numer 2(33) 2015

Download Numer 2(33) 2015

Post on 11-Jan-2017

238 views

Category:

Documents

7 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Na stronie www.scholar.com.pl oraz w bazach ksigar internetowych OSDW Azymut (m.in. zinamon.pl, ravelo.pl, ibuk.pl [wraz z wypoyczalni]), AGORA SA (publio.pl),

  CEEOL, BazHum i Google Scholar take mona kupi (oprcz zeszytw archiwalnych) cae numery lub poszczeglne artykuy

  Psychologii Spoecznej za lata 20062015 w formacie PDF

 • Redaktor naczelny: MARIA LEWICKA Wydzia Psychologii, Uniwersytet Warszawski

  e-mail: marlew@psych.uw.edu.pl

  Zastpcy redaktora: MARCIN BUKOWSKI Instytut Psychologii, Uniwersytet Jagielloski

  e-mail: marcin.bukowski@uj.edu.pl WOJCIECH CWALINA Wydzia Psychologii, Szkoa Wysza Psychologii Spoecznej, Warszawa

  e-mail: wojciech.cwalina@swps.edu.pl JOANNA CZARNOTA-BOJARSKA Wydzia Psychologii, Uniwersytet Warszawski

  e-mail: joanna@psych.uw.edu.pl DARIUSZ DOLISKI Wydzia Psychologii, Szkoa Wysza Psychologii Spoecznej, Wrocaw

  e-mail: dariusz.dolinski@swps.edu.pl MAGORZATA GRNIK-DUROSE Instytut Psychologii, Uniwersytet lski

  e-mail: malgorzata.gornik-durose@us.edu.pl JAROSAW KLEBANIUK Instytut Psychologii, Uniwersytet Wrocawski

  e-mail: list@data.pl ANNA KWIATKOWSKA Instytut Psychologii PAN

  e-mail: akwiatkowska@psych.pan.pl WADYSAW JACEK PALUCHOWSKI Instytut Psychologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

  e-mail: Wladyslaw.Paluchowski@amu.edu.pl MICHA PARZUCHOWSKI Szkoa Wysza Psychologii Spoecznej, Sopot

  e-mail: mparzuchowski@swps.edu.pl SAWOMIR PIEWAK Instytut Psychologii, Uniwersytet Jagielloski

  e-mail: slawek@apple.phils.uj.edu.pl

  English language editor: JANINA PIETRZAK Wydzia Psychologii, Uniwersytet Warszawski

  e-mail: Janina.Pietrzak@psych.uw.edu.pl

  Redaktor jzykowy: ANNA ROPIECKA e-mail: anna.ropiecka@modus.edu.pl Redaktor statystyczny: TYTUS SOSNOWSKI Wydzia Psychologii, Uniwersytet Warszawski

  e-mail: tytus@psych.uw.edu.pl

  Copyright by Polskie Stowarzyszenie Psychologii SpoecznejWersj pierwotn czasopisma jest wydanie papierowe

  Adres Redakcji:Redakcja Psychologii Spoecznejul. Stawki 5/7, 00-183 Warszawae-mail: marlew@psych.uw.edu.pl

  fax: 22 635 79 91www.spoleczna.psychologia.plISSN 1896-1800

  doi: 10.7366/18961800201533 Opracowanie redakcyjne: Dorota Kassjanowicz

  Korekta: Joanna BarskaWydawnictwo Naukowe Scholar, ul. Wilana 8, 00-317 Warszawa

  tel./fax 22 692 41 18, 22 826 59 21, 22 828 93 91e-mail: info@scholar.com.pl, www.scholar.com.plDruk i oprawa: Mazowieckie Centrum Poligrafi i

  nakad: 350 egz.

  Prenumerata realizowana przez RUCH SAZamwienia na prenumerat w wersji papierowej i na e-wydania mona skada bezporednio na stronie www.prenumerata.ruch.com.pl

  Ewentualne pytania prosimy kierowa na adres e-mail: prenumerata@ruch.com.pl lub kontaktujc si z Telefonicznym Biurem Obsugi Klienta pod numerem: 801 800 803 lub 22 717 59 59 czynne w godzinach 7001800

  Koszt poczenia wg taryfy operatora

 • Midzynarodowa Rada Redakcyjna

  YORAM BAR-TAL Tel Aviv University, Ramat Aviv, Israel e-mail: bartaly3@gmail.com KRYS KANIASTY Indiana University of Pennsylvania, USA e-mail: kaniasty@iup.edu RENATE KLEIN The University of Maine, Orono, USA e-mail: rklein@maine.edu ARIE KRUGLANSKI University of Maryland, USA e-mail: kruglanski@gmail.com TATIANA KRUKOWA Pastwowy Uniwersytet im. Niekrasowa w Kostrowie, Rosja e-mail: tat.krukova44@gmail.com SOLEDAD DE LEMUS Universidad de Granada, Hiszpania e-mail: slemus@ugr.es KARL HALVOR TEIGEN University of Oslo, Norwegia e-mail: k.h.teigen@psykologi.uio.no VADYM VASIUTYNKYI Institute of Social and Political Psychology, Kiev, Ukraine e-mail: tytarenko@voliacable.com PIOTR WINKIELMAN University of California at San Diego, USA e-mail: pwinkielman@ucsd.edu

 • Z przyjemnoci informujemy, e czasopismo Psychologia Spoeczna znajduje si na licie czasopism wyrnionych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyszego. Publikacje w kwartalniku punktowane s szecioma punktami. Zapraszamy do publikowania prac w naszym czasopimie.

  Redakcja

  Spis treci

  128 rda nierwnych wynagrodze kobiet i mczyznKatarzyna Jako, Marta Szastok

  141 Rola pynnoci przetwarzania w procesach wnioskowania spoecznego z ekspresji mimicznej twarzyMicha Olszanowski, Piotr Winkielman

  149 To nie fair (bo mi szkodzi): zaangaowanie interesu wasnego znieksztaca ocen sprawiedliwoci dystrybutywnejOlga Biaobrzeska, Konrad Bocian, Micha Parzuchowski, Natalia Frankowska, Bogdan Wojciszke

  163 Wpyw orientacji na dominacj spoeczn i prawicowego autorytaryzmu na wnioskowanie o cechach wsplnotowych i kompetencyjnychMarek Baewicz

  174 Wpyw motywowania do tumienia stereotypowych myli na poziom wyczerpania wolicjonalnegoKinga Piber, Magorzata Kossowska

  192 Wzbudzanie zazdroci jako metoda wywierania wpywu w bliskich zwizkachEugenia Mandal, Marcin Moro, Anna Latusek

  210 Wielowymiarowy profil etyki pracy (WPEP). Charakterystyka psychometryczna polskiej wersji kwestionariusza Multidimensional Work Ethic ProfileDamian Grabowski, Agata Chudzicka-Czupaa

  231 O czasopimie

  231 Wskazwki dla autorw

  232 Wskazwki dla recenzentw

  233 Polskie Stowarzyszenie Psychologii Spoecznej

  234 Wadze

  235 Procedura przyjmowania nowych czonkw

  235 Aktywnoci

  235 Aktualnoci

  236 System edytorski Psychologii Spoecznej

  237 Nagroda im. Solomona Ascha

  238 Wzr umowy licencyjnej

  239 Owiadczenie o wkadzie autorw

 • Contents

  128 Sources of pay inequality among women and menKatarzyna Jako, Marta Szastok

  141 The role of perceptual fluency in social inferences from facial expressionsMicha Olszanowski, Piotr Winkielman

  149 Its not fair if I dont gain from it: Engaging self-interest distorts the assessment of distributive justiceOlga Biaobrzeska, Konrad Bocian, Micha Parzuchowski, Natalia Frankowska, Bogdan Wojciszke

  163 Influence of social dominance orientation and right-wing authoritarianism on inference of communion and competence traitsMarek Baewicz

  174 Suppression of prejudice and depletion of limited resources: The role of motivational interventionKinga Piber, Magorzata Kossowska

  192 Jealousy induction as influence strategy in close relationshipsEugenia Mandal, Marcin Moro, Anna Latusek

  210 Psychometric validation of the Polish version of the Multidimensional Work Ethic ProfileDamian Grabowski, Agata Chudzicka-Czupaa

  231 About the Journal

  231 Information for authors

  232 Information for reviewers

  233 Polish Society of Social Psychology

  234 Authorities

  235 How to become a member

  235 Activities

  235 News

  236 Editorial Manager Psychologii Spoecznej

  237 Solomon Asch award

  238 Licence contract

  239 Authors contribution statement

 • 128 Copyright 2015 Psychologia Spoeczna

  ISSN 1896-1800doi: 10.7366/1896180020153301

  Psychologia Spoeczna2015 tom 10 2 (33) 128140

  rda nierwnych wynagrodze kobiet i mczyznKatarzyna Jako, Marta Szastok

  Uniwersytet Jagielloski, Instytut Psychologii

  Statystyki wynagrodze zbierane w rnych krajach pokazuj znaczce nierwnoci w zarobkach kobiet i mczyzn. Istniej dwie alternatywne grupy wyjanie tego zjawiska. Z jednej strony, wskazuje si na odmienny poziom potencjau zawodowego kobiet i mczyzn jako wytumaczenie nierwnych wynagro-dze, z drugiej podkrela si rol stereotypw i uprzedze prowadzcych do dyskryminacji kobiet w ro-dowisku zawodowym. Celem artykuu jest omwienie tych wyjanie oraz analiza powizanej z nimi lite-ratury. Na podstawie dokonanego przegldu mona stwierdzi, e podejcie oparte na kapitale zawodowym kobiet i mczyzn nie wyjania cakowicie luki pacowej. Istotn rol odgrywaj stereotypy i uprzedzenia wobec kobiet na rynku pracy. W tekcie zidentyfikowano rwnie obszary wymagajce dalszych bada.

  Sowa kluczowe: nierwnoci spoeczne, wynagrodzenia, pe

  Katarzyna Jako, Marta Szastok, Instytut Psychologii, Uniwersytet Jagielloski, ul. Ingardena 6, 30-060 Krakw.Korespondencj w sprawie artykuu prosimy kierowa do Katarzy -ny Jako, e-mail: katarzyna.jasko@uj.edu.plPublikacja zostaa przygotowana w ramach grantu finansowanego ze rodkw Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2011/03/B/HS6/01853.

  W 2011 roku kobiety w Unii Europejskiej zarabiay red-nio o 16% mniej ni mczyni (Eurostat, 2013). Podobnie sytuacja ksztatuje si w Stanach Zjednoczonych, gdzie od lat dziewidziesitych ubiegego stulecia wynagro-dzenie kobiet stanowi od 75 do 82% pacy mczyzn (Blau, Kahn, 2007; Lips, 2003). Nierwnoci w tym zakre-sie s wiksze wrd osb na wyszych stanowiskach (Oglnopolskie Badanie Wynagrodze, 2012). Zwikszaj si take wraz z liczb przepracowanych tygodniowo godzin (U.S. Bureau of Labor Statistics, 2013). Szczeglnie niskie wynagrodzenie otrzymuj kobiety bdce matkami (Sigle-Rushton, Waldfogel, 2007). Nierwnoci midzy kobietami i mczyznami na rynku pracy dotycz take innych aspektw sytuacji zawodowej, m.in. wskanika zatrudnienia, ktry wrd kobiet w Polsce jest o 25% ni-szy ni w przypadku mczyzn (GUS, 2012).

  Powysze zestawienie daje przybliony obraz sytuacji obu pci na rynku pracy. Nie odpowiada jednak na pytanie o rda tych nierwnoci. Dyskusja wok nierwnej pacy kobiet i mczyzn koncentruje si na tym, jaka cz tych nierwnoci jest wynikiem dyskryminacji pciowej, a jak wyjania si przez czynniki skorelowane z pci, ale

  determinujce poziom wynagrodze w uzasadniony spo-sb. Z jednej strony, argumentuje si, e jeli nierwnoci pacowe s skutkiem odmiennych, lecz autonomicznych wyborw kobiet i mczyzn i wynikajcych z nich rnic w poziomie kwalifikacji, motywacji i zaangaowania w prac, to ingerencja nie jest usprawiedliwiona (ONeill, ONeill, 2005). Alternatywny opis problemu wskazuje na rol stereotypw i uprzedze wobec kobiet na rynku pracy. Podkrela si w nim wielowymiarowo zjawi-ska dyskryminacji pciowej, ktra wystpuje na rnych etapach dziaalnoci z