skoleblad 2010 sommer

of 48 /48
Sommer . 2010 . nr-79

Upload: merete-holm

Post on 12-Mar-2016

228 views

Category:

Documents


5 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Rudolf Steiner Skolen i Aarhus - Skoleblad 2010 Sommer

TRANSCRIPT

Page 1: Skoleblad 2010 Sommer

1

Sommer.2010.nr-79

Page 2: Skoleblad 2010 Sommer

2

Hvis det er muligt at afl evere eventuelle indlæg eller annoncer på mail, ville det være til stor hjælp. Redaktionens e-mail adresse er [email protected]

Indlæg og henvendelser til skolebladetAlle indlæg og henvendelser kan rettes til redaktionen, der består af: Susanne Iversen [email protected] Jens Noe [email protected] Peter Bilberg [email protected]

Angående konfl ikterEr man endt i en blindgyde med et problem på skolen og ikke føler, at problemet kan løses i samråd med en klasselærer eller andre lærere tilknyttet klassen, så er man ikke fortabt. Man altid velkommen til at henvende sig til én af følgende: Skoleleder Jørn Bendixen Leder for underskolen Hans Peter Mortensen Leder for fritidsdelen Marie Bilberg Leder for overskolen Ivone Grene Leder for specialklasserne Kirsten Clausen.

Igen tak til Ken Eibye og Steffen Honoréfor lån af foto brugt i bladet

Grafi ske illustrationer i bladet: Elever fra SpecialklasserneFor og bagside: illustration fra 11 klasse

Page 3: Skoleblad 2010 Sommer

3

Indholdsfortegnelse

Almen information side 2 Kære læser side 4 Ledelsen side 5 Årsberetningen 2010 side 6 Musikskolens fredagscaféer side 13 Mobbepolitik side 14 Arbejdsdage 7. og 8 maj side 16 Kalender side 17 Lidt om Bestyrelsen side 18 Håndværksperiode i 3 klasse side 20 Opslagstavlen side 24 Information om instrumenter side 26 og instrumentleje Kunstrejsen til Italien 12. klasse side 30 Engelsk undervisning i 10 kl. side 31 Tanker omkring foråret og Pinsen side 34 Digte side 35 Telefonliste ansatte side 44

Page 4: Skoleblad 2010 Sommer

4

Kære Læser

Et skoleår er nu til ende.Børenehaveklassen ser med forventning frem til at komme i 1. klasse og være sammen med deres klasse lærer Kurt Hübel. Velkommen til børn, lærer og forældre! En ny børnehaveklasse ser over hegnet fra børnehaven og andre steder fra. I kan tro at Anita Petersen, Dorthe Flint og de andre voksne vil tage godt imod jer!

8. klasse og skolen skal tage afsked med Lone Kaasgaard efter mange års samarbejde, ligeså skal skolen sige farvel til Franz Wolf, der i mange, mange år har inspireret elever, kollegium og alle i varetagelsen af den antroposofi sk orienterede kunst og pædagogik.

12. klasse, som er den klasse der kender skolen allerbedst, står nu og ser fre-mad hver mod deres nye mål. Et klassefællesskab og et skoleliv er fuldbragt og vejen videre frem er individuel og helt nye spor bliver tegnet. Tak til 12. Klasse og deres forældre og lærere for deres medvirken til skolens liv gennem alle årene.

Således bliver der bundet en krans af mennesker og skæbner.

Om man er elev, forældrer, lærer, ansat eller ven af skolen, så lever den af menneskers overskud og interesse. De små børn ser op til de store og har de voksne og de store elever som deres forbillede. Derfor er det også af stor betydning for helheden , at overskoleforældrene har interesse i at være for-gangsmænd på områder i skolens liv, feks. Basar , ”give gode råd videre” og i det hele taget tage del i skolens arrangementer. Det mangler og behøves!!

Henrik Bredholdt, som har været skolens Bestyrelsesformand i mange år har ønsket sig at trække sig ud af bestyrelsen . Lige så Ingse Iversen, Hanne Sall og Sophia Frovin. Redaktionen siger af hjertet tak for deres utrættelige en-gagement og ønsker dem alt godt fremover( læs mere om det inde i bladet).

I skolebladet er man som læser meget velkommen til at skrive læsebreve, sende artikler og hvad man nu kan have på hjerte. Lad dette være en opfordring. Redaktionen tager gerne imod.

Alle ønskes en god sommer

RedaktionenSusanne Iversen, Peter Bilberg og Jens Noe

Page 5: Skoleblad 2010 Sommer

5

Ved skoleårets afslutning.

Kære forældre.Skoleåret er ved at rinde ud. Et år, der har budt på mange spændende oplevelser og nye erfaringer. Det var det år, hvor hele skolen var i skoven for at plante træer for et bedre miljø, og samme dag fi k at vide, at vi havde vundet Folketeatrets landsdækkende miljøkonkurrence, med efterfølgende oplevelsesrige og uforglemmelige uger for de fem ældste. Året, hvor Basaren af denne grund måtte fl yttes, men hvor den også voksede til atter at fylde to dage. To vellykkede dage takket være en ihærdig og utrættelig indsats fra skolens forældre. Dette skoleår vil også blive husket for året, hvor skolen afsluttede sit store europæiske Comenius projekt omkring nye evaluerings- og afprøvningsformer igennem den portfolie metode, som de otte EU lande med succes har udviklet, og – som det ser ud lige nu – også får anerk-endelse offi cielt. Arbejdet afsluttes endeligt første uge i juli i Slovenien.

I forbindelse med skoleårets afslutning vil vi gerne orientere Jer om forløbet i den sidste uges undervis-ning op til sommerferien.

Der er almindelig skoledag til og med tirsdag den 22. juni.Onsdag den 23. juni: er der hovedfagsundervisning, hvorefter hele skolen går i salen kl. 10.15 og ser Specialskolens opførelse af ”Folk og røvere i Kardemommeby”. Derefter hjælper lærere og elever hinanden med oprydning i klasserne.

SFO og klub har åbent som normalt.Torsdag den 24. juni: Alle møder kl. 8.00, hvorefter vi fl ytter til de nye klasser, som vi skal være i næste år. Klasselærere og –ledere tager sig af eleverne til kl. 10.00Kl. 8.45 holder 1. klasse generalprøve på deres Eventyrspil, hvor børnehaveklassen, samt de forældre fra 1. klasse, der enten ikke kan være der fredag, eller vil se spillet to gange, er inviteret.Kl. 10.00 arrangerer 12. klasse udfl ugt for hele skolen i skoven bag skolen.SFO og klub har åbent fra kl. 11.00.

Fredag den 25. juni: Kl. 10.00. Sommerafslutning for skolens elever og lærere. Eleverne møder kl. 9.45. Forældre til elever i 1.-, 8.- og 12. klasse er velkomne.Her vil 1. klasse vise deres Eventyrspil og de vil bagefter få udleveret deres Vidnesbyrdvers. 2.-, 4.-, 6.-, 8.-, 9.-, 10.- og 11. klasser får overrakt deres Vidnesbyrd, og festen slutter med hyldest og bekransning af 12. klasse.SFO og klub åbner kl. 7.30Kl. 18.30 afslutningsfest for 12. klasse i skolens sal. Første skoledag efter sommerferien.Mandag den 16. august: Kl. 8.00. Første skoledag for 2.- 12. klasse.Børnehaveklassen mødes med deres lærere.SFO og klub har åbent, når eleverne får fri.

Tirsdag den 17. august: Kl. 10.45. Første skoledag for 1. klasse.Hele skolen samles i salen for at modtage den nye 1. klasse og deres forældre.Når 1. klasse går i klasselokalet for at modtage deres første undervisningstime, vil personalet fra skol-ens SFO tage sig af forældrene og informere om skolens fritidsdel.

Hvis der er spørgsmål til ovenstående, er I meget velkomne til at kontakte skolens kontor.Vi gør opmærksom på, at skolens kontor og SFO er lukket i hele juli måned. Husk tilmelding til SFO i august.

Med venlig hilsen og ønske om en rigtig god sommerferie til alle.Skolens kontorpersonale og ledere.

Page 6: Skoleblad 2010 Sommer

6

Årsberetning 2010af Henrik Bredholt

Vi begyndte året med nye 5 nye bestyrelsesmedlemmer.

Sophia Frovin, Henrik Bjerre, Lisbeth El (suppl), Thomas Cook (suppl) alle valgt af forældrene. Samt Iben Hofstede valgt af Skoleforeningen.

Derudover har bestyrelsen i år desuden bestået afSusanne Iversen, Ingse Iversen, Hanne Sall og Henrik Bredholt. Henrik Bredholt genvalgtes som formand og Ingse Iversen som næstfor-mand.

Vi har holdt møde en gang om måneden, så vidt muligt hver den første ons-dag. Møder indledes af Susanne Iversen med en 5 –10 minutters indledning ud fra et selvvalgt emne, men med relation til skolen og antro-posofi en.Som en del af disse oplæg har vi gennemgået 2 foredrag som Rudolf Steiner holdt i 1918.

På det første møde efter sommerferien talte vi om, at arbejdet de senere år meget havde handlet om byggeri og de fysiske rammer, men at tiden var kommet til at rette fokus mere mod trivsel og arbejdsmiljøet.

Dette blev også temaet for møder med den samlede ledelse, som vi planlagde at mødes med 4 gange. Et møde hver anden måned.

Vi er langt fra færdige med dette arbejde, der kan gøres meget mere. Men et af resultaterne blev en fi n fælles aften i marts.Alle skolens medarbejdere var inviteret til en teaterforestilling og efterføl-gende middag i Teater Refl eksions nye lokaler i midtbyen. Forestillingen handlende om H. C. Andersen : H.C.’s Ventesal, en énmands dukkeforestill-ing med Claus Mandø skrevet af Christina Hesselholdt. Forestillingen kan varmt anbefales. Vi var ca. 50 mennesker samlet.

Efteråret bød på en stor udfordring for skolen ved, at vi blev udvalgt til at deltage i Klimatopmødet med en musical skrevet til lejligheden af elever i overskolen og lærere sammen. Vi skal ikke tage noget af æren for denne

Page 7: Skoleblad 2010 Sommer

7

begivenhed, men blot udtrykke en stor cadeau til Jørn Bendixen og de øvr-ige lærere for et meget fl ot initiativ og forestilling, som har betydet meget for sammenholdet i overskolen og gjorde skolen mere synlig i offentligheden.

Knap var musicalen i København overstået før vi havde Basar i Århus. I år havde basarudvalget valgt at udvide til 2 dage igen. I fl ere år havde det været til debat, skulle det være 1 eller 2 dage. Det bedste, vi kunne gøre, var at prøve det af.

Det er vel næppe for meget at kalde det en succes. Et meget aktivt og velfungerende basarudvalg skabte 2 gode dage, der indbragte et overskud på 165.000 kr. til Skoleforeningen.

Beløbet gav mulighed for at udvide skolegården med en meget længe ven-tet boldbane, en forbedring af udenomsarealerne ved den nye skolebygn-ing og et sansemotorisk rum i sikringsrummet.Vi havde i øvrigt søgt støtte til boldbanen hos Friluftsrådet, men fi k afslag fordi de ikke støtter idrætsaktiviteter....

I forbindelse med at vi tog de nye bygninger i brug, blev hele Nordfl øjen indrettet til overskole. Det er mit indtryk, at det fungerer rigtig godt.Et af ønskerne i den sammenhæng var et trådløst netværk, som blev etableret med støtte fra en privat sponsor.Og det er vel næppe nogen overraskelse, når jeg nævner, at det var Søstrene Grene der donerede 15.000 kr. Det er ret enestående, hvor meget de 2 søstre igennem årene har støttet skolen, tusind tak for det.

Når vi nu er ved internettet skal jeg nævne, at skolen på foranledning af kontoret er ved at få et intranet op at køre. Det er tanken, at det i første omgang bliver for skolen internt, og når det fungerer, bliver det udvidet til også at omfatte forældrene.Det skulle gerne være med til at forbedre kommunikationen og planlægnin-gen i det hele taget, og af de ældste klasser kunne bruges i forbindelse med undervisningen.

Overskolen er et område, hvor der de sidste par år har været fælles ini-tiativer i gang på landsplan. Inden for sammenslutningen af de 15 Rudolf Steinerskoler i Danmark har et udvalg iværksat et samarbejde med Dan-marks Pædogiske Universitet. Målet er over de næste 2 år at få udarbej-

Page 8: Skoleblad 2010 Sommer

8

det en rapport, som kan dokumentere, at undervisningen af vores elever i 11- 12 klasse er fuldt berettiget til at modtage støtte på lige fod med andre gymnasiale uddannelser. Ud over rapporten skal en ansat lobbyist være med til at overbevise en forhåbentlig kommende ny regering om det indlysende heri. Vores skole støtter projektet med 150.000 kr., tilsvarende støttes projektet af de andre skoler. Der er et foreløbigt samlet budget på 1,2 mill. Kr. De første 75.000 kr. har vi betalt, og resten skal betales over 2 år. Susanne Iversen og Jørn Bendixen har deltaget i fl ere af møderne på landsplan.

Det er bestyrelsens ønske at bevare og styrke overskolen. Det handler bl.a. om at være endnu bedre til at holde på de elever, vi har. Fra i år har skolen derfor valgt, at 7. og 8. klasses lærere deltager i over-skolens ugentlige konferencer, og at fl ere lærere fra overskolen underviser i 7. og 8. klasse. Det vil forhåbentlig på længere sigt føre til, at fl ere elever motiveres til at forsætte i overskolen. Allerede fra august i år vil vi opleve en større overskole.

Hvis vi ser på indskolingen i den anden ende af skolen, så er der i disse år stor søgning helt fra børnehaveklassen, hvor vi i januar var oppe på 45 tilmeldte, som dog er landet på et mere realistisk 30 – 31 elever. Vi havde på et tidspunkt nogle overvejelser om evt. at lave 2 spor, men hverken lokaliteterne eller økonomien er til det.

Det er godt at vide, at interessen for vores skole er tilstede hos de mindste og med initiativet fra Skoleforeningen og børnehaven i samarbejde om at lave 2 nye vuggestue grupper, kan vi formodentlig forvente en stabil søgn-ing nedefra.

I byggeudvalget og hos vores dygtige pedeller har meget arbejde været knyttet til en endelig færdiggørelse af de ny bygninger, boldbanen og ude-nomsarealerne.Dette er nu ved at være på plads, og derved trænger nye opgaver sig på.Henrik Bjerre fra bestyrelsen har fået godkendt en ny branddør i salen modsat indgangsdøren. Den bliver sat i sommerferien og kommer til at be-tyde, at vi nu mere forsvarligt kan opholde os alle de mennesker, vi plejer at være til store begivenheder. Flere forældre har gennem årene påpeget denne manglende sikkerhed, og det bliver der nu gjort noget ved.En større udskiftning af taget på bygning nr. 100, hvor Specialskolen holder til, er på vej. Det kommer til at koste en del penge. Vi håber at fi nde

Page 9: Skoleblad 2010 Sommer

9

nogle fondsmidler til at dække noget af udgiften.Desuden er der planer om at udvide fritidsordningen, så klubben og frit-idsordningen kommer under samme tag. Det skulle gerne medføre nogle besparelser på hele fritdisdelen.

Økonomien er naturligvis et område, som fylder en del i bestyrelsens arbe-jde, og det kommer I til at høre mere om under fremlæggelsen af regnska-bet.Vi følger lige nu en plan, der har som mål, at regnskabet for 2010 viser et mindre overskud. Men der kommer hele tiden hindringer i vejen, som er svære at tage højde for.Det sidst tilkomne er, at tilskuddet til specialundervisningen er blevet skåret ned. Vi begynder nu for alvor at få regningen for den for forbrugsfest, som den siddende regering har holdt frem til slutningen af 2008. Den skal tilsynela-dende betales af de svageste i vores samfund. Jeg synes det er uanstændigt og skandaløst. (Og hvis det skal have ende, er der nogen, der skal sætte deres kryds et andet sted næste gang.)

I forbindelse med nødvendige besparelser på budgettet havde vi håbet på, at lærerne i fællesskab kunne blive enige om at give afkald på endnu en lønstigning. Lønnen er steget en del de sidste par år. Men der var ikke 100 % enighed om at ændre i lokalaftalen, og det betyder, at vi i stedet for skal fi nde besparelserne på individuel basis. Det er ikke optimalt for os, men det er de muligheder, vi nu har at gøre med.

Hvis vi skal se lidt fremad, vil bestyrelsen bestræbe sig på at blive mere synlig i forældrenes øjne. Et tættere samarbejde med forældrene er i det hele taget et generelt stor ønske fra skolens side.

Et forældreråd har været nævnt som en af de muligheder, der kan styrke samarbejdet. På fl ere Rudolf Steiner-skoler har man de senere år oprettet et forældreråd, som består af repræsentanter for alle klasser, der mødes et par gange om året og planlægger f.eks. foredrag, koncerter og arrange-menter. Men for at det skal lykkes, er et vigtigt at et sådan initiativ helt og holdent er båret af forældrene. Det betyder så formentlig også, at informa-tioner og arrangementer har endnu større relevans i fht. hvad forældrene måtte efterspørge. Dette være hermed videregivet som en opfordring.

Page 10: Skoleblad 2010 Sommer

10

Som et supplement til forældresamarbejdet er Susanne med hjælp fra Iben og Lisbeth i gang med at udarbejde en forældrebog. Denne skal indeholde alle relevante informationer især til nye forældre om skolen og skolens forventninger til forældrene, udvalg, årstidsfester og bestyrelsen m.m. Alt hvad man som forældre måtte have brug for at vide. Bogen eller hæftet ventes klar til august.----------------------------------------

Der er en tid til udadvendthed, der er en tid til fordybelse, der er en tid til arbejde, der er en tid til at grave i haven, der er en tid til at tage sig kærligt af sine nærmeste, der er en tid til at skrive musik og der er en tid til at sidde i skolebestyrelsen

Tiden i skolebestyrelsen rinder ud i aften for nogle af os.

Thomas Cook og Sophia Frovin udtræder af bestyrelsen. Tak for jeres ind-sats.

Hanne Sall du kom i bestyrelsen 2005. Tak for din tid i bestyrelsen. Det sidste år har du haft rigtig travlt i din virksomhed, jeg håber I klarer jer vel igennem trange tider. Du har taget din tørn i bestyrelsen, deltaget i mange aktiviteter, skrevet mange referater og også været den kritiske røst, som der skal være tilstede, for at tingene ikke går i selvsving.Tak for samarbejdet og tak for din indsats.

Ingse kom i bestyrelsen ... jeg kan faktisk ikke huske det, ..... jeg tror, du har været der altid.Dit hjerte, din bevidsthed, dit hele dig har altid været varmt med i skolen. Ingen som du kunne fi nde på at ringe mig op midt i sommerferien, hvis der var et eller andet, der bekymrede dig.Alle hjørner og kroge i skolen har du været nysgerrig efter at kende og altid trofast bakket op om alle arrangementer.

Jeg tror først, at skolen helt mærker, hvad din indsats har betydet, nu hvor du trækker dig tilbage. Da jeg begyndte i bestyrelsen var det mit klare indtryk, at du kendte samt-

Page 11: Skoleblad 2010 Sommer

11

lige forældre, og at hele skolens historie lå som at landkort i bevidstheden.Det har været gode erfaringer og viden at kunne trække på.Du var også med til at starte Specialskolen, som du har et særligt forhold til, og det talerør i bestyrelsen er der heldigvis nogen i dag til at føre videre.Tak for al den tid og opmærksomhed du i gennem årene har viet til bestyrelsen og til skolen og til mig.

Jeg vil håbe for dig, at du må få nogle gode - rolige år sammen med Tage.

Også er der mig selv .Jeg begyndte i bestyrelsen i 2001, og fra 2005 har jeg fungeret som for-mand.Det har været en god tid, en spændende tid og en lærerig tid.Jeg har skrevet lidt om det i skolebladet til påske og det kan være svært at få det hele med.Ind imellem har det fyldt en del og - her er det vist på sin plads at sige tak til Ann-Mai-Britt for stor forståelse og opbakning – tak min kære frue.

Jeg har været en del af en større forandrings-proces, hvor den skole vi i 2001 arvede mere eller mindre fra grundlæggerne i 1955, behøvede fornyelse.

Meget havde allerede været undervejs længe, men ikke rigtig fundet sin vej. Det var dog på en måde som om, der skete noget i 2003, da vi kørte bjerget væk.

Mange forbandt bjerget og den karakteristiske udendørs brandovn med det skæve tag, som noget ganske særligt for Steinerskolen.

I stedet for bjerget fremkom der nu en stor åben plads med udsyn til nye fl otte værkstedsbygninger og til skoven og god fornemmelsen af gennem-sigtighed. Udsynet var blev større. Og vi valgte at bevare pladsen åben, selvom der var fl ere forslag på tegnebordet.

Der fulgte nu nogle intense år og efter nogen tovtrækkeri og også mod-stand, har skolen nu fået en klart defi neret ledelse, og det er jeg overbevist om, at alle er godt tjent med.

Page 12: Skoleblad 2010 Sommer

12

Og endelig sidst, men ikke mindst er det lykkedes her i sidste uge at få undervisningsministeriet til at godkende det hele ved at sige ja til vores nye vedtægter.Processen begyndte i 1998 og de sidst godkendte vedtægter daterer sig til 1979.

Så nu bør vi være på sikker grund.

Og dermed er tiden også kommet til, at jeg gøre mere ved den musik, jeg i nogle år efterhånden har skubbet foran mig.

Jeg kommer til at savne gode samtaler om alt mellem himmel og jord, både på kontoret, på lærerværelset og i kælderen hos Vagn, samtaler som bliver en naturlig del af et arbejdsfællesskab.

Jeg har haft mange gode kolleger i bestyrelsen gennem årene.En særligt tak til forretningsudvalget, Susanne og Ingse.

Det er svært at fremhæve nogle frem for andre – men har dog lyst til at sigePas nu rigtig godt på Jørn og Birgit, de arbejder ofte mere end godt er, og de fås ikke bedre.

Tak for ordet.

Henrik Bredholt

Page 13: Skoleblad 2010 Sommer

13

Musikskolen og FredagscaféerI Rudolf Steiner skolen spiller musikundervisningen en stor rolle. Dagligt udøver eleverne musisk aktivitet i forskellige sammenhænge.

En af disse er instrumentalundervisningen, der begynder i 3. Klasse. I tilknytning til denne aktivitet har vi her på Sydskolen fi re gange om året Fredagscaféer. Her kommer de forskellige musikhold på scenen og spiller for hinanden, forældre, bedsteforældre m.fl .

I forbindelse med disse arrangementer laver skolens 7. Klasse en café, og tjener på denne måde penge til en klasserejse i 8. Klasse. Der er på disse eftermiddage således mulighed for både at høre musik og have socialt samvær med børn og forældre.

Vi forsøger at gøre de fi re årlige fredagscaféer lidt forskellige med hensyn til indhold. I efterårets café er det de lidt ældre elever, der primært er på. Dem der har lidt erfaring og kan være koncertklar tidligt i skoleåret.Den næste er julecaféen hvor julemusik er temaet, her bliver der også sunget julesange.

Den første fredag i marts har de sidste par år været dagen for den tredje café. Den ligger i forbindelse med 12. Klasses årsopgave-udstilling, som man på denne måde kan få lejlighed til at se, inden opgaverne om lørda-gen bliver fremlagt af eleverne. Denne fredag håber vi, det bliver muligt at kunne præsentere alle de spillende overskoleelever.

Årets sidste café er forårscaféen i maj måned. Her vil vi gerne have alle i 3. - 4. og 5. klasse på scenen for, at de kan vise, hvad de har arbejdet med i årets løb. I det forgangne skoleår havde vi en forårscafé med 27 musikal-ske indslag og en sal fyldt med publikummer. Det var en god afslutning på musikskoleåret, og vi håber at se rigtig mange til det nye skoleårs koncert-er. Datoerne for caféerne kommer i skolens kalender til august – så er det bare med at sætte kryds.

Søren Christensen

b

bvHs

IKks

Vi forsødt forskellige m

er det de lidt ældder har lidt erfarskoleåret.Den næste er jul

edsD

des msamvær ms

Viidt forskelll

Page 14: Skoleblad 2010 Sommer

14

Mobbepolitik på Rudolf Steiner skolen i Århus

Som udgangspunkt kan vi på Rudolf Steiner skolen ikke acceptere mobn-ing, idet mobning i alle dens former modarbejder skolens pædagogiske grundlag, der sigter på et sikkert socialt miljø som grundlag for al sund læring. Alle på skolen skal kunne opleve et fællesskab, der beskytter dem mod både mobning og andre former for krænkelser. Endvidere arbejdes der i kollegiet på en ugentlig basis med de enkelte elevers udvikling.Når dette er sagt, kan vi heller ikke på Rudolf Steiner skolen sige os fri for, at mobning forekommer – heller ikke selv om der hver dag i undervisnin-gen arbejdes på at forebygge mobning gennem selve undervisningsstoffets indhold og bearbejdelse i alle klasser.

Defi nition på mobning:En person mobbes, når han eller hun gentagne gange og over en vis tid bliver udsat for bevidst negative handlinger fra én eller fl ere, og ofte på et sted, hvor han eller hun er tvunget til at opholde sig.Mobning er en asymmetrisk magtrelation. Der er en stærk part, ofte fl ere personer, som forfølger eller udelukker den svage part over en længere periode. Derimod foregår konfl ikt og drilleri mellem to ligeværdige parter (symmetriskmagtrelation), som begge kan være lige aktive.I dag foregår mobning ikke kun i skolegård og klasselokale, men også via SMS, e-mail og diverse chat rooms, hvilket kan gøre den overordentlig vanskelig at identifi cere.

Hvordan handler vi i forhold til mobning?Til identifi kation af mobning er et godt, tillidsfuldt og åbent forældre/skolesamarbejde en første og vigtig forudsætning, idet hurtig identifi kation oftest begrænser skadens omfang. Det er derfor vigtigt, at I som forældre kontakter barnets klasselærer og skolens AKT-pædagog (Adfærd, Kontakt og Trivsels pædagog), hvis jeres barn giver udtryk for at være blevet drillet/mobbet, eller på anden måde ændre adfærd.Konstaterer vi fra skolens side, at sådanne forhold eller handlinger fi nder sted, vil vi naturligvis kontakte alle implicerede parter samt skolens AKT-pædagog.Efter at mobning er blevet konstateret, er det vigtigt, at arbejde med hele den klasse, hvor mobningen er blevet konstateret, idet ”mobning ikke kun er en relation mellem mobber og offer. Mobning kan kun fi nde sted med hele gruppens, ofte stiltiende accept.

Page 15: Skoleblad 2010 Sommer

15

Derfor er der god grund til at aktivere tilskuerne, hvis mobningen skal til livs. Børn, der blander sig, er en slags moderne riddere, og hvem vil ikke gerne være ridder”(kilde: mobning ud af Århus) . I denne proces vil også forældrekredsen blive inddraget, da ligeledes forældrenes sammenhold er vigtigt for børnenes videre positive udvikling i dette forløb.

Helt konkret gør vi:Når konfl ikten er konstateret og de involverede parter er informeret, • kan et videre forløb f.eks. se således ud:Klasselærer, forældrekreds og AKT-pædagog mødes.• AKT-pædagogen deltager som iagttager i klassens undervisning gen-• nem en uge.Der laves en handleplan lærere og AKT-pædagog imellem.• Der afholdes et forældremøde, hvori der redegøres for sagens videre • forløb.AKT-pædagogen begynder sit arbejde med klassen. Dette består af • samarbejdslege, samtaler, gruppearbejde, forumteater o.l. Endvidere kan AKT-pædagogen gå med i frikvartererne, hvis det skønnes formål-stjenligt.Sideløbende fi nder samtaler sted mellem de direkte involverede parter • og AKT-pædagogen. I disse samtaler er sociale historier et centralt arbejdsredskab til at få det enkelte barn til blive sig sin rolle bevidst.Forældrekredsen bliver løbende informeret om de tiltag og udviklinger, • der sker i sagen.AKT-pædagogen slipper først klassen, når problemet er løst.•

Marie Bilberg og Hans Peder Mortensen

Page 16: Skoleblad 2010 Sommer

16

Arbejdsdage d. 7.og 8. maj.

Kære forældre.

Tusind tak for jeres store indsats med at få gjort legepladsen mere spæn-dende for børnene.Vi kom et rigtig godt stykke vej, så nu mangler vi kun at få lagt sidste hånd på værket.Jeg snakkede med fl ere af børnene i går, som ikke vidste, hvad vi lavede og da jeg fortalte dem hvad det var, kom det spontant FEDT. Børnene får helt sikkert stor glæde og fornøjelse af tingene. Takket være Jer kan vi få det lavet hurtigt.Endnu engang TAK.

Vagn! Ligeledes en stor tak til dig, som stiller op til en forlænget arbejd-suge.

På legepladsudvalgets vegne.

Dorthe.

Page 17: Skoleblad 2010 Sommer

17

JuniJ

Dato kl. Begivenhed25 9.45 Elever møder til sommerafslutning,

derudover kun adgang for 1., 8. & 12. kl. forældre.

25 18.30 Afslutning for 12. kl. med indbudte gæster.26 Sommerferie start

Juli

Sommerferie

August

kl. Begivenhed16 8 Første skoledag for 2.-12. klasse.17 10 Første skoledag for den nye 1. klasse

Septemberp

kl. Begivenhed7 19 forældremøde 9. klasse

13 19 forældremøde 7. klasse14 19 forældremøde 3. klasse15 19 forældremøde 2. klasse20 19 forældremøde 4. klasse22 19 forældremøde 10. klasse

Oktober

17

kl. Begivenhed4 19 forældremøde 11. klasse5 19 forældremøde 5. klasse

11 19 forældremøde bhk. klasse12 19 forældremøde 1. klasse12 19 forældremøde 6. klasse13 19 forældremøde 12. klasse26 19 forældremøde 8. klasse

Page 18: Skoleblad 2010 Sommer

18

Lidt om BestyrelsenSusanne Iversen.Jeg gik ud af skolens 12. klasse i 1973 og i 1979 kom jeg tilbage som nyuddannet eurytmist fra Rudolf Steiner Seminariet i Järna, Sverige. Her har jeg så undervist siden med ophold i forbindelse med at mine børns fødsel Mathias, som gik ud af 12.klasse i 2007 og Astrid der går ud af 12.klasse til sommer.Siden 2003 har jeg været en del af bestyrelsen og håber i mit forsatte arbejde at være med til at støtte skol-

ens fremtidige udvikling.

Poul Fasdal.Oprindelig udlært som stats.aut. ejendomsmælger,herefter administration af ejendomme. Senere undervisn-ing i administrationsprogrammer for pensionskasser og pengeinstitutter.Da jeg stoppede med det har jeg indtil 2008 arbejdet med Neo Feng Shui og undervist i det. Fra 2010 har jeg arbejdet deltid i Rudolf Steiner Børnehaven Solhjem (administrativt)og ved siden af arbejder jeg med udvikling af spirituel ledelse.

Er forældre i 1. klasse

Dennis Zachariasen.Far til Elvira i 4. klasse og Alba i børnehaveklassen. Har i en del år været medlem børnehavens bestyrelse sammen med to af de andre nye bestyrelsesmedlemmer Cresten Grene og Poul Fasdal. I bestyrelsesarbejdet er jeg især interesseret i, at der er en god økonomi, og i at påvirke de paragraffer vi arbejder indenfor. Til

daglig arbejder jeg med IT.

Nanna Herluf.Jeg er mor til Søren i 6. klasse. Tidligere elev fra skolen 1975- 88. Er oprindeligt uddannet Steiner pædagog og har arbejdet i det kommunale i mange år. Arbejder nu som freelance-pædagog samtidig med,at jeg bruger meget tid på mit fi rma, der beskæftiger sig med indretning. Jeg vil gerne gå aktivt ind i arbejdet omkring overskolens fremtid, skolens ansigt udadtil, trivsel på skolen, forældresamarbejdet, udvidelse/vedligeholdelse af skolens bygninger og meget, meget mere.Er gået ind i bestyrelsen, da jeg gerne vil være med til at gøre denne skole til et helt specielt sted at være,ligesom den var det for mig i rigtig mange år.

Glæder mig til det fremtidige arbejde.

Page 19: Skoleblad 2010 Sommer

19

Henrik Hansen Bjerre. Født 1972. Jeg har været en del bestyrelsen siden 2009, valgt som repræsentant fra forældregruppen. Udover selve bestyrelsesarbejdet deltager jeg også i diverse udvalg tilknyttet skolen.Min tilknytning til skolen, hvor jeg nyder at komme hver dag, sker gennem mine 3 børn, Asta på 10 år i specialskolen, Victor på 6 år i børnehaveklassen og Ludvig på 3 år i børnehaven (solhjem). Jeg er uddannet

arkitekt i 1998 fra Arkitektskolen i Århus og praktiserer til daglig mit fag Arkitema Architcts.

Cresten Vaupell Grene. Født 1967. Bopæl Mårslet .Gift.Børn .Anna: 10 år (4.klasse) og Lucas, 8 år (2.klasse)Uddannelse : 12.klasse på Rudolf Steiner-Skolen i Århus (1986)Arbejde: indkøb, design, og videreudvikling af fi rmas egne varer.Fritidsinteresser: Field Hockey og spejderJeg har meldt mig ind i bestyrelsen fordi, efter så mange år, hvor skolen har givet både mig og mine børn så meget, synes jeg, at tiden var kommet til at yde en indsats. Jeg har i en årrække siddet i børnehavens bestyrelse, samt basarudvalget og derfor forekommer arbejdet mig ikke helt fremmed.

Lisbeth El Jørgensen.Jeg er mor til Simon på 7 år, som går i specialklasserne.Jeg er kunsthistoriker af uddannelse, har rejst en del og boet i udlandet. Nu arbejder jeg på Teater Refl ek-sion, et mindre producerende teater med stor international aktivitet. Der søger jeg fonde, arrangerer turneer, ide udvikler og meget andet.Selvom jeg selvfølgelig er i bestyrelsen for hele skolen, har jeg specielt øje for specialklassernes behov og ønsker.

Iben Moesbæk Hofstede.Jeg hedder Iben Moesbæk Hofstede og har været medlem af bestyrelsen siden 2009. Jeg er mor til Agnes i 8 Klasse og Vera i 6. klasse. Jeg arbejder som projektkonsulent og fonoraiser inden for kunst/kultur og digital teknologi. I mit bestyrelsesarbejde har jeg specielt fokus på synliggørelse af skolen og på hvordan skolen kan bidrage til generelle debatter om børn, læring, m.v. Som led idenne synliggørelse har jeg taget initiativ til at etablere et Forum for Arkitektur, Rum og Pædagogik inspireret af antroposofi (FARP)

Page 20: Skoleblad 2010 Sommer

20

Håndværksperiode i 3.klasse – eller hvordan man bygger en købmandsbutik.

I 3.klasse er der især 2 perioder, som børn, der har gået i en Steinerskole, husker kærligt tilbage på. Den ene er hjem-stavnsperioden, hvor børnene bl.a. er ude at høste eget korn, og hvor de efterfølgende tærsker, renser, kværner og bager

af melet. Den anden er håndværksperioden, hvor klassen hører om de forskel-

lige håndværk og erhverv. Ofte er der i den periode indlagt et lille

byggeri, så de aktivt kommer ind i en byggeproces og får ”fi ngrene i håndværket”.

I dette års 3. klasse opstod ideen om en lille faststående køb-mandsbutik. Det er jo ikke kun til majfesten(i solskin) at skolegården syder af handelsboder, nej, til hverdag handles der skam med alt fra små fi ne sten, blade, blom-ster, sandkager ja, endda snegle på skolen....

Klassen var med på ideen og vigtigt... Vagn(vores herlige pedel) ville gerne hjælpe til og stå for byggeriet. Det betød at børnene kunne arbejde i små grupper på skift, så alle blev involveret, mens vi andre var beskæftigede i klassen.Det blev til 14 skønne dage med Vagn i skolegården.

, sombagebl.a. ker, randeklas håner i byg

in”fi

tte åen l

ndsbfesteer afrdagra smsan

kole

Klassen var med på ideen og vigtigt...

I 3.klasse er der især 2 perioder,Steinerskole, husker kærligt tilbstavnsperioden, hvor børnene bog hvor de efterfølgende tærsk

af melet. Den ahvor k

liged

I deom manmajfsydehveralt frster, på sk

Page 21: Skoleblad 2010 Sommer

21

Da tagspærrene var sat, holdt vi skam højtidelig rejsegilde med en blom-sterkrans pyntet med fi ne blomster og blade fra skoven. Vi dannede kreds om butikken, sang for den og udtalte fælles ønsker om mange fremtidige ærlige og redelige handler. Så fulgte gulv, disk og tag og sandelig til ma-jfesten kunne vi indvie butikken. I klassen takkede vi Vagn for den store indsats og det fi ne samarbejde.

Siden da har butikken været fl ittigt benyttet af både kunder og købmænd, og der skal da ikke herske tvivl om, at vi er ret stolte af vores bidrag til den nye skolegård.

Undervejs fi k børnene lov til at skrive om byggeriet og tegne i små kladde-hæfter. Det er munter læsning, som her i uddrag fortæller om processen:

Tobias: ”vi startede med at hente mursten og så begyndte vi med at mure...”

Benjamin: ”Vi begyndte med at bære mursten over til der, hvor vi skulle bygge. Vi skulle bygge en mur, men det skulle blive til en købmandsbutik – vi skulle smøre cement og mursten sammen.Vi stablede dem sådan: Først begyndte vi med at lægge vores mursten og så tog vi murskeer op i vores hænder, og så tog vi noget cement på skift....”

Victor: ” Vi tog en murske med mørtel på murepladen.....”

Clara: ”Vi skulle putte cement imellem murstenene, og så putt-ede vi mursten på....”

Cecilie: ”så da det næste hold kom var det blevet rigtig fl ot indtil videre.....”

21

Morice: ”Mig og de andre vi hentede to,tre,fi re musten, så lagde vi mørtel på. Så målte han med wat-ter. Så puttede vi mørtel imellem.....”

t i ll

Emma: ”I dag har jeg pud-set. Det var sjovt, men vi blev ret beskidte af alt det mørtel”

Tobias: ”vi startede m d t

Niels: ”Da jeg var ude at bygge,

skulle vi lave et fundament, vi var

de første. Vi lavede beton af ce-

ment, sand, vand og sten.....”

Sille: ”og så hældte vi det op i det fundament, som vi havde gravet og så tog vi en fundamentblok og puttede den ned i....”

Morice: ”Mi d d i h d

Niels Christian: ” jeg tog en sten, Morice tog fi re sten, Freja tog to sten og

Minever tog også fi re sten, og hun tabte de fi re sten......”

Page 22: Skoleblad 2010 Sommer

22

Frederik: ”Vi skulle lære at bruge et pudsebræt. Vi pudsede bag-siden og så skulle vi op i klassen.”

Corinthia: ”Vi skulle stå oppe på et bræt, og så skulle vi til at skrue disken på og bore brædder på taget. Vi fi k lov at bore selv...”

Daiana: ”vi begyndte med at

måle om det blev lige og så skulle

vi lave murstensgulv, så vi skulle

ta` en mursten og lægge den

ned......”

Jacqueline: ” og vi rettede i sandet og så tog vi mursten og lagde dem ned.......”

Freja: ”Jacqueline skulle bore og så var det min tur og så-

dan skiftedes vi. Så skulle mig og Vagn hente et bræt og han

skulle skære brættet i små brædder og så satte han dem på og

vi skulle bore det fast og så kom det næste hold.....”

Sarah: ”mig og Niels Christian var nede at bore. Vi borede skruer i de små brædder...”

Line: ”Vi skulle skrue skruer i et bræt og så løb maskinen tør for batteri.......”

Carolina: ”Vi manglede et bræt. Så gik vi hen til Vagns værksted. Der var der en maskine, som gjorde den ene ende lidt skarp. Så satte vi den fast og så var vi færdige.”

Maria: ”Vagn hjalp os og vi

lærte rigtig meget, jeg kan ikke

helt huske, hvor lang tid det tog,

men det var i hvert fald rigtig

sjovt.”

Carolina: ”Vi manglede et bræt.Så ik i h til V k t d

Bertil: ” Vi begyndte så med at hente brædder til taget

og vi lagde det på og vi borede brædderne fast og vi

savede brædder”

Alexander: ”Da vi kom ud for at

bygge var Morice og Frederik allerede

i gang. Først skulle vi skrue skruer i

brættet....”

Minever: ”Vi skulle skrue skruerne fast på huset. Vi var nu i gang med at lave taget og det bliver rigtig pænt....”

Liva: ”Der var 21 mursten. De var alt for tunge......Da Sille og jeg var ude at bygge skulle vi pudse muren, så den blev fi n og glat. Vagn sagde, at vi skulle blive murere, når vi blev store. Han sagde, at vi var rigtig dygtige.”

Page 23: Skoleblad 2010 Sommer

23

Håndværksvers

1.En murer begynder med fundamentderpå hviler stenene godt og nemt,at murens sten ikke sammen skvatter,må bruges murske og mørtel og watter.

2.Skal smeden dygtigt smede,det glimte må af hede.Er essen varm? Har tangen fat?På ambolt hamrer han en skat!

3.Snedkeren gør træet fast,ser på årer, ser på knast,skaber så på høvlebænkstole, senge, bord og skænk.

4.Hos pottemagerne det sker,her formes skål og kop af ler,og krukker, gryder, vaser – skønt- i fi ngerspidser jævnt og tyndt!

5.På bordet sidder skrædder Riog syr og sætter nåle i,mens stoffet fl yder om hans hånd,og bli`r til klæder, kors og bånd!

6.En skomar`dine fødder glæder,han skaber sko i træ og læder,og gaber skoen, når du skal til fest-så gå til skomar` han er ved sin læst.

7.Pensler og bøtte, spændt i bælte,stigen placeres må ej vælte –så til tops og fi ne strøg,får dog lidt pletter på sit tøj.

ALLE HÅNDVÆRK ER ÆDEL STANDFLID OG OMHU GØR ”LYKKELAND”,DET GÅR IKKE, HVIS MAN SJUSKER,

DA ER MAN KUN EN ”HÅNDVÆRKSFUSKER”.

Page 24: Skoleblad 2010 Sommer

24

Opslagstavlen

Information om sansemotorikrummet.

Ønsker om brug af lokalet eller ønsker til nye redskaber o.a.

bedes sendt sendes til:

[email protected]

Med Venlig Hilsen. Sidsel Engel Jensen

o a

Meget velholdt trekvart violin af mærket Karl Høfner fra 1984 sælges billigt.Violinen er kun med få skønhedsfejl og meget godt holdt i en blåforet hård violinkasse, som også er meget velholdt. Violinen har altid været opbevaretinde i stuen i sin kasse og er ikke blevet brugt de sidste 25 år, derfor erden i så fi n stand, og det ville være synd hvis den ikke bliver brugt og kangive glæde til en anden.Se i øvrigt billeder.

Pris. 2000kr.

Nærmere kontakt eller spørgsmål.Tanja H. Hansen tlf. 22969574

kanden.

TIL S

AL

G!

Page 25: Skoleblad 2010 Sommer

25

ARBEJDE SØGES En bomstærk 9. klasse tilbyder sin

arbejdskraft ved forefaldende arbejde. Vi vil gerne tjene penge til turene,

vi skal på i overskolen. Kontakt klasseleder Jens Noe 25525207 / [email protected]

10. klasses arbejdslørdag.

Lørdag d. 5. juni havde vi 10. kl. på besøg hele dagen. Grunden til dette var, at vi skulle have gravet ud i vores have til en terrasse og 10.kl. skal tjene penge til deres udlandsophold i apri 2011.

Vi havde knap 30 m2 der skulle graves ud. Det tog de fem dejlige unge mennesker en lørdag at gøre dette. De arbejdede ihærdigt og vi havde en hyggelig dag sammen.

Jeg kan kun anbefale dem, og håber der er fl ere som vil nyde godt af deres velgjorte arbejde til gavn og glæde for deres tur til USA.

Med venlig hilsen og tak for arbejdet.Dorthe Flint Jensen og Niels Drost.

d. Det tog g at gøre

ggelig dag

Page 26: Skoleblad 2010 Sommer

26

Information om instrumenter og instrumental-undervisning på Rudolf Steiner skolen i Århus

Instrumentalundervisning

Musikskolen varetager instrumentalundervisningen af eleverne fra 3. klasse til 10. klasse.Alle elever skal spille et instrument.

Undervisningen er en obligatorisk del af skolens undervisningstilbud og bliver fi nansieret gennem den almene skolepenge betaling. Dog er der en mindre egenbetalingsdel for 9 og 10. klasse. 200 kr. pr. måned ( skoleåret 2011/12 også 11.klasse) Eleverne får holdundervisning en gang om ugen på et fast skemalagt tidspunkt. Det forventes at der bliver øvet regelmæs-sigt hjemme mellem to lektioner.

Valg af instrument

Valg af instrument foregår i slutningen af anden klasse. Det sker i samråd mellem elev, forældre, klasselærer og musiklærere. Valget af instrument sker efter en fremvisning og demonstration ved de respektive instrumen-tallærere. På dette tidspunkt kan der vælges mellem – violin, bratsch og cello.

Instrumentskifte

Et evt. instrumentskifte kan komme på tale fra midten af femte klasse. Men kun efter forudgående aftale med klasselærer og musiklærere. In-strumenterne, der kan vælges mellem skal fi ndes blandt symfoniorkestrets instrumenter: Violin, bratsch, cello, kontrabas, tværfl øjte, klarinet, obo, fagot, trompet og saxofon.

Page 27: Skoleblad 2010 Sommer

27

Anskaffelse af instrument

Det er forældrenes ansvar at eleverne har et instrument at spille på. Sko-len er behjælpelig, og i stor udstrækning er det muligt at leje et instrument af skolen. Når man lejer instrumenter af skolen følger der automatisk en instrumentforsikring med. Den dækker beskadigelse af instrumentet( selvrisiko 300 kr.) men ikke bortkomst - heller ikke fra skolens grund.

Det er også muligt at købe brugte instrumenter af skolen. Skolen giver så en tilbagekøbsgaranti.Minus 10 % af anskaffelsessummen.

Det kan være af stor betydning for en elev at eje sit instrument.

Alle instrumenter leveres spilleklar og skal afl everes i samme stand. Er det ikke tilfældet, er lejer forpligtet til at afholde udgifterne til at gøre instru-mentet spilleklar.

Ved køb af instrumenter fra instrumenthandlere, kan skolen være be-hjælpelig med indhentning af tilbud og bedømmelse af kvalitet.

Skolen samarbejder med instrumenthandlere, som også giver ombyt-ningsgaranti, når en elev f.eks. vokser fra en ½ til en ¾ violin. Der vil da forekomme en mindre betaling.

Vedligeholdelse af instrument

Alle udgifter til vedligeholdelse af instrumenterne påhviler lejeren. Dog er sliddele som strenge og klarinetblade inkluderet i lejen. Skolen kan være behjælpelig med udførelsen.

Page 28: Skoleblad 2010 Sommer

28

Page 29: Skoleblad 2010 Sommer

29

Arbejder fra 9. klasse

Page 30: Skoleblad 2010 Sommer

30

KUNSTREJSEN TIL ITALIEN – 12. KLASSE

Det sidste år i Rudolf Steiner- Skolen drejer sig på fl ere måder om afslut-ning og en ny begyndelse. I lærerplanen står der da også, at i alle fag skal der gives et overblik – sammenfatninger og afrundinger og herigennem ansatser til det nye, det der peger ind i fremtiden.

Efter afl everet årsopgave drager eleverne ud på kunstrejsen, en dannels-esrejse. De er rigtig godt forberedte: Billedkunst og skulptur fra istid til nordisk renæssance i 9. Klasse. Sprogkunsten med lyrikken i 10. Klasse, musikæstetik i 11 . klasse og arkitekturen i 12. klasse. Kort sagt: menneskets bevidsthedsudvikling materialiseret og udtrykt igennem forskellige fag, det er det massive kunstneriske udtryk, som vi oplever med alle vore sanser, og som omfatter hele det menneskelige liv. Denne rejse fører os først til Ravenna, hvor synsmåden grundlægges – den præcise iagttagelse, beskrivelse, tænkning og tolkning. I denne by arbe-jdes der med Galla Placitias mausuleum, det er et lille, massiv, upræsen-tiøst murstensbygning, med et indre, der er en skattekiste af strålende mosaikbilleder. San Vitale med den opløste rumfornemmelse, æntraliteten fastholder beskueren, også her mosaikker af fornem karakter: guld, him-melblå. og gulgrøn. Inderlighed og værdighed gør, at vi må standse op og lade det virke på os.

Hvordan tager eleverne imod dette? Oplever de det samme, som vi gerne vil have dem til? Ja, det er præcist det, de gør. Uden forbehold stiller de sig over for disse kunstskatte og undres, påvirkes iagttager og deler det hele med os. Hvad der er grundlagt i overskolen i form af evner til at stille sig åbent over for noget nyt, som de møder, det høster vi frugterne af på en sådan rejse. Der er intet mærkeligt i, at vi kalder det en 12- årig en-hedsskole. I samtalernes forløb kom vi langt omkring, og alle havde noget at sige. For denne 12. Klasses elever var der forskel på hvilke områder, de forbandt sig mest med, og det var så medvirkende til at alle blev hørt, og alle blev lyttet til. Nogle må bruge mere tid på at at fordøje, mens andre er mere impulsive, sådan som mangfoldigheden er.Det er en lang rejse med mange indtryk – 15 dage- så beskrivelsen kan fortsætte på et senere tidspunkt.

Ilse Kofod

Page 31: Skoleblad 2010 Sommer

31

Engelsk undervisning i 10. klasse

Her er et lille indsigt i engelsk undervisning i 10kl. i årDen første opgave, eleverne arbejdede med i forbindelse med poesi-perioden var et lille digt, hvor man kunne læse ordet ”words” lodret. Her er elevernes bidrag:

What is a word? Or who is a word? Rain or shine, Darkness or light, Snowballs of my mind. SIGNE

What does the word do to me? Order a cake or perhaps a beer. Right, it has some kind of power. Does it have the sound of a fl ower? Stop! Get a normal life. BIRK

Without words the world would be chaos Or an organic pot of mess. Rules? Doomed we would be without. Some kind of crap. KERN

What do they mean? Or do they mean anything at all? Runes and alphabets Dismay and joy Stand clear in the sky. THOMAS

Page 32: Skoleblad 2010 Sommer

32

Efter adskillige øvelser blev klassen selv bedt om at skrive et haiku. Klassiske haiku er ultrakorte digte på 17 stavelser, som fordeles på tre linjer med 5-7-5 stavelser. Der er ingen regler om rim eller rytme.

PassionYeah, AGF rocks

Soccer is my sport for realAnd a fan I am.

BIRK

SleepyI lie in my bed

I hear the alarm clockStill lying in bed.

JANUS

The great spellingBig dictionary

A guide for proper languageOxford is the name

KERN

Ninja movesCaught a falling glass

Just before it hit the fl oorFelt like a ninja.

THOMAS

Time outMy eye caught a glimpseOf a raindrop falling down

Time stood so very still.SIGNE

Page 33: Skoleblad 2010 Sommer

33

Gult træhus fra 2005 til salg i Hertha Levefællesskab ved Herskind

Huset har en sekskantet hoveddel, der rummer stue/køkken med brændeovn og 4 m2 hems. Dertil 2 ”vinger” med 3 små rum i hver: Soveværelse, garderoberum og bad m. kar i den ene og værelse, bryggers og baggang i den anden. Der er carport, hvor halvdelen er indrettet til skur. Huset har gulvvarme og opvarmes med naturgas.Der er anlagt have med vandtrappe og udelys.

Pris anslået 2,0 mill. kr.Fremvisning hver søndag mellem kl. 10.00 og 12.00 – og efter aftale.Adressen er Landsbyvænget 32, 8464 Galten.Ellen Brink – tlf. 8741 6500 eller SMS/mobil 4150 1305.

Page 34: Skoleblad 2010 Sommer

34

Nogle tanker omkring foråret og Pinsen.Ordet ”Pinse” kommer af det græske ord ”pentecoste”, som betyder ”den halvtredsens - tyvende” (dag efter Påske)

I kristelig betydning er det den dag apostlene er forsamlede, som det hedder i Apostlenes gerninger, og hvor de alle ved en fælles samklang i tanken, en sammenstrømning af deres følelsesliv og ved at praktisere religiøse øvelser, bliver fyldt med Helligånden. De får en lysende erkend-else af at Kristus ikke er forsvunden, men er forbundet med hvert enkelt menneske.

Naturen på denne årstid er som en stor udånding. I begyndelsen af maj begynder de lyse nætter og fuglene begynder at synge med stor kraft og træernes knopper springer ud og får grønne blade. I skovbunden er der et hvidt dække af anemoner og i grøftekanter og haver er der et væld af blomster som springer ud.

Om planteriget siger R. Steiner:Planteriget er det vigtigste naturrige for mennesket i vores tid, for i den lever sol -princippet, i plantens livskraft åbenbarer Kristus sig. Derfor er det vigtigt at mennesket genvinder et fordybet forhold til planteriget. (14.2.1910)

Naturen skænker os nye helende kræfter på denne årstid og vi har en mulighed for, at med kærlighed forbinde os med jorden og måske komme frem til en global bevidsthed ved at føle os ansvarlige for en fælles jord.

Pinsefesten i børnehaveklassen:Pinsens religiøse baggrund går helt forbi børnene. I R. Steiner børnehav-erne og børnehaveklassen fejres pinsen mere som de gamle ”forsommer” fester, som majfesten, eller vi tager på en pinseudfl ugt til Mindeparken med en dejlig madkurv og synger vores pinsesange. Som forberedelse til festen synger børnene nogle pinsesange og de fremstiller nogle fugle eller sommerfugle af silkebånd eller af papir.

Pinsesanglegene handler ofte om fugle eller sommerfugle. ”Flyv lille påfugl”, ”Dueslaget” og ”Kom her er en fuglerede”

Anita Pedersen

Page 35: Skoleblad 2010 Sommer

35

Denne årstidSolskinnet spinder sit solgule spindi bøgenes lysgrønne hang.Jeg kender den sommerligt duftende vindog fuglenes smeltende sang.Men jeg sagner besindigt min gang.For der vågner en underlig tvivl i mit sind:er jeg mon gået vild -er jeg vandret indi en fædrelandssang Piet Hein

I sommer for en evighed siden lå hammerhajerne gispende på dokkens cement betragtet af lovens tørre grin. Den første generation er jeg en fremmed på en bænk. Den næste er jeg sælen på klippen. Og den tredie er jeg hammerhajens lille øje. Mærkelige verden så længe den varer! Man kan tidsnok synke ned i jorden og blive tidsløs. Warm fullblooded life! Dren-gen er ren fryd. Drengen ville fi ske. Han hujede i vilden sky. Blå marina. Gled fra os drevet bort af horisontens blyvinter. Jeg er kommet her for at æde sandheden af alt det jeg ikke selv tager del i. Arbejdet med at pudse stævnen. Fiskekællingernes hvivlende knive over skællenes refl ekser.De anæmiske drenge trækker bådene på land. Fiskene dør. Selv ynglen er blevet for ynkelig. Stanken af fi skemelets røgsøjler tager end ikke zefyren med sig. Hele min nat er fyldt af den stank. Af råddent fi skemel, af sma-drede pupiller, gæller og gat, af de anæmiske drenges mavers rumlen der bliver hængende i luften i lang tid efter de er gået. Alligevel lyser lygten ud på den anden side af midnat. Trækorset på toppen af klitten folder sine arme som en juleengel. Eller som en kvinde i vådt ler natten bøjer ned. Eller en pelikan der længes mod juratiden. Eller et mølædt ottetal. Thomas Boberg 1997

Page 36: Skoleblad 2010 Sommer

36

Midsommerteltet, de lyse nætter,står tjældet over de danske sletter.Som søer, rørt af en brise, kornetnær kysten står under månehornet.Og bål som tændes på næs og bavn.

Sent høres fugle, som ej vil sove.Det kalder, drager fra dunkle skove.Den hvide nat, hvor der vågnet drømmes,bedårer mange; mod skoven strømmes.Og ungersvenden forsmår sin seng,før sol står op over dugvåd eng.

Skærsommer breder sin blomsterhyndemed alle urter og årets ynde.Og glæde dukkert der fejres sommer,i skoven jubel og dunk af trommer.Og når raketter og blus er brændt,og asken kold, da er solen vendt.

A sommer kommer og sommer lakker,så tit vi oplever det vi takker.For årets genkomst, for årets vaner,og soles vandring på stjernebaner,for himmellegmers faste gang,en glædesild og en solhvervssang!

Lad det fordybe din andagt, broder:dit timeglas er i takt med kloder.Dit sommerhus som kun stakket blænder,er ild af altets, der aldrig ender.Se, skov og eng står igen i fl or:Velsign din sol og velsign din jord! Johannes V. Jensen 1936

Page 37: Skoleblad 2010 Sommer

37

SOMMERKANON Sommer kom igen til Landet hør den glade gøg Blomster dufter grøn står skovens nyudsprungne bøg Syng Kuk-Kuk Over enge tumler kalve lam og gedebuk Lys som latter klinger atter gøgens muntre kuk Syng kuk – kuk Ak hvor dejlig er din sang Syng for os endnu engang.

SolsangenNu hælder Europa mod Sol igen,og Syden blæser paa Norden.Fugletræk over Landene gaa,Mulden lugter saa mæt og raa,det kribler i Ryggen afJorden. Og Engen bli'r grøn, og Urten faar Køn,og Arret af Brynde lider.Nu trækker get op over alle Stedigen til den store Frugtbarhed,Genfødelsens svangre Tider.

Det bløder af Glæde i mit Sind.Saa klare Dagene rinder.Paa Marken staar Koen veltilfredsog æder af det salige Græs,som Solen gennemskinner.

Se, Træerne løves af ungt Begær.Paa Brinken de Følfod bæreen Blomst saa trodsig gul, som en Edmod Dagens solgrønne Herlighed,at Ukrudt evigt skal være. Se Fjordens dybe, svale Blaa!Et Utal af faldne Brandefra Baalet højt i Himlens Blaaligger og hopper lystigt derpaa.Der leger Ild over Vande.

Der fl øjter Fugl, der summer Insekt- der ligger en Lykke forborgen.Nu Kvinde og Hundyr, Korn og Sivbesvangres skal med det evige Liv,som vaktes i Tidernes Morgen.

Det bløder af Glæde i mit Sind:O Rigdom, hvori jeg svømmer -Sol-Søvn, hvori jeg drømmer!Der kommer en Tid, en underfuld,da Græsset er grønt, og jeg er Muld.

Thøger Larsen

Page 38: Skoleblad 2010 Sommer

38

TØMRERMESTERHENNING BAADSMAND

Har De opgaver indenfor TØMRERARBEJDE SNEDKERARBEJDE MURERARBEJDE

-så ring for uforbindende snak om opgaven.

Hjælp selv til Det bliver både sjovere og billigere.

EKSTRA BILLIGT TILBUD PÅ ISOLERING MED ISOFIBER

TømrermesterHENNING BAADSMAND

Tlf 8652 0344Skanderborg

Page 39: Skoleblad 2010 Sommer

39

Vi er netop yttet fra Århus til Skanderborg– Studiestart september!

Hos os kan du tage en pædagoguddannelse til heledet pædagogiske arbejdsområde i danske institutioner,men især Steiner-institutioner.

Under studiet modtager du SU, samt løn i praktikperi-oderne. Uddannelsen varer 3½ år.

Du er både velkommen til at kigge ind og at ringe efter materiale.

Rudolf Steiner Pædagogseminariet Grønnedalsvej 14, 8660 Skanderborg tlf. 8613 7155 mail :[email protected] www.steiner-seminar.dk

Pædagog Uddannelse

Page 40: Skoleblad 2010 Sommer

40

DINE PENGE SKALGIVE MEREEND RENTE

www.merkurbank.dk

Page 41: Skoleblad 2010 Sommer

41

Page 42: Skoleblad 2010 Sommer

42

Page 43: Skoleblad 2010 Sommer

43

greenkids.dkøkologisk tøj 0 - 9 år

greenkids.dk stedet du køber økologisk børnetøj i Århus. Vi forhandler økologisk og økotex-mærker baby og børnetøj samt plejeprodukter. Hos greenkids.dk nder du danske designer mærker som Serendipity, Ballade, Urban Elk, Pure Heaven mm.

Kig forbi på www. greenkids.dk eller i vores showroom på Ellemarksvej 3, 8000 Århus C (ring på 2625 6380 og aftal en tid).

Er i en gruppe på min. 5 veninder, naboer eller kollegaer,kommer vi også gerne forbi jeg med alle vores lækre produkter. Der er naturligvis ingen købetvang. Lig forbi www.greenkids.dk

Page 44: Skoleblad 2010 Sommer

44

lærerværelset 86 14 44 00

børnehaveklassen 22 61 40 46børnehaveklassen AP Anita Pedersen 23 20 04 29 [email protected]ørnehaveklassen HP Helle Pedersen børnehaveklassen DFJ Dorthe Flint Jensen 24 85 97 40 dorthefl [email protected]. kl. fritidsordning CKB Christine K Bersand 60 89 27 78 [email protected]

klasselærere1. klasse HM Hanne Mahler 50 50 25 78 [email protected]øttepædagog i 1. kl. JHH Jeanette H Hansen 2. klasse LH Lene Haas 61 68 64 47 [email protected]. klasse ME Mads Engelbrecht 86 14 00 62 [email protected]. klasse IB-J Inge Bro-Jørgensen 86 27 18 43 5. klasse HPM Hans Peter Mortensen 86 13 37 35 [email protected]. klasse SCh Søren Christensen 86 80 38 48 [email protected]. klasse PK Peder Kleis 86 53 15 40 [email protected]. klasse LK Lone Kaasgaard 86 11 85 02 [email protected]

klasseledere9. klasse JN Jens Noe 25 52 52 07 [email protected]. klasse IK Ilse Kofod 86 55 83 47 [email protected]. klasse LSN Liselotte S Norup 28 60 25 11 [email protected]. klasse IG Ivone Grene 86 21 13 82 [email protected]

faglærersmedning GK Gintas Kesylis 40 82 32 29 [email protected] KB Kirstin Belza 86 68 64 27 [email protected]/tysk JB Jørn Bendixen 75 75 24 59 [email protected]/tværfl øjte GE Gyrd Ernstsen 86 17 17 24 [email protected] SGA Sandra G Andersen 86 64 43 13 kemi/fysik JaBa Jack Baadsmand 86 52 24 11 [email protected]/stenhug. FW Franz Wolf 86 44 04 16 [email protected] BM Bianca Malmros 27 21 71 47 plakattegn./arkitektur SH Steffen Honoré 20 12 99 30 [email protected]

musiklærerorkester AB Anders Barfoed 86 27 49 81 [email protected]/6. klasse JA Jon Anderskou 31 19 55 91 [email protected] JE Jan Edlund 86 10 82 56 [email protected] HT Holger Thorborg 87 45 08 46 [email protected] KMØ Keike Maria Ørrild 22 95 59 96 violin NSRW Neel S. R. Westerberg 41 59 56 14 pianist MB Mikael Blume 22 13 46 82 pianist NMT Nanna M Toure 86 93 29 30 pianist CB Carsten Balvig 86 27 28 88 [email protected] SB Søren Bagger 86 96 77 77 bagger@fi berpost.dkdiverse NDA Niels Dan Andersen 86 14 66 14 [email protected]ærfl øjte MG Maria Grene 23 35 60 19 [email protected]

UU vejleder SH Steffen Honoré 20 12 99 30 [email protected]

Telefonliste sommer 2010

Page 45: Skoleblad 2010 Sommer

45

specialcenteretheileurytmi EN Emilie Nordgreen 86 27 86 54 [email protected] LS Linda Starup 26 21 39 04 [email protected] LBS Lene B Sørensen 86 24 18 42

Pæd.Psyk.-Rådgivning 89 40 37 77 læge, antroposofi sk EM-H Elisabeth M Hansen 86 15 96 80 børne- & ungelæge MM Margit Mortensen 51 57 63 62 sundhedsplejen IR Inge Lise Rasmussen 89 40 38 00

fritidsordningen 61 22 39 76pædagog MBB Marie Bilberg 86 93 00 80 [email protected]ædagog HL Hanne Loft 40 43 76 63 pædagogmedhjælper SuR Sune Randers 61 66 96 38 [email protected]ædagogmedhjælper FJH Frej Juhl Halvorsen 22 48 01 75 støttepædagog MK Michael Kock 86 21 09 90 [email protected]

fritidsklubben 25 84 25 79pædagogmedhjælper LL Lars Lauridsen 22 95 90 19 pædagog MA Mette Arnesen 26 20 50 69 [email protected]

pedeller SN Søren Nielsen 86 14 10 12 VS Vagn Sørensen 26 23 03 36 [email protected] MP Mikael Pedersen 86 10 34 37

administration [email protected] BRL Birgit R Levorsen 86 27 45 48 [email protected] MH Merete Holm 86 55 08 10 [email protected]

skoleblad & wwwredaktion SI Susanne Ilone Iversen 86 29 89 80 [email protected] JN Jens Noe 87 36 07 74 [email protected] PB Peter Bilberg 29 84 86 78 [email protected] PK Peder Kleis 86 53 15 40 [email protected] specialklasserne 86 14 01 30 [email protected] TB Thomas Bjarløv 86 27 03 40 musiklærer Steen Bülow 41 56 90 79 steenbulow@ofi r.dk Talepædagog Inge-Lise Christoffersen 22 33 55 95 Gruppeleder KBC Kirsten Clausen 60 65 93 28 kbc@fi berfl ex.dk håndarbejde RH Ruth Høier 86 51 15 15 9. klasse VW Vivian Wallen 87 41 05 77 [email protected]ærer Kirsten M. Lauritzen 86 40 59 01 sløjd, idræt & pedel IT Ilan Tzur 22 25 43 22 støttelærer JH John Arold Halford 86 18 29 94 [email protected] pædagog BU Bertha Urello 53 57 90 56 pædagog SEJ Sidsel Engel Jensen 30 22 24 96 s.engel@ofi r.dk 7. klasse AS Annett Sclobohm 62 69 22 24 pædagog YK Yossi Karutchi 86 15 92 15 pædagog BT Bergitte Thorndal 21 23 54 17 [email protected]

Page 46: Skoleblad 2010 Sommer

46

bestyrelsenformand SI Susanne Ilone Iversen 86 29 89 80 [email protected]æstformand Poul Fasdal 30 22 24 96 [email protected] IH Iben Mosbæk Hofstede 22 26 34 06 [email protected] Nanna Herluf 86 11 30 52 [email protected] HHB Henrik Hansen Bjerre 70 11 70 11 [email protected] LEJ Lisbeth El Jørgensen 22 30 05 14 [email protected] DZ Dennis Zachariasen 20 61 19 70 [email protected] Cresten Grene 40 43 39 73 [email protected]

skoleforeningen JOKH Jens Otto K Hansen 86 26 16 00 [email protected] ME Mads Engelbrecht 86 14 00 62 [email protected] BAa Birthe Aakjær 86 14 49 14 [email protected] BRL Birgit R Levorsen 86 27 45 48 [email protected] MH Merete Holm 86 55 08 10 [email protected]

børnehaven 86 14 09 95pædagogisk leder TM Tyge Madsen 86 16 21 99 [email protected] PF Poul Fasdal 30 55 40 80 [email protected]

klokkeblomst 23 40 74 73pædagog HJV Helene Jøker Villsen 40 85 79 50 [email protected]ædagog ITB Isa Therese Bucio 28 49 81 72 [email protected]ædagogmedhjælper KM Kim Andersen 28 89 64 06 [email protected]

smørblomst 26 19 82 95pædagog AO Anne Egebirk Ovesen 51 21 47 37 [email protected]ædagog IM Inga Mauritsen 28 45 38 30 [email protected]øttepædagog IV Ida Veinholt 27 21 19 58 pædagogmedhjælper AKH Anne-Katrine Heuser 28 73 65 86 [email protected]

solsikken 26 19 84 95pædagog SS Sif Schovsbo 29 63 78 90 [email protected]ædagog TS Tine Schmidt 60 66 14 47 [email protected]ædagogmedhjælper JSS Jacob Sejr Schmidt 60 66 19 60 [email protected]

morgenfruen 61 22 26 96pædagog KSA Kara S Andersen 41 27 19 78 [email protected]ædagog AH Anne Halling pædagogmedhjælper NSL Nanna S Larsen 20 64 14 31

diverseRudolf Steiner-Skolen i Skanderborg 86 51 19 81 [email protected] Steiner-Skolen i Silkeborg 86 80 03 33 [email protected]ørnehaven v/Tilst - Markblomsten 86 24 44 33 [email protected] 86 52 47 55 [email protected]/bøger 86 52 11 17 [email protected]ædagogseminariet Århus 86 13 71 55 [email protected] Skanderborg 86 52 47 55 Eurytmiskolen Århus 86 27 55 03 [email protected]

Page 47: Skoleblad 2010 Sommer

4727

Page 48: Skoleblad 2010 Sommer

48