dipol - numer 2

Download Dipol - numer 2

Post on 19-Feb-2016

225 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

 • D O N R O S A odwiedza Polsk

  N u m e r d r u g ipadzierNik 2013

 • 66-lecie postaci SknerusaAgAtA MikuckA

  strona 4

  Dlaczego warto czyta komiksy Disneya?AgAtA MikuckA

  strona 11

  Kaczy, lecz ludzkiMikoAj SzAfrASki

  strona 15

  Toplista komiksw Dona RosyAgAtA MikuckA

  strona 20

  Recenzje komiksw - The Quest For KalevalaAgAtA MikuckA

  strona 24

  fanzin nie przynosi swoim autorom adnych korzyci majtkowych, nie jest powizany z The Walt Disney company. cao ani fragmenty nie moe by kopiowana ani przetwarzana bez zgody redakcji.Wacicielem obrazkw uytych w artykuach oraz w recenzjach jest the Walt Disney com-pany (o ile nie wskazano inaczej) i zostay tutaj zamieszczone w ramach cytatu, by zilustrowa to o czym mowa w tekcie. Don rosa Don rosacopyright , 2013

  Znajd nas na facebooku>> www.tnij.org/dipolFB

  SPIS TRECI

  Recenzje komiksw - The Seven GhostsMikoAj SzAfrASki

  strona 26

  Recenzje komiksw - A Letter From HomejAkub kopczuk

  strona 29

  Wyrocznia komiksowazreDAgoWA zeSp

  strona 31

  Listy do redakcji

  strona 38

  SUPLEMENT: ycie i czasy Dona Rosy MikoAj SzAfrASki

  W SieCi

  >> www.fanzindipol.pl

  W TYm Numerze:dodatek specjalny z biografi

  dona rosy - gocia XXiV

  midzynarodowego Festiwalu

  komiksu i gier w odzi

 • DIPOL - NUMER DRUGI 3

  po dugim okresie milczenia, DiPol powraca. Nie poddalimy w wtpliwo misji fanzinu, gdy nie znajdujemy adnych przesanek wskazujcych na jej wyganicie. W cigu ostatnich dwch lat polscy fani komiksu disneyowskie-go przekonali si o skali kryzysu czytelniczego. publikujce w polsce wydawni-ctwo egmont zdecydowao o zredukowaniu czstotliwoci wydawania Kaczora Donalda, czynic go dwutygodnikiem. Dowiadczajc trudnoci w pozyskaniu nowych czytelnikw historyjek, fandom zdany jest na przyjcie w swoje szeregi osb spoza docelowej grupy wiekowej, obecnie dojrzaych do konstruktywnej dyskusji na temat komiksw.Wysoce zastanawiajca jest postawa wydawcy, ktry uwaa, e drukowanie

  klasycznych historyjek wpywa negatywnie na sprzeda czasopism. zapomina si, e starsze komiksy, wcale nie ustpujce nowym pod wzgldem formy, s po-nadczasowe ze wzgldu na uniwersalno ich przesania. Mona rzec, i biece produkcje nie odznaczaj si adnym dydaktyzmem, jako e usilnie prbuje si odmodzi wizerunek bohaterw, tak aby uatwi czytelnikom utosamienie si z dan postaci. Stanowi to przyczynek do dyskusji, ktrej podejmujemy si na amach niniejszego numeru artykuem Dlaczego warto czyta komiksy Disneya?Naley rwnie zwrci uwag na dat wydania nowego DiPola. ponownie,

  pretekstem do ukazania si wersji drukowanej jest Midzynarodowy festiwal komiksu i gier w odzi, ktry w tym roku goci samego Dona ros. Nic nie wskazywao, e mimo sabncej popularnoci komiksw Disneya, marzenie pol-skich fanw tego twrcy zostanie spenione. z okazji tego jake nieoczekiwanego wita komiksowego, przygotowalimy toplist najbardziej wyrniajcych si komiksw Dona, oraz peen jego yciorys (wraz z reprintem pierwszej czci wydanej w poprzednim numerze), ktry publikujemy jako dodatek specjalny. Serdecznie zapraszamy do lektury, oraz do odwiedzania naszej strony interne-

  towej www.fanzindipol.pl

  R E D A K C J Azesp redakcyjny: Krzysztof Foltyn (redaktor naczelny),

  Agata Mikucka, Mikoaj Szafraskikorekta, okadka: Agata Mikucka Logo: ukasz Osman

  Skad i amanie: Mikoaj Szafraskikontakt: fanzindipol@gmail.com

  Od redakCJi

 • DIPOL - NUMER DRUGI4

  66-leCie pOSTaCi SkNeruSa Sknerus kreatorem rzeczywistoci

  W biecym roku przypada jubileusz 66 lecia obecnoci w komiksowym wiecie Sknerusa Mckwacza. ten arogancki staruszek, bogacz i awanturnik, ambicjoner kolekcjonerstwa skarbw oraz przygd, niewolnik maostkowych dziwactw i jednoczenie wielkodusznych gestw jest od lat dla milionw czytelnikw postaci eks-cytujc. fenomen jego popularnoci jest zagad-k do rozwikania, ktrej nie mona podj si bez gbokiej znajomoci kontekstu kulturowego, a nawet istoty natury ludzkiej. badania takie by-yby z pewnoci fascynujce, ciekawe natomiast mog by wasne przemylenia tej kwestii na pod-stawie wrae czytelniczych oraz zawsze przydat-nej intuicji.z relacji rysownika carla barksa, ktry po-

  woa do komiksowego ycia Sknerusa znamy powody debiutu tej postaci. W latach czterdzie-stych wyczerpywaa si inwencja autorw hi-storyjek z kaczorem Donaldem w kreowaniu nowych przygd. pojawiay si nowe postacie, ktre urozmaicay uniwersum, bohaterowie prze-ywali eskapady w egzotycznych zaktkach glo-bu, ale akcji brakowao rozmachu i gbi. Nieme kino, podczas gdy wiat ekscytowa si filmami z dwikiem. odbiorcy komiksw potrzebowa-li czego wicej ni teatr marionetek poruszany wydumanymi w pocie czoa okolicznociami. barks powiedzia o Sknerusie; Trudno byo mi wymyli co nowego, co mgby zrobi Donald. Nagle pojawia si nowa posta, na ktrej mogem si skupi przez kilka nastpnych lat. ta szczera wypowied rysownika zdaje si by kluczem do zrozumienia istoty charakteru nowego bohatera. Samym swoim pojawieniem si zacz kreowa komiksow rzeczywisto. rzecz jasna, Skne-rus jest efektem genialnego przebysku talentu barksa inspirujcego si Dickensem, ale zjawia-jc si w komiksie jest ju na tyle kompletny, e zdejmuje z rysownika cz trudw wymylania kolejnych fabu i kreuje je wasn osobowoci. W twrczoci komiksowej bya to prawdziwa re-wolucja. Wczeniej akcja historyjek nie jest ini-

  cjowana przez kaczora. Nawet w kultowym Lost in the Andes (vide Carl Barks poleca, DiPol nr 1), Donald i Siostrzecy wyruszaj na poszukiwanie kanciastych kur zmuszeni okolicznociami egzy-stencji.

  Narodziny gwiazdy

  Sknerus zadebiutowa w Christmas on Bear Mountain (pol. Wielka Niedwiedzica, Kaczor Donald 51-52/2009) w 1947 roku. ekscentrycz-ny, stary bogacz postanawia zaartowa ze swo-ich krewnych i w tym celu wynajmuje im will w grach, gdzie maj spdzi boe Narodzenie. Ma zamiar przestraszy ich przebierajc si za niedwiedzia. Historyjka pokazuje, e centusio-wi brakowao towarzystwa krewnych. Wskazuje na to monolog, podczas ktrego kaczor opowiada o nienawici do caego wiata, ale zaznacza, e mgby polubi dzielnego kaczora. Dlatego chce podda Donalda prbie odwagi. Sknerus zosta stworzony przez rysownika jedynie na potrzeby tej konkretnej historii. jego pierwowzorem jest Scrooge z Wigilijnej opowieci Dickensa. po-twierdza to sam twrca, carl barks. Wydawni-ctwo chciao, ebym narysowa historyjk o Bo-ym Narodzeniu. Rozgldajc si za inspiracj, zaczem myle o wspaniaej opowieci Wigi-lijnej Dickensa opowiadajcej o Scroogeu. Byem

  TH

  E W

  alT

  Disn

  Ey C

  OM

  Pan

  y, 1

  947

 • DIPOL - NUMER DRUGI 5

  wtedy jak zodziej czerpicy z czyjego pomysu, ale dziki temu powstaa posta bogatego wujka Donalda. zgorzkniay starzec u schyku ycia, poszukujcy rodzinnego ciepa i akceptacji to jednak osobnik pozbawiony witalnoci koniecz-nej do kariery w kaczogrodzkim uniwersum. Wprawdzie Sknerus sprawdza si w tej historyjce, ale barks wyraa niedosyt. Sknerus w christmas on bear Mountain by po prostu pierwszym po-mysem na posta starego i bogatego wuja, ktry wpad mi do gowy. Uczyniem go jednak zbyt sta-rym i sabym. Pniej doszedem do wniosku, e powinien by bardziej aktywny. Taki staruszek nie mg robi rzeczy, ktre chciaem, by robi. Waciwej witalnoci nabiera Sknerus w na-

  stpnych opowieciach. A Christmas for Shack-town (pol. Opowie przedwiteczna, Kaczor Do-nald 52-53/2008) wydany w roku 1952 to kolejny komiks o tematyce boonarodzeniowej, w ktrej Sknerus odgrywa wan rol. poruszeni wido-kiem ubogiej dzielnicy Siotrzecy chc zorgani-zowa zbirk pienidzy na witeczne przyjcie dla zamieszkujcych j dzieci. Sknerus poproszo-ny o pomoc w przedsiwziciu odmawia sfinan-sowania zakupu zabawek, albowiem uwaa to za marnotrawstwo. W komiksie tym jawi si jako czarny charakter, ktry dostaje nauczk za to, e nie chcia podzieli si swym majtkiem z bied-nymi. znowu pojawia si motyw Scroogea, ale nasz bohater jest zdecydowanie bardziej ywotny.genialne w swojej prostocie wczenie bogate-

  go wujka w kacze uniwersum przynioso nadspo-dziewanie dobry rezultat. Dodao wiarygodnoci

  najbardziej szaleczym eskapadom, ktre zawsze moe sfinansowa taki sponsor. Wychodzio tak-e naprzeciw tajonym w czytelniku pragnieniu posiadania bogatego wuja, ktry odmieni sza-r codzienno w pasjonujc drog sukcesu. Wydawnictwo Western publishing zauwayo w 1952 roku, e sprzeda komiksw ronie, gdy w historyjkach wystpuje Sknerus. zapropono-wano barksowi stworzenie komiksu, w ktrym gwnym bohaterem bdzie Mckwacz, z perspek-tyw dalszych wyda historii o jego przygodach. twrca obawia si jednak, e stworzona przez niego posta nie wzbudzi trwaej sympatii. posta-nowi wzbogaci wizerunek kaczora wyposaajc go w cechy pozytywnie akceptowane przez czy-telnika. zabieg ten rysownik uzasadnia Im cz-ciej wykorzystywaem go w swoich historyjkach, tym mocniej czuem e nie zawsze mog przed-stawia t posta w zym wietle, tak samo jak nie mona cigle eksponowa wycznie dobrych cech bohatera to po prostu staje si nudne. zamiarem barksa byo wyeksponowanie cech

  charakteru, pracowitoci, oszczdnoci, skrom-noci, dziki ktrym Sknerus zdoby majtek. osobicie podziela pogldy purytasto pro-testanckiej filozofii, wierzy w warto pracy i ascezy. chcia uczyni swego bohatera ideaem skromnego bogactwa. z tego prawdopodobnie powodu Sknerus ubiera si w stary surdut i za-miast w paacu mieszka w surowym skromnym, acz duym Skarbcu. W gruncie rzeczy na tych zewntrznych atrybutach postaci zakoczyy si usiowania barksa w realizacji purytaskiego

  ideau. Sknerus oczywi-cie wyzwala si ze swo-jego pierwszego wcielenia inspirowanego Scroogem, ale w kierunku w pewnym stopniu zupenie niezale-nym od twrcy.

  Samokreacja

  Wydany w 1952 komiks Only a Poor Old Man to dzieo przeomowe, w kt-rym barks istotnie zmieni oblicze swojego bohatera.

  TH

  E W

  alT

  Disn