kapitol – numer 2

Download KaPITOL – numer 2

Post on 11-Jan-2017

217 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Wrd zachwytw Staroytnych nad cudownoci ycia, midzy

  westchnieniami poetw greckich skierowanymi do wiata dnia i pikna

  zrodzonego przez bogw wiata, w otoczeniu jkw cienia zmarego Achillesa

  opowiadajcego w Hadesie o marnoci nie-bycia i tsknocie za najgorszym

  nawet losem na powierzchni moemy napotka rozproszone wypowiedzi dawnych

  Grekw prezentujce optyk skrajnie przeciwn owej dominujcej pogodzie

  ducha: wypowiedzi przedstawiajce mier jako stan lepszy i bardziej podany

  od ycia. Te surowe oceny znajduj swj najskrajniejszy wyraz w wersach

  przypisywanych poecie elegijnemu Teognisowi z Megary (tworzcemu jak

  powszechnie si uwaa w VI/V w. p.n.e1), pochodzcych z tzw. corpus

  Theognideum. Celem niniejszej pracy jest przeledzenie wyartykuowanej przez

  megarejskiego poet idei wyraonej w wersach 425-428 i jej recepcji w tradycji

  antycznej:

  Dla tych co yj na ziemi rzecz najlepsz jest wcale

  nie rodzi si; nie oglda namitnych soca promieni.

  W przeciwnym razie zrodzony niech prdko bramy przekracza

  Hadesu. I usypawszy ziemi [pod grb] niech polegnie.2

  Powysze sowa, majce stanowi jak stwierdzi Bernard Knox klasyczny

  wyraz greckiego pesymizmu3 bd jak pisa F. Nietzsche sam groz

  1 J. Danielewicz, Wstp [w:] Liryka Staroytnej Grecji, oprac. J. Danielewicz, Wrocaw

  1987, s. CXXII-CXXIII. 2 Przekad autora na podstawie wyd. B. A. van Groningena, Thognis. Le premier livre,

  Amsterdam 1966. Inny przekad, dokonany przez Zygmunta Kubiaka, w: Z. Kubiak, Literatura Grekw i Rzymian, Warszawa 1999, s. 101 (Aforyzm Sylena).

  3 B. Knox, Theognis [w:] The Cambridge History of Greek Literature: Greek Literature, ed. P. Easterling, B. Knox, Cambridge 1985, s. 144: This despairing mood reached its ultimate in some lines which became the classic formulation of Greek pessimism....

 • i obrzydliwo bytowania4, wybrzmiewaj w caej pniejszej tradycji Greckiej.

  Ju Bakchylides, poeta tworzcy w V w. p.n.e.5, czyli w stosunkowo niedugim

  czasie po elegiku z Megary, zdaje si nawizywa do teognisowych lamentw6;

  parafrazuje je, sw wariacj wkadajc w usta Heraklesa (V. 160-161):

  Dla miertelnych najprzedniejszym

  [jest] si nie urodzi, ani nie oglda blasku soca7.

  Nawizania do Teognisa odnajdujemy take w tragedii: u Eurypidesa

  w wycinku z niezachowanej sztuki Bellerofont (fr. 285):

  Mwi, co wszdzie cigle si powtarza:

  Najlepiej wcale na wiat nie przychodzi,8

  oraz w Edypie w Kolonos Sofoklesa, utworze napisanym na krtko przed mierci

  wielkiego tragika9, opowiadajcym za o losach tuajcego si Edypa i jego

  przejciu od stanu czowieka skalanego do statusu herosa-opiekuna Aten10.

  Cho niektrzy komentatorzy przedstawiaj w utwr jako histori pisan ku

  pokrzepieniu serc i zainspirowan wydarzeniami wojennymi (walk Ateczykw

  z krlem spartaskim Agisem w pobliu miejscowoci Kolonos)11, dramaturgia

  tragedii zdaje si oscylowa przede wszystkim wok tematu umierania.

  Prowadzony rk prawie 90-letniego Sofoklesa lepy starzec, poszukujc miejsca

  dla dokonania nieszczsnego ycia, przekracza granic witego gaju

  4 F. Nietzsche, Narodziny tragedii albo Grecy i pesymizm, prze. B. Baran, Krakw

  1994, s. 44. 5 Zob. J. Danielewicz, dz. cyt., s. XCVIII-C. 6 Wikszo badaczy, choby cytowany wczeniej B. Knox (Teognis, dz. cyt., s. 144),

  przyjmuje, i Bakchylides czyni nawizania do Teognisa. 7 Przekad autora na podstawie: Bacchylides. The Poems and Fragments,

  ed. R. C. Jebb, Cambridge 1905. Zob. take przekad J. Danielewicza w: Liryka Staroytnej Grecji, dz. cyt., s. 150.

  8 Przekad J. anowskiego w: Eurypides, Tragedie, Warszawa 1980, s. 655.

  9 R. Chodkowski, Wstp [w:] Sofokles, Tragedie, t. 1, prze. R. Chodkowski, Lublin 2009, s. 383; A. Lesky, Tragedia Grecka, prze. M. Weiner, Krakw 2006, s. 280-281.

  10 R. Chodkowski, dz. cyt., s. 385. 11 A. Markantonatos, Oedipus at Colonus: Sophocles, Athens, and the World, Berlin

  2007, s. 149; Jan C. Kamerbeek, The Plays of Sophocles: The Oedipus Coloneus, Leiden 1984, s. 3 (za: Chodkowski, dz. cyt., s. 385).

 • w Kolonos (zdawaoby si: granic wiecznoci); siadajc na witym, surowym

  gazie12 i oczekujc koca w miejscu objtym zakazem przebywania daje pretekst

  chrowi do lamentw nad kondycj czowieka. Wrd aobnych jkw Sofokles

  umieszcza nawizanie do synnych sw Teognisa:

  Najlepiej nie urodzi si,

  A jeli ju si yje,

  Najszybciej, jak si tylko da,

  Powrci, skd si przyszo.

  Cho, jak czsto si podkrela, w wypadku tragedii rozgraniczenie sdw

  autora od kreacji postaci jest niemoliwe, maksym przypisywan Teognisowi

  Sofokles traktuje z pen powag: cae trzecie stasimon stanowi wszak jej

  rozwinicie, wymowa owej gnomy wspgra za z atmosfer budowan wok

  gorzkich rozrachunkw oczekujcego mierci Edypa. Inaczej rzecz si ma

  w wypadku Epikura. Jak czytamy w streszczeniu pism filozofa autorstwa

  Diogenesa Laertiosa (Vitae philosophorum X, 127) twrca epikureizmu potpia

  pogld Teognisa zapytujc: dlaczego jeli powanie to mwi sam z ycia nie

  odchodzi? oraz nazywajc artem w utwr, w dodatku artem nie na miejscu,

  gdy z takich rzeczy si nie artuje13.

  ***

  Widzimy zatem jak rozumieli sowa Teognisa staroytni (niezalenie od

  tego, czy zgadzali si z ich wymow): jako wyraz rozpaczy, manifestacj wasnej

  marnoci oraz przekonania o bezsensownoci ycia. Nie jest to jednake jedyna

  interpretacja na jak pozwala omawiany wyjtek z corpus Theognideum

  12 W. 100-101, prze. R. Chodkowski. Przead w: Sofokles, Tragedie, dz. cyt. s. 421. 13 Przekad K. Leniaka w: Diogenes Laertios, ywoty i pogldy synnych filozofw,

  Warszawa 1988, s. 646. Oprcz przytoczonych dzie antycznych nawizujcych do gnomy Teognisa warto wspomnie rwnie o epigramie z Antologii Palatyskiej przypisywanemu Poseidipposowi, Platonowi-komediopisarzowi bd Kratesowi (IX, 395, prze. Z. Kubiak): Chyba wic tylko spord dwch rzeczy mona wybiera: albo nie rodzi si wcale, albo odej jak najszybciej z tego wiata (przekad w: Antologia Palatyska, Warszawa 1978, s. 51).

 • moglibymy wszak uzna, i autor, piszc o nie rodzeniu si oraz

  przekraczaniu bram Hadesu jako najlepszych rzeczach, jakie mog przytrafi

  si czowiekowi, pokada wielkie nadzieje w yciu pozagrobowym i spostrzega

  ycie na ziemi jako nieszczliwy epizod, zaledwie krtk wizyt

  w niewaciwej nam domenie. Czy Teognis mg upatrywa w yciu po yciu

  bd yciu przed yciem lepszego losu od tego oferowanego nam tu,

  w rzeczywistoci ziemskiej?

  Odpowied na pytanie jest przeczca. Susznie zauway Eudard Zeller,

  e nie ma adnych ladw u adnego poety przed Pindarem na [istnienie] nadziei

  na ycie po mierci14. Jak pokazuj pozostae fragmenty korpusu tekstw elegika,

  wraliwo prowadzi Teognisa raczej ku negacji wiecznoci ni poszukiwaniu

  drugiej, skrytej rzeczywistoci i rozwijaniu wizji eschatologicznych. Ilustruj to

  wersy 567-570 zbioru:

  Bawi si korzystajc ze [swej] modoci do syta.

  W gbi ziemi na dugo spoczn, zginwszy, jak kamie

  niemy; od blasku soca oddal si podanego.

  I nawet bdc szlachetnym nie ujrz w przyszoci nic wicej.15

  Uwany czytelnik spostrzee, i powysza zachta do czerpania radoci

  z codziennoci stoi w cakowitej sprzecznoci z wczeniejszymi pesymistycznymi

  ocenami wartoci ycia. Ta, jak i inne niecisoci wiatopogldowe widoczne

  midzy poszczeglnymi fragmentami corpus Theognideum, od dwch wiekw

  prowokuj filologw do negowania jednorodnoci zbioru bd autentycznoci

  poszczeglnych wierszy z niego pochodzcych16. Cho cz z podnoszonych

  przez nich zarzutw z pewnoci jest zasadna, w wypadku cytowanych wczeniej

  fragmentw (w. 425-428 oraz 567-570) adne przesanki leksykalne bd

  14 E. Zeller, A history of Greek philosophy from the earliest period to the time of Socrates,

  t. 1, London 1881, s. 127: There is no evidence in any Greek poet before Pindar, of the hope of a future life.

  15 Przekad autora na podstawie wyd. B. A. van Groningena, dz. cyt. 16 Zob. skrajn opini M. L. Westa wyraon w Oxford Classical Dictionary,

  ed. S. Hornblower, A. Spawforth, Oxford 1996, s. 1503, s.v. Theognis.

 • stylistyczne nie dostarczaj powodw do kwestionowania identycznoci ich

  autora17; w kwestii rnic ideowych warto za zaznaczy, i Teognis by przede

  wszystkim poet, w dodatku poet pozbawionym bazy, podstawy

  systematyzujcej obrazy eschatologiczne bd symbole, na ktrych wyobraenia

  ycia po mierci mogyby znale ugruntowanie18. Wyaniajce si z wersw

  corpus Theognideum sposoby rozumienia mierci, wizje dotyczce roli i miejsca

  czowieka w wiecie, a take moralne tony, ktrymi wybrzmiewaj chociaby

  niektre z terminw uywanych przez poet (choby agathos 'dobry', ktrym

  megarejczyk jak zauwaa Hugh Lloyd-Jones posuguje si jednake w sposb

  zdecydowanie przed-etyczny19) stanowi odbicia intuicji metafizycznych, nie

  za jednolitej koncepcji filozoficzno-teologicznej. Przeniesienie przeczu

  i uniesie w sfer poezji musiao za skutkowa brakiem jednorodnoci,

  przekadajc si jednake na zachwycajcy nas po dzi dzie autentyzm.

  Jan SkarbekKazanecki

  (filologia klasyczna)

  17 Rnic midzy pojawiajcym si wyrazem soce, w obu fragmentach stojcym

  zreszt w genetivie singularis (/), naley tumaczy wiadomym nawiz