rbmagazine numer 2

Download Rbmagazine numer 2

If you can't read please download the document

Post on 08-Apr-2016

217 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

A w nim: Zmiany w VAT jednak dopiero od lipca 2015, Zakres prac audytorów się rozszerzy, Wymiana informacji podatkowych z USA rząd przyjął projekt ws. FATCA i inne.

TRANSCRIPT

 • RussellBedford

  www.russellbedford.pl

  num

  er 2

  - 2

  015

  Legal Tax Audit Accounting Consulting Training

 • Spis treci

  Numer 22015

  O nasRussell Bedford w Polsce ....................................................... 2

  RefeRatEtyczne granice dziaa penomocnikw profesjonalnych w sprawach podatkowych i karnoskarbowych - cz II .......... 3

  POdatkiLuka w VAT bdzie szacowana przez Ministerstwo Finansw ................................................. 6

  Wymiana informacji podatkowych z USA rzd przyj projekt ws. FATCA .................................... 7

  Zakup kilku mieszka pozwala skorzysta z ulgi na wasne mieszkanie ................................................... 8

  Zmiany dotyczce szacowania podstawy opodatkowania .... 10

  Zmiany w klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania ..........11

  Zmiany w VAT jednak dopiero od lipca 2015 ........................ 12

  Najem samochodw subowych dla celw prywatnych ...... 14

  kaRieRa Aktualne oferty pracy i stay ................................................. 16

  GOsPOdaRkaDug publiczny polski nie wielki jak na Uni ......................... 17

  Polska wyej w Indeksie Wolnoci Gospodarczej ................ 17

  Rachunkowo

  Zakres prac audytorw si rozszerzy ................................... 18

  Wdroenie systemu controllingu przynosi korzyci nie tylko duym firmom ........................................................ 18

  szkOlenia Szkolenia wyjazdowe ............................................................ 20

  PRawO Zmiany zasady odpowiedzialnoci za dugi spadkowe ............................................................... 21

  Delegacja czy oddelegowanie? ............................................ 22

  10

  14

  21

  20

  12

  8

  7

  Informacje zawarte w tej publikacji s tylko dla celw informacyjnych i nie stanowi profesjo-nalnego doradztwa z zakresu ksigowoci, podatkw, biznesu czy porad prawnych. Ustawy i przepisy zmieniaj si szybko, wic informacje zawarte w niniejszym dokumencie mog nie by kompletne i aktualne. Prosz skontaktowa si z profesjonalnym doradc przed pod-jciem jakichkolwiek dziaa na podstawie zawartych informacji. Opublikowany luty 2015.

 • RussellBedford

  Russell Bedford

  www.russellbedford.pl2

  Russell Bedford w Polsce

  Grupa doradcza Russell Bedford jest czonkiem

  midzynarodowej sieci niezalenych firm

  doradczych Russell Bedford International,

  zrzeszajcych prawnikw, audytorw, doradcw

  podatkowych, ksigowych, finansistw oraz

  doradcw biznesowych. Russell Bedford doradza

  klientom w ponad 100 krajach na caym wiecie. Grupa posiada ponad 300 biur i zatrudnia ok. 7.500 profesjonalnych doradcw.

  Sie Russell Bedford ju od 30 lat wspiera swoich klientw na caym wiecie w budowaniu biznesu opartego na trwaych i pewnych fundamentach.

  W Polsce powoalimy kancelari prawn, kancelari

  doradztwa podatkowego, kancelari biegych

  rewidentw, biuro rachunkowe oraz biuro analiz

  finansowych i gospodarczych.

  Dziaamy w Polsce poprzez nasze Biura

  w: Warszawie, Katowicach, Poznaniu i Gdyni.

  Doradzamy kluczowym spkom w prowadzeniu

  dziaalnoci na rynku polskim i europejskim w rnych

  dziedzinach dziaalnoci. Nasz kapita dowiadcze

  moe by przydatny w Twoim biznesie.

  Russell Bedford w Polsce zajmuje si doradztwem

  dla wiodcych firm polskich i zagranicznych oraz dla

  instytucji finansowych.

  Naszym celem jest poprawa jakoci wiadczonych

  usug i denie do spenienia oczekiwa naszych

  klientw. Swoje usugi oferujemy wszystkim

  podmiotom, ktrzy prowadz dziaalno

  gospodarcz niezalenie od ich struktury osobowej

  czy kapitaowej.

  Russell Bedford Helping to make a difference

  RB Magazine ul. Marynarska 11, 02-674 warszawa tel. 22 276 61 84 www.russellbedford.pl/pl/glowna/o-nas/rb-magazine

  wydawca

  Redaktor naczelna angelika kozowska angelika.kozlowska@russellbedford.pl

  Reklama e-mail: marketing@russellbedford.pl

  Projekt i skad

  Pdwa interactive agency

  ul. Banderii 4 lok. 321

  01-164 warszawa

  www.pdwa.pl

  LuTY Nr 02 (02) 2015

  RussellBedford

 • Helipng to make a different 3

  Etyczne granice dziaa penomocnikw profesjonalnych w sprawach podatkowych i karnoskarbowych - cz II

  EtycznE granIcE dzIaa pEnomocnIkw profE-sjonalnych w sprawach podatkowych I karnoskar-bowych. granIcE prawIdowEgo rEprEzEntowanIa IntErEsw klIEnta, a dzIaanIa mogcE wypEnI znamIona pomocnIctwa, podEganIa a nawEt sprawstwa kIErownIczEgo w przEstpstwach kar-noskarbowych. rEfErat zosta wygoszony pod-czas: oglnopolskIEj konfErEncjI na UnIwErsytE-cIE warszawskIm nt. problEmy EtycznE tworzEnIa I stosowanIa prawa podatkowEgo - warszawa, 16 stycznIa 2015 r.

  Profesjonalni penomocnicy w sprawach podatkowych i karnoskarbowych

  Pojcie profesjonalny penomocnik moe by rozumiane w sposb wski lub sze-roki. W ujciu wskim profesjonalnymi penomocnikami s osoby zajmujce si zawodowo wiadczeniem pomocy praw-nej, czyli jedynie adwokaci oraz radcowie prawni. W ujciu za szerokim do powy-szej grupy zalicza si rwnie doradcw podatkowych i rzecznikw patentowych, czyli osoby wykonujce swoje czynnoci odpatnie, posiadajce umiejtnoci zawo-dowe odpowiednio w dziedzinie podatkw i wasnoci przemysowej, ktre mog wy-stpowa w tej roli tylko w sprawach po-datkowych i sprawach wasnoci przemy-sowej.

  W obecnym stanie prawnym radcowie prawni mog wic wiadczy pomoc praw-n w wszym zakresie ni adwokaci. Powysze ulegnie zmianie w dniu 1 lip-ca 2015 r. kiedy w ycie wejdzie ustawa z dnia 27 wrzenia 2013 r. o zmianie usta-wy Kodeks postpowania karnego oraz niektrych innych ustaw na mocy ktrej znowelizowane zostan art. 4 i 6 ustawy o radcach prawnych w ten sposb, i radcy prawni otrzymaj uprawnienie do wystpo-wania w charakterze obrocw w prawach karnych i w postpowaniu w sprawach o przestpstwa skarbowe. Tym samym za-kres pomocy prawnej wiadczonej przez radcw prawnych i adwokatw zostanie co do zasady zrwnany.

  Zasadniczo kwesti reprezentacji w spra-wach podatkowych w postpowaniu przed organami podatkowymi jak i przed sdami administracyjnymi reguluj przepisy Ordy-nacji podatkowej oraz ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postpowaniu przed sdami administracyjnymi. Zgod-nie z treci art. 137 1 Ordynacji podat-kowej penomocnikiem strony moe by osoba fizyczna majca pen zdolno do czynnoci prawnych. Ustawa ta nie stawia adnych dodatkowych wymogw w tym zakresie. Oznacza to, i w postpowaniu podatkowym prowadzonym przed organa-mi administracji podatkowej podatnik moe by reprezentowany przez adwokata, rad-c prawnego jak rwnie doradc podat-kowego. Z kolei art. 35 Prawa o postpo-waniu przed sdami administracyjnymi wskazuje, i penomocnikiem strony moe by adwokat lub radca prawny, a ponadto inny skarcy lub uczestnik postpowania, jak rwnie rodzice, maonek, rodzestwo lub zstpni strony oraz osoby pozostajce ze stron w stosunku przysposobienia, a take inne osoby, jeeli przewiduj to przepisy szczeglne. Z treci tego prze-pisu wprost wynika, i profesjonalnymi penomocnikami wystpujcymi w prawie podatkowej w postpowaniu przed sda-mi administracyjnymi mog by adwokaci lub radcy prawni. Przepisem za szcze-glnym na podstawie ktrego doradca podatkowy moe zosta ustanowiony pe-nomocnikiem w postpowaniu przed s-dem administracyjnym jest art. 41 ustawy

  o doradztwie podatkowym. Na podstawie ust 1 tego przepisu doradca podatkowy uprawniony jest do wystpowania w cha-rakterze penomocnika podatnika, patnika, inkasenta, osb trzecich odpowiedzialnych za zalegoci podatkowe oraz nastpcw prawnych podatnika, patnika lub inkasen-ta w postpowaniach administracyjnych dotyczcych obowizkw podatkowych. Rwnoczenie ust 2 tego przepisu stano-wi, i doradca podatkowy jest uprawniony do wystpowania w charakterze peno-mocnika w ostpowaniu w zakresie sdo-wej kontroli decyzji, postanowie i innych aktw administracyjnych dotyczcych spraw, w ktrych przyznane mu zostay uprawnienia do dziaania w postpowaniu administracyjnym w charakterze peno-mocnika strony. Tym samym naley uzna, i doradca podatkowy podobnie jak i radca prawny i adwokat jest uprawniony do wy-stpowania w charakterze penomocnika w sprawach podatkowych zarwno przed organami administracji podatkowej jak rwnie na etapie postpowania przed s-dami administracyjnymi.

  Sytuacja wyglda zgoa inaczej w post-powaniu karnoskarbowym. W pierwszej kolejnoci naley zauway, i w tym po-stepowaniu profesjonalnym penomocni-kiem nie moe zosta ustanowiony dorad-ca podatkowy, a jedynie adwokat i radca prawny. Jak zostao powyej wskazane, w obecnym stanie prawnym, sytuacja tych dwch podmiotw w zakresie moliwoci

 • RussellBedford

  Referat

  www.russellbedford.pl4

  reprezentowania strony w postpowaniu karnoskarbowym nie jest tosama. Sto-sownie bowiem do treci art. 4 ust 1 usta-wy o radcach prawnych w postpowaniu w sprawach o przestpstwa skarbowe radca prawny nie moe wystpowa w charakte-rze obrocy. W rezultacie obroc w tych sprawach moe by jedynie adwokat, co wynika z treci art. 113 1 k.k.s. w zw. z art. 82 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. k.p.k. W pozostaym za zakresie uprawnienia radcy prawnego i adwokat do reprezento-wania stron w postpowaniu karnoskarbo-wym s tosame. Z treci art. 122 a i 123 ust 1 k.k.s. wynika, i zarwno adwokat jak i radca prawny mog zosta ustanowieni obrocami w sprawach o wykroczenie skarbowe jak rwnie penomocnikami podmiotu pocignitego do odpowiedzial-noci posikowej i interwenienta.

  Sytuacja ulegnie zmianie z dniem 1 lipca 2015 r. na skutek wejcia w ycie ustawy dnia 27 wrzenia 2013 r. o zmianie usta-wy Kodeks postpowania karnego oraz niektrych innych ustaw na mocy ktrej zostanie zmieniony art