numer 2(18)

Download Numer 2(18)

Post on 13-Feb-2017

218 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • KWARTALNIKG A Z E T A G M I N Y B U K O W S K O N r 2 ( 1 8 ) / 2 0 0 9

 • Od lewej siedz: Ewa Kseniak, Maria Ambicka, Renata Preisner-Rakoczy, Barbara Podstawska. Stoj od lewej; Henryk Pauk i Jan Muszaski.

  .Zwyciylimy z grona 159 gmin naszego wojewdztwa. Ciar gatunkowy tego sukcesu to kwestia gustu i indywidualnej oceny. Dla nas, jako zespou redakcyjnego, zawsze najwaniejsze byy opinie czytelnikw, znajomych, a w szczeglnoci krytykw. Patrzc z tej perspektywy, bardzo cieszy fakt szesnastu wpisw na portalu esanok, zamieszczonych zaraz po ogoszeniu wynikw konkursu. Po takich pozytywnych reakcjach bardzo trudno zoy kolejny numer gazety. Mia by najlepszy, lecz pytanie brzmi, gdzie jest gra-nica i gdzie ta Jakubowa biblijna drabina? Podobno, jak spada to z wyso-kiego konia czy ten ko ju by wysoki mamy nadziej, e jeszcze nie.

  Wakacyjny UniwersytetUniwersytet w Woli Skowej zaprasza do odwiedzania Galerii Skowej. Do koca lipca czynna bdzie wystawa prac su-chaczy, ktrzy w czerwcu zakoczyli na-uk. Natomiast 8 sierpnia nastpi otwar-cie wystawy po III Midzynarodowej Akcji Artyci Naturze.

  Kolejny sukces BukowianPo umocnieniu w plebiscycie Radia Rze-szw, kapela Bukowianie braa udzia w wojewdzkich eliminacjach KROPA w Korczynie zajmujc drugie miejsce i nominacj do festiwalu w Kzimierzu nad Wis.

  Czternasty Festiwal w BukowskuBukowskie Prezentacje Folkloru Mo-dych odbd si ju po raz czternasty. Tym razem zapraszamy 5 lipca od 14.oo. Goci bdziemy prawie 200 uczestni-kw konkursu z caej Polski, a cao poprowadzi Krzysztof Trebunia Tutka z Zakopanego.

  Debbie dla Bukowska Odpowiadajc na apel naszej pani ambasador - Debbie Greenlee z Teksasu, podaj do wiadomoci strony na ktrych s informacje o naszej gminie. Zapi-sane s w jzyku angielskim:http://groups.yahoo.com/group/bukowsko_trianglehttp://www.semanchuk.com/gen/places/BukowskoTriangle.htmlhttp://www.semanchuk.com/gen/http://www.shtetlinks.jewishgen.org/bukowsko/http://www.jannowaczek.com/home.htmlhttp://homepage.mac.com/lizurd/genealogy/

  Jan Muszaski

  Szczeglne wyrnienie ..................... 3Wicemistrzynie Polski ....................... 3Jutro pjd w wiat ............................. 4Wernisa z frywolitkami .................... 5Wyniki rozgrywek piki nonej ......... 5wietlica w Wolicy ............................. 6Wielka majwka w Nadolanach ......... 6Przygoda dla pierwszakw ................. 7Dzieci rodzicom rodzice dzieciom .. 8Mega moto rady ................................. 8Dzie rodziny w Bukowsku ............... 9Piciolatki, do szkoy ......................... 9Rezerwa nie zapomniaa .............. 10,11Wieci z regionu ...........................12,13Wspomnienia M. Chodakowskiego.. 12Pierwsza Komunia wita ........... 14,15Ojciec Anastazy Jakub Pankiewicz ..15Zabawa w wojsko ..............................16Tokarnia Maa Ojczyzna ................17Na zarszyskiej ciece .....................18Kapliczki i krzye .............................19W Nowotacu warto marzy ............19Spotkanie w Dudycach .................. 20Festyn bezalkoholowy ...................... 20Ludzie zejdcie z drogi .....................21Wspomnienie ................................... 22Wierzbin ........................................... 22Z ostatniej chwili .............................. 23Humor .............................................. 23Krzywka Nr 18 ............................. 23

  Spis treci

  KWARTALNIKG A Z E T A G M I N Y B U K O W S K O N r 2 ( 1 8 ) / 2 0 0 9

  Okadka:Karpackie pisanki z wystawy w Humennem

  KWARTALNIK2

 • Dnia 28 maja 2009 r. Prezydent Lech Kaczyski odzna-czy Wjta Gminy Bukowsko, Piotra Baejowskiego, Zotym Krzyem Zasugi za dziaalno na rzecz sa-morzdu terytorialnego. Uroczysto odbya si w Paacu Prezydenckim w Warszawie podczas obchodw Dnia Sa-morzdu Terytorialnego.

  Ogromnym sukcesem, na skal oglnopolsk zakoczy si wystp reprezentacji dziewczt z Bukow-ska w Midzynarodowym Festiwa-lu Unihokeja o Puchar Batyku, ktry odby si w Elblgu w ostatni weekend maja. Dziewczyny po raz drugi wziy udzia w zawodach oglnopolskich i walczyy o popraw wyniku z zeszego sezonu, gdzie nie przegrywajc wprawdzie meczu, pe-chowo uplasoway si na 9 miejscu. Przed turniejem zawodniczki odre-agowyway sytuacj stresow wy-nikajc z rangi festiwalu pywajc statkiem po jeziorach, podziwiajc niepowtarzalne krajobrazy i pikno natury. Niezapomniany dla nich oka-za si rwnie rejs po pochylniach, gdzie rnica miedzy poziomami je-zior wynosia blisko 100 metrw. Po tym rekonesansie, w peni skoncen-

  Podczas spotkania z samorzdowcami w Paacu Prezy-denckim Lech Kaczyski powiedzia: - Nie byoby dzi-siejszej Polski bez olbrzymiej, twrczej energii, ktr wyzwolia samorzdowa reforma, ogromnego wysiku i osigni samorzdowcw. Swojego wzruszenia i zaskoczenia nie kry rwnie Wjt naszej gminy - pan Piotr Baejowski, ktry w ten oto spo-sb ustosunkowa si do tego szczeglnego wyrnienia:-Byo to dla mnie wielkie zaskoczenie, poniewa wnio-skodawc odznaczenia bya Kancelaria Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Traktuj to wyrnienie jako

  Szczeglne wyrnienie form docenienia wielu lat zarwno mojej pracy, jak rwnie pracownikw urzdu gminy, radnych, sotysw i caej grupy dziaaczy spoecznych. Nie ukrywam ra-doci z faktu, e w Kancelarii Prezydenta dostrzeono czowieka, ktry na co dzie prbuje utrzyma biedn gmin na godnym poziomie. To odznaczenie jest dla mnie dodatkowym bodcem do intensywnych i skutecz-nych dziaa, by sprosta nowym wyzwaniom, ktre b-dziemy podejmowa. Takim wyzwaniem jest zapewne

  dokoczenie budowy sal gimnastycznych oraz rozpo-czcie duej inwestycji, jak bdzie kanalizacja. Z ca pewnoci s to zadania budzce respekt ale i chwa po udanej z nimi rywalizacji. Jestem sportowcem, wiec lubi wyzwania i sdz, e uda mi si im sprosta - m-wi pan Piotr Baejewski po powrocie z uroczystoci w Paacu Prezydenckim. Gratulujemy i yczymy Panu wytrwaoci w deniu do wyznaczonych celw, jak rwnie samozaparcia w nie-ustannych zmaganiach z problemami dnia codziennego.

  Renata Preisner-Rakoczy

  Paac Prezydencki, Sala Hetmaska. Piotr Baejowski, stoi trzeci od lewej

  Wicemistrzynie Polski !!!

  KWARTALNIK 3

 • trowane reprezentantki Bukowska rozpoczy swj udzia w turnieju. Z relacji trenera Jakuba Barcia wynika, e ich start w tegorocznym turnieju nie nalea do atwych. Sa-ba skuteczno napastnikw i szereg marnowanych raz po raz sytuacji bramkowych zemciy si. Pomimo optycz-nej przewagi, druyna pechowo stracia bramk i ulega dziewczynom ze Skoroszyc 0:1. Wedug trenera, Bukow-sko to typowy zesp turniejowy, ktrego gra z meczu na mecz wygldaa coraz lepiej. W drugim spotkaniu gadko wygray z Gimnazjum w Poskini 5:0, a w ostatnim meczu grupowym pokonay brzowe medalistki Polski z ubiege-go roku, dziewczyny z Siedlca, zapewniajc sobie awans z grupy. W kolejnym etapie rozgrywek podopieczne Jakuba Barcia bez problemu poradziy sobie z arami 2:0, a w na-stpnym pojedynku zmierzyy si z mistrzyniami Polski z zeszego roku, druyn z abiego Rogu. W meczu tym Bukowsko zagrao jak z nut. Doskonaa postawa w bram-ce Joanny Sobolak oraz wysoka skuteczno i trzy gole Klaudii Winiarz sprawiy, e awans do najlepszej czwrki turnieju sta si faktem. W pfinale po trudnym meczu nasze dziewczyny pokonay druyn z Brzezin 1:0. Drugi pfina by bardzo zacity i doskonale znana dziewczy-nom ekipa abiego Rogu dopiero po serii rzutw karnych sprostaa zawodniczkom z Tuczna. Do finau awansoway wic dwie druyny, ktre ju wczeniej spotkay si w gru-pie. Dla obroczy tytuu mecz sta si doskona okazj do rewanu za grupow porak z Bukowskiem. Pocztek meczu o fina by wyrwnany, a w drugiej czci spotka-nia druyna z Bukowska wysza nawet na jednobramkowe prowadzenie. Jednak ostatnie minuty naleay do druyny z abiego Rogu, ktra w krtkim czasie strzelia 2 bramki i ostatecznie wygraa 3:2, bronic tym samym zota z ubie-

  Dobiega koca realizacja docenionego i wspfinansowane-go przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego projektu pt. Jutro pjd w wiat. Celem nadrzdnym pro-gramu byo umoliwianie jego uczestnikom wszechstron-nego rozwoju przez aktywno wasn oraz obserwacj dziaa profesjonalistw, jak rwnie umoliwianie uczest-nictwa w spektaklach teatralnych, koncertach, warsztatach i spotkaniach twrczych. Ponadto celem projektu byo za-poznanie modziey naszej gminy z rnymi dziedzinami sztuki, poczwszy od warsztatw teatralnych, poprzez spo-tkania literackie, warsztaty rkodziea artystycznego, foto-grafik, muzyk klasyczn, rzeb, po warsztaty ekspresji twrczej. Projekt adresowany by do grupy ponad 320 mo-dych ludzi i pozwoli im pozna filozofi i warsztat pracy artystw oraz rne formy przekazu artystycznego. Dziki uczestnictwu w warsztatach, spotkaniach i zajciach pro-wadzonych przez profesjonalistw modzi ludzie odkrywa-li swoje uzdolnienia, twrczo rozwizywali problemy i bezporednio uczestniczyli w procesie tworzenia. Bardzo istotnym aspektem projektu by dobr kadry prowadzcej zajcia. Postawilimy na przywoanych ju profesjonali-stw, ktrzy mogli wiele nauczy oraz zainicjowa rozwj modego czowieka w okrelonym kierunku. W zwizku z tym warsztaty teatralne prowadzi dyrektor BWA, wy-kadowca PWSZ w Sanoku pan Sawomir Woniak. Warsztaty muzyczne prowadzone byy przez wykadowc PSM w Sanoku oraz zaoyciela zespou Matragona - pana

  gego roku. Reprezentacja dziewczt z Bukowska zaja drugie miejsce i zdobya tytu wicemistrza Polski. Dziew-czyny otrzymay medale, puchar i dyplom. Chyba zabrako troch szczcia do zota. To ogromny sukces, a zarazem nagroda za godziny spdzone na mozolnym treningu. Po udanym turnieju nasza reprezentacja w nagrod pojechaa nad morze, gdzie wypoczywaa na play w Stegnie. Na po-wrt dziewczt z gratulacjami czekaa caa szkoa wraz z Dyrekcj i Rad Pedagogiczn. Mimo tego, e w tym dniu obchodzono Dzie Dziecka, to najwiksz uwag i zainte-resowanie skupiy dziewczta, ktre odbieray gratulacje i z medalami na piersiach dumnie kroczyy przez szko. Na sukces odniesiony przez druyn