godiŠnji plan i program rada Škole Školska godina

of 107 /107
PRIRODOSLOVNA ŠKOLA VLADIMIRA PRELOGA ZAGREB, Ulica grada Vukovara 269 Tel:6184-772, 6184-764, fax:6184-780 www.psvprelog.hr e-mail: [email protected] GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ŠKOLSKA GODINA 2016./2017. rujan 2016.

Upload: lykhanh

Post on 02-Feb-2017

264 views

Category:

Documents


21 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ŠKOLSKA GODINA

PRIRODOSLOVNA ŠKOLA

VLADIMIRA PRELOGA

ZAGREB, Ulica grada Vukovara 269

Tel:6184-772, 6184-764, fax:6184-780

www.psvprelog.hr

e-mail: [email protected]

GODIŠNJI PLAN I

PROGRAM RADA ŠKOLE

ŠKOLSKA GODINA 2016./2017.

rujan 2016.

Page 2: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ŠKOLSKA GODINA

1

UVODNE NAPOMENE

Prirodoslovna škola Vladimira Preloga u Zagrebu bilježi svoje početke utemeljenjem

Kemijsko-tehnološkog odjela Srednje tehničke škole 1946. godine sa sjedištem u Ulici

Vjekoslava Klaića 7. Spomenuti se odjel 1960. godine osamostaljuje i postaje Kemijska

tehnička škola. Ove školske godine proslavit ćemo sedamdesetu godišnjicu neprekidnog

djelovanja.

U današnji prostor u Ulici grada Vukovara 269, koji je izgrađen 1964. godine, Škola

je preselila 1965., gdje tad već djeluje trogodišnja Kemijska škola s praktičnom obukom koju

je 1961. osnovala Zajednica kemijske industrije Zagreba. Navedene se škole integriraju 1969.

godine u Kemijski školski centar, koji je 1978. godine preimenovan u Kemijsko-tehnološki

obrazovni centar. Školske godine 1982./83. upisana je prva generacija geoloških tehničara.

Nakon demokratskih promjena 1990. godine Centar mijenja naziv u Kemijska i geološka

tehnička škola. Iste godine Škola upisuje dva razredna odjela u jedinu generaciju

prirodoslovno-matematičke gimnazije. Godine 1995. uvodi se obrazovni program za

zanimanje kozmetičar, 1999. za zanimanje ekološki tehničar, a 2004. obrazovni program

prirodoslovne gimnazije.

Uvođenjem novih programa, novih nastavnih tehnologija i naglaskom na poučavanju

osnovnih prirodoslovnih disciplina, Škola je odlučila promijeniti naziv – od 12. siječnja 2005.

godine nosi sadašnje ime – Prirodoslovna škola Vladimira Preloga.

Godine 2010. u obrazovni program prirodoslovne gimnazije uvodi se razredni odjel za

sportaše.

Od školske godine 2016./2017. u obrazovni program prirodoslovne gimnazije uvodi se

razredni odjel prirodoslovne gimnazije uz skupinu predmeta (kemija s vježbama, biologija

fizika, matematika) na engleskom jeziku.

Danas Škola nudi sljedeće obrazovne programe: kemijski tehničar, ekološki tehničar,

geološki tehničar, kozmetičar i prirodoslovna gimnazija.

Uz redovnu nastavu odraslim polaznicima nudi se prekvalifikacija za zanimanje

kozmetičar, a učenicima koji su završili srodne trogodišnje obrazovne programe omogućava

se nastavak obrazovanja prema Članku 24. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i

srednjoj školi.

U sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, Rješenjem Suda od 16. travnja 2002.

izvršen je upis usklađenja škole s Zakonom o ustanovama i Zakonom o Sudskom registru, u

registarskom ulošku s matičnim brojem 080428081.

Škola ima odobrenje za rad prema Rješenju Ministarstva prosvjete i športa Republike

Hrvatske, izdanim 14. svibnja 1993. i zavedenim pod klasom 802-03/92-01-634 i

urudžbenim brojem 532-02-271-92-01. Odobrenje za obrazovanje ekološkog tehničara izdalo

je Ministarstvo pod oznakom klasa: UP/1-602-03/99-01/75, ur. br. 532-02-02/5-99-2 od 31.

ožujka 1999. a za obrazovanje kozmetičara, klasa: 602-03/95-01/1716 ur. br.: 532-02-2/7-95-

01 od 10. studenoga 1995. Također, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa donijelo je

Rješenje UP/I – 602 –03/03-01/0119, ur. br.: 533-09/04-3 od 6. travnja 2004. kojim se Školi

odobrava eksperimentalno izvođenje nastavnog plana i programa prirodoslovne gimnazije.

Page 3: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ŠKOLSKA GODINA

2

I. OSNOVNI PODACI O ŠKOLI

a Naziv i sjedište Škole Prirodoslovna škola Vladimira Preloga, Zagreb

b Adresa Ulica grada Vukovara 269

c Šifra Škole 21-114-538

d Ukupni broj učenika / ž 968/610

e Ukupni broj odjela 39

f Ukupni broj djelatnika 122

1. Nastavnici 93

2. Stručni suradnici 4

3. Administrativno-tehničko osoblje 11

4. Pomoćno osoblje 14

g Obrazovni programi programi i trajanje obrazovanja po programima

1. Za redovne učenike trajanje obrazovanja

Kemijski tehničar četverogodišnje

Ekološki tehničar četverogodišnje

Geološki tehničar četverogodišnje

Kozmetičar četverogodišnje

Prirodoslovna gimnazija četverogodišnje

Prirodoslovna gimnazija-uz skupinu predmeta na

engleskom jeziku

četverogodišnje

Prirodoslovna gimnazija-odjel za sportaše četverogodišnje

Nastavak obrazovanja dvije godine

2. Kozmetičar (prekvalifikacija) jednogodišnje

Page 4: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ŠKOLSKA GODINA

3

II. MATERIJALNO-TEHNIČKI UVJETI RADA ŠKOLE

a) Općenito

Za svoju djelatnost Škola raspolaže zgradom sagrađenom 1964. godine prema tada

najvišim standardima. Obuhvaćala je dva troetažna trakta. Godine 2005. postavljeni su kosi

krovovi na oba trakta, s time što je na zapadnom traktu podignuta još jedna etaža gdje je

smješteni knjižnično-informacijski centar i polivalentni prostori za izvannastavne aktivnosti.

Škola ima sportsku dvoranu koja je izgrađena 1986. godine i arhitektonski je dodana

postojećoj zgradi kao zasebni, treći trakt.

b) Prostorni uvjeti

Za pojedine oblike nastave Škola koristi različite vrste prostora:

- 25 klasičnih učionica u kojima se odvija teoretska nastava, a od kojih su 21 ujedno i

matične učionice razrednih odjela

- 1 specijalizirana učionica za fiziku

- 1 specijalizirana učionica za biologiju

- 2 specijalizirane učionice za računalstvo

- geološki praktikum

- 2 praktikuma za primijenjenu kozmetiku

- laboratoriji za stručnu praksu, tehnološke operacije, analitičku kemiju, opću i anorgansku

kemiju, organsku kemiju i biokemiju, fizikalnu kemiju, mikrobiologiju, fiziku,

biologiju, kozmetologiju.

- prostorija za pripremu opreme i pribora potrebnih za izvođenje laboratorijskih vježbi

- skladište kemikalija

- školska knjižnica sa specijaliziranim prostorima – čitaonicama za učenike i nastavnike,

opskrbljenim računalima i internetskom vezom

- višenamjenska konferencijska dvorana s 250 mjesta (stručni seminari i predavanja za

učenike)

- školska sportska dvorana – višenamjenska dvorana s mobilnim gledalištem i pratećim

prostorijama (svlačionice, skladišta opreme i rekvizita)

- dvorana za korektivnu gimnastiku

- ostali prostori: prostorije stručnih vijeća, prostorije stručnih suradnika, uprave i

administracije, radionica za poslove održavanja zgrade i opreme, zbornica Škole.

- školski vrt za edukativne i rekreacijske svrhe.

c) Opremljenost prostora

Nastavni programi zahtijevaju specifičnu opremljenost Škole nastavnim sredstvima i

pomagalima i laboratorijskom opremom.

- literatura – stručna, pedagoška, didaktička, lektira, beletristika i

i popularno-znanstvena; školska knjižnica raspolaže fondom s više od 16.000 svezaka koji

se kontinuirano obnavlja.

- učionički prostor klimatiziran, opremljen grafoskopima, računalima i LCD projektorima;

tri učionice su opremljene LCD televizorima

- računala s internetskom vezom

- multimedijski centar s razglasnim sustavom

Page 5: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ŠKOLSKA GODINA

4

- razglasni sustav

- glazbeni instrumenti

- laboratorijska oprema i uređaji (UV, VIS i IR spektrofotometri, konduktometri, pH-metri,

polarimetri, refraktometri, analitičke vage, autoklavi, sušionici, toplinski izmjenjivači,

demineralizatori, mikroskopi)

- sportska oprema i rekviziti – oprema za atletske discipline, rekviziti za ekipne sportove te

kompletna sportska oprema za muške i ženske školske ekipe u svim ekipnim sportovima

- školski vrt – ukrasno i ljekovito bilje, umjetno jezerce, planinski i mediteranski kamenjar s

pripadajućom florom, pergola s penjačicama.

Page 6: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ŠKOLSKA GODINA

5

III. UČENICI

6) Broj učenika i razrednih odjela (šk. god. 2016./17.)

1. Ukupno razrednih odjela 39

2. Broj razrednih odjela po godištu

a Prvi razredi 10

b Drugi razredi 9

c Treći razredi 9

Nastavak obrazovanja prema čl.24 1

d Četvrti razredi 10

3. Ukupni broj učenika po razredu / djevojaka 968 / 610

a Prvi razredi 259/151

b Drugi razredi 209/118

c Treći razredi 271/200

Nastavak obrazovanja prema čl.24 16/16

d Četvrti razredi 228/188

4. Ukupni broj ponavljača po razredu 4

a Prvi razredi 1

b Drugi razredi 1

c Treći razredi 1

d Četvrti razredi 1

5. Ukupni broj odličnih učenika po razredu 213

a Prvi razredi 55

b Drugi razredi 36

c Treći razredi 65

d Četvrti razred 57

6. Ukupni broj učenika s teškoćama po razredu 77

a Prvi razredi 23

b Drugi razredi 20

c Treći razredi 17

d Četvrti razred 17

Page 7: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ŠKOLSKA GODINA

6

BROJ UČENIKA I RAZREDNIH ODJELA PO OBRAZOVNOM PROGRAMU I

RAZREDU

Br.

Naziv

programa

Ukupno učenika po razredu Ukupno razrednih

odjela

I. II. III. IV. Σ I. II. III. IV. Σ

1. Kemijski tehničar

27 24 25 53 129 1 1 1 2 6

2. Ekološki tehničar

26 19 28 28 101 1 1 1 1 4

3. Geološki tehničar

25 23 28 28 104 1 1 1 1 4

4. Kozmetičar

48 39 47 67 201 2 2 2 3 9

5. Prirodoslovna

gimnazija 81 79 79 56 295 3 3 3 2 11

6. Prirodoslovna

gimnazija

(razredni odjel za

sportaše)

24 25 21 24 94 1 1 1 1 4

7. Prirodoslovna

gimnazija( uz skupinu

predmeta na

engleskom jeziku)

28 0 0 0 28 1 0 0 0 1

8. Nastavak obrazovanja

0 0 16 0 16 0 0 1 0 1

Ukupno

259 209 244 256 968 10 9 10 10 39

Page 8: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ŠKOLSKA GODINA

7

b) Broj učenika u obrazovnim programima po razredu i razrednom odjelu (šk. god.

2016./2017.)

1. Redovni četverogodišnji obrazovni programi

a) Kemijski tehničar razredni odjel/br. uč. ukupno

prvi razred 1.a / 27 27

drugi razred 2.a / 24 24

treći razred 3.a /2625 54

četvrti razred 4.a /25 , 4.g / 28 53

b) Ekološki tehničar

prvi razred 1.e / 26 26

drugi razred 2.e / 19 19

treći razred 3.e / 28 28

četvrti razred 4.e / 28 28

c) Geološki tehničar

prvi razred 1.j / 25 25

drugi razred 2.j / 23 23

treći razred 3.j / 28 28

četvrti razred 4.j / 28 28

d) Kozmetičar

prvi razred 1.m / 24 , 1.n / 24 48

drugi razred 2.m /19 , 2.n / 20 39

treći razred 3.m /25, 3.n /22 47

nastavak obrazovanja 3.r / 16 16

četvrti razred 4.m /26 , 4.n /27 , 4.r / 16 67

d) Prirodoslovna gimnazija ( odjeli za sportaše imaju oznaku „s“

( odjeli uz skupinu predmeta na engleskom jeziku imaju

oznaku “l”)

prvi razred 1.b /27 ,1.c /27 , 1.d /27 ,

1.l/28, 1.s / 24

133

drugi razred 2.b/22, 2.c / 23, 2.d /25 ,

2.s / 25

104

treći razred 3.b/27, 3.c /27 , 3.d /25 ,

3.s / 21,

100

četvrti razred 4.c /27, 4.d /29 ,

4.s / 24

80

2. obrazovanje odraslih

kozmetičar prekvalifikacija prema prijavi na natječaj

Page 9: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ŠKOLSKA GODINA

8

IV. DJELATNICI ŠKOLE

Nastavnici *

R br Prezime i ime Zvanje Str.

sprem

a

God.

rođ.

God. staža

1. Antunović Danko dipl.inž. geologije VSS 1966. 23 neodr.

2. Barbarić Henrieta prof.hrvatskog jezika VSS 1989. 3 neodr

3. Benić Ivan mag.edukacije mat.i.inf VSS 1988 4 neodr.

4. Bertol Vladimir prof. matem. VSS 1982. 8 neodr.

5. Beus Višnja dipl.komp. i talijan. VSS 1962. 23 neodr.

6. Bevanda Vesna prof.biologije i kemije VSS 1983. 7 neodr.

7. Blagus Iva magistra edukacije

latinskog jez.

VSS 1988 0 određ

8. Buranji Jelena prof. engl.i njem.jez VSS 1970. 20 neodr.

9. Burda Zdenka prof. hrv. jez.i knjiž. VSS 1960. 31 neodr.

10. Cinčić Daniela dipl. ing. kemije VSS 1973. 13 neodr.

11. Čakarun-Peroš Indira prof. kem. i fiz. VSS 1969. 20 neodr.

12. Čibej Vesna prof.engl.i franc.jez. VSS 1955. 37 neodr.

13. Čleković Marina prof.fizike VSS 1985. 8 neodr.

14. Čupić Željka dipl.inž. elektroteh. VSS 1968. 22 neodr.

15. Debartoli Renata magistra psihologije VSS 1987 3 neodr.

16. Delić Jelka prof. fiz. i matematike VSS 1961. 28 neodr.

17. Galović Suzana prof. fizike VSS 1966. 18 neodr.

18. Glavina Tihana prof. pov. umj.i pov. VSS 1966. 24 neodr.

19. Glogar Vedrana dipl.inž. preh. tehn. VSS 1966. 24 neodr.

20. Godek Martina prof. njem.franc. jez. VSS 1967. 20 neodr.

21. Golubić Tomislav prof. pov. i geogr. VSS 1977. 10 neodr.

22. Grabić Lidija kozmetičar SSS 1972. 25 neodr.

23. Grozdanić Gorica prof.biolog.i kemije VSS 1984 7 neodr

24. Hećimović Mirko dipl.ing. geologije VSS 1958. 24 neodr.

25. Horvat Tatjana dipl.inž. geologije VSS 1965. 24 neodr.

26. Horvatin Karlo prof. biol. i kem. VSS 1983. 8 neodr.

27. Husain Mara dipl.inž. kemije VSS 1952. 37 neodr.

28. Janković Ana prof crkv.glaz. VSS 1979. 7 neodr.

29. Jazbec Violeta prof. psihologije VSS 1968. 22 neodr.

30. Judaš Kristina magistra edukacije

povijesti

VSS 1988 0 određ.

31. Jurić Ana dipl.teolog VSS 1972. 14 neodr.

32. Kadović Ana prof.lat.i povijesti VSS 1984. 4c/c neodr.

33. Kardum Dubravka magistra kemije VSS 1963. 24 neodr.

34. Katičić Danica prof.engl.i.njem.jez VSS 1985. 4 neodr

35. Kokanović Jelena kozmetičarka SSS 1986 6 određ.

36. Koletić Ana dipl.kateh.i.kozmetičar VSS 1980. 10 neodr.

37. Krfogec Nevenka dipl.informatičar VSS 1985 4 neodr.

38. Krković Milivoj dipl.inž. elektroteh. VSS 1954. 24 neodr.

39. Krovina Dora magistra eduk.fizike i

kemije

VSS 1991 0 određ.

40. Krstanac Željko prof. biologije VSS 1980. 8 neodr.

41. Krznar Jasminka dipl.inž. preh.teh. VSS 1962. 25 neodr.

42. Kukas Valentina prof.kemije VSS 1980 8 neodr.

43. Kutnjak Erna kozmetičarka SSS 1982 15c/c neodr.

44. Lazić Goranka prof. hrv. jez. i knjiž. VSS 1962. 25 neodr.

45. Listeš Ana prof. fizike VSS 1979. 8 neodr.

Page 10: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ŠKOLSKA GODINA

9

46. Ljevar Davorka prof.hrv.jez.i.knjiž VSS 1983 3 određ.

47. Lopac Jelena kozmetičarka SSS 1991. 3 određ.

48. Lugarić Natalija prof.biol.i.kemije VSS 1968. 15 neodr.

49. Majstorović Gordana dipl.inž. kem. VSS 1973. 14 neodr.

50. Marinić Irena prof.tal. jez. i povijesti VSS 1975 12 neodr.

51. Markić Pere prof. fizičke kulture VSS 1980 6 neodr.

52. Marković Kata dipl.inž. kem. teh. VSS 1961. 31 neodr.

53. Maros Irena prof. TZK VSS 1972. 14 neodr.

54. Mataić Vesna prof. hrv. i lat. jezika VSS 1957. 34 neodr.

55. Matković Miladin Neda prof. hrv. jezika i knjiž. VSS 1962. 29 neodr.

56. Metz-Kokić Smiljka prof. fizičkog odgoja VSS 1953. 38 neodr.

57. Mihoci Nina prof. kemije VSS 1966. 22 neodr.

58. Mišurac Marija prof. matem. VSS 1978. 13 neodr.

59. Ničota Irena prof. psihologije VSS 1971. 20 neodr.

60. Novak -Dolenec Sonja dr. medicine VSS 1966. 20 neodr.

61. Obradović Ivana magistra engleskog

.jez.i knjiž

VSS 1986 1 određ.

62. Ognjenović Irena dipl.inž. biotehn. VSS 1955. 36 neodr.

63. Pamuković Vedran mr.eduk. mat i inform. VSS 1988 3 neodr.

64. Pavelić Neven dipl. teolog VSS 1972. 16 neodr.

65. Perić Mario mag.engleskog .jez. VSS 1987 4 određ.

66. Plazibat Kristian prof TZK VSS 1979. 9 neodr.

67. Pongrac Andrea prof. engl. i franc. VSS 1972. 17 neodr.

68. Popović Vatroslav dipl.inž.kemije VSS 1973. 14 neodr.

69. Radetić Turk Bojana prof. engl. i njem. jez VSS 1980. 9nepl. neodr.

70. Radosavljević Marica dipl.inž. VSS 1955. 35 neodr.

71. Radosavljević Nenad dipl. geograf VSS 1956. 34 neodr.

72. Razum Anka dipl.inž. prehr.tehnol. VSS 1958. 29 neodr.

73. Rupčić Petelinc Sonja magistra kemije VSS 1967. 22 neodr.

74. Rušnov Perić Lana prof.hrv.jezika VSS 1982. 7 neodr.

75. Soldo Brankica dipl.inž. matematike VSS 1964. 24 neodr.

76. Stić Zlatko dipl.inž. kemije VSS 1961. 28 neodr.

77. Šabić Danica dipl.kemijski inž. VSS 1986. 4 neodr.

78. Šašić Miroslav prof. fil. i povijesti VSS 1962. 27 neodr.

79. Šercar Vesna dipl.inž. VSS 1954. 33 neodr.

80. Štampar Svjetlana prof.hrv.i češk.jezika VSS 1981 9 neodr.

81. Štruklec Dijana prof. engl. i mađ. jez. VSS 1980. 8c/c neodr.

82. Šutalo Juraj magistar edukacije

matem.i inf.ormatike

VSS 1988 0

83. Teški Dubravka prof. engl..i tal. jezika VSS 1964. 27 neodr.

84. Tokić Ivana prof.biologije VSS 1984 3 neodr.

85. Turk Mirela prof.sociol.i.filozofije VSS 1977 5 neodr.

86. Ursa Milkica prof.hrv. jez. VSS 1972. 20 neodr.

87. Vidmar Ljubica dipl. ekonomist VSS 1953. 37 neodr.

88. Virovac Bilandžija Ivana dipl.ekonomist VSS 1982 12 određ.

89. Vlahović-Trninić Sanja prof. hrv. jez. i knjiž. VSS 1972. 20 neodr.

90. Vukmir Vedrana prof. tjelesnog odgoja VSS 1956. 29 neodr.

91. Vulić Vedran mr. edukacije kemije VSS 1991 1 neodr.

92. Završki Josip dipl.inž. geologije VSS 1956. 30 neodr.

93. Zdjelarević Biserka dipl.inž. VSS 1954. 36 neodr.

94. Zenko Olga dipl.inž. matematike VSS 1951. 38 neodr.

95. Zenko - Ivić Mirela mag.eduk.biol.i kemije VSS 1972. 13 neodr.

96. Zović Adriana magistra.logopedije VSS 1985 5 neodr

97. Živković Siniša dipl. informatičar VSS 1956. 32 neodr.

98. Žužek Sanja magistra edukacije

kemije

VSS 1966. 22 neodr.

Page 11: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ŠKOLSKA GODINA

10

Administrativno - tehničko osoblje

R.b Ime i prezime Funkcija/radno mjesto Str. spr. God.

rođ.

God.

staž

Rad. odn.

1. Marija Marinović Tajnik VSS 1952 37 neodr.

2. Nikolina Raguž Voditeljica računovodstva VSS 1988 2 neodr.

3. Biserka Fučkar Računovodstveni djelatnik SSS 1956 34 neodr.

4. Danica Sokolić Administrator SSS 1963 33 neodr.

5. Jasminka Glavina Administrator SSS 1962 33 neodr.

6. Vesna Barlek Laborant SSS 1963 32 neodr.

7. Nadica Pustički Laborant SSS 1960 34 neodr.

8. Ivanka Pavlic Laborant SSS 1962 30 neodr.

9. Franc Pogačar Laborant SSS 1963 26 neodr.

10. Janez Grubar Domar SSS 1953 31 neodr.

11. Tomislav Kolarić Domar SSS 1956 39 neodr.

12. Đurđica Krpan Spremačica SSS 1960 35 neodr.

13. Janja Relota Spremačica SSS 1961 16 neodr.

14. Vahida Majetić Spremačica NKV 1966 30 neodr.

15. Vera Siketić Spremačica NKV 1953 39 neodr.

16. Marija Grđan Spremačica i dostavljačica SSS 1967 28 neodr.

17. Sanjica Briški Spremačica NKV 1968 28 neodr.

18. Anica Đunđek Spremačica NKV 1959 40 neodr.

19. Dragica Grgić Spremačica NKV 1966 33 neodr.

20. Ešefa Hećimović Spremačica NKV 1958 33 neodr.

21. Ana Karačić Spremačica NKV 1961 32 neodr.

22. Melita Štimac Spremačica NKV 1976 17 neodr.

23. Zdravka Pajurin Spremačica NSS 1966 33 neodr.

24. Tatjana Sanković Spremačica SSS 1973 20 određ.

25. Zdenka Brkić Spremačica NKV 1967 11 određ.

Page 12: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ŠKOLSKA GODINA

11

V. ORGANIZACIJA NASTAVE

Nastava se održava pet dana u tjednu, u dvije smjene.

Teoretska nastava održava se u klasičnim ili specijaliziranim učionicama, dok se

laboratorijske vježbe održavaju u specijaliziranim laboratorijima.

U svim drugim i trećim razredima smjera kemijski tehničar nastavnim planom

predviđena je stručna praksa u trajanju od 80 sati godišnje. Stručnu praksu izvodi uvijek

polovica razrednog odjela u trajanju od 5 sati u danu, jedanput tjedno, a rasporedom se

nadovezuje na ili prethodi redovnoj nastavi. Izvodi se u specijaliziranom laboratoriju gdje

učenici proizvode kredu, tekući sapun, demineraliziranu vodu, zaštitne mrežice za plamenike i

zidne boje

Praktičnu nastavu u obrazovnom programu kozmetičar učenice imaju u kozmetičkom

salonu s kojim je sklopljen ugovor o realizaciji praktične nastave. Učenice praktičnu nastavu

obavljaju jedan radni dan u tjednu:učenice prvog razreda ponedjeljkom, učenice drugog

razreda utorkom, učenice trećeg razreda srijedom, učenice četvrtog razreda petkom.

Nastavnim planom obrazovanja geološkog zanimanja predviđeno je obavljanje stručne

prakse u odgovarajućim radionicama, poduzećima i ustanovama.

Učenici u obrazovnom programu ekološki tehničar terensku nastavu odrađuju u

suradnji s različitim institucijama, tvornicama i nacionalnim parkovima Kornati, Paklenica,

Krka, Sjeverni Velebit, Risnjak i Brijuni i parkovima prirode Medvednica, Lonjsko polje,

Kopački rit i Papuk.

Nastavak obrazovanja

U školi od 2012./13. učenicama koje su završile trogodišnje obrazovanje i prijavile

nastavak obrazovanja u obrazovnom programu kozmetičar omogućava se nastavak

obrazovanja prema Članku 24. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. U

prvoj godini obrazovanja učenice pohađaju nastavu konzultacijskog tipa i zatim polažu

razlikovne ispite, a u drugoj godini redovito pohađaju nastavu.

U skolskoj godini 2015./16., 19 učenica uspjesno je položilo razlikovne ispite i steklo

pravo nastavka obrazovanja u redovnom četvrtom razredu.

Srednjoškolsko obrazovanje odraslih

Obrazovanje odraslih izvodi se na temelju odobrenja za rad Ministarstva znanosti,

obrazovanja i športa za izvođenje Programa srednjoškolskog obrazovanja odraslih

(Kl:602-07/94-01-16,Ur. broj: 532-02-2/2-94-01 od 2. prosinca 1994 godine)

Page 13: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ŠKOLSKA GODINA

12

PLANIRANI GODIŠNJI FOND NASTAVNIH SATI

GODIŠNJI FOND NASTAVNIH SATI REDOVNE I IZBORNE NASTAVE

Naziv predmeta/raz. 1.A 1.C 1.D 1.M 1.E 1.B 1.J 1.N 1.L 1.S U1 2.A 2.C 2.D 2.M 2.E 2.B 2.J 2.N 2.S U2 U1+U2

Hrvatski jezik 105 140 140 105 140 140 105 105 140 140 1260 105 140 140 105 140 105 105 105 140 1085 2345

Engleski jezik 70 105 105 70 70 105 70 70 105 105 875 70 105 105 70 70 105 70 70 105 770 1645

Matematika 140 140 140 70 140 140 140 70 140 140 1260 140 140 140 70 105 140 105 70 140 1050 2310

Tjelesna i zdravstvena kultura 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 700 70 70 70 70 70 70 70 70 70 630 1330

Povijest 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 700 70 70 70 70 70 70 70 70 70 630 1330

Osnove ekologije 35 / / / 35 / / / / / 70 / / / / / / / / / / 70

Geografija 70 / / 70 70 / 70 70 / / 350 35 / / / 35 / 35 / / 105 455

Zemljopis / 70 70 / / 70 / / 70 70 350 / 70 70 / / 70 / / 70 280 630

Biologija 70 140 140 70 70 140 70 70 140 140 1050 70 140 140 / 70 140 / / 140 700 1750

Primijenjena fizika / / / 70 / / / 70 / / 140 / / / / / / / / / / 140

Fizika 70 140 140 / 70 140 70 / 140 140 770 70 140 140 / 70 140 70 / 140 770 1540

Kemija / 210 210 / / 210 105 / 210 210 1155 / 210 210 / / 210 105 / 210 945 2100

Primijenjena kemija / / / 105 / / / 105 / / 210 / / / / / / / / / / 210

Opća kemija s vježbama 385 / / / 280 / / / / / 665 / / / / / / / / / / 665

Anorganska kemija s vj. / / / / / / / / / / / 280 / / / 70 / / / / 350 350

Analitička kemija s vježbama / / / / / / / / / / / 245 / / / / / / / / 245 245

Tehničko crtanje / / / / / / 70 / / / 70 / / / / / / / / / / 70

Računalstvo 140 / / / 140 / 140 / / / 420 140 / / / 140 / 140 / / 420 840

Informatika / 140 140 / / 140 / / 140 140 700 / 140 140 / / 140 / / 140 560 1260

Primijenjena kozmetika / / / 105 / / / 105 / / 210 / / / 210 / / / 210 / 420 630

Latinski jezik / 70 70 70 70 70 / 70 70 70 560 / 70 70 / 70 70 / / 70 350 910

Mineralogija / / / / / / / / / / / / / / / / / 175 / / / 175

Opća geologija / / / / / / 105 / / / 105 / / / / / / 105 / / 105 210

Geologija / / / / / / / / / / / / / / / 70 / / / / 70 70

Paleontologija / / / / / / / / / / / / / / / / / 140 / / 140 140

Kozmetologija / / / / / / / / / / / / / / 105 / / / 105 / 210 210

Anatomija i fiziologija / / / / / / / / / / / / / / 70 / / / 70 / 140 140

Page 14: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ŠKOLSKA GODINA

13

Naziv predmeta/raz. 1.A 1.C 1.D 1.M 1.E 1.B 1.J 1.N 1.L 1.S U1 2.A 2.C 2.D 2.M 2.E 2.B 2.J 2.N 2.S U2 U1+U2

Stručna praksa / / / 176 / / / 176 / / 352 80 / / 176 80 / / 176 / 512 864

Svojstva staništa / / / / / / / / / / / / / / / 210 / / / / 210 210

Organska kemija s vježbama / / / / / / / / / / / / / / / 70 / / / / 70 70

Osnove rudarstva / / / / / / 70 / / / 70 / / / / / / / / / / 70

Primjenjena komunikacija / / / 35 / / / 35 / / 70 / / / 35 / / / 35 / 70 140

Ljekovito bilje s botanikom / / / / / / / / / / / / / / 70 / / / 70 / 140 140

Izborni program: Vjeronauk 35 35 35 35 35 35 / 35 35 35 315 35 35 35 35 35 35 35 35 35 315 630

Izborni program: Etika 35 35 35 / / 35 35 35 35 / 245 35 35 35 / / 35 35 / / 175 420

Izborni program: / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

Izborni program: Francuski

jezik

/ / 70 / / / / / / / 70 / / / / / / / / / / 70

Izborni program: Ekologija 35 / / 70 / / / 70 / / 175 / / / / / / / / / / 175

Izborni program: Njemački jezik

/ 70 70 / / 70 / / 70 70 350 / 70 140 / / 70 / / 70 350 700

Izborni program: Talijanski jezik

/ 70 / 70 / 70 / 70 70 70 420 / 70 / 70 / 70 / 70 70 350 770

Izborni program: Izabrani

kemijski pokusi

140 / / / / / / / / / 140 140 / / / / / / / / 140 280

Izborni program: Kemijski procesi u okolišu

/ / / / / / / / / / 35 / / / / / / / / / 35

Izborni program: Geologija mora

/ / / / / / / / / / / / / / / / 70 / / / 70

Izborni program:

Meteorologija s klimatologijom

/ / / / / / / / / / / / / / / / 70 / / / 70

Izborni program: Prva pomoć / / / / / / / / / / / / 70 / / / 70 / 140 140

Page 15: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ŠKOLSKA GODINA

14

Naziv predmeta/raz. 3.A 3.C 3.D 3.M 3.E 3.J 3.N 3.B 3.S U1 4.A 4.C 4.D 4.M 4.R 4.E 4.G 4.J 4.N 4.S U2 U1+U2

Hrvatski jezik 105 140 140 105 105 105 105 140 140 1085 96 128 128 96 96 96 96 96 96 128 1056 2141

Engleski jezik 70 105 105 70 70 70 70 105 105 770 64 96 96 64 64 64 64 64 64 96 832 1506

Primijenjena komunikacija / / / 35 / / 35 / / 70 / / / 32 32 / / / 32 / 96 166

Matematika 105 105 105 / 105 105 / 105 105 735 96 96 96 / / 96 96 96 / 96 672 1407

Politika i gospodarstvo / / / 35 / 70 35 / / 140 32 32 32 / / 64 / / / 32 192 332

Poslovanje u struci / / / / / / / / / / / / / 64 64 / / / 64 / 192 192

Sociologija / 35 35 / / / / 35 35 140 / / / / / / / / / / / 140

Logika / 35 35 / / / / 35 35 140 / / / / / / / / / / / 140

Povijest / 70 70 / / / / 70 70 280 / 64 64 / / / / / / 64 192 472

Zemljopis / 70 70 / / / / 70 70 280 / / / / / / / / / / / 280

Tjelesna i zdravstvena kultura 70 70 70 70 70 70 70 70 70 630 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 640 1270

Fizika 70 140 140 / 70 70 / 140 140 770 64 128 128 / / / 64 64 / 128 576 1646

Fizikalna kemija s vježbama 70 / / / 70 / / / / 140 96 / / / / / 96 / / / 192 332

Organska kemija s vježbama 315 / / / 280 / / / / 595 / / / / / / / / / / / 595

Tehnološke operacije s vježbama 210 / / / 70 / / / / 280 / / / / / / / / / / / 280

Mikrobiologija s vježbama / / / / / / / / / / / / / / / 128 / / / / 128 128

Osnove ekologije / / / / / / / / / / / / / / / / / 64 / / 64 64

Kemija / 210 210 / / 210 / 210 210 1050 / 192 192 / / / / / / 192 768 1626

Izrada bušotina / / / / / 70 / / / 70 / / / / / / / / / / / 70

Stratigrafija / / / / / 70 / / / 70 / / / / / / / / / / / 70

Tehnološki procesi / / / / / / / / / / 96 / / / / / 96 / / / 192 192

Stručna praksa 80 / / 176 80 80 176 / / 492 40 / / 40 40 40 40 40 40 / 280 772

Uzorkovanje i analiza mineralnih sirovina

/ / / / / 140 / / / 140 / / / / / / / / / / / 140

Računalstvo u struci / / / / / 140 / / / 140 / / / / / / / 128 / / 128 268

Ležišta nafte,ugljena i plina / / / / / / / / / / / / / / / / / 64 / / 64 64

Petrologija / / / / / 140 / / / 140 / / / / / / / / / / / 140

Geološko kartiranje / / / / / / / / / / / / / / / / / 192 / / 192 192

Hidrogeolgija i inženjerska geologija

/ / / / / 70 / / / 70 / / / / / / / 64 / / 64 134

Primijenjena informatika 140 / / 140 / / 140 / / 420 128 / / / / / 128 / / / 256 676

Page 16: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ŠKOLSKA GODINA

15

Naziv predmeta/raz. 3.A 3.C 3.D 3.M 3.E 3.J 3.N 3.B 3.S U1 4.A 4.C 4.D 4.M 4.R 4.E 4.G 4.J 4.N 4.S U2 U1+U2

Ležišta mineralnih sirovina / / / / / / / / / / / / / / / / / 64 / / 64 64

Biokemija s vježbama / / / / / / / / / / 256 / / / / 192 256 / / / 704 704

Geofizička istraživanja / / / / / / / / / / / / / / / / / 64 / / 64 64

Terenska nastava * / / / / / 35 / / / / / / / / / / / 32 / / 32 67

Izborni program: Njemački jezik 35 70 70 / / / / 70 70 315 32 / 64 / / / 32 / / 64 192 507

Izborni program: Talijanski jezik / / 70 / / / / 70 70 210 / 64 / / / / / / / 64 128 338

Dekorativna kozmetika / / / 140 / / 140 / / 280 / / / / / / / / / / 280

Izborni program: Aromakozmetika

/ / / 140 / / 140 / / 280 / / / / / / / / / / / 280

Izborni program:Vjeronauk 35 35 35 35 / 35 35 / 35 245 32 32 32 32 / 32 32 32 32 / 256 501

Izborni program:Etika 35 35 / / 35 35 / 35 / 175 32 32 / / 32 / 32 / / 32 160 335

Izborni program: Mikrobiologija / / / / / / / / / / 64 / / / / / 64 / / / 128 128

Ljekovito bilje s botanikom / / / 70 / / 70 / / 140 / / / / / / / / / / / 140

Biologija 70 140 140 / 70 / / 140 140 700 / 128 128 / / / / / / 128 384 1084

Primijenjena kozmetika / / / 210 / / 210 / / 420 / / / 256 256 / / / 256 / 768 1188

Kozmetologija / / / 140 / / 140 / / 280 / / / 128 128 / / / 128 / 384 664

Dermatologija / / / 70 / / 70 / / 140 / / / 32 32 / / / 32 / 96 236

Medicinska mikrobiologija / / / 70 / / 70 / / 140 / / / / / / / / / / / 140

Nutricionizam / / / / / / / / / / / / / 64 64 / / / 64 / 192 192

Psihologija / 35 35 / / / / 35 35 140 / 32 32 / / / / / / 32 96 236

Geologija / / / / 105 / / / / 105 / 64 64 / / / / / / 64 192 297

Računalne metode u zaštiti okoliša

/ / / / 140 / / / / 140 / / / / / 128 / / / / 128 268

Kontrola i zbrinjavanje otpada / / / / 350 / / / / 350 / / / / / 384 / / / / 384 734

Istrumentalne metode analize / / / / / / / / / / / / / / / 128 / / / / 128 128

Zaštita prirode i okoliša RH / / / / / / / / / / / / / / / 64 / / / / 64 64

Izborni predmet : Geokemija 35 / / / / / / / / 35 / / / / / / / / / / / 35

Fiziologija i ekotoksikologija čovjeka/

/ / / / / / / / / / / / / / / 64 / / / / 64 64

Izborni program: Povijest kemije / / / / / / / / / / 32 / / / / / 32 / / / 64 64

Page 17: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ŠKOLSKA GODINA

16

terenska nastava u smjeru geološki tehničar i ekološki tehničar obavlja se u sklopu stručnih predmeta (3. razredi 35 sati, 4. razredi 32 sata) tijekom godine

Naziv predmeta/raz. 3.A 3.C 3.D 3.M 3.E 3.J 3.N 3.B 3.S U1 4.A 4.C 4.D 4.M 4.R 4.E 4.G 4.J 4.N 4.S U2 U1+U2

Izborni program: Mjerenja u okolišu

70 / / / / / / / / 70 / / / / / / / / / / / 70

Filozofija / / / / / / / / / / / 64 64 / / / / / / 64 192 192

Likovna kultura / 35 35 / / / / 35 35 140 / 32 32 / / / / / / 32 96 236

Glazbena kultura / 35 35 / / / / 35 35 140 / 32 32 / / / / / / 32 96 236

Izborni program: / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

Izborni program: Kemija i nutricionizam

140 / / / / / / / 140 / / / / / / / / / / / 140

Izborni progarm: Forenzična

ispitivanja

/ / / / / / / / / / 128 / / / / / 128 / / / 256 256

Izborni program: Toksikologija / / / / / / / / / / 128 / / / / / 128 / / / 256 256

Izborni program:TV i fotografska šminka

/ / / / / / / / / / / / / 256 256 / / / 256 / 768 768

Izborni program: Matematika / / / 35 / / 35 / / 70 / / / 32 32 / / / 32 96 166

Page 18: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ŠKOLSKA GODINA

17

VI. TJEDNA ZADUŽENJA NASTAVNIKA - tablični prikaz

Zaduženje nastavnika redovnom i izbornom nastavom

R.b. Ime i prezime profesora S. s. Predmet Razredi Red

n.

Dop

n.

Dod

n.

Ukup

no

sati

1. STRUČNO VIJEĆE KEMIJE

1. Daniela Cinčić * VII1 Opća. kemija s vj.

Kemija

IKP

Org. kemija s vj.

1.e

3.d

2.a

3.a

5

6

2

6

/ / 19

2. Valentina Kukas* VII1 Kemija 1.d ,1.b, 2.s 18 1 1 20

3. Dubravka Kardum* VII1 Kemija

Opća kemija s vj.

Geokemija

3.b, 4c,

1.a

3.a

12

7

1

/ / 20

4. Nina Mihoci* VII1 Kemija

KIZO

Kemija i nutricionizam

2.b,4.s

4.e

3.a

12

6

2

/ / 20

5. Gordana Majstorović* VII1 Kemija

Anorg. kem. s vj.

KPuO

Fizikalna k.

1.c, 2.c

2.a

2.a

3.a

12

5

1

2

/ / 20

6. Vedran Vulić* VII1 IKP

Kemija

2.a

1.l, 2.d, 3.c

2

18

/ / 20

2 STRUČNO VIJEĆE KEMIJSKE TEHNOLOGIJE

7. Irena Ognjenović * VII1 KIZO

Nutricionizam

3.e

4.r, 4.n

5

4

/ / 9

8. Kata Marković VII1 Organska kemija s vj.

Kemija

Fizikalna k. s vj.

Opća kemija s vj.

3.a

4.d

4.g

1.e

3

6

6

3

/ / 18

9. Jasminka Krznar VII1 Stručna praksa

Povijest kemije

Primijenjena kemija

Biokemija s vj.

3.a

4.a,4g

1.m, 1.n

4.e

6

2

6

6

1 / 21

10. Biserka Zdjelarević VII1 Org. kemija s vj.

Kemija s vj.

Kemija

Kemija

Anorganska kemija

IKP

3.e

4.j

3.j

1.s

2.e

1.a

3

3

3

6

2

2

/ /

19

11. Vedrana Glogar VII1 Tehnološke operacije s

vj.

Stručna praksa

Kemija s vj.

Tehnološki procesi

Kozmetologija

3.a

2.a

2.j, 3.j

4.a

3.m,4.r

2

6

6

3

4

/ / 21

12. Vatroslav Popović VII1 Tehnološke operacije

TOV

Tehnološki procesi

3.e

3.a

4.g

2

4

3

/ / 9

13. Marica Radosavljević* VII1 Analitička kemija s vj.

Metode instrum. analize

Fizikalna kemije s vj.

2.a

4.e

4.a

4

2

6

/ / 12

3. STRUČNO VIJEĆE GEOLOGIJE

Page 19: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ŠKOLSKA GODINA

18

14. Danko Antunović * VII1 Geologija

Geologija mora

Računalstvo u struci

Stratigrafija

Terenska nastava

4.c, 4.d

2.j

4.j

3.j

4.j

4

2

4

2

1

/ / 13

15. Mirko Hećimović VII1 Paleontologija

Izrada bušotina

LMS

Geološko kartiranje

Terenska nastava

LNUP

Geologija

2.j

3.j

4.j

4.j

3.j

4.j

2.j

4

2

2

6

1

2

3

/ / 20

16. Tatjana Horvat VII1 Opća geologija

Mineralogija

Petrologija

Geologija

Terenska nastava

1.j

2.j

3.j

2.e, 3.e, 4.s

2.j

3

5

4

7

1

/ / 20

17. Josip Završki VII1 Meteorologija s

klimatologijom

UiAMS

HIG

Geofizička istraživanja

Osnove ekologije

Tehničko crtanje

Osnove rudarstva

Terenska nastava

2.j

3.j

4.j, 3.j

4.j

4.j

1.j

1.j

4.j

2

4

4

2

2

2

2

1

/ / 19

4. STRUČNO VIJEĆE EKOLOGIJE

18. Vesna Bevanda * VII1 Biologija

Ljekovito bilje

1.d, 1.s, 2.e,

3.c

2.m, 2.n

14

4

/ / 18

19. Sanja Žužek VII1 Organska kemija s vj.

Kemija s vj.

Analitička kemija s vj.

Kemija

IKP

2.e, 3.e

1.j

2.a

3.s

1.a

7

3

3

6

2

/ / 21

20. Gorica Grozdanić* VII1 Biologija

Forenzična ispitivanja

Ekotoiskologija

Zaštita prirode RH

1.c, 3.s, 4.d

4.a, 4.g

4.e

4.e

12

4

2

2

/ / 20

21. Sonja Rupčić Petelinc VII1 KIZO

Opća kemija s vježbama

Mjerenja u okolišu

Fizikalna kemija

Biokemija s vj.

4.e

1.a

3.a

3.e

4.g

6

4

2

2

8

/ / 22

22. Anka Razum VII1 Biokemija s vj.

Kemija i nutricionizam

4.a

3.a

8

2

/ / 10

23. Mara Husain VII1 Svojstva staništa

Anorganska k. s vj.

KIZO

Instrumentalne metode

analize

Terenska nastava

2.e

2.a

3.e

4.e

2.e, 3.e

3

3

5

2

4

/ 1 18

5. STRUČNO VIJEĆE KOZMETIKE

24. Vesna Šercar VII1 Kozmetologija 4.n, 4.r 6 / / 6

25. Erna Kutnjak

(zamjena:Jelena Lopac )

IVst. Primijenjena kozmetika

Aromakozmetika

2.m, 2.n,

3.m, 3.n,

4.n, 4,r

3.m, 3.n

21

8

/ / 29

26. Lidija Grabić IVst. Primijenjena kozmetika

2.m, 2.n,

3m,

24

/ / 28

Page 20: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ŠKOLSKA GODINA

19

Dekorativna kozmetika

4.m, 4.r

3.m, 3.n

4

27. Koletić Ana VII1 TV i fotografska šminka

Dekorativna kozmetika

Primijenjena kozmetika

Etika

4.n, 4.m, 4.r

3.n

3.n, 1.n

1ej, 1.n

16

2

6

2

/ / 26

28. Violeta Jazbec VII1 Primijenjena

komunikacija

1.m, 2.m, 3.r 3 / / 3

29. Jelena Kokanović IVst. Primijenjena kozmetika

TV i fotografska šminka

Dekorativna kozmetika

1.m, 3.r

4.r

3.m

4

8

2

/ / 14

30. Irena Ničota* VII1 Primijenjena

komunikacija

1.n, 4.n 2 / / 2

31. Danica Šabić* VII1 Kozmetologija

2.m, 2.n,

3.m, 3.n,

4.m

16

/ 1 17

32. Renata Debartoli* VII1 Primijenjena

komunikacija

Psihologija

2.n ,3.m, 3.n,

4.m, 4.r

3.c, 3.d, 3.s,

3.b

5

4

/ / 9

6. STRUČNO VIJEĆE BIOLOGIJE

33. Karlo Horvatin * VII1 Biologija

Mikrobiologija

1.l, 2.c,

3.d

4.e

12

4

/ 3 19

34. Tokić Ivana* VII1 Biologija

Mikrobiologija

Prva pomoć

1.b,1.e, 2.a,

2.s

4.a, 4.g

2.m, 2.n

12

4

4

/ / 20

35. Željko Krstanac* VII1 Biologija

2.d, 3.b,

3.e, 4.c, 4.s

18 / / 18

36. Sonja Novak-Dolenec* VII1 Anatomija i fiziol.

Medicinska mikrobiol.

Dermatologija

2.m,2.n

3.m, 3.n

3.m, 3.n,

4.m, 4.n, 4.r

4

4

7

/ 1 16

37. Natalija Lugarić VII1 Biologija

Ekologija

Nutricionizam

Primijenjena kemija

1.a,1.m, 1.n,

1.j, 3.a, 3.r

1.a, 1.m, 1.e,

1.n, 3.r

4.m

3.r

11

7

2

1

/ / 21

38. Mirela Zenko Ivić VII1 Toksikologija

Forenzična ispitivanja

Svojstva staništa

Biologija

4.a, 4.g

4.a, 4.g

2.e

2.b

8

4

3

4

/ /

19

7. STRUČNO VIJEĆE MATEMATIKE

39. Olga Zenko VII1 Matematika 1.a, 1.c, 2.m,

4.a, 4.d

16 1 1 18

40. Vladimir Bertol* VII1 Matematika 1.m, 1.b, 2n,

3.j, 3.s, 4.n

4.g

18 / / 18

41. Marija Mišurac* VII1 Matematika 1.j, 2s, 3.b,

4.e, 4s

18 /

1 19

42. Juraj Šutalo VII1 Matematika

1.e, 2.j, 2.e,

2.a, 3.a

17 1 / 18

43. Brankica Soldo* VII1 Matematika

1.d, 2.d, 3.c,

3.d, 3.m, 4.c

18

/ / 18

44. Ivan Benić* VII1 Matematika

Informatika

1.s, 2.c, 4.j,

3.r

1.l

12

4

/ 2 18

Page 21: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ŠKOLSKA GODINA

20

45. Vedran Pamuković* VII1 Matematika

Informatika

1.l, 1.n, 2.b,

4.m, 4.r

2.c

12

4

/ 1 17

8. STRUČNO VIJEĆE FIZIKE

46. Suzana Galović & VII1 Fizika 1.c, 2c, 2.d,

3d,

4.c

20 / 2 22

47. Indira Čakarun-Peroš * VII1 Fizika 1.d,

2.b, 2.j,

3.a, 3.c, 3.e,

4.a

20 / / 20

48. Ana Listeš* VII1 Fizika

1.l, 1.b,

3.b, 3.s,

4.s

20

/ / 20

49. Marina Čleković*

Marina Čleković (zamjena:

Dora Krovina)

VII1 Fizika

2.s, 4.d,

1.s, 1.a,

2.a,

4.j

18

/ 2 20

50. Jelka Delić VII1 Matematika

Fizika

3.e, 3.n

1.j,1.m,1.n,

1.e,

2.e,

3.j, 3.r

4

15

2 / 21

9. STRUČNO VIJEĆE INFORMATIKE

51. Siniša Živković VII1 Informatika

Računalstvo

Računalne metode u

zaštiti okoliša

Računalstvo u struci

1.c

1.e, 1.j,

2.a,2.e

3.e

3.j

4

10

2

4

/ / 20

52. Željka Čupić VII1 Informatika

Primijenjena informatika

Računalstvo

1.s, 1.d, 2.s,

3.a, 4.a

1.a

12

6

4

/ / 22

53. Milivoj Krković VII1 Računalstvo

Primijenjena informatika

Računalne metode u

zaštiti okoliša

1.e, 2.e, 2.j,

3.a, 3.m, 4.g

4.e

8

10

4

/ / 22

54. Nevenka Krfogec* VII1 Računalstvo

Primijenjena informatika

Informatika

Računalne metode u

zaštiti okoliša

2.a

3.n

1.b, 2.b, 2.d

3.e

2

4

12

2

/ / 20

9. STRUČNO VIJEĆE HRVATSKOG JEZIKA

55. Goranka Lazić * VII1 Hrvatski jezik 1.l,

2.d,

3.d,

4.d

16 / 1 17

56. Zdenka Burda VII1 Hrvatski jezik 1.c,

2.c, 2.s,

4.c

16 / 2 18

57. Henrieta Barbarić* VII1 Hrvatski jezik

2.n,

4s

7 / / 7

58. Neda Matković-Miladin VII1 Hrvatski jezik 1.e,

2.e, 2.j,

4.n, 4.e, 4.g,

4.n

20 / / 20

69. Milkica Ursa VII1 Hrvatski jezik 1.j,

3.b, 3.j, 3.e,

3.n,

19 / 1 20

Page 22: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ŠKOLSKA GODINA

21

4.j

60. Lana Rušnov-Perić * VII1 Hrvatski jezik 1d, 1.s,

4.a, 4.m, 4.r

17 / 1 18

61. Sanja Vlahović-Trninić* VII1 Hrvatski jezik 1.a,

2.a, 3.a, 3.c,

3.s

17 / 1 18

62. Svjetlana Štampar (zamjena:

Davorka Ljevar)

VII1 Hrvatski jezik 1.m,1.b,1.n,

2.m, 2.b,

3.m

20 / 1 21

10. STRUČNO VIJEĆE STRANIH JEZIKA

63. Vesna Čibej VII1 Engleski jezik

Francuski jezik

1.a, 1.d,

2.d,

3.c, 3.d,

4.a

1dl

16

2

/ 2 20

64. Dijana Štruklec (zamjena:

Mario Perić)

VII1 Engleski jezik 1.e,1.n, 1.j,

3.e,

4.e, 4g, 4.n,

4.r, 4.s, 4.j

21 / / 21

65. Jelena Buranji * VII1 Engleski jezik

Njemački jezik

1.m

1.d, 1.s,

2.b, 2.c, 2.d,

3.a,

4.d, 4.g, 4.s

2

16

/ / 18

66. Martina Godek VII1 Njemački jezik 1.c, 1.l, 1.b,

2.b, 2.s,

3.b, 3.c, 3.d,

4.r, 4.a, 4.d

21 / / 21

67. Danica Katičić* VII1 Engleski jezik

Njemački jezik

1.s, 1.l,

2.s,

3.s, 3.b

3.s

15

2

/ 2 19

68. Irena Marinić VII1 Talijanski jezik

Povijest

Etika

1.l, 1.m, 1.n,

1.s,

3.b,

4.c, 4.s

1.m, 1.n, 2.n

1.l

14

6

1

/ / 21

69. Vesna Mataić VII1 Latinski jezik

1.b,1.c,1.d,

1.m,1.n, 1.e

2.c, 2.d, 2.e,

3.r

19

/ / 19

70. Andrea Pongrac * VII1 Engleski jezik 1.c, 1.b,

2.b, 2.c,

4.c, 4.d

18 / 1 19

71. Dubravka Teški VII1 Talijanski jezik

Engleski jezik

1.b, 1.c,

2.b,2.c, 2.m,

2.n, 2.s

3.d, 3.s

3.a

18

2

/ / 20

72. Bojana Radetić Turk

(zamjena: Ivana Obradović )

VII1 Engleski jezik 2a, 2.m, 2.e,

2.n, 2.j,

3.j, 3.m, 3.n,

4.m

18 2 1 21

11. STRUČNO VIJEĆE OPĆEOBRAZOVNIH PREDMETA

73. Miroslav Šašić * VII1 Povijest

1.c, 1.d, 1.l,

2.c, 2.d,

3.c,3.d

4.c,4.d

18

/ / 19

Page 23: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ŠKOLSKA GODINA

22

Etika 1cm 1

74. Tihana Glavina

VII1 Povijest

Likovna umjetnost

1.b,1.s,

2.a, 2.m,2.e,

3.b, 3.s

3.c, 3.d, 3.s,

3.b,

4.c, 4.d, 4.s

21

/ / 21

75. Tomislav Golubić VII1 Povijest

Geografija

2.j

1.c, 1.d, 1.l,

2.c, 2.d, 2.s,

3.c, 3.b, 3.d,

3.r

2

19

/ / 21

76. Ana Janković VII1 Glazbena umjetnost 3.b,3.c,3.d,

3.s,

4.s, 4.c, 4.d

7 / 1 8

77. Neven Pavelić VII1 Vjeronauk 1.c, 1.n 1.s,

2.s, 2.b, 2.j,

2.s,

3.a, 3c,

4a, 4.c, 4.g

12 / / 12

78. Nenad Radosavljevć VII1 Geografija 1.a,1.s, 1.n,

1.m, 1.b, 1.e,

1.j,

2.a,2.b,

2.e, 2.j,

3.s

21 / / 21

79. Ljubica Vidmar VII1 Etika

Politika i gospodarstvo

1as, 1.d, 1.b,

2.as,2.c,

2dm,2bn,2ej,

3cd

3.as, 3.b,3.en

4.s, 4.a, 4.e

4.c,4.d, 4.g

12

7

/ / 19

80. Mirela Turk VII1 Logika

Sociologija

Filozofija

Etika

3.b, 3.c, 3.d,

3.s,

3.b,3.c,

3.d,3.s,

4.c, 4d, 4.s

4ac, 4.e, 4dr,

3.j, 4.cd,

4.es, 4.gn

4

4

6

4

/ / 20

81. Ana Jurić VII1 Vjeronauk 1.a, 1.m, 1d

1l, 1.b, 1je,

2.a,2.c, 2.m,

2.e, 2.n,

3.j, 3d, 3.m,

3.n, 3.s,

4.jr, 4n, 4.d,

4.m, 4es

21 / / 21

82. Ana Kadović (zamjena:

Kristina Judaš)

Ana Kadović (zamjena: Iva

Blagus)

VII1 Povijest

Latinski jezik

1.a, 1.e, 1.j,

2.b, 2.s

1.s, 1.l, 2.b,

2.s

12

8

/ / 20

83. Ivana Virovac Bilandžija VII1 Politika i gospodarstvo

Poslovanje u struci

3.m, 3.n, 3.j

4.r,4.n,4.m

4

6

/ / 10

11. STRUČNO VIJEĆE TZK

84. Irena Maros * VII1 TZK

1.c, 1.a, 1.s,

2.c, 2.a, 2.m,

2.d,

3.m

20

/ / 20

Page 24: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ŠKOLSKA GODINA

23

4.c

85. Markić Pere* VII1 TZK

1.d, 1.l,

2.s,

3.d, 3.a, 3.s,

4.d, 4.a

16

/ 1 17

86. Smiljka Metz-Kokić VII1 TZK

1.n,1.e, 1.m,

2.n,

3.e, 3.n,

4.g, 4.m, 4.e,

4.n

20

/ / 20

87. Kristijan Plazibat VII1 TZK

1.j, 1.b,

2.b, 2.j, 2.e,

3.j, 3.b,

4.j, 4.s

18

/ 2 20

88. Vedrana Vukmir VII1 TZK

Plivanje

4r

2

8

/ / 10

Legenda:

*- razrednik

- voditelj stručnog vijeća

Zaduženje nastavnika dopunskom, dodatnom i fakultativnom nastavom te

izvannastavnim aktivnostima

Dodatna nastava

Prezime i ime Predmet Sati tjedno

Burda Zdenka Debata 1

Vlahović-Trninić Sanja Dramska skupina 1

Galović Suzana Astronomija 1

Katičić Danica Dvojezična gimnazija 1

Sonja Novak-Dolenec Zdravstveni odgoj 1

Markić Pere Sportski klub 1

Janković Ana Zbor 1

Ukupno 7

Dopunska nastava

Prezime i ime Predmet Sati tjedno

Zenko Olga Matematika , 1.r. A turnus 1

Šutalo Juraj Matematika, 1.r. B turnus 1

Delić Jelka Fizika, 1.r. A i B turnus 2

Krznar Jasminka Kemija, 1.r. B turnus 1

Kukas Valentina Kemija, 1.r. A turnus 1

Obradović Ivana Engleski jezik, 1.r. A i B turnus 2

Page 25: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ŠKOLSKA GODINA

24

Ukupno 8

Fakultativna nastava

Prezime i ime Predmet Sati tjedno

Markić Pere Sport 2

Plazibat Kristijan Sport 2

Bertol Vladimir Matematika, 4.N 1

Pamuković Vedran Matematika, 4.M,4.R 2

Vukmir Vedrana Plivanje 8

Ukupno 15

Pripreme za Državnu maturu

Prezime i ime Predmet Sati tjedno

Lazić Goranka Hrvatski jezik 4AD 1

Burda Zdenka Hrvatski jezik, 4CM 1

Rušnov-Perić Lana Hrvatski jezik, 4GNR 1

Ursa Milkica Hrvatski jezik, 4EJ 1

Ljevar Davorka Hrvatski jezik, 4S 1

Zenko Olga Matematika, 4AD 1

Mišurac Marija Matematika, 4S 1

Benić Ivan Matematika, 4GN, 4EJ 2

Pamuković Vedran Matematika, 4CM 1

Čibej Vesna Engleski jezik, 4CM, 4EJ 2

Pongrac Andrea Engleski jezik, 4AD 1

Obradović Ivana Engleski jezik, 4GNR 1

Katičić Danica Engleski jezik, 4.S 1

Galović Suzana Fizika, 4ACD 1

Čleković Marina Fizika, 4EGJN, 4S 2

Horvatin Karlo Biologija, 4EGJN, 4ACD, 4S 3

Kukas Valentina Kemija, 4ACD 1

Husain Mara Kemija, 4EGJN 1

Šabić Danica Kemija, 4S 1

Ukupno 24

Page 26: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ŠKOLSKA GODINA

25

IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI

Irena Maros

odbojka (Ž i M)

Kristian Plazibat

rukomet (Ž i M) i vaterpolo

Zlatko Stić

nogomet (Ž) i šah

Pere Markić nogomet (M) i atletika

Smiljka Metz-Kokić streljaštvo

Nikolina Raguž košarka (M)

košarka(Ž)

Neven Pavelić školski glazbeni sastav

Tomislav Golubić školski medijski centar

Vedrana Vukmir stolni tenis i badminton

Ana Listeš kino-sekcija

Irena Marinić školski klub volontera

Henrieta Barbarić „COOLTURA“

Ana Janković (i Patricija Marelja) zbor /školska plesna skupina

Sonja Novak-Dolenec prva pomoć

U sklopu izvannastavnih aktivnosti održat će se Školska natjecanja iz svih predmeta za

koje AZOO i Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih organizira natjecanje

na višim razinama.

Iz matematike će se organizirati natjecanje “Klokan bez granica”.

Prema kalendaru AZOO-a Škola će sudjelovati na natjecanjima i smotrama.

Page 27: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ŠKOLSKA GODINA

26

VII. KALENDAR RADA ŠKOLE

Škola će raditi prema Odluci o početku i završetku nastave i trajanju odmora učenika

osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2016/17.god, koju je 3. ožujka 2017. donio

Ministar znanosti, obrazovanja i športa

- Nastava počinje 5. rujna 2016., a završava 14. lipnja 2017.

- Prvo polugodište traje od 5. rujna do 23. prosinca 2016.

- Drugo polugodište traje od 12. siječnja do 19. svibnja 2017. za učenike završnih razreda, a

za ostale razrede od 12. siječnja do 14. lipnja 2017.

- Zimski odmor traje od 27. prosinca 2016. do 11. siječnja 2017.

- Proljetni odmor traje od 13. travnja do 21. travnja 2017.

- Neradni dani su blagdani i državni praznici.

- Odlukom Školskog odbora 31. listopada 2017. proglašen je nenastavnim danom, a odradit

će se u subotu, 5. listopada 2017.

- Upisi učenika u prvu godinu obrazovanja za šk. g. 2017./18. odvijat će se prema kalendaru

rada koji će propisati Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa.

- Planirani termin izrade završnog rada za polaznike strukovnih smjerova je od 02.

studenog do 28. travnja 2017., a obrana završnog rada od 22. svibnja do 6. lipnja 2017.

- Ispiti državne mature održavat će se prema Vremeniku polaganja ispita državne mature u

šk. g. 2016./17., a prema sljedećem rasporedu:

ljetni rok: 6. – 28. lipnja 2017.

jesenski rok: 23. kolovoza – 8. rujna 2017.

- Dopunski rad održat će se u razdoblju od 19.lipnja – 05. srpnja 2017, a popravni rok u

razdoblju od 18. – 25. kolovoza 2017.

VIII. PRIREDBE, ŠKOLSKE MANIFESTACIJE I DRUGI OBLICI KULTURNE

DJELATNOSTI

Planiraju se sljedeće aktivnosti:

ples za učenike prvih razreda (14.listopada 2016.)

školski list “Labos”

proslava Valentinova i školski maskenbal

dramsko-recitatorski, plesni i glazbeni nastupi

manifestacija predstavljanja srednjih škola Grada Zagreba „Dojdi osmaš“

humanitarne akcije (jesenska i proljetna humanitarna akcija Crvenog križa

“Zagrepčani Zagrepčanima”; prikupljanje materijalne i novčane pomoći djeci

Dječjeg doma „Savica Šanci“ i druge akcije u suradnji s Volonterskim centrom

„Zagreb“)

obilježavanje prigodnih datuma (Dani kruha, Svjetski dan voda, itd.)

kazališne predstave, izložbe i koncerti

svečanost podjele završnih svjedodžbi

obilježavanje Dana škole

obilježavanje Dana maturanata

meteorološka motrenja

Gradsko natjecanjr iz kemije za učenike osnovnih i srednjih škola

Gradsko natjecanje LiDraNo

Gradsko natjecanje iz prve pomoći za učenike OŠ i SŠ

Page 28: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ŠKOLSKA GODINA

27

sportska natjecanja za učenike srednje škole u košarci, plesu, badmintonu i

ženskom nogometu.

IX. IZVANUČIONIČNA NASTAVA, EKSKURZIJE I DRUGE ODGOJNO-

OBRAZOVNE AKTIVNOSTI IZVAN ŠKOLE

Izvanučionička nastava, ekskurzije i druge odgojno-obrazovne aktivnosti izvan škole

provodit će se u skladu s nastavnim planom i programom i Pravilnikom o izvođenju izleta,

ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole. Škola će organizirati

zajedničku izvanučioničku nastavu za sve učenike u Osijek, a putovat će se iznajmljenim

vlakom od HŽPP-a.Također i zadnji dan nastave 14.6. biti će ponuđen jednodnevna

izvanučionična nastava za sve učenike.

X. UREĐENJE ŠKOLE

Uvažavajući činjenicu da je estetska komponenta odgoja bitna u formiranju osobnosti,

Škola će posebnu pažnju posvetiti tom segmentu svog djelovanja.

Odgojni cilj će se postizati na dva usporedna načina:

1. održavanjem visokih estetskih standarda u uređivanju okoliša i unutrašnjosti u što su

uključene osobe zadužene za tehničke poslove,

2. uključivanjem što većeg broja učenika u poslove uređenja i održavanja prostora kako

bi u tome stekli neposredno iskustvo, pri čemu je posebno važna uloga razrednika.

Pod uređivanjem školskog okoliša podrazumijeva se održavanje i uređivanje tvrdih

površina (asfaltiranih i popločenih) i zelenih površina koje se sastoje od travnjaka s ružičnjacima,

ukrasnim grmovima, zelenom ogradom, stablima crnogorice i nekoliko stabala voćaka.

Posebna pažnja posvećivat će se održavanju i daljnjem uređivanju Školskog edukativnog

vrta.

Uređivanje unutrašnjosti podrazumijeva održavanje biljaka lončanica, akvarija i terarija,

osmišljavanje i obnavljanje sadržaja izložbenih panoa na početku "staklenog hodnika" i obnavljanje

postave izložbenih vitrina u glavnom hodniku A-zgrade. Uređenje panoa sastavni je dio programa rada

stručnih vijeća i razrednih odjela. Osim toga, unutrašnje uređenje podrazumijeva i prigodno uređenje

atrija Škole (u povodu Dana kruha, Božića, Valentinova, Uskrsa itd.)

Page 29: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ŠKOLSKA GODINA

28

XI. PROJEKTI ŠKOLE

Ove školske godine u Školi će biti nastavljen ili će započeti rad na sljedećim projektima:

Održavanje Školskog edukativnog vrta

Praćenje meteoroloških pojava i njihova prezentacija (mjerenja u

meteorološkoj kućici)

Proučavanje kometa glavnog asteroidnog pojasa (Internetsko praćenje

teleskopom na zvjezdarnici McDonalds, Texas i zvjezdarnici Tićan)

Izrada računalnih animacija, interaktivnih filmova i edukacijskih sadržaja za

podršku nastavi

Sudjelovanje u projektima Erasmus i Erasmus+ (biologija i kemija)

Projekt uvođenja fakultativne nastave Znanost plus

Planetarij

Vode gorskih predjela

“INFO” – audiovizualni informacijski sustav Škole

XII. SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

Svoju ulogu u zdravstvenoj zaštiti učenika i djelatnika Škola će realizirati u vidu

sljedećih aktivnosti:

- na početku školske godine organizirat će se sistematski pregled za sve učenike prvih razreda

- tijekom rujna organizirat će se pregledi za oslobođenje od dijela nastave tjelesne i

zdravstvene kulture

- organizirat će se cijepljenje učenika završnih razreda protiv difterije i tetanusa

- održat će se po jedno stručno predavanje s temom zaštite zdravlja za učenike i nastavnike

- organizirat će se sistematski pregled za sve djelatnike Škole

Rokovi izvršenja ovih aktivnosti usuglasit će se s Domom zdravlja „Kruge“, odnosno

Zavodom za javno zdravstvo Grada Zagreba.

Page 30: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ŠKOLSKA GODINA

29

ŠKOLSKI PREVENTIVNI PROGRAM

Vrijeme

(mjesec) Sadržaj rada

Način

realizacije Nositelji

Rujan-lipanj

1. Kroz nastavni plan i program:

- ugraditi i dosljedno provoditi odgojne ciljeve

preventivnog programa u svakom nastavnom predmetu s

naglaskom na razvoj učeničkog samopoštovanja i

odgovornosti;

- kroz nastavu svih predmeta a posebice onih koji te teme

imaju u svom programu (npr biologija, nutricionizam,

mikrobiologija, psihologija…) promicati zdrave stilove

života

- kroz navedene predmete upoznati učenike s rizicima

vezanim uz korištenje sredstava ovisnosti

- kroz nastavu općeobrazovnih predmeta (povijest,

etika,vjeronauk, psihologija, sociologija…) osvijestiti kod

učenika pojmove snošljivosti, uvažavanja različitosti i

različitih mogućnosti rješavanja sukoba;

- kroz nastavu i izvannastavne aktivnosti sustavno

naglašavati važnost prijateljstva, solidarnosti i pomaganja

drugima,

- na satovima razrednih odjela provoditi unaprijed

planirane i pripremljene teme zdravstvenog odgoja vezane

uz tematiku sredstava ovisnosti i prevencije rizičnih

ponašanja

- na predviđenim satovima provoditi teme građanskog

odgoja i obrazovanja kao prevenciju svih oblika

nepoželjnih ponašanja

- frontalni

rad

- individualni

rad

- grupni rad

- rad u paru

-radionice

- predmetni

nastavnici,

razrednici

Page 31: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ŠKOLSKA GODINA

30

Rujan-lipanj

2. Kroz rad s učenicima i izvannastavne

aktivnosti:

- razvijanje samopoštovanja i pozitivne slike o sebi

- razvijanje kvalitetne i uspješne komunikacije u svrhu

ostvarenja pozitivnih odnosa s okolinom

- učenje procesa donošenja ispravnih odluka

- učenje vještina odolijevanja negativnom utjecaju

vršnjaka, ali i medija (kako reći ''ne'', kako sačuvati

vlastiti stav)

- učenje razlikovanja odgovornog i neodgovornog

ponašanja

- usvajanje navika zdravog življenja u svrhu razvijanja

odgovornosti prema vlastitom zdravlju

- učenje uočavanja različitih mogućnosti i načina

rješavanja problema

- individualni savjetodavni rad s učenicima

- organiziranje izvannastavnih aktivnosti te poticanje

učenika na sudjelovanje u njima;

- uključivanje što većeg broja učenika u školske projekte i

programe u svrhu kvalitetnijeg i svrsishodnijeg

provođenja slobodnog vremena;

- organiziranje kreativnih radionica tijekom zimskog i

proljetnog odmora učenika;

- organiziranje jednodnevnih izleta u svrhu poticanja

pripadnosti razredu i školi te stvaranja pozitivnog ozračja.

- frontalni

rad

- individualni

rad

- grupni rad

- rad u paru

- radionice

- predmetni

nastavnici,

razrednici,

stručni

suradnici

Rujan-lipanj

3. Kroz neposrednu suradnju s roditeljima/

skrbnicima te odgajateljima u učeničkim

domovima

- redovito individualno informiranje roditelja/srbnika i

odgajatelja o odgojno-obrazovnim ishodima i

postignućima njihove djece;

- informiranje roditelja o pravilnim postupcima u odgoju;

- poticati roditelje da budu uzori i čimbenici zdravog

načina života;

- prema potrebi upućivanje roditelja na institucije i

ustanove, te savjetovališta;

- individualni

rad

- radionice

- stručni

suradnici

-razrednici,

Page 32: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ŠKOLSKA GODINA

31

- individualni savjetodavni rad sa roditeljima

Rujan-lipanj

4. Kroz rad s nastavnicima i stručno usavršavanje

nastavnika:

- osigurati da škola bude ugodna sredina, te da pridonosi

životnoj radosti i samopoštovanju djece

- poticati korištenje kvalitetnih nastavnih metoda i

korištenje suvremenih materijala za rad

- osvijestiti potrebu motiviranja učenika za stjecanjem

znanja i korištenjem naučenog u svakodnevnom životu

- naglašavati nužnost poticanja učenika na cjeloživotno

učenje

- poticati sudjelovanje nastavnika u stručnom

usavršavanju ( u školi i izvan škole) vezanom za probleme

ovisničkog ponašanja i prevencije svih nepoželjnih

ponašanja

- frontalni

rad

- grupni rad

- svi

nastavnici i

stručni

suradnici

Rujan-lipanj

5. Kroz suradnju sa zdravstvenim i socijalnim

službama, te sa policijom:

- nastaviti suradnju sa školskim liječnicima Doma zdravlja

Kruge, sa stručnjacima Centra za socijalnu skrb, kao i sa

službenicima VII. policijske postaje Zagreb (organizacija

predavanja i edukativnog filma za učenike 1. razreda na

temu ''Ne, zato jer ne!'')

- suradnja s liječnicima specijalistima osobito sa

stručnjacima povezanim s mentalnim zdravljem

adolescenata

-frontalni rad

- individualni

rad

- grupni rad

- razrednici i

stručni

suradnici

- stručnjaci

izvan škole

Page 33: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ŠKOLSKA GODINA

32

XIV. PLAN I PROGRAMI RADAPROGRAM RADA NASTAVNIČKOG VIJEĆA

SADRŽAJI Nositelj teme Vrijeme

realizacije

1. Izviješća i analize predhodne školske

godine (analiza uspjeha, izostanci,

završni ispit,ispiti državne mature,

upisi)

Pripreme za predstojeću školsku

godinu:

a) zakon onska regulativa ( Pravilnik o

izvanučioničnoj nastavi, Pravilnik o

kriterijimaza izricanje pedagoških

mjera, Pravilnik o načinima,

postupcima i elementima vrednovanja

učenika u osnovnoj i srednjoj školi,

Pravilnik o osnovnoškolskom i

srednješkolskom odgoju i

obrazovanju učenika s teškoćama u

razvoju, Statut, Kućni red

b) izrada godišnjih planova i programa

redovne, izborne , fakultativne i svih

drugih oblika nastave

c) izrada školskog kurikuluma

d) usuglašavanje elemenata i kriterija

ocjenjivanja po nastavnim predmetima

b) korištenje e-imenika

izvješće o ostalim aktivnostima u

funkciji odgojno obrazovnog rada i

poslovanja Škole

Ravnatelj

Stručni suradnici

Ispitni kordinator

Ravnatelj

Tajnica

Stručni suradnici

Stručna vijeća

Nastavničko

vijeće

Ravnatelj

rujan

2. analiza inicijalnih pismenih ispita

izrada IOOP

analiza realizacije programa na kraju

prvog dijela nastavne godine

analiza uspjeha razrednih odjela na

kraju prvog dijela nastavne godine (

uspjeh i izostanci)

donošenje odluka o:

a) razlikovnim ispitima

b) oslobađanju učenika od nastave

TZK

c) zamolbama učenika

d) pedagoškim mjerama

aktualna problematika

stručno predavanje za sve nastavnike

Ravnatelj

Voditelji

Razrednici

Stručni suradnici

Nastavničko

vijeće

Listopad

Studeni

Prosinac

Siječanj

Page 34: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ŠKOLSKA GODINA

33

3. dogovor o daljnjem radu nakon analize

1.polugodišta

dogovor o pomoći učenicima sa

slabijim uspjehom

stručno predavanje

dogovor o daljnjem radu

obilježavanje Dana Škole

Ravnatelj

Razrednici

Predmetni

nastavnici

Stručni suradnici

Stručnjaci izvan

Škole

Siječanj

Veljača

Ožujak

Travanj

4. analiza uspjeha završnih razreda

pripreme i organizacija ispita državne

mature

Ravnatelj

Ispitni kordinator

Nastavničko

vijeće

Svibanj

5. izviješća i analiza uspjeha na kraju

nastavne godine ( uspjeh, izostanci,

pedagoške mjere)

stručno predavanje za sve nastavnike

realizacija slobodnih aktivnosti

organizacija i realizacija dopunskog

rada

podjela svjedodžbi

pripreme za podjelu zaduženja za

iduću školsku godinu

Ravnatelj

Razrednici

Stručni suradnici

Lipanj

Srpanj

6. analiza uspjeha u šk. g. 2016./17.

jesenski rok državne mature

analiza uspjeha učenika na državnoj

maturi

pripreme za početak šk. g. 2016./17.

Ravnatelj

Voditelji

Ispitni kordinator

Kolovoz

Page 35: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ŠKOLSKA GODINA

34

PROGRAM RADA RAZREDNIH VIJEĆA

Razredna vijeća održat će četiri redovne sjednice tijekom školske godine.

Na kvartalnim, odnosno na polugodišnjoj sjednici, analizirat će se rezultati u svladavanju

programa, a na završnoj pojedinačni uspjeh učenika. Predlagat će se i usvajati mjere za

poboljšanje svih aspekata odgojno-obrazovnog procesa.

U slučaju potrebe, razrednici će, kao predsjedavajući razrednih vijeća, sazivati i

izvanredne sjednice.

PROGRAM RADA RAZREDNIKA I RAZREDNIH ODJELA

Prvi dio programa nabraja poslove zajedničke svim razrednicima. U drugom dijelu su

nabrojane specifične teme za rad na satu razredne zajednice. Treći dio programa čine

programi rada razrednih zajednica koji su izdvojeni i pridodani Programu rada škole kao

poseban prilog.

ZAJEDNIČKI POSLOVI

- unos osnovnih podataka u e-Dnevnik početkom nastavne godine

- praćenje podataka o izostancima učenika

- pravovremeno vođenje propisane pedagoške dokumentacije

- konzultacije za roditelje učenika (1 sat tjedno u stalnom terminu)

- priprema i održavanje roditeljskih sastanaka (najmanje 4 godišnje)

- priprema i vođenje sjednica razrednog vijeća

- unos podataka o učenicima u matičnu knjigu na kraju školske godine

- organizacija i praćenje predmetnih i razrednih ispita

- suradnja sa stručnim suradnicima škole (psihologom, logopedom,

knjižničarom)

PROGRAM RADA RAZREDNIH ODJELA

U sklopu sati razredne zajednice realizirat će se sadržaji Zdravstvenog odgoja, Građanskog

odgoja i obrazovanja i Školskog preventivnog programa.

Page 36: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ŠKOLSKA GODINA

35

TEME ZDRAVSTVENOG ODGOJA

PRVI RAZRED

1.Prehrambeni stilovi

2. Nova škola – izazovi i odluke koje donosimo

3. Vrijednosti izbora životnog stila

4. Utjecaj spolno prenosivih bolesti na reproduktivno zdravlje

5. Prevencija nasilja u različitim okolnostima

6. Neprimjerene pojavnosti u školi i okolini

7. „Ne, zato jer ne“ (o prevenciji uporabe droga)

8. Rizična ponašanja i posljedice na obrazovanje te profesionalni razvoj i karijeru

9. Razvijanje vještina potrebnih za odgovorno spolno ponašanje, I.

10. Razvijanje vještina potrebnih za odgovorno spolno ponašanje, II.

11. Komuniciranje u vezi

12. Medijski prikaz spolnosti

DRUGI RAZRED

1. Dodaci prehrani

2. Posljedice uzimanja lijekova i drugih sredstava (alkohol, opijati) po mentalno zdravlje

3. Kako koristim svoje vrijeme?

4. Osobna higijena (zaštita reproduktivnog zdravlja)

5. Neprimjerene pojavnosti u školi i okolini

6. Kultura škole

7. Kockanje i klađenje adolescenata i mladih (rizici i šanse)

8. Utjecaj medija i vršnjaka na korištenje sredstava ovisnosti

9. Opasnost spolno prenosivih bolesti

10. Metode zaštite od spolno prenosivih bolesti i metode kontracepcije, komunikacija o

spolnosti

11. Nasilje u vezi i nasilje vezano za spol (rod)

12. Odnosi u ljubavnim vezama – važnost komunikacije

TREĆI RAZRED

1.Pravilna prehrana kod povećanih umnih i tjelesnih napora

2. Donošenje životnih odluka u različitim životnim situacijama

3. Planiranje budućnosti

4. Prevencija nasilja i nasilničkih ponašanja u različitim okolnostima

5. Neprimjerene pojavnosti u sportu i na stadionima

6. Utjecaj sredstava ovisnosti na društveni i profesionalni život

7. Prevencija rizičnih ponašanja - maturalno putovanje

8. Razvijanje vještina potrebnih za odgovorno spolno ponašanje (spolno zdravlje)

9. Brak, roditeljstvo i obitelj

10. Stereotipi o spolnosti, spolna prava

11. Stigmatizacija i diskriminacija spolnih manjina, I.

12. Stigmatizacija i diskriminacija spolnih manjina, II.

ČETVRTI RAZRED

1. Informacije o zdravlju i njihova kritička interpretacija

2. Višedimenzionalni model zdravlja

3. Na pragu punoljetnosti

Page 37: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ŠKOLSKA GODINA

36

4. Odgovorno ponašanje

TEME GRAĐANSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA (PRIMJERI)

Od 35 sati, previđenih za sate razredne zajednice, 5 će biti posvećeno gađanskom odgoju i

obrazovanju. Razrednik će dio tema odrediti u dogovoru s učenicima. Prva i druga od

predloženih tema obavezne su u svim razredima i svim razrednim odjelima.

1. Izbor predstavnika razreda

2. Upoznavanje učenika s propisima kojima se uređuju odnosi i obveze u Školi

( npr. Pravilnik o praćenju, Kućni red, Statut škole)

3. Donošenje razrednih pravila

4. Volontiranje i dobrovoljni društveni rad u zajednici - Međunarodni

dan volontera, 5.prosinca

5. Obilježavanje Međunarodnog dana tolerancije 16. studenoga

6. Ljudska prava

7. Diskriminacija

8. Dan planeta Zemlje, 22. travnja

9. Nenasilno rješavanje sukoba

10. Međunarodni dan borbe protiv siromaštva, 17. listopada

11. 5. svibanj - Dan Vijeća Europe

12. Međunarodni praznik rada (1.V.)

13. Dan neovisnosti Republike Hrvatske

14. Posjetit ćemo kazalište. Koje? Kako ćemo se ponašati?

15. Mediji i kritičko razumijevanje medijskih sadržaja

16. Društvena solidarnost prema osobama s invaliditetom

Obilježavanje prigodnih datuma

Dan neovisnosti 8. 10.

Dan Vukovara, 17. 11.

Međunarodni dan ljudskih prava 10. 12.

Svjetski dan zaljubljenih 14. 2.

Međunarodni dan zdravlja 7. 4.

Dan planeta Zemlje 22. 4 i ujedno Dan škole

Page 38: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ŠKOLSKA GODINA

37

Popis stručnih vijeća i njihovih voditelja

Br. Naziv stručnog vijeća Voditelj stručnog vijeća

1 Kemija Daniela Cinčić

2 Kemijska tehnologija Irena Ognjenović

3 Geologija Danko Antunović

4 Ekologija Vesna Bevanda

5 Kozmetika Vesna Šercar

6 Biologija Karlo Horvatin

7 Matematika Olga Zenko

8 Fizika Suzana Galović

9 Informatika Siniša Živković

10 Hrvatski jezik Goranka Lazić

11 Strani i klasični jezici Vesna Čibej

12 Općeobrazovni predmeti Miroslav Šašić

13 Tjelesna i zdravstvena kultura Irena Maros

Page 39: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ŠKOLSKA GODINA

38

PROGRAM RADA

STRUČNOGA VIJEĆA KEMIJE

Školska godina 2016./2017.

ČLANOVI ZAMJENE

Cinčić, Daniela Kardum, Dubravka Kukas, Valentina

Majstorović, Gordana Marković, Kata Mihoci, Nina Vulić, Vedran

Zdjelarević, Biserka Žužek, Sanja

MJESEC SADRŽAJ RADA NOSITELJ

AKTIVNOSTI

IX. I. Izrada operativnih planova i programa

II. Izrada plana i programa aktiva

III. Izrada elemenata i kriterija ocjenjivanja

IV. Individualni program stručnog usavršavanja

V. Izrada programa građanskog odgoja

VI. Izrada inicijalnih pisanih provjera za 1. i 2.

razred

VII. Znanstveni piknik

SV

D. Cinčić

SV

SV

SV

D.Cinčić, S. Žužek

Mara Husain

X. I. Analiza inicijalnih pisanih provjera

II. Analiza rezultata Državne mature

III. Stručno predavanja dr. sc. Ernesta Meštrovića

(Pliva)

IV. Posjet izložbi Kristali i minerali u Münchenu

V. Organizacija rada u laboratoriju

VI. Posjet PMF-u na predavanje povodom Dan

mola

VII. Prevođenje vježbi iz kemije na engleski jezik

D. Cinčić

D. Cinčić

E. Meštrović

A. Razum, M.

Radosavljević

D. Cinčić, V. Vulić

XI. I. Pregled dnevnika

II. Tekući zadatci i administracija

III. Suradnja s Tehničkim muzejom, Festival

znanosti

SV

SV

SV

XII. I. Odlazak na Božićno predavanje na PMF-u

II. Uređenje škole za predstojeće blagdane

SV

SV

I. I. Analiza realizacije programa u I. polugodištu D. Cinčić

Page 40: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ŠKOLSKA GODINA

39

II. Sudjelovanje na stručnim skupovima Stručnog

vijeća Grada Zagreba

III. Stručno predavanje

SV

SV

II. I. Analiza uspjeha učenika

II. Priprema za školsko natjecanje iz kemije

III. Suradnja s drugim aktivima u školi

IV. Tekuća problematika

D. Cinčić

SV

D. Cinčić

SV

III. I. Priprema županijskog natjecanja iz kemije

II. Provedba županijskog natjecanja iz kemije

III. Posjet pogonu Plive

G. Majstorović, D.Cinčić

SV

IV. I. Obilježavanje Dana planeta zemlje-Dan škole

II. Posjet otvorenim danima PBF-a, PMF-a, FBF-

a i FKIT-a.

III. Pripreme za Državno natjecanje iz kemije

IV. Sudjelovanje na Državnom natjecanju iz

kemije

V. Organizacija i provedba

SV

SV

D. Cinčić, N. Mihoci

D. Cinčić, D. Kardum

V. I. Stručno predavanje člana stručnog vijeća

kemije

II. Izrada godišnjih provjera znanja u 3. i 4.

Razredu

III. Organizacija i provedba Otvorenog dana

PŠVP

SV

SV

VI. I. Organizacija i realizacija produžne nastave

II. Sudjelovanje u provođenju Državne mature

III. Analiza realizacije programa u šk. god.

2016./2017.

SV

SV

D. Cinčić

VII. I. Analiza rada aktiva

II. Sudjelovanje u svečanoj dodjeli maturalnih

svjedodžbi

III. Upute i priprema za novu školsku godinu

D. Cinčić

D. Cinčić

D. Cinčić

Voditeljica Stručnoga vijeća kemije:

Daniela Cinčić, mag. chem.

Page 41: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ŠKOLSKA GODINA

40

PROGRAM RADA

STRUČNOGA VIJEĆA KEMIJSKE TEHNOLOGIJE

Školska godina 2016./2017.

ČLANOVI ZAMJENE

Glogar, Vedrana

Krznar, Jasminka

Marković, Kata

Ognjenović, Irena

Popović, Vatroslav

Radosavljević, Marica

Zdjelarević, Biserka

(Članove Vijeća složiti po abecedi (prezime/zarez/ime))

MJESEC SADRŽAJ RADA NOSITELJ

AKTIVNOSTI

IX. VIII. Izrada operativnih planova i programa

IX. Izrada plana i programa aktiva

X. Izrada i usuglašavanje elemenata i

kriterija ocjenjivanja

XI. Individualni program stručnog

usavršavanja

XII. Izrada programa građanskog odgoja

XIII. Izrada inicijalnih pisanih provjera za 1.

razred

SV

Ognjenović

SV

SV

SV

SV

Ognjenović

Ognjenović

X. VIII. Analiza inicijalnih pisanih provjera

IX. Analiza rezultata Državne mature

X. Stručno predavanje

XI. Posjet izložbi Kristali i minerali u

Münchenu

XII. Organizacija rada u laboratoriju

Ognjenović

Ognjenović

Ognjenović

M. Radosavljević,

Zdjelarević

XI. IV. Pregled dnevnika

V. Tekući zadatci i administracija

VI. Suradnja s Tehničkim muzejom, Festival

znanosti

SV

SV

SV

XII. III. Posjet tvornicama s učenicima u okviru

predmeta Stručne prakse

IV. Uređenje škole za predstojeće blagdane

Glogar, Krznar

Ognjenović

I. IV. Analiza realizacije programa u I.

polugodištu

V. Sudjelovanje na stručnim skupovima

Ognjenović

SV

Page 42: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ŠKOLSKA GODINA

41

Stručnog vijeća Grada Zagreba

VI. Stručno predavanje

II. V. Analiza uspjeha učenika

VI. Priprema za školsko natjecanje iz kemije

VII. Suradnja s drugim aktivima u školi

VIII. Tekuća problematika

IX. Festival znanosti – tehnički muzej

Ognjenović

SV

SV

Ognjenović

SV

SV

III. IV. Priprema županijskog natjecanja iz

kemije

V. Provedba županijskog natjecanja iz

kemije

VI. Posjet pogonu Plive

VII. Suradnja s PBF-om, PMF-ov i Plivom

Zdjelarević, Radosavljević

SV

Ognjenović

IV. VI. Obilježavanje Dana planeta zemlje-Dan

škole

VII. Posjet otvorenim danima PBF-a, PMF-a,

FBF-a i FKIT-a.

VIII. Pripreme za Državno natjecanje iz kemije

IX. Sudjelovanje na Državnom natjecanju iz

kemije

X. Dani mozga u Institutu za mozak

XI. Dan i noć na PMF

SV

SV

Ognjenović

SV

SV

V. IV. Stručno predavanje člana stručnog vijeća

kemijske tehnologije

V. Izrada godišnjih provjera znanja u 3. i 4.

razredu

VI. Organizacija i provedba Otvorenog dana

PŠVP

VII. Konzultacije s maturantima

SV

SV

SV

VI. IV. Organizacija i realizacija produžne

nastave

V. Sudjelovanje u provođenju Državne

mature

VI. Analiza realizacije programa u šk. god.

2016./2017.

SV

SV

Ognjenović

VII. IV. Analiza rada aktiva

V. Sudjelovanje u svečanoj dodjeli

maturalnih svjedodžbi

VI. Upute i priprema za novu školsku godinu

Ognjenović

Ognjenović

Ognjenović

Voditeljica Stručnoga vijeća kemijske tehnologije:

Irena Ognjenović, dipl. ing. biotehnologije

Page 43: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ŠKOLSKA GODINA

42

PROGRAM RADA

STRUČNOGA VIJEĆA GEOLOGIJE

za školsku godinu 2016./2017.

ČLANOVI ZAMJENE

Antunović, Danko

Hećimović, Mirko

Horvat, Tatjana

Završki, Josip

MJESEC SADRŽAJ RADA NOSITELJ

AKTIVNOSTI

IX. - sastavljanje operativnih planova i programa

te školskog kurikuluma za tekuću godinu;

- izbor i narudžba literature za članove

stručnog vijeća;

- sastavljanje narudžbi pribora i materijala za

izvođenje nastave te popravak postojeće

opreme

- usuglašavanje elemenata i kriterija

ocjenjivanja

Stručno vijeće

X. - usuglašavanje stavova o opremanju i

rasporedu uzoraka i modela, te dokumentacije

u mineraloško-petrografskom praktikumu (B-

19)

Stručno vijeće

XI. - Dogovor aktivnosti oko organiziranja i

izvedbe dvodnevne Stručne ekskurzije na

međunarodnu izložbu minerala, fosila,

ukrasnog i dragog kamenja u Munchenu

Stručno vijeće

XII. - Usaglašavanje kriterija oko načina

praćenja i evaluacije elemenata Izrade i

obrane Završnih radova

Stručno vijeće

Page 44: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ŠKOLSKA GODINA

43

I. - usuglašavanje stavova o opremanju i

sistematizaciji uzoraka i dokumentacije za

formiranje paleontološke zbirke unutar

mineraloško-petrografskog praktikuma (B-19)

Stručno vijeće

II. - promjene koje donosi cjelovita kurikularna

reforma

Antunović,

Danko

III. - dogovor vezan uz izvođenje terenske nastave

(lokaliteti, razredi, oprema, evaluacija)

Antunović,

Danko

IV. - Otvoreni dani Škole – organizacija rasporeda

dužnosti i predstavljanje grafičke i materijalno

- tehničke dokumentacije za geološki smjer

Antunović,

Danko

V. - „Dojdi osmaš“ – organizacija i odabir

uzoraka, plakata i vježbi koje će se izvoditi

prilikom predstavljanja škole

Antunović,

Danko

VI. - obrana Završnih radova, te evaluacije

izlaganja učenika

Stručno vijeće

VII. - revizija nastavne godine i planiranje

aktivnosti aktiva za sljedeću

Stručno vijeće

VIII. - stručni skupovi prema Katalogu stručnih

skupova MZOS-a, ASOO-a i AZOO-a

- planiranje za iduću školsku godinu

Stručno vijeće

Voditelj Stručnoga vijeća geologije:

Danko Antunović, dipl.ing.

Page 45: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ŠKOLSKA GODINA

44

PROGRAM RADA

STRUČNOGA VIJEĆA EKOLOGIJE

ČLANOVI Bevanda, Vesna

Grozdanić, Gorica

Husain, Mara

Razum, Anka

Rupčić Petelinc, Sonja

Žužek, Sanja

MJESEC SADRŽAJ RADA NOSITELJ

AKTIVNOSTI IX. - sastavljanje operativnih planova i programa te

školskog kurikuluma za tekuću godinu

- usuglašavanje elemenata i kriterija ocjenjivanja

- izrada individualnog programa stručnog

usavršavanja

- izrada programa građanskog i zdravstvenog

odgoja

- sastavljanje i provedba inicijalnih ispita

- izbor i narudžba literature za članove stručnog

vijeća

- sastavljanje narudžbi pribora i materijala za

izvođenje nastave te popravak postojeće opreme

Stručno vijeće

X. - analiza inicijalnog testa

- analiza postignutih rezultata protekle Državne

mature

Stručno vijeće

XI. - usuglašavanje metoda pripremanja učenika

četvrtih razreda za ispit Državne mature iz

biologije i kemije

Stručno vijeće

XII. - sudjelovanje u estetskom uređenju škole,

obilježavanje predstojećih blagdana

Stručno vijeće

I. - analiza realizacije programa u I. polugodištu

Stručno vijeće

Page 46: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ŠKOLSKA GODINA

45

Tijekom cijele školske godine članovi aktiva ekologije sudjelovat će u sljedećim

aktivnostima:

- konzultacije, suradnja i koordinacija s drugim aktivima i njihovim članovima u školi i van

škole,

- sudjelovanje na sastancima Vijeća za profesore kemije i profesore biologije,

- nastaviti sa organizacijom i osposobljavanjem meteorološke stanice u krugu škole, (Za

mjerenje meteoroloških parametara zaduženi su učenici 2.E i 3.E razreda. Prvo polugodište će

meteorološke parametre mjeriti učenici 3.E razreda, a drugo polugodište učenici 2.E razreda.

Podatke će svakodnevno objavljivati na oglasnoj ploči škole).

- suradnja s institucijama izvan škole:

II. - organizacija i sudjelovanje u natjecanjima iz

ekologije, biologije i kemije (školska razina te

dalje tijekom proljetnih mjeseci županijska,

odnosno državna razina natjecanja)

Stručno vijeće

III. - priprema za natjecanje iz ekologije

Bevanda, Grozdanić

IV. - Otvoreni dani škole – organizacija rasporeda

dužnosti i predstavljanje laboratorijskih vježbi

posjetiteljima

- obilježavanje dana planete Zemlje (ujedno Dana

škole)

- sudjelovanje u Otvorenim danima fakulteta

Stručno vijeće

V. - „Dojdi osmaš“ – organizacija i odabir materijala i

vježbi koje će se izvoditi prilikom predstavljanja

škole

Stručno vijeće

VI. - obrana završnih radova te usuglašavanje

evaluacije radova te vezanih izlaganja učenika

- organizacija i realizacija produžne nastave

- sudjelovanje u provođenju Državne mature

- analiza realizacije programa u školskoj godini

2016./2017.

Stručno vijeće

VII. - revizija nastavne godine i planiranje aktivnosti

aktiva za sljedeću

Stručno vijeće

Page 47: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ŠKOLSKA GODINA

46

U svrhu boljeg i uspješnijeg realiziranja programa obrazovanja ekološkog tehničara

neophodna je suradnje i s institucijama izvan škole. To su prije svega institucije koje se bave

problematikom koja se obrađuje u nastavnim programima ovog smjera:

- Uprave Nacionalnih parkova,

- Uprave Parkova prirode,

- Ministarstvo kulture,

- Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa,

- Agencija za strukovno obrazovanje,

- Agencija za odgoj i obrazovanje,

- Državni zavod za zaštitu prirode,

- Gradski ured za obrazovanje i šport,

- Službe za zaštitu okoliša u raznim proizvodnim firmama (INA, Hrvatske

željeznice, Hrvatske vode, Vodoprivreda, Državni hidrometeorološki zavod,

Hrvatsko planinarsko društvo Zagreb Matica, ŠRC Jarun, i dr.),

- Planinarsko društvo Zagreb-Matica,

- Fakulteti pri Sveučilištu u Zagrebu i druge znanstvene institucije.

- organizacija stručne prakse:

- posjet tvornicama i poduzećima,

- posjet nacionalnim parkovima i parkovima prirode,

- posjet izložbama,

- suradnja s knjižnicama,

- suradnja s planinarsko-ekološkom sekcijom Planinarskog društva Zagreb-Matica

- uređenje školskog botaničkog vrta.

- stručno usavršavanje nastavnika:

- redovito praćenje stručne literature,

- sudjelovanje na stručnim seminarima i drugim stručnim skupovima sa izlaganjem,

posterom ili radionicom.

Voditeljica Stručnoga vijeća ekologije:

Vesna Bevanda, prof.

Page 48: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ŠKOLSKA GODINA

47

PLAN RADA

STRUČNOGA VIJEĆA KOZMETIKE

ČLANOVI ZAMJENE 1 DEBARTOLI, RENATA

2 GRABIĆ, LIDIJA

3 JAZBEC, VIOLETA

4 KOLETIĆ, ANA

5 KUTNJAK, ERNA

6 LOPAC, JELENA

7 NIČOTA, IRENA

8 ŠABIĆ, DANICA

9 ŠERCAR, VESNA

MJESEC SADRŽAJ RADA NOSITELJ

AKTIVNOSTI

IX. Sastanak Stručnog vijeća s temom : školski kurikulum,

elementi ocjenjivanja i kriteriji kod zaključivanja ocjene,

novi pedagoški zahtjevi, usklađivanje metoda rada u

nastavi istoga predmeta u istom razrednom odjeljenju

Plan rada Stručnoga vijeća za školsku godinu 2016./2017.

Izmjene i dopune posebnog stručnog dijela nastavnog

programa kozmetičar – korigiranje novih operativnih

programa

Individualni plan i program stručnog i pedagoškog

usavršavanja

Izbor literature za profesore

ASOO - stručni skup za voditelje županijskih stručnih

vijeća

Stručni skupovi – prema Katalogu stručnih skupova

Ministarstva prosvjete i športa i Agencije za strukovno

obrazovanje i obrazovanje odraslih.

Sajam zdravog življenja, Zagrebački velesajam

(29.9. – 2.10.2016.)

Stručno vijeće

Šercar

Stručno vijeće

Stručno vijeće

Stručno vijeće

Šercar

Stručno vijeće

X. 23. međunarodni kongres i sajam kozmetike

„Dodir Pariza“ Beograd

(8. i 9. X.2016.)

Lopac, Koletić

Jazbec, Šercar

Page 49: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ŠKOLSKA GODINA

48

BEAUTY FORUM MUNICH međunarodni sajam

kozmetike

(22. i 23. X.2016.)

Završni ispit – izbor tema

Stručno vijeće

XI. INTERLIBER, međunarodni sajam knjiga i učila, Zagreb

(8. – 13..XI.2016.)

Stručno vijeće

XII. Završni ispit – promjene i poboljšanja u radu s učenicama

temeljem iskustava iz prošle školske godine

Stručno vijeće

I. Izbor i priprema učenica za natjecanje u make-up-u na

Cosmetic News Opatija

Koletić, Lopac

Šercar

II. Novi program / edukacije

Stručno vijeće

III. 18. međunarodni sajam kozmetike, Zagreb

DANI LJEPOTE I FITNESSA,

( III.2017.)

nastup na izlagačkom mjestu Škole

COSMOPROF BOLOGNA, internacionalni sajam frizera i

kozmetičara

(16. – 20.III.2017.)

Lopac, Koletić,

Šercar, Jazbec

IV. COSMETIC NEWS, međunarodni sajam kozmetike,

Opatija

natjecanje u make-up-u

(IV.2017.)

22. 4. DAN ŠKOLE – priprema za sudjelovanje i

predstavljanje smjera i zanimanja kozmetičar

Koletić, Lopac,

Šercar

Stručno vijeće

V. DOJDI 8-MAŠ - prezentacija Škole i kozmetičkog smjera,

Zagreb

Zrinjevac

Otvoreni dani Škole – prezentacija naše

škole učenicima osnovnih škola

Lopac, Šercar

Stručno vijeće

VI.

Tekući poslovi na kraju nastavne godine

Stručno vijeće

VII.

Tekući poslovi na kraju nastavne godine

Stručno vijeće

VIII.

Planiranje za iduću školsku godinu

Stručno vijeće

Page 50: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ŠKOLSKA GODINA

49

Voditeljica Stručnoga vijeća kozmetike:

Vesna Šercar,dipl.ing.

PROGRAM RADA STRUČNOGA VIJEĆA BIOLOGIJE

školska godina 2016./2017.

ČLANOVI ZAMJENE

Bevanda, Vesna

Grozdanić, Gorica

Horvatin, Karlo

Krstanac, Željko

Lugarić, Natalija

Novak Dolenec, Sonja

Tokić, Ivana

Zenko Ivić, Mirela

MJESEC SADRŽAJ RADA NOSITELJ

AKTIVNOSTI

IX. - sastavljanje operativnih planova i programa te školskog

kurikuluma za tekuću godinu

- sastavljanje i provedba inicijalnih ispita u svim razrednim

odjeljenjima prvog razreda, u drugom razredu smjerova

prirodoslovne gimnazije, kozmetičar, ekološki tehničar i

kemijski tehničar i u trećem i četvrtom razredu smjerova

prirodoslovna gimnazija, ekološki tehničar i kemijski tehničar

izbor i narudžba literature za članove stručnog vijeća

- sastavljanje narudžbi pribora i materijala za izvođenje

nastave te popravak postojeće opreme usuglašavanje

elemenata i kriterija ocjenjivanja

Stručno vijeće

X. - usuglašavanje stavova o opremanju i rasporedu pribora u

laboratoriju B-12

Stručno vijeće

XI. - usuglašavanje metoda pripremanja učenika četvrtih razreda

za ispit Državne mature iz biologije

Stručno vijeće

XII. - određivanje metodologije za izradu učeničkog istraživačkog

rada iz biologije u svrhu natjecanja na Državnoj smotri i

natjecanju 2017. godine

Stručno vijeće

I. - prilagodbe u programu biologije u dvojezičnom razredu

prirodoslovne gimnazije s obzirom na engleski jezik -

predavanje

Stručno vijeće

II. - pripremanje i organiziranje školske razine natjecanja iz

biologije, ispravljanje ispita te statistička obrada rezultata

Stručno vijeće

III. - stručno usavršavanje na terenskoj nastavi Stručno vijeće

IV. - Otvoreni dani Škole – organizacija rasporeda dužnosti i

predstavljanje vježbi iz biologije

Stručno vijeće

Page 51: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ŠKOLSKA GODINA

50

V. - „Dojdi osmaš“ – organizacija i odabir materijala i vježbi

koje će se izvoditi prilikom predstavljanja škole

Stručno vijeće

VI. - obrana završnih radova te usuglašavanje evaluacije radova te

vezanih izlaganja učenika

Stručno vijeće

VII. - revizija nastavne godine i planiranje aktivnosti aktiva za

sljedeću

Stručno vijeće

VIII. - stručni skupovi prema Katalogu stručnih

skupova MZOS-a, ASOO-a i AZOO-a

- planiranje za iduću školsku godinu

Stručno vijeće

Voditelj Stručnoga vijeća biologije:

Karlo Horvatin, prof.

Page 52: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ŠKOLSKA GODINA

51

PROGRAM RADA

STRUČNOGA VIJEĆA HRVATSKOGA JEZIKA

Školska godina 2016./2017.

ČLANOVI ZAMJENE

Barbarić, Henrieta

Burda, Zdenka

Lazić, Goranka

Matković Miladin, Neda

Rušnov Perić, Lana

Štampar, Svjetlana Ljevar, Davorka

Ursa, Milkica

Vlahović Trninić, Sanja

MJESEC SADRŽAJ RADA NOSITELJ

AKTIVNOSTI

IX. Izrada godišnjih i izvedbenih programa

Izrada kurikula

Izrada kriterija vrednovanja

Nabavka knjiga za lektiru, stručne literature i časopisa

Osnivanje skupina slobodnih aktivnosti

Priprema inicijalnih provjera znanja

Suradnja s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i

sporta i Agencijom za odgoj i obrazovanje

Uređenje Facebook stranice Škole

Stručno usavršavanje/sudjelovanje na seminarima u

organizaciji AZOO-a

Stručno vijeće

Lazić

Lazić

Barbarić

Stručno vijeće

X. Suradnja s kazalištima

Voditeljstvo dramske skupine

Voditeljstvo novinarske skupine

Voditeljstvo debatne skupine

Stručno vijeće

Trninić

Barbarić

Burda

Page 53: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ŠKOLSKA GODINA

52

Vodstvo skupine školskih knjižničara

Uređenje centralnog školskog panoa i postavljanje

izložbi (obljetnice i aktualni događaji)

Stručno usavršavanje / sudjelovanje na seminarima u

organizaciji AZOO-a

Beus

Beus, Barbarić

Stručno vijeće

XI. Priprema školskog časopisa

Priprema Božićne priredbe

Pomoć Školi u lekturi i korekturi službenih tekstova

Snimanje obrazovnih TV-emisija

Organizacija i provedba stručnoga ispita iz hrvatskoga

jezika

Stručno usavršavanje/sudjelovanje na seminarima u

organizaciji AZOO-a

Organizacija prigodnog programa povodom obilježavanja

Dana Vukovara

Stručno usavršavanje/sudjelovanje na seminarima u

organizaciji AZOO-a

Priprema za debatno natjecanje

Barbarić

Lazić

Lazić, Barbarić

Beus

Lazić

Stručno vijeće

Lazić

Stručno vijeće

Burda

XII. Priprema učenika za državnu maturu

Priprema učenika za školsko natjecanje iz jezika

Prikupljanje radova za Lidrano

Organizacija božićne priredbe

Stručno usavršavanje/sudjelovanje na seminarima u

organizaciji AZOO-a

Stručno vijeće

Stručno vijeće

Stručno vijeće

Lazić

Stručno vijeće

I. Organizacija i provedba školske smotre Lidrano 2016.

Školsko natjecanje iz hrvatskoga jezika

Suradnja s profesorima metodike na Filozofskom

fakultetu

Stručno usavršavanje/sudjelovanje na seminarima u

Stručno vijeće

Stručno vijeće

Lazić

Stručno vijeće

Page 54: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ŠKOLSKA GODINA

53

organizaciji AZOO-a

Analiza rada u prvom polugodištu

Stručno vijeće

II. Pripreme za županijsku razinu natjecanja Lidrano

Organizacija i provedba stručnoga ispita iz hrvatskoga

jezika

Lektura i prijelom školskog časopisa Labos

Organizacija programa za maskenbal

Stručno usavršavanje/sudjelovanje na seminarima u

organizaciji AZOO-a

Lazić, Barbarić

Lazić

Lazić, Barbarić

Barbarić

Stručno vijeće

III.

Književno gostovanje

Organizacija prigodnog programa povodom Županijskog

natjecanja iz kemije

Suradnja s volonterskom skupinom

Organizacija i provedba probne državne mature

Stručno usavršavanje/sudjelovanje na seminarima u

organizaciji AZOO-a

Beus, Barbarić

Lazić

Vlahović- Trninić

Stručno vijeće

Stručno vijeće

IV. Stručna praksa studenata Filozofskog fakulteta

Večer poezije

Suradnja s drugim školama

Stručno usavršavanje/sudjelovanje na seminarima u

organizaciji AZOO-a

Lazić

Beus

Lazić

Stručno vijeće

V. Uređenje zidnih novina

Organizacija manifestacije Dojdi osmaš, Zagreb te zove!

Pripreme za državnu maturu

Pripreme za Dan maturanata

Beus, Barbarić

Lazić

Stručno vijeće

Barbarić

Page 55: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ŠKOLSKA GODINA

54

Pripreme za Otvorene dane Škole

Stručno usavršavanje/sudjelovanje na seminarima u

organizaciji AZOO-a

Lazić, Barbarić

Stručno vijeće

VI. Organizacija dopunske nastave

Priprema tema za popravne ispite

Stručne konzultacije za maturante

Priprema za završnu maturalnu svečanost

Stručno usavršavanje/sudjelovanje na seminarima u

organizaciji AZOO-a

Stručno vijeće

Stručno vijeće

Lazić

Stručno vijeće

VII. Analiza rada Stručnog skupa za hrvatski jezik u šk. godini

2016./2017.

Stručno vijeće

VIII. Priprema za novu školsku godinu

Izrada izvedbenog plana i godišnjeg programa za školsku

godinu 2017./2018.

Izrada kurikula

Stručno vijeće

Stručno vijeće

Stručno vijeće

Voditeljica Stručnoga vijeća hrvatskoga jezika:

Goranka Lazić, prof.

Page 56: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ŠKOLSKA GODINA

55

PROGRAM RADA

STRUČNOGA VIJEĆA MATEMATIKE

ČLANOVI ZAMJENE

Benić, Ivan, mag. ed. mat.

Bertol, Vladimir, prof.

Mišurac, Marija, prof.

Nemec, Marko, mag. ed. mat.

Pamuković , Vedran, mag. ed. mat.

Soldo, Brankica, dipl. ing.

Zenko, Olga, dipl. ing.

MJESEC SADRŽAJ RADA NOSITELJ

AKTIVNOSTI

IX. 1. Izrada operativnih programa i kurikuluma

2. Izrada plana i programa rada Stručnog vijeća

3. Pravilnik o načinu praćenja i ocjenjivanja učenika,

(Načini i postupci vrednovanja)

4. Individualni program stručnog usavršavanja.

5. Priprema za novu školsku godinu, analiza

inicijalnih pismenih ispita znanja, zaključci

(eventualne promjene operativnih programa)

svi

Zenko

svi

svi

svi X. 1. Dopunska i dodatna nastava

2. Stručno predavanje

3. Dogovor o vrednovanju znanja i ujednačavanju

kriterija

4. Državna matura, izrada materijala za pripreme

(analiza rezultata naših učenika na ljetnom roku 2015./16.)

Zenko

Benić

svi

svi XI. 1. Analiza rada s e-dnevnikom, usuglašenost s Pravilnikom o

načinu praćenja i ocjenjivanja

2. Primjena suvremene tehnologije u nastavi matematike

3. Dodatna nastava, pripreme za natjecanja

svi

svi

svi XII. 1. Stručno predavanje

2. Školsko natjecanje; priprema, realizacija, analiza

Bertol

svi I. 1.Analiza uspjeha učenika u I. polugodištu i kako ga popraviti

2. Sudjelovanje na stručnim skupovima

Grada i Republike

svi

svi

Page 57: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ŠKOLSKA GODINA

56

3. Tekući zadaci svi II. 1. Sudjelovanje na Natjecanju gradskih četvrti

2. Stručno predavanje

3. Dopunska i dodatna nastava u 1. polugodištu

svi

Mišurac

svi III. 1. Sudjelovanje na Županijskom natjecanju

2. Stručno predavanje

3. Tekući zadaci

svi

Soldo

svi IV. 1. Analiza uspjeha učenika na natjecanju

2. Probna državna matura, organizacija i provedba

3. Stručno predavanje

svi

svi

Nemec V. 1. Stručno predavanje

2. Analiza realizacije plana programa nastave matematike

3. Tekući zadaci

Pamuković

svi

svi VI. 1. Organizacija i realizacija produžne nastave

2. Analiza realizacije programa u šk.god. 2016/17.

3. Tekući zadaci

svi

Zenko

svi VII. 1. Analiza rada Stručnog vijeća

2. Tekući zadaci

3. Sudjelovanje na sastancima stručnih aktiva Grada,

Republike

svi

svi

svi VIII. 1. Priprema za novu školsku godinu svi

NAPOMENA: Svi nastavnici matematike posjećuju predavanja na stručno-pedagoškim

večerima ( srijedom, jednom mjesečno) u organizaciji Nastavne sekcije Hrvatskog

matematičkog društva, te sastanke Županijskog vijeća nastavnika matematike u tehničkim

školama i Županijskog vijeća nastavnika matematike u gimnazijama.

Voditelj Stručnog vijeća:

Olga Zenko, dipl.ing.

Page 58: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ŠKOLSKA GODINA

57

PROGRAM RADA

STRUČNOGA VIJEĆA FIZIKE

ČLANOVI ZAMJENE

Čakarun-Peroš, Indira

Čleković, Marina Dora Krovina

Delić, Jelka

Galović, Suzana

Listeš, Ana

MJESEC SADRŽAJ RADA NOSITELJ

AKTIVNOSTI

IX. 1. Izrada operativnih i globalnih programa

2. Izrada plana i programa rada Stručnog vijeća

3. Dogovor o vrednovanju znanja i ujednačavanju

kriterija

4. Pravilnik o načinu praćenja i ocjenjivanja učenika...

5. Individualni program stručnog usavršavanje

6. Dopunska i dodatna nastava (inicijalni pismeni

ispiti)

svi

X. 1. Analiza inicijalnog pismenog

ispita znanja

2. Analiza rezultata Džavne

mature

3. Stručno predavanje: Suzana

Galović

4. Tekući zadaci

svi

XI. 1. Pregled e-dnevnika, kontrola primjene Pravilnika o

ocjenjivanju

2. Projektna nastava fizike

3. Tekući zadaci

4. Pripreme za natjecanja

svi

XII. 1. Stručno predavanje: Ekstrasolarni planeti

2. O državnoj maturi

3. Tekući zadaci

svi

I. 1. Analiza realizacije programa u I. polugodištu

2. Sudjelovanje na stručnim skupovima

3. Tekući zadaci

svi

II. 1. Analiza uspješnosti učenika u I. polugodištu

2. Tekući zadaci

3. Dopunska i dodatna nastava u I. polugodištu

svi

III. 1. Sudjelovanje u općinskim susretima

2. Stručno predavanje: Primjena programa Tracker na

vježbama iz fizike

3. Obrada mjerenja pomoću programa ImageJ

svi

Page 59: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ŠKOLSKA GODINA

58

4. Tekući zadaci

IV. 1. Pregled pedagoške dokumentacije i analiza

2. Tekući zadaci svi

V. 1. Stručno predavanje: Roboti i fizika

2. Analiza postignutih rezultata na natjecanjima

3. Tekući zadaci

svi

VI. 1. Organizacija i realizacija produžne nastave

2. Analiza realizacije programa u šk. god. 2015./2016.

3. Tekući zadaci

svi

VII. 1. Analiza rada Stručnog vijeća

2. Tekući zadaci

3. Sudjelovanje na sastancima stručnih aktiva Grada

(Republike)

svi

VIII. 1. Sudjelovanje na sastancima stručnih aktiva Grada

(Republike)

2. Priprema za novu školsku godinu

svi

NAPOMENA:

Osim navedenih aktivnosti stalna je obaveza voditelja Aktiva da povremeno prisustvuje

nastavi posebno na vježbama. Radi potreba za usklađivanjem vježbi aktivi će se održavati

svaka dva tjedna.

Voditeljica Stručnoga vijeća fizike:

Suzana Galović, prof.

Page 60: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ŠKOLSKA GODINA

59

PROGRAM RADA STRUČNOG VIJEĆA

INFORMATIKE

Članovi stručnog vijeća:

1. Milivoj Krković

2. Željka Čupić

3. Ivan Benić

4. Vedran Pamuković

5. Siniša Živković

6. Nevenka Krfogec

Mjesec Sadržaj rada Nositelj zadatka

rujan - usklađivanje načina ocjenjivanja

unutar predmeta informatika

- sastavljanje i izrada individualnih

programa usavršavanja, planova rada,

- planova za stručna predavanja unutar

vijeća, elemenata ocjenjivanja

- poticati učenika na natjecanje iz

informatike

svi

listopad - priprema i provođenje završnih

aktivnosti na programu Znanost+

- izučavanje literature vezane za 3D

printer

- izrada probnih ispisa 3D djelova

- priprema testa za evaluaciju znanja

informatike iz proteklih godina

- provođenje testa znanja iz proteklih

godina

- analiza dosadašnjeg uspjeha učenika u

savladavanju gradiva informatike

- analiza potrebnog dodatnog softvera

- tekući zadaci

svi

studeni - stručna predavanja za nastavnike

informatike (Python)

svi

prosinac - provjera rada ispravnosti učionice i

sustava za pristup internetu

svi

siječanj - analiza uspjeha nastave informatike u

1. polugodištu

- stručno predavanje

svi

Čupić

veljača - sudjelovanje na natjecanju iz

informatike

- analiza rezultata

- tekuća problematika

svi

ožujak - priprema i dogovor oko učenika koji

su se plasirali na višu razinu

svi

Page 61: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ŠKOLSKA GODINA

60

natjecanja

travanj - primjena suvremene tehnologije u

nastavi fizike, kemije, biologije...

- tekuća problematika

svi

svibanj - priprema za državnu maturu

- tekuća problematika

svi

lipanj - dogovor oko zaključivanja završnih

ocjena

- provjera rada ispravnosti učionice i

sustava za pristup internetu

- tekuća problematika

svi

srpanj - analiza završnih rezultata

- dogovor vezan za udžbenike za

narednu školsku godinu

- analiza rezultata Državne mature

svi

Osim navedenih aktivnosti, stalna je obaveza članova stručnog vijeća nazočnost na stručnim

skupovima koje organizira vijeće na razini županije. Također je obaveza svakog nastavnika da

prati razvoj informacijsko-komunikacijske tehnologije, čita stručne članke na internetu i u

stručnim publikacijama koje nabavlja škola, a koje se mogu preuzeti u knjižnici: Bug, Enter i

sl.

Voditelj stručnog vijeća:

Siniša Živković, dipl. ing.

Page 62: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ŠKOLSKA GODINA

61

PROGRAM RADA

STRUČNOGA VIJEĆA STRANIH JEZIKA

PROGRAM RADA STRUČNOG VIJEĆA STRANIH

JEZIKA

ČLANOVI ZAMJENE

Buranji,

Jelena

Čibej, Vesna

Godek,

Martina

Kadović,

Ana

Blagus, Iva

Katičić,

Danica

Marinić,

Irena

Mataić,

Vesna

Pongrac,

Andrea

Radetić

Turk, Bojana

Obradović, Ivana

Teški,

Dubravka

Štruklec,

Dijana

Perić, Mario

MJESEC SADRŽAJ RADA NOSITELJ

AKTIVNOSTI

IX. Izrada godišnjih i izvedbenih programa Stručno vijeće

Izrada kurikula

Izrada kriterija vrednovanja

Izrada pitanja za dovoljan

Priprema inicijalnih provjera znanja,

provedba, analiza

Određivanje i unos jedinica građanskog

odgoja

Stručno usavršavanje/sudjelovanje na seminarima u

organizaciji AZOO-a

Stručno usavršavanje/sudjelovanje na

seminaru u

organizaciji MZOS-a/European Centre

for Modern Languages/EC

Čibej

Voditeljstvo Volonterskog kluba -

početak realizacije projekta " Mladi

volonteri za inkluzivni Zagreb"

Marinić

Aktivnosti u Klubu volontera škole Godek

Posjet Goethe-Institutu Godek

Page 63: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ŠKOLSKA GODINA

62

Priprema za školsko natjecanje iz

njemačkog jezika

Godek, Buranji

Stručno usavršavanje/sudjelovanje na

seminarima u

organizaciji AZOO-a

Buranji, Teški

Stručna podrška kolegama u izvođenju

dvojezične nastave (1.L razred)

Katičić

26. rujna Europski dan jezika Marinić, Buranji,

Katičić, Čibej, Teški

Analiza DM 2015. – engleski jezik Čibej

Vođenje dopunske nastave za 1. razrede

strukovnih smjerova

Perić, Obradović

Vođenje priprema za državnu maturu za

završne

razrede gimnazijskog i strukovnih

smjerova A i B smjene

Pongrac, Katičić,

Obradović, Čibej

Vođenje školskog bloga na engleskom Pongrac

X. Vođenje priprema za državnu maturu za

završne

razrede gimnazijskog i strukovnih

smjerova A i B smjene

Pongrac, Katičić,

Obradović, Čibej

Vođenje školskog bloga na engleskom Pongrac

Vođenje dopunske nastave za 1. i 2.

razrede strukovnih

smjerova

Perić, Obradović

Stručna podrška kolegama u izvođenju

dvojezične nastave (1.L razred)

Katičić

Stručno usavršavanje /sudjelovanje na

seminarima

u organizaciji AZOO-a

Stručno vijeće

Posjet Goethe-Institutu Godek, Buranji,

Katičić

Organizacija stručnog usavršavanja za

profesore u gimnazijama

Čibej

Stručno usavršavanje/sudjelovanje na

predavanjima

i radonicama Goethe-Instituta,

Austrijskog kulturnog

foruma i Društva učitelja njemačkog

jezika (KDV)

Godek, Buranji,

Katičić

Priprema za školsko natjecanje iz

engleskog i

njemačkog jezika

Buranji, Katičić, Čibej,

Obradović

Stručno usavršavanje / sudjelovanje na

seminarima u organizaciji AZOO-a

Marinić

Organizacija obilježavanja Tjedna

talijanskog jezika u svijetu

Marinić, Teški

Priprema za školsko natjecanje iz

njemačkog jezika

Godek, Buranji

Aktivnosti u Klubu volontera škole Godek

Priprema za natjecanje

iz latinskog jezika

Mataić, Blagus

XI. Pomoć Školi u prevođenju službenih

tekstova

Perić

Page 64: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ŠKOLSKA GODINA

63

Vođenje priprema za državnu maturu za

završne razrede

gimnazijskog i strukovnih smjerova A i

B smjene

Pongrac, Katičić,

Obradović, Čibej

Vođenje školskog bloga na engleskom Pongrac

Vođenje dopunske nastave za 1. razrede

strukovnih

smjerova

Perić, Obradović

Organizacija stručnog usavršavanja za

profesore u gimnazijama

Čibej

Stručna podrška kolegama u izvođenju

dvojezične nastave (1.L razred)

Katičić

Stručno usavršavanje /sudjelovanje na

seminarima u

organizaciji AZOO-a

Stručno vijeće

Posjet Goethe-Institutu Godek, Buranji

Stručno usavršavanje/sudjelovanje na

predavanjima i

radonicama Goethe-Instituta,

Austrijskog kulturnog foruma

i Društva učitelja njemačkog jezika

(KDV)

Godek, Buranji

Priprema za školsko natjecanje iz

engleskog i njemačkog

jezika

Buranji, Katičić,

Godek

Aktivnosti u Klubu volontera škole Godek

Voditeljstvo Volonterskog kluba -

suradnja s Hrvatskom udrugom

gluhoslijepih osoba

Marinić

Priprema za natjecanje iz latinskog

jezika

Mataić, Blagus

XII. Priprema učenika za školsko natjecanje

iz engleskog jezika

Stručno vijeće –

profesori koji

predaju u 2. i 4.

razredima

Priprema učenika za državnu maturu Profesori koji predaju u završnim

razredima (engleski i njemački 4.R)

Vođenje priprema za državnu maturu za

završne razrede

gimnazijskog i strukovnih smjerova A i

B smjene

Pongrac, Katičić,

Obradović, Čibej

Vođenje školskog bloga na engleskom Pongrac

Vođenje dopunske nastave za 1. razrede

strukovnih

smjerova

Perić, Obradović

Stručna podrška kolegama u izvođenju

dvojezične nastave (1.L razred)

Katičić

Suradnja s Ministarstvom znanosti,

obrazovanja i sporta

i AZOO

Čibej

Stručno usavršavanje /sudjelovanje na

seminarima u

organizaciji AZOO-a

Stručno vijeće

Stručno usavršavanje za Voditelje ŽSV- Čibej

Page 65: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ŠKOLSKA GODINA

64

a - AZOO

Posjet Goethe-Institutu Godek, Buranji

Stručno usavršavanje/sudjelovanje na

predavanjima i

radonicama Goethe-Instituta,

Austrijskog kulturnog

foruma i Društva učitelja njemačkog

jezika (KDV)

Godek, Buranji

Priprema za školsko natjecanje iz

engleskog i njemačkog

jezika

Buranji, Katičić

Priprema za školsko natjecanje iz

njemačkog jezika

Godek, Buranji

Aktivnosti u Klubu volontera škole Godek

Organizacija stručne ekskurzije u Italiju Marinić

Voditeljstvo Volonterskog kluba –

obilježavanje Dana

volontera i pripreme za Božićno akciju

darivanja obitelji

Marinić

Priprema za natjecanje iz latinskog

jezika

Mataić, Blagus

I. Analiza rada u prvom polugodištu Stručno vijeće

Školsko natjecanje iz engleskog jezika -

priprema, provedba

i objedinjavanje podataka

Profesori engleskog

jezika

Priprema učenika za državnu maturu Profesori koji predaju u završnim

razredima (engleski i njemački 4.R)

Vođenje priprema za državnu maturu za

završne razrede

gimnazijskog i strukovnih smjerova A i

B smjene

Pongrac, Katičić,

Radetić Turk, Čibej

Vođenje školskog bloga na engleskom Pongrac

Vođenje dopunske nastave za 1. razrede

strukovnih

smjerova

Perić, Radetić Turk

Stručno usavršavanje za voditelje ŽSV-a

- AZOO

Čibej

Stručno usavršavanje /sudjelovanje na

seminarima u

organizaciji AZOO-a

Stručno vijeće

Posjet Goethe-Institutu Godek, Buranji

Stručno usavršavanje/sudjelovanje na

predavanjima i

radonicama Goethe-Instituta,

Austrijskog kulturnog foruma

i Društva učitelja njemačkog jezika

(KDV)

Godek, Buranji

Priprema za školsko natjecanje iz

engleskog i njemačkog

jezika

Buranji, Katičić,

Radetić Turk, Čibej

Priprema za školsko natjecanje iz

njemačkog jezika

Godek

Priprema za školsko natjecanje iz

talijanskog jezika

Teški, Marinić

Page 66: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ŠKOLSKA GODINA

65

Aktivnosti u Klubu volontera škole Godek

Voditeljstvo Volonterskog kluba -

provođenje projekta s Volonterskim

centrom Zagreb

Marinić

Priprema za natjecanje iz latinskog

jezika

Mataić, Blagus

Stručna podrška kolegama u izvođenju

dvojezične nastave (1.L razred)

Katičić

II. Stručno usavršavanje/sudjelovanje na

seminarima u

organizaciji AZOO-a

Stručno vijeće

Priprema za školska natjecanja Stručno vijeće

Priprema učenika za državnu maturu Profesori koji predaju u završnim

razredima (engleski i njemački 4.R)

Školsko natjecanje iz njemačkog jezika

– priprema,

provedba i objedinjavanje podataka

Godek,Buranji, Katičić

Školsko natjecanje iz talijanskog jezika-

priprema,

organizacija, provedba i objedinjavanje

podataka

Teški,Marinić

Školsko natjecanje iz latinskog jezika –

priprema,

provedba i objedinjavanje podataka

Mataić, Blagus

Vođenje priprema za državnu maturu za

završne razrede

gimnazijskog i strukovnih smjerova A i

B smjene

Pongrac, Katičić,

Radetić Turk, Čibej

Vođenje školskog bloga na engleskom Pongrac

Vođenje dopunske nastave za 1. razrede

strukovnih

smjerova

Perić, Radetić Turk

Stručna podrška kolegama u izvođenju

dvojezične nastave (1.L razred)

Katičić

Posjet Goethe-Institutu Godek, Buranji

Stručno usavršavanje/sudjelovanje na

predavanjima i

radonicama Goethe-Instituta,

Austrijskog kulturnog foruma

i Društva učitelja njemačkog jezika

(KDV)

Godek, Buranji,

Katičić

Aktivnosti u Klubu volontera škole Godek

Voditeljstvo Volonterskog kluba -

volontiranje u Pučkoj kuhinji

Marinić

Sudjelovanje na seminarima

Županijskog stručnog vijeća profesora

talijanskog jezika

Marinić

III. Pripreme za županijsku razinu natjecanja Stručno vijeće

Priprema učenika za državnu maturu Profesori koji predaju u završnim

razredima (engleski i njemački 4.R)

Vođenje priprema za državnu maturu za

završne razrede

gimnazijskog i strukovnih smjerova A i

Pongrac, Katičić,

Radetić Turk, Čibej

Page 67: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ŠKOLSKA GODINA

66

B smjene

Vođenje školskog bloga na engleskom Pongrac

Vođenje dopunske nastave za 1. razrede

strukovnih

smjerova

Perić, Radetić Turk

Stručno usavršavanje/sudjelovanje na

seminarima u

organizaciji AZOO-a, Talijanskog

instituta u Zagrebu te

ostalih institucija vezanih uz talijanski

jezik i kulturu

Stručno vijeće

Stručna podrška kolegama u izvođenju

dvojezične nastave (1.L razred)

Katičić

Dežuranje i ispravljanje na županijskim

natjecanjima

Pozvani mentori

Posjet Goethe-Institutu Godek, Buranji

Stručno usavršavanje/sudjelovanje na

predavanjima i

radonicama Goethe-Instituta,

Austrijskog kulturnog foruma

i Društva učitelja njemačkog jezika

(KDV)

Godek, Buranji

Aktivnosti u Klubu volontera škole Godek

Voditeljstvo Volonterskog kluba -

organizacija Uskrsnih radionica

Marinić

Posjet Talijanskom institutu za kulturu Marinić

IV. Probna matura iz engleskog i njemačkog

jezika: priprema,

organizacija, provedba, objedinjavanje

podataka i analiza

Svi profesori

engleskog i

njemačkog jezika

Priprema učenika za državnu maturu Profesori koji predaju u završnim

razredima (engleski i njemački 4.R)

Vođenje priprema za državnu maturu za

završne razrede

strukovnih smjerova A i B smjene

Pongrac, Katičić,

Radetić Turk, Čibej

Vođenje školskog bloga na engleskom Pongrac

Vođenje dopunske nastave za 1. razrede

strukovnih

smjerova

Perić, Radetić Turk

Stručno usavršavanje/sudjelovanje na

seminarima u

organizaciji AZOO-a

Stručno vijeće

Obilježavanje Dana škole Stručno vijeće

Stručna podrška kolegama u izvođenju

dvojezične nastave (1.L razred)

Katičić

Posjet Goethe-Institutu Godek, Buranji

Stručno usavršavanje/sudjelovanje na

predavanjima i

radonicama Goethe-Instituta,

Austrijskog kulturnog foruma

i Društva učitelja njemačkog jezika

(KDV)

Godek, Buranji

Aktivnosti u Klubu volontera škole Godek

Page 68: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ŠKOLSKA GODINA

67

Voditeljstvo Volonterskog kluba –

organizacija odlaska

u Dom za starije i nemoćne Park;

organizacija radionica s udrugom Dodir;

rad na projektu "Mladi volonteri za

inkluzivni Zagreb"

Marinić

V. Priprema učenika za državnu maturu Profesori koji predaju

u završnim

razredima (engleski i

njemački 4.R)

Vođenje priprema za državnu maturu za

završne razrede

gimnazijskog i strukovnih smjerova A i

B smjene

Pongrac, Katičić,

Radetić Turk, Čibej

Vođenje školskog bloga na engleskom Pongrac

Vođenje dopunske nastave za 1. razrede

strukovnih

smjerova

Perić, Radetić Turk

Organizacija stručnog usavršavanja za

profesore u gimnazijama

Čibej

Stručno usavršavanje/sudjelovanje na

seminarima u

organizaciji AZOO-a

Stručno vijeće

Obilježavanje Dana škole Stručno vijeće

Stručna podrška kolegama u izvođenju

dvojezične nastave (1.L razred)

Katičić

Posjet Goethe-Institutu Godek, Buranji

Stručno usavršavanje/sudjelovanje na

predavanjima i

radonicama Goethe-Instituta,

Austrijskog kulturnog foruma

i Društva učitelja njemačkog jezika

(KDV)

Godek, Buranji

Aktivnosti u Klubu volontera škole Godek

Voditeljstvo Volonterskog kluba –

organizacija posjeta

bolnici u Gornjoj Bistri

Marinić

VI. Organizacija dopunske nastave Stručno vijeće

Priprema tema za popravne ispite Stručno vijeće

Priprema učenika za državnu maturu Stručno vijeće

Vođenje školskog bloga na engleskom Pongrac

Vođenje dopunske nastave za 1. razrede

strukovnih

smjerova

Perić, Radetić Turk

Stručne konzultacije za maturante Stručno vijeće

Stručna podrška kolegama u izvođenju

dvojezične nastave (1.L razred)

Katičić

Stručno usavršavanje/sudjelovanje na

seminarima u

organizaciji AZOO-a

Stručno vijeće

Izvođenje dopunske nastave Predmetni profesori,

Stručno vijeće

Stručno usavršavanje/sudjelovanje na Predmetni profesori

Page 69: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ŠKOLSKA GODINA

68

seminarima u

organizaciji AZOO-a

Provjera ishoda dopunske nastave Predmetni profesori

Voditeljstvo Volonterskog kulba –

analiza rada i dogovori

oko budućih aktivnosti

Marinić, Godek

VII. Analiza rada stručnog vijeća klasičnih i

stranih jezika u šk.

godini 2015./2016.Dogovor oko izrade

planova i

programa, elemenata ocjenjivanja i

kriterija vrednovanja

Stručno vijeće

Vođenje školskog bloga na engleskom Pongrac

VIII. Priprema za novu školsku godinu Stručno vijeće

Provedba popravnih ispita Stručno vijeće

Izrada izvedbenih planova i godišnjeg

programa za školsku

godinu 2016./2017.

Stručno vijeće

Izrada kurikula Stručno vijeće

Vođenje školskog bloga na engleskom Pongrac

Voditeljica Stručnoga vijeća stranih i

klasičnih jezika:

Vesna Čibej, prof.

PROGRAM RADA

STRUČNOGA VIJEĆA OPĆEOBRAZOVNIH PREDMETA

Page 70: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ŠKOLSKA GODINA

69

ČLANOVI:

Debartoli, Renata

Glavina, Tihana

Golubić, Tomislav

Janković, Ana

Jurić, Ana

Ana, Koletić

Kadović, Ana (zamjena Kristina

Judaš)

Marinić, Irena

Pavelić, Neven

Radosavljević, Nenad

Virovac Bilandžija, Ivana

Šašić, Miroslav

Turk, Mirela

Vidmar, Ljubica

MJESEC SADRŽAJ RADA NOSITELJ

AKTIVNOSTI

IX. - analiza seminara i informacija sa seminara održanih

tijekom ljeta;

- narudžba stručne literature za rad u novoj školskoj

godini kao i drugih potrebnih nastavnih pomagala;

- razmjena spoznaja o novo objavljenoj pedagoškoj

literaturi;

- izrada izvedbenih planova za novu školsku godinu;

- čitanje Pravilnika o načinu praćenja i ocjenjivanja

učenika;

- dogovor o zajedničkim elementima praćenja uspjeha

učenika i kriterijima ocjenjivanja po pojedinim

predmetima tijekom ove školske godine;

- dogovor o radu s učenicima koji imaju posebne potrebe

- onih koji pokazuju povećani interes, kao i onih koje

sadržaji iz općeobrazovnih predmeta manje zanimaju pa

ih je potrebno dodatno motivirati;

- izrada plana pisanih ispita u prvom polugodištu;

- izrada Programa rada stručnog vijeća za školsku godinu

2016./2017.;

- naznake o mogućim temama stručnih predavanja u

novoj školskoj godini;

- izrada Plana i programa za rad s učenicima koji budu

Stručno vijeće

Stručno vijeće

Stručno vijeće

Stručno vijeće

Stručno vijeće

Stručno vijeće

Stručno vijeće

Voditelj stručnog

vijeća

Stručno vijeće

Stručno vijeće

Stručno vijeće

Page 71: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ŠKOLSKA GODINA

70

pokazali povećani interes za sadržaje vezane uz nastavu

povijesti i pripremama za natjecanje iz povijesti;

- uključivanje tema Građanskog odgoja u Plan ove i

programe općeobrazovnih predmeta;

- stručno usavršavanje/sudjelovanje na seminarima u

organizaciji ASOO/AZOO.

Stručno vijeće

Stručno vijeće

X. - dogovor o tema za stručna, javna i ogledna predavanja

tijekom školske godine 2016/2017. Izrada plana njihove

realizacije;

- stručno predavanje „Nova evangelizacija od kulture

smrti prema civilizaciji ljubavi“ ;

- (Predavanja koja su po prirodi stručnija i zanimljiva

manjem broju slušatelja, održat će se u prostoriji

stručnog skupa, a zanimljivija će biti ponuđena za

Nastavnička vijeća ili večernje termine u knjižnici)

- stručno usavršavanje/sudjelovanje na seminarima u

organizaciji ASOO/AZOO.

Stručno vijeće

Neven Pavelić

Stručno vijeće

XI. - stručno predavanje „Zadaci višestrukog izbora“;

- stručno usavršavanje/sudjelovanje na seminarima u

organizaciji ASOO/AZOO.

Miroslav Šašić

Stručno vijeće

XII. - analiza rada odnosno uspjeha učenika iz općeobrazovnih

predmeta, provedba analize realizacije programa i

informiranje o zimskim seminarima;

- stručno usavršavanje/sudjelovanje na seminarima u

organizaciji ASOO/AZOO.

Stručno vijeće

Stručno vijeće

I. - sudjelovanje na zimskim seminarima stručnog

usavršavanja;

- analiza realizacije nastavnog plana i uspjeha učenika iz

općeobrazovnih predmeta na kraju prvog polugodišta;

- priprema i provedba školskog natjecanja iz povijesti i

izbor učenika za županijska natjecanja, te njihovo

daljnje pripremanje.

Stručno vijeće

Stručno vijeće

Stručno vijeće

II. - analiza zimskih seminara;

- stručno predavanje „Burza i burzovno poslovanje“;

- stručno usavršavanje/sudjelovanje na seminarima u

organizaciji ASOO/AZOO.

Stručno vijeće

Ivana Virovac

Bilandžija

Stručno vijeće

III. - analiza realizacije programa, posebno u završnim

razredima;

Stručno vijeće

Page 72: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ŠKOLSKA GODINA

71

- analiza rada učenika, te dogovor o mogućnostima

njegova poboljšanja;

- razgovor o iskustvima permanentnog usavršavanja

nastavnika;

- sudjelovanje na županijskim natjecanjima;

- stručno usavršavanje/sudjelovanje na seminarima u

organizaciji ASOO/AZOO.

Stručno vijeće

Stručno vijeće

Stručno vijeće

Stručno vijeće

IV. - sudjelovanje u obilježavanju Dana škole;

- sudjelovanje u Otvorenim danima škole i/ili prezentaciji

škole u osmim razredima osnovnih škola;

- stručno predavanje „Terenska nastava“;

- stručno usavršavanje/sudjelovanje na seminarima u

organizaciji ASOO/AZOO.

Stručno vijeće

Stručno vijeće

Tihana Glavina

Stručno vijeće

V. - analiza realizacije programa, te dogovor o mogućim

korekcijama (dopunama), posebno u završnim

razredima;

- stručno usavršavanje/sudjelovanje na seminarima u

organizaciji ASOO/AZOO.

Stručno vijeće

Stručno vijeće

VI. - dogovor o raspodjeli poslova vezanih uz kraj nastavne

godine;

- stručno usavršavanje/sudjelovanje na seminarima u

organizaciji ASOO/AZOO.

Stručno vijeće

Stručno vijeće

VII. - izrada prijedloga raspodjela zaduženja u novoj školskoj

godini;

- dogovor o izradi izvedbenih i globalnih programa za

novu školsku godinu;

- informacije o seminarima i drugim stručnim

skupovima;

- stručno usavršavanje/sudjelovanje na seminarima u

organizaciji ASOO/AZOO.

Voditelj stručnog

vijeća

Stručno vijeće

Stručno vijeće

Stručno vijeće

VIII. - dovršavanje administrativnih poslova vezanih za kraj

školske godine;

- stručno usavršavanje/sudjelovanje na seminarima u

organizaciji ASOO/AZOO.

Stručno vijeće

Stručno vijeće

Voditelj Stručnoga vijeća općeobrazovnih predmeta

Miroslav Šašić, prof.

Page 73: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ŠKOLSKA GODINA

72

PROGRAM RADA

STRUČNOGA VIJEĆA TZK

ČLANOVI ZAMJENE

Markić Pere

Maros Irena

Metz-Kokić Smiljka

Plazibat Kristijan

Vukmir Vedrana

MJESEC SADRŽAJ RADA NOSITELJ

AKTIVNOSTI

IX. Izrada godišnjih i izvedbenih programa, izrada

kurikuluma .

Sazivanje skupštine školskog športskog društva

labos,

Organiziranje izvannastavnih aktivnosti

Suradnja sa školskim športskim savezom grada

Zagreba

Sudjelovanje na humanitarnoj utrci Terry Fox

SVI

X. Sudjelovanje na stručnim usavršavanjima AZOO

Pripremanje svih ekipa za gradsko natjecanje.

Organiziranje sportskih susreta sa drugim školama

Obilježavanje svjetskog dana nastavnika 5.

listopada

svi

XI. Pripremanje i organiziranje među razrednog

natjecanja iz svih pojedinačnih i ekipnih sportova

Obilježavanje dana tzk-a 25. studenog

Svi

XII. Sudjelovanje na stručnim seminarima AZOO

Tekući zadatci

Organiziranje sportskih susreta sa drugim školam

Svi

I. Stručno usavršavanje u organizaciji AZOO

Među razredna natjecanja iz svih sportova

Svi

II. Među razredna natjecanja iz svih sportova

Sudjelovanje u organizaciji Lidrana

svi

III. Stručni skup svi

Page 74: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ŠKOLSKA GODINA

73

Organiziranje finala u među razrednim

natjecanjima

IV. Obilježavanje dana planeta zemlje i

organiziranje proslave dana škole

Sudjelovanje na krosu SN

Sudjelovanje na otvorenim danima škole

svi

V. Obilježavanje svjetskog dana nepušenja i

svjetskog dana sporta.

Sudjelovanje u organizaciji Dojdi osmaš

Svi

VI. Tekući zadatci

VII. Inventura i analiza stanja na kraju školske godine svi

VII. Raspodjela sati i zaduženja za novu školsku

godinu

Sudjelovanje na seminarima AZOO

svi

Voditeljica Stručnoga vijeća TZK-a

Irena Maros, prof.

Page 75: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ŠKOLSKA GODINA

74

PROGRAM RADA ŠKOLSKOG ODBORA

Školski odbor, prema Statutu Škole, ima sedam članova i čine ga:

Zdenka Burda, Danko Antunović iz reda nastavnika i stručnih suradnika , Marija Marinović iz

reda radnika,Marijana Češi iz reda roditelja učenika Škole te Nikola Šandrk, Neda Kovačević

i Darko Jurišić kao predstavnici osnivača.

Predsjednik Školskog odbora je Zdenka Burda, a zamjenik Danko Antunović.

Djelokrug i nadležnosti Školskog odbora definiraju članci 28. - 54. Statuta Škole a

realizirat će se po mjesecima kako slijedi:

Rujan:

- Donošenje Godišnjeg plana i programa rada i Školskog kurikula

- Kadrovska pitanja (davanja suglasnosti ravnatelju za izbor radnika)

- Donošenje Statuta škole

- Izvještaj o upisu učenika

Listopad:

- Donošenje polugodišnjeg financijskog izvješća

- Davanje suglasnosti ravnatelju za nabavku opreme i uređaja

- Utvrđivanje financijskog plana za 2016. i projekcije za 2017. godinu

- Zamolbe učenika i zamolbe djelatnika

Studeni:

- Kadrovska pitanja ( davanje ravnatelju suglasnosti za izbor radnika)

- Tekuća pitanja

- Razmatranje rezultata obrazovnog rada

- Informiranje o pripremama učenika za natjecanja

Prosinac:

- Izvješće o proteklom periodu

- Donošenje odluke o imenovanju Povjerenstva za popis školske opreme

- Izmjene i dopune statuta povezane s pedagoškim mjerama

Siječanj i veljača:

- Utvrđivanje izvještaja o financijskom poslovanju za 2015. godinu

- Donošenje odluke o raspodjeli rezultata

- Aktualna pitanja

- Kadrovska pitanja

- Razmatranje prijedloga Vijeća roditelja i Vijeća učenika

Ožujak, travanj :

- Kadrovska pitanja

- Aktualna problematika

Svibanj:

- Izvještaj ravnatelja o opremanju škole

-Kadrovska pitanja

-Donošenje odluke o udjelu roditelja u troškovima obrazovanja za sljedeću

školsku godinu

- Kadrovska pitanja

-Obilježavanje Dana škole

-Donošenje odluke o upisu učenika za šk. g. 2016./17.

Lipanj:

Page 76: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ŠKOLSKA GODINA

75

-Razmatranje uspjeha učenika na kraju nastavne godine

Način rada Školskog odbora propisan je Poslovnikom.

Školski odbor sastajat će se u pravilu jednom mjesečno, odnosno po potrebi.

Administrativno-tehničke poslove za Odbor obavljat će tajništvo Škole.

Predsjednica Školskog odbora:

Zdenka Burda, prof.

PROGRAM RADA VIJEĆA UČENIKA

Vijeće učenika će se konstituirati tijekom rujna tekuće godine i brojit će 39 članova.

Sjednice Vijeća učenika održavat će se u pravilu jednom mjesečno, prvog utorka u

mjesecu, u vremenu od 13.15 do 14.00 sati u sjevernoj dvorani na 3. katu.

Vijeće učenika će raspravljati, donositi zaključke i inicirati različite aktivnosti,

posebno vezane uz poboljšanje odgojno-obrazovnog rada Škole, organizacije školskih

manifestacija i druženja, organizacije izvannastavnih aktivnosti, humanitarnih akcija i sl.

Djelokrug rada Vijeća učenika propisuju članci 140. – 144. Statuta Škole.

Za potrebe svojih aktivnosti Vijeće učenika služit će se prostorijom A-34,

opskrbljenom računalom i drugom odgovarajućom opremom.

Radom Vijeća učenika koordinirat će ravnatelj Škole.

PROGRAM RADA VIJEĆA RODITELJA

Vijeće roditelja činit će po jedan predstavnik roditelja svakog razreda, ukupno 39

članova. Svoje predstavnike u Vijeće roditelja roditelji će izabrati na svom prvom

roditeljskom sastanku tijekom rujna tekuće godine.

Vijeće roditelja održat će četiri redovne sjednice na kojima će se informirati o radu

Škole te pokretati inicijative iz svog djelokruga rada koji je preciziran u odredbama Statuta

Škole u člancima od 150. do 158.

Rad Vijeća roditelja koordinirat će ravnatelj Škole.

PROGRAM RADA RAVNATELJA

Organizacija rada Predviđeno vrijeme ostvarivanja: kolovoz, rujan 2016.

- poslovi u vezi uz organizaciju Škole kao cjeline: početak nastave, raspodjela satnice,

opterećenje nastavnika u nastavi, raspodjela razredništva i raspodjela izvanškolskih aktivnosti,

kalendar rada Škole

Pedagoško-instruktivni nadzor Predviđeno vrijeme ostvarivanja: tijekom cijele godine

Page 77: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ŠKOLSKA GODINA

76

- praćenje izrade i realizacije nastavnih planova i programa, prisustvo na nastavnim

satima, praćenje rada pripravnika, suradnja s nastavnicima s ciljem poboljšanja kvalitete

odgojno-obrazovnog rada, sudjelovanje u radu stručnih vijeća Škole

Normativna djelatnost Predviđeno vrijeme ostvarivanja: tijekom cijele godine

- stalno praćenje ostvarivanja zakonitosti u radu i donošenje normativnih akata u skladu

sa Zakonom.

- suradnja s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske i Gradskim

uredom za kulturu, obrazovanje i šport

- aktivno sudjelovanje na svim sastancima koje organiziraju navedenih institucija -

stalnim kontaktima i razmjenom mišljenja uživo provoditi sve odluke nadležnih organa

Ostali poslovi

Predviđeno vrijeme ostvarivanja:tijekom cijele godine.

- vođenje komisija za izradu planova i programa

-praćenje primjene e-imenika

-opremanje laboratorija suvremenom opremom

-izrada projektne dokumentacije za dogradnju skole

- poslovi oko postavljanja solarne elektrane na krov ŠSD i novog kozmetičkog salona za

vanjske korisnike

- organizacija humanitarne akcije za izgradnju lifta u A-zgradi

- izrada projekata za pretpristupne fondove EU ( zamjena prozora)

- sudjelovanje u projektima Agencije za mobilnost i strukturnih fondova

- primjena Pravilnika o nastavku obrazovanja

- priprema DM i izradbe i obrane zavrsnog rada

- organizacija Gradskog natjecanja iz kemije

- organizacija Gradskog natjecanja LIDRAN0

- organizacija Gradskog natjecanja iz prve pomoći

- sudjelovanje u radu povjerenstva za provedbu stručnih ispita

- organizacija manifestacije “Dojdi osmaš“

- vođenje nogometne momčadi škole ( učenice) i šahovske sekcije

- primanje i razgovori s roditeljima i ostalim strankama

- zamolbe i žalbe

- upisi i upisne komisije

- zdravstvena zaštita učenika

- uključivanje u nastavu i rad na prevenciji

- potpisivanje svjedodžbi i duplikata

- provedba novog programa(PRIRODOSLOVLJE NA ENGLESKOM JEZIKU)

- organizacija i proširenje izvannastavnih aktivnosti

- daljnja informatizacija škole(e-skole), kontinuirana obnova internetske stranice Škole

- nabava softvera iz različitih prirodoslovnih područja

- organizacija predavanja za Nastavničko vijeće

Ravnatelj:

Zlatko Stić, dipl. ing.

Page 78: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ŠKOLSKA GODINA

77

PROGRAM RADA VODITELJA A-SMJENE

Poslovi voditelja smjene su kontinuirani, odvijaju se tijekom cijele nastavne, odnosno školske

godine s manjim ili većim intenzitetom u pojedinim dijelovima godine, a sastoje se od redovne nastave

i poslova voditelja.

1. POSLOVI NASTAVE (10 sati tjedno)

- nastava biokemije u četvrtom razredu kemijskog tehničara te nastava iz predmeta kemija i

nutricionizam u trećem razredu kemijskog tehničara

2. POSLOVI VODITELJICE LABORATORIJA (6 sati tjedno)

- Vodi organizaciju nabave pribora, instrumenata, kemikalija i ostalih potrepština za skladno

odvijanje nastave laboratorijskih vježbi, usklađuje rad tehničara i organizira praćenje i provođenje

korištenja pribora i kemikalija u laboratorijima te vodi poslove oko zbrinjavanja otpada

3. POSLOVI VODITELJA SMJENE ( 6 sati tjedno)

- organizacija dežurstva učenika na porti

- organizacija dnevnih i kraćih zamjena zbog iznenadnog opravdanog ili neopravdanog

izostanka nastavnika

- praćenje realizacije nastavnog plana

- prikupljanje planova i programa rada za sate razredne zajednice i Godišnji plan i program rada

Škole

- nadzor pedagoške dokumentacije

- rješavanje problema i pružanje pomoći učenicima u slučaju iznenadne malaksalosti, porasta

temperature, nesuglasja s drugim učenicima ili nastavnicima,

- suradnja s roditeljima

- rad u stručnim tijelima škole i suradnja s ravnateljem, nastavnicima, psiholozima, logopedom,

tajništvom, računovodstvom, tehničkim osobljem

- vođenje evidencije o redovnom radu nastavnika, bolovanju, opravdanim i neopravdanim

izostancima.

Page 79: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ŠKOLSKA GODINA

78

Voditeljica prve smjene:

Anka Razum, prof.

Page 80: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ŠKOLSKA GODINA

79

PROGRAM RADA VODITELJA B-SMJENE

Poslovi voditelja smjene su kontinuirani tijekom nastavne i školske godine s manjim ili većim

intenzitetom u pojedinim dijelovima školske godine. Oni sadrže:

1. Redovna nastava

2. Poslovi vezani uz kolektivni ugovor

3. Poslovi voditeljstva smjene

4. Poslovi vezani uz vođenje Stručne prakse

5. Poslovi vezani uz vođenje geološkog praktikuma

6. Poslovi vođenja Strukovnog vijeća geologije

7. Poslovi vezani uz rad Školskog odbora

Poslovi vezani uz vođenje smjene

Poslovi voditelja smjene:

Organizacija dežurstva učenika na porti;

Organizacija dnevnih i kraćih zamjena zbog iznenadnog opravdanog ili

neopravdanog izostanka profesora;

Praćenje realizacije nastavnog plana;

Prikupljanje planova i programa za školske kurikulume i plan rada škole;

Nadzor pedagoške dokumentacije;

Rješavanje problema i pružanje pomoći učenicima u slučaju iznenadne

malaksalosti, porasta temperature, nesuglasja s drugim učenicima ili profesorima;

Suradnja s roditeljima;

Rad u stručnim tijelima škole i suradnja s ravnateljem, profesorima,

profesoricama psihologije, logopedicom, domarima, spremačicama, tajništvom,

računovodstvom;

Vođenje evidencije o redovnom radu profesora, bolovanja, opravdanih i

neopravdanih izostanaka;

Evidencija smjenskog rada;

Administracija o realizaciji poslova profesora.

Voditelj B-smjene: Danko Antunović, dipl.ing.

Page 81: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ŠKOLSKA GODINA

80

PROGRAM RADA PSIHOLOGA I

Ime i prezime: Violeta Jazbec, prof.

Studijska grupa: Psihologija

Radno mjesto: Stručni suradnik - psiholog,

nastavnik primijenjene komunikacije

U šk. godini 2016./17. psiholog će svoje zadaće i poslove obnašati kroz ukupni fond sati –

1760 (tjedno 40 sati), što po područjima rada iznosi:

ZADAĆE I POSLOVI SATI

I. NASTAVA - PRIMIJENJENA KOMUNIKACIJA (1.M, 2.M, 3.R)

125

UKUPN

O

a) neposredni odgojno obrazovni rad

b) stručno metodička priprema

90

35

II. RAD S UČENICIMA, RODITELJIMA I NASTAVNICIMA

1050

UKUPN

O

a) s učenicima

b) s roditeljima

c) s razrednicima

d) s nastavnicima, nastavnicima početnicima

870

95

35

70

III. OSOBNO STRUČNO USAVRŠAVANJE 90

IV. POSLOVI VEZANI UZ ORGANIZACIJU RADA ŠKOLE 210

a) planiranje i programiranje

b) rad u stručnim povjerenstvima i tijelima Škole

c) sudjelovanje u organizaciji i provedbi upisa

60

70

80

V. OSTALI POSLOVI 275

a) sudjelovanje u provedbi i organizaciji ispita državne mature i

natjecanja

b) poslovi vezani uz izradu i obradu završnog rada

d) organizacija sistematskih pregleda prvih razreda

e) organizacija cijepljenja završnih razreda

f) sudjelovanje u organizaciji kulturnih i javnih aktivnosti Škole

g) suradnja sa stručnjacima zaduženim za psihofizičko zdravlje

učenika

h) izrada izvješća

i) dokumentacija vezana uz rad stručnog suradnika

j) pregled pedagoške dokumentacije

50

20

5

5

15

40

30

70

40

SVEUKUPNO:

1760

Page 82: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ŠKOLSKA GODINA

81

PROGRAM RADA PSIHOLOGA II

Ime i prezime: Irena Ničota, prof.

Studijska grupa: Psihologija

Radno mjesto: Stručni suradnik - psiholog,

nastavnik primijenjene komunikacije

U šk. godini 2016./17

. psiholog će svoje zadaće i poslove obnašati kroz ukupni fond sati – 1760 (tjedno 40 sati),

što po područjima rada iznosi:

ZADAĆE I POSLOVI SATI

I. NASTAVA - PRIMIJENJENA KOMUNIKACIJA (1.N, 4.N)

RAZREDNIK (3.N)

166

UKUP

NO

a) neposredni odgojno obrazovni rad

b) stručno metodička priprema

131

35

II. RAD S UČENICIMA, RODITELJIMA I NASTAVNICIMA

1019

UKUP

NO

a) s učenicima

b) s roditeljima

c) s razrednicima

d) s nastavnicima, nastavnicima početnicima

824

90

35

70

III. OSOBNO STRUČNO USAVRŠAVANJE 90

IV. POSLOVI VEZANI UZ ORGANIZACIJU RADA ŠKOLE 210

a) planiranje i programiranje

b) rad u stručnim povjerenstvima i tijelima Škole

c) sudjelovanje u organizaciji i provedbi upisa

60

70

80

V. OSTALI POSLOVI 275

a) sudjelovanje u provedbi i organizaciji ispita državne mature i

natjecanja

b) poslovi vezani uz izradu i obradu završnog rada

d) organizacija sistematskih pregleda prvih razreda

e) organizacija cijepljenja završnih razreda

f) sudjelovanje u organizaciji kulturnih i javnih aktivnosti Škole

g) suradnja sa stručnjacima zaduženim za psihofizičko zdravlje

učenika

h) izrada izvješća

i) dokumentacija vezana uz rad stručnog suradnika

50

20

5

5

15

40

30

70

40

Page 83: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ŠKOLSKA GODINA

82

j) pregled pedagoške dokumentacije

SVEUKUPNO:

1760

GLOBALNI GODIŠNJI PLAN I PROGRAM STRUČNOG SURADNIKA-

LOGOPEDA U ŠKOLSKOJ GODINI 2016./2017.

Rad stručnog suradnika logopeda u školi obuhvaća otkrivanje i praćenje učenika s teškoćama

te pružanje dodatne pomoći učenicima s teškoćama učenja i jezično-govornim teškoćama koje

se kod učenika srednjoškolske dobi odnose na poremećaje izgovora, poremećaje ritma i tempa

govora (brzopletost, mucanje), poremećaje glasa, teškoća čitanja i pisanja te drugih jezičnih,

odnosno komunikacijskih teškoća. Navedene su teškoće različitih etiologija te u različitoj

mjeri utječu na izvršavanje školskih obaveza i postignuća. U cilju pružanja što uspješnije

pomoći učenicima, logoped kontinuirano surađuje s roditeljima, nastavnicima, stručnim

suradnicima (psihologinjama) i ravnateljem škole te s ostalim stručnjacima koji u

izvanškolskim ustanovama također sudjeluju u praćenju i/ili terapiji učenika. Logoped može

pomagati učenicima s teškoćama tijekom nastavnog sata (uloga asistenta na nastavi), ukoliko

se za to u školi pokaže potreba.

SADRŽAJ RADA:

1.NEPOSREDAN PEDAGOŠKI RAD

1.1. NEPOSREDNI ODGOJNO OBRAZOVNI

RAD S UČENICIMA

1.2. SURADNJA SA STRUČNIM

SURADNICIMA ŠKOLE

(PSIHOLOGINJAMA)

1.3. SURADNJA I RAD S NASTAVNICIMA

1.4. SURADNJA S RAVNATELJEM ŠKOLE

1.5. SURADNJA S

RODITELJIMA/SKRBNICIMA UČENIKA

2. POSLOVI KOJI PROIZLAZE IZ

NEPOSREDNOG RADA

2.1 PLANIRANJE I PROGRAMIRANJE

2.2 PRIPREMANJE, PRAĆENJE I VOĐENJE

Page 84: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ŠKOLSKA GODINA

83

DOKUMENTACIJE

2.3. SURADNJA SA STRUČNIM I DRUGIM

USTANOVAMA

2.4. STRUČNO USAVRŠAVANJE

3. OSTALI POSLOVI 3.1. POSLOVI VEZANI UZ ORGANIZACIJU I

PROVEDBU DRŽAVNE MATURE

3.2. POSLOVI VEZANI UZ IZRADU I

OBRADU ZAVRŠNIH RADOVA

3.3. SUDJELOVANJE U PROGRAMIMA

ŠKOLE

3.4. OSTALI POSLOVI PO NALOGU

RAVNATELJA

1.NEPOSREDAN PEDAGOŠKI RAD

1.1. NEPOSREDNI ODGOJNO OBRAZOVNI RAD S UČENICIMA

a) Logopedska procjena

Tijekom opservacije različitim se dijagnostičkim postupcima pokušava utvrditi vrsta i stupanj

pojedinih teškoća. Manje teškoće utvrđuje logoped primjenom raznih dijagnostičkih

materijala i pomagala. U tom postupku logopedu je od iznimne važnosti i dobra suradnja s

nastavnicima, stručnim suradnicima i roditeljima te ravnateljem škole. Učenike s težim

poteškoćama se upućuje u specijalizirane ustanove koje obavljaju stručnu opservaciju i

dijagnostiku te daju preporuku za daljnji rad s djetetom.

Školski logoped surađuje sa stručnim timom određene ustanove te sudjeluje u izradi mišljenja

s kojim se dijete upućuje na daljnju opservaciju.

Nakon provedene opservacije logoped upoznaje nastavnike i roditelje s dobivenim

rezultatima.

Kao član Komisije za pedagošku opservaciju u školi sudjeluje u izradi programa opservacije,

praćenju djeteta i donošenju konačnih odluka.

b) Terapijski postupci

U terapiji sudjeluju učenici s teškoćama u verbalnom izražavanju, čitanju i pisanju, te

učenici s teškoćama u učenju. U radu se koriste razne metode i postupci, određeni vrstom i

stupnjem teškoće, a prilagođeni su svakom pojedinom učeniku.

Page 85: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ŠKOLSKA GODINA

84

Učenici dolaze na vježbe po određenom rasporedu. Logopedski sat najčešće traje 45 minuta, a

ukoliko postoji potreba i suglasnost učenika i roditelja, može se produljiti na dva školska sata.

Dulje vrijeme je opravdano zbog količine i opsega gradiva srednjoškolskih učenika.

Svako dijete ima dosje u kojem se nalazi dokumentacija o radu s djetetom. Osim toga, svako

dijete ima dosje u kojem se nalazi dokumentacija o obliku školovanja (ukoliko je učenik

posjeduje) te nalazi stručnjaka koji prate učenika izvan škole.

c) Rehabilitacijski rad s djecom

Organizira se s učenicima koji imaju govornih poteškoća, teškoća čitanja i pisanja, jezičnih

teškoća, teškoća učenja te učenicima sa sindromom brzopletosti i mucanja. Logopedski rad

traje 45 minuta (ili dulje, iz prethodno navedenih razloga).

Za dislaliju:

- vježbe organa za artikulaciju

- vježbe za korekciju distorziranih glasova

- vježbe za pravilan izgovor glasova- samostalnih, u logatomima, riječima i rečenicama

Za teškoće čitanja i pisanja:

- vježbe za poboljšanje tehnike čitanja

- vježbe za poboljšanje čitanja s razumijevanjem - odgovori na pitanja, opisivanje slika,

doživljaja, osoba…

- vježbe prepričavanja pročitanog sadržaja

- vježbe za poboljšanje brzine i tehnike pisanja- prepisivanje, diktati, autodiktati (u svrhu

pronalaženja bržeg načina vođenja bilješki na školskom satu)

- vježbe za razvoj samostalnog pismenog izražavanja - pisanje slobodnih sastava na zadanu

temu ili na slobodnu temu

- širenje rječnika izdvajajući nepoznate ili manje poznate riječi i opisujući njihova značenja

- vježbe čitanja i pisanja na stranom jeziku

Za teškoće učenja:

- vježbe čitanja i razumijevanja sadržaja školskog gradiva (prepričavanje sadržaja)

- izrada mentalnih mapa ili pomoć u izdvajanju bitnih činjenica

Page 86: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ŠKOLSKA GODINA

85

- provjera znanja u obliku usmenog ili pismenog ispitivanja naučenog gradiva uz pomoć i

usmjeravanje

d) Skupni korektivni rad s učenicima s posebnim potrebama

Provodi se s manjom skupinom učenika koji imaju zajedničke osobine glede teškoća.

1.2. SURADNJA SA STRUČNIM SURADNICIMA ŠKOLE

- Prikupljanje i obrada podataka o djeci s teškoćama

- Razgovor o praćenju učenika s teškoćama i eventualnoj potrebi za primjerenim oblikom

nastavka školovanja

- Zajednička suradnja u izradi smjernica za školovanje po redovnom programu iz

individualizirani pristup

- Suradnja u izradi prilagođenih programa

- Zajednički razgovori s učenicima

- Zajednički razgovori s roditeljima/skrbnicima

- Organizacija sastanaka s nastavnicima u svrhu kontinuiranog praćenja rada s učenicima s

teškoćama

1.3. SURADNJA I RAD S NASTAVNICIMA

- Upoznavanje nastavnika s karakteristikama teškoća kod učenika

- Zajednička suradnja u izradi smjernica za školovanje po redovnom programu iz

individualizirani pristup

- Suradnja u izradi prilagođenih programa

- Upoznavanje s važnim oblicima praćenja, napredovanja i ocjenjivanja učenika s

teškoćama

- Unapređivanje socijalne prihvaćenosti učenika s teškoćama

- Organizacija stručnih predavanja

- Individualni ili grupni razgovori tijekom cijele školske godine u svrhu praćenja učenika s

teškoćama i pronalaska uspješnih metoda rada

1.4. SURADNJA S RAVNATELJEM ŠKOLE

- Individualni razgovori

- Savjetovanja roditelja/skrbnika, davanje primjera za rad kod kuće

Page 87: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ŠKOLSKA GODINA

86

- Roditeljski sastanci za prve razrede, a ostali prema potrebi

1.5. SURADNJA S RODITELJIMA UČENIKA

- Predstavljanje logopeda i rada logopeda u srednjoj školi na roditeljskim sastancima

- Upoznavanje roditelja s karakteristikama djetetovih teškoća ukoliko su prvi put uočene u

školi

- Upoznavanje roditelja sa oblicima školovanja u srednjoj školi

- Izrada smjernica za individualizirani pristup u suradnji s učenikom i roditeljima

- Davanje stručnih savjeta za pomoć i usmjeravanje roditelja na stručnu literaturu

- Poučavanje roditelja za primjeren rad s djecom kod kuće

- Česti individualni razgovori s roditeljima tijekom cijele školske godine (u školi ili

telefonskim putem te komunikacija e-mailom)

2. POSLOVI KOJI PROIZLAZE IZ NEPOSREDNOG RADA

2.1 PLANIRANJE I PROGRAMIRANJE

- Izrada godišnjeg plana i programa rada s navedenim područjima rada i

izvedbenom satnicom

- Izrada izvedbenog plana i programa rada (područja rada, zadaće i satnica prema

školskom kalendaru)

- Izrada programa rada za pojedinu teškoću i njihovo prilagođavanje individualnim

potrebama

2.2 PRIPREMANJE, PRAĆENJE I VOĐENJE DOKUMENTACIJE

- izrada i prilagođavanje materijala i pomagala

- upoznavanje dokumentacije o djetetu

- izrada dosjea za svako dijete uključeno u logoterapiju

- izrada završnog izvješća i mišljenja na kraju godine

- periodičko praćenje tijekom godine (u skladu sa potrebama) i izrada nalaza i

mišljenja

- evidencija dnevne realizacije

- evidencija neophodnih rehabilitacijskih postupaka

2.3. SURADNJA SA STRUČNIM I DRUGIM USTANOVAMA

- Suradnja s Edukacijsko- rehabilitacijskim fakultetom

- Suradnja s Poliklinikom SUVAG

- Suradnja s logopedskim kabinetima čiji su polaznici učenici škole

- Suradnja s osnovnim i srednjim školama u kojim su se prethodno školovali učenici

Page 88: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ŠKOLSKA GODINA

87

- suradnja sa srodnim institucijama, razmjena iskustava, usporedba i razmjena materijala za

rad, metode rada itd.

2.4. STRUČNO USAVRŠAVANJE

- Praćenje stručne literature

- Seminari, stručni skupovi

3. OSTALI POSLOVI

- Sjednice NV I RV

- Predavanja

- Roditeljski sastanci

- Sudjelovanje u provedbi i organizaciji ispita državne mature

- Poslovi vezani uz izradu i obradu završnog rada

- Sudjelovanje u programima škole

- Poslovi po nalogu ravnatelja

- Sudjelovanje na svečanim programima škole

PROGRAM RADA

STRUČNOG SURADNIKA LOGOPEDA 2016./2017.

R. br PODRUČJA RADA

IX X XI XII I II III

1 NEPOSREDAN

PEDAGOŠKI RAD 146 130 130 110 85 135 135

1.1. Neposredan rad s

učenicima

60 105 105 80 60 100 115

1.2.

Suradnja s nastavnicima,

psihologinjama i

ravnateljem

66 15 15 20 20 30 12

1.3. Suradnja s roditeljima 20

10

10

10

5

5

8

2

POSLOVI KOJI

PROIZLAZE IZ

NEPOSREDNOG RADA

28 36 36 28 53 22 40

2.1. Planiranje i programiranje 6 6 5 13 3 10

Page 89: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ŠKOLSKA GODINA

88

6

2.2. Pripremanje, praćenje i

vođenje dokumentacije 13 20 20 10 15 10 20

2.3. Suradnja sa stručnim i

drugim ustanovama 5 4 4 3 10 5 2

2.4. Stručno usavršavanje

2 2 6 10 15 4 8

3 OSTALI POSLOVI

2 2 2 30 30 3 9

4 UKUPNO

176

168 168 168 168 160 184

R. br PODRUČJA RADA

UK.

IV V VI VII VIII

1 NEPOSREDAN PEDAGOŠKI RAD 115 130

90

50 23 1279

1.1. Neposredan rad s učenicima

95

110

60

15

5

1.2. Suradnja s nastavnicima,

psihologinjama i ravnateljem 15 10 20 30 15

1.3. Suradnja s roditeljima

5 10 10 5 3

2 POSLOVI KOJI PROIZLAZE IZ

NEPOSREDNOG RADA 32 36 50 25 26 412

2.1. Planiranje i programiranje

10 8 10 5 8

2.2. Pripremanje, praćenje i vođenje

dokumentacije 12 15 20 5 8

Page 90: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ŠKOLSKA GODINA

89

2.3. Suradnja sa stručnim i drugim

ustanovama 2 5 10 5 3

2.4. Stručno usavršavanje 8

8 10 10 7

3 OSTALI POSLOVI

5

10 20 5 15 133

4 UKUPNO

152

176

160

80

64

1824

Logoped: Adriana Zović

PROGRAM RADA

STRUČNOG SURADNIKA KNJIŽNIČARA

I. ODGOJNO-OBRAZOVNA DJELATNOST

A) Neposredni rad s učenicima (847 sati)

1. Organizirano i sustavno upoznavanje učenika s knjižničnom građom: knjižnim fondom,

periodičnim publikacijama, AV građom, referentnom zbirkom i sa stručnim smještajem

knjiga na policama i ostale građe po UDK.

2. Posudba lektire, beletristike i stručne literature učenicima te pomoć pri izboru knjige i

časopisa.

3. Pripremanje učenika za samostalno korištenje raznih izvora znanja i upućivanje u metode

rada na istraživačkim zadacima uz upotrebu stručne i referentne literature te elektroničkih

izvora informacija.

4. Neposredna pedagoška pomoć pri realizaciji nastavnih sadržaja i izvannastavnih aktivnosti.

5. Razvijanje čitateljskih kompetencija učenika i ispitivanje zanimanja učenika za knjigu

(putem anketa, upitnika)

6. Organizacija rada s učenicima u naprednim skupinama i slobodnim aktivnostima (mladi

knjižničari, čitateljski klub)

7. Organizacija nastavnih sati u knjižnici (timski rad)

Vrijeme realizacije: tijekom cijele školske godine, a rad s maturantima osobito u veljači,

ožujku i travnju

B) Suradnja s nastavnicima, stručnim suradnicima i ravnateljem (98 sati)

1. Suradnja s nastavnicima svih nastavnih predmeta i odgojnih područja u vezi nabave

literature i ostale građe potrebne u odgojno-obrazovnom procesu

Vrijeme: rujan i prema potrebi

2. Suradnja sa svim stručnim aktivima škole, a posebno s aktivom hrvatskog jezika u vezi

nabave lektire za učenike

Page 91: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ŠKOLSKA GODINA

90

Vrijeme: rujan, listopad

3. Pomoć nastavnicima pri realizaciji nastavnih sadržaja, sadržaja slobodnih aktivnosti i

izvannastavnih aktivnosti, tj. priprema i odabiranje literature i AV građe potrebne za obradu

određenih tema

Vrijeme: tijekom školske godine

4. Suradnja s nastavnicima u vezi kulturnih događaja u našoj školi (susreti, predavanja,

izložba, gostovanja i dr.)

Vrijeme: prema potrebi

5. Suradnja s ravnateljem i računovodstvom u vezi financijskog plana knjižnice

Vrijeme: početkom školske godine

6. Sudjelovanje na sjednicama Nastavničkog vijeća i sastancima Stručnih aktiva

Vrijeme: tijekom školske godine

II. STRUČNO-KNJIŽNIČNA I INFORMACIJSKO-REFERALNA DJELATNOST

(458 sati)

1. Organizacija i vođenje rada u knjižnici i čitaonici

Vrijeme: tijekom školske godine

2. Izrada Godišnjeg plana i programa rada knjižnice, te pravilnika o radu knjižnice

Vrijeme: početkom školske godine

3. Nabava knjiga, udžbenika i ostale građe potrebne za uspješno odvijanje nastavnog procesa

Vrijeme: tijekom školske godine, a osobito u rujnu i listopadu

4. Organizacija naručivanja, nabave i distribucije besplatnih udžbenika za učenike

Vrijeme: početkom rujna

5. Stručna obrada knjižnične građe u programu Metel-Win: inventarizacija, signiranje,

tehnička obrada, katalogizacija i klasifikacija u skladu s Međunarodnim standardnim

bibliografskim opisom i Univerzalnom decimalnom klasifikacijom

Vrijeme: tijekom školske godine

6. Informiranje učenika i nastavnika o novitetima knjižnično-informacijske građe i sredstava

Vrijeme: tijekom školske godine

7. Zaštita i čuvanje knjižnično-informacijske građe pravilnim smještajem na policama i

ormarićima, umotavanjem u folije, uvezivanje i dr.

Vrijeme: tijekom školske godine

III. KULTURNA I JAVNA DJELATNOST (206 sati)

1. Pripremanje i postavljanje tematskih izložbi u skladu s odgojno-obrazovnim programom

škole

Vrijeme: tijekom školske godine

2. Obilježavanje obljetnica i značajnih datuma iz naše povijesti i kulture

Vrijeme: prema prigodi

3. Suradnja s muzejima, antikvarijatima, drugim knjižnicama i raznim kultur. institucijama

radi pribavljanja materijala za organizaciju kulturnih manifestacija i izložbi.

4. Organiziranje promocija knjiga, književnih susreta i predavanja

Vrijeme: prema dogovoru

5. Informiranje o značajnim kulturnim manifestacijama u Zagrebu i okolici

Vrijeme: tijekom školske godine

IV. PERMANENTNO STRUČNO USAVRŠAVANJE (167 sati)

- stalno praćenje izdavačke djelatnosti: stručne literature, kataloga izdavač. kuća, kritika i

prikaza knjiga u period. publikacijama

- praćenje suvremenih kretanja u knjižničarskoj djelatnosti te odgojno-obrazovnim i

informacijskim tehnologijama

Page 92: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ŠKOLSKA GODINA

91

- sudjelovanje na stručnim sastancima školskih knjižničara, seminarima, savjetovanjima

- suradnja s izdavačima, ostalim knjižnicama, knjižarama i matičnom službom KGZ-a i NSK.

Vrijeme: tijekom školske godine

Knjižničarka:

Višnja Beus, prof.

Page 93: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ŠKOLSKA GODINA

92

PROGRAM RADA VODITELJA LABORATORIJA

Područje rada: laboratoriji B - 34 i B - 36

Zaduženja:

Nadzor rada u laboratorijima B - 34 i B – 36

Nadzor laboratorijskog pribora i instrumenata u laboratorijima B - 34 i B - 36

Nadzor kemikalija u laboratorijima B - 34 i B – 36

Prikupljanje informacija o potrebnom laboratorijskom priboru i instrumentima za rad u

laboratorijima B - 34 i B - 36

Prikupljanje informacija o kemikalijama potrebnim za rad u laboratorijima B - 34 i B -

36

Komunikacija s dobavljačima laboratorijskog pribora i instrumenata i ishođenje

ponuda

Komunikacija s dobavljačima kemikalija i ishođenje ponuda

Suradnja s tajništvom škole u postupku nabave laboratorijskog pribora, instrumenata i

kemikalija

Organizacija stručne prakse 2. A i 3. A u laboratorijima B - 34 i B – 36, B - 22 i B –

24

Organizacija stručne izvanučioničke nastave

Organizacija obrane završnog rada

Praćenje zakonodavstva vezanog uz rad laboratorija

Obavještavanje ravnatelja o rezultatima nadzora

U Zagrebu, 28. IX. 2014. Program izradila i

izvodi:

Marica Radosavljevi

Page 94: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ŠKOLSKA GODINA

93

PROGRAM RADA VODITELJA KOZMETIKE

Šk.god. 2016./2017.

Poslovi voditelja su kontinuirani tijekom cijele školske godine s manjim

ili većim intenzitetom u pojedinim dijelovima godine.

Oni se sastoje iz redovite nastave, vođenja kozmetičkog smjera i voditeljstva

Aktiva kozmetike.

POSLOVI

BROJ SATI

1. POSLOVI NASTAVE

Redovna nastava (4.N, 4R/a-grupa) 6

Priprema nastave 3

2. POSLOVI VODITELJA - u Školi

Rad s učenicama: odgojno-obrazovni poslovi

i administracija

5

Planiranje i nabava potrošnog materijala, kozmetičkih

pripravaka i supstancija za vježbe iz kozmetologije

2

Izrada i koordiniranje operativnih programa 1

Raspoređivanje izborne nastave po razrednim odjelima Praćenje

provedbe i rada vanjskih suradnika

0,5

Praćenje i kontrola realizacije nastave 1

Mentorstvo 1

Rad u stručnim i upravnim tijelima Škole 2

Estetsko uređenje Škole i kozmetičkih praktikuma 0,5

Vođenje laboratorija za kozmetologiju 1,5

Organizacija predavanja, stručnih skupova i prezentacija 1

Organizacija praktične nastave i stručne prakse te evidencija

Ugovora o provedbi praktične nastave

2,5

Provedba izbora tema i organizacija završnog ispita učenica

kozmetičkog smjera

0,5

Page 95: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ŠKOLSKA GODINA

94

Aktiv kozmetike - voditeljstvo 1

3. POSLOVI VODITELJA – izvan Škole

Obilazak i kontaktiranje kozmetičkih salona radi praćenja

učenica na praktičnoj nastavi

6

Suradnja sa Sekcijom kozmetičara

pri Udruženju obrtnika grada Zagreba

0,5

Prezentacija smjera u javnosti (sajmovi, predavanja) 1

Praćenje stručne literature, predavanja i sajmova 3

4. Voditelj međužupanijaskog stručnog vijeća svih županija za

strukovno područje usluge - kozmetičari

1

UKUPNO

40

Voditeljica :

Vesna Šercar,dipl.ing.

PLAN RADA

STRUČNOGA VIJEĆA KOZMETIKE

ČLANOVI ZAMJENE

1 DEBARTOLI, RENATA

2 GRABIĆ, LIDIJA

3 JAZBEC, VIOLETA

4 KOLETIĆ, ANA

5 KUTNJAK, ERNA

Page 96: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ŠKOLSKA GODINA

95

6 LOPAC, JELENA

7 NIČOTA, IRENA

8 ŠABIĆ, DANICA

9 ŠERCAR, VESNA

MJESEC SADRŽAJ RADA NOSITELJ

AKTIVNOSTI

IX. Sastanak Stručnog vijeća s temom : školski kurikulum, elementi

ocjenjivanja i kriteriji kod zaključivanja ocjene, novi pedagoški

zahtjevi, usklađivanje metoda rada u nastavi istoga predmeta u

istom razrednom odjeljenju

Plan rada Stručnoga vijeća za školsku godinu 2016./2017.

Izmjene i dopune posebnog stručnog dijela nastavnog programa

kozmetičar – korigiranje novih operativnih programa

Individualni plan i program stručnog i pedagoškog

usavršavanja

Izbor literature za profesore

ASOO - stručni skup za voditelje županijskih stručnih vijeća

Stručni skupovi – prema Katalogu stručnih skupova

Ministarstva prosvjete i športa i Agencije za strukovno

obrazovanje i obrazovanje odraslih.

Sajam zdravog življenja, Zagrebački velesajam

Stručno vijeće

Šercar

Stručno vijeće

Stručno vijeće

Stručno vijeće

Šercar

Page 97: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ŠKOLSKA GODINA

96

(29.9. – 2.10.2016.)

Stručno vijeće

X. 23. međunarodni kongres i sajam kozmetike

„Dodir Pariza“ Beograd

(8. i 9. X.2016.)

BEAUTY FORUM MUNICH međunarodni sajam kozmetike

(22. i 23. X.2016.)

Završni ispit – izbor tema

Lopac, Koletić

Jazbec, Šercar

Stručno vijeće

XI. INTERLIBER, međunarodni sajam knjiga i učila, Zagreb

(8. – 13..XI.2016.)

Stručno vijeće

XII. Završni ispit – promjene i poboljšanja u radu s učenicama

temeljem iskustava iz prošle školske godine

Stručno vijeće

I. Izbor i priprema učenica za natjecanje u make-up-u na

Cosmetic News Opatija

Koletić, Lopac

Šercar

II. Novi program / edukacije

Stručno vijeće

III. 18. međunarodni sajam kozmetike, Zagreb

DANI LJEPOTE I FITNESSA,

( III.2017.)

Lopac, Koletić,

Šercar, Jazbec

Page 98: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ŠKOLSKA GODINA

97

nastup na izlagačkom mjestu Škole

COSMOPROF BOLOGNA, internacionalni sajam frizera i

kozmetičara

(16. – 20.III.2017.)

IV. COSMETIC NEWS, međunarodni sajam kozmetike, Opatija

natjecanje u make-up-u

(IV.2017.)

22. 4. DAN ŠKOLE – priprema za sudjelovanje i

predstavljanje smjera i zanimanja kozmetičar

Koletić, Lopac,

Šercar

Stručno vijeće

V. DOJDI 8-MAŠ - prezentacija Škole i kozmetičkog smjera,

Zagreb

Zrinjevac

Otvoreni dani Škole – prezentacija naše

škole učenicima osnovnih škola

Lopac, Šercar

Stručno vijeće

VI.

Tekući poslovi na kraju nastavne godine

Stručno vijeće

VII.

Tekući poslovi na kraju nastavne godine

Stručno vijeće

VIII.

Planiranje za iduću školsku godinu

Stručno vijeće

Voditeljica Stručnoga vijeća kozmetike:

Vesna Šercar,dipl.ing.

Page 99: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ŠKOLSKA GODINA

98

PROGRAM RADA

VODITELJICE ŠKOLSKE ŠPORTSKE DVORANE

NASTAVA - 11 sati

Priprema nastave – 4 sata

I. OPĆI POSLOVI

1.1. Izrada prijedloga i definiranje plana i programa rada ŠŠD-a

1.2. Utvrđivanje cijene po satu korištenja

1.3. Podnošenje izvještaja organima škole o radu ŠŠD-a

1.4. Podnošenje tjednog izvještaja ravnatelju škole

1.5. Praćenje i kontrola podmirenja dugovanja vanjskih korisnika prema školi

1.6. Vođenje korespondencije koja se odnosi na dvoranu

II. ORGANIZACIJSKI POSLOVI – 7 sati 2.1. Utvrđivanje i usklađivanje satnice korištenja ŠŠD-a između redovne nastave TZK

i vanjskih korisnika

2.2. Na temelju predloženih molbi vanjskih korisnika dodjela termina i poslovi vezani uz

potpisivanje Ugovora o korištenju prostora

2.3. Ugovaranje termina koji ne ulaze u ugovorni raspored korištenja (aktivnosti koje se odvijaju

u prostorima ŠŠD-a subotom, nedjeljom i praznicima)

2.4. Organizacija priredbi u prostorima ŠŠD-a (koncerti, Dan maturanata i slično).

III. POSLOVI VEZANI UZ ODRŽAVANJE OBJEKTA – 8 sati

3.1. Organizacija i realizacija generalnog čišćenja i remonta kompletnog objekta

(2 puta godišnje)

3.2. Poslovi vezani uz termine održavanja i čišćenja objekta

3.2.1. Svakodnevni pregled poslova ŠŠD-a

3.2.2. Nabavka sredstava potrebnih za održavanje objekta

3.2.3. Nabavka rezervnih dijelova

3.3. Organizacija rada službe održavanja i čišćenja

IV. POSLOVI VEZANI UZ STRUKU TE UZ NASTAVU TZK – 10 sati

4.1. Sudjelovanje u radu stručnog vijeća TZK

4.2. Održavanje kontakata sa Zagrebačkim športskim savezom i savezima

klubova korisnika

4.3. Izdavanje usmenih i pismenih upustava za rad, nadzor te konzultacije s nastavnicima TZK, s

voditeljima grupa vanjskih korisnika te s ostalim osobama koje rade s grupama u dvorani

4.4. Stručno usavršavanje (seminari, simpoziji, predavanja, stručna vijeća, praćenje stručne

literature…)

4.5. Predlaganje mjera i metoda za unapređivanje nastave TZK te ostalih oblika tjelesne kulture i

športa

4.6. Poslovi vezani uz rad Školskog športskog kluba (treninzi, natjecanja, sastanci)

Ukupno: 40 sati

Voditeljica ŠŠD: Vedrana Vukmir, prof.

Page 100: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ŠKOLSKA GODINA

99

PROGRAM RADA SATNIČARA

SATI

Redovna nastava (9 sati) i poslovi vezani uz nastavu 15

- izrada rasporeda sati nastave za redovne učenike

- usklađivanje rasporeda sati nastave s raspodjelom sati u pojedinim

stručnim aktivima

- usklađivanje satnice prema rasporedu djelatnika koji zamjenjuju

nastavnike na bolovanju

- izmjene rasporeda u školi

- izrada rasporeda popravnih ispita za učenike

- izrada rasporeda obrane završnih radova za učenike

- izrada statistike iz rasporeda sati nastave

- obavljanje drugih poslova u svezi s satnicom

- usko suradnja s razvojnom pedagoškom službom

- ostali poslovi po nalogu ravnatelja škole 25

UKUPNO : 40

Satničar : Irena Ognjenović, dipl. ing.

Page 101: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ŠKOLSKA GODINA

100

Program rada ispitnog koordinatora državne mature

Državna matura je obvezni završni pismeni ispit koji učenici gimnazija polažu na kraju svog

srednjoškolskog obrazovanja. Cilj državne mature je provjera i vrednovanje postignutih znanja,

vještina i sposobnosti učenika koje su stekli tijekom obrazovanja u osnovnoj i srednjoj školi prema

propisanim nastavnim planovima i programima.

Na temelju rezultata državne mature, objektivno i nepristrano se ocjenjuje znanje svakog

pojedinog učenika te se tako dobiva usporediva ocjena svih učenika u Republici Hrvatskoj, čime se

omogućava pravedniji pristup nastavku školovanja kao i zapošljavanju.

Poslovi i zadatci ispitnoga koordinatora jesu:

osiguravanje i provjeravanje popisa i prijava učenika za ispite,

raspoređivanje učenika u skupine po ispitnim prostorijama,

zaprimanje, zaštita i pohranjivanje ispitnih materijala,

određivanje i pripremanje prostorija za provođenje ispita,

nadzor provođenja ispita i osiguravanje pravilnosti postupka provedbe ispita,

povrat ispitnih materijala Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje,

informiranje svih učenika o sustavu vanjskoga vrjednovanja i zadatcima i ciljevima

vrjednovanja,

sastajanje s dežurnim nastavnicima, upućivanje istih u njihove dužnosti, obveze i odgovornosti

te predaja potrebnoga materijala,

savjetovanje učenika o odabiru izbornih predmeta državne mature,

informiranje učenika o postupku provođenja ispita te koordiniranje prijavljivanja za ispite na

razini škole,

vođenje brige u školi o provedbi prilagodbe ispita za učenike s teškoćama,

informiranje nastavnika o sustavu, zadatcima i ciljevima vanjskoga vrjednovanja te

savjetovanje i pružanje podrške,

Page 102: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ŠKOLSKA GODINA

101

sudjelovanje na stručnim sastancima koje organizira Centar,

organiziranje tematskih sastanaka na kojima se raspravlja i informira o svim pitanjima i

novostima u svezi s vanjskim vrjednovanjem,

osiguravanje pravovremene dostupnosti informacija i publikacija za nastavnike,

surađivanje s roditeljima u savjetovanju učenika glede odabira izbornih predmeta državne

mature,

unošenje podataka u bazu,

unošenje prijava za ispite u suradnji s učenicima.

Termini gore opisanih aktivnosti aktivnosti će biti određene temeljem kalendara koje donosi

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja. Konzultacije za učenike završnih razreda će se

održavati kontiniurinao tijekom cijele nastavne godine.

U Zagrebu, 03.09.2016.

Vatroslav Popović, dipl. ing.

Plan i program rada ispitnoga povjerenstva i dežurnih nastavnika

Državna matura je obvezni završni pismeni ispit koji učenici gimnazija polažu na kraju svog

srednjoškolskog obrazovanja. Cilj državne mature je provjera i vrednovanje postignutih znanja,

vještina i sposobnosti učenika koje su stekli tijekom obrazovanja u osnovnoj i srednjoj školi prema

propisanim nastavnim planovima i programima.

Na temelju rezultata državne mature, objektivno i nepristrano se ocjenjuje znanje svakog

pojedinog učenika te se tako dobiva usporediva ocjena svih učenika u Republici Hrvatskoj, čime se

omogućava pravedniji pristup nastavku školovanja kao i zapošljavanju.

Pripremne i druge radnje u svezi s organizacijom i provedbom državne mature u školi provodi

školsko ispitno povjerenstvo.

Page 103: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ŠKOLSKA GODINA

102

Školsko ispitno povjerenstvo obavlja slijedeće poslove:

utvrđuje preliminarni popis pristupnika za polaganje ispita na temelju zaprimljenih

predprijava i dostavlja ga Centru,

utvrđuje konačan popis pristupnika koji su ispunili uvjete za polaganje ispita i

dostavlja ga Centru,

odlučuje o opravdanosti naknadne prijave ispita državne mature, promjeni prijavljenih

ispita državne mature i odjavi ispita državne mature,

odlučuje o opravdanosti nepristupanja pristupnika polaganju ispita,

prati provedbu ispita državne mature,

zaprima i rješava prigovore pristupnika u svezi s nepravilnostima provedbe ispita i

prigovore pristupnika na ocjene te utvrđuje opravdanost prigovora i o tome

obavještava Centar u roku od 48 sati,

utvrđuje i ostale poslove nastavnika u provedbi ispita,

obavlja i druge poslove koji proizlaze iz naravi provedbe ispita.

Ispitno povjerenstvo čine:

ravnatelj koji je po položaju predsjednik povjerenstva i

šest članova iz reda nastavničkoga vijeća od kojih je jedan ispitni koordinator.

Zadaće predsjednika ispitnoga povjerenstva jesu:

osiguravanje pravilnosti provedbe ispita državne mature,

osiguravanje materijalnih uvjeta za provedbu,

sazivanje sjednica ispitnoga povjerenstva,

imenovanje dežurnih nastavnika i voditelja ispitnih prostorija na prijedlog ispitnoga

koordinatora,

osiguravanje primjene Pravilnika,

skrb za tajnost ispita državne mature na ispitnome mjestu.

Page 104: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ŠKOLSKA GODINA

103

Poslovi i zadatci ispitnoga koordinatora jesu:

osiguravanje i provjeravanje popisa i prijava učenika za ispite,

raspoređivanje učenika u skupine po ispitnim prostorijama,

zaprimanje, zaštita i pohranjivanje ispitnih materijala,

određivanje i pripremanje prostorija za provođenje ispita,

nadzor provođenja ispita i osiguravanje pravilnosti postupka provedbe ispita,

povrat ispitnih materijala Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje,

informiranje svih učenika o sustavu vanjskoga vrjednovanja i zadatcima i ciljevima

vrjednovanja,

sastajanje s dežurnim nastavnicima, upućivanje istih u njihove dužnosti, obveze i

odgovornosti te predaja potrebnoga materijala,

savjetovanje učenika o odabiru izbornih predmeta državne mature,

informiranje učenika o postupku provođenja ispita te koordiniranje prijavljivanja za

ispite na razini škole,

vođenje brige u školi o provedbi prilagodbe ispita za učenike s teškoćama,

informiranje nastavnika o sustavu, zadatcima i ciljevima vanjskoga vrjednovanja te

savjetovanje i pružanje podrške,

sudjelovanje na stručnim sastancima koje organizira Centar,

organiziranje tematskih sastanaka na kojima se raspravlja i informira o svim pitanjima

i novostima u svezi s vanjskim vrjednovanjem,

osiguravanje pravovremene dostupnosti informacija i publikacija za nastavnike,

surađivanje s roditeljima u savjetovanju učenika glede odabira izbornih predmeta

državne mature,

unošenje podataka u bazu,

unošenje prijava za ispite u suradnji s učenicima.

Tijekom provedbe ispita državne mature, u ispitnim prostorijama moraju biti raspoređeni dežurni

nastavnici. U ispitnoj prostoriji moraju biti najmanje dva dežurna nastavnika od kojih je jedan voditelj

ispitne prostorije.

Page 105: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ŠKOLSKA GODINA

104

Voditelj ispitne prostorije (dežurni nastavnik):

proziva pristupnike koji polažu ispit u toj prostoriji,

provjerava identitet prozvanoga pristupnika (prema Obrascu o pristupanju i ponašanju

pristupnika),

upisuje u Obrazac dolazak pristupnika te ga usmjerava na njegovo mjesto,

čita upute za provedbu svakoga pojedinog ispita,

uručuje ispitni materijal pristupnicima,

provjerava ispravnost ispitnoga materijala,

obavještava ispitnoga koordinatora u slučajevima kada uoči neispravnost ispitnoga

materijala i isti zamjenjuje ispravnim,

u slučaju neispravnoga zvučnoga zapisa ili uređaja za reprodukciju zvuka prekida

ispit, osigurava da pristupnici ne napuste ispitnu prostoriju i u najkraćem roku

zamjenjuje neispravan uređaj ili zapis,

po završetku ispita preuzima ispitni materijal, provjerava je li sav ispitni materijal

uložen u omotnicu za povrat ispitnoga materijala i označen identifikacijskom

oznakom,

ispitni materijal iz ispitne prostorije i izvješće o provedbi ispita predaje ispitnome

koordinatoru.

U Zagrebu, 03.09.2016.

Page 106: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ŠKOLSKA GODINA

105

PROGRAM RADA

TAJNICE ŠKOLE

TJEDNI

BR. SATI

GODIŠNJI

BR. SATI

PRAVNI I NORMATIVNI POSLOVI

- praćenje i primjena zakona i drugih pravnih poslova 4 168

- izrada nacrta i prijedloga normativnih akata 3 126

- verifikacija programa i registracija škole 1 58

- pisanje zapisnika sa sjednica Školskog odbora,

povjerenstava i sl.

2 85

- pripremanje odluka i zaključaka sa sjednica Školskog

odbora i povjerenstava te rješavanje podnesaka i druge

službene pošte

4 168

- izrađivanje odluka i rješenja u svezi sa zahtjevima

učenika i roditelja učenika

3 126

- radi sa strankama,surađuje s tijelima upravljanja i

radnim tijelima škole, nadležnim ministarstvima,

uredima državne uprave, jedinicama lokalne i područne

samouprave i Gradskim uredom za obrazovanje kulturu

i sport Grada Zagreba

- sudjelovanje u izradi Godišnjeg plana i programa Škole

1

42

KADROVSKI POSLOVI

- izrada prijava potreba za djelatnicima na Zavodu za

zapošljavanje i obavljanje poslova oglašivanja

1 42

- izrada ugovora o radu, odluka, rješenja i sl. za sve

djelatnike škole

3 126

- prijava i odjava djelatnika na Mirovinskom i

Zdravstvenom osiguranju

3 126

- vođenje Registra javnih službenika 3 120

- vođenje dosjea djelatnika i evidencije u E-matici 2 100

ORGANIZACIJSKI POSLOVI

- organizacija rada administrativno-tehničke službe 3 126

- koordinacija rada s ostalim službama 2 84

- obavljanje drugih poslova po zaduženju ravnatelja 5 279

UKUPNO 40 1776

Tajnica:

Marija Marinović, dipl. iur.

Page 107: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ŠKOLSKA GODINA

106

ZAVRŠNE ODREDBE

Godišnji plan i program rada Škole za 2016./17. školsku godinu donio je Školski

odbor na svojoj sjednici od 29. rujna 2016. godine.

Kl. oznaka : 602-03/16-04/995

Ur. broj : 251-92-16- 1251

U Zagrebu 29. rujna 2016. godine

Predsjednica Školskog odbora:

Zdenka Burda, prof.

Godišnji plan i program objavljen na oglasnoj ploči

30. rujna 2016., a stupio je na

snagu 8. listopada 2016. godine.

Ravnatelj:

Zlatko Stić, dipl. ing.

Prilozi:

1. Rješenja o tjednom zaduženju nastavnika i ostalih djelatnika

2. Programi rada razrednih zajednica

3. Individualni programi stručnog usavršavanja djelatnika