70 Andreja Sambol Ferdelji

Zemljopis 2×35=70 Ružica Lončar

Tjelesna i zdravstvena kult. 2×35=70 Marko Lalić

Etika 1x35=35 Ana Vuglač

Vjeronauk 1×35=35 Pejo Božić

Matematika 4×35=140 Dubravka Borović

Fizika 2×35=70 Damir Pavlović

Kemija 3×35=105 Barbara Babić Zebić

Biologija 1×35=35 Davorka Suman

Računalstvo: nastava

Vježbe

1×35=35

3×35=105

Goran Korunić

Tehničko crtanje i nacrtna

geometrija

2×35=70

Tanja Kraljević

Tehnička mehanika

nastava

vježbe

1×35=35

3×35=105

Krešimir Pizent

Tehnički materijali 2×35=70 Anton Marković

Obrada materijala

nastava

vježbe

1×35=35

3×35=105

Ivo Slade

UKUPNO: 1330

Page 31: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA I. tehničke škole Tesla...Školski odbor I. tehničke škole Tesla u Zagrebu, Klaićeva 7, na temelju članka 28. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj

22

Razredno vijeće 1.D/B turnus

Elektrotehnika

Razrednik/ca: Mario Borčić

PREDMET PLANIRANI BR. SATI

TJEDNO/GODIŠNJE: NASTAVNIK/CA:

Hrvatski jezik 3×35=105 Ivana Klarić

Engleski jezik 2×35=70 Ivana Tonžetić Budošan

Povijest 2×35=70 Helena Kubalek Jilek

Zemljopis 2×35=70 Štefica Barlek Mohenski

Tjelesna i zdravstvena kult. 2×35=70 Mario Borčić

Vjeronauk 1×35=35 Stjepan Ovčar

Matematika 4×35=140 Božena Peraković

Fizika: nastava

vježbe

2.5×35=87.5

1.5×35=52.5

Tihomir Matičević

Kemija 2×35=70 Barbara Babić Zebić

Biologija 1×35=35 Davorka Suman

Računalstvo: nastava

Vježbe

1×35=35

3×35=105

Goran Korunić

Tehničko crtanje i dokum.

nastava

vježbe

1.5×35=52.5

1.5×35=52.5

Ante Bubrić

Osnove elektroteh.

nastava

vježbe

3×35=105

3×35=105

Sonja Lukač

Radioničke vježbe

3×35=105

3×35=105

Boris Vukšić

Branko Gužvinec

UKUPNO: 1365

Page 32: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA I. tehničke škole Tesla...Školski odbor I. tehničke škole Tesla u Zagrebu, Klaićeva 7, na temelju članka 28. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj

23

Razredno vijeće 1.E/B turnus

Elektrotehnika

Razrednik/ca: Vanja Vučinić

PREDMET PLANIRANI BR. SATI

TJEDNO/GODIŠNJE: NASTAVNIK/CA:

Hrvatski jezik 3×35=105 Ivana Klarić

Engleski jezik 2×35=70 Ivana Tonžetić Budošan

Povijest 2×35=70 Helena Kubalek Jilek

Zemljopis 2×35=70 Štefica Barlek Mohenski

Tjelesna i zdravstvena kult. 2×35=70 Marko Hrgetić

Etika 1×35=35 Ana Vuglač

Vjeronauk 1×35=35 Stjepan Ovčar

Matematika 4×35=140 Božena Peraković

Fizika: nastava

Vježbe

2.5×35=87.5

1.5×35=52.5

Vanja Vučinić

Kemija 2×35=70 Barbara Babić Zebić

Biologija 1×35=35 Davorka Suman

Računalstvo: nastava

Vježbe

1×35=35

3×35=105

Goran Korunić

Tehničko crtanje i dokum.

nastava

vježbe

1.5×35=52.5

1.5×35=52.5

Ante Bubrić

Osnove elektroteh.

nastava

vježbe

3×35=105

3×35=105

Ivan Jagatić

Radioničke vježbe

3×35=105

3×35=105

Boris Vukšić

Branko Gužvinec

UKUPNO: 1365

Page 33: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA I. tehničke škole Tesla...Školski odbor I. tehničke škole Tesla u Zagrebu, Klaićeva 7, na temelju članka 28. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj

24

Razredno vijeće 1.F/B turnus

Elektrotehnika

Razrednik/ca: Alan Avanić

PREDMET PLANIRANI BR. SATI

TJEDNO/GODIŠNJE: NASTAVNIK/CA:

Hrvatski jezik 3×35=105 Ružica Bošnjak

Engleski jezik 2×35=70 Ivana Tonžetić Budošan

Povijest 2×35=70 Helena Jilek Kubalek

Zemljopis 2×35=70 Štefica Barlek Mohenski

Tjelesna i zdravstvena kult. 2×35=70 Marko Hrgatić

Etika 1×35=35 Ana Vuglač

Vjeronauk 1×35=35 Stjepan Ovčar

Matematika 4×35=140 Anamarija Oršulić

Fizika: nastava

vježbe

2.5×35=87.5

1.5×35=52.5

Tihomir Matičević

Kemija 2×35=70 Davorka Suman

Biologija 1×35=35 Barbara Babić Zebić

Računalstvo: nastava

Vježbe

1×35=35

3×35=105

Alan Avanić

Tehničko crtanje i dokum.

nastava

vježbe

1.5×35=52.5

1.5×35=52.5

Feri Čiradžija

Osnove elektroteh.

nastava

vježbe

3×35=105

3×35=105

Sonja Lukač

Radioničke vježbe

3×35=70

3×35=70

Boris Vukšić

Branko Gužvinec

UKUPNO: 1365

Page 34: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA I. tehničke škole Tesla...Školski odbor I. tehničke škole Tesla u Zagrebu, Klaićeva 7, na temelju članka 28. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj

25

Razredno vijeće 1.H/B turnus

Elektrotehnika

Razrednik/ca: Davorka Suman

PREDMET PLANIRANI BR. SATI

TJEDNO/GODIŠNJE: NASTAVNIK/CA:

Hrvatski jezik 3×35=105 Ivana Klarić

Engleski jezik 2×35=70 Ivana Budošan Tonžetić

Povijest 2×35=70 Helena Kubalek Jilek

Zemljopis 2×35=70 Štefica Barlek Mohenski

Tjelesna i zdravstvena kult. 2×35=70 Marko Hrgetić

Vjeronauk 1×35=35 Stjepan Ovčar

Matematika 4×35=140 Anamarija Oršulić

Fizika: nastava

vježbe

2.5×35=87.5

1.5×35=52.5

Tihomir Matičević

Kemija 2×35=70 Barbara Babić Zebić

Biologija 1×35=35 Davorka Suman

Računalstvo: nastava

Vježbe

1×35=35

3×35=105

Goran Korunić

Tehničko crtanje i dokum.

nastava

vježbe

1.5×35=52.5

1.5×35=52.5

Feri Čiradžija

Osnove elektroteh.

nastava

vježbe

3×35=105

3×35=105

Ivan Jagatić

Radioničke vježbe

3×35=105

3×35=105

Boris Vukšić

Branko Gužvinec

UKUPNO: 1365

Page 35: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA I. tehničke škole Tesla...Školski odbor I. tehničke škole Tesla u Zagrebu, Klaićeva 7, na temelju članka 28. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj

26

Razredno vijeće 1.L/B turnus

Strojarstvo

Razrednik/ca: Helena Jilek Kubalek

PREDMET PLANIRANI BR. SATI

TJEDNO/GODIŠNJE: NASTAVNIK/CA:

Hrvatski jezik 3×35=105 Ivana Klarić

Engleski jezik 2×35=70 Ivana Tonžetić Budošan

Povijest 2×35=70 Helena Kubalek Jilek

Zemljopis 2×35=70 Štefica Barlek Mohenski

Tjelesna i zdravstvena kult. 2×35=70 Marko Hrgetić

Vjeronauk 1×35=35 Stjepan Ovčar

Matematika 4×35=140 Ljiljana Arpaš Brkić

Fizika 25×35=70 Katarina Jurišić

Kemija 3×35=105 Barbara Babić Zebić

Biologija 1×35=35 Davorka Suman

Računalstvo: nastava

Vježbe

1×35=35

3×35=105

Goran Korunić

Tehničko crtanje i nacrtna

geometrija

2×35=70

Tanja Kraljević

Tehnička mehanika

nastava

vježbe

1×35=35

3×35=105

Krešimir Pizent

Tehnički materijali 2×35=70 Anton Marković

Obrada materijala

nastava

vježbe

1×35=35

3×35=105

Ivo Slade

UKUPNO: 1330

Page 36: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA I. tehničke škole Tesla...Školski odbor I. tehničke škole Tesla u Zagrebu, Klaićeva 7, na temelju članka 28. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj

27

Razredno vijeće 2.A/A turnus

Elektrotehnika

Razrednik/ca: Vedran Brijačak

PREDMET PLANIRANI BR. SATI

TJEDNO/GODIŠNJE: NASTAVNIK/CA:

Hrvatski jezik 3×35=105 Helena Alebić

Engleski jezik 2×35=70 Ana Jakić

Njemački jezik 2x35=70 Tatjana Antić

Povijest 2×35=70 Andreja Sambol Ferdelji

Zemljopis 1×35=35 Štefica Barlek Mohenski

Tjelesna i zdravstvena kult. 2×35=70 Vjekoslav Ditrih

Etika 1×35=35 Ana Vuglač

Vjeronauk 1×35=35 Pejo Božić

Matematika 4×35=140 Ljiljana Kalšan

Fizika: nastava

vježbe

2.5×35=87.5

1.5×35=52.5

Damir Barić

Računalstvo: nastava

Vježbe

1×35=35

3×35=105

Vedran Brijačak

Osnove elektroteh.

nastava

vježbe

2×35=70

3×35=105

Luka Eršte

Mjerenja u elektrotehnici

nastava

vježbe

2×35=70

3×35=105

Mario Vidaković

Elektroteh. materijali i

komponente

2×35=70

Zlatko Šutalo

Radioničke vježbe

3×35=105

3×35=105

3×35=105

3×35=105

Goran Ecimović

Tomislav Jurišić

Vučemilović-Šimunović

Mario

Radovan Kosanović

Stručna praksa: 80

UKUPNO: 1645

Page 37: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA I. tehničke škole Tesla...Školski odbor I. tehničke škole Tesla u Zagrebu, Klaićeva 7, na temelju članka 28. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj

28

Razredno vijeće 2.B/A turnus

Elektrotehnika

Razrednik/ca: Ana Jakić

PREDMET PLANIRANI BR. SATI

TJEDNO/GODIŠNJE: NASTAVNIK/CA:

Hrvatski jezik 3×35=105 Helena Alebić

Engleski jezik 2×35=70 Ana Jakić

Povijest 2×35=70 Andreja Sambol Ferdelji

Zemljopis 1×35=35 Štefica Barlek Mohenski

Tjelesna i zdravstvena kult. 2×35=70 Vjekoslav Ditrih

Vjeronauk 1×35=35 Pejo Božić

Matematika 4×35=140 Antonia Čoić

Fizika: nastava

vježbe

2.5×35=87.5

1.5×35=52.5

Marinko Srdelić

Računalstvo: nastava

Vježbe

1×35=35

3×35=105

Vedran Brijačak

Osnove elektroteh.

nastava

vježbe

2×35=70

3×35=105

Branko Balon

Mjerenja u elektrotehnici

nastava

vježbe

2×35=70

3×35=105

Mario Vidaković

Elektroteh. materijali i

komponente

2×35=70

Zlatko Šutalo

Radioničke vježbe

3×35=105

3×35=105

3×35=105

3×35=105

Goran Ecimović

Tomislav Jurišić

Vučemilović-Šimunović

Mario

Radovan Kosanović

Stručna praksa: 80

UKUPNO: 1645

Page 38: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA I. tehničke škole Tesla...Školski odbor I. tehničke škole Tesla u Zagrebu, Klaićeva 7, na temelju članka 28. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj

29

Razredno vijeće 2.C/A turnus

Elektrotehnika

Razrednik/ca: Dubravka Borović

PREDMET PLANIRANI BR. SATI

TJEDNO/GODIŠNJE: NASTAVNIK/CA:

Hrvatski jezik 3×35=105 Helena Alebić

Engleski jezik 2×35=70 Jakić Ana

Povijest 2×35=70 Andreja Sambol Ferdelji

Zemljopis 1×35=35 Ružica Lončar

Tjelesna i zdravstvena kult. 2×35=70 Vjekoslav Ditrih

Vjeronauk 1×35=35 Pejo Božić

Matematika 4×35=140 Dubravka Borović

Fizika: nastava

vježbe

2.5×35=87.5

1.5×35=52.5

Marinko Srdelić

Računalstvo: nastava

Vježbe

1×35=35

3×35=105

Vedran Brijačak

Osnove elektroteh.

nastava

vježbe

2×35=70

3×35=105

Branko Balon

Mjerenja u elektrotehnici

nastava

vježbe

2×35=70

3×35=105

Mario Vidaković

Elektroteh. materijali i

komponente

2×35=70

Zlatko Šutalo

Radioničke vježbe

3×35=105

3×35=105

3×35=105

3×35=105

Goran Ecimović

Tomislav Jurišić

Vučemilović-Šimunović

Mario

Radovan Kosanović

Stručna praksa: 80

UKUPNO: 1645

Page 39: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA I. tehničke škole Tesla...Školski odbor I. tehničke škole Tesla u Zagrebu, Klaićeva 7, na temelju članka 28. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj

30

Razredno vijeće 2.G/A turnus

Elektrotehnika

Razrednik/ca: Luka Eršte

PREDMET PLANIRANI BR. SATI

TJEDNO/GODIŠNJE: NASTAVNIK/CA:

Hrvatski jezik 3×35=105 Helena Alebić

Engleski jezik 2×35=70 Ana Jakić

Povijest 2×35=70 Andreja Sambol Ferdelji

Zemljopis 1×35=35 Ružica Lončar

Tjelesna i zdravstvena kult. 2×35=70 Vjekoslav Ditrih

Etika 1×35=35 Ana Vuglač

Vjeronauk 1×35=35 Pejo Božić

Matematika 4×35=140 Dubravka Borović

Fizika: nastava

vježbe

2.5×35=87.5

1.5×35=52.5

Marinko Srdelić

Računalstvo: nastava

Vježbe

1×35=35

3×35=105

Vedran Brijačak

Osnove elektroteh.

nastava

vježbe

2×35=70

3×35=105

Luka Eršte

Mjerenja u elektrotehnici

nastava

vježbe

2×35=70

3×35=105

Mario Vidaković

Elektroteh. materijali i

komponente

2×35=70

Mario Vidaković

Radioničke vježbe

3×35=105

3×35=105

3×35=105

3×35=105

Goran Ecimović

Mario Vučemilović

Šimunović

Tomislav Jurišić

Radovan Kosanović

Stručna praksa: 80

UKUPNO: 1645

Page 40: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA I. tehničke škole Tesla...Školski odbor I. tehničke škole Tesla u Zagrebu, Klaićeva 7, na temelju članka 28. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj

31

Razredno vijeće 2.K/A turnus

Strojarstvo

Razrednik/ca: Feri Čiradžija

PREDMET PLANIRANI BR. SATI

TJEDNO/GODIŠNJE: NASTAVNIK/CA:

Hrvatski jezik 3×35=105 Helena Alebić

Engleski jezik 2×35=70 Kornelija Gorup

Njemački jezik 2x35=70 Tatjana Antić

Povijest 2×35=70 Andrea Sambol Ferdelji

Zemljopis 1×35=35 Ružica Lončar

Tjelesna i zdravstvena kult. 2×35=70 Vjekoslav Ditrih

Etika 1×35=35 Ana Vuglač

Vjeronauk 1×35=35 Pejo Božić

Matematika 4×35=140 Ljiljana Arpaš Brkić

Fizika 2x35=70 Damir Barić

Računalstvo: nastava

vježbe

1×35=35

3×35=105

Vedran Brijačak

Tehničko crtanje i nacrtna

geometrija

nastava

vježbe

1×35=35

2×35=70

Tanja Kraljević

Tehnička mehanika

nastava

vježbe

1×35=35

3×35=105

Krešimir Pizent

Elementi strojeva: nastava

vježbe

2×35=70

2×35=70

Feri Čiradžija

Hidraulika i pneumatika

nastava

vježbe

1×35=35

2×35=70

Valentina Latin Ivezić

Tehnički materijali: vježbe 2×35=70 Darislav Štracak

Obrada materijala

nastava

vježbe

2×35=70

2×35=70

Tanja Kraljević

Krešimir Ćorić

Stručna praksa 80

UKUPNO: 1505

Page 41: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA I. tehničke škole Tesla...Školski odbor I. tehničke škole Tesla u Zagrebu, Klaićeva 7, na temelju članka 28. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj

32

Razredno vijeće 2.D/B turnus

Elektrotehnika

Razrednik/ca: Paulin Đedović

PREDMET PLANIRANI BR. SATI

TJEDNO/GODIŠNJE: NASTAVNIK/CA:

Hrvatski jezik 3×35=105 Katarina Tokić

Engleski jezik 2×35=70 Adila Pavelić

Povijest 2×35=70 Helena Kubalek Jilek

Zemljopis 1×35=35 Štefica Barlek Mohenski

Tjelesna i zdravstvena kult. 2×35=70 Marko Hrgetić

Etika 1×35=35 Ana Vuglač

Vjeronauk 1×35=35 Stjepan Ovčar

Matematika 4×35=140 Antonia Čoić

Fizika: nastava

vježbe

2.5×35=87.5

1.5×35=52.5

Vanja Vučinić

Računalstvo: nastava

Vježbe

1×35=35

3×35=105

Paulin Đedović

Osnove elektroteh.

nastava

vježbe

2×35=70

3×35=105

Novi profesor elektro grupe

predmeta

Mjerenja u elektrotehnici

nastava

vježbe

2×35=70

3×35=105

Boris Tokmačić

Elektroteh. materijali i

komponente

2×35=70

Ivan Jagatić

Radioničke vježbe

3×35=105

3×35=105

3×35=105

3×35=105

Goran Ecimović

Tomislav Jurišić

Vučemilović-Šimunović

Mario

Radovan Kosanović

Stručna praksa: 80

UKUPNO: 1645

Page 42: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA I. tehničke škole Tesla...Školski odbor I. tehničke škole Tesla u Zagrebu, Klaićeva 7, na temelju članka 28. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj

33

Razredno vijeće 2.E/B turnus

Elektrotehnika

Razrednik/ca: Stjepan Tvrtko Crnolatac

PREDMET PLANIRANI BR. SATI

TJEDNO/GODIŠNJE: NASTAVNIK/CA:

Hrvatski jezik 3×35=105 Katarina Tokić

Engleski jezik 2×35=70 Ivana Budošan Tonžetić

Povijest 2×35=70 Helena Kubalek Jilek

Zemljopis 1×35=35 Štefica Barlek Mohenski

Tjelesna i zdravstvena kult. 2×35=70 Marko Hrgetić

Vjeronauk 1×35=35 Gordana Krajinović

Matematika 4×35=140 Stjepan Ovčer

Fizika: nastava

vježbe

2.5×35=87.5

1.5×35=52.5

Vanja Vučinić

Računalstvo: nastava

Vježbe

1×35=35

3×35=105

Paulin Đedović

Osnove elektroteh.

nastava

vježbe

2×35=70

3×35=105

Novi profesor elektro grupe

predmeta

Mjerenja u elektrotehnici

nastava

vježbe

2×35=70

3×35=105

Boris Tokmačić

Elektroteh. materijali i

komponente

2×35=70

Ivan Jagatić

Radioničke vježbe

3×35=105

3×35=105

3×35=105

3×35=105

Goran Ecimović

Tomislav Jurišić

Vučemilović-Šimunović

Mario

Mario Vidaković

Stručna praksa: 80

UKUPNO: 1645

Page 43: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA I. tehničke škole Tesla...Školski odbor I. tehničke škole Tesla u Zagrebu, Klaićeva 7, na temelju članka 28. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj

34

Razredno vijeće 2.F/B turnus

Elektrotehnika

Razrednik/ca: Ivana Tonžetić Budošan

PREDMET PLANIRANI BR. SATI

TJEDNO/GODIŠNJE: NASTAVNIK/CA:

Hrvatski jezik 3×35=105 Katarina Tokić

Engleski jezik 2×35=70 Ivana Tonžetić Budošan

Povijest 2×35=70 Helena Jilek Kubalek

Zemljopis 1×35=35 Štefica Barlek Mohenski

Tjelesna i zdravstvena kult. 2×35=70 Marko Hrgetić

Etika 1×35=35 Ana Vuglač

Vjeronauk 1×35=35 Stjepan Ovčar

Matematika 4×35=140 Stjepan Crnolatac

Fizika: nastava

vježbe

2.5×35=87.5

1.5×35=52.5

Tihomir Matičević

Računalstvo: nastava

Vježbe

1×35=35

3×35=105

Paulin Đedović

Osnove elektroteh.

nastava

vježbe

2×35=70

3×35=105

Petar Tomljanović

Mjerenja u elektrotehnici

nastava

vježbe

2×35=70

3×35=105

Boris Tokmačić

Elektroteh. materijali i

komponente

2×35=70

Ivan Jagatić

Radioničke vježbe

3×35=105

3×35=105

3×35=105

3×35=105

Goran Ecimović

Tomislav Jurišić

Vučemilović-Šimunović

Mario

Radovan Kosanović

Stručna praksa: 80

UKUPNO: 1645

Page 44: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA I. tehničke škole Tesla...Školski odbor I. tehničke škole Tesla u Zagrebu, Klaićeva 7, na temelju članka 28. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj

35

Razredno vijeće 2.H/B turnus

Elektrotehnika

Razrednik/ca: Tihomir Matičević

PREDMET PLANIRANI BR. SATI

TJEDNO/GODIŠNJE: NASTAVNIK/CA:

Hrvatski jezik 3×35=105 Katarina Tokić

Engleski jezik 2×35=70 Ivana Tonžetić Budošan

Povijest 2×35=70 Helena Jilek Kubalek

Zemljopis 1×35=35 Štefica Barlek Mohenski

Tjelesna i zdravstvena kult. 2×35=70 Marko Hrgetić

Vjeronauk 1×35=35 Stjepan Ovčar

Matematika 4×35=140 Stjepan Crnolatac

Fizika: nastava

vježbe

2.5×35=87.5

1.5×35=52.5

Tihomir Matičević

Računalstvo: nastava

Vježbe

1×35=35

3×35=105

Vedran Lukačić

Osnove elektroteh.

nastava

vježbe

2×35=70

3×35=105

Novi profesor elektro grupe

predmeta

Mjerenja u elektrotehnici

nastava

vježbe

2×35=70

3×35=105

Boris Tokmačić

Elektroteh. materijali i

komponente

2×35=70

Ivan Jagatić

Radioničke vježbe

3×35=105

3×35=105

3×35=105

3×35=105

Goran Ecimović

Tomislav Jurišić

Mario Vučemilović

Šimunović

Radovan Kosanović

Stručna praksa: 80

UKUPNO: 1645

Page 45: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA I. tehničke škole Tesla...Školski odbor I. tehničke škole Tesla u Zagrebu, Klaićeva 7, na temelju članka 28. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj

36

Razredno vijeće 2.L/B turnus

Strojarstvo

Razrednik/ca: Valentina Latin Ivezić

PREDMET PLANIRANI BR. SATI

TJEDNO/GODIŠNJE: NASTAVNIK/CA:

Hrvatski jezik 3×35=105 Ružica Bošnjak

Engleski jezik 2×35=70 Ivana Tonžetić Budošan

Povijest 2×35=70 Helena Jilek Kubalek

Zemljopis 1×35=35 Štefica Barlek Mohenski

Tjelesna i zdravstvena kult. 2×35=70 Marko Hrgetić

Vjeronauk 1×35=35 Stjepan Ovčar

Matematika 4×35=140 Ljiljana Arpaš Brkić

Fizika 2×35=70 Katarina Jurišić

Računalstvo: nastava

vježbe

1×35=35

3×35=105

Vedran Lukačić

Tehničko crtanje i nacrtna

geometrija

nastava

vježbe

1×35=35

2×35=70

Tanja Kraljević

Tehnička mehanika

nastava

vježbe

1×35=35

3×35=105

Krešimir Pizent

Elementi strojeva: nastava

vježbe

2×35=70

2×35=70

Mile Mioković

Hidraulika i pneumatika

nastava

vježbe

1×35=35

2×35=70

Valentina Latin Ivezić

Tehnički materijali: vježbe 2×35=70 Darislav Štracak

Obrada materijala

nastava

vježbe

2×35=70

2×35=70

Tanja Kraljević

Stručna praksa 80

UKUPNO: 1505

Page 46: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA I. tehničke škole Tesla...Školski odbor I. tehničke škole Tesla u Zagrebu, Klaićeva 7, na temelju članka 28. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj

37

Razredno vijeće 3.A/A turnus

Elektrotehnika

Razrednik/ca: Helena Alebić

PREDMET PLANIRANI BR. SATI

TJEDNO/GODIŠNJE: NASTAVNIK/CA:

Hrvatski jezik 3×35=105 Helena Alebić

Engleski jezik 2×35=70 Dubravka Brandić

Njemački jezik 2x35=70 Tatjana Antić

Tjelesna i zdravstvena kult. 2×35=70 Marko Lalić

Etika 1×35=35 Ana Vuglač

Vjeronauk 1×35=35 Pejo Božić

Matematika 4×35=140 Ljiljana Kalšan

Fizika: nastava

vježbe

2.5×35=87.5

1.5×35=52.5

Damir Pavlović

Elektronički sklopovi:

nastava

vježbe

3×35=105

3×35=105

Zlatko Jurelinac

Digitalna elektronika:

nastava

vježbe

1.5×35=52.5

1.5×35=52.5

Luka Eršte

Finomehanička tehnika 2×35=70 Anton Marković

Električni strojevi i uređaji:

nastava

vježbe

1.5×35=52.5

1.5×35=52.5

Vladimir Matković

Informacije i komunikacije:

nastava

vježbe

1.5×35=52.5

1.5×35=52.5

Tina Hriberski

Radioničke vježbe

3×35=105

3×35=105

3×35=105

3×35=105

Dragec Orbanić

Zvonko Vađon

Damir Martić

Andreja Štancl

Izborni program:

računalstvo

1×35=35

Mario Matijević

Stručna praksa: 80

UKUPNO: 1610

Page 47: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA I. tehničke škole Tesla...Školski odbor I. tehničke škole Tesla u Zagrebu, Klaićeva 7, na temelju članka 28. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj

38

Razredno vijeće 3.B/A turnus

Elektrotehnika

Razrednik/ca: Sandra Čulo

PREDMET PLANIRANI BR. SATI

TJEDNO/GODIŠNJE: NASTAVNIK/CA:

Hrvatski jezik 3×35=105 Dubravka Foršek

Engleski jezik 2×35=70 Dubravka Brandić

Tjelesna i zdravstvena kult. 2×35=70 Marko Lalić

Etika 1×35=35 Ana Vuglač

Vjeronauk 1×35=35 Pejo Božić

Matematika 4×35=140 Sandra Čulo

Fizika: nastava

Vježbe

2.5×35=87.5

1.5×35=52.5

Marinko Srdelić

Elektronički sklopovi:

nastava

vježbe

3×35=105

3×35=105

Zlatko Šutalo

Digitalna elektronika:

nastava

vježbe

1.5×35=52.5

1.5×35=52.5

Luka Eršte

Finomehanička tehnika 2×35=70 Anton Marković

Električni strojevi i uređaji:

nastava

vježbe

1.5×35=52.5

1.5×35=52.5

Vladimir Matković

Informacije i komunikacije:

nastava

vježbe

1.5×35=52.5

1.5×35=52.5

Tina Hriberski

Radioničke vježbe

3×35=105

3×35=105

3×35=105

3×35=105

Zvonko Vađon

Dragec Orbanić

Damir Martić

Andreja Štancl

Izborni program:

računalstvo

1×35=35

Marijana Biuk

Stručna praksa: 80

UKUPNO: 1610

Page 48: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA I. tehničke škole Tesla...Školski odbor I. tehničke škole Tesla u Zagrebu, Klaićeva 7, na temelju članka 28. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj

39

Razredno vijeće 3.C/A turnus

Elektrotehnika - računalstvo

Razrednik/ca: Mario Matijević

PREDMET PLANIRANI BR. SATI

TJEDNO/GODIŠNJE: NASTAVNIK/CA:

Hrvatski jezik 3×35=105 Dubravka Foršek

Engleski jezik 2×35=70 Dubravka Brandić

Tjelesna i zdravstvena kult. 2×35=70 Marko Lalić

Vjeronauk 1×35=35 Pejo Božić

Matematika 4×35=140 Ljiljana Kalšan

Fizika: nastava

vježbe

2.5×35=87.5

1.5×35=52.5

Hrvoje Negovec

Elektronički sklopovi:

nastava

vježbe

3×35=105

3×35=105

Zlatko Šutalo

Digitalna elektronika:

nastava

vježbe

1.5×35=52.5

1.5×35=52.5

Luka Eršte

Finomehanička tehnika 2×35=70 Anton Marković

Električni strojevi i uređaji:

nastava

vježbe

1.5×35=52.5

1.5×35=52.5

Vladimir Matković

Informacije i komunikacije:

nastava

vježbe

1.5×35=52.5

1.5×35=52.5

Tina Hriberski

Radioničke vježbe

3×35=105

3×35=105

3×35=105

3×35=105

Zvonko Vađon

Dragec Orbanić

Damir Martić

Andreja Štancl

Izborni program:

računalstvo

1×35=35

Mario Matijević

Stručna praksa: 80

UKUPNO: 1610

Page 49: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA I. tehničke škole Tesla...Školski odbor I. tehničke škole Tesla u Zagrebu, Klaićeva 7, na temelju članka 28. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj

40

Razredno vijeće 3.G/A turnus

Energetičar

Razrednik/ca: Marijana Biuk

PREDMET PLANIRANI BR. SATI

TJEDNO/GODIŠNJE: NASTAVNIK/CA:

Hrvatski jezik 3×35=105 Dubravka Foršek

Engleski jezik 2×35=70 Dubravka Brandić

Tjelesna i zdravstvena kult. 2×35=70 Marko Lalić

Vjeronauk 1×35=35 Pejo Božić

Matematika 4×35=140 Ljiljana Kalšan

Fizika: nastava

vježbe

2.5×35=87.5

1.5×35=52.5

Hrvoje Negovec

Elektronički sklopovi:

nastava

vježbe

1.5×35=52.5

1.5×35=52.5

Nikola Džida

Goran Ivrlač

Strojarstvo 2×35=70 Anton Marković

Električni strojevi:

nastava

vježbe

3×35=105

3×35=105

Krešimir Orozović

Sklopni aparati 2×35=70 Denis Noth

Električne instalacije 2×35=70 Vladimir Matković

Radioničke vježbe

3×35=105

3×35=105

3×35=105

3×35=105

Dragec Orbanić

Marijana Biuk

Damir Martić

Zvonko Vađon

Izborni program:

električne instalacije

1×35=35

Vladimir Matković

Stručna praksa: 80

UKUPNO: 1540

Page 50: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA I. tehničke škole Tesla...Školski odbor I. tehničke škole Tesla u Zagrebu, Klaićeva 7, na temelju članka 28. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj

41

Razredno vijeće 3.K/A turnus

Strojarstvo

Razrednik/ca: Andraja Ferdelji Sambol

PREDMET PLANIRANI BR. SATI

TJEDNO/GODIŠNJE: NASTAVNIK/CA:

Hrvatski jezik 3×35=105 Dubravka Foršek

Engleski jezik 2×35=70 Dubravka Brandić

Tjelesna i zdravstvena kult. 2×35=70 Marko Lalić

Vjeronauk 1×35=35 Pejo Božić

Matematika 4×35=140 Antonia Ćoić

Fizika 2×35=70 Marinko Srdelić

Tehnička mehanika:

nastava

vježbe

1×35=35

2×35=70

Krešimir Pizent

Termodinamika 2×35=70 Filip Mateša

Hidraulički i pneumatski

strojevi i uređaji:nastava

vježbe

1×35=35

2×35=70

Valentina Latin Ivezić

Elektrotehnika: nastava

vježbe

2×35=70

2×35=70

Tina Hriberski

Strojarske konstrukcije:

nastava

vježbe

2×35=70

4×35=70

Mile Mioković

Alatni strojevi: nastava

vježbe

1×35=35

2×35=70

Gordana Erić

Radioničke vježbe i

praktikum

2×35=70

2×35=70

2×35=70

2×35=70

Krešimir Čorić

Krešimir Čorić

Boris Vukšić

Feri Čiradžija

Stručna praksa: 80

UKUPNO: 1400

Page 51: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA I. tehničke škole Tesla...Školski odbor I. tehničke škole Tesla u Zagrebu, Klaićeva 7, na temelju članka 28. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj

42

Razredno vijeće 3.D/B turnus

ELEKTROTEHNIKA-RAČUNALSTVO

Razrednik/ca: Zlatko Dorešić

PREDMET PLANIRANI BR. SATI

TJEDNO/GODIŠNJE: NASTAVNIK/CA:

Hrvatski jezik 3×35=105 Miljenko Buljan

Engleski jezik 2×35=70 Adila Pavelić

Tjelesna i zdravstvena kult. 2×35=70 Mario Borčić

Etika 1×35=35 Ana Vuglač

Vjeronauk 1×35=35 Stjepan Ovčer

Matematika 4×35=140 Romina Macan

Fizika: nastava

vježbe

2.5×35=87.5

1.5×35=52.5

Katarina Jurišić

Elektronički sklopovi:

nastava

vježbe

3×35=105

3×35=105

Alan Avanić

Digitalna elektronika:

nastava

vježbe

1.5×35=52.5

1.5×35=52.5

Sonja Lukač

Finomehanička tehnika 2×35=70 Anton Marković

Električni strojevi i uređaji:

nastava

vježbe

1.5×35=52.5

1.5×35=52.5

Vladimir Matković

Informacije i komunikacije:

nastava

vježbe

1.5×35=52.5

1.5×35=52.5

Paulin Đedović

Radioničke vježbe

3×35=105

3×35=105

3×35=105

3×35=105

Zvonko Vađon

Damir Martić

Mario Banušić

Zlatko Dorešić

Izborni program:

računalstvo

1×35=35

Mario Banušić

Stručna praksa: 80

UKUPNO: 1610

Page 52: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA I. tehničke škole Tesla...Školski odbor I. tehničke škole Tesla u Zagrebu, Klaićeva 7, na temelju članka 28. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj

43

Razredno vijeće 3.E/B turnus

ELEKTROTEHNIKA-RAČUNALSTVO

Razrednik/ca: Romina Macan

PREDMET PLANIRANI BR. SATI

TJEDNO/GODIŠNJE: NASTAVNIK/CA:

Hrvatski jezik 3×35=105 Miljenko Buljan

Engleski jezik 2×35=70 Adila Pavelić

Tjelesna i zdravstvena kult. 2×35=70 Mario Borčić

Vjeronauk 1×35=35 Stjepan Ovčar

Matematika 4×35=140 Romina Macan

Fizika: nastava

Vježbe

2.5×35=87.5

1.5×35=52.5

Katarina Jurišić

Elektronički sklopovi:

nastava

vježbe

3×35=105

3×35=105

Alan Avanić

Digitalna elektronika:

nastava

vježbe

1.5×35=52.5

1.5×35=52.5

Sonja Lukač

Finomehanička tehnika 2×35=70 Anton Marković

Električni strojevi i uređaji:

nastava

vježbe

1.5×35=52.5

1.5×35=52.5

Krešimir Orozović

Informacije i komunikacije:

nastava

vježbe

1.5×35=52.5

1.5×35=52.5

Paulin Đedović

Radioničke vježbe

3×35=105

3×35=105

3×35=105

3×35=105

Zvonko Vađon

Damir Martić

Mario Banušić

Ivica Jelavić

Izborni program:

računalstvo

1×35=35

Mario Banušić

Stručna praksa: 80

UKUPNO: 1610

Page 53: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA I. tehničke škole Tesla...Školski odbor I. tehničke škole Tesla u Zagrebu, Klaićeva 7, na temelju članka 28. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj

44

Razredno vijeće 3.F/B turnus

ELEKTROTEHNIKA-ROBOTIKA

Razrednik/ca: Božena Peraković

PREDMET PLANIRANI BR. SATI

TJEDNO/GODIŠNJE: NASTAVNIK/CA:

Hrvatski jezik 3×35=105 Miljenko Buljan

Engleski jezik 2×35=70 Adila Pavelić

Njemački jezik 2×35=70 Tatjana Antić

Tjelesna i zdravstvena kult. 2×35=70 Mario Borčić

Etika 1×35=35 Ana Vuglač

Vjeronauk 1×35=35 Stjepan Ovčar

Matematika 4×35=140 Božena Peraković

Fizika: nastava

Vježbe

2.5×35=87.5

1.5×35=52.5

Katarina Jurišić

Elektronički sklopovi:

nastava

vježbe

3×35=105

3×35=105

Alan Avanić

Digitalna elektronika:

nastava

vježbe

1.5×35=52.5

1.5×35=52.5

Sonja Lukač

Finomehanička tehnika 2×35=70 Anton Marković

Električni strojevi i uređaji:

nastava

vježbe

1.5×35=52.5

1.5×35=52.5

Krešimir Orozović

Informacije i komunikacije:

nastava

vježbe

1.5×35=52.5

1.5×35=52.5

Paulin Đedović

Radioničke vježbe

3×35=105

3×35=105

3×35=105

3×35=105

Zvonko Vađon

Damir Martić

Mario Banušić

Ivica Jelavić

Izborni program:

računalstvo

1×35=35

Mario Banušić

Stručna praksa: 80

UKUPNO: 1610

Page 54: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA I. tehničke škole Tesla...Školski odbor I. tehničke škole Tesla u Zagrebu, Klaićeva 7, na temelju članka 28. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj

45

Razredno vijeće 3.H/B turnus

ELEKTROTEHNIKA-ENERGETIKA

Razrednik/ca: Krešimir Orozović

PREDMET PLANIRANI BR. SATI

TJEDNO/GODIŠNJE: NASTAVNIK/CA:

Hrvatski jezik 3×35=105 Miljenko Buljan

Engleski jezik 2×35=70 Kornelija Gorup

Njemački jezik 2x35=70 Tatjana Antić

Tjelesna i zdravstvena kult. 2×35=70 Mario Borčić

Etika 1×35=35 Ana Vuglač

Vjeronauk 1×35=35 Stjepan Ovčar

Matematika 4×35=140 Božena Peraković

Fizika: nastava

vježbe

2.5×35=87.5

1.5×35=52.5

Bernardica Božić

Elektronički sklopovi:

nastava

vježbe

1.5×35=52.5

1.5×35=52.5

Nikola Džida

Goran Ivrlač

Strojarstvo 2×35=70 Anton Marković

Električni strojevi:

nastava

vježbe

3×35=105

3×35=105

Krešimir Orozović

Sklopni aparati 2×35=70 Denis Noth

Električne instalacije 2×35=70 Vladimir Matković

Radioničke vježbe

3×35=105

3×35=105

3×35=105

3×35=105

Ivica Jelavić

Petar Tomljanović

Damir Martić

Zvonko Vađon

Izborni program:

električne instalacije

1×35=35

Vladimir Matković

Stručna praksa: 80

UKUPNO: 1540

Page 55: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA I. tehničke škole Tesla...Školski odbor I. tehničke škole Tesla u Zagrebu, Klaićeva 7, na temelju članka 28. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj

46

Razredno vijeće 3.L/B turnus

STROJARSTVO

Razrednik/ca: Mile Mioković

PREDMET PLANIRANI BR. SATI

TJEDNO/GODIŠNJE: NASTAVNIK/CA:

Hrvatski jezik 3×35=105 Ivana Klarić

Engleski jezik 2×35=70 Adila Pavelić

Njemački jezik 2x35=70 Tatjana Antić

Tjelesna i zdravstvena kult. 2×35=70 Marko Hgetić

Etika 1×35=35 Ana Vuglač

Vjeronauk 1×35=35 Stjepan Ovčar

Matematika 4×35=140 Stjepan Crnolatac

Fizika 2×35=70 Katarina Jurišić

Tehnička mehanika:

nastava

vježbe

1×35=35

2×35=70

Krešimir Pizent

Termodinamika 2×35=70 Filip Mateša

Hidraulički i pneumatski

strojevi i uređaji:nastava

vježbe

1×35=35

2×35=70

Valentina Latin Ivezić

Elektrotehnika: nastava

vježbe

2×35=70

2×35=70

Novi profesor elektro grupe

predmeta

Strojarske konstrukcije:

nastava

vježbe

2×35=70

4×35=70

Mile Mioković

Alatni strojevi: nastava

vježbe

1×35=35

2×35=70

Ivo Slade

Radioničke vježbe i

praktikum

2×35=70

2×35=70

2×35=70

2×35=70

Krešimir Čorić

Gordana Erić

Boris Vukšić

Feri Čiradžija

Stručna praksa: 80

UKUPNO: 1400

Page 56: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA I. tehničke škole Tesla...Školski odbor I. tehničke škole Tesla u Zagrebu, Klaićeva 7, na temelju članka 28. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj

47

Razredno vijeće 4.A/A turnus

ELEKTROTEHNIKA-RAČUNALSTVO

Razrednik/ca: Zlatko Šutalo

PREDMET PLANIRANI BR. SATI

TJEDNO/GODIŠNJE: NASTAVNIK/CA:

Hrvatski jezik 3×32=96 Dubravka Foršek

Engleski jezik 2×32=64 Dubravka Brandić

Njemački jezik 2x35=70 Tatjana Antić

Politika i gospodarstvo 2×32=64 Nedeljka Vujanić Lešnik

Tjelesna i zdravstvena kult. 2×32=64 Vjekoslav Ditrih

Vjeronauk 1×32=32 Pejo Božić

Matematika 4×32=128 Sandra Čulo

Fizika: nastava

vježbe

2.5×32=80

1.5×32=48

Damir Barić

Automatsko vođenje procesa

nastava

vježbe

1.5×32=48

1.5×32=48

Velibor Ravlić

Elektronička instrumentacija:

nastava

vježbe

1.5×32=48

1.5×32=48

Nikola Džida

Mikroračunala: nastava

vježbe

1×32=32

1×32=32

Andreja Štancl

VF sklopovi i sustavi:

nastava

vježbe

1.5×32=48

1.5×32=48

Tina Hriberski

Radioničke vježbe

3×32=96

3×32=96

3×32=96

3×32=96

Goran Ivrlač/Mato Barbarić

Mario MAtijević

Dragec Orbanić

Zlatko Šutalo Izborni prog.: Računalne mreže

nastava

vježbe

2×32=64

3×32=96

Zlatko Jurelinac

Završni rad: 80

UKUPNO: 1536

Page 57: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA I. tehničke škole Tesla...Školski odbor I. tehničke škole Tesla u Zagrebu, Klaićeva 7, na temelju članka 28. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj

48

Razredno vijeće 4.B/A turnus

ELEKTROTEHNIKA-RAČUNALSTVO

Razrednik/ca: Dubravka Brandić

PREDMET PLANIRANI BR. SATI

TJEDNO/GODIŠNJE: NASTAVNIK/CA:

Hrvatski jezik 3×32=96 Dubravka Foršek

Engleski jezik 2×32=64 Dubravka Brandić

Politika i gospodarstvo 2×32=64 Nedeljka Vujanić Lešnik

Tjelesna i zdravstvena kult. 2×32=64 Vjekoslav Ditrih

Etika 1x32=32 Ana Vuglač

Vjeronauk 1×32=32 Pejo Božić

Matematika 4×32=128 Sandra Čulo

Fizika: nastava

vježbe

2.5×32=80

1.5×32=48

Damir Barić

Automatsko vođenje procesa

nastava

vježbe

1.5×32=48

1.5×32=48

Velibor Ravlić

Elektronička instrumentacija:

nastava

vježbe

1.5×32=48

1.5×32=48

Nikola Džida

Mikroračunala: nastava

vježbe

1×32=32

1×32=32

Andreja Štancl

VF sklopovi i sustavi:

nastava

vježbe

1.5×32=48

1.5×32=48

Tina Hriberski

Radioničke vježbe

3×32=96

3×32=96

3×32=96

3×32=96

Goran Ivrlač/Mato Barbarić

Mario Matijević

Dragec Orbanić

Milenko Simć Izborni prog.: Računalne mreže

nastava

vježbe

2×32=64

3×32=96

Zlatko Jurelinac

Završni rad: 80

UKUPNO: 1536

Page 58: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA I. tehničke škole Tesla...Školski odbor I. tehničke škole Tesla u Zagrebu, Klaićeva 7, na temelju članka 28. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj

49

Razredno vijeće 4.C/A turnus

ELEKTROTEHNIKA-RAČUNALSTVO

Razrednik/ca: Damir Barić

PREDMET PLANIRANI BR. SATI

TJEDNO/GODIŠNJE: NASTAVNIK/CA:

Hrvatski jezik 3×32=96 Ivona Radačić

Engleski jezik 2×32=64 Dubravka Brandić

Politika i gospodarstvo 2×32=64 Nedeljka Vujanić Lešnik

Tjelesna i zdravstvena kult. 2×32=64 Vjekoslav Ditrih

Vjeronauk 1×32=32 Pejo Božić

Matematika 4×32=128 Sandra Čulo

Fizika: nastava

vježbe

2.5×32=80

1.5×32=48

Damir Barić

Automatsko vođenje procesa

nastava

vježbe

1.5×32=48

1.5×32=48

Velibor Ravlić

Elektronička instrumentacija:

nastava

vježbe

1.5×32=48

1.5×32=48

Nikola Džida

Mikroračunala: nastava

vježbe

1×32=32

1×32=32

Andreja Štancl

VF sklopovi i sustavi:

nastava

vježbe

1.5×32=48

1.5×32=48

Tina Hriberski

Radioničke vježbe

3×32=96

3×32=96

3×32=96

3×32=96

Foran Ivrlač/Mato Barbarić

Mario Matijević

Dragec Orbanić

Milenko Simić Izborni prog.: Računalne mreže

nastava

vježbe

2×32=64

3×32=96

Zlatko Jurelinac

Završni rad: 80

UKUPNO: 1536

Page 59: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA I. tehničke škole Tesla...Školski odbor I. tehničke škole Tesla u Zagrebu, Klaićeva 7, na temelju članka 28. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj

50

Razredno vijeće 4.G/A turnus

ELEKTROTEHNIKA-ENERGETIKA

Razrednik/ca: Hrvoje Negovec

PREDMET PLANIRANI BR. SATI

TJEDNO/GODIŠNJE: NASTAVNIK/CA:

Hrvatski jezik 3×32=96 Ivona Radačić

Engleski jezik 2×32=64 Ana Jakić

Njemački jezik 2x32=64 Tatjana Antić

Politika i gospodarstvo 2×32=64 Nedeljka Vujanić Lešnik

Tjelesna i zdravstvena kult. 2×32=64 Vjekoslav Ditrih

Etika 1x32=32 Ana Vuglač

Vjeronauk 1×32=32 Pejo Božić

Matematika 4×32=128 Sandra Čulo

Fizika: nastava

vježbe

2.5×32=80

1.5×32=48

Hrvoje Negovec

Automatsko vođenje procesa

nastava

vježbe

1.5×32=48

1.5×32=48

Velibor Ravlić

Elektroenergetika 2×32=64 Vladimir Matković

Energetska elektronika:

nastava

vježbe

1.5×32=48

1.5×32=48

Nikola Džida

Goran Ivrlač

Elektromotorni pogoni:

nastava

vježbe

1.5×32=48

1.5×32=48

Denis Noth

Radioničke vježbe

3×32=96

3×32=96

3×32=96

3×32=96

Goran Ivrlač/Mato Barbarić

Goran Ecimović

Dragec Orbanić

Krešimir Orozović

Izborni prog.: Obnovljivi izvori

energije: nastava:

Vježbe:

2x32=64

3x32=96

Denis Noth

Završni rad: 80

UKUPNO: 1472

Page 60: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA I. tehničke škole Tesla...Školski odbor I. tehničke škole Tesla u Zagrebu, Klaićeva 7, na temelju članka 28. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj

51

Razredno vijeće 4.K/A turnus

STROJARSTVO

Razrednik/ca: Darislav Štracak

PREDMET PLANIRANI BR. SATI

TJEDNO/GODIŠNJE: NASTAVNIK/CA:

Hrvatski jezik 3×32=96 Ivona Radačić

Engleski jezik 2×32=64 Ana Jakić

Politika i gospodarstvo 2×32=64 Nedeljka Vujanić Lešnik

Tjelesna i zdravstvena kult. 2×32=64 Vjekoslav Ditrih

Vjeronauk 1×32=32 Pejo Božić

Matematika 4×32=128 Ljiljana Arpaš Brkić

Toplinski strojevi i uređaji 3×32=96 Valentina Latin Ivezić

Strojarske konstrukcije:

nastava

vježbe

2×32=64

4×32=128

Mile Mioković

Alatni strojevi: nastava

vježbe

1×32=32

2×32=64

Gordana Erić

Mjerenje i kontrola: nastava

vježbe

1×32=32

2×32=64

Darislav Štracak

Alati i naprave: nastava

vježbe

1×32=32

2×32=64

Zvonimir Petković

Tehnološki procesi: nastava

vježbe

1×32=32

2×32=64

Darislav Štracak

Regulacija i uprav.: nastava

vježbe

1×32=32

2×32=64

Filip Mateša

Radioničke vježbe i

praktikum

2×32=64

2×32=64

2×32=64

2×32=64

Branko Gužvinec

Krešimir Čorić

Štracak Darislav

Krešimir Čorić

Završni rad: 80 UKUPNO: 1440

Page 61: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA I. tehničke škole Tesla...Školski odbor I. tehničke škole Tesla u Zagrebu, Klaićeva 7, na temelju članka 28. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj

52

Razredno vijeće 4.D/B turnus

ELEKTROTEHNIKA-RAČUNALSTVO

Razrednik/ca: Damir Pavlović

PREDMET PLANIRANI BR. SATI

TJEDNO/GODIŠNJE: NASTAVNIK/CA:

Hrvatski jezik 3×32=96 Katarina Tokić

Engleski jezik 2×32=64 Adila Pavelić

Politika i gospodarstvo 2×32=64 Nedeljka Vujanić Lešnik

Tjelesna i zdravstvena kult. 2×32=64 Mario Borčić

Vjeronauk 1×32=32 Stjepan Ovčer

Matematika 4×32=128 Romina Macan

Fizika: nastava

vježbe

2.5×32=80

1.5×32=48

Damir Pavlović

Automatsko vođenje procesa

nastava

vježbe

1.5×32=48

1.5×32=48

Vedran Likačić

Elektronička instrumentacija:

nastava

vježbe

1.5×32=48

1.5×32=48

Zlatko Dorešić

Mikroračunala: nastava

vježbe

1×32=32

1×32=32

Mario Banušić

VF sklopovi i sustavi:

nastava

vježbe

1.5×32=48

1.5×32=48

Zlatko Dorešić

Radioničke vježbe

3×32=96

3×32=96

3×32=96

3×32=96

Goran Ivrlač/Mato Barbarić

Mario Matijević

Ivica Jelavić

Milenko Simić Izborni prog.: Računalne mreže

nastava

vježbe

2×32=64

3×32=96

Milenko Simić

Završni rad: 80

UKUPNO: 1536

Page 62: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA I. tehničke škole Tesla...Školski odbor I. tehničke škole Tesla u Zagrebu, Klaićeva 7, na temelju članka 28. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj

53

Razredno vijeće 4.E/B turnus

ELEKTROTEHNIKA-RAČUNALSTVO

Razrednik/ca: Adila Pavelić

PREDMET PLANIRANI BR. SATI

TJEDNO/GODIŠNJE: NASTAVNIK/CA:

Hrvatski jezik 3×32=96 Miljenko Buljan

Engleski jezik 2×32=64 Adila Pavelić

Politika i gospodarstvo 2×32=64 Nedeljka Vujanić Lešnik

Tjelesna i zdravstvena kult. 2×32=64 Mario Borčić

Etika 1×32=32 Ana Vuglač

Vjeronauk 1×32=32 Stjepan Ovčar

Matematika 4×32=128 Romina Macan

Fizika: nastava

vježbe

2.5×32=80

1.5×32=48

Vanja Vučinić

Automatsko vođenje procesa

nastava

vježbe

1.5×32=48

1.5×32=48

Vedran Lukačić

Elektronička instrumentacija:

nastava

vježbe

1.5×32=48

1.5×32=48

Zlatko Dorešić

Mikroračunala: nastava

vježbe

1×32=32

1×32=32

Mario Banušić

VF sklopovi i sustavi:

nastava

vježbe

1.5×32=48

1.5×32=48

Zlatko Dorešić

Radioničke vježbe

3×32=96

3×32=96

3×32=96

3×32=96

Goran Ivrlač/Mato Barbarić

Mario Matijević

Ivica Jelavić

Milenko Simić Izborni prog.: Računalne mreže

nastava

vježbe

2×32=64

3×32=96

Milenko Simić

Stručna praksa: 80

UKUPNO: 1536

Page 63: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA I. tehničke škole Tesla...Školski odbor I. tehničke škole Tesla u Zagrebu, Klaićeva 7, na temelju članka 28. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj

54

Razredno vijeće 4.F/B turnus

ELEKTROTEHNIKA-ROBOTIKA

Razrednik/ca: Miljenko Buljan

PREDMET PLANIRANI BR. SATI

TJEDNO/GODIŠNJE: NASTAVNIK/CA:

Hrvatski jezik 3×32=96 Miljenko Buljan

Engleski jezik 2×32=64 Adila Pavelić

Njemački jezik 1×32=32 Tatjana Antić

Politika i gospodarstvo 2×32=64 Nedeljka Vujanić Lešnik

Tjelesna i zdravstvena kult. 2×32=64 Mario Borčić

Etika 1×32=32 Ana Vuglač

Vjeronauk 1×32=32 Stjepan Ovčar

Matematika 4×32=128 Stjepan Crnolatac

Fizika: nastava

vježbe

2.5×32=80

1.5×32=48

Vanja Vučinić

Automatsko vođenje procesa

nastava

vježbe

1.5×32=48

1.5×32=48

Vedran Lukačić

Elektronička instrumentacija:

nastava

vježbe

1.5×32=48

1.5×32=48

Zlatko Dorešić

Mikroračunala: nastava

vježbe

1×32=32

1×32=32

Mario Banušić

VF sklopovi i sustavi:

nastava

vježbe

1.5×32=48

1.5×32=48

Zlatko Dorešić

Radioničke vježbe

3×32=96

3×32=96

3×32=96

3×32=96

Mario Matijević

Ivica Jelavić

Milenko Simić

Goran Ivrlač/Mato Barbarić

Izborni prog.: Robotika 3×32=96 Mario Matijević

Završni rad: 80

UKUPNO: 1472

Page 64: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA I. tehničke škole Tesla...Školski odbor I. tehničke škole Tesla u Zagrebu, Klaićeva 7, na temelju članka 28. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj

55

Razredno vijeće 4.H/B turnus

ELEKTROTEHNIKA-ENERGETIKA

Razrednik/ca: Stjepan Ovčar

PREDMET PLANIRANI BR. SATI

TJEDNO/GODIŠNJE: NASTAVNIK/CA:

Hrvatski jezik 3×32=96 Ivana Klarić

Engleski jezik 2×32=64 Adila Pavelić

Politika i gospodarstvo 2×32=64 Ružica Bošnjak

Tjelesna i zdravstvena kult. 2×32=64 Mario Borčić

Vjeronauk 1×32=32 Stjepan Ovčar

Matematika 4×32=128 Romina Macan

Fizika: nastava

vježbe

2.5×32=80

1.5×32=48

Damir Pavlović

Damir Pavlović

Automatsko vođenje procesa

nastava

vježbe

1.5×32=48

1.5×32=48

Vedran Lukačić

Elektroenergetika 2×32=64 Vladimir Matković

Energetska elektronika:

nastava

vježbe

1.5×32=48

1.5×32=48

Nikola Džida

Goran Ivrlač

Elektromotorni pogoni:

nastava

vježbe

1.5×32=48

1.5×32=48

Denis Noth

Radioničke vježbe

3×32=96

3×32=96

3×32=96

3×32=96

Goran Ivrlač/Mato Barbarić

Radovan Kosanović

Ivica Jelavić

Krešimir Orozović

Izborni prog.: Obnovljivi izvori

energije: nastava:

Vježbe:

2x32=64

3x32=96

Denis Noth

Završni rad: 80

UKUPNO: 1472

Page 65: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA I. tehničke škole Tesla...Školski odbor I. tehničke škole Tesla u Zagrebu, Klaićeva 7, na temelju članka 28. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj

56

Razredno vijeće 4.L/B turnus

STROJARSTVO

Razrednik/ca: Krešimir Pizent

PREDMET PLANIRANI BR. SATI

TJEDNO/GODIŠNJE: NASTAVNIK/CA:

Hrvatski jezik 3×32=96 Katarina Tokić

Engleski jezik 2×32=64 Ivana Tonžetić Budošan

Politika i gospodarstvo 2×32=64 Ružica Bošnjak

Tjelesna i zdravstvena kult. 2×32=64 Mario Borčić

Etika 1x32=32 Ana Vuglač

Vjeronauk 1×32=32 Stjepan Ovčar

Matematika 4×32=128 Ljiljana Arpaš Brkić

Toplinski strojevi i uređaji 3×32=96 Valentina Latin Ivezić

Strojarske konstrukcije:

nastava

vježbe

2×32=64

4×32=128

Mile Mioković

Alatni strojevi: nastava

vježbe

1×32=32

2×32=64

Gordana Erić

Mjerenje i kontrola: nastava

vježbe

1×32=32

2×32=64

Darislav Štracak

Alati i naprave: nastava

vježbe

1×32=32

2×32=64

Zvonimir Petković

Tehnološki procesi: nastava

vježbe

1×32=32

2×32=64

Darislav Štracak

Regulacija i uprav.: nastava

vježbe

1×32=32

2×32=64

Filip Mateša

Radioničke vježbe i

praktikum

2×32=64

2×32=64

2×32=64

2×32=64

Branko Gužvinec

Krešimir Čorić

Štracak Darislav

Krešimir Pizent

Završni rad: 80 UKUPNO: 1440

Page 66: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA I. tehničke škole Tesla...Školski odbor I. tehničke škole Tesla u Zagrebu, Klaićeva 7, na temelju članka 28. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj

57

11. Plan i program zanimanja

11.1 Elektrotehničar

Rb Predmet zajednički dio 1.r 2.r 3.r 4.r

sati sati sati sati

1. Hrvatski jezik 3 3 3 3

2. Strani jezik ENGLESKI 2 2 2 2

2. Strani jezik NJEMAČKI 2 2 2 2

3. Povijest 2 2 - -

4. Zemljopis 2 1 - -

5. Politika i gospodarstvo - - - 2

6. Tjelesna i zdravstvena kultura 2 2 2 2

7. Etika 1 1 1 1

7. Vjeronauk 1 1 1 1

8. Matematika 4 4 4 4

9. Fizika 3 3 3 3

10. Kemija 2 - - -

11. Biologija 1 - - -

12. Računalstvo 2 2 - -

13. Tehničko crtanje i dokument. 2 - - -

14. Osnove elektrotehnike 4 3 - -

15. Mjerenja u elektrotehnici - 3 - -

16. Elektrotehnički materijali i komp. - 2 - -

17. Automatsko vođenje procesa - - - 2

18. Radioničke vježbe 2 4 - -

Izborni blok A ili B - - 17 13

UKUPNO 32 32 32 32

Stručna praksa 80 80 40

Izborni blok A

19. Elektronički sklopovi - - 4 -

20. Digitalna elektronika - - 2 -

21. Finomehanička tehnika - - 2 -

22. Električni strojevi i uređaji - - 2 -

23. Informacije i komunikacije - - 2 -

24. Elektronička instrumentacija - - - 2

25. Mikroračunala - - - 2

26. VF sklopovi i sustavi - - - 2

27. Radioničke vježbe - - 4 4

Izborni program škole - - 1 3

Izborni blok B

19. Elektronički sklopovi - - 2 -

20. Strojarstvo - - 2 -

21. Električni strojevi - - 4 -

22. Sklopni aparati - - 2 -

23. Električne instalacije - - 2 -

24. Elektroenergetika - - - 2

25. Energetska elektronika - - - 2

26. Elektromotorni pogoni - - - 2

27. Radioničke vježbe - - 4 4

Izborni program škole - - 1 3

Page 67: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA I. tehničke škole Tesla...Školski odbor I. tehničke škole Tesla u Zagrebu, Klaićeva 7, na temelju članka 28. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj

58

11.2 Strojarski tehničar

Rb Predmet zajednički dio 1.r 2.r 3.r 4.r

sati sati sati sati

1. Hrvatski jezik 3 3 3 3

2. Strani jezik ENGLESKI 2 2 2 2

2. Strani jezik NJEMAČKI 2 2 2 2

3. Povijest 2 2 - -

4. Zemljopis 2 1 - -

5. Politika i gospodarstvo - - - 2

6. Tjelesna i zdravstvena kultura 2 2 2 2

7. Etika 1 1 1 1

7. Vjeronauk 1 1 1 1

8. Matematika 4 4 3 3

9. Fizika 2 2 2 -

10. Kemija 3 - - -

11. Biologija 1 - - -

12. Računalstvo 2 2 - -

13. Tehničko crtanje i nac. geometrija 2 2 - -

Zajednički dio 26 21 13 13

Stručni dio 6 11 19 19

UKUPNO 32 32 32 32

Stručna praksa 80 80 40

14. Tehnička mehanika 2 2 2 -

15. Tehnički materijali 2 1 - -

16. Elementi strojeva - - 3 -

17. Termodinamika - - 2 -

18. Hidraulika i pneumatika - 2 - -

19. Toplinski strojevi i uređaji - - - 3

20. Hidraulični i pneumatski str. i ur. - - 2 -

21. Elektrotehnika - - 3 -

22. Strojarske konstrukcije - - 3 -

23. Alatni strojevi - - 2 2

24. Mjerenje i kontrola - - - 2

25. Alati i naprave - - 2 2

26. Tehnološki procesi - - - 2

27. Regulacija i upravljanje - - - 2

28. Obrada materijala 2 3 - -

29. Radioničke vježbe i praktikum - - 4 4

Page 68: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA I. tehničke škole Tesla...Školski odbor I. tehničke škole Tesla u Zagrebu, Klaićeva 7, na temelju članka 28. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj

59

12. Obrazovanje odraslih

12.1 Planovi i programi obrazovanja odraslih

A) Područje rada: ELEKTROTEHNIKA

Zanimanje ( program ) :

1. Elektromonter specijalist za elektroenergetska postrojenja

2. Elektrotehničar specijalist za energetsku elektroniku

3. Elektrotehničar

4. Elektromonter

B) Područje rada: STROJARSTVO

1. Strojarski tehničar

2. Programer strojeva upravljanih brojčano

3. Rukovatelj brojčano upravljanim strojem za obradu kovina

Podaci o subjektu koji izvodi programe

I. tehnička škola Tesla osnovana je aktom Trgovačkog suda u Zagrebu, Reg. ul. broj 1 – 1337,

Fi 28890/94.

Sjedište škole je u Zagrebu, Klaićeva 7.

Tel. : 3771 880

Fax : 3765 329

Primanje stranaka i obavljanje administrativnih poslova vrši se u sobi br. 12 u prizemlju.

Prostorni i materijalno–tehnički uvjeti rada

Za realizaciju programa Obrazovanja odraslih na raspolaganju su učionice, laboratoriji i

praktikumi te oprema i sredstva I. tehničke škole Tesla.

Page 69: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA I. tehničke škole Tesla...Školski odbor I. tehničke škole Tesla u Zagrebu, Klaićeva 7, na temelju članka 28. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj

60

Plan godišnjih aktivnosti

Red.

broj Aktivnosti Trajanje

1. Raspisivanje natječaja i poduzimanje promidžbenih aktivnosti na planu

informiranja potencijalnih kandidata za upis u program

01.09. - 01.10.2017.

2. Primanje prijava na natječaj 01.09. - 08.09.2017.

3. Pregled dokumentacije i upis kandidata 15.09. - 22.09.2017.

4. Upis primljenih kandidata 25.09. - 29.09.2017.

5. Trajanje izvođenja nastave u redovitom obliku 25.09. 2017.–

15.06.2018.

6. Trajanje izvođenja nastave u konzultativno-instruktivnom obliku 25.9.2017. –

15.06.2018.

7. Popravni ispiti 18.06. – 31.08.2018.

8. Završni ispit zimski rok 5. 2. 2018.

9. Završni ispit ljetni rok 26. – 28. 6. 2018.

10. Završni ispit jesenski rok 24. 8. 2018.

Elektromonter specijalist za elektroenergetska postrojenja

Redovna nastava :

Red.

broj Predmet

Dani u tjednu

Pon. Utorak Srijeda Četvrtak

1. Matematika 4 sata

2. Psihologija rada 4 sata

3. Elektronička računala 4 sata

4. Mjerenja u elektrotehnici 4 sata

5. Automatsko vođenje procesa 4 sata

6. Rasklopna postrojenja 4 sata

7. Vodovi visokog napona 4 sata

8. Električne mreže 4 sata

9. Regulacija u elektroenergetskim postrojenjima 4 sata

Ukupno : 544 sata

Page 70: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA I. tehničke škole Tesla...Školski odbor I. tehničke škole Tesla u Zagrebu, Klaićeva 7, na temelju članka 28. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj

61

Elektrotehničar specijalist za energetsku elektroniku

Redovna nastava :

Red.

broj Predmet

Dani u tjednu

Pon. Utorak Srijeda Četvrtak

1. Matematika 4 sata

2. Psihologija rada 4 sata

3. Elektronička računala 4 sata

4. Mjerenja u elektrotehnici 4 sata

5. Automatsko vođenje procesa 4 sata

6. Elementi energetske elektronike 4 sata

7. Ispravljači u energetskoj elektronici 4 sata

8. Izmjenjivači u energetskoj elektronici 4 sata

9. Uređaji za napajanje 4 sata

Ukupno : 544 sata

Elektrotehničar

Elektromonter

Strojarski tehničar

a) Konzultativno – instruktivni oblik

Red.

broj Predmet

Dani u tjednu

Pon. Utorak Srijeda Četvrtak

1. Hrvatski jezik 2 sata

2. Engleski ili njemački jezik 2 sata

3. Povijest 2 sata

4. Zemljopis 2 sata

5. Politika i gospodarstvo 2 sata

6. Tjelesna i zdravstvena kultura 2 sata

7. Vjeronauk / Etika 2 sata

8. Matematika 2 sata

9. Fizika 2 sata

10. Kemija 2 sata

11. Biologija 2 sata

12. Računalstvo 2 sata

13. Tehničko crtanje i dokumentacija 2 sata

14. Osnove elektrotehnike 2 sata

15. Mjerenja u elektrotehnici 2 sata

16. Elektrotehnički materijali 2 sata

17. Automatsko vođenje procesa 2 sata

18. Radioničke vježbe 2 sata

19. Izborni blok A i blok B 2 sata

20. Tehnička mehanika 2 sata

21. Tehnički materijali

22. Elementi strojeva

Page 71: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA I. tehničke škole Tesla...Školski odbor I. tehničke škole Tesla u Zagrebu, Klaićeva 7, na temelju članka 28. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj

62

23. Termodinamika 2 sata

24. Hidraulika i pneumatika 2 sata

25. Mjerenje i kontrola 2 sata

26. Alati i naprave

27. Tehnološki procesi 2 sata

28. Regulacija i upravljanje 2 sata

29. Obrada materijala 2 sata

30. Radioničke vježbe 2 sata

31. Metalne konstrukcije 2 sata

32. Tehnologija bravarije 2 sata

Ukoliko se upiše manji broj kandidata, predavanja će se održavati u dogovoru sa

pojedinim predmetnim nastavnicima!

b) Plan ispitnih rokova

Polaznici koji pohađaju redovnu nastavu ocjenjuju se za vrijeme nastave.

Polaznici koji imaju konzultativno – instruktivnu nastavu imaju ispite u zimskom i ljetnom

ispitnom roku ili po dogovoru sa predmetnim nastavnikom, u pravilu nakon odslušanih

predavanja, a sve treba biti pravodobno oglašeno na oglasnoj ploči i internetskoj stranici

škole.

12.2 Kadrovi

a) Kadrovi zaposleni kod nas, a sudjelovat će u ostvarenju programa

Red.

broj Ime i prezime

Stručna

sprema Predmeti koje će predavati

1. Vanja Vučinić VSS Fizika

2. Katarina Jurišić VSS Fizika

3. Barbara Babić Zebić VSS Kemija

4. Ivana Tonžetić VSS Engleski jezik

5. Tatjana Antić VSS Njemački jezik

6. Nedeljka Vujanić Lešnik VSS Politika i gospodarstvo

7. Ana Vuglač VSS Etika

8. Stjepan Ovčar VSS Vjeronauk

9. Andreja Ferdelji Sambol VSS Povijest

10. Štefica Barlek Mohenski VSS Zemljopis

11. Miljenko Buljan VSS Hrvatski jezik

12. Romina Macan VSS Matematika

13. Vjekoslav Ditrih VSS Tjelesna i zdravstvena kultura

14. Nela Car VSS Psihologija rada

15. Davorka Suman VSS Biologija

16. Krešimir Orozović VSS Stručni predmeti

17. Ante Bubrić VSS Stručni predmeti

18. Ivanka Sluganović VSS Stručni predmeti

19. Zlatko Jurelinac VSS Stručni predmeti

20. Ivo Slade VSS Stručni predmeti

Page 72: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA I. tehničke škole Tesla...Školski odbor I. tehničke škole Tesla u Zagrebu, Klaićeva 7, na temelju članka 28. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj

63

21. Zlatko Dorešić VSS Stručni predmeti

22. Zvonimir Petković VSS Stručni predmeti

23. Vladimir Matković VSS Stručni predmeti

24. Krešimir Pizent VSS Stručni predmeti

25. Filip Mateša VSS Stručni predmeti

26. Branko Balon VSS Stručni predmeti

27. Goran Ecimović VŠS Stručna praksa

27.

b) Imenovani stručno – pedagoški voditelj

Ime i prezime : Filip Mateša, mag. ing. mech.

Naziv programa : Obrazovanje odraslih

Završen fakultet, zvanje : FSB, Fakultet strojarstva i brodogradnje

Zaposlen u : I. tehnička škola Tesla, Zagreb

c) Povjerenstvo za utvrđivanje razlikovnih i dopunskih ispita

Predsjednici povjerenstva : Ivanka Sluganović, dipl. ing.

Filip Mateša, mag. ing. mech.

Članovi povjerenstva su predavači nastavnih predmeta, koji se pridružuju povjerenstvu

zavisno od potrebe svakog pojedinačnog slučaja

Page 73: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA I. tehničke škole Tesla...Školski odbor I. tehničke škole Tesla u Zagrebu, Klaićeva 7, na temelju članka 28. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj

64

12.3 Program rada voditelja obrazovanja odraslih

1. ORGANIZACIJA RADA ………………………………………………………..200 sati

Upisi polaznika

Izrada rasporeda polaznika po odjelima.

Organizacija nastave i vođenje andragoške dokumentacije.

Organizacija ispita po ispitnim rokovima.

Organizacija završnih ispita.

Suradnja sa pedagoškom službom.

2. NORMATIVNA DJELATNOST I SURADNJA SA PODUZEĆIMA……………20 sati

Sudjelovanje u Izradi programa osposobljavanja odraslih polaznika.

Određivanje mentora za završni ispit iz poduzeća(kada je to potrebno) i iz škole.

Priprema normativnih akata za obrazovanje odraslih.

3. RAD U ORGANIMA ŠKOLE……………………………………………………..40 sati

Suradnja sa stručnim aktivima.

Suradnja sa komisijom za izbor nastavnika u obrazovanju odraslih.

Sudjelovanje na sjednicama stručnog kolegija.

UKUPNO : 260 sati

Page 74: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA I. tehničke škole Tesla...Školski odbor I. tehničke škole Tesla u Zagrebu, Klaićeva 7, na temelju članka 28. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj

65

13. Vremenik rada za školsku godinu 2017./2018.

RUJAN

01.09.2017. * Sjednica nastavničkog vijeća

04.09.2017. * Početak nastavne godine (B/A turnus)

11.09.2017. * Sjednica Nastavničkog vijeća

13.-18.09.2017. * Roditeljski sastanci učenika svih razreda

28.09.2017. * Konstituiranje Vijeća učenika (u 13:15 h)

* Konstituiranje Vijeća roditelja (u 18:00 h)

* Sjednica nastavničkog vijeća (četvrtak u 19:15 h)

(Za svaku izvanučioničku nastavu imenuje se posebno Povjerenstvo za

provedbu javnoga poziva i izbor najpovoljnije ponude, Pravilnik čl. 14,

st. 1.)

Do 30.09.2017. * Objava kalendara ispita Državne mature na mrežnoj stranici

LISTOPAD

Do 5.10.2017. * Objava vremenika izradbe i obrane završnog rada na oglasnoj

ploči

i na mrežnoj stranici

08.10.2017. * Dan neovisnosti - blagdan RH ( nedjelja )

Do 15.10.2017. *

Upoznavanje učenika završnih razreda sa sadržajem, uvjetima,

načinom i postupkom izradbe i obrane završnog rada

Do 20.10.2017. *

Ravnateljica u suradnji s nastavnicima struke donosi teme za

završni rad za sva tri roka

23.-26.10.2017. * Sjednice razrednih vijeća

26.10.2017. * Sjednica Nastavničkog vijeća i Prosudbenog odbora (četvrtak u 19:15 h)

31.10.2017. Čl. 8., st. (4) Učenici teme za završni rad biraju najkasnije do 31.

listopada tekuće školske godine.

STUDENI

1.11.2017. Svi sveti - blagdan Republike Hrvatske (srijeda)

16.11.2017. Sjednica Nastavničkog vijeća (četvrtak u 19:15 h)

Do 30.11.2017. * Prijava Završnog rada prijavnicom za zimski rok

PROSINAC

01.12.2017. * Prvi dan prijave za ljetni ispitni rok državne mature

7.12.2017. Sjednica Nastavničkog vijeća (četvrtak u 19:15 h)

22.12.2017. * Nenastavni dan (petak)

* Sjednice razrednih vijeća (petak)

* Sjednica nastavničkog vijeća (petak)

27.12.2017. * Početak zimskog odmora učenika (srijeda)

Page 75: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA I. tehničke škole Tesla...Školski odbor I. tehničke škole Tesla u Zagrebu, Klaićeva 7, na temelju članka 28. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj

66

SIJEČANJ

12.01.2018. * Završetak zimskog odmora učenika (petak)

15.01.2018. * Početak 2. polugodišta (ponedjeljak)

18.01.2018. * Sjednica nastavničkog vijeća (četvrtak u 19:15 h)

VELJAČA

01.02. 2018. * Zadnji dan prijave za ljetni ispitni rok državne mature (četvrtak)

05.02.2018. * Obrana završnog rada - zimski rok (ponedjeljak)

08.02.2018. * Sjednica Nastavničkog vijeća (četvrtak u 19:15 h), sastanak Prosudbenog

odbora

13.2.2018. Fašnik u Tesli (utorak)

14.2.2018. Valentinovo u Tesli (srijeda)

27.2.2018. * Dan škole (utorak )

OŽUJAK

12.-14.03.2018. * Sjednice razrednih vijeća

15.03.2018. * Sjednica Nastavničkog vijeća (četvrtak u 19:15 h)

Do 28.03.2018. * Prijava obrane završnog rada prijavnicom za ljetni rok

29.03.2018. Početak proljetnog odmora učenika (četvrtak)

TRAVANJ

6.04.2018. * Završetak proljetnog odmora učenika (petak)

19.04.2018. * Sjednica Nastavničkog vijeća (četvrtak u 19:15 h)

21.4.2018. U subotu 21.4.2018. odrađujemo ponedjeljak 30.4.2018.

30.4.2018. Ponedjeljak 30.4.2018.je odrađen u subotu 21.4.2018.

SVIBANJ

01.05.2018. * Praznik rada - blagdan RH (utorak)

*

22.05.2018. * Završetak nastavne godine za maturante (utorak)

23. i 24.05.2018. Podnošenje zahtjeva učenika IV. razreda za polaganja ispita pred

povjerenstvom (Statut čl. 104.)

23.05.2018. * Sjednice razrednih vijeća 4. razreda – srijeda

24.05.2018. *

Sjednica Nastavničkog vijeća -četvrtak u 19.15 sati - određuje članove

povjerenstva za polaganje ispita iz nastavnog predmeta iz kojeg učenik nije

zadovoljan zaključenom ocjenom

* Raspored ispita pred povjerenstvom na oglasnoj ploči od 20:00 sati

25.05.2018. * Ispiti pred povjerenstvom za učenike 4. razreda, pisani dio od 8:00 sati

petak)

usmeni dio ispita pred povjerenstvom za učenike 4.raz. (petak) od

12:30 sati

26.05.2018. *

Tradicionalni nogometni susret škola ( subota )

Page 76: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA I. tehničke škole Tesla...Školski odbor I. tehničke škole Tesla u Zagrebu, Klaićeva 7, na temelju članka 28. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj

67

28.05.2018. Sjednica Nastavničkog vijeća(datum na svjedodžbama 4. razreda) nakon

ispita pred povjerenstvom (ponedjeljak u 19:15 h)

29.05.2018. * Početak dopunske nastave za uč. IV. raz.(utorak)

31.05.2018. Tijelovo (četvrtak) - blagdan Republike Hrvatske

*

*

LIPANJ

7.06.2018. · Glazbena umjetnost DM

· Etika

8.06.2018. · Logika DM

8.06.2018.

*

Zadji dan predaje pisanog dijela Završnog rada koji je prihvatio

mentor predati u urudžbeni zapisnik skole (petak) ljetni rok

11.06.2018. · Sociologija DM

· Geografija DM

12.06.2018. · Biologija DM

· Psihologija DM

13.06.2018. · Fizika DM

· Politika i gospodarstvo DM

14.06.2018. · Likovna umjetnost DM

15.06.2018. · Kemija DM

· Filozofija DM

15.06.2018. * Završetak nastavne godine (petak) za 1., 2. i 3. razrede

18.06.2018. · Hrvatski jezik (A i B) test

18.06.2018. * Sjednice razrednih vijeća 1., 2. i 3. razreda (ponedjeljak)

18. i 19.06.2018.

* Podnošenje zahtjeva učenika I., II. i III. razreda za polaganja ispita

pred povjerenstvom (Statut čl. 104.)

19.06.2018. · Hrvatski jezik (A i B) esej

20.06.2018. · Informatika DM

· Vjeronauk DM

20.06.2018.

*

Sjednica Nastavničkog vijeća -srijeda u 13.15 sati - određuje članove

povjerenstva za polaganje ispita iz nastavnog predmeta iz kojeg učenik

nije zadovoljan zaključenom ocjenom i sjednica Nastavničkog

vijeća nakon dopunske nastave 4. razreda(datum na svjedodžbama 4.

razreda) (srijeda)

* Prosudbeni odbor raspoređuje učenike za obranu Završnog rada

* Pisani dio ispita pred povjerenstvom od 14:00 sati (srijeda)

21.06.2018. * Usmeni dio ispita pred povjerenstvom ( četvrtak) od 8:00 sati

*

Sjednica Nastavničkog vijeća u 13:15 sati, nakon završetka nastavne

godine i ispita pred povjerenstvom,datum na svj. (četvrtak)

21.06.2018. · Engleski (A i B) DM

22.06.2018. Dan antifašističke borbe (nedjelja) - blagdan Republike Hrvatske

25.06.2018. * Dan državnosti - blagdan RH ( ponedjeljak)

26.06.2018. * · Njemački jezik ( A i B ) DM

Page 77: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA I. tehničke škole Tesla...Školski odbor I. tehničke škole Tesla u Zagrebu, Klaićeva 7, na temelju članka 28. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj

68

· Povijest DM

26.06.2018. * Početak dopunske nastave za uč. I., II. i III. raz. (utorak)

26.-28.06.2018. * Obrana završnog rada u ljetnom roku (utorak, srijeda, četvrtak)

27.06.2018. · Matematika (A i B) DM

28.06.2018.

*

Sjednica Nastavničkog vijeća (datum na svjedodžbi nakon obrane

zavrsnog rada) četvrtak u 13:15 h

29.06.2018. * Podjela razrednih svjedodžbi (petak)

A - turnus u 10:00 sati, B - turnus u 11:00 sati

SRPANJ

06.07.2018. * Završetak dopunske nastave za 1. 2. i 3. raz.

6.07.2018.

*

Sjednica Nastavničkog vijeća nakon dopunske nastave (datum na

svjedodžbama ), petak u 13:15 h i podjela razrednih svjedodžbi za 1. 2. i 3.

raz. prema rasporedu razrednika

9.07.2018.

* Prijave za polaganje popravnih ispita u jesenskom roku (soba 108,

10.00-15.00 sati)

Prijava Završnog rada prijavnicom za jesenski rok

9.07.2018. * Svečana podjela svjedodžbi uč. 4.razeda (ponedjeljak)

10.07.2018. NikolaTesla rođendan

11.07.2018. Objava rezultata DM

13.07.2018. Rok za prigovore DM

16.07.2018. Konačna objava retultata DM (ponedjeljak)

18.07.2018. Podjela svjedodžbi DM

LJETNI PRAZNICI

KOLOVOZ

21.8.2018. * Sjednica Nastavničkog vijeća, 9.00 sati, pisani dio popravnih ispita –

utorak

22.-23.08.2018. * Usmeni dio popravnih ispita

23.08.2018.

* Sjednica Nastavničkog vijeća i Prosudbenog odbora (datum na

svjedodžbama nakon popravnih ispita) u 13:15 h četvrtak

24.08.2018. · Geografija

24.08.2018. * Obrana završnog rada - jesenski rok (nakon jesenskog popravnog roka

) -pet.

24.08.2018. * Sjednica Nastavničkog vijeća (datum na svj. nakon završnih ispita) pet. u

13:15 h

27.08.-31.08.2018.

Školska ekskurzija za

Page 78: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA I. tehničke škole Tesla...Školski odbor I. tehničke škole Tesla u Zagrebu, Klaićeva 7, na temelju članka 28. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj

69

treće raz.

27.08.2018. · Biologija DM

· Psihologija DM

28.08.2018. · Hrvatski jezik (A i B) test

· Glazbena umjetnost

29.08.2018. · Hrvatski jezik (A i B) esej

· Logika

30.08.2018. · Fizika DM

· Politika i gospodarstvo DM

31.08.2018. · Matematika (A i B) DM

· Etika

14. Plan i program školskih izleta i ekskurzija

Razredni

odjel Razrednik Odredište Vrijeme

1.A Barbara Babić Zebić Smiljan i adrenalinski park u Gospiću Travanj/svibanj 2018. 1.B Ivona Boban Gardaland Travanj/svibanj 2018. 1.C Ružica Bošnjak Gardaland Travanj/svibanj 2018.

1.D Mario Borčić Gardaland Travanj/svibanj 2018. 1.E Vanja Vučinić Gardaland Travanj/svibanj 2018. 1.F Alan Avanić Smiljan i adrenalinski park u Gospiću Travanj/svibanj 2018. 1.G Kornelija Gorup Smiljan i adrenalinski park u Gospiću Travanj/svibanj 2018. 1.H Davorka Suman Smiljan i adrenalinski park u Gospiću Travanj/svibanj 2018. 1.K Ružica Lončar Gardaland Travanj/svibanj 2018. 1.L Helena Jilek Kubalek Smiljan i adrenalinski park u Gospiću Travanj/svibanj 2018. 2.A Vedran Brijačak München Travanj/svibanj 2018. 2.B Ana Jakić München Travanj/svibanj 2018. 2.C Dubravka Borović München Travanj/svibanj 2018. 2.D Paulin Đedović München Travanj/svibanj 2018. 2.E Stjepan Crnolatac München Travanj/svibanj 2018. 2.F Ivana Tonžetić Budošan München Travanj/svibanj 2018. 2.G Luka Eršte München Travanj/svibanj 2018. 2.H Tihomir Matičević München Travanj/svibanj 2018. 2.K Feri Čiradžija München Travanj/svibanj 2018. 2.L Valentina Latin Ivezić München Travanj/svibanj 2018. 3.A Helena Alebić Grčka Kolovoz 2018. 3.B Sandra Čulo Grčka Kolovoz 2018. 3.C Mario Matijević Grčka Kolovoz 2018. 3.D Zlatko Dorešić Prag Kolovoz 2018. 3.E Romina Macan Španjolska Kolovoz 2018. 3.F Božena Peraković Grčka Kolovoz 2018. 3.G Marijana Biuk Portugal Kolovoz 2018. 3.H Krešimir Orozović Prag Kolovoz 2018. 3.K Andreja Ferdelji Sambol Grčka Kolovoz 2018. 3.L Mile Mioković Grčka Kolovoz 2018.

Page 79: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA I. tehničke škole Tesla...Školski odbor I. tehničke škole Tesla u Zagrebu, Klaićeva 7, na temelju članka 28. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj

70

15. Plan kulturnih i javnih aktivnosti za školsku godinu 2017./2018.

Aktivnosti Vrijeme Nosioci realizacije

Izložbe obilježene na panoima

škole i u samoj knjižnici

Sudjelovanje učenika s javnim

radionicama i istaknutim

ličnostima u tehnici, umjetnosti

i kulturi

Posjeti kazališnim predstavama

i kino projekcijama

Posjeti muzejima

Školske priredbe

Dan neovisnosti-izložba

Mjesec hrvatske knjige-

obilježavanje ovisno o temi

Tijekom godine

Tijekom godine, prema

vremeniku natjecanja

Tijekom godine

Tijekom godine

Za blagdane i značajne datume

Listopad

Listopad,studeni

Knjižničar, voditelji

izvannastavnih aktivnosti,

profesori škole

Stručna vijeća, knjižničar,

profesori

Razrednici, profesori

Stručna vijeća, razrednici,

profesori

Polaznici dramsko-recitatorske

družine, profesor hrvatskog

jezika, knjižničar, profesori

škole

Profesor povijesti, razrednici

Knjižničar, profesori hrvatskog

jezika, razrednici

Page 80: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA I. tehničke škole Tesla...Školski odbor I. tehničke škole Tesla u Zagrebu, Klaićeva 7, na temelju članka 28. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj

71

određene te godine

Dan sjećanja na Vukovar

Božićni ugođaj u školi-izložba;

stvaranje božićnog ozračja u

školi

Božićni sajam u Tesli

Valentinovo u Tesli

Maškare u Tesli

„ Od znaka od informacije“ -

Dani hrvatskog jezika

Korizma i Uskrsni tjedan-

izložba, simbolika jajeta

Svjetski dan zdravlja i Svjetski

dan nepušenja-izložba i tribina

Dan otvorenih vrata-izložba

učeničkih radova

Studeni

Prosinac

Prosinac

Veljača

Veljača

Ožujak

Ožujak

Travanj

Lipanj

Profesori povijesti, hrvatskog

jezika, stručni suradnici

Svi profesori, stručni suradnici

Voditelji izvannastavnih

aktivnosti, svi profesori

Knjižničar u suradnji s

profesorima

Svi djelatnici škole

Knjižničar, profesori hrv.jezika

Knjižničar u suradnji s

profesorima hrvatskog jezika

Knjižničar, vjeroučitelj

Pedagog, profesor biologije

Ravnatelj, pedagog, knjižničar,

svi profesori

Page 81: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA I. tehničke škole Tesla...Školski odbor I. tehničke škole Tesla u Zagrebu, Klaićeva 7, na temelju članka 28. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj

72

16. Socijalna i zdravstvena zaštita učenika

Kako bi se uspješno provele preventivne mjere zdravstvene zaštite učenika, neophodna je

dobra suradnja Škole i Službe za školsku medicinu.

Planirani program zdravstvene i socijalne zaštite obuhvaća:

1. Sistematski pregled učenika prvog razreda koji se provodi u prostorijama Službe za

školsku medicinu, u Domu zdravlja Zagreb Centar, Laginjina 16, Zagreb.

2. Prema čl. 80. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi učenici mogu

biti zbog zdravstvenog stanja, privremeno ili trajno oslobođeni od sudjelovanja u

određenoj aktivnosti ili u svim aktivnostima nastave Tjelesne i zdravstvene kulture.

Odluku o oslobođenju donosi Nastavničko vijeće na prijedlog nadležnog liječnika

školske medicine.

3. Predviđeno cijepljenje učenika.

4. Kontrolni pregled prilikom pojave zaraznih bolesti u Školi i poduzimanje

protuepidemijskih mjera.

5. Zdravstveni odgoj i promicanje zdravlja putem predavanja, tribina, individualno.

6. Obilazak Škole i sanitarnog čvora.

7. Savjetodavni rad - konzultacije s nastavnicima i stručnim suradnicima.

8. Savjetodavni rad s učenicima i roditeljima. Osobito namijenjen učenicima koji teže

savladavaju školsko gradivo, učenicima koji izostaju iz škole ili imaju određene

probleme u adolescenciji, rizična ponašanja i navike (konzumiranje nikotina, pijenje

alkohola i uporabe psiho aktivnih droga).

9. Savjetovanje učenika u svezi reproduktivnog zdravlja, spolno prenosivih bolesti,

tjelesnih aktivnosti, prehrane i sl.

10. Aktivna skrb o djeci i mladeži s kroničnim poremećajima zdravlja.

Školski liječnik: Vera Musil, dr.

Školska ambulanta: Laginjina 16, Zagreb

Telefon: 01/4843-818

Radno vrijeme: parni datumi ujutro, neparni poslijepodne

Suradnja s Centrima za socijalnu skrb obuhvaća:

1. Suradnja s nadležnim Centrom za socijalnu skrb u slučaju uočavanja pojave

zanemarivanja djeteta od strane roditelja.

2. Traženje mišljenja o obiteljskoj anamnezi u slučaju grube povrede kućnog reda.

3. Prevencija neprihvatljivog ponašanja djece i mladeži kroz tribine, predavanja,

individualno.

4. Suradnja u multidisciplinarnom timu za prevenciju nasilja u školi (u sklopu programa

mjera povećanja sigurnosti u Školi).

Page 82: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA I. tehničke škole Tesla...Školski odbor I. tehničke škole Tesla u Zagrebu, Klaićeva 7, na temelju članka 28. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj

73

17. Program prevencije zlouporabe sredstava ovisnosti

Cilj

• Smanjivati interes mladih za uzimanje sredstava ovisnosti. Da bi se

postigao ovaj cilj u I. tehničkoj školi Tesla će se provoditi niz

aktivnosti koje će biti usmjerene prema postizanju ishoda programa

zlouporabe sredstava ovisnosti.

Ishodi

• Stvarati pozitivno, motivirajuće i ugodno školsko ozračje u kojem se

učenici osjećaju prihvaćeno, zadovoljno i samopouzdano.

• Povećati interes učenika za kvalitetno provođenje slobodnog vremena.

• Omogućiti učenicima uključivanje u ponuđene izvannastavne

aktivnosti te u projekte u kojima Škola sudjeluje kako bi ispunili svoje

slobodno vrijeme na kreativan način te dobili priliku za potpuniji

razvoj svoje osobnosti.

• Pružati podršku učenicima sa specifičnim razvojnim i socijalnim

poteškoćama kroz sportske i druge aktivnosti te kroz individualne

razgovore.

• Informirati učenike o zdravim stilovima života i odgovornom pristupu

zdravlju.

• Pružati podršku učenicima koji su ušli u svijet ovisnosti i uputiti ih u

odgovarajuće institucije radi liječenja.

• Uključivati roditelje u život i rad škole te pružiti podršku i pomoć

roditeljima u njihovim odgojnim namjerama.

Nositelji

• Svi djelatnici Škole koji u svome odgojno – obrazovnom radu trebaju

uskladiti odgojna nastojanja s ciljem i zadaćama školskog

preventivnog programa;

• Ravnateljica;

• Stručne suradnice;

• Razrednici;

• Nastavnici;

• Izvanškolski stručnjaci i ustanove.

Smjernice

Školski preventivni program treba obuhvatiti sve učenike I. tehničke škole

Tesla s posebnim naglaskom na pružanje podrške i pomoći učenicima koji

imaju poteškoće u svom psihofizičkom i socio - emocionalnom razvoju. U

tom smislu treba ići prema uključivanju svih subjekata odgojno – obrazovnog

rada (roditelji, učenici i nastavnici) i poticanju razvoja njihove međusobne

suradnje.

Posebnosti

I. tehnička škola Tesla obrazuje elektrotehničare i strojarske tehničare te se i

školski preventivni program zlouporabe sredstava ovisnosti oslanja na interes

učenika naše škole prema tehničkom području. Upravo je stoga dio ponuđenih

programa i projekata iz područja tehnike i srodnih znanosti.

Svjesni činjenice da mladi u adolescenciji imaju raznovrsne interese i potrebu

Page 83: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA I. tehničke škole Tesla...Školski odbor I. tehničke škole Tesla u Zagrebu, Klaićeva 7, na temelju članka 28. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj

74

za upoznavanjem okoline na različite načine, program nudi i grupe

izvannastavnih aktivnosti iz drugih područja, posjete i susrete sa stručnjacima,

različita stručna predavanja i radionice, suradnju s drugim ustanovama te

izvanučioničku nastavu. Navedeno je planirano Školskim kurikulumom.

Oblici rada

• Predavanja,

• Radionice,

• Individualni razgovori,

• Diskusije,

• Priredbe,

• Tribine,

• Rad na dokumentaciji.

Suradnici

• Ključnu ulogu ima suradnja s roditeljima, posebice s onima u čijim

obiteljima postoje odgojne poteškoće.

• Kroz suradnju s izvanškolskim ustanovama i stručnjacima pružat će se

pomoć nastavnicima I. tehničke škole Tesla u stručnom usavršavanju

iz područja prevencije zlouporabe ovisnosti.

• Izvanškolske ustanove su daljnja instanca kojoj se obraćamo u slučaju

potrebe za liječenjem i terapijom ovisnika.

Materijalna

uvjetovanost

• Školskim preventivnim programom predviđena su predavanja, tribine i

priredbe koje će se održavati u polivalentnoj školskoj prostoriji na

prvome katu (soba 113), koja može primiti preko 200 sudionika

odjednom.

• U dogovoru sa satničarkom za grupe izvannastavnih aktivnosti će se

osigurati prostorije gdje bi se pojedine grupe mogle sastajati.

• Glazbenoj skupini Škole je u razizemlju školske zgrade osigurana

prostorija (soba R11) za vježbanje i pripremu školskih priredbi i

sudjelovanja u drugim manifestacijama.

• Za sportske grupe je potrebno osigurati sportsku opremu - lopte,

mrežice za koševe i golove, te šahovske garniture.

• Za grupe izvannastavnih aktivnosti s tehničkog područja potrebno je

osigurati materijale za rad te neophodne instrumente i uređaje.

Page 84: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA I. tehničke škole Tesla...Školski odbor I. tehničke škole Tesla u Zagrebu, Klaićeva 7, na temelju članka 28. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj

75

17.1 Razrada aktivnosti školskog preventivnog programa

AKTIVNOSTI NOSITELJI VRIJEME

REALIZACIJE

• Ugraditi i dosljedno provoditi odgojne ciljeve u

svakom nastavnom predmetu sukladno

utvrđenim nastavnim planovima i programima;

• Utvrđivanje i analiza odgojnih ciljeva na

sastancima stručnih vijeća Škole;

• Praćenje i analiza provođenja odgojnih ciljeva

unutar nastavnih predmeta;

• Predavanja i radionice iz područja

Zdravstvenog odgoja, na temu očuvanja

zdravlja, zdravim stilovima života, prevenciji

zlouporabe sredstava ovisnosti i spolnom

odgoju;

• Socijalno i emocionalno učenja – emocionalna

inteligencija u razredu;

• Obilježiti Mjesec borbe protiv ovisnosti (15.11.

– 15.12.2017.)

• Promicanje zdravih stilova života;

• Preventivni program MUP-a „Ne, Zato jer ne“.

• Sportske grupe slobodnih aktivnosti;

• Sudjelovanje na sportskim natjecanjima i

susretima;

• Izvannastavne aktivnosti na tehničkom,

umjetničkom i društveno-humanističkom

području;

• Priredbe i posjeti;

• Pomladak Crvenog križa;

• Sudjelovanje na tehničkim smotrama i

smotrama inovacija.

Nastavnici

Pedagoginja

Psihologinja

Voditelji

stručnih vijeća

Nastavnici TZK i

Biologije

Nastavnici

Vjeronauka i Etike

Pedagoginja

Psihologinja

Školska liječnica

Razrednici

Predstavnici MUP-a

Nastavnici TZK

Zaduženi nastavnici

Nastavnica Ana

Vuglač

Nastavnici

strukovnih predmeta

Kolovoz, rujan

Tijekom

školske godine

Tijekom školske

godine

Tijekom školske

godine

Tijekom školske

godine

Tijekom školske

godine

Tijekom školske

godine

Page 85: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA I. tehničke škole Tesla...Školski odbor I. tehničke škole Tesla u Zagrebu, Klaićeva 7, na temelju članka 28. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj

76

• Suradnja s liječnicima školske medicine i

drugim stručnjacima koji skrbe o zdravlju djece

i mladeži.

• Suradnja sa Službom za školsku i adolescentnu

medicinu i prevenciju ovisnosti – HZJZ.

• Stručno-pedagoška pomoć obiteljima u

ostvarivanju odgojnih zadaća

• Savjetodavni rad s roditeljima

• Grupni rad

• Predav. na rod. sastancima

• Radionice za učenike

- prevencija pušenja,

- prevencija konzumiranja marihuane,

- opasnosti od alkohola u adolescentnoj dobi,

- ovisnosti o drogama,

- spolno sazrijevanje, odgovornost partnera,

- spolno prenosive bolesti,

- AIDS.

• Tribine za učenike i roditelje:

- Štetnost pušenja

- Zloporaba droga

- Alkoholizam

- Prevencija AIDS-a

Pedagoginja

Psihologinja

Razrednici

Pedagoginja

Psihologinja

Razrednici

Vanjski suradnici

Pedagoginja

Psihologinja

Razrednici

Vanjski edukatori

Stručne suradnice

Školska liječnica

Suradnja sa Službom

za reproduktivno

zdravlje i Službom

za školsku i

adolescentnu

medicinu i

prevenciju ovisnosti

- HZJZ

Psihologinja

Pedagoginja

Vanjski edukatori

Tijekom školske

godine

Tijekom školske

godine

Tijekom školske

godine

Roditeljski sastanci

Tijekom školske

godine

SRO

Page 86: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA I. tehničke škole Tesla...Školski odbor I. tehničke škole Tesla u Zagrebu, Klaićeva 7, na temelju članka 28. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj

77

18. Preventivni program mjera prevencije nasilničkog ponašanja i

povećanja sigurnosti u školi

Uvod

Školski preventivni program mjera prevencije nasilničkog ponašanja i povećanja sigurnosti

osmišljen je sukladno preporuci Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta i Gradskog ureda

za obrazovanje kulturu i sport.

Škola djeluje na razini primarne prevencije bilo kakvog neprihvatljivog ponašanja. Posebice

je važno to naglasiti s obzirom na učestalu pojavu disfunkcionalnosti u obiteljima, pa je

samim time velika odgovornost na školi.

Stvaranjem ugodnog ozračja u školi učenicima pomažemo u kvalitetnom odrastanju, osobito

onima koji nisu osjetili radost življenja u svojoj obitelji ili onima u čijim je obiteljima

učinjeno previše pogrešaka da bi se u školi osjetili prihvaćenima.

Cilj

Cilj ovog preventivnog programa je pomoći učeniku u razvijanju i učenju komunikacijskih

vještina, nenasilnom rješavanju sukoba, izgradnji samosvijesti, razvijanju kreativnog i

kritičkog mišljenja, sposobnosti donošenja odluka i rješavanju problema te razvijanju i

unaprjeđivanju socijalnih vještina.

U svrhu postizanja ovoga cilja u I. tehničkoj školi Tesla provodit će se niz aktivnosti

usmjerenih na postizanje odgojno – obrazovnih ishoda Programa.

Da bi se Program što kvalitetnije provodio ustrojeno je Povjerenstvo prema Naputku

Gradskog ureda za obrazovanje i šport koje čini multidisciplinarni tim stručnjaka koji

svakodnevno rade s mladima:

1. Ivanka Sluganović – ravnateljica I. tehničke škole Tesla

2. Marijana Cesarec, pedagoginja

3. Nela Car, psihologinja

4. Filip Mateša i Zvonimir Petković, voditelji nastave

7. Predsjednik/ca Vijeća roditelja

8. Predsjednik /ca Vijeća učenika

9. Prestavnik/ca I.policijske postaje Zagreb

10. Socijalna radnica - Centar za socijalnu skrb, Ured Centar

11. Vera Musil, školska liječnica

Ishodi

• Suočiti se s postojanjem problema nesigurnosti i nasilja;

• Osnažiti mlade za prepoznavanje i odupiranje socijalnim pritiscima;

Page 87: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA I. tehničke škole Tesla...Školski odbor I. tehničke škole Tesla u Zagrebu, Klaićeva 7, na temelju članka 28. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj

78

• Poticati razvoj i afirmirati pozitivne vrijednosti;

• Poticati mlade na toleranciju i nenesilno rješavanje sukoba;

• Poticati razvoj samopoštovanja kod učenika;

• Pomoći učenicima u donošenju životnih odluka;

• Promicati ulogu roditelja i učenika kao partnera u odgojno-obrazovnom procesu;

• Promicati spoznaju o opasnostima oružja i drugih eksplozivnih naprava;

• Osvještavati učenike i roditelje o potrebi predaje oružja nadležnim tijelima;

• Poticati i afirmirati kvalitetno provođenje slobodnog vremena i zdrave stilove

života kroz raznovrsne sportske i druge kreativne sadržaje.

Smjernice u osmišljavanju i nositelji preventivnog programa

Školski preventivni program mjera povećanja sigurnosti obuhvaća cijelu učeničku populaciju

I. tehničke škole Tesla. Sve aktivnosti će biti usmjerene na podupiranje otpornosti učenika na

negativne utjecaje, podupiranje samoodređenja i izgradnje identiteta.

Posebna pozornost pridavat će se suradnji s roditeljima s ciljem uspostavljanja partnerskog

odnosa u međusobnoj suradnji škola – nastavnik – učenik - roditelj.

Rad s nastavnicima kao nositeljima većine aktivnosti i sadržaja Programa iznimno je

značajan. Na sjednicama Nastavničkog i Razrednih vijeća razmatrat će se problematika

suočavanja s nasiljem u odgojno-obrazovnim ustanovama, sigurnosno stanje i procjena

sigurnosti.

U dodatnoj edukaciji nastavnika i nositelja aktivnosti ovog Programa potrebna je pomoć

nadležnog Ministarstva i izvanškolskih institucija.

Oblici i metode rada

Oblici i metode rada na kojima će se temeljiti Preventivni program su:

• snimanje odgojne situacije u razrednim odjelima i ispitivanje učeničkih potreba;

• radionice, tribine, predavanja za učenike;

• sociometrijska ispitivanja;

• predavanja za nastavnike;

• individualni rad s roditeljima i učenicima.

Page 88: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA I. tehničke škole Tesla...Školski odbor I. tehničke škole Tesla u Zagrebu, Klaićeva 7, na temelju članka 28. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj

79

18.1 Razrada aktivnosti školskog preventivnog programa nasilničkog ponašanja

Aktivnost Nositelj Vrijeme

realizacije

• Naglašavanje i dosljedno provođenje odgojnih ciljeva

u svim nastavnim predmetima

• Posebni naglasak na angažiranje učenika u

izvannastavnim aktivnostima i dodatnoj nastavi

• Praćenje i analiza odgojnih i obrazovnih rezultata na

sastancima Stručnih vijeća Škole, sjednicama

Razrednih vijeća i Nastavničkog vijeća.

Svi nastavnici

Voditelji Stručnih

vijeća

Zaduženi nastavnici

Ravnateljica

Pedagoginja

Psihologinja

Voditelji Stručnih

vijeća

Voditelji nastave

tijekom šk.

god.

tijekom šk.

god.

tijekom šk.

god.

Na kvartalnim

sjednicama

RV

Rad s učenicima

• Odgojno-obrazovni sadržaji na satovima razrednog

odjela;

• Ispitati i pratiti sigurnosne pojave, prilike i stanja u

razrednom odjelu (snimanje odgojne situacije,

sociometrijska ispitivanja po potrebi);

• Spoznati posljedice koje proizlaze iz nasilnog

ponašanja;

• Radionice na temu nenasilnog rješavanja sukoba,

asertivne komunikacije, tolerancije.

Rad s nastavnicima

• Predavanja na sjednicama Nastavničkog vijeća na

temuprevencije nasilničkog ponašanja;

• Praćenje stručne literature i periodike s ciljem

razumijevanja problematike nasilja u suvremenom

društvu.

Rad s roditeljima

• uspostavljanje suradničkog odnosa;

• individualni razgovori prema potrebi;

• predavanja na roditeljskim sastancima na temu

promjena u ponašanju adolescenata i nasilnog

Razrednici

Pedagog

Psiholog

Nastavnici Etike i

Vjeronauka

Vanjski edukatori

Pedagoginja

Psihologinja

Razrednici

Vanjski suradnici

Pedagoginja

Psihologinja

Vanjski suradnici

Svi nastavnici

Psihologinja

tijekom

šk.god.

tijekom

šk.god.

tijekom šk.

god.

tijekom šk.

Page 89: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA I. tehničke škole Tesla...Školski odbor I. tehničke škole Tesla u Zagrebu, Klaićeva 7, na temelju članka 28. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj

80

ponašanja u školi.

Suradnja s drugim ustanovama

• Centar za socijalnu skrb;

• Suradnja s nadležnom I. policijskom postajom;

• Suradnja s državnim ustanovama, vladinim i

nevladinim organizacijama i udrugama koje brinu o

djeci i mladeži;

• Suradnja s ustanovama koje skrbe o mentalnom

zdravlju mladeži.

Pedagoginja

Razrednici

Vanjski suradnici

Svi nastavnici

Psihologinja

Pedagoginja

Razrednici

Svi nastavnici

god.

Tijekom šk.

god.

Prema potrebi

18.2 Postupanje prilikom zaštite učenika i djelatnika škole

Radi učinkovitog suzbijanja pojave nasilja potrebno je naglasiti sljedeće:

1. Svi djelatnici I. tehničke škole Tesla dužni su utvrditi način postupanja u kriznoj

situaciji, žurno dojaviti policiji i hitnoj medicinskoj pomoći o ugroženosti učenika i

zaposlenika.

2. Djelatnik Škole (razrednik, nastavnik, stručni suradnik, voditelj nastave, ravnatelj)

kada dobije informaciju ili sumnju da je učenik bio izložen namjeri ili nekom obliku

nasilja dužan je nakon razgovora s izvorom informacija obaviti razgovor s učenikom

ako je dostupan. Sa saznanjima prikupljenim tijekom razgovora potrebno je odmah

upoznati učenikove roditelje, a ako je dijete zlostavljao jedan roditelj, upoznati s time

drugog roditelja. Također je potrebno obavijestiti Centar za socijalnu skrb.

3. Ako je djetetu potrebna liječnička pomoć (pregled), s učenikom idu roditelji (ako su

dostupni) ili predstavnik škole, odnosno predstavnik Centra za socijalnu skrb.

4. Ako je učeniku nanesena tjelesna ozljeda ili strahuje da bi se nasilje moglo ponoviti, o

tome treba obavijestiti policiju. Roditelje učenika treba uputiti na mogućnost privatne

prijave policiji ako se nasilje dogodilo izvan škole.

5. Učenika koji je doživio nasilje treba uključiti u stručni tretman u Školi, a po potrebi

uputiti na tretman izvan Škole (npr. Poliklinika za zaštitu djece Grada Zagreba).

6. Ako postoji sumnja ili je razvidno da je učenik doživio zlostavljanje od strane poznate

ili nepoznate osobe, obveza djelatnika Škole, koji o tome ima informaciju, je da

obavijesti ravnatelja Škole i policiju.

Page 90: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA I. tehničke škole Tesla...Školski odbor I. tehničke škole Tesla u Zagrebu, Klaićeva 7, na temelju članka 28. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj

81

7. Ako je djelatnik Škole doživio nasilje ili prijetnju nasiljem od strane učenika, drugog

djelatnika, roditelja ili nepoznate osobe u Školi, potrebno je o tome odmah izvijestiti

ravnatelja, a ovisno o stupnju nasilnog čina i policiju.

8. Prema učeniku se (ovisno o vrsti i stupnju nasilničkog ponašanja ili namjere)

poduzimaju pedagoške mjere, obavještavaju roditelji i / ili Centar za socijalnu skrb i

policija.

9. Ako je jedan djelatnik nasilan prema drugom, obveza ravnatelja Škole je postupiti

prema Zakonu o radu. Ako je roditelj učenika ili neka nepoznata osoba nasilna ili

prijeti nasiljem prema nastavniku ili drugom djelatniku Škole, obveza ravnatelja Škole

je štititi interese svojih djelatnika te o tome obavijestiti policiju.

10. Ako postoji sumnja ili je razvidno da je djelatnik Škole nasilan ili prijeti nasiljem

prema roditelju ili skrbniku učenika, obveza ravnatelja je ovisno o težini postupka,

prema djelatniku poduzeti mjere u skladu sa Zakonom o radu, a roditelja uputiti na

druge mogućnosti zaštite (policija, odvjetništvo).

11. Nastavnici tjelesne i zdravstvene kulture dužni su o svim uočenim fizičkim ozljedama

učenika izvijestiti razrednika učenika, stručne suradnice te ravnateljicu Škole, a oni

obvezno izvještavaju liječnika školske medicine te nadležni centar za socijalnu skrb.

12. Razrednici i svi djelatnici Škole dužni su prema predloženoj metodologiji pratiti

sigurnosne pojave, prilike i stanja kako bi se uočeni problemi mogli učinkovito

rješavati uključujući nadležni županijski ured i Ministarstvo znanosti, obrazovanja i

sporta.

13. Kad je riječ o prijetnjama nasiljem ili o nasilju u školi zbog čega je škola uključila i

policiju, o takvim situacijama je potrebno prvo usmeno, a zatim i pisanom zabilješkom

izvijestiti kontakt osobu u Gradskom uredu za obrazovanje, kulturu i šport.

14. Posebnu pozornost treba posvetiti uočavanju rizičnih čimbenika koji bi mogli dovesti

do neprimjerenih oblika ponašanja i nasilja.

15. U realizaciji Programa mjera sigurnosti nužna je koordinirana suradnja svih nositelja

Programa te stručnih institucija koje se bave problemima mladih.

Dužnost Škole je surađivati sa zdravstvenim ustanovama i ustanovama socijalne skrbi

te u sklopu toga izvještavati o svim uočenim oblicima nasilja prema učenicima,

roditeljima i učiteljima.

16. Sukladno Obiteljskom zakonu, za čije su provođenje nadležni centri za socijalnu skrb,

roditelj je dužan skrbiti se o pravilnom odgoju djeteta, te njegovom redovitom

pohađanju nastave. Ako djelatnici Škole uoče češće nedolaske učenika u školu te

neodazivanje roditelja pozivima na razgovore i roditeljske sastanke, kao i

zanemarivanje ili zlostavljanje u obitelji, dužni su o tome žurno izvijestiti nadležni

centar za socijalnu skrb s ciljem neposredne i pravovremene pomoći učeniku.

Page 91: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA I. tehničke škole Tesla...Školski odbor I. tehničke škole Tesla u Zagrebu, Klaićeva 7, na temelju članka 28. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj

82

19. Stručna tijela škole

19.1 Plan i program rada Nastavničkog vijeća

Sadržaj rada Nositelji Vrijeme

realizacije

Ustrojavanjerazrednih odjela Prijedlog razrednika

Imenovanje stručnih vijeća i njihovih voditelja

Molbe učenika

Prihvaćanje rasporeda nastavnih sati

Zaduženja za voditeljstvo i organizaciju rada Škole

Imenovanje administratora resursa za CARNet mrežu

Imenovanje ispitnog koordinatora, osobe koja

zamjenjuje ispitnog koordinatora i školskog ispitnog

povjerenstva Oslobođenje učenika od nastave TZK

Dan i vrijeme primanja roditelja

Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika razreda Roditeljski sastanci

Obavijest o izletima i ekskurzijama

Školski kurikulum

Kućni red

Dogovor o načinu rada s darovitim učenicima te učenicima

s teškoćama u razvoju

Koordinacija e-Dnevnika

Školski projektni tim e-Škole

Pravilnik o načinu praćenja i ocjenjivanja učenika

Prijedlog programa rada razrednog odjela

Obrada pedagoško – psihološke teme

Pedagoška dokumentacija, razrednička administracija i

pripreme za nastavu

Utvrđivanje uspjeha na kna kraju I. polugodišta

Analiza ostvarenja godišnjeg plana i

Ravnatelj

satničar

pedagog

psiholog

voditelj

Ravnatelj

satničar

pedagog

psiholog

voditelj

Ravnatelj

satničar

pedagog

psiholog

voditelj

Administrator e-

Dnevnika

Voditelj školskog

projektnog tima e-

Škole

pedagog

pedagog

psiholog

Ravnatelj

Pedagog

Rujan

Rujan

Rujan

Tijekom godine

Rujan

Tijekom godine

Tijekom godine

Prosinac

Siječanj

Page 92: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA I. tehničke škole Tesla...Školski odbor I. tehničke škole Tesla u Zagrebu, Klaićeva 7, na temelju članka 28. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj

83

programa rada

Obrada pedagoško – psihološke teme

Formiranje ispitnog odbora i određivanje zimskog roka

polaganja završnog ispita

Izvješće nakon pregleda pedagoške dokumentacije

Provođenje državne mature, ljetni rok

Objava vremenika izradbe i obrane završnog rada

Verifikacija i određivanje tema i mentora za završni ispit,

ljetni rok

Analiza realizacije plana i programa rada

Raspored nadoknade nastave i vježbi

Obrada pedagoško – psihološke teme

Vremenik o završetku i početku nastavne godine prema

MZOS

Formiranje ispitnog odbora i određivanje ljetnog roka

polaganja završnog ispita

Formiranje komisije i vremenika održavanja popravnih i

razrednih ispita

Prihvaćanje uspjeha učenika na kraju nastavne godine

Analiza realizacije plana i programa rada na kraju nastavne

godine

Imenovanje upisnog povjerenstva za sljedeću školsku

godinu

Prihvaćanje uspjeha učenika nakon dopunskog rada

Prihvaćanje uspjeha učenika nakon jesenskog popravnog

roka i jesenskih završnih ispita

Analiza realizacije plana i programa rada na kraju školske

godine

Provođenje državne mature, jesenski rok

Formiranje razrednih odjela prvih razreda

Razrednici

pedagog

psiholog

Ravnatelj

pedagog

psiholog

voditelji

Ravnatelj

koordinator

mentori

voditelj

Ravnatelj

pedagog

psiholog

Ravnatelj

pedagog

psiholog

voditelj

mentori

Ravnatelj

pedagog

psiholog

voditelji

mentori

Ravnatelj

pedagog

psiholog

voditelji

mentori

Prosinac

Siječanj

Listopad

Travanj

Svibanj

Lipanj

Srpanj

Lipanj

Srpanj

Kolovoz

Rujan

Page 93: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA I. tehničke škole Tesla...Školski odbor I. tehničke škole Tesla u Zagrebu, Klaićeva 7, na temelju članka 28. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj

84

19.2 Plan i program rada razrednog vijeća

Razredna vijeća su stručna pedagoška tijela sastavljena od svih nastavnika koji izvode nastavu

u pojedinom razrednom odjelu. U školskoj godini 2017./2018. u I. tehničkoj školi Tesla

ustrojeno je 40 razrednih vijeća, po 10 u svakoj godini obrazovanja. Razredna vijeća rade na

sjednicama koje, u pravilu, saziva i vodi razrednik.

Sadržaj rada Nositelji Vrijeme realizacije

• realizacija nastavnog

plana i programa,

• opći uspjeh učenika i

ocjena vladanja,

• realizacija odgojnih

ciljeva (postignuća

razrednog odjela i

pojedinaca),

• prijedlozi i pisane

pohvale RV,

• prijedlozi i izricanje

pedagoške mjere ukor,

• zahtjevi za polaganje

predmetnih ili razrednih

ispita i utvrđivanje

rokova,

• suradnja s roditeljima

učenika, starateljima,

odnosno odgajateljima

iz učeničkih domova,

• ostala pitanja prema

potrebi u skladu sa

Zakonom o odgoju i

obrazovanju u osnovnoj

i srednjoj školi,

Zakonom o strukovnom

obrazovanju, Statutom

Škole, …

• specifičnosti pojedinih

učenika (zdravstveni

problemi, obiteljske

• razrednik,

• članovi razrednog

vijeća,

• prema potrebi

pedagoginja,

psihologinja,

ravnateljica,

povjerenstvo

• voditelji nastave

Tijekom školske godine

Najmanje 4 kvartalne

sjednice RV

Prema potrebi

Page 94: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA I. tehničke škole Tesla...Školski odbor I. tehničke škole Tesla u Zagrebu, Klaićeva 7, na temelju članka 28. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj

85

prilike, individualizirani

odgojno-obrazovni

programi, status

sportaša…)

• kvartalne sjednice RV,

• izrada i obrana završnog

rada i ispiti državne

mature za učenike 4.

razreda.

19.3 Stručna vijeća škole – voditelji i okvirni programi rada

Stručno vijeće Voditelj

Hrvatski jezik Ivona Boban

Matematika Stjepan Tvrtko Crnolatac

Strani jezik Dubravka Brandić

Fizika Marinko srdelić

Računalstvo Goran Korunić

Društveni predmeti Ružica Lončar

Elektrotehnika Tina Hriberski

TZK Mario Borčić

Strojarstva Feri Čiradžija

Radioničkih vježbi Mario Vučemilović Šimunović

19.3.1 Okvirni program rada stručnog vijeća hrvatskog jezika

Članovi stručnog vijeća nastavnika hrvatskog jezika:

Helena Alebić, prof.

Ivona Boban, mag. educ. – voditeljica Stručnog vijeća nastavnika hrvatskog jezika

Ružica Bošnjak, prof.

Miljenko Buljan, prof.

Dubravka Foršek, prof., mentor

Ivana Klarić, prof.

Katarina Tokić, mag. educ.

Dunja Vidaković, prof.

Page 95: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA I. tehničke škole Tesla...Školski odbor I. tehničke škole Tesla u Zagrebu, Klaićeva 7, na temelju članka 28. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj

86

VRIJEME SADRŽAJ SUDIONICI FOND

SATI

RUJAN

Zaduženja predmetnih nastavnika u okviru redovne

nastave u školskoj

godini 2017./2018., izbor udžbenika, lektire

Izrada izvedbenih planova i programa za

četverogodišnje strukovne škole

Dogovor o provođenju inicijalnih testova u 1. razredu

Dogovor i utvrđivanje sastavnica za praćenje i

ocjenjivanje učenika

Poticanje učenika na korištenje školske knjižnice i

drugih javnih knjižnica te stvaranje kućne biblioteke

-svi članovi

-ravnateljica

-pedagoginja

-satničarka

-knjižničarka

4

LISTOPAD

Dogovor o izvannastavnim aktivnostima, dodatnoj i

dopunskoj nastavi

Dogovor o stručnim i oglednim predavanjima

Analiza inicijalnih testova za 1. razred, Bloomova

taksonomija, NOK

Suradnja sa stručnim i prosvjetnim ustanovama

Priprema materijala za školski godišnjak Retrovizija

-svi članovi

-voditelj/

voditeljice

družina

-ravnateljica

-pedagoginja

4

STUDENI

Pripremanje učenika za LiDraNo

Pripremanje učenika za školsko natjecanje iz

hrvatskoga jezika

Objavljivanje školskog godišnjaka Retrovozija

Dogovor o kupnji stručne literature, priručnika

Analiza Pravilnika o načinu praćenja i ocjenjivanja

učenika u osnovnoj i srednjoj školi

Predlaganje nastavnika za postupak napredovanja

Izvješća članova Stručnoga vijeća sa stručnih skupova

-svi članovi

-ravnateljica

-pedagoginja

-NV

4

PROSINAC

Priprema za obilježavanje Dana škole 27. veljače

2018.

Sudjelovanje na školskom i izvanškolskim

-svi članovi

-ravnateljica

-pedagoginja

-savjetnice

4

Page 96: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA I. tehničke škole Tesla...Školski odbor I. tehničke škole Tesla u Zagrebu, Klaićeva 7, na temelju članka 28. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj

87

natjecanjima, izložbama i priredbama, posjeti

kazalištima

Analiza stručnih i oglednih predavanja članova

Stručnog vijeća

Sudjelovanje na seminarima u organizaciji Agencije za

odgoj i obrazovanje i županijskim

stručnim vijećima Grada Zagreba

SIJEČANJ

Priprema učenika i provedba natjecanja iz hrvatskog

jezika (školska, županijska)

Priprema učenika i provedba natjecanja LiDraNo

Analiza ostvarenja planova i programa

Analiza uspjeha učenika i prijedlog mjera za

poboljšanje uspjeha učenika

-svi članovi

-ravnateljica

-pedagoginja

-organizacijski

odbori za

provedbu

natjecanja

4

VELJAČA

Organizacija Fašnika u Tesli

Realizacija proslave Dana škole

Analiza praćenja stručne literature

Analiza uspjeha na natjecanjima, izložbama

priredbama

Nastavak priprema za školska i izvanškolska

natjecanja

-svi članovi

-ravnateljica

-pedagoginja

4

OŽUJAK

Priprema maturanata za Državnu maturu s posebnim

naglaskom na pisanje eseja

Obilježavanje Svjetskog dana poezije i Svjetskog dana

kazališta

Analiza posjeta kazališta

Osvrt i rad grupa u okviru ostalih školskih aktivnosti

(dramska grupa, literarna grupa,

bibliotekarska grupa, novinarska grupa)

-svi članovi

-ravnateljica

-voditelji/

voditeljice

družina

4

TRAVANJ

Analiza ostvarivanja izvedbenih programa i uputa o

polaganju Državne mature iz hrvatskog jezika

Radionica - radionica školskih eseja

Priprema projekta Dojdi osmaš

Razmjena iskustava u oblicima rada (u parovima,

individualni, frontalni)

-svi članovi

-ravnateljica 4

SVIBANJ Analiza provedbi radionica -svi članovi 4

Page 97: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA I. tehničke škole Tesla...Školski odbor I. tehničke škole Tesla u Zagrebu, Klaićeva 7, na temelju članka 28. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj

88

Obrada stručnih tema (koordinacija s drugim školama)

Ispravci domaćih, školskih zadaća i školskih eseja

(razmjena iskustava)

Lektira (razmjena iskustava)

Priprema materijala za školski godišnjak Retrovizija

-ravnateljica

-pedagoginja

LIPANJ

Analiza uspjeha učenika

Dogovor o provedbi dopunskog rada

Dogovor o zaduženju predmetnih nastavnika za

školsku godinu 2018./2019.

Izbor udžbenika za školsku godinu 2018./2019.

-svi članovi

-ravnateljica

-pedagoginja

-satničarka

4

SRPANJ/

KOLOVOZ

Analiza rada Stručnog vijeća i prijedlozi za

unaprjeđenje rada 2018./2019.

Izbor novog voditelja Stručnog vijeća za školsku

godinu 2018./2019.

-svi članovi

-ravnateljica

-pedagoginja

2

19.3.2 Okvirni program rada stručnog vijeća stranog jezika

MJESEC CILJEVI I ZADAĆE

SREDSTVA

I

POMAGALA

NAPOMENE

09/2017. Analiza uspjeha prethodne školske

godine

Usklađivanje planova i programa,

literature i elemenata ocjenjivanja.

Priprema i provedba provjere znanja

učenika prvih razreda utemeljeno na

inicijalnim testovima. Usklađivanje

kriterija ocjenjivanja.

Raspodjela učionica i razrednih

knjiga

Tekuća problematika

Pohađanje županijskih seminara

Udžbenici

Priručnici za

nastavnike

CD-ovi

DVD-ovi

U skladu s pravilnikom o

ocjenjivanju, a ovisno o fondu sati i

broju učenika nastavnici su zaključili

da teoretski nije moguće ispuniti

kvotu od minimum dvije ocjene po

elementu ukoliko ih ima pet. Stoga je

aktiv odlučio smanjiti broj elemenata

ocjenjivanja.

10/2017. Analiza rezultata inicijalnih testova

učenika prvih razreda.

Predavanje o Irskoj, činjenice i

dojmovi. Izrada plakata kojima će

LCD projektor

Pribor za izradu

plakata

Ogledno predavanje održat će se u

Page 98: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA I. tehničke škole Tesla...Školski odbor I. tehničke škole Tesla u Zagrebu, Klaićeva 7, na temelju članka 28. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj

89

aktiv dočarati Irsku učenicima i

ostalim nastavnicima.

Stvaranje i organizacija tima za

izradu web-stranica aktiva stranih

jezika.

Kriteriji ocjenjivanja.

Tekuća problematika

Ogledno predavanje

Pohađanje županijskih seminara

Udžbenici

Priručnici za

nastavnike

CD-ovi

DVD-ovi

dogovoru s PPS-om i zainteresiranim

nastavnicima

Predavanje o Irskoj bit će

organizirano za sve zainteresirane

učenike i nastavnike

11/2017. Okupljanje učenika za školsko

natjecanje za druge i četvrte razrede

Aktiviranje web-stranica aktiva

engleskog jezika

Organizacija dopunske nastave u

skladu s potrebama učenika

Organizacija dodatne nastave za

učenike koji pristupaju natjecanju

Tekuća problematika

Radni materijali

Na vrijeme pripremiti sve potrebno za

provedbu natjecanja i utvrditi točan

broj učenika

12/2017. Početak priprema za školsko

natjecanje iz engleskog jezika.

Održavanje web-stranica aktiva

Pohađanje stručnih predavanja u

organizaciji Filozofskog fakulteta u

Zagrebu

Tekuća problematika.

Udžbenici

Priručnici za

nastavnike

CD-ovi

DVD-ovi

Na web-stranicama ponuditi

informativne kao i obrazovne sadržaje

iz područja engleskog jezika te

kulture i civilizacije zemalja

engleskog govornog područja

Page 99: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA I. tehničke škole Tesla...Školski odbor I. tehničke škole Tesla u Zagrebu, Klaićeva 7, na temelju članka 28. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj

90

01/2018. Analiza uspjeha učenika nakon

prvog polugodišta, prijedlozi za

poboljšanje rada i učinkovitosti.

Pohađanje županijskih seminara

Održavanje web-stranica aktiva

Izrada plakata

Tekuća problematika

Udžbenici

Priručnici za

nastavnike

CD-ovi

DVD-ovi

02/2018. Provedba školskog natjecanja iz

engleskog jezika.

Pohađanje županijskih seminara

Održavanje web-stranica aktiva

Izrada plakata

Tekuća problematika

Udžbenici

Priručnici za

nastavnike

CD-ovi

DVD-ovi

03/2018. Sudjelovanje na županijskom

natjecanju iz engleskog jezika

Pohađanje županijskih seminara

Održavanje web-stranica aktiva

Izrada plakata

Tekuća problematika

Ogledno predavanje

Udžbenici

Priručnici za

nastavnike

CD-ovi

DVD-ovi

Ogledno predavanje održat će se u

dogovoru s PPS-om i zainteresiranim

nastavnicima

04/2018. Prijedlozi i ideje u svezi

unaprijeđivanja nastave . Prijedlozi

za nabavu potrebnih sredstava i

pomagala kako bi učenicima

ponudili suvremeno obrazovanje

putem suvremenih metoda.

Pohađanje županijskih seminara

Održavanje web-stranica aktiva

Izrada plakata

Tekuća problematika

Udžbenici

Priručnici za

nastavnike

CD-ovi

DVD-ovi

05/2018. Pohađanje županijskih seminara

Održavanje web-stranica aktiva

Izrada plakata

Udžbenici

Priručnici za

nastavnike

Page 100: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA I. tehničke škole Tesla...Školski odbor I. tehničke škole Tesla u Zagrebu, Klaićeva 7, na temelju članka 28. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj

91

Tekuća problematika CD-ovi

DVD-ovi

06/2018. Pohađanje županijskih seminara

Održavanje web-stranica aktiva

Izrada plakata

Tekuća problematika

Udžbenici

Priručnici za

nastavnike

CD-ovi

DVD-ovi

07/2018. Pohađanje županijskih seminara

Održavanje web-stranica aktiva

Tekuća problematika

Sudjelovanje u komisijama na

popravnim ispitima

Pripreme za nadolazeću školsku

godinu.

Prijedlozi za voditelja aktiva

19.3.3 Okvirni program rada stručnog vijeća matematike

Članovi stručnog vijeća matematike su:

1. Ljiljana Arpaš-Brkić

2. Dubravka Borović

3. Stjepan Crnolatac

4. Antonia Čoić

5. Sandra Čulo

6. Ljilja Kalšan

7. Romina Macan

8. Anamarija Oršulić

9. Božena Peraković

Page 101: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA I. tehničke škole Tesla...Školski odbor I. tehničke škole Tesla u Zagrebu, Klaićeva 7, na temelju članka 28. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj

92

MJESEC SADRŽAJ SUDIONICI FOND SATI

kolovoz Pripreme za početak školske godine

Dogovor o raspodjeli nastavnih

zaduženja u novoj školskoj godini

Svi članovi stručnog

vijeća

Programer – satničar

Ravnatelj

2

rujan Izrada plana rada stručnog vijeća

Dogovor i utvrđivanje elemenata za

praćenje i ocjenjivanje učenika

Upoznavanje s pravilnikom o praćenju

i ocjenjivanju učenika

Županijsko stručno vijeće

Svi članovi stručnog

vijeća 2

rujan Suradnja u izradi izvedbenih planova i

programa rada

Svi članovi stručnog

vijeća 1

rujan Dogovor i provođenje inicijalnog testa

za učenike, analiza inicijalnog testa i

prijedlozi

Dogovor oko dodatne i dopunske

nastave

Županijsko stručno vijeće

Svi članovi stručnog

vijeća

(posebno nastavnici koji

predaju u 1. razredima)

3

listopad Suradnja sa Županijskim stručnim

vijećem (izvještaj voditelja stručnog

vijeća sa seminara)

Svi članovi stručnog

vijeća

Voditelj stručnog vijeća

1

listopad Praćenje stručne literature i stručnih

predavanja na PMF-u svake prve

srijede u mjesecu

Svi članovi struč nog

vijeća 2

listopad Dogovor o održavanju oglednih Svi članovi stručnog 1

Page 102: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA I. tehničke škole Tesla...Školski odbor I. tehničke škole Tesla u Zagrebu, Klaićeva 7, na temelju članka 28. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj

93

predavanja vijeća

listopad Suradnja na izradi priprema za

nastavne sate

Svi članovi stručnog

vijeća 1

studeni Stručno usavršavanje (stručno

predavanje na fakultetu)

Svi članovi stručnog

vijeća 2

studeni Analiza realizacije nastavnog plana i

programa

Svi članovi stručnog

vijeća 1

studeni Analiza uspjeha učenika Svi članovi stručnog

vijeća 1

prosinac Stručno usavršavanje (stručno

predavanje na fakultetu)

Svi članovi stručnog

vijeća 2

prosinac Analiza provođenja pravilnika o

praćenju i ocjenjivanju učenika,

primjedbe i prijedlozi

Svi članovi stručnog

vijeća

Pedagog

1

prosinac Dogovor o odlasku na stručni seminar

(prema katalogu Hrvatskog

matematičkog društva odnosno

Agencije za odgoj i obrazovanje

Svi članovi stručnog

vijeća

Pedagog

Ravnatelj

1

siječanj Izbor i priprema učenika za

natjecanje iz matematike

Svi članovi stručnog

vijeća 1

veljača Stručno usavršavanje (stručno

predavanje na fa-kultetu)

Svi članovi stručnog

vijeća

2

veljača Izvješće sa stručnog seminara Svi članovi stručnog 1

Page 103: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA I. tehničke škole Tesla...Školski odbor I. tehničke škole Tesla u Zagrebu, Klaićeva 7, na temelju članka 28. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj

94

vijeća

veljača Rezultati gradskog natjecanja

Dogovor oko priprema učenika za

županijsko natjecanje

Svi članovi stručnog

vijeća

1

ožujak Suradnja s HMD, stručno usavršavanje

na PMF-u

Svi članovi stručnog

vijeća

Voditelj stručnog vijeća

2

ožujak Rezultati s županijskog natjecanja,

analiza rezultata

Svi članovi stručnog

vijeća

Voditelj stručnog vijeća

1

ožujak Dogovor oko pripremanja za nastavu,

ogledno predavanje

Svi članovi stručnog

vijeća 2

travanj Stručno usavršavanje (predavanje na

PMF-u)

Svi članovi stručnog

vijeća 2

travanj Završna analiza: natjecanja iz

matematike i oglednih predavanja

Svi članovi stručnog

vijeća 2

svibanj Realizacija nastavnog plana i

programa te analiza uspjeha učenika 4.

razreda

Svi članovi stručnog

vijeća 2

svibanj Stručno usavršavanje (predavanje na

PMF-u)

Svi članovi stručnog

vijeća 2

svibanj Realizacija nastavnog plana i

programa, pripreme za završetak

nastavne godine, pedagoška

administracija

Svi članovi stručnog

vijeća

2

Page 104: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA I. tehničke škole Tesla...Školski odbor I. tehničke škole Tesla u Zagrebu, Klaićeva 7, na temelju članka 28. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj

95

Pedagog

svibanj Analiza uspjeha učenika 4. razreda,

kriterija ocjenjivanja, popravni ispiti

Svi članovi stručnog

vijeća

Pedagog

2

lipanj Analiza realizacije nastavnog plana i

programa, uspjeha učenika, kriterija

ocjenjivanja na završetku nastavne

godine

Svi članovi stručnog

vijeća

Pedagog

2

lipanj Popravni ispiti te prijedlog mjera za

unapređenje rada

Svi članovi stručnog

vijeća 2

srpanj Analiza rezultata popravnih ispita,

sastavljanje zadataka te naputci

učenicima za drugi popravni rok

Svi članovi stručnog

vijeća 2

srpanj Analiza rada stručnog vijeća, izrada

izvješća o radu stručnog vijeća

Svi članovi stručnog

vijeća

Pedagog

Ravnatelj

2

srpanj Dogovor oko podjele nastavnih

zaduženja za sljedeću školsku godinu,

izbor voditelja stručnog vijeća

Svi članovi stručnog

vijeća

Satničar – programer

Ravnatelj

1

Page 105: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA I. tehničke škole Tesla...Školski odbor I. tehničke škole Tesla u Zagrebu, Klaićeva 7, na temelju članka 28. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj

96

19.3.4 Okvirni program rada stručnog vijeća fizike i prirodoslovlja

Članovi stručnog vijeća su:

1. Katarina Jurišić

2. Bernardica Božić

3. Damir Barić

4. Hrvoje Negovec

5. Marinko Srdelić – voditelj stručnog vijeća

6. Tihomir Maričević

7. Vanja Vučinić

8. Damir Pavlović

9. Davorka Suman – biologija

10. Barbara Babić - kemija

MJESEC SADRŽAJ SUDIONICI FOND SATI

kolovoz Pripreme za početak školske godine

Dogovor o raspodjeli nastavnih

zaduženja u novoj školskoj godini

Svi članovi stručnog

vijeća

Programer – satničar

Ravnatelj

2

rujan Izrada plana rada stručnog vijeća

Dogovor i utvrđivanje elemenata za

praćenje i ocjenjivanje učenika

Upoznavanje s pravilnikom o praćenju

i ocjenjivanju učenika

Županijsko stručno vijeće

Svi članovi stručnog

vijeća 2

rujan Suradnja u izradi izvedbenih planova i

programa rada

Svi članovi stručnog

vijeća 1

rujan Dogovor i provođenje inicijalnog testa

za učenike, analiza inicijalnog testa i

prijedlozi

Županijsko stručno vijeće

Svi članovi stručnog

3

Page 106: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA I. tehničke škole Tesla...Školski odbor I. tehničke škole Tesla u Zagrebu, Klaićeva 7, na temelju članka 28. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj

97

vijeća

(posebno nastavnici koji

predaju u 1. razredima)

listopad Suradnja sa Županijskim stručnim

vijećem, predavanja u okviru ŽSV

Svi članovi stručnog

vijeća

Voditelj stručnog vijeća

Hrvoje Negovec

1

listopad Praćenje stručne literature i stručnih

predavanja u okviru HFD-u

Svi članovi struč nog

vijeća 2

listopad Dogovor o održavanju oglednih

predavanja

Svi članovi stručnog

vijeća 1

listopad Suradnja na izradi priprema za

nastavne sate

Svi članovi stručnog

vijeća 1

studeni Stručno usavršavanje (stručno

predavanje na PMF ili IFS)

Svi članovi stručnog

vijeća 2

studeni Analiza realizacije nastavnog plana i

programa

Svi članovi stručnog

vijeća 1

studeni Analiza uspjeha učenika Svi članovi stručnog

vijeća 1

prosinac Stručno usavršavanje (stručno

predavanje na fakultetu)

Svi članovi stručnog

vijeća 2

prosinac Analiza provođenja pravilnika o

praćenju i ocjenjivanju učenika,

primjedbe i prijedlozi

Svi članovi stručnog

vijeća

Pedagog

1

prosinac Dogovor o odlasku na stručni seminar

(prema katalogu Hrvatskog fizikalnog

društva odnosno Agencije za odgoj i

obrazovanje

Svi članovi stručnog

vijeća

1

Page 107: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA I. tehničke škole Tesla...Školski odbor I. tehničke škole Tesla u Zagrebu, Klaićeva 7, na temelju članka 28. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj

98

Pedagog

Ravnatelj

siječanj Izvješće sa stručnog seminara Svi članovi stručnog

vijeća 1

veljača Stručno usavršavanje (stručno

predavanje na PMF-u)

Svi članovi stručnog

vijeća

2

veljača Izbor učenika za natjecanje iz fizike Svi članovi stručnog

vijeća

1

veljača Dogovor oko priprema učenika za

gradsko natjecanje

Svi članovi stručnog

vijeća

1

ožujak Suradnja s HFD, stručno usavršavanje

na PMF-u

Svi članovi stručnog

vijeća

Voditelj stručnog vijeća

2

ožujak Rezultati s gradskog natjecanja,

analiza rezultata te eventualni dogovor

oko pripreme učenika za županijsko

natjecanje

Svi članovi stručnog

vijeća

Voditelj stručnog vijeća

1

ožujak Dogovor oko pripremanja za nastavu,

ogledno predavanje

Svi članovi stručnog

vijeća 2

travanj Stručno usavršavanje (predavanje na

PMF-u)

Svi članovi stručnog

vijeća 2

Page 108: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA I. tehničke škole Tesla...Školski odbor I. tehničke škole Tesla u Zagrebu, Klaićeva 7, na temelju članka 28. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj

99

travanj Završna analiza: natjecanja iz fizike Svi članovi stručnog

vijeća 2

svibanj Realizacija nastavnog plana i

programa te analiza uspjeha učenika 4.

razreda

Svi članovi stručnog

vijeća 2

svibanj Stručno usavršavanje (predavanje na

ŽSV-u i PMF-u)

Svi članovi stručnog

vijeća 2

svibanj Realizacija nastavnog plana i

programa, pripreme za završetak

nastavne godine, pedagoška

administracija

Svi članovi stručnog

vijeća

Pedagog

2

svibanj Analiza uspjeha učenika 4. razreda,

kriterija ocjenjivanja, popravni ispiti

Svi članovi stručnog

vijeća

Pedagog

2

lipanj Analiza realizacije nastavnog plana i

programa, uspjeha učenika, kriterija

ocjenjivanja na završetku nastavne

godine

Svi članovi stručnog

vijeća

Pedagog

2

lipanj Popravni ispiti te prijedlog mjera za

unapređenje rada

Svi članovi stručnog

vijeća 2

srpanj Analiza rezultata popravnih ispita,

sastavljanje zadataka te naputci

učenicima za drugi popravni rok

Svi članovi stručnog

vijeća 2

srpanj Analiza rada stručnog vijeća, izrada

izvješća o radu stručnog vijeća

Svi članovi stručnog

vijeća

Pedagog

2

Page 109: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA I. tehničke škole Tesla...Školski odbor I. tehničke škole Tesla u Zagrebu, Klaićeva 7, na temelju članka 28. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj

100

Ravnatelj

srpanj Dogovor oko podjele nastavnih

zaduženja za sljedeću školsku godinu,

izbor voditelja stručnog vijeća

Svi članovi stručnog

vijeća

Satničar – programer

Ravnatelj

1

19.3.5 Okvirni program rada stručnog vijeća društvenih predmeta

Članovi Stručnog vijeća: Štefica Barlek- Mohenski, Ružica Bošnjak, Pejo Božić, Andrea

Sambol- Ferdelji, Helena Jilek Kubalek, Ružica Lončar, Stjepan Ovčar, Nedjeljka Vujanić-

Lešnik

Ciljevi i zadaće:

utvrđivanje obaveza članova vijeća i usklađivanje kriterija ocjenjivanja na početku školske

godine 2017./2018.

- izrada godišnjih planova i programa za sve oblike nastave i slobodnih aktivnosti

- permanentno stručno usavršavanje svih članova; pohađanje stručnih skupova AZOO-aili

ŽSV-a, praćenje stručne literature, neformalno i informalno stručno usavršavanje

- utvrđivanje potreba i nabava nastavnih sredstava, opreme i pomagala

- suradnja s institucijama i organizacijama izvan škole

- uvođenje novih tehnologija u obrazovanje

- korištenje novih metoda i oblika ocjenjivanja

VRIJEME

(MJESEC) SADRŽAJ RADA IZVRŠITELJI

rujan/listopad

- donošenje plana i programa aktiva

- usklađivanje elemenata ocjenjivanja

- osvrt na opremu i utvrđivanje potreba za nabavu

nastavnihsredstava, opreme i pomagala

- prijedlozi za suradnju s institucijama i organizacijama

izvan škole

- izrada plana obilježavanja značajnih datuma za potrebe

školskog kurikuluma

- utvrđivanje okvirnih planova i programa te ishoda

planiranih izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti

- izrada godišnjih planova i programa za sve oblike nastave

islobodnih aktivnosti

svi članovi Vijeća

Page 110: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA I. tehničke škole Tesla...Školski odbor I. tehničke škole Tesla u Zagrebu, Klaićeva 7, na temelju članka 28. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj

101

- kriteriji ocjenjivanja nalaze se u sklopu izvedbenih

planova iz povijesti, geografije, etike, vjeronauka i politike

i gospodarstva

studeni/prosinac

- ostvarivanje korelacije s ostalim nastavnim predmetima

- vrednovanje i samovrednovanje rada učenika

- osvrt na rad s učenicima s teškoćama, načine prilagodbe

nastavnih metoda i sadržaja te mogućnosti daljnjeg

unapređenja kvalitete nastave

- metode motivacija rada u nastavi

- sudjelovanje na stručnim skupovima

- informacije i pripreme za natjecanja i smotre učeničkih

radova (vjeronauk, debatni turniri, građanski odgoj,

natjecanje iz povijesti i geografije- školsko natjecanje)

- obilježavanje značajnih datuma – pregled proteklih

aktivnosti i priprema za naredno obrazovno razdoblje

(Svjetski dan borbe protiv siromaštva, Međunarodni dan

tolerancije, Božić, sjećanje na holokaust- projekt)

svi članovi Vijeća

veljača/ožujak

- obilježavanje značajnih datuma – praćenje planiranog

tijekaaktivnosti (obilježavanje Svjetskog dana Roma,

Svjetskog danaknjige, Dana planeta Zemlje, Uskrsa,

sjećanje na holokaust, Dani tolerancije...)

- građanski odgoj ukomponiran je u nastavi etike,

vjeronauka, povijesti i geografije te politike i gospodarstva

– osvrt na provedeno iplanirano

svi članovi Vijeća

travanj/svibanj/lipanj

- osvrt na rad stručnog vijeća tijekom školske godine i

samovrednovanje članova

- osvrt na uspješnost primijenjenih metoda i tehnika te

utvrđenih kriterija za vrednovanje i ocjenjivanje učenika

- prijedlozi zaduženja i aktivnosti za narednu školsku

godinu

- izvještaj o realizaciji godišnjeg plana i programa

- vrednovanje projekta – sjećanje na holokaust

- suradnja s aktivima drugih nastavnih predmeta na

promociji škole.

- analiza uspjeha na državnoj maturi

svi članovi Vijeća

19.3.6 Okvirni program rada stručnog vijeća TZK

Članovi aktiva TZK:

1. Mario Borčić, prof.savjetnik TZK– voditelj stručnog vijeća

2. Vjekoslav Ditrih, prof.mentor TZK

3. Marko Lalić, prof. TZK

4. Marko Hrgetić, prof. TZK

Page 111: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA I. tehničke škole Tesla...Školski odbor I. tehničke škole Tesla u Zagrebu, Klaićeva 7, na temelju članka 28. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj

102

VRSTA POSLA SADRŽAJ SURADNICI VRIJEME

REALIZACIJE

PRIPREME ZA

POČETAK ŠKOLSKE

GODINE

Dogovor o raspodjeli satnice

i razreda u novoj školskoj

godini.

Dogovor i utvrđivanje

elemenata za praćenje i

ocjenjivanje učenika.

Dogovor i provođenje

inicijalnog provjeravanja.

Suradnja na izradi

izvedbenih planova i

programa rada.

Dogovor o popravcima i

eventualnoj kupnji novih

nastavnih pomagala, te

njihovo održavanje tijekom

školske godine.

Dogovor o slobodnim

aktivnostima, dopunskoj i

dodatnoj nastavi.

Dogovor o sudjelovanju na

natjecanjima.

satničar,

ravnateljica

nastavnici,

pedagoginja

nastavnici,

pedagoginja

Aktiv TZK-e,

pedagoginja

ravnateljica

ravnateljica,

pedagoginja

Aktiv TZK-e

kolovoz

rujan

Page 112: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA I. tehničke škole Tesla...Školski odbor I. tehničke škole Tesla u Zagrebu, Klaićeva 7, na temelju članka 28. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj

103

UNAPREĐENJE

RADA ČLANOVA

AKTIVA

Obrada stručnih tema

(struka, pedagogija,

psihologija...)

Održavanje oglednih

predavanja

Praćenje stručne literature

Analiza realizacije

izvedbenih programa

Analiza uspjeha učenika i

prijedlog mjera za

poboljšanje

Suradnja na izradi priprema

za nastavne sate

Izrada plana prisustvovanja

na stručnom usavršavanju

van ustanove

Izvještavanje o stručnim

skupovima na kojima su

Aktiv TZK-e,

pedagoginja, , vanjski

suradnici

Pedagoginja, vanjski

predavači

Knjižničarka,

pedagoginja, vanjski

suradnici

Aktiv TZK-e,

pedagoginja

Članovi aktiva TZK-

e, pedagoginja

Članovi aktiva TZK-e

Pedagoginja,

ravnateljica

Članovi aktiva TZK-e

Listopad, studeni,

ožujak

Siječanj, travanj,

svibanj

Tijekom cijele

školske godine

Siječanj, lipanj

Siječanj, lipanj

Tijekom cijele

školske godine

Rujan

Page 113: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA I. tehničke škole Tesla...Školski odbor I. tehničke škole Tesla u Zagrebu, Klaićeva 7, na temelju članka 28. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj

104

sudjelovali članovi stručnog

vijeća

Suradnja sa stručnim i

prosvjetnim ustanovama

Predlaganje nastavnika za

postupak napredovanja

Pedagoginja

Ravnateljica,

nastavničko vijeće

Tijekom cijele

školske godine

Tijekom cijele

školske godine

Tijekom cijele

školske godine

ZAKONI I PROPISI

Analiza Pravilnika o načinu

praćenja i ocjenjivanja

učenika u osnovnoj i srednjoj

školi i njegove posebnosti za

stručno vijeće TZK

Praćenje zakonske regulative

iz područja školstva i struke

Članovi aktiva TZK-e

pedagoginja,

ravnateljica

Aktiv TZK-e,tajnica

škole, ravnateljica

Rujan,

Tijekom cijele

školske godine

Tijekom cijele

školske godine

RAD S UČENICIMA

Koordiniranje,priprema i

vođenje grupa

izvannastavnih aktivnosti: a)

natjecateljske aktivnosti b)

rekreativne aktivnosti

(hodanje, trčanje

planinarenje,biciklizam,

Aktiv TZK-

e,Pedagog,psiholog ,

ravnateljica

Tijekom cijele

školske godine

Page 114: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA I. tehničke škole Tesla...Školski odbor I. tehničke škole Tesla u Zagrebu, Klaićeva 7, na temelju članka 28. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj

105

rolanje,plivanje i skijanje)

Organizacija i provođenje

školskih (međurazrednih)

natjecanja u futsalu, košarci i

odbojci )

Sudjelovanje na

izvanškolskim natjecanjima

vođenje učenika na

natjecanja u sportovima, u

organizaciji Školskog

sportskog saveza Grada

Zagreba) izložbama i

priredbama

Aktiv TZK-e

pedagog,psiholog i

ravnateljica

Travanj, svibanj

Tijekom cijele

školske godine

PRIPREME ZA

ZAVRŠETAK

ŠKOLSKE GODINE

Analiza realizacije planova i

programa i analiza uspjeha

učenika

Sudjelovanje u pripremama i

provođenju popravnih ispita

Analiza rada u

izvannastavnim aktivnostima

i prijedlozi za unapređenje

Analiza uspjeha na

natjecanjima i prijedlozi za

Pedagog, mentori i

savjetnici

Voditelji turnusa,

pedagog

Aktiv TZK-e,,

pedagog i ravnateljica

Svibanj, lipanj,

srpanj, kolovoz

Lipanj, srpanj,

kolovoz

Srpanj, kolovoz

Page 115: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA I. tehničke škole Tesla...Školski odbor I. tehničke škole Tesla u Zagrebu, Klaićeva 7, na temelju članka 28. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj

106

njegovo poboljšanje

Analiza rada stručnog vijeća

i prijedlozi za unapređenje u

novoj školskoj godini

Aktiv TZK-e,

Aktiv TZKe, pedagog

i ravnateljica

Lipanj

Kolovoz

ADMINISTRACIJA

STRUČNOG VIJEĆA

Vođenje evidencije o radu

stručnog vijeća

Voditelj stručnog

vijeća TZK-e

Tijekom cijele

školske godine

19.3.7 Okvirni program rada stručnog vijeća elektrotehnike

Tijekom školske godine planiraju se četiri sastanka aktiva, te izvanredni sastanci po potrebi.

Termini redovitih sastanaka su slijedeći: rujan 2017, prosinac 2017, travanj 2018, srpanj

2018.

Dnevni red redovitih sastanaka je slijedeći:

Dnevni red redovitog sastanka (rujan):

Analiza nastavnih planova i programa za sve razredne odjele i zanimanja područja rada

elektrotehnike

Priprema tema završnog rada

Utvrđivanje kriterija praćenja i ocjenjivanja učenika

Izrada popisa opreme, literature i ostalih materijalnih potreba za područje elektrotehnike

Dnevni red redovitog sastanka (prosinac)

Analiza izvršenja plana rada aktiva

Analiza postignuća učenika

Page 116: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA I. tehničke škole Tesla...Školski odbor I. tehničke škole Tesla u Zagrebu, Klaićeva 7, na temelju članka 28. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj

107

Priprema za školska natjecanja

Analiza postignuća učenika na kraju prvog polugodišta

Priprema za međužupanijsko i državno natjecanje

Dnevni red redovitog sastanka (travanj):

Analiza postignuća učenika, posebno završnih razreda

Utvrđivanje plana obilaska praktičnog dijela završnih ispita

Dogovor oko broja sati produžne nastav

Analiza uspjeha učenika na natjecanjima

Dnevni red redovitog sastanka(srpanj):

Analiza rada i postignuća aktiva elektrotehnike

Prijedlozi unapređivanja rada aktiva u slijedećoj školskoj godini

Članovi aktiva će i ove školske godine prisustvovati stručnim seminarima, izložbama i

inovacijama.

19.3.8 Okvirni program rada stručnog vijeća računalstva

Vrijeme izvršenja Sadržaj Sudionici(uz članove vijeća)

kolovoz,rujan

Raspodjela nastavnih

predmeta u novoj školskoj

godini

Satničar

Utvrđivanje elemenata za

praćenje i ocjenjivanje

učenika

Provođenje inicijalnog testa

za učenike.

Analiza inicijalnog testa.

Suradnja u izradi izvedbenih

planova i programa rada,

Pedagog,psiholog

Page 117: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA I. tehničke škole Tesla...Školski odbor I. tehničke škole Tesla u Zagrebu, Klaićeva 7, na temelju članka 28. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj

108

Popravci i kupnja nove

nastavne opreme i

održavanje tijekom školske

godine.

Dogovor o slobodnim

aktivnostima, dopunskoj i

dodatnoj nastavi.

ravnatelj

rujan Plan stručnog usavršavanja,

Individualnog i unutar

stručnog vijeća.

pedagog,psiholog

Po rasporedu

Obrada stručnih tema(struka,

pedagogija, psihologija)

Ravnatelj

pedagog,psiholog

Tokom školske godine

Vođenje evidencije o radu

stručnog vijeća

Održavanje oglednih

predavanja

Praćenje periodike i stručne

literature

voditelj stručnog vijeća

pedagog, mentori i savjetnici

Siječanj,

srpanj

Analiza realizacije

izvedbenih programa.

Analiza uspjeha učenka i

prijedlog mjera za

poboljšanje.

Pedagog, satničar,voditelj str.vijeća

Nastavničko vijeće, ravnatelj,

pedagog.

Tokom školske godine Suradnja na izradi priprema

za nastane sate

Izvještavanje o stručnim

skupovima na kojima su

sudjelovali članovi stručnog

vijeća

Suradnja sa stručnim

prosvjetnim ustanovama

Pružanje stručne pomoći

nastavnicima početnicima

Predlaganje nastavnika za

postupak napredovanja

Pedagog, psiholog

Ravnatelj, voditelji stručnog vijeća

Pedagog, psiholog

Pedagog, psiholog

Nastavničko vijeće, ravnatelj,

pedagog

Page 118: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA I. tehničke škole Tesla...Školski odbor I. tehničke škole Tesla u Zagrebu, Klaićeva 7, na temelju članka 28. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj

109

Rujan i tokom školske godine Analiza pravilnika o načinu

praćenja i ocjenjivanja

učenika u osnovnoj i srednjoj

školi i njegove posebnosti za

stručno vijeće.

Koordiniranje i usklađivanje

rada grupa izvannastavnih

aktivnosti.

Ravnatelj, pedagog, psiholog

Zaduženi članovi stručnog vijeća

Prema kalendaru tokom školske

godine

Organiziranje i provođenje

školskih natjecanja, izložbi i

priredbi

Sudjelovanje na

izvanškolskim natjecanjima,

izložbama i priredbama

Zaduženi članovi stručnog vijeća

siječanj, svibanj, lipanj Određivanje mentora

učenicima i raspodjela

zaduženja za provođenje

završnog ispita

Voditelji smjena, voditelj stručnog

vijća

Svibanj,lipanj,srpanj,kolovoz Analiza realizacije planov i

programa i analiza uspjeha

učenika

Pedagog,psiholog

Lipanj,srpanj,kolovoz Analiza rada u

izvannastavnim aktivnostima

i prijedlozi unapređenja

Izbor voditelja stručnog

vijeća za sljedeću školsku

godinu

Analiza uspjeha na

natjecanjima, izložbama i

priredbama

Pedagog, psiholog, mentori,

savjetnici i voditelj. Str. vijeća

Kolovoz Analiza rada stručnog vijeća

i prijedlozi za unapređenje

rada u novoj školskoj godini

Izrada izvješća o radu

Ravnatelj,pedagog,psiholog,mentori

i savjetnici,voditelj str.vijeća

Voditelj str.vijeća

19.3.9 Okvirni program rada stručnog vijeća strojarstva

Voditelj Stručnog vijeća : Feri Čiradžija

Page 119: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA I. tehničke škole Tesla...Školski odbor I. tehničke škole Tesla u Zagrebu, Klaićeva 7, na temelju članka 28. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj

110

Članovi Stručnog vijeća: Darislav Štracak, Ivo Slade, Krešimir Pizent, Ante Bubrić, Anton

Marković, Gordana Erić, Filip Mateša, Zvonimir Petković, Valentina Ivezić Latin, Tanja

Kraljević, Krešimir Ćorić

1 – Ciljevi i zadaće

Ovim planom za naredno razdoblje predviđeno je ostvariti slijedeće :

CILJEVE

1. Razvoj što djelotvornijih nastavnih postupaka u sklada s mogućnostima nastavnika,

učenika i škole.

2. Nastavak povezivanja strojarskog i elektro dijela kroz suradnju i vježbe.

3. Individualno i grupno stručno usavršavanje članova vijeća.

ZADAĆE

1. Nabava opreme i softwera koji omogućuje svrsishodnije praćenje nastave.

2. Implementacija novih postupaka.

3. Razvoj novih oblika nastave i vježbi u skladu s novijom i modernijom opremom.

4. Nastavak rada na parametarskom konstruiranju transformatora, trofaznog motora,

kondenzatora i ostalih dijelova elektro dijelova.

5. Povezivanje predmeta i vježbi.

2 – Kalendar sjednica aktiva

Vremensko razdoblje

Dnevni red sjednice

Jesen 2017

Sastanak aktiva na temu revizije dosadašnjeg napretka projekta i buduće

dinamike projekta.

Stanje opreme i nabava nove.

Servisiranje opreme na polugodištu.

Razgovor o ciljevima i zadaćama za ovu školsku godinu.

Pregled i planiranje stručnih usavršavanja objavljenih na stranicama

agencije.

Page 120: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA I. tehničke škole Tesla...Školski odbor I. tehničke škole Tesla u Zagrebu, Klaićeva 7, na temelju članka 28. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj

111

Veljača

Sastanak aktiva na temu ostvarenih pomaka u projektu.

Eventualni otpis opreme koja se pokvarila i instaliranje nove.

Rad u učionicama laboratorijima i radionicama u svrhu redovitog

održavanja.

Proljeće 2018

Završni sastanak aktiva u svrhu revizije ostvarenja postavljenih ciljeva i

zadaća.

Stanje projekata.

3 - Program rada aktiva

Naziv teme

Naslov teme / Priprema učenika za natjecanja iz strojarske grupe predmeta /

Pomoć u pripremi učenika za mature Nositelj zadatak / Datum izvršenja

Povezivanje planova

nastavnika

Naslov teme: Povezivanje gradiva unutar strojarske grupe predmeta

Oblik rada: U međusobnim kontaktima i konkretnim uvidom u znanje učenika

koristiti alate kao što su Menthal Aritmetic, Vedska matematika, Abacus, Programe

koji omogućuju puno lakše razumijevanje strojarskih predmeta. Iz strojarske grupe

predmeta svaki nastavnik odabrat će adekvatne programe. Prožeti sve predmete

PLC postupcima. Raditi na primjeni strojarskog softwera kao što su SolidWorks,

Catia itd.

Nositelji zadatka : Strojarski Aktiv RV.

Datum izvršenja : Kontinuirani plan tokom godine.

19.3.10Okvirni program rada stručnog vijeća radioničkih vježbi

Voditelj Stručnog vijeća : Mario Vučemilović Šimunović

Page 121: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA I. tehničke škole Tesla...Školski odbor I. tehničke škole Tesla u Zagrebu, Klaićeva 7, na temelju članka 28. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj

112

Članovi Stručnog vijeća: Barbarić Mato, Ecimović Goran, Gužvinec, Jurišić Tomislav,

Orbanić Dragec, Simić Milenko, Vađon Zvonimir, Vučemilović Šimunović Mario, Vukšić

Boris, Martić Damir, Kosanović Radovan, Matijević Mario, Mario Banušić, Andreja Štancl,

Sonja Lukač

1 – Ciljevi i zadaće

Ovim planom za naredno razdoblje predviđeno je ostvariti slijedeće :

CILJEVE

4. Razvoj što korisnijih vježbi u skladu s potrebama tržišta rada.

5. Nastavak povezivanja strojarskog i elektro dijela vježbi u vidu projekta.

6. Kolektivno stručno usavršavanje članova vijeća.

ZADAĆE

6. Nabava opreme koja omogućuje praćenje potreba tržišta rada.

7. Implementacija nove opreme.

8. Razvoj novih vježbi u skladu s novijom i modernijom opremom.

9. Nastavak rada na stroju kao zajedničkom projektu strojarskog i elektro dijela

vježbi.

2 – Kalendar sjednica aktiva

Vremensko razdoblje

Dnevni red sjednice

Rujan

Sastanak aktiva na temu revizije dosadašnjeg napretka projekta i buduće

dinamike projekta.

Stanje opreme i nabava nove.

Servisiranje opreme na polugodištu.

Razgovor o ciljevima i zadaćama za ovu školsku godinu.

Pregled i planiranje stručnih usavršavanja objavljenih na stranicama

Page 122: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA I. tehničke škole Tesla...Školski odbor I. tehničke škole Tesla u Zagrebu, Klaićeva 7, na temelju članka 28. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj

113

agencije.

Prosinac

Sastanak aktiva na temu ostvarenih pomaka u projektu.

Eventualni otpis opreme koja se pokvarila i instaliranje nove.

Rad u laboratorijima i radionicama u svrhu redovitog održavanja.

Svibanj

Završni sastanak aktiva u svrhu revizije ostvarenja postavljenih ciljeva i

zadaća.

Stanje projekta.

3 - Program rada aktiva

Redni broj teme

Naslov teme / Oblik rada / Svrha obrade / Nositelj zadatak / Datum izvršenja

Prva tema

Naslov teme: Povezivanje gradiva unutar predmeta RV-e

Oblik rada: U međusobnim kontaktima i konkretnim radom u vidu osmišljavanja

vježbi koje će biti povezane, odnosno vježbe jednog nastavnika će se prirodno i

tehnički nadovezivati gradivom jedne na druge. Iskustvo i znanje koje su učenici

usvojili na jednim vježbama će se moći efikasnije koristiti na drugim vježbama.

Svrha obrade: Omogućiti učeniku da u silnom gradivu vidi smisao te da stećena

znanja i iskustva može primjenjivati i razvijati konkretnu vještinu i završni

proizvod.

Četiri cjeline predmeta povezane u jedan završni proizvod:

Prve dvije cjeline vezane uz Arduino će se baviti programskim riješenjima čiji će

nositelji biti kolege Kosanović Rade i Ecimović Goran.

Treća cjelina će obuhvaćati konstuktorski dio u vidu konstuiranja tiskanih vodova

čiji će nositelj biti Vučemilović Šimunović Mario.

Četvrta cjelina će obuhvaćati izradu tiskanih pločica čiji će nositelj biti Tomislav

Page 123: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA I. tehničke škole Tesla...Školski odbor I. tehničke škole Tesla u Zagrebu, Klaićeva 7, na temelju članka 28. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj

114

Jurišić.

Nositelji zadatka : Aktiv RV-i.

Datum izvršenja : Kontinuirani plan tokom godine.

Druga tema

Naslov teme: Rad na zajedničkom elektro stojarskom projektu.

Oblik rada: Umno fizički rad na projektu izrade stroja za glodanje.

Svrha obrade: Svrha rada je povezivanje stojarskog i elektro dijela vježbi na

način da kolege u uskoj suradnji uspiju proizvesti konkretan stroj za glodanje

sa svim svojim stojarskim komponentama konstuiranima na stojarskim

vježbama upravljan od strane elektronike koja će biti konstuirana na elektro

vježbama.

Nositelji zadatka : Aktiv RV-i.

Datum izvršenja : Kontinuirani plan tokom godine.

20. Okvirni program rada razrednog odjela

Djelokrug, složenost i odgovornost razredničkog posla vrlo je velika. Razrednik obavlja

administrativne i organizacijske poslove, no osnovna zadaća razrednika je odgojno djelovati

prateći interese i ponašanje učenika. Pojedine teme učenici mogu obraditi i sami u dogovoru s

razrednikom/-com (izlaganje, diskusija, plakat…), a neke u suradnji s izvanškolskim

stručnjacima i ustanovama (školska lijećnica, predstavnici MUP-a, edukatori…). Razrednici

će pomoću navedenog prijedloga tema razraditi izvedbeni program sata razrednog odjela za

pojedini razredni odjel.

20.1 Prijedlog tema za sat razrednog odjela

Page 124: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA I. tehničke škole Tesla...Školski odbor I. tehničke škole Tesla u Zagrebu, Klaićeva 7, na temelju članka 28. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj

115

Programski sadržaji/teme: Razred

Upoznavanje s organizacijom Škole i nastavnim planom 1.

„Ne, zato jer ne“ – prevencija zloporabe droga - preventivni program MUP-a 1.

Zaštita reproduktivnog zdravlja -spolno prenosive bolesti – u suradnji sa

školskom liječnicom 1.

Upoznajmo svoj grad (povijest, gospodarstvo, kulturno-povijesni spomenici) 1. – 3.

Planiranje i organizacija izleta/ekskurzije 1.- 3.

Spolne bolesti (uključujući AIDS) 2. - 3.

Upoznavanje učenika s Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima

vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi

1./ ostale

podsjetiti

Zaštita reproduktivnog zdravlja - metode planiranja obitelji - u suradnji sa

školskom liječnicom 2.

Što studirati? 3. – 4.

Brak, roditeljstvo, obitelj 3. – 4.

Pisanje životopisa i zamolbe za posao 4.

Informacije o maturi 4.

Profesionalno informiranje (u suradnji sa stručnom službom i Zavodom za

zapošljavanje – CISOK) 4.

Dan maturanata - priprema, ponašanje 4.

Izbor razrednog rukovodstva, plan rada razrednog odjela (SRO) svi

Pravila ponašanja u razrednom odjelu/školi - Pravilnik o kućnom redu, Statut

Škole, Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera svi

Donošenje razrednih pravila svi

Školska shema voća – pravila ponašanja pri preuzimanju i konzumaciji voća svi

Analiza odgojno-obrazovnih ishoda – polugodište, kraj nastavne godine svi

Obilježavanje važnijih državnih i vjerskih praznika svi

Posjete tvrtkama, kulturnim i javnim institucijama svi

Odabrani ulomci iz Bontona - pravila lijepog ponašanja (u školi, na javnom

mjestu, u javnom prijevozu, u društvu i razgovoru, za stolom, kultura

odijevanja mladih…)

svi

Kako učinkovitije učiti (u suradnji sa stručnim suradnicama pedagoginjom i

psihologinjom, razgovori o učenju, kako učimo, planiranje učenja) svi

Donošenje životnih odluka svi

Pravilna i zdrava prehrana mladih svi

Kvalitetno korištenje slobodnog vremena (hobiji, sport, izvannastavne

aktivnosti) svi

Ovisnosti (pušenje, alkohol, droge, kockanje i klađenje) svi

Društvene mreže i mediji u životu mladih svi

Život u zajednici (ljudska prava, tolerancija, obitelj, razredni odjel, grad,

domovina) svi

Mladi i roditelji svi

Moja generacija i njezini problemi svi

Moji ideali i idoli svi

Komunikacijske vještine (asertivna komunikacija) svi

Nenasilno rješavanje sukoba svi

Ispitni stres i kako se nositi s njime svi

Prevencija nasilničkog ponašanja (u sportu, u vezi…) svi

Page 125: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA I. tehničke škole Tesla...Školski odbor I. tehničke škole Tesla u Zagrebu, Klaićeva 7, na temelju članka 28. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj

116

Međuljudski odnosi u razredu svi

Opasnost pirotehnike svi

Klađenje i kockanje – igra ili ovisnost svi

Tekuća razredna problematika (izostanci, ocjene, rješavanje konfliktnih

situacija u razrednom odjelu) svi

Tema po izboru učenika (u dogovoru s razrednikom/-com, stručnim

suradnicama) svi

Page 126: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA I. tehničke škole Tesla...Školski odbor I. tehničke škole Tesla u Zagrebu, Klaićeva 7, na temelju članka 28. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj

117

20.2 Plan i program rada razrednika

Vrsta

posla Sadržaj rada Suradnici

Vrijeme

realizacije

PLANIRANJE I

PRIPREMA

ZA NOVU

ŠKOLSKU GODINU

ADMINISTRATIVN

I POSLOVI

ODGOJNO -

OBRAZOVNI RAD

S UČENICIMA

Vođenje i pravovremeno

ispunjavanje e-Dnevnika.

Upisivanje novo pridošlih

učenika u matičnu knjigu i e-

maticu.

Izrada plana posjeta kulturnim i

znanstvenim ustanovama.

Izbor povjerenika razreda.

Vođenje matičnih knjiga, e-

matice i e-Dnevnika.

Vođenje dnevnika rada i imenika

učenika.

Ispisivanje svjedodžbi.

Pripremanje podataka o uspjehu i

realizaciji nastavnih sati.

Vođenje sjednica Razrednih

vijeća.

Vođenje zapisnika o sjednicama

Razrednih vijeća i roditeljskih

sastanaka.

Pripremanje i pružanje podataka

učenicima, roditeljima,

nastavnicima i raznim

ustanovama.

Popunjavanje obrazaca i vođenje

evidencije o pedagoškim

mjerama.

Vođenje evidencije o satu

razrednog odjela i suradnji sa

roditeljima.

Rješavanje problemskih situacija

u razrednom odjelu.

Upoznavanje učenika sa

školom i njenim zahtjevima.

Predlaganje odgojnih

mjera za pojedine učenike.

Izricanje pedagoške mjere

ravnatelj,

pedagog,

učenička

referada,

knjižničarka,

administrator e-

Dnevnika

administrator e-

matice,

satničar

Administrator e-

matice

pedagog,

psiholog

ravnatelj,

učenička

referada

Pedagog

Psiholog

Razredno vijeće

Početkom

školske godine

Početkom

šk.god.

Tijekom

šk.god.

Krajem

obrazovnih

razdoblja

Tijekom šk.

god.

Početkom i

tjekom

Page 127: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA I. tehničke škole Tesla...Školski odbor I. tehničke škole Tesla u Zagrebu, Klaićeva 7, na temelju članka 28. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj

118

SURADNJA S

RODITELJIMA

OSTALA

SURADNJA

opomena razrednika.

Osmišljavanje i održavanje sata

razrednog odjela.

Organiziranje i provođenje

predavanja s odgojnim temama

za učenike.

Organiziranje i provođenje

posjeta kulturnim i znanstvenim

ustanovama.

Obilježavanje blagdana i važnijih

događaja.

Organiziranje i provođenje

roditeljskih sastanaka (najmanje

3 tijekom školske godine).

Organiziranje i provođenje

predavanja za roditelje.

Organiziranje individualnih

razgovora sa roditeljima na

njihovu inicijativu.

Pozivanje roditelja na

individualne razgovore i njihovo

održavanje.

Upoznavanje roditelja i obiteljske

situacije učenika.

Suradnja sa Ravnateljicom,

stručnim suradnicama,

voditeljima nastave, satničarom.

Suradnja s MZOS, AZOO,

ASOO.

Suradnja s udrugama izvan škole.

Pedagog

Psiholog

Nastavnici

šk. god.

Tijekom

školske godine

Jednom tjedno

21. Plan i program rada školskog odbora

Školom upravlja Školski odbor.

Školski odbor:

1. imenuje:

- ravnatelja Škole uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za obrazovanje (u

daljnjem tekstu: Ministar),

- članove Povjerenstva za kvalitetu

2. razrješuje:

- ravnatelja Škole,

- članove Povjerenstva za kvalitetu

3. donosi:

Page 128: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA I. tehničke škole Tesla...Školski odbor I. tehničke škole Tesla u Zagrebu, Klaićeva 7, na temelju članka 28. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj

119

- Statut na prijedlog ravnatelja i uz prethodnu suglasnost Gradske Skupštine Grada

Zagreba,

- školski kurikulum na prijedlog Nastavničkog vijeća i ravnatelja Škole,

- Poslovnik o radu Školskog odbora,

- Kućni red,

- Etički kodeks,

- odluku o osnivanju školskog sportskog društva,

- godišnji plan i program rada na prijedlog ravnatelja Škole i nadzire njegovo

izvršavanje,

- financijski plan, polugodišnji i godišnji obračun na prijedlog ravnatelja Škole,

- druge opće akte Škole na prijedlog ravnatelja,

4. odlučuje uz suglasnost Osnivača:

- o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju nekretnina,

- o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju pokretne imovine čija pojedinačna vrijednost

prelazi 70.000,00 kn bez PDV-a,

- o ulaganjima, investicijskim radovima i nabavi opreme te nabavi osnovnih sredstava i

ostale pokretne imovine čija je pojedinačna vrijednost prelazi 70.000,00 kuna bez

PDV-a,

- o korištenju financijskih sredstava ostvarenih iz vlastitih prihoda,

- o davanju u zakup objekata i prostora, ili mijenjanju namjene objekata i prostora,

- o dugoročnom zaduživanju i davanju jamstva za kreditno zaduživanje,

- o izdavanju mjenica i drugih sredstava osiguranja plaćanja kojima vrijednost prelazi

70.000.00 kuna bez PDV-a.

5. odlučuje:

- o zahtjevima radnika za zaštitu prava iz radnog odnosa,

- o upućivanju radnika na ovlaštenu prosudbu radne sposobnosti na prijedlog ravnatelja,

- o ulaganjima, investicijskim radovima i nabavi opreme te nabavi osnovnih sredstava i

ostale pokretne imovine čija je pojedinačna vrijednost od 20.000,00 do 70.000,00

kuna bez PDV-a,

- o opterećivanju ili otuđivanju pokretne imovine Škole čija je vrijednost od 20.000,00

do 70.000,00 kuna bez PDV-a,

- o izdavanju mjenica i drugih sredstava osiguranja plaćanja kojima vrijednost ne

prelazi 70.000,00 kuna bez PDV-a,

- o uporabi dobiti u skladu s odlukama Osnivača,

- u drugom stupnju o aktima koje Škola donosi na temelju javnih ovlasti ako zakonom,

podzakonskim aktima ili ovim statutom nije određeno drugo nadležno tijelo.

6. predlaže Osnivaču:

- promjenu djelatnosti,

- donošenje drugih odluka vezanih uz osnivačka prava,

7. razmatra:

- rezultate obrazovnog rada,

- prijedloge Vijeća roditelja,

- prijedloge Vijeća učenika,

- predstavke i prijedloge građana u svezi s radom Škole,

8. daje:

- Osnivaču i ravnatelju prijedloge i mišljenja o pitanjima važnim za rad i sigurnost u

Školi,

- ravnatelju prethodnu suglasnost u svezi sa zasnivanjem i prestankom radnog

odnosa u Školi,

9. osniva:

Page 129: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA I. tehničke škole Tesla...Školski odbor I. tehničke škole Tesla u Zagrebu, Klaićeva 7, na temelju članka 28. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj

120

- učeničku zadrugu,

- učeničke klubove i društva,

10. potvrđuje:

- pravila učeničke zadruge,

11. imenuje:

- članove zadružnog odbora, voditelje sekcija i stručnog voditelja učeničke zadruge na

prijedlog Nastavničkog vijeća i uz prethodnu suglasnost uprave zadruge.

Školski odbor donosi odluke i obavlja druge poslove utvrđene zakonom, ovim

statutom i drugim općim aktima Škole.

22. Planovi i programi ostalih tijela škole

22.1 Plan i program rada Vijeća roditelja

Vijeće roditelja ima sljedeće zadaće:

- Vijeće roditelja raspravlja o pitanjima značajnim za život i rad Škole te:

- daje mišljenje o prijedlogu školskog kurikuluma, godišnjeg plana i programa rada

Nastaničkom vijeću odnosno ravnatelju,

- raspravlja o izviješćima ravnatelja o realizaciji školskog kurikuluma, godišnjeg

plana i

programa rada Škole,

- razmatra pritužbe roditelja u svezi s odgojno-obrazovnim radom,

- imenuje i razrješuje jednog člana Školskog odbora iz reda roditelja,

- predlaže člana Povjerenstva za kvalitetu,

- predlaže mjere za unapređenje odgojno-obrazovnog rada Škole,

- daje mišljenje i prijedloge u svezi s organiziranjem izleta, ekskurzija, sportskih i

kulturnih sadržaja Škole,

- daje mišljenje i prijedloge u svezi s uvjetima rada i poboljšanjem uvjeta rada u

Školi,

- daje mišljenje i prijedloge u svezi sa socijalno-ekonomskim položajem učenika i

pružanjem odgovarajuće pomoći,

- raspravlja o Etičkom kodeksu neposrednih nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti

u Školi i Kućnom redu prije njihova donošenja,

- donosi stajalište o postupku izbora i imenovanja ravnatelja.

Tijekom godine Vijeće roditelja sastajat će se po potrebi.

22.2 Plan i program rada Vijeća učenika

Svi predsjednici razrednih odjela čine Vijeće učenika.

Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Vijeća učenika vrši se na prvom sastanku VU na

početku školske godine.

Tijekom godine Vijeće učenika sastajat će se po potrebi i obavljat će sljedeće zadaće:

Page 130: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA I. tehničke škole Tesla...Školski odbor I. tehničke škole Tesla u Zagrebu, Klaićeva 7, na temelju članka 28. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj

121

- pripremati i davati prijedloge tijelima Škole o pitanjima važnima za učenike, njihov

rad i rezultate u obrazovanju,

- izvijestiti Pravobranitelja za djecu o problemima učenika,

- predlagati osnivanje učeničkih klubova i udruga,

- davati sugestije glede provedbe izleta i ekskurzija,

- Predlagati člana Povjerenstva za kvalitetu,

- predlagati mjere poboljšanja uvjeta rada u školi,

- predlagati ravnatelju, Nastavničkom vijeću i Školskom odboru mjere za promicanje

prava i interesa učenika,

- pomagati učenicima u izvršenju školskih i izvanškolskih obveza,

- skrbiti o zdravstvenoj i socijalnoj zaštiti učenika,

- predlagati kandidate za Savjet mladih Grada Zagreba,

- raspravljati o Etičkom kodeksu neposrednih nositelja odgojno – obrazovne djelatnosti

u Školi i Kućnom redu prije njihova donošenja,

- obavljati druge poslove određene Statutom Škole i drugim općim aktima.

Page 131: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA I. tehničke škole Tesla...Školski odbor I. tehničke škole Tesla u Zagrebu, Klaićeva 7, na temelju članka 28. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj

122

23. Plan i program rada ravnateljice

VRSTA

POSLA SADRŽAJ

VRIJEME

REALIZACIJE

UK.

SATI

Organizacija i

analiza rada škole

Administrativno-

računovodstveni

poslovi

Izrada zaduženja u nastavi i sudjelovanje u

izradi rasporeda nastave.

Ustrojavanje razrednih odjela, prijedlog

razrednika, imenovanje stručnih aktiva i

njihovih voditelja, organizacija rada škole.

Imenovanja osoba i stručnih skupina.

Planiranje rada i vođenje sjednica

Nastavničkog vijeća.

Sudjelovanje u izradi prijedloga školskog

kurikuluma.

Izrada prijedloga godišnjeg plana i program

rada.

Izrada prijedloga statuta i drugih općih akata.

Zasnivanje i prestanku radnog odnosa.

Osnivanje radne skupine za izvođenje

školskih izleta i ekskurzija.

Izrada vremenika rada škole u suradnji s

pedagogom, psihologom i voditeljem

nastave.

Sudjelovanje u izradi normativnih akata,

pravilnika, poslovnika.

Rad s Gradskom četvrti Donji grad.

Državna matura.

Organizacija kabinetske nastave,

laboratorijskih vježbi i praktične nastave.

Iskazivanje potreba za novim djelatnicima i

raspisivanje natječaja.

Rad u međunarodnim projektima.

Obavljanje uvida u rad tajništva,

računovodstva, učeničke referade.

Priprema prijedloga financijskog plana i

izvještaja o izvršenju financijskog plana.

Potrošnja i nabavka materijalnih sredstava,

javna nabava. Fiskalna politika.

Briga o sigurnosti, pravima i interesima

radnika škole.

Nadziranje pravodobnog i točnog unošenja

podataka u elektronsku maticu.

Planiranje rada nastavničkog vijeća.

Prisustvovanje nastavi i oglednim

predavanjima.

Praćenje rada i individualni razgovori s

nastavnicima.

Rad s pedagoškom službom.

Na početku

školske godine

Na početku

školske godine

Tijekom cijele

školske godine

Tijekom cijele

školske godine

210

90

60

210

Page 132: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA I. tehničke škole Tesla...Školski odbor I. tehničke škole Tesla u Zagrebu, Klaićeva 7, na temelju članka 28. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj

123

Rad s

nastavnicima i

stručnim

suradnicima

Rad s tehničkom

službom

Rad s roditeljima i

učenicima

Rad s voditeljima stručnih vijeća.

Rad sa nastavnicima koji rade na određeno

vrijeme.

Prisustvovanje izvođenju nastave u

učionicama, laboratorijima i školskim

radionicama.

Ispitivanje i proučavanje socioloških aspekata

nastave.

Organizacija edukacije u Centru za nove

tehnologije.

Rad sa nastavnicima i vanjskim suradnicima.

Sudjelovanje u organizaciji praćenja

nastavnog procesa.

Analiza rezultata Nastavničkog vijeća i

davanje prijedloga za poboljšanje njegova

rada.

Priprema Nastavnog plana i programa rada za

2 razreda Tehničke gimnazije

Zajedničko uređenje unutrašnjosti i okoliša

škole.

Briga o sigurnosti, pravima i interesima

učenika.

Suradnja s učenicima i roditeljima.

Izricanja pedagoških mjera za koje je ovlašten

ravnatelj.

Sazivanje konstituirajuće sjednice Vijeća

roditelja i Vijeća učenika.

Praćenje napredovanja učenika, rad s

nadarenim učenicima.

Rad na sprečavanju negativnog i

neprikladnog ponašanja. Analiza postignutih rezultata s ciljem

njihovog poboljšanje.

Rad u Međunarodnim projektima.

Praćenje realizacije i odstupanja od

planiranog programa rada učenika. Praćenje

nastave i njenog odvija.

Proučavanje zakonitosti odgojno-obrazovnog

rada u školi i ukazivanje na nedostatke .

Praćenje novog Zakona o odgoju i

obrazovanju u osnovnim i srednjim školama.

Primanje i individualni razgovori s

roditeljima i starateljima.

Prisustvovanje roditeljskim sastancima.

Upoznavanje roditelja s radom i

organizacijom rada škole, te s odgovornošću

svakog učenika u nastavnom procesu.

Tijekom cijele

školske godine

Tijekom cijele

školske godine

Tijekom cijele

školske godine

Tijekom cijele

školske godine

210

210

210

210

Page 133: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA I. tehničke škole Tesla...Školski odbor I. tehničke škole Tesla u Zagrebu, Klaićeva 7, na temelju članka 28. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj

124

Suradnja s

okruženjem i

gospodarstvom

Podizanje

kvalitete nastave i

osiguranje ishoda

učenja

Međunarodna

suradnja i projekti

mobilnosti

e-Škole:

Uspostava sustava

razvoja digitalno

zrelih škola (Pilot

projekt)

Ukazivanje roditeljima na probleme prilikom

prilagodbe na novu školu-sredinu.

Suradnja s Gradski ured za obrazovanje,

kulturu i sport, visokoobrazovnim

ustanovama, osnovnim i srednjim školama,

Ministarstvom znanosti, obrazovanja i sporta,

Agencijom za odgoj i obrazovanje,

Agencijom za strukovno obrazovanje i

obrazovanje odraslih.

Sazivanje konstituirajuće sjednice Školskog

odbora i sudjelovanje u radu Školskog

odbora.

Suradnja s Udrugom hrvatskih

srednjoškolskih ravnatelja.

Rad i suradnja s Ministarstvom

znanosti, obrazovanja i sporta.

Rad u aktivu ravnatelja srednjih škola grada

Zagreba, županije i države.

Organizacija strukovne prakse učenika u

Tvrtkama i otvaranje školske „tvrtke“

Javnost škole i suradnja s medijima,

organizacija Dana škole, osnivanje Kluba

prijatelja Tesle i okupljanje umirovljenih

djelatnika škole.

Osiguranje ostvarivanja kompetencija za

tržište rada te suradnja s višim obrazovanjem.

Kontrola: financijskih transakcija, pomoći

učenicima pri prijavljivanju u projekt,

kreiranja skupova ishoda učenja prije odlaska

na mobilnost, izvođenju priprema s roditeljma

i učenicima prije odlaska na mobilnost,

praćenja učenika za vrijeme mobilnosti,

pomoći pri izradi izvještaja nakon mobilnosti.

Član pojektnog tima, osiguranje ostvarivanja

ciljeva projekta i aktivno sudjelovanje u

edukaciji.

Tijekom cijele

školske godine

Tijekom cijele

školske godine

Tijekom cijele

školske godine

Tijekom cijele

školske godine

70

100

108

80

1768

Page 134: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA I. tehničke škole Tesla...Školski odbor I. tehničke škole Tesla u Zagrebu, Klaićeva 7, na temelju članka 28. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj

125

24. PLANOVI I PROGRAMI RADA STRUČNIH SURADNICA

24.1 Plan i program rada stručne suradnice pedagoginje

I. Područje rada: Planiranje i programiranje odgojno-obrazovnog rada

Programski sadržaji

Svrha/Cilj

Odgojno – obrazovni ishodi

rada

Metode i oblici

rada Suradnici/Subjekti

Planirano

sati

Godišnji plan i program rada

škole;

Školski kurikulum; Godišnji plan i program rada stručnog

suradnika pedagoga;

Operativno godišnje planiranje neposrednog rada s učenicima

(nastavnici, pedagog, razrednici);

Planiranje stručnog

usavršavanja; Planiranje rada razrednika; Planiranje rada

stručnih vijeća Škole;

Planiranje i pisanje podsjetnika za prvi roditeljski

sastanak; Planiranje aktivnosti

ŠPP-a; Planiranje i programiranje izvannastavnih

aktivnosti; Planiranje

programa rada Glazbene skupine Škole

Kvalitetna

sadržajna,

metodička, organizacijska i

vremenska

priprema odgojno -obrazovnog rada

Utvrditi potrebe pojedinih

subjekata odgojno-obrazovnog

rada; Objediniti sastavnice GPPŠ-e; Objediniti prijedloge

izvannastavnih aktivnosti u

zajednički dokument Školskog kurikuluma; Kvalitetno operativno

isplanirati nastavne i izvannastavne aktivnosti; Izraditi

plan neposrednog rada s

učenicima; Predložiti sadržaje, metode i

oblike stručnog usavršavanja

(pedagog, nastavnici); Predložiti program rada razrednika i

razrednog odjela; Kvalitetno i

svrsishodno realizirati roditeljske sastanke.

Rad u timu

Individualni rad

Analiza dokumentacije

Prikupljanje i

obrada podataka Izrada planova i

programa Izrada obrazaca i

podsjetnika

Ravnateljica

Psihologinja

Voditelji nastave Satničarka

Nastavnici

Knjižničarka Razrednici

Voditelji Stručnih vijeća Škole

Učenici

200

II: Područje rada: Rad s učenicima

Programski sadržaji

Svrha/Cilj

Odgojno – obrazovni ishodi

rada

Metode i oblici

rada Suradnici/Subjekti

Planirano

sati

Prijem i praćenje postignuća

učenika prvog razreda i novopridošlih učenika;

Prikupljanje i analiza podataka

o učenicima; Informiranje učenika (prava, obveze,

školske aktivnosti itd.);

Podrška učenicima u postizanju odgojno-

obrazovnog uspjeha;

Identifikacija i rad s učenicima s TUR; Grupni i individualni

savjetodavni rad; Neposredni

rad s razrednim odjelom; Prevencija ovisnosti;

Prevencija nasilničkog

ponašanja; Profesionalno usmjeravanje; Organizacija i

provedba različitih događanja

tijekom školske godine; Vođenje izvannastavne

aktivnosti- Glazbene skupine

Škole; Organizacija i provedba dežurstava učenika; Rad u

sklopu Školske sheme voća.

Podrška u radu i

postizanju odgojno -obrazovnog

uspjeha, kao i

poticanje cjelovitog osobnog

razvoja učenika;

Razviti i primijeniti modele

preventivnog rada

s učenicima na području

prevencije nasilja,

ovisnosti i neprimjerenog

ponašanja

Podržati uspješnu adaptaciju

učenika; Utvrditi specifičnosti i potrebe učenika; Upoznati učenike

s pravima i obvezama; Podržati

učenike ponavljače i one koji postižu slabiji uspjeh; Potaknuti

učenike na korištenje primjerenih

tehnika učenja; Potaknuti učenike na kvalitetno i svrsishodno

provođenje slobodnog vremena;

Prepoznati učenike s TUR i razviti modele podrške; Prevenirati

ovisnosti, nasilničko i

neprimjereno ponašanje; Kreirati, provesti i vrednovati pedagoške

radionice u sklopu SRO-a; stvarati

pozitivan ugođaj u Školi; Poticati i podržavati zdrave stilove života.

Razgovor

Savjetovanje Pedagoška

radionica

Upućivanje u druge institucije

Izrada obavijesti

Organizacija aktivnosti

Evaluacija

aktivnosti Izrada protokola

Anketiranje

Predavanja i prezentacije

Izrada

informativnih materijala

Psihologinja

Ravnateljica Učenici

Razrednici

Nastavnici Knjižničarka

Roditelji

Školska liječnica Izvanškolski

stručnjaci i

institucije

450

III. Područje rada: Rad s roditeljima

Programski sadržaji

Svrha/Cilj

Odgojno – obrazovni ishodi

rada

Metode i oblici

rada Suradnici/Subjekti

Planirano

sati

Individualni savjetodavni

razgovori;

Kvalitetna

komunikacija i

Identificirati problem/potrebu,

predložiti moguća rješenja i pratiti

Razgovor

Savjetodavni rad

Roditelji

Razrednici

150

Page 135: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA I. tehničke škole Tesla...Školski odbor I. tehničke škole Tesla u Zagrebu, Klaićeva 7, na temelju članka 28. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj

126

Roditeljski sastanci po potrebi;

Tematska predavanja;

Profesionalno informiranje; Prijem roditelja novoupisanih

učenika; Specifičnosti

učenika; Rješavanje odgojnih problema; Upućivanje u

tehnike uspješnog učenja; Rad

na jačanju suradnje roditelja-nastavnika-učenika-Škole.

suradnja s

roditeljima;

Ostvarenje partnerskih odnosa

škole i obitelji

ostvarenje plana;

Osmisliti i pripremiti materijale za

roditelje po potrebi; Organizirati i provesti roditeljske sastanke po

potrebi;

Obavijestiti o odgojno-obrazovnom procesu i radu Škole;

Poticati na aktivnost i suradnju sa

školom; Prezentirati odgojno – obrazovni

rad škole

Timski rad

Pedagoška

radionica Individualni rad

Grupni rad

Predavanje

Psihologinja

Ravnateljica

Školska liječnica CZSS

Gradski ured za

obrazovanje

IV. Područje rada: Rad s nastavnicima /pripravnicima/ razrednicima/stručnim suradnicama

Programski sadržaji

Svrha/Cilj

Odgojno – obrazovni ishodi

rada

Metode i oblici

rada Suradnici/Subjekti

Planirano

sati

Izrada GPPŠ i Školskog

kurikuluma; Informiranje

nastavnika o inovacijama na području odgojno-obrazovnog

rada; Pomoć u pripremi

odgojno-obrazovnog rada; Sudjelovanje u radu Stručnih

vijeća, Razrednih vijeća i

Nastavničkog vijeća Škole; Posredno i neposredno

praćenje nastavnog procesa;

Suradnja u provedbi projekata i izvannastavnih aktivnosti;

Napredovanje nastavnika;

Suradnja s razrednicima u planiranju i realizaciji tema

SRO-a; Zajedničko praćenje

odgojno-obrazovnih postignuća učenika i

definiranje mjera

unaprjeđenja; Zajednički savjetodavni rad s učenicima i

roditeljima; Suradnja u

postupcima izricanja

pedagoških mjera; Izrada

programa stažiranja

pripravnika; Pomoć u uvođenju nastavnika -

pripravnika u neposredni rad

kao član tročlanog Povjerenstva za stažiranje

pripravnika; Uvid u odgojno-

obrazovni rad; Organizacija pojedinačnih i grupnih susreta

s nastavnicima-pripravnicima;

Suradnja u projektnom timu u sklopu implementacije

projekta e-Škole; organizacija

dežurstava učenika.

Unaprijediti

odgojno-obrazovni

proces; Podrška nastavnicima

/razrednicima

/pripravnicima u odgojno-

obrazovnom radu

Implementirati suvremene metode

rada u nastavni proces; Ispravno,

kvalitetno i svrsishodno razrediti/popuniti pedagošku

dokumentaciju; Unaprijediti

komunikaciju sudionika u odgojno-obrazovnom radu;

Osmisliti i poticati stručno

usavršavanje; Osmisliti i provesti predavanja i radionice; Utvrditi

potrebu i preporučiti način

provedbe savjetodavnog razgovora; Realizirati program

pripravničkog staža; Pripremiti

dokumentaciju za prijavu stručnog ispita pripravnika; Unaprijediti

rad Stručnih vijeća, Razrednih

vijeća i Nastavničkog vijeća; Poticati asertivan način

komunikacije; Poticati jačanje

pedagoških kompetencija nastavnika/razrednika/pripravnika.

Prikupljanje i

diseminacija

pedagoške dokumentacije,

Izrada

podsjetnika, programa,

obrazaca,

Individualni, grupni ili timski

razgovor

Analiza Prezentiranje

Predavanje

Pedagoška radionica

Popunjavanje

obrazac i prijava

Nastavnici

Pripravnici

Ravnateljica Psihologinja

Voditelji nastave

Satničarka Razrednici

Voditelji Stručnih

vijeća Škole Administrator e-

Dnevnika

Voditeljica školskog projektnog tima e-

Škole

Savjetnici iz AZOO i ASOO

400

V. Područje rada: Suradnja s ravnateljicom

Programski sadržaji

Svrha/Cilj

Odgojno – obrazovni ishodi

rada

Metode i oblici

rada Suradnici/Subjekti

Planirano

sati

Sudjelovanje u planiranju i programiranju odgojno-

obrazovnog rada;

Informiranje ravnateljice o značajnim promjenama u

odgojno-obrazovnom

području; Stručno usavršavanje u školi;

Suradnja sa svim subjektima

odgojno-obrazovnog procesa (nastavnici, učenici, roditelji);

Suradnja s vanjskim

institucijama, suradnicima i lokalnom zajednicom;

Izgradnja kvalitetne suradnje

i komunikacije u

svrhu zajedničkog djelovanja i

unaprjeđivanja

odgojno -obrazovnog rada;

Implementacija

inovacija u odgojno-obrazovni

rad i svakodnevni

život Škole

Ispitati i analizirati potrebe učenika, nastavnika i roditelja;

Izraditi GPPŠ i Školski

kurikulum; Osmisliti i organizirati stručna

usavršavanja na razini Škole;

Izvještavati ravnateljicu sa stručnih skupova, sjednica

Razrednih vijeća, o pedagoškim

problemima u školi; Pripremiti stručne materijale za

nastavnike o aktualnostima u

odgojno-obrazovnom radu; Ostvarivati programe stažiranja

Razgovor Refleksija

Timski rad

Individualni rad Grupni rad

Prezentacija

Rad na dokumentaciji

Ravnateljica Psihologinja

Razrednici

Voditelji Stručnih vijeća

Nastavnici

Roditelji Učenici

Savjetnici AZOO i

ASOO Vanjski edukatori

150

Page 136: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA I. tehničke škole Tesla...Školski odbor I. tehničke škole Tesla u Zagrebu, Klaićeva 7, na temelju članka 28. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj

127

Pedagoška dokumentacija;

Suradnja na projektu e-Škola;

Planiranje aktivnosti ŠPP; Suradnja u tročlanom

Povjerenstvu za stažiranje

pripravnika; Napredovanje nastavnika u struci.

pripravnika; Pratiti, analizirati i

unaprijediti odgojno – obrazovni

proces.

VI. Područje rada: Pedagoška dokumentacija

Programski sadržaji

Svrha/Cilj

Odgojno – obrazovni ishodi

rada

Metode i oblici

rada Suradnici/Subjekti

Planirano

sati

Godišnji plan i program rada

pedagoga; Operativni planovi i programi predmeta; Godišnji

plan i program rada pedagoga;

Dnevnik rada pedagoga; e-Dnevnik;

Dokumentacija o učenicima;

Dokumentacija rada s pripravnicima;

Dokumentacija o projektima i

izvannastavnim aktivnostima; Dokumentacija o

samovrednovanju;

Obrasci/upitnici/podsjetnici

Svrsishodno i

pravodobno vođenje pedagoške

dokumentacije i

evidencije odgojno-

obrazovnog rada

pedagoga i škole

Izraditi Godišnji plan i program

stručnog suradnika pedagoga; Prikupiti i evidentirati operativne

godišnje planove i programe

nastavnih predmeta i individualnog stručnog

usavršavanja nastavnika;

Voditi dnevnik rada pedagoga; Izraditi datoteke, podsjetnike,

obrasce i izvješća po područjima

rada; Pratiti pravovremeno i uredno

vođenje e-Dnevnika;

Analizirati podatke u dokumentaciji

Oblikovanje

pisanih i elektronskih

dokumenata;

Unos i sređivanje podataka;

Rad na tekstu;

Izrada analiza, preporuka,

izvješća

Razrednici

Nastavnici Psihologinja

Ravnateljica

Administrator e-Dnevnika

120

VII. Područje rada: Suradnja s drugim ustanovama

Programski sadržaji

Svrha/Cilj

Odgojno – obrazovni ishodi

rada

Metode i oblici

rada Suradnici/Subjekti

Planirano

sati

Suradnja s AZOO, ASOO, Gradskim uredom za

obrazovanje, kulturu i sport;

Suradnja sa školskom ambulantom (stručna

predavanja u sklopu

zdravstvenog odgoja, sistematski pregledi,

cijepljenja i drugi oblici skrbi),

HZJZ-om, prema potrebi CZSS-om;

Suradnja s drugim

zdravstvenim ustanovama; Suradnja s preventivnom

službom MUP-a (prevencija

ovisnosti, prevencija nezgoda, sigurnost u prometu);

Uključivanje u različite

aktivnosti u radu s mladima; Suradnja s udrugama u radu na

jačanju komunikacijskih

vještina, suzbijanju ovisnosti, prevenciji nasilničkog

ponašanja;

Suradnja s kulturnim, sportskim i drugim društvima,

klubovima i ustanovama.

Ostvarivanje kvalitetne,

svrsishodne i

pravodobne suradnje sa svim

subjektima i

ustanovama koje se bave odgojem i

obrazovanjem i

preventivnim radom s mladima

u svrhu

unaprjeđenja odgojno-

obrazovnoga rada

Škole

Odrediti područja suradnje i planirati zajedničke aktivnosti;

Povezati se s različitim

ustanovama u radu na zajedničkim aktivnostima;

Uključiti druge ustanove u

realizaciju pojedinih aktivnosti iz njihove domene;

Surađivati s drugim subjektima

odgojno-obrazovnog rada; Podržati cjeloviti razvoj učenika.

Grupni Individualni

Timski

Razgovor Predavanje

Rad na projektu

Analitičko promatranje

Pedagoška

dokumentacija Popunjavanje

obrazaca

Gradski ured za obrazovanje, kulturu

i sport

ASOO AZOO

HZJZ

CZSS Školska liječnica

Nastavnici

Razrednici Ravnateljica

Vanjski suradnici

Psihologinja MUP

100

VIII. Područje rada: Stručno usavršavanje

Programski sadržaji

Svrha/Cilj

Odgojno – obrazovni ishodi

rada

Metode i oblici

rada Suradnici/Subjekti

Planirano

sati

Obrada stručnih tema kroz rad

Nastavničkog vijeća i Stručnih

vijeća Škole; Praćenje stručne literature;

Sudjelovanje na stručnim skupovima u organizaciji ŽSV

pedagoga srednjih škola Grada

Zagreba, MZOS, AZOO, ASOO, HPKZ, HPD i sl.

Cjeloživotnim i

permanentnim

usavršavanjem unaprijediti

kvalitetu vlastitog rada, kao i rada

ostalih subjekata u

odgojno-obrazovnom

procesu

Ostvariti plan grupnih oblika

usavršavanja u Školi;

Izraditi individualne planove stručnog usavršavanja nastavnika;

Izraditi i realizirati individualni plan stručnog usavršavanja

pedagoga;

Organizirati predavanja i radionice; Unaprijediti vlastiti rad

po područjima

Individualni

Grupni

Timski Rad na tekstu

Stručni posjeti Stručni skupovi

Pedagoška

radionica Usmeno izlaganje

Rasprava

Voditelji

organiziranih oblika

stručnog usavršavanja

ŽSV pedagoga AZOO

ASOO

MZOS HPKZ

HPD

Osobno Nastavnici

150

IX. Područje rada: Vrednovanje

Programski sadržaji Svrha/Cilj Odgojno – obrazovni ishodi Metode i oblici Suradnici/Subjekti Planirano

Page 137: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA I. tehničke škole Tesla...Školski odbor I. tehničke škole Tesla u Zagrebu, Klaićeva 7, na temelju članka 28. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj

128

rada rada sati

Utvrđivanje prioritetnih

područja razvoja vlastitog i odgojno-

obrazovnog rada Škole

Utvrditi

mogućnosti poboljšanja;

Unaprijediti

vlastiti odgojno-obrazovni rad;

Unaprijediti

odgojno-obrazovni rad Škole

Obraditi i analizirati podatke;

Preispitati i vrednovati odgojno-obrazovni proces i rezultate u

svrhu poboljšanja rada;

Vrednovati kvalitetu svog rada; Unaprijediti vlastiti rad

Timski rad

Individualni rad Analiza

dokumentacije

Razgovor

Osobno

Ravnateljica Psihologinja

Razrednici

Voditelji SV Nastavnici

80

Ukupno: 1800

24.2 Plan i program rada stručne suradnice psihologinje

R.

br

.

Područje

rada

Svrha Zadaće Sadržaj Oblici i

metode

rada

Suradnici Mjesto

ostvarenj

a

Sati Razina

postignuća

1.

Suradnja u

planiranju i

programiranju

odgojno-

obrazovnog

rada

Kvalitetna

priprema i

programiranje

rada

Unaprjeđenje

odgojno-

obrazovnog

procesa

Sudjelovanje

u izradi

GPPŠ

Odrediti

prioritetne

zadaće za šk.

god.

2017./2018.

Pratiti i

valorizirati

realizaciju

Planirati

stručno

usavršavanje

GPPŠ u rujnu

2017.

Individual

ni rad

Rad u

grupi

Timski

rad

Ravnatelj

Pedagoginj

a

Nastavnici

Voditelji

turnusa U učenici

Radna

prostorija

psihologin

je

20

I= izvrsno

VU= vrlo

uspješno

U=

uspješno

Z=

zadovoljavaju

će

2.

Rad s

učenicima

Podrška

učenicima u

uspješnom

odrastanju i

postizanju

školskog

uspjeha i

odabira

zdravih

stilova života

Prikupiti

podatke o

učenicima

Raditi na

prevenciji

nepoželjnog

ponašanja

učenika

Poučavati

učenike efikasnim

Radionice na

satima

razrednika

jednom

mjesečno

tijekom šk.

god.

2017./2018.

Individual

ni rad

Rad u

grupi

Timski

rad

Diskusija

Aktivno

Razrednici

Nastavnici

Pedagoginj

a

Ravnatelj

Učenici

Roditelji

Radna

prostorija

psihologin

je

i

pedagogin

je

Učionica

500

Page 138: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA I. tehničke škole Tesla...Školski odbor I. tehničke škole Tesla u Zagrebu, Klaićeva 7, na temelju članka 28. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj

129

tehnikama

učenja

Poticati učenike na

suradničko

učenje Poticati

motivaciju za

rad i učenje Razvijati

samokritično

st i odgovornost

Pomoć u izgrađivanju

učenikovog

samopouzdanja

Provoditi

psihološke

radionice

slušanje

Pedagoška

radionica

3.

Suradnja s

roditeljima

Kvalitetna

komunikacija

i suradnja s

roditeljima

Uključivanje

roditelja u

život škole

Poticanje i

sudjelovanje

u rješavanju

problema

(osmišljavanj

e strategija)

Ispitivanje

potreba i

očekivanja

roditelja od

škole

Ukazivati na

važnost

dobrih

obiteljskih

odnosa

Pružati

pomoć i

potporu za

kvalitetno

roditeljstvo

Uspostavljanj

e otvorene

komunikacije

između

roditelja i

škole

Poučavanje o

problemima

odrastanja

Roditeljski sastanak u

rujnu i po

potrebi, u dogovoru s

razrednicima

Individualni

sastanci s

roditeljima

Individual

ni rad

Rad u

grupi

Frontalni

Predavanj

a o

različitim

temama

Razgovor

Aktivno

slušanje

Pedagoška

radionica

Razrednici

Nastavnici

Pedagoginj

a

Centar za

socijalnu

skrb

Psihijatrijs

ke

ustanove

Poliklinika

za zaštitu

djece

Grada

Zagreba

Radna

prostorija

psihologin

je

Učionica

290

Page 139: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA I. tehničke škole Tesla...Školski odbor I. tehničke škole Tesla u Zagrebu, Klaićeva 7, na temelju članka 28. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj

130

adolescenata

4.

Rad s

nastavnicima/

razrednicima

Poticati i

podržavati

nastavnike u

uspješnoj

primjeni

suvremenih

metoda te

obogaćivanju

komunikacijs

kih vještina

Poticati,

sudjelovati i

pratiti

uvođenje

inovacija u

nastavu

Pružiti

pomoć i

podršku

razrednicima

Voditi

psihologijske

radionice za

razrednike

Poticati

kreativni

pristup

odgojno-

obrazovnom

procesu

Sustavno

pratiti,

vrednovati i

poticati

postignuća

učenika

Sudjelovati u

pripremi i

realizaciji

roditeljskih

sastanaka

Pomoć u

poboljšanju

međuljudskih

odnosa u

razredu

Senzibilizirat

i razrednike

za uočavanje

i prihvaćanje

učeničkih

Po dva

sastanka u

polugodištu s

razrednicima

Suradnja u

rješavanju

učeničkih

problema

Ankete

Sociogram

Suradnja na

zajedničkim

projektima

Individual

ni rad

Timski

rad

Razgovor

Aktivno

slušanje

Pedagoška

radionica

Razrednici

Nastavnici

Pedagoginj

a

Ravnatelj

Učenici

Radna

prostorija

psihologin

je

Učionica

Zbornica

180

Page 140: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA I. tehničke škole Tesla...Školski odbor I. tehničke škole Tesla u Zagrebu, Klaićeva 7, na temelju članka 28. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj

131

potreba

5.

Suradnja s

ravnateljem

Kvalitetna

komunikacija

i suradnja u

svrhu

zajedničkog

djelovanja i

unapređivanja

odgojno-

obrazovnog

rada škole

Planiranje i

praćenje

odgojno-

obrazovnog

rada

Vrednovanje

odgojno-

obrazovnog

rada

Zajedničko

djelovanje u

slučajevima

nasilja i

ostalim

kriznim

situacijama

Tjedni kolegiji

Konzultativni

razgovori

Kritičko

promatran

je

Razgovor

Postavljan

je

prioriteta

Svi

sudionici u

odgojno-

obrazovno

m procesu

Radna

prostorija

psihologin

je

Radna

prostorija

ravnateljic

e

100

6.

Suradnja s

drugim

ustanovama

Kvalitetna

komunikacija

i suradnja

škole s

drugim

ustanovama

Inicirati

suradnju

Sudjelovati u

zajedničkim

aktivnostima,

projektima,

istraživanjim

a

Pratiti

ostvarenje

aktivnosti

Po potrebi,

tijekom cijele

šk. god.

2017./2018.

Individual

ni rad

Timski

rad

Male

grupe

Grupni

rad

Predavanj

a

Tribine

Pedagoške

radionice

Istraživanj

e

Gradski

ured za

obraz. i

šport

CZSS-i,

zdravstven

e ustanove

Udruge za

zaštitu

djece

Obiteljski

centar

Grada

Zagreba

Poliklinika

za zaštitu

djece

Grada

Radna

prostorija

psihologin

je

Navedene

ustanove

90

Page 141: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA I. tehničke škole Tesla...Školski odbor I. tehničke škole Tesla u Zagrebu, Klaićeva 7, na temelju članka 28. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj

132

Zagreba

Policija

7.

Akcijska

istraživanja i

projekti

Istražiti

značajne

aspekte

odgojno-

obrazovnog

rada

Praćenje i

evaluacija

projekta

e-

Škole:usposta

va razvoja

digitalno

zrelih škola

Prikupiti

relevantne

podatke

Analizirati

podatke

Prezentirati

rezultate

Predlaganje

mjere

poboljšanja

temeljem

dobivenih

rezultata

Sudjelovati i

pratiti

provedbu

mjera

poboljšanja

Prema planu i

programu

Međužupanijs

kog stručnog

vijeća

psihologa

Individual

ni rad

Statistička

obrada

podataka

Kritičko

mišljenje

Prezentaci

ja

rezultata

Razrednici

/

nastavnici

Pedagoginj

a

Učenici

Radna

prostorija

psihologin

je

Učionice

60

8.

Odgojno-

obrazovna

postignuća

pojedinca,

razrednih

odjela i škole

Uvid u razinu

postignuća

cjelokupnog

odgojno-

obrazovnog

rada škole

Analizirati i

vrednovati

odgojno-

obrazovne

rezultate

Pratiti

odgojno-

obrazovna

postignuća

tijekom šk.

god.

Sudjelovati u

analizi

školskog

uspjeha

Informirati

NV, učenike i

roditelje o

odgojno-

obrazovnim

postignućima

Analiza

uspjeha na

polugodištu te

na kraju šk.

god.

2017./2018.

Individual

ni rad

Rad u

paru

Statistička

obrada

podataka

Analiza

rezultata

Pedagoginj

a

Razrednici

Ravnatelj

Učenici

Radna

prostorija

psihologin

je

80

9.

Evidentiranje

rada i

samovrednova

nje

Optimalno

realizirati

zadaće

Voditi

Dnevnik rada

Tjedno pratiti

realizaciju

Samovrednov

Tijekom cijele

šk. god.

2017./2018.

Individual

ni rad

(analiza,

kritičko

promatran

je,

Stručna

suradnica -

pedagoginj

a

Radna

prostorija

psihologin

je

222

Page 142: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA I. tehničke škole Tesla...Školski odbor I. tehničke škole Tesla u Zagrebu, Klaićeva 7, na temelju članka 28. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj

133

ati rad

Unositi

promjene u

radu

pisanje) i

pedagogin

je

10

.

Stručno

usavršavanje

Unaprijediti

rad stručne

suradnice

psihologinje

Aktivno

sudjelovati u

radu stručnog

vijeća

psihologa

stručnih

suradnika

strukovnih

škola Grada

Zagreba

Sudjelovati

na 25.

godišnjoj

konferenciji

hrvatskih

psihologa u

studenom

2017.

Sudjelovati u

radu

Hrvatske

psihološke

komore i

Hrvatskog

psihološkog

društva

Sudjelovati

na ostalim

relevantnim

skupovima i

seminarima

Čitati novu

psihološku

literaturu

Sudjelovati u

aktivnostima

Logosa,

logoterapijsk

e udruge kao

aktivni član,

dipl.

logoterapeut

4 sastanka

stručnog vijeća

25. godišnja

konferencija

psihologa

4 sastanka

Sekcije za

školsku

psihologiju

HPD-a

Individual

ni rad

Timski

rad

Voditelji i

sudionici

organiziran

ih oblika

stručnog

usavršavan

ja

Radna

prostorija

psihologin

je

Mjesta u

organizaci

ji

voditelja

stručnog

usavršava

nja

210

UKUPNO 175

2

Page 143: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA I. tehničke škole Tesla...Školski odbor I. tehničke škole Tesla u Zagrebu, Klaićeva 7, na temelju članka 28. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj

134

24.3 Plan i program rada stručne suradnice knjižničarke

PODRUČJ

E RADA I

PROGRA-

MSKI

SADRŽAJI

1

CILJ I

ZADAĆE

2

OBLICI

RADA I

METODE

3

NOSITELJ

I

ZADATKA

4

VRIJEM

E

OSTVA-

RIVANJ

A

5

EVALUACIJ

A

6

1. Neposre-

dna

odgojno-

obrazovn

a

djelatnost

1.1. Rad s

učenicima

Razvijanje navika

dolaženja u

knjižnicu;

organizirano i

sustavno

upoznavanje

učenika s knjigom i

knjižnicom;

razvijanje čitalačke

sposobnosti

učenika; pomoć pri

izboru knjige,

stručne literature i

časopisa;

upućivanje u način

i metode rada pri

istraživačkom radu

(upotreba

referentne zbirke);

pomoć prilikom

izrade seminarskog

rada – Obrazac

tematskih zahtjeva;

stručna pomoć pri

korištenju različitih

izvora informacija

– Internet,

Individualni

rad, metoda

praktičnog

rada, metoda

razgovora,

izvješćivanje

, metoda

konzultiranja

Stručni

suradnik-

knjižničar i

učenici,

nastavnici

Tijekom

školske

godine

Uvid u obrazac

tematskih

zahtjeva, uvod u

statistiku posjeta

korisnika

Page 144: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA I. tehničke škole Tesla...Školski odbor I. tehničke škole Tesla u Zagrebu, Klaićeva 7, na temelju članka 28. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj

135

referentna zbirka,

stručna literature;

pomoć

maturantima pri

izboru literature za

završne radove.

1.2.

Organizacija

nastavnih sati

u knjižnici

Sustavno

upoznavanje

učenika sa

informacijsko-

komunikacijskim

tehnologijama u

cilju postizanja

boljeg školskog

uspjeha.

Teme:

1. Učenje u i sa

školskom

knjižnicom

2. Izrada

životopisa i

zamolbe (radni

naslov radionice za

3. i 4. razred)

3. Citiranje

Individualni

rad, metoda

praktičnog

rada, metoda

prezentacije,

timski rad,

metoda

razgovora,

predavanja,

radionice,

izvješćivanje

Stručni

suradnik-

knjižničar,

stručni

suradnik-

pedagog,

učenici

Rujan

Studeni

Veljača

Travanj

Uvid u izrađeni

godišnji program

rada škole, uvid

u rokovnik rada,

uvid u izvješće i

izvedbeni plan

školske

knjižnice, web

stranica škole

1.3. Suradnja

s

nastavnicima

i članovima

stručno

razvojne

službe škole

Suradnja s

profesorima pri

nabavi svih vrsta

knjižnične građe;

timski rad na

pripremi nastavnih

sati i stvaralačkih

radionica; suradnja

Timski rad,

metoda

praktičnog

rada,

vođenja i

istraživanja,

konzultacija,

metoda

Stručni

suradnik-

knjižničar

ravnatelj,

stručni

suradnik -

pedagog i

satničar,

Tijekom

školske

godine

Uvid u kalendar

rada za tekuću

školsku godinu,

uvid u izvješće i

izvedbeni plan

školske

Page 145: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA I. tehničke škole Tesla...Školski odbor I. tehničke škole Tesla u Zagrebu, Klaićeva 7, na temelju članka 28. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj

136

s voditeljima

stručnih skupova

škole; prijedlog

literature za

individualno

usavršavanje;

sudjelovanje u radu

stručnih skupova

škole pri nabavi

nove literature;

suradnja s

ravnateljem,

pedagogom,

satničarom,

tajnikom i

računovodstvom

izvješćivanja

, razgovor

nastavnici knjižnice

1.4.

Planiranje i

programiranje

rada

Izrada godišnjeg

plana i programa

rada

Individualni

rad, metoda

konzultiranja

, razgovora,

pisanja

Stručni

suradnik-

knjižničar,

stručni

suradnik –

pedagog

Kolovoz Uvid u izrađeni

godišnji plan i

program škole

1.5. Suradnja

sa drugim

institucijama

Suradnja s

Matičnom službom

i ostalim

knjižnicama;

Metoda

konzultiranja

, razgovora

Stručni

suradnik-

knjižničar,

vanjski

suradnici,

nastavnici,

učenici

Tijekom

školske

godine

Uvid u izvješće i

izvedbeni plan

školske

knjižnice

2. Stručna

knjižničn

a

djelatnost

Rad na

reinventarizaciji

cijelog fonda,

sustavno

izvješćivanje

učenika i

nastavnika o novim

knjigama izradom

Biltena prinova;

poslovi vezani uz

Individualni

rad, metoda

konzultiranja

, razgovora,

metoda

razgovora,

stručni rad

knjižničara

Stručni

suradnik-

knjižničar;

ravnatelj,

stručni

suradnik -

pedagog,

nastavnici,

voditelji

stručnih

Tijekom

školske

godine

Uvid u Bilten

prinova, uvid u

obrazac

tematskih

zahtjeva: Uvid u

Obrazac potreba

za literaturom

nastavnika

Page 146: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA I. tehničke škole Tesla...Školski odbor I. tehničke škole Tesla u Zagrebu, Klaićeva 7, na temelju članka 28. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj

137

tehničku obradu

građe:

inventarizacija,

signiranje,

klasifikacija i

katalogizacija

građe; posudba i

razduživanje;

nabava ostale

informacijske građe

(DVD, VHS, CD,

…);kompjuterizacij

a knjižnog fonda-

program Metel

Win; zaštita građe;

nabava knjižnog

fonda; suradnja s

nakladnicima;

skupova

škole

3. Kulturna

i javna

djelatnost

knjižnice

Uređivanje prostora

knjižnice i škole;

tematske i prigodne

izložbe (obljetnice,

važni datumi…);

susreti u školskoj

knjižnici u dogovoru

sa profesorima (sat

razrednog odjela,

projektna nastava,

izrada plakata…);

organizacija,

priprema i provedba

kulturnih sadržaja

(prema rasporedu),

Dan škole

Timski rad,

metode

izlaganja,

razgovora,

analize,

praktični rad,

izrada plakata

i panoa

Stručni

suradnik-

knjižničar,

ravnatelj,

stručni

suradnik -

pedagog,

nastavnici,

voditelji

projekata,

učenici

Tijekom

školske

godine

Uvid u

izvješće i

izvedbeni plan

školske

knjižnice, web

stranica škole

3.1.

Detaljni

raspored

kulturno-

javne

djelatnosti

Posjet NSK

Međunarodni dan

slijepih (15.10.)

Mjesec hrvatske

knjige (15.10.-

15.11.)

Stručni

suradnik-

knjižničar

ravnatelj,

stručni

suradnik –

pedagog,

nastavnici,

Tijekom

školske

godine

Uvid u foto

album škole,

uvid u izvješće

i izvedbeni

plan školske

knjižnice, web

stranica škole

Page 147: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA I. tehničke škole Tesla...Školski odbor I. tehničke škole Tesla u Zagrebu, Klaićeva 7, na temelju članka 28. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj

138

Svjetski dan hrane

(dani kruha)

Međunarodni dan

školskih knjižnica

(22.10.), popis

preporučenih knjiga

za čitanje

Posjet Interliberu-

sajam knjiga i učila

Održivi razvoj,

ekologija (tijekom

godine)

Dan sjećanja na

Vukovar

Mjesec borbe protiv

ovisnosti ( poseban

raspored aktivnosti)

Svjetski dan AIDS-a

(1.12.)

Božić- ususret

Božiću

Holokaust-dan

sjećanja na žrtve

(27.1.)

Valentinovo (14.

02.)

Međunarodni dan

meteorologije (23.3.)

Dani hrvatskog

jezika (11.-17.3.)

Dan hrvatske knjige

(22.04.)

učenici, vanjski

suradnici

4.

Materijaln

o

osiguranje

izvođenja

sadržaja i

Poslovi vezani za

osiguravanje

prostora za rad;

suradnja u nabavi

materijalnih

sredstava rada; upute

Timski rad,

razgovor,

konzultacije,

analiza

Stručni

suradnik-

knjižničar

ravnatelj,

nastavnici,

tehnička

Tijekom

školske

godine

Uvid u

izvedbeni plan

školske

knjižnice

Page 148: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA I. tehničke škole Tesla...Školski odbor I. tehničke škole Tesla u Zagrebu, Klaićeva 7, na temelju članka 28. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj

139

poslova u

knjižnici

o korištenju

nastavnih sredstava i

pomagala; potrebni

materijali za

tehničku obradu

knjiga

podrška

5. Ostali

poslovi

Administrativni

poslovi; dežurstvo na

državnoj maturi

Timski rad,

razgovor,

konzultacije,

analiza,

Stručni

suradnik-

knjižničar;

Tijekom

školske

godine

Uvid u

izvedbeni plan

školske

knjižnice; web

stranica škole;

25. Plan i program rada voditelja nastave

Vrsta posla Sadržaj Vrijeme realizacije Ukupno sati

Organizacija rada Sudjelovanje u izradi vremenika

rada škole.

Organizacija upisa učenika u

Matične knjige.

Organizacija održavanja

roditeljskih sastanaka.

Organiziranje sjednica Razrednih

vijeća.

Organiziranje dežurstava

nastavnika.

Organiziranje dežurstava učenika.

Organiziranje sistematskih pregleda

i cijepljenja učenika.

Informiranje učenika i nastavnika.

Organiziranje popravnih ispita.

Sudjelovanje na sjednicama

Nastavničkog vijeća.

Vođenje evidencije rada

nastavnika.

Prati održavanje redovne nastave.

Ažuriranje baza podataka (eMatica,

GUOS, VETIS).

Na početku školske

godine, po potrebi.

Tijekom školske godine

14 sati kroz

tjedan i po

potrebi.

Page 149: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA I. tehničke škole Tesla...Školski odbor I. tehničke škole Tesla u Zagrebu, Klaićeva 7, na temelju članka 28. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj

140

26. Plan i program rada koordinatora eu projekata

Vrsta posla Sadržaj Vrijeme realizacije Ukupno

sati

Pisanje projekata

Organizacija

mobilnosti

Zastupanje škole

Uspostava EU tima, skupljanje

dokumentacije, osmišljavanje

projekta, sastavljanje ugovora,

pronalazak partnera u inozemstvu,

kontakt s Agencijom za mobilnost i

programe Europske unije.

Organizacija smještaja, prijevoza i

aktivnosti dolaznih i odlaznih

mobilnosti. Osiguranje tehnoloških

uvjeta provedbe projekata.

Diseminacija projektnih aktivnosti.

Prezentiranje škole na

međunarodnim događanjima,

odlazak na seminare i usavršavanja

vezana uz tematiku Erasmus+ i

srodnih programa.

Tijekom školske godine Po potrebi

27. Plan i program rada ispitnog koordinatora

- informiranje roditelja na roditeljskim sastancima o odabiru izbornih i obveznih

predmeta, upoznati roditelje s pravilima provedbe ispita

- informiranje učenika o postupku provođenja ispita, te koordiniranje prijavljivanja za

ispite na razini škole

- osiguravanje i provjeravanje popisa i prijava učenika za ispite

- zaprimanje, zaštita i pohranjivanje ispitnih materijala

- osiguravanje prostorija za provođenje ispita

- nadzor provođenja ispita i osiguravanje pravilnosti postupka provedbe ispita

- povrat ispitnih materijala Centru

- informiranje svih učenika o sustavu vanjskoga vrjednovanja i zadatcima i ciljevima

vrjednovanja

- savjetovanje učenika o odabiru izbornih predmeta državne mature

- vođenje brige u školi o provedbi prilagodbe ispita za učenike s teškoćama

Page 150: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA I. tehničke škole Tesla...Školski odbor I. tehničke škole Tesla u Zagrebu, Klaićeva 7, na temelju članka 28. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj

141

- informiranje nastavnika o sustavu, zadatcima i ciljevima vanjskoga vrjednovanja, te

savjetovanje i pružanje podrške

- sudjelovanje na stručnim sastancima koje organizira Centar

- organiziranje tematskih sastanaka na kojima se raspravlja i informira o svim pitanjima

i novostima u svezi s vanjskim vrjednovanjem

- osiguravanje pravovremene dostupnosti informacija i publikacija za nastavnike

- surađivanje s roditeljima u savjetovanju učenika glede odabira izbornih predmeta

državne mature

- unošenje i upotpunjavanje prvobitnih podataka o školi i nastavnicima u bazu podataka

- unošenje i upotpunjavanje matičnih podataka učenika u bazu podataka

28. Plan i program voditeljice pilot projekta e-škole

Vrsta posla Sadržaj Vrijeme realizacije Ukupno

sati

Vođenje projekta

e-Škole

• Organizira radionice

• Surađuje s CARNetom

• Koordinira i planira

projektne aktivnosti u školi

• Potiče kolege na aktivno

sudjelovanje na projektnim

aktivnostima u školi te u

zajednici praktičara

• Obavještava nastavničko

vijeće o aktualnim

događanjima u projektu e-

Škole

Tijekom školske godine Po potrebi

29. Plan i program rada e-škole tehničara

Vrsta posla Sadržaj Vrijeme realizacije Ukupno sati

Održavanje

mrežne

infrastrukture iz

pilot projekta e-

Škole

• Pruža računalnu podršku

djelatnicima škole koji rade

na IKT opremi dobivenoj u

sklopu projekta e-Škole

• Održava i otklanja

poteškoće u radu lokalne i

bežične mreže škole u

suradnji s CARNetovom

korisničkom službom

• Surađuje s CARNetom

Tijekom školske godine Po potrebi

Page 151: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA I. tehničke škole Tesla...Školski odbor I. tehničke škole Tesla u Zagrebu, Klaićeva 7, na temelju članka 28. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj

142

30. Plan i program rada tajništva i administrativno-tehničke službe

30.1 Tajništvo

R.br Vrsta posla Sadržaj Nositelj/

suradnici

vrijeme

realizacije

1. opći ,

organizacijski

obavlja opće i kadrovske dokumentacijsko-

evidencijske i upravno pravne i poslove

tajnik

ravnatelj

tijekom

godine

2. upravno-pravni prati pravne propise, usklađuje opće akte

sa zakonom

tajnik tijekom godine,

po potrebi

rad subotom

3. organizacijski

kadrovski

surađuje sa Zavodom za zapošljavanje tajnik početak šk.g.,

po potrebi

4. organizacijski

kadrovski

organizira objavljivanje oglasa, natječaja i

sudjeluje u njegovom provođenju

tajnik početak šk.g.,

po potrebi

5. kadrovski

administrativni

prima zaposlenike u radni odnos, sastavlja

ugovore,

tajnik početak šk.g.,

po potrebi

6. kadrovski obavlja prijave radnika na zdravstveno i

mirovinsko osiguranje

tajnik

početak šk.g.,

po potrebi

7. organizacijski organizira upućivanje radnike na liječničke

preglede prema odluci ravnatelja

tajnik po zakonu

8. administrativni sastavlja potvrde, odluke, rješenja u skladu

s pozitivnim propisima i aktima škole

tajnik po potrebi

9. administrativni priprema materijale, pozive i vodi zapisnike

na sjednicama Školskog odbora

tajnik

predsjednik Š.O.

ravnatelj

po potrebi

10. kadrovski,

dokumentacij.-

evidencijski

Obavlja upis u registar zaposlenih,

statistike, izvješća vezano uz djelokrug rada

tajništva,

tajnik mjesečno,

polugodišnje,

godišnje, po

potrebi rad

subotom

Page 152: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA I. tehničke škole Tesla...Školski odbor I. tehničke škole Tesla u Zagrebu, Klaićeva 7, na temelju članka 28. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj

143

11. administrativni izdaje duplikate i prijepise svjedodžbi,

uvjerenja bivšim polaznicima škole čiji smo

pravni slijednici

tajnik po potrebi,

kraj šk.godine

12. opći, upravno-

pravni,

administrativni

suradnja sa Ministarstvom znanosti,

obrazovanja i športa,

Gradskim uredom za obrazovanje i šport

te ostalim ustanovama vezanim uz djelokrug

rada tajnika škole

tajnik

ravnatelj,

računovođa

tijekom

godine

13. administrativno

organizacijski

svakodnevni rad i suradnja sa ravnateljem,

računovodstvom, voditeljima, stručno-

pedagoškom službomi satničarom

kako je

navedeno u

sadržaju

tijekom

godine

15.

opći,uprav.-prv. sudjelovanje na stručnom usavršavanju tajnik po pozivu

30.2 Računovodstvo

R.br Vrsta posla Sadržaj Nositelj/

suradnici

vrijeme

realizacije

1. opći ,

organizacijski

Obavlja financijsko- računovodstvene

poslove škole

Šef rn

ravnatelj Tijekom godine

2.

organizacijski

Prati primjenu zakona vezi s materijalno-

financijskim poslovanjem i izrađuje

pravilnike po potrebi

Šef rn

Rač.

referent

tijekom godine,

po potrebi

rad subotom

3.

administrativni Izrađuje tromjesečni, polugodišnji i završni

obračun

Šef rn

tijekom godine,

po potrebi

rad subotom

4.

-//- Izrađuje financijski plan škole Šef rn

ravnatelj

tijekom godine,

po potrebi

rad subotom

5. administrativni Kontiranje svih financijskih dokumenata

Šef rn

Tijekom godine

6. -//- Obračun najamnina Šef rn Tijekom godine

Page 153: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA I. tehničke škole Tesla...Školski odbor I. tehničke škole Tesla u Zagrebu, Klaićeva 7, na temelju članka 28. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj

144

7.

-//- Obračunava i vodi knjige vlastitih prihoda,

prodaje stanova i dugotrajne imovine

Šef rn

tijekom godine,

po potrebi

rad subotom

8.

-//- Rad na redovitom godišnjem popisu imovine

Šef rn

Rač.

referent

tijekom godine,

po potrebi

rad subotom

9. -//-

Izavanje potvrda zaposlenicima vezane uz

plaću, naknade itd.

Rač.

referent

Tijekom godine

10. -//- Obračun bolovanja i usklađenje s HZZO

Rač.

referent

Tijekom godine

11. -//-

Izrada raznih izvještaja za regos, JPPD,

MIO, poreznu upravu, statistika

Rač.

referent

Tijekom godine

12.

-//-

Obračun plaće putem COP-a, naknade

zaposlenicima, ugovor o djelu, te ostale

materijalne isplate

Šef rn

Rač.

referent

tijekom godine,

po potrebi

rad subotom

13. -//- Vođenje blagajničkog poslovanja

Rač.

referent

Tijekom godine

14.

-//- Knjiženje financijskih dokumenata, salda

konti i ostalih tablica

Rač.

referent

tijekom godine,

po potrebi

rad subotom

15.

administrativni Vođenje knjige ulaznih i izlaznih faktura

Šef rn

Rač.

referent

Tijekom godine

16. administrativno

organizacijski Suradnja s Finom i poslovnim bankama

Šef rn

Rač.

referent

Tijekom godine

17. Opći, upravno

pravni,

računovodstveno

administrativni

Suradnja s MZOŠ, Gradskim uredom za

obrazovanje i šport te ostalim ustanovama

vezanim uz djelokrug rada računovodstva

škole

Tajnik

ravnatelj

računovođa

Tijekom godine

18. administrativno

organizacijski Svakodnevni rad i suradnja sa

ravnateljem,tajništvo, pedagogom,

Kako je

navedeno u Tijekom godine

Page 154: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA I. tehničke škole Tesla...Školski odbor I. tehničke škole Tesla u Zagrebu, Klaićeva 7, na temelju članka 28. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj

145

voditeljima, psihologom i satničarima sadržaju

19. opći Sudjelovanje na stručnom usavršavanju

Šef rn

Rač. refer. Po pozivu

30.3 Administrator i učenička referada

R.br Vrsta

posla Sadržaj

Nositelj/

suradnici

vrijeme

realizacije

1. admin. Izdavanje Potvrda o školovanju . administartor početak šk.god.

2. admin. tiskanice ZET-s, Hž-a i dr. administartor ''

3. Čuvanje i izdavanje Matičnih knjiga razrednicima

radi unosa podataka

administartor početak i kraj

šk. godine

4. admin. Administrator imenika e-matece

5. admin. kontrola podataka u Matičnoj knjizi administartor tijekom godine

6. admin. čuvanje dokumentacije učenika administartor tijekom godine

7. admin. Zaprima prijave popravnih , razlikovnih i

dopunskih ispita

administartor kraj nastavne

godine

8. admin. ispis učenika - izdavanje dokumenata administrator,

razrednik

tijekom godine

9. admin. suradnja sa razrednicima škole

suradnja sa voditeljima, pedagogom škole

kao u

sadržaju

tijekom godine

10. admin Carnet operater admin Tijekom godine

11. Organi. Poslovi dostave administartor tijekom godine

30.4 Tehnička služba

R.br Vrsta

posla Sadržaj

Nositelj/

suradnici

vrijeme

realizacije

1. tehnički održavanje čistoće u učionicama, prostorijama i

ostalom pripadajućem prostoru u školi i oko nje

čistačice tijekom godine

2. tehnički svakodnevni pregled održavanje i popravak

inventara u zgradi

domari tijekom godine

Page 155: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA I. tehničke škole Tesla...Školski odbor I. tehničke škole Tesla u Zagrebu, Klaićeva 7, na temelju članka 28. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj

146

3. tehnički održavanje i čuvanje zgrade i športskih terena i

objekata

čistačice,

domari

tijekom godine

4. tehnički,

organizacijski

suradnja s ustanovama u slučaju hitnih

intervencija i popravaka

domari,

voditelj

tijekom godine

5. tehnički rad po nalogu rukovoditelja voditelj tijekom godine

30.5 Plan i program rada osobe zadužene za zaštitu od požara

Na temelju Rješenja Ministarstva unutarnjih poslova o kategorizaciji ugroženosti od požara

broj 511-19-36-Up-I-11018/1-1995 godišnji plan i program škole za šk. god. 2017./2018. za

područje ZAŠTITE OD POŽARA:

VRSTA

POSLA SADRŽAJ VRIJEME

REALIZACIJE

UKUPNO

SATI

ORGANIZACIJA

PREGLEDA

OPREME I

UREDJAJA

INSTRUKTIVNI

RAD

ORGANIZACIJA

MJERA ZAŠTITE OD

POŽARA

Održavanje u funkcionalnom

stanju , dobivanje atesta o

ispravnosti za : pp aparata

,hidrantske mreže,

gromobranske instalacije,

plinske instalacije, elektro

mreže.

Mjere zaštite od požara kojima

se smanjuje opasnost od

istog.ustrojstvo , način

obavljanja unutrašnje kontrole,

upoznavanje djelatnika kao i

obuka glede mjera zaštite od

požara.

Zaduživanje djelatnika za

provedbu mjera zaštite od

požara,

Odgovornost zbog

nepridržavanja ili

neprovođenja naređenih mjera.

Dužnosti djelatnika u slučaju

TIJEKOM

KALENDARSKE GODINE

TIJEKOM NASTAVNE

GODINE

TIJEKOM

NASTAVNE

GODINE

150

50

50

Page 156: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA I. tehničke škole Tesla...Školski odbor I. tehničke škole Tesla u Zagrebu, Klaićeva 7, na temelju članka 28. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj

147

ORGANIZACIJA

USKLADJENOSTI SA

ZAKONSKIM I

PODZAKONSKIM

AKTIMA

OSTALI

POSLOVI

nastanka požara.

Sudjelovanje u izradi

pravilnika , njegove izmjene.

Sudjelovanje u izradi procjene

ugroženosti od požara.

Odluka suda o djelatnosti.

Građevinska dozvola za

objekt.

Isporuka vode, el. energije

(uvjeti isporuke )

Izdavanje suglasnosti za rad u

slučaju izvođenja građevinskih

radova, radova na

instalacijskim sustavima u

objektu.

Suradnja sa MUP RH ( Odjel

za zaštitu od požara I minsko

eksplozivna sredstva PU

Zagrebačke).

Su radnja sa ovlaštenim

društvima za područje zaštite.

Permanentno usavršavanje.

Planiranje financiranja

održavanja opreme ,dobivanje

atesta, rad u upravnim tijelima

ustanove,…

TIJEKOM

KALENDARSKE

GODINE

TIJEKOM

KALENDARSKE GODINE

50

100

Page 157: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA I. tehničke škole Tesla...Školski odbor I. tehničke škole Tesla u Zagrebu, Klaićeva 7, na temelju članka 28. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj

148

30.6 Plan i program rada osobe zadužene za zaštitu na radu

Na osnovi članka 20. Zakona o zaštiti na radu (NN 59/66), članka 16. Pravilnika o zaštiti na

radu I. TEHNIČKE ŠKOLE TESLA, godišnji plan i program škole za šk. god. 2017./2018.

za područje ZAŠTITE NA RADU:

VRSTA

POSLA SADRŽAJ

VRIJEME

REALIZACIJE

UKUPNO

SATI

ORGANIZACIJA

PREGLEDA

UREĐAJA

INSTRUKTIVNI

RAD

ORGANIZACIJA MJERA

ZAŠTITE NA RADU

ORGANIZACIJA

USKLADJENOSTI SA

Održavanje u funkcionalnom stanju ,

dobivanje atesta o ispravnosti .

Mjere zaštite na radu kojima se smanjuje

opasnost od istog. ustrojstvo , način

obavljanja unutrašnje kontrole, upoznavanje

djelatnike kao I obuka glede mjera zaštite na

radu.

Zaduživanje djelatnika za provedbu mjera

zaštite na radu,

Odgovornost zbog nepridržavanja ili

neprovođenja naređenih mjera.

Dužnosti djelatnika u slučaju nastanka

ozlijede na radu.

Sudjelovanje u izradi pravilnika , njegove

izmjene.

TIJEKOM

KALENDARSKE

GODINE

TIJEKOM

NASTAVNE

GODINE

TIJEKOM

NASTAVNE

GODINE

TIJEKOM

20

20

20

Page 158: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA I. tehničke škole Tesla...Školski odbor I. tehničke škole Tesla u Zagrebu, Klaićeva 7, na temelju članka 28. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj

149

ZAKONSKIM I

PODZAKONSKIM

AKTIMA

OSTALI

POSLOVI

Izdavanje suglasnosti za rad u slučaju

izvođenja građevinskih radova, radova na

instalacijskim sustavima u objektu.

Suradnja sa Ministarstvom rada I socijalne

skrbi.

Su radnja sa ovlaštenim društvima za

područje zaštite.

Permanentno usavršavanje.

Planiranje financiranja održavanja opreme

,dobivanje atesta, rad u upravnim tijelima

ustanove.

Rad u povjerenstvu zaštite na radu.

KALENDARSKE

GODINE

TIJEKOM

KALENDARSKE

GODINE

20

40