godišnji plan škole

of 39 /39
1 REPUBLIKA HRVATSKA OSNOVNA ŠKOLA I. G. KOVAČIĆA V I N K O V C I PLAN RADA OSNOVNE ŠKOLE I. G. KOVAČIĆA U ŠKOLSKOJ GODINI 2011./12. U Vinkovcima, 30.rujna 2011.god.

Author: elektro-sale

Post on 07-Mar-2016

233 views

Category:

Documents


2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

plan skole

TRANSCRIPT

 • 1

  REPUBLIKA HRVATSKA

  OSNOVNA KOLA I. G. KOVAIA

  V I N K O V C I

  PLAN RADA

  OSNOVNE KOLE I. G. KOVAIA U KOLSKOJ GODINI 2011./12.

  U Vinkovcima, 30.rujna 2011.god.

 • 2

  OSNOVNI PODACI O OSNOVNOJ KOLI

  Naziv kole: O Ivana Gorana Kovaia Adresa kole: Hrv. rtava 11, Vinkovci

  upanija: Vukovarsko- srijemska

  Telefonski broj: 032/332 390

  Broj telefaksa: 032/337 027

  Internetska pota: [email protected]

  Internetska adresa: osigkovacica- vk.skole.hr

  ifra kole: 16-088-003

  OIB: 12033164180

  Upis u sudski registar (broj i datum): Tt 95/ 159-3 26. 09. 1995.

  kola vjebaonica za: /

  Ravnatelj kole: Kreimir Marijanovi,prof

  Zamjenik ravnatelja: Nada Vuini

  Voditelj smjene: Deurni uitelj

  Voditelj podrune kole: /

  Broj uenika: 433

  Broj uenika u razrednoj nastavi: 199

  Broj uenika u predmetnoj nastavi: 234

  Broj uenika s tekoama u razvoju: 24

  Broj uenika u produenom boravku: /

  Broj uenika putnika: 78

  Ukupan broj razrednih odjela: 21

  Broj razrednih odjela u matinoj koli: 21

  Broj razrednih odjela u podrunoj koli: /

  Broj razrednih odjela u RN-a: 10

  Broj razrednih odjela u PN-a: 11

  Broj smjena: 2

  Poetak i zavretak svake smjene: 8, 00 do 13,05; 13,15 do 18,20

  Broj radnika: 49

  Broj uitelja predmetne nastave: 24

  Broj uitelja razredne nastave: 10

  Broj uitelja u produenom boravku: /

  Broj strunih suradnika: 3

  Broj nestrunih uitelja:

  Broj pripravnika: 1

  Broj mentora i savjetnika: 1 Broj voditelja SV-a:

  Broj raunala u koli: 33

  Broj specijaliziranih uionica: 1

  Broj portskih dvorana: 2

  Broj portskih igralita: 3

  kolska knjinica:

  kolska kuhinja:

 • 3

  GODINJI PLAN RADA ZA 2011./2012. KOLSKU GODINU

  1. PODACI O UVJETIMA RADA

  1.1. P o d a c i o u p i s n o m p o d r u j u

  Nau kolu pohaaju uglavnom uenici iz naselja Mala Bosna i Radiev blok .

  Broj uenika ove kolske godine neto je manji od prologodinjeg.

  Socijalna struktura roditelja vrlo je slaba jer je rije o tipino radnikom dijelu

  grada, mnogi roditelji ne rade ili su na ekanju, a mnogi su i korisnici razliitih oblika

  socijalnih davanja. Sve to odraava se i prilikom nabave kolske opreme i pribora za

  rad u koli.

  kolsko podruje prilino je raspreno, pa tako pojedini uenici imaju

  udaljenost do kole veu od tri kilometra (posebno uenici s podruja Nova brana).

  1.2. Unutranji kolski prostor

  Uenici od prvog do etvrtog razreda pohaaju nastavu u uionicama na katu

  kole u 6 uionica. Iste su za poetak nastave oliene.U svim uionicama obruen je i

  lakiran parket i nabavljeni novi ormari za uitelje. Uenici od petog do osmog razreda

  pohaaju nastavu u tri uionice u prizemlju, te tri uionice u suterenu kole. Sati

  tjelesne i zdravstvene kulture odravaju se u portskoj dvorani. Ona je zajednika sa

  susjednom kolom Josipa Kozarca. Ista ima pripadajue kabinete za uitelje,

  svlaionice i sanitarne vorove s tuevima.

  Uskoro bi trebala zapoeti adaptacija tavanskog prostora kole, te dogradnja i

  preinaka postojeeg prostora. Time emo dobiti uvjete za prelazak na jednosmjenski

  rad. Istim ureenjem nabavit e se i potrebit namjetaj za uionice, praktikume i

  kabinete.

  NAZIV PROSTORA (klasina uionica, kabinet,

  knjinica,dvorana)

  Uionice Kabineti Oznaka stanja opremljenosti

  Broj Veliina Broj Veliina Opa

  opremljenost

  Didaktika

  opremljenost

  RAZREDNA NASTAVA 6 468 2

  1. i 2. razred 3 231 2

  3. i 4. razred 3 237 2

  PREDMETNA NASTAVA 6 462 2

  Kemija i fizika 1 77 1 30 2

  Informatika 1 42 3

  Izborna nastava-strani jezik 2 52 2

  OSTALO 7 70

  Dvorana za TZK 1 1800 3

  Mala dvorana-vienamjenska 1 77 2

  Knjinica 1 25 3

  Zbornica mala i velika 2 70 2

  Uredi 4 85 3

  UKUPNO 25 3152 8 100

 • 4

  1.3. kolski okoli

  Vanjski prostor kole uvelike je smanjen jer je izgradnja nove kolske

  portske dvorane za nau i susjednu kolu prepolovila zajednike portske vanjske

  terene. Zelene povrine ispred kole ureene su zelenilom, ukrasnim biljem, ruama,

  ptujama, empresima, kanadskim borovima, brezama i divljim lovorom, te lipama.

  Naziv povrine Veliina u m2 Ocjena stanja

  portsko igralite 1000 Zadovoljavajue

  Zelena povrine ispred kole 120 Dobro

  1.4. Nastavna sredstva i pomagala

  NASTAVNA SREDSTVA I

  POMAGALA

  STANJE STANDARD

  AUDIOOPREMA

  TV aparati 1 2

  Radio aparati sa CD-om 2 2

  INFORMATIKA OPREMA

  PC 3 3

  Pisai 3 3

  OSTALO

  Video kamera 2 1

  Digitalni foto-aparat 2 1

  Fotokopirni aparati 3 2

  Grafoskopi 3 2

  LCD -projektori 3 3

  Prijenosna raunala 3 2

  Oznaka stanja opremljenosti: do 50%...1, 51-70% ..2, 71-100% .. 3

  1.4.1. Knjini fond kole

  KNJINI FOND STANJE STANDARD

  Lektirni naslovi (I.-IV.r.) 2

  Lektirni naslovi (V.-VIII.r) 2

  Knjievna djela 2

  Struna literatura za uitelje 2

  Ostalo 1

  UKUPNO:

  Oznaka stanja opremljenosti: do 50%...1, 51-70% ..2, 71-100% .

 • 5

  1.5. Plan obnove, adaptacije, dogradnje i izgradnje novog prostora

  Nakon izgradnje kolske portske dvorane, asfaltirano je kolsko igralite

  zajedniko sa susjednom kolom. Osim toga u planu je rekonstrukcija i dogradnja

  uionikog prostora adaptacijom tavana, te dogradnja i prenamjena postojeeg

  prostora. Tako bi se moda ve za iduu kolsku godinu stvorili uvjeti za rad u jednoj

  smjeni s mogunosti stvaranja uvjeta za produeni boravak.

  Izrada potrebite dokumentacije ve je u poodmakloj fazi, a isto je i u

  zatvaranju financijske konstrukcije.

  to se preureuje ili obnavlja Veliina u m2 Za koju namjenu

  Tavanski prostor kole 490 Uioniki i kabinetski

  prostor za uenike

  2. PODACI O IZVRITELJIMA POSLOVA I NJIHOVIM RADNIM

  ZADUENJIMA U 2011./12. KOLSKOJ GODINI

  2.1. Podaci o odgojno-obrazovnim radnicima

  2.1.1. P o d a c i o u i t e l j i m a r a z r e d n e n a s t a v e

  Rbr. Ime i prezime God.

  roenja

  Zvanje Stupanj

  strune

  spreme

  Mentor -

  savjetnik

  Godine

  staa

  1. Palmina Vulin 1982. Dipl. uit VII 5

  2. Lidija Juri 1972. Dipl.uit. VII 17

  3. Suzana Budak 1968. RN VI 17

  4. Katica arevi 1969. Dipl.uit. VII 18

  5. Anita Luki 1980. Dipl.uit. VII 3

  6. Hedviga Lonar 1954. RN VI 36

  7. Darija imuni 1967. RN VI 16

  8 Hermina Bilandija 1975. Dipl.uit. VII 12

  9. Dubravka Despot 1961. RN VI Mentor 23

  10. Branka Gale 1977. Dipl.uit. VII 10

 • 6

  2.1.2. P o d a c i o u i t e l j i m a p r e d m e t n e n a s t a v e

  Rbr. Ime i prezime God.

  roenja

  Zvanje Stupanj

  strune

  spreme

  Mentor-

  savjetnik

  Godine

  staa

  1. Mirna Pavi 1977. Hrv. jez. VII 12

  2. Marcela Tunji 1982. Matem. VII 5

  3. Tomislav Hrenjak 1980. GK VII 6

  4. Blaenka Musa 1970. Matem. VII 14

  5. Gabrijela Biani 1983. Biol-kem. VII 4

  6. Slavica Vulin 1955. Engl VI 32

  7. Nada Vuini 1947. Fiz.-teh. VI 42

  8. Marija Savi 1949. Zemlj.pov. VI 38

  9. Vita Ceranevi 1949. Likov.kul. VI 41

  10. Mirjana Luci 1950. Biol.kem. VI 37

  11. Marija Vukovi 1951. Mat. fiz. VI 39

  12. Mario Lovri 1985. TZK VII 0

  13. urica Dui 1947. Pov.zem. VI 42

  14. Vesna Cvrkovi 1956. Hrv.jez. VII 28

  15. Biljana Bani 1974. Hrv.jez. VII 13

  16. Matija Periki 1949. Njem. VI 41

  17. Maja eke 1986. Engl VII 1

  18. Saa Egi 1964. Tehn. VII mentor 24

  19. Ivan Gopi 1953. TZK VI 29

  20. Davor Karaula 1982. Fiz.-Polit. VII 3

  21. Nevenka Ilii 1973. Vjeronauk VII 13

  22. Anita Bai 1964. Vjeronauk VII 17

  23. Dinka Mecanovi 1983. Eng.-pov. VII 1

  Ana Radilj*

  1976. Eng-njem. VII VSS

  *Djelatnica na rodiljnom dopustu

  2.1.3. P o d a c i o r a v n a t e l j u i s t r u n i m

  s u r a d n i c i m a

  R

  br.

  Ime i prezime Godina

  roenja

  Zvanje Stupanj

  stru.spr

  Radno

  mjesto

  Mentor/

  Savjetn.

  God

  sta.

  1. Kreimir Marijanovi 1962. Prof. VII Ravnatelj 20

  2. Marko Ceranevi 1949. Prof. VII Pedagog 40

  3. Maa Peec 1975. Prof. VII Defektolog 11

  4. Zora Rali 1947. Nast. VI Knjiniar 40

 • 7

  2.1.4. Podaci o odgojno-obrazovnim djelatnicima-pripravnicima

  R

  br.

  Ime i prezime Godi

  na

  roe

  nja

  Zvanje Stupanj

  stru.spr

  .

  Radno

  mjesto

  Mentor/

  savjetnik

  God

  sta

  1. Maja eke 1986. Mag.engl.

  j.knj.i ped.

  VII U. Engl.

  jezika

  1

  2.2. Podaci o ostalim djelatnicima kole

  Rb

  r.

  Ime i prezime Godina

  roenja

  Zvanje Stupanj

  stru.spr.

  Radno

  mjesto

  Mentor/

  savjetnik

  God

  sta

  1. Renata Stoko* 1977. Dipl.iur VII Tajnik 12

  2. Katica Prgomet 1956 Ecc. IV Raunov. 34

  3. Milan Bira 1948. Majstor IV Majstor

  kole

  33

  4. Gordana Jovkovi 1968. Radnica NKV Sprema. 8

  5. Zlatica Marekovi 1963. Radnica NKV Sprema. 5

  6. Mladenka Berti 1969. Radnica PKV Sprema. 23

  7. Anka Mili 1962. Radnica NKV Sprema. 13

  *Renata Stoko, djelatnica na rodiljnom dopustu

 • 2.3. Tjedna i godinja zaduenja odgojno obrazovnih djelatnika

  2.3.1. Tjedna i godinja zaduenja uitelja razredne nastave

  Zaduenja u satima neposrednog rada s uenicima tjedno.

  Zaduenja treba biti u skladu s Zakonom. Potrebno je komentirati nestruno zastupljenu nastavu (ako je u koli ima) i druge probleme koji utjeu na organizaciju i

  kvalitetu odgojno obrazovnog programa.

  Redni

  broj Ime i prezime uitelja Razred

  Redovna

  nastava

  Rad

  razrednika

  Dopunska

  nastava

  Dodatna

  nastava INA Ukupno

  neposred. rad

  Ostali

  poslovi

  UKUPNO

  Tjedno Godinje

  1. Darija imuni 1.a 16 2 2 1 21 19 40

  2. Hermina Bilandija 1.b 16 2 2 1 21 21 42

  3. Dubravka Despot 2.a 16 2 2 1 21 19 40

  4. Branka Gale 2.b 16 2 2 1 21 19 40

  5. Palmina Vulin 3.a 16 2 2 1 21 21 40

  6. Lidija Juri 3.b 16 2 2 1 21 19 40

  7. Suzana Budak 3.c 15 2 1 1 19 21 42

  8. Katica arevi 4.a 16 2 1 1 1 21 19 40

  9. Anita Luki 4.b 15 2 1 1 2 21 19 40

  10. Hedviga Lonar 4.c 16 2 1 1 1 21 19 40

 • 9

  2.3.2. Tjedna i godinja zaduenja uitelja predmetne nastave

  Red.

  broj Ime i prezime uitelja

  Predmet

  koji

  predaje

  Razrednik Predaje u razredima

  Redovna

  nastava

  Izborna

  nastava

  Ostali

  poslovi

  Dop. Dod. INA Ukupno

  nepo. rad

  Posebni

  poslovi

  UKUPNO

  5. 6. 7. 8. Tjedno Godinje

  1. Mirna Pavi Hrvatski 8.c b abc 17 18 1 1 1 22 40

  2. Marcela Tunji Matematika c b 8 9 2 1 11 20

  3. Tomislav Hrenjak Glazbena

  kultura

  abc ab abc abc 11 +3

  (zbor)

  11 14 25

  4. Blaenka Musa Matematika 6.a a abc 16 18 2 2 22 40

  5.

  Gabrijela Biani Priroda

  Biologija

  Kemija

  7.b

  abc

  abc

  abc

  16,5

  17

  1

  1,5

  CK

  2

  23

  40

  6. Slavica Vulin Engleski

  jezik; 1.a

  7.c b abc 14 6 17 1 23 40

  7.

  Nada Vuini Fizika

  Tehnika

  kultura

  Informatika

  bc

  abc

  abc

  14

  4

  18

  2

  2

  4.r.inf.

  22

  40

  8. Marija Savi Geografija abc ab abc abc 20,5

  16

  1,5 2 geog. 24

  40

  9. Vita Ceranevi Likovna

  kultura

  8.a

  3c;4.b

  abc ab abc abc 13

  +4(bonus)

  18 22 3 estet.

  ure.

  36+4

  10.

  Mirjana Luci Priroda

  Biologija

  Kemija

  6.b

  ab

  abc

  abc

  16

  19

  1

  2

  23

  2 zatita

  na radu

  40

  11. Marija Vukovi Matematika 5.b ab abc 20 17 1 23 40

  12. Ivan Gopi TZK ac ab abc abc 20 16 2+2k 24 40

  13. urica Dui Povijest abc a abc abc 20 18 2(nap) 22 40

  14. Vesna Cvrkovi Hrvatski 7.a b abc 17 18 1 1 1 22 40

  15. Biljana Bani Hrvatski 5.a ac a 15 18 2 1 2(nov) 22 40

  16. Matija Periki Njemaki

  1.b;2.b;4.b;

  ac 12 10 17 1 23 40

  17. Maja eke Engleski

  4ac

  ab abc 19 17 1 2 1 23 40

  18. Saa Egi Tehnika

  kultura

  6abc

  3

  10

  17 Globe

  2

  2 4. r. inf

  22 4 satniar 1 odrav.

  40

 • 10

  Informatika ab ab a

  19. Mario Lovri TZK b abc 8 4 1 9 13

  20.

  Davor Karaula Tehnika

  kultura

  Informatika

  8.b a ab

  ab

  c

  abc

  b

  6

  2 prom.

  8

  18 2

  4.a r.inf.

  22 2

  odr.soft.

  40

  21. Nevenka Ilii Vjeronauk

  1ab;3.abc

  5.c abc abc 22 16 24 40

  22. Anita Bai Vjeronauk

  2ab,4.abc

  ab abc 20 18 2 22 40

  24.

  Dinka Mecanovi Engleski

  1.a;2abc

  Povijest

  b

  10

  9

  11

  1 nast.u

  kui

  20

 • 11

  2.3.3.Tjedna i godinja zaduenja ravnatelja i strunih suradnika kole

  Red.

  broj

  Ime i prezime

  djelatnika

  Struka Radno

  mjesto

  Radno

  vrijeme

  (od do)

  Rad sa

  strankama

  (od-do)

  Broj

  sati

  tjedno

  B roj sati

  godinjeg

  zaduenja

  1. Kreimir Marijanovi TK Ravn. 7-15 40

  2. Marko Ceranevi Pedag. Pedag. 7,30-13,30 40

  3. Maa Peec Defek. Defekt. 7,30-12,30 40

  4. Zora Rali Hrv. jez. Knji. 8-13 13-18 (U i )

  40

  2.3.4. Tjedna i godinja zaduenja ostalih djelatnika kole

  Red.

  broj

  Ime i prezime

  djelatnika

  Struka Radno mjesto Radno

  vrijeme

  (od- do)

  Broj sati

  tjedno

  Broj sati

  godinjeg

  zaduenja

  1. Renata Stoko Pravo Tajnik 7-15 40

  2. Katica Prgomet Ecc. Raunovoa 7-15 40

  3. Milan Bira Majstor/loa 6-14 40

  4. Zlatica Marekovi Spremaica 6-14 40

  5. Gordana Jovkovi Spremaica 6-14 40

  6. Anka Mili Spremaica 13-21 40

  7. Mladenka Berti Spremaica 13-21 40

  8. Josipa Varga Spremaica 6-14 40

  Radno vrijeme majstora/loaa tijekom sezone grijanja je dvokratno; dok se

  spremaice rotiraju u turnusima.

  3.PODACI O ORGANIZACIJI RADA

  3.1. Organizacija smjena

  Nastava se organizira u dvije smjene. Jednu smjenu ine uenici parnih

  razreda (drugi,etvrti, esti i osmi razredi), a drugu uenici neparnih razreda

  (prvi, trei peti i sedmi razredi).

  Nastava u prvoj smjeni poinje u 8,00 sati, a esti sat zavrava u 13,05. Druga smjena

  ima nastavu od 13,15 do 18,20 sati. Smjene se izmjenjuju svakog tjedna.

  Nastavni sat traje 45 minuta. Veliki odmor je poslije drugog nastavnog sata u

  trajanju od 15 minuta. Ostali odmori poslije svakog sata traju po 5 minuta.

 • 12

  3.2. RASPORED DEURSTVA UITELJA

  Ponedjeljak Utorak Srijeda etvrtak Petak

  NEPARNA

  SMJENA

  Saa Egi/

  Vita Ceranevi

  Marcela Tunji

  Palmina Vulin

  Marija Vukovi

  Gabrijela Biani

  Suzana Budak

  Biljana Bani

  Mario Lovri

  Lidija Juri

  urica Dui Slavica Vulin

  Darija

  imuni

  Vesna

  Cvrkovi

  Nevenka Ilii

  Hermina

  Bilandija

  PARNA

  SMJENA

  Vita Ceranevi/ Davor Karaula

  Blaenka Musa Anita Luki

  Nada Vuini

  T. Hrenjak

  Branka Gale

  Matija Periki

  Mirna Pavi Dubravka Despot

  Marija Savi

  Maja eke

  Katica

  arevi

  Mirjana Luci

  Anita Bai

  Hedviga

  Lonar

  3.3. Godinji kalendar rada kole

  I. polugodite

  od 5.9.2011.

  do 23.12.2011. god

  Mj.

  Broj dana Blagdani i

  neradni dani

  Dan kole,opine,grada,

  upe,kolske priredbe

  Radnih Nastavnih

  IX. 19 19 1 Otvorenje Vinkov. jeseni

  X. 20 20 1

  XI. 21 21 1

  XII. 17 17 1 UKUPNO:I. polugodite 77 77 4 Zimski odmor uenika

  od 27.12 2011. do 13.1.2012.

  II. polugodite

  od 16.1.2012.

  do 15.6.2012. god

  I. 12 12 1

  II. 21 21

  III. 22 22

  IV. 14 14 Proljetni odmor uenika Od 2.4. 20112. do 6.4.2012

  V. 22 22 1

  VI. 9 9 2

  VII. Ljetni odmor uenika od 18.6. 2012. do 31.8.2012.

  VIII. 2 UKUPNO:II. polugodite 100 100 6

  U K U P N O 177 77 10

  BLAGDANI REPUBLIKE HRVATSKE

  - 8.10. .... Dan neovisnosti

  - 1.11. Svi Sveti

  -25.12. ... Boini blagdan

  -26.12. .... Boini blagdan

  -1.1. ........ Nova godina

  -8.4. .. Uskrs

  -1.5. ........ Meunarodni praznik rada

  -7.6. ........ Tijelovo

  -22.6....... Dan antifaistike borbe

  -25. 6. Dan dravnosti

  -5.8. ....... Dan domovinske zahvalnosti

  15.8. ...... Velika Gospa

 • 13

  3.4. Podaci o broju uenika i razrednih odjela

  Razr. U. Odj. Djevoj. Ponav. U.s

  rje.

  Prehr. Put.

  3-5

  km

  Put.

  6-10

  km

  Ime i prezime

  razrednika

  1.a 25 10 Darija imuni

  1.b 24 11 Hermina Bilandija

  Ukupno 49 2 21

  2.a 26 11 1 Dubravka Despot

  2.b 23 11 1 Branka Gale

  Ukupno 49 2 22 2

  3.a 16 9 1 Palmina Vulin

  3.b 16 7 1 Lidija Juri

  3.c 16 9 1 Suzana Budak

  Ukupno 48 3 25 3

  4.a 16 7 1 Katica arevi

  4.b 21 7 1 Anita Luki

  4.c 16 5 1 Hedviga Lonar

  Ukupno 53 3 19 3

  Ukupno

  I-IV 199 10 87 8

  5.a 18 7 2 Biljana Bani

  5.b 21 10 Marija Vukovi

  5.c 14 6 2 Nevenka Ilii Ukupno 53 3 23 4

  6.a 21 12 Blaenka Musa

  6.b 16 7 1 Mirjana Luci Ukupno 37 2 19 1

  7.a 25 11 Vesna Cvrkovi

  7.b 24 12 1 Gabrijela Biani

  7.c 26 14 1 Slavica Vulin Ukupno 75 3 37 2

  8.a 24 11 3 Vita Ceranevi

  8.b 21 10 3 Davor Karaula

  8.c 24 8 3 Mirna Pavi Ukupno 69 3 29 9 UKUPNO

  V - VIII 234 11 108 16

  UKUPNO

  I - VIII 433 21 195 24

 • 14

  3. 4.1. Primjereni oblik kolovanja po razredima i oblicima rada

  Rjeenjem odreen oblik

  rada

  Broj uenika s primjerenim oblikom kolovanja po razredima

  I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. UKUPNO

  Model individualizacije 1 1 2

  Prilagoeni program 2 2 2 4 1 2 9 22

  Posebni program

  3.4.2. Nastava u kui

  U ovoj kolskoj godini organizirat emo nastavu za uenika Stjepana Vojnia

  (4. razred) po prilagoenom programu i slijedeem nastavnom planu:

  -hrvatski jezik ............................ 2,5 sati/tjedno;

  -likovna kultura ......................... 0,5 sati/tjedno;

  -glazbena kultura........................ 0,5 sati tjedno;

  -engleski jezik ........................... 1 sat/tjedno;

  -matematika ............................ 2 sata/tjedno;

  -priroda i drutvo ...................... 1,5 sati/tjedno

  -------------------------------------------------------------

  UKUPNO: 8 sati/tjedno

  Ovakav nastavni plan odobrilo je Ministarstvo znanosti,obrazovanja i porta

  Uprava za predkolski odgoj i osnovno obrazovanje.

  4. TJEDNI I GODINJI BROJ SATI PO RAZREDIMA I OBLICIMA

  ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA

  4.1. Tjedni i godinji broj nastavnih sati za obvezne nastavne predmete

  po razredima

  Nastavni

  predmet

  Tjedni i godinji broj nastavnih sati za obvezne nastavne predmete po razredima

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Ukupno planirano

  T G T G T G T G T G T G T G T G T G

  Hrvatski

  jezik

  5 350 5 525 5 525 5 525 5 350 5 525 4 42 4 420

  Likovna

  kultura

  1 70 1 105 1 105 1 105 1 70 1 105 1 105 1 105

  Glazbena

  kultura

  1 35 1 35 1 35 1 35 1 35 1 35 1 35 1 35

  Engleski 2 70 2 210 2 70 2 70 3 210 3 315 3 315 3 315

 • 15

  Njemaki 2 70 - - 2 140 2 140

  Matematika

  4 280 4 420 4 420 4 140 4 420 4 420 4 420 4 42

  Priroda

  - - - - - - - - 1,5 105 2 210 - - - -

  Biologija

  2 210 2 210

  Kemija

  2 210 2 210

  Fizika

  2 210 2 210

  Priroda i

  drutvo

  2 140 2 210 2 210 3 315

  Povijest

  2 140 2 210 2 210 2 210

  Geografija

  1,5 105 2 210 2 210 2 210

  Tehnika

  kultura

  1 70 1 105 1 105 1 105

  Tjelesna i

  zdr. kultura

  3 210 3 315 2 315 2 210 2 140 2 210 2 210 2 210

  UKUPNO:

  4.2. Tjedni i godinji broj nastavnih sati za ostale oblike odgojno-

  obrazovnog rada

  4.2.1. Tjedni i godinji broj nastavnih sati izborne nastave

  4.2.1.1. Tjedni i godinji broj nastavnih sati izborne nastave vjeronauka

  Vje

  ro

  na

  uk

  Razred Broj

  uenika

  Broj

  grupa Izvritelj programa

  Planirano sati

  T G

  I. 49 2 Nevenka Ilii 4 140

  II. 49 2 Anita Bai 6 140

  III. 48 3 Nevenka Iii 6 210

  IV. 53 3 Anita Bai 6 210 UKUPNO

  I.-IV. 199 10 20 700

  Vje

  ro

  na

  uk

  V. 53 3 Nevenka Ilii 6 210

  VI. 37 2 Anita Bai 4 140

  VII. 75 3 Nevenka Ilii 6 210

  VIII. 69 3 Anita Bai 6 210 UKUPNO

  V.-VIII. 234 11 22 770

  UKUPNO

  I.-VIII. 433 21 42 1470

 • 16

  4.2.1.2. Tjedni i godinji broj nastavnih sati izborne nastave stranog jezika

  E

  ng

  lesk

  i j

  ezik

  Razred Broj

  uenika

  Broj

  grupa Izvritelj programa

  Planirano sati

  T G

  IVb. 11 1 Slavica Vulin 2 70

  Vac. 19 1 Slavica Vulin 2 70

  VI.

  VII.

  VIII. UKUPNO

  IV.-VIII. 30 2 4 140

  NJ

  ema

  ki

  jezik

  IV. 11 1 Matija Periki 2 70

  V. 10 1 Matija Periki 2 70

  VI. 10 1 Matija Periki 2 70

  VII. 18 1 Matija Periki 2 70

  VIII. 19 1 Matija Periki 2 70 UKUPNO

  IV.-VIII. 68 5 10 700

  4.2.1.3. Tjedni i godinji broj nastavnih sati izborne nastave informatike

  Info

  rma

  tik

  a

  Razred Broj

  uenika

  Broj

  grupa Izvritelj programa

  Planirano sati

  T G

  IV.

  V.

  42 2

  1

  Saa Egi

  Nada Vuini

  4

  2

  140

  70

  VI. 28 2 Davor Karaula

  4

  140

  VII.

  18

  35

  1

  2

  Davor Karaula

  Saa Egi

  2

  4

  70

  140

  VIII.

  17

  16

  18

  1

  1

  1

  Davor Karaula

  Saa Egi

  Nada Vuini

  2

  2

  2

  70

  70

  70 UKUPNO

  IV.-VIII. 174 11 22 770

 • 17

  4.2.2. Tjedni i godinji broj nastavnih sati dopunske nastave

  Red.

  broj

  Nastavni predmet Razred

  grupa

  Broj

  uenika

  Planiran broj

  sati

  Ime i prezime uitelja

  izvritelj

  Hrvatski jezik 1.a 5 1 35 Darija imuni

  Hrvatski jezik 1.b 5 1 35 Hermina Bilandija

  Hrvatski jezik 2.a 6 1 35 Dubravka Despot

  Hrvatski jezik 2.b 6 1 35 Branka Gale

  Hrvatski jezik 3.a 6 1 35 Palmina Vulin

  Hrvatski jezik 3.b 6 1 35 Lidija Juri

  Hrvatski jezik 3.c 7 1 35 Suzana Budak

  Hrvatski jezik 4.a 5 1 35 Katica arevi

  Hrvatski jezik 4.b 5 1 35 Anita Luki

  Hrvatski jezik 4.c 5 1 35 Hedviga Lonar

  UKUPNO I. IV. razr. 56 10 350

  Matematika 1.a 5 1 35 Darija imuni

  Matematika 1.b 5 1 35 Hermina Bilandija

  Matematika 2.a 6 1 35 Dubravka Despot

  Matematika 2.b 6 1 35 Branka Gale

  Matematika 3.a 6 1 35 Palmina Vulin

  Matematika 3.b 6 1 35 Lidija Juri

  Matematika 3.c 7 1 35 Suzana Budak

  Matematika 4.a 5 1 35 Katica arevi

  Matematika 4.b 5 1 35 Anita Luki

  Matematika 4.c 5 1 35 Hedviga Lonar

  UKUPNO I. IV. razr. 56 10 350

  Hrvatski jezik VIII 7 1 35 Mirna Pavi

  Hrvatski jezik V

  VI

  8

  6-7

  1

  1

  35

  35

  Biljana Bani

  Hrvatski jezik VII 9 1 35 Vesna Cvrkovi

  Matematika VI.

  VIII

  3-4

  10

  1

  1

  35

  35

  Blaenka Musa

  Matematika V. i VI 10 2 70 Marcela Tunji

  Engleski jezik VI i

  VIII

  8-9 1 35 Maja eke

  Engleski jezik VII 5 1 35 Slavica Vulin

  Njemaki jezik V 4-5 1 35 Matija Periki

 • 18

  4.2.3. Tjedni i godinji broj nastavnih sati dodatne nastave

  Red.

  Broj

  Nastavni predmet Razred

  grupa

  Broj

  uenika

  Planiran

  broj sati

  Hrvatski jezik VI

  VII

  VIII

  10

  12

  15

  1

  1

  1

  35

  35

  35

  Biljana Bani

  Vesna Cvrkovi

  Mirna Pavi

  Matematika VII./VIII. 15 2 70 Blaenka Musa

  Matematika V/VI 14 1 35 Marcela Tunji

  Zemljopis 1grupa 18 2 70 Marija Savi

  Povijest 1grupa 16 2 70 urica Dui

  Biologija/kemija VII

  VIII

  10

  11

  2

  2

  70

  70

  Gabrijela Biani

  Mirjana Luci

  Fizika VIII 12 2 70 Nada Vuini

  GLOBE 1grupa 17 2 70 Saa Egi

 • 19

  5.PLANOVI RADA RAVNATELJA I STRUNIH SURADNIKA

  5.1.Plan rada ravnatelja

  SADRAJ RADA

  Predvieno

  vrijeme

  ostvarivanja

  Predvieno

  vrijeme u

  satima

  1. POSLOVI PLANIRNJA I PROGRAMIRANJA 1.1. Izrada Godinjeg plana i programa kole 6.do9.

  mj.

  1.2. Izrada plana i programa rada ravnatelja 6.do9.

  mj.

  1.3. Koordinacija u izradi predmetnih kurikuluma 6.do 9.

  mj.

  1.4. Izrada kolskog kurikuluma 6.do9. mj. 1.5. Izrada Razvojnog plana i programa kole 6.do9. mj. 1.6. Planiranje i programiranje rada UV i RV 9.do6. mj. 1.7. Izrada zaduenja uitelja 6.do8. mj. 1.8. Izrada smjernica i pomo uiteljima pri tematskom

  planiranju 9.do6. mj.

  1.9. Planiranje i organizacija kolskih projekata 9.do6. mj. 1.10. Planiranje i organizacija strunog usavravanja 9.do6. mj. 1.11. Planiranje nabave opreme i namjetaja 9.do6. mj. 1.12. Planiranje i organizacija ureenja okolia kole 9.do6. mj. 1.13. Ostali poslovi 9.do8. mj.

  2. POSLOVI ORGANIZACIJE I KOORDINACIJE RADA 2.1. Izrada prijedloga organizacije rada kole (broj

  razrednih odjela, broj smjena, radno vrijeme smjena,

  organizacija rada izborne nastave, INA, izrada

  kompletne organizacije rada kole).

  9.do8. mj.

  2.2. Izrada Godinjeg kalendara rada kole 8.do9. mj. 2.3. Izrada strukture radnog vremena i zaduenja

  uitelja 6.do9. mj.

  2.4. Organizacija i koordinacija vanjskog vrednovanja

  prema planu NCVV-a 9.do6. mj.

  2.5. Organizacija i koordinacija samovrednovanja kole 9.do6. mj. 2.6. Organizacija prijevoza i prehrane uenika 9.do7.mj. 2.7. Organizacija i koordinacija zdravstvene i socijalne

  zatite uenika 9.do6. mj.

  2.8. Organizacija i priprema izvanuionine nastave,

  izleta i ekskurzija 9.do6. mj.

  2.9. Organizacija i koordinacija rada kolegijalnih tijela

  kole 9.do8. mj.

  2.10. Organizacija i koordinacija upisa uenika u 1.r. 4.do7. mj. 2.11. Organizacija i koordinacija obiljeavanja dravnih

  blagdana i praznika 9.do6. mj.

  2.12. Organizacija zamjene nenazonih uitelja 9.do6. mj. 2.13. Organizacija popravnih, predmetnih i razrednih

  ispita 6.do9. mj.

  2.14. Organizacija poslova vezenih uz odabir udbenika 5.do9. mj.

 • 20

  2.15. Poslovi vezani uz natjecanja uenika 1.do6. mj. 2.16. Organizacija popravaka, ureenja i adaptacija

  prostora 1.do8. mj.

  2.17. Ostali poslovi 9.do8.mj.

  3. PRAENJE REALIZACIJE PLANIRANOG RADA KOLE 3.1. Praenje i uvid u ostvarivanje Plana i programa

  rada kole 9.do6. mj.

  3.2. Vrednovanje i analiza uspjeha na kraju 1. polug. 12.i 6. mj. 3.3. Administrativno pedagoko instruktivni rad s

  uiteljima, strunim suradnicima i pripravnicima 9.do6. mj.

  3.4. Praenje rada kolskih Povjerenstava 9.do6. mj. 3.5. Praenje i koordinacija rada administrativne slube 9.do8. mj. 3.6. Praenje i koordinacija rada tehnike slube 9.do8. mj. 3.7. Praenje i analiza rada s institucijama izvan kole 9.do8. mj. 3.8. Kontrola pedagoke dokumentacije 9.do8. mj. 3.9. Ostali poslovi 9.do8.mj.

  4. RAD U STRUNIM I KOLEGIJALNIM TIJELIMA KOLE 4.1. Planiranje, pripremanje, i voenje sjednica

  kolegijalnih i strunih tijela kole 9.do8. mj.

  4.2. Suradnja sa Sindikalnom podrunicom kole 9.do8. mj.

  4.3. Ostali poslovi 9.do8. mj.

  5. RAD S UENICIMA, UITELJIMA , STRUNIM SURADNICIMA I

  RODITELJIMA 5.1. Dnevna, tjedna i mjesena planiranja s uiteljima i

  suradnicima 9.do8. mj.

  5.2. Praenje rada uenikih drutava, grupa i pomo

  pri radu 9.do6. mj.

  5.3. Briga o sigurnosti, pravima i obvezama uenika 9.do6. mj.

  5.4. Suradnja i pomo pri realizaciji poslova svih

  djelatnika kole 9.do8. mj.

  5.5. Briga o sigurnosti, pravima i obvezama svih

  zaposlenika 9.do8. mj.

  5.6. Savjetodavni rad s roditeljima (individualni i

  skupno) 9.do8. mj.

  5.7. Uvoenje pripravnika u odgojno-obrazovni rad

  5.8. Poslovi oko napredovanja uitelja i strunih

  suradnika

  5.9. Ostali poslovi 9.do8. mj.

  6. ADMINISTRATIVNO UPRAVNI I RAUNOVODSTVENI POSLOVI

  6.1. Rad i suradnja s tajnikom kole 9.do8. mj.

  6.2. Provedba zakonskih i podzakonskih akata, te

  naputaka MZO-a 9.do8. mj.

  6.3. Usklaivanje i provedba opih i pojedinanih akata

  kole 9.do8. mj.

  6.4. Provoenje raznih natjeaja za potrebe kole 9.do8. mj.

  6.5. Prijem u radni odnos (uz suglasnost kolskog

  odora) 9.do8. mj.

  6.6. Poslovi zastupanja kole 9.do8. mj.

  6.7. Rad i suradnja s raunovoom kole 9.do8. mj.

 • 21

  6.8. Izrada financijskog plana kole 8.do9. mj.

  6.9. Kontrola i nadzor raunovodstvenog poslovanja 9.do8. mj.

  6.10. Organizacija i provedba inventure 12. mj.

  6.11. Poslovi vezani uz e-matice 6.mj.

  6.12. Potpisivanje i provjera svjedodbi i uenikih

  knjiica 6.mj.

  6.13. Organizacija nabave i podjele potronog materijala 9.do8. mj.

  6.14. Ostali poslovi 9.do8. mj.

  7. SURADNJA S UDRUGAMA, USTANOVAMA I INSTITUCIJAMA

  7.1. Predstavljanje kole 9.do8. mj.

  7.2. Suradnja s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i

  porta 9.do8. mj.

  7.3. Suradnja s Agencijom za odgoj i obrazovanje 9.do8. mj.

  7.4 Suradnja s Nacionalnim centrom za vanjsko

  vrjednovanje i obrazovanje 9.do8. mj.

  7.5.Suradnja s Agencijom za mobilnost i programe EU 9.do8. mj.

  7.6.Suradnja s ostalim Agencijama za obrazovanje na

  dravnoj razini 9.do8. mj.

  7.7.Suradnja s Uredom dravne uprave 9.do8. mj.

  7.8.Suradnja s osnivaem 9.do8. mj.

  7.9.Suradnja sa Zavodom za zapoljavanje 9.do8. mj.

  7.10.Suradnja sa Zavodom za javno zdravstvo 9.do8. mj.

  7.11.Suradnja s Centrom za socijalnu skrb 9.do8. mj.

  7.12.Suradnja s Obiteljskim centrom 9.do8. mj.

  7.13.Suradnja s Policijskom upravom 9.do8. mj.

  7.14.Suradnja s upnim uredom 9.do8. mj.

  7.15.Suradnja s ostalim osnovnim i srednjim kolama 9.do8. mj.

  7.16.Suradnja s turistikim agencijama 9.do8. mj.

  7.17.Suradnja s kulturnim i portskim ustanovama i

  institucijama 9.do8. mj.

  7.18.Suradnja sa svim udrugama 9.do8. mj.

  7.19.Ostali poslovi 9.do8. mj.

  8. STRUNO USAVRAVANJE

  8.1 Struno usavravanje u matinoj ustanovi 9.do6. mj.

  8.2. Struno usavravanje u organizaciji SV, MZO-a,

  AZZO-a, HURO-a 9.do6. mj.

  8.3. Struno usavravanje u organizaciji ostalih ustanova 9.do6. mj.

  8.4. Praenje suvremene odgojno obrazovne literature 9.do6. mj.

  8.5.Ostala struna usavravanja 9.do6. mj.

  9. OSTALI POSLOVI RAVNATELJA

  9.1. Voenje evidencije i dokumentacije 9.do6. mj.

 • 22

  9.2. Ostali nepredvidivi poslovi 9.do6. mj.

  UKUPAN BROJ PLANIRANIH SATI GODINJE:

  5.1.1. PLAN POSJETA NASTAVI U KOLSKOJ 2011./12. GODINI

  MJESEC UITELJ/ICA PREDMET

  LISTOPAD 2011.

  Katica arevi

  Marcela Tunji

  Razredna nastava

  Matematika

  STUDENI 2011.

  Branka Gale

  Blaenka Musa

  Tomislav Hrenjak

  Razredna nastava

  Matematika

  Glazbena kultura

  PROSINAC 2011.

  Anita Bai

  Vjeronauk

  SIJEANJ 2012.

  Lidija Juri

  Razredna nastava

  VELJAE 2012.

  Hedviga Lonar

  Davor Karaula

  Razredna nastava

  Tehnika kultura

  OUJAK 2012.

  Marija Vukovi

  Nada Vuini

  Matematika

  Fizika

  TRAVANJ 2012.

  Saa Egi

  Gabrijela Biani

  Informatika

  Biologija

  SVIBANJ 2012.

  Mirjana Luci

  Kemija

  CILJ POSJETA: Opi uvid u nastavu

 • 23

  5.2. Plan rada pedagoga

  Struni suradnik-pedagog planira i programira rad, priprema se i obavlja

  poslove u neposrednome pedagokom radu, analizira i vrednuje djelotvornost odgojno-obrazovnog rada kole, struno se usavrava, surauje s ustanovama, sudjeluje u radu povjerenstva za upis djece u osnovnu kolu, vodi odgovarajuu pedagoku dokumentaciju, te obavlja druge poslove na unapreivanju i razvoju odgojno-obrazovne djelatnosti kole, a posebno: - sudjeluje s uiteljima pri upisu uenika u razredne odjele i interesne grupe. - pomae uiteljima u formiranju grupa izvannastavne aktivnosti uenika, odabiru

  udbenika i strune literature, u izradi rasporeda sati. - usmjerava uitelje u planiranju i programiranju nastavnog gradiva, u pripremanju

  za izvoenje odgojno-obrazovnog rada, u voenju pedagoke dokumentacije kole.

  - prati nain izvoenja nastave i primjenu suvremenih metoda i oblika rada, nain rada uitelja u praenju i vrednovanju uspjeha uenika, te uspjeh uenika, a posebno uenika s pojaanim potrebama.

  - obavlja uvid u izvoenje nastave, u druge oblike neposrednog-odgojno obrazovnog rada s uenicima, te u rad razrednika u voenju pedagoke dokumentacije.

  - struno pomae i savjetuje uitelje, uenike i roditelje, promie pravo i zatitu prava uenika, zatite prirode i okolia te zdravog naina ivljenja.

  - skrbi o kulturnim, sportskim i zabavnim projektima od interesa za uenike. - priprema i prezentira struna predavanja Razrednom i Uiteljskom vijeu,

  uenicima i roditeljima. - analizira i vrednuje postignua odgojno-obrazovnog rada kole i izrauje planove i

  mjere za poboljanje uspjenosti nastave. - nadzire izradu i provedbu plana rada uitelja u izradi nastavnih planova i realizaciju

  kolskih programa kulturne i javne djelatnosti kole. - vodi evidenciju rada uitelja i njihove zamjene, vodi i uva pedagoku

  dokumentaciju. - provodi kolske programe, susrete i natjecanja. - priprema uitelja pripravnika za polaganje strunog ispita, prikuplja i obrauje

  podatke za struno napredovanje uitelja. - surauje s uenicima, roditeljima i ustanovama. - prati realizaciju Godinjeg plana rada kole, - obrauje podatke i planira aktivnosti za unapreenje, - sastavlja i dostavlja izvjea - druge poslove iz Nastavnog plana i programa za osnovnu kolu, Godinjeg plana

  rada kole, po potrebi rada kole i uputa ravnatelja.

  Iz plana rada pedagoga izdvaja se:

  RB P O S L O V I VRIJEME

  1. PRIPREMANJE ODGOJNO-OBRAZOVNIH PROGRAMA I NJIHOVE REALIZACIJE

  1.1. Utvrivanje odgojno-obrazovnih potreba uenika, kole i okruenja 9. mjesec

 • 24

  1.2 Planiranje i programiranje rada - organizacijski poslovi

  1.3. Sudjelovanje u izradi kolskog kurikuluma 9. mjesec 1.4. Sudjelovanje u izradi godinjeg plana i programa rada kole 9. mjesec 1.5. Sudjelovanje u godinjem planiranju i programiranju rada uitelja tijekom godine 1.6. Ostvarivanje uvjeta za realizaciju plana i programa kole tijekom godine

  2. REALIZACIJA PLANA I PROGRAMA RADA KOLE

  2.1. Neposredni rad s uenicima tijekom godine 2.2. Poslovi oko upisa i formiranja odjela i grupa 6. mjesec

  2.3. Osiguranje uvjeta za optimalno izvoenje odgojno-obrazovnog procesa

  tijekom godine

  2.4. Praenje realizacije u svrhu unapreivanja odgojno-obrazovnog rada tijekom godine 2.5. Rad na odgojnoj problematici tijekom godine

  2.6. Poslovi na osposobljavanju uenika za samostalni rad i uenje tijekom godine 2.7. Identifikacija, opservacija i tretman djece s tekoama u razvoju tijekom godine 2.8. Daroviti uenici 2. mjesec 2.9. Profesionalno izvjeivanje i usmjeravanje 12. -5. mj. 2.10. Zdravstveno-socijalna i ekoloka zatita tijekom godine 2.11. Suradnja i savjetodavni rad tijekom godine

  2.12. Kulturna i javna djelatnost tijekom godine

  3. VRJEDNOVANJE OSTVARENIH REZULTATA, STUDIJSKE ANALIZE I ISTRAIVANJA

  3.1. Odgojno-obrazovni rezultati i prijedlog mjera za unapreivanje rada tijekom godine 3.2 Utvrivanje mjera za unapreivanje rada tijekom godine 3.3. Istraivaki rad - operativni projekti tijekom godine

  4. PERMANENTNO STRUNO USAVRAVANJE

  4.1. Permanentno struno usavravanje uitelja tijekom godine 4.2 Realizacija plana i programa permanentnog strunog usavravanja tijekom godine

  5. BIBLIOTENO-INFORMACIJSKA I DOKUMENTACIJSKA DJELATNOST

  5.1. Voenje dijela pedagoke dokumentacije kole (novi uenici) tijekom godine 5.2. Voenje dijela pedagoke dokumentacije po programima i

  podrujima tijekom godine

  5.3. Voenje dokumentacije o osobnom radu tijekom godine 5.4. Nabavka multimedijskih izvora znanja tijekom godine

  5.5. Nabavka znanstveno-strunih asopisa, knjiga i druge literature tijekom godine 5.6. Nabavka multimedijskih izvora znanja tijekom godine

  5.7. Poticanje uenika, roditelja, uitelja na koritenje literature tijekom godine 5.8. Pruanje strune pomoi ueniku i roditelju u koritenju literature tijekom godine 5.9. Sudjelovanje u uspostavljanju i razvijanju informatizacije kole tijekom godine 5.10. Kreiranje i izrada tiskanih materijala tijekom godine

  5.11. Voenje kolske, pedagoke i nastavne dokumentacije tijekom godine 5.12. Izrada i uvanje uenike dokumentacije tijekom godine

  6. OSTALI POSLOVI

  6.1. Poslovi vezani uz poetak kolske godine tijekom godine 6.2. Poslovi vezani uz kraj kolske godine tijekom godine 6.3. Poslovi lana upanijskog strunog vijea pedagoga tijekom godine 6.4. Neplanirani poslovi tijekom godine

  6.5 Suradnja sa satniarem tijekom godine 6.6. Organizacija strunih i nestrunih zamjena u nastavi tijekom godine 6.7. Suradnja s tajnitvom i raunovodstvom tijekom godine

 • 25

  6.8. Rad u komisiji za utvrivanje daljnjeg oblika kolovanja uenika tijekom godine 6.9. Organizacija studentske prakse tijekom godine

  6.10. Pisanje ljetopisa kole kolovoz 6.11. Organizacija i provoenje akcije Crvenog kria studeni

  5.2.1.Plan posjeta nastavi u 2011./12 k. god.

  LISTOPAD 2011.

  Dubravka Despot

  Ivan Gopi

  Razredna nastava

  TZK

  STUDENI 2011.

  Nevenka Ilii

  Palmina Vulin

  Slavica Vulin

  Vjeronauk

  Razredna nastava

  Engleski jezik

  PROSINAC 2011.

  Anita Luki

  Maja eke

  Razredna nastava

  Engleski jezik

  SIJEANJ 2012.

  Mirna Pavi

  Suzana Budak

  Hrvatski jezik

  Razredna nastava

  VELJAE 2012.

  Vita Ceranevi

  Dinka Mecanovi

  Likovna kultura

  Engleski jezik

  OUJAK 2012.

  Biljana Bani

  Matija Periki

  Ivan Gopi

  Hrvatski jezik

  Njemaki jezik

  TZK

  TRAVANJ 2012.

  Vesna Cvrkovi

  Hermina Bilandija

  Marija Savi

  Hrvatski jezik

  Razredna nastava

  Geografija

  SVIBANJ 2012.

  urica Dui

  Darija imuni

  Povijest

  Razredna nastava

  CILJ POSJETA: Opi uvid u nastavu

 • 26

  5.3.Plan rada defektologa

  Poslovi i radni zadaci defektologa tijekom kolske godine

  Mjesec Sadraj rada

  Tijekom

  cijele

  kolske

  godine

  Uspostava i ostvarivanje rehabilitacijskog programa rada za uenike s tekoama u razvoju

  Tijekom

  cijele

  kolske

  godine

  Ustroj i uspostava programa rada s uenicima u postupku provoenja programa pedagoke

  opservacije

  Tijekom

  cijele

  kolske

  godine

  Individualni odgojno-obrazovni rad s uenicima

  djeca s tekoama u razvoju

  djeca s tekoama u uenju

  odgojno zaputena djeca

  djeca s poremeajima u ponaanju

  Travanj,

  svibanj i

  lipanj

  Profesionalno informiranje i profesionalna orijentacija uenika s tekoama u razvoju.

  Tijekom

  cijele

  kolske

  godine

  Zadaci proizali iz aktivnosti Strunog povjerenstva za utvrivanje psihofizikog stanja

  djeteta:

  - redoviti upisi u I. razred osnovne kole,

  - prijevremeni upisi ili odgode upisa u I. razred osnovne kole,

  - utvrivanje primjerenog oblika kolovanja,

  - trajne odgode kolovanja.

  Kolovoz

  i rujan

  Izrada cjelovitog godinjeg plana i programa rada:

  - planovi i programi rada s uenicima

  - plan i program rada na zadaama programa

  pedagoke opservacije

  - plan za osiguravanje specifinih potreba

  Listopad i

  studeni

  Provoenje preventivnih programa prevencija ovisnosti o drogama, alkoholu i duhanskim

  proizvodima

  Tijekom

  cijele

  kolske

  godine

  Priprema za ostvarivanje programa neposrednog rada s uenicima:

  - priprema za dnevni neposredni odgojno- obrazovni rehabilitacijski

  rad za uenike s tekoama u razvoju i uenike s poremeajima u ponaanju

  - priprema i sudjelovanje u radu strunog tima

  - izrada individualnog didaktikog pribora

  Tijekom

  cijele

  kolske

  godine

  Upoznavanje roditelja s psihofizikim stanjem djeteta na temelju analize dokumentacije o

  djetetu prikupljene prilikom pregleda i ispitivanja.

  Upoznavanje s programom pedagoke opservacije.

  Osposobljavanje i pouavanje roditelja za primjeren rad s djetetom u obitelji.

  Sudjelovanje na roditeljskim sastancima.

  Tijekom

  cijele

  kolske

  godine

  Suradnja s ravnateljem i strunim suradnicima.

  Sudjelovanje u radu sjednica uiteljskog i razrednih vijea.

  Suradnja s vanjskim institucijama

  Centar za socijalnu skrb

  MUP

  Obiteljski centar

  Zavod za javno zdravstvo

  Zavod za zapoljavanje

  Ostvarivanje programa strunog usavravanja.

  Poslovi i zadaci vezani uz dunosti voditelja upanijskog strunog vijea.

  Zadae u svezi sa poetkom i zavretkom kolske godine.

  Administrativni poslovi.

  Zadae utvrene tijekom kolske godine.

 • 27

  5.4.Plan rada knjiniara

  1. Poslovi na ureenju kolske knjinice i voenju evidencije:

  - nabava, inventarizacija, klasifikacija, signiranje, kategorizacija, tehnika oprema

  knjiga i drugog materijala,

  - posudbe, godinja revizija i otpisi knjiga,

  - izrada statistike,

  - planiranje i programiranje rada,

  - izvjetaj o radu knjinice.

  2. Poslovi vezani uz odgojno-obrazovne zadatke:

  - upoznavanje uenika s knjigom i knjinicom,

  - voenje grupe slobodnih aktivnosti (Mladi knjiniari),

  - pomaganje uenicima (referati, izbor knjige),

  - razvijanje interesa kod uenika za ulanjivanje u Gradsku knjinicu i itaonicu,

  - prireivanje tematskih izlobi,

  - organiziranje susreta s knjievnicima,

  - suradnja s pedagogom i ravnateljem kole ( o nabavljanju literature),

  - suradnja s nastavnicima hrvatskog jezika ( o lektiri),

  - izdavanje bibliotene grae potrebne za izvoenje nastave,

  - prisustvovanje sjednicama Uiteljskog vijea,

  - neprekidno odravanje veze s matinom knjinicom (radi strune pomoi),

  - suradnja s drugim knjinicama i organizacijama (slobodno vrijeme mladih),

  - osobno struno usavravanje.

  NAPOMENA:Operativni plan rada prilog je ovom planu

 • 28

  5.5. Plan rada tajnitva

  1. Normativno pravni poslovi:

  - kontinuirano praenje zakonskih odredbi objavljenih u Narodnim novinama ;

  - praenje podzakonskih odredbi koje se odnose na rad i poslovanje kole ;

  - izrada prijedloga opih akata kole ;

  - upis kole u sudski registar Trgovakog suda ;

  - upis u sudski registar ovlatenja ravnatelja za zastupanje kole ;

  - upis u sudski registar zamjenika ravnatelja.

  2. Personalno kadrovski poslovi:

  - poslove u svezi zasnivanja te prestanka radnih odnosa: evidentiranje

  potrebe, realizacija natjeaja, izrada ugovora o radu odnosno prestanku radnog

  odnosa (obavijest, sporazum, otkaz), izvjeivanje ostalih kandidata o izboru ,

  upis u matinu knjigu radnika, prijava i odjava na mirovinsko i zdravstveno

  osiguranje, uvanje dosjea svih zaposlenih u koli ;

  - izrada i pisanje odluka, rjeenja i drugih pojedinanih akata u koli

  kojima se odluuje o pravima i obvezama iz radnog odnosa ;

  - suradnja s pomono-tehnikim osobljem .

  3. Opi poslovi :

  - narudba pedagoke dokumentacije za novu kolsku godinu u skladu

  sa zakonskim odredbama ;

  - uvanje dokumentacije u svezi provedbe mjera zatite na radu i zatite

  od poara te dokumentacije koja se odnosi na tehniku opremljenost kole ;

  - osigurati interni sanitarni nadzor, ispravnu funkcionalnu opremu i

  ureaje te higijenske uvjete u skladu s obvezatnom uputom Ministarstva

  zdravstva ;

  - nabava uredskog materijala te materijala za ienje ;

  - nadzor nad tehnikim osobljem ;

  - poslovi obrane ;

  - poslovi ovlatenika ravnatelja za zatitu na radu .

  4. Administrativni poslovi :

  - poslovi vezani uz osiguranje prijevoza uenika i zaposlenika kole,

  prehrane uenika i osiguranja uenika ;

  - voenje urudbenih zapisnika ;

  - organizirati obvezno provoenje lijenikih pregleda sukladno odredbama

  Zakona o zatiti puanstva od zaraznih bolesti ;

  - priprema prijedloga ugovora o zakupu poslovnog prostora u koli,

  zakljuivanje navedenih ugovora u skladu sa zakonskim odredbama i

  naputcima Ureda dravne uprave u upaniji ;

  - osigurati da se uredsko poslovanje odvija u skladu sa zakonskim i

  podzakonskim aktima ;

  - osigurati arhiviranje i uvanje arhivskog gradiva u skladu sa zakonskim

  odredbama ;

 • 29

  - osigurati uvanje, na sigurnom mjestu pedagoke dokumentacije, matinih

  knjiga, te spomenice kole ;

  - dostavljati pravovremeno, potpuno statistike podatke nadlenim slubama ;

  - izrada i organiziranje dostave poziva sa prijedlogom dnevnog reda za sjednice

  kolskog odbora i Vijea roditelja ;

  - voenje i uvanje zapisnika sa sjednica kolskog odbora ;

  - uvanje zapisnika sa sjednica vijea roditelja ;

  - arhiviranje dnevnika i ostale dokumentacije

  - otpremanje pote.

  5. Blagajniki poslovi :

  - obraun prijevoznih trokova, obraun i isplata dnevnica i putnih trokova ;

  - ostale isplate gotovog novca ;

  - voenje blagajnikog dnevnika ;

  - izrada M4 .

  6. Poslovi temeljem javnih ovlasti :

  - pruati pravnu pomo uiteljima i strunim suradnicima da postupaju u

  skladu s odredbama Zakona o opem upravnom postupku za

  zakonito obavljanje poslova koji se obavljaju na temelju javne ovlasti

  (poslovi u svezi voenja evidencija s dokumentacijom o upisu i ispisu

  uenika iz osnovne kole) ;

  - pravodobno poslati prijepis ocjena za uenika koji prelazi iz

  jedne kole u drugu kolu ;

  - pri ispisivanju javnih isprava (duplikata svjedodbi..) i potvrda postupati

  u skladu s odredbama opeg upravnog postupka.

  7. Poslovi suradnje i komunikacije :

  - komuniciranje i suradnja s nadlenim tijelima i ustanovama ;

  - komuniciranje sa strankama, roditeljima i uenicima ;

  - telefonska komunikacija .

 • 30

  5.6.Plan rada raunovodstva

  1.Opi financijski poslovi:

  -izrada financijskog plana kole,

  -izrada izvjetaja o financijskom poslovanju,

  -voenje knjige ulaznih i izlaznih rauna,

  -voenje knjige osnovnih sredstava,

  -voenje knjige sitnog inventara,

  -izrada izvjetaja Fondu,

  -izrada statistikih izvjetaja,

  -usklaivanje salda,

  -praenje propisa,

  -sudjelovanje na seminarima,

  -suradnja s ZPP.

  2.Raunovodstveni poslovi:

  -obrada inventurnih lista OS i SI,

  -predraun i godinji obraun amortizacije,

  -plaanje rauna,

  -kontrola blagajnikog poslovanja,

  -popis rauna Fondu.

  3.Knjigovodstveni poslovi:

  -kontiranje i knjienje poslovnih dogaaja,

  -zbrajanje i usklaivanje glavne knjige i dnevnika,

  -izrada bruto bilance,

  -izrada tromjesenih obrauna,

  -izrada zavrnog rauna,

  -zakljuivanje poslovne godine.

  6.PLAN RADA KOLSKOG ODBORA I STRUNIH TIJELA KOLE

  6.1.Plan rada kolskog odbora

  kolski odbor sastat e se u mjesecu rujnu, sijenju i lipnju, a ostale sjednice bit

  e prema ukazanim potrebama.

  Poslovi koje isti obuhvaa su

  -Imenovanje i razrjeenje ravnatelja kole,

  -Donosi Statut uz prethodnu suglasnost osnivaa Grada Vinkovaca,

  -Donosi Godinji plan i program rada kole i nadzire njegovo izvrenje,

  -Odluuje o financijskom planu i godinjem obraunu kole,

  -Donosi prijedlog plana i razvojnog programa kole,

  -Odluuje o raspodjeli dobiti za obavljanje i razvoj djelatnosti,

  -Odluuje o ulaganju i nabavi opreme, te nabavi osnovnih sredstava i ostale

  pokretne imovine ija je pojedinana vrijednost 100. 000,00 kn do

 • 31

  200. 000,00 kuna,

  -Odluuje o optereivanju ili otuivanju pokretne imovine ija je vrijednost 50.

  000,00 kn do 100. 000,00 kuna.

  -Uz suglasnost osnivaa odluuje:

  -o promjeni djelatnosti kole,

  -o stjecanju, optereivanju ili otuivanju nekretnina i druge

  imovine,

  -o raspodjeli dobiti u skladu s posebnom odlukom osnivaa,

  -o promjeni naziva i sjedita kole,

  -o statusnim promjenama kole,

  -Odluuje o zahtjevima radnika za zatitu prava iz radnog odnosa,

  -Daje osnivau i ravnatelju prijedloge i miljenja o pojedinim pitanjima,

  -Bira i razrjeava predsjednika i zamjenika predsjednika kolskog odbora,

  -Razmatra rezultate obrazovnog rada,

  -Razmatra predstavke i prijedloge graana u svezi s radom kole,

  -Obavlja i druge poslove odreene statutom i s drugim opim aktima kole.

  6.2.Plan rada Uiteljskog vijea

  Mjesec Sadraj rada Vrijeme ostvarenja Izvritelj

  Rujan Uiteljsko vijee

  1.do 10.

  20. do 30.

  Ravnatelj

  Listopad Uiteljsko vijee 25.do 30. Ravnatelj

  Prosinac Razredno vijee

  Uiteljsko vijee

  20. do 22.

  20. do 22.

  Razrednici

  Ravnatelj

  Sijeanj Uiteljsko vijee 17.do 20.

  Ravnatelj

  Travanj

  Uiteljsko vijee

  15.do 22.

  Ravnatelj

  Lipanj Razredno vijee

  Uiteljsko vijee

  15.do 20.

  20.do 30.

  Razrednici

  Ravnatelj

  Srpanj Uiteljsko vijee 1.do 10. Ravnatelj

  Kolovoz Uiteljsko vijee 25.do 30. Ravnatelj

 • 32

  6.3.Plan rada Razrednog vijea

  Sjednice razrednih vijee odravat e se prema ukazanim potrebama, a

  najmanje po dva puta u svakom polugoditu. Dnevni red obraivat e

  tematiku i problematiku vezanu za uspjeh i vladanje uenika ,odnosno u tom

  trenutku interesantne teme i potrebe.

  6.4.Plan rada Vijea roditelja

  Vijee roditelja sastat e se u mjesecu rujnu, sijenju i lipnju radi rasprave o Godinjem

  planu i programu kole, kolskog kurikuluma, te analize uspjeha uenika na kraju 1.

  obrazovnog razdoblja i na kraju kolske godine te o ostaloj tekuoj problematici.

  Pored zakonskih ovlatenja vijee roditelja raspravlja i o pitanjima znaajnim

  za ivot i rad kole te daje miljenje i prijedloge u svezi:

  -daje miljenje o prijedlogu godinjeg plana i programa rada,

  -raspravlja o izvjeima ravnatelja o realizaciji godinjeg plana i programa,

  -razmatra pritube roditelja u svezi s odgojno-obrazovnim radom,

  -predlae predstavnike u kolski odbor,

  -daje miljenje i prijedloge u svezi s organiziranjem izleta, ekskurzija,

  portskih natjecanja i kulturnih sadraja kole,

  -raspravlja o rezultatima odgojno-obrazovnog rada,

  -daje miljenje i prijedloge u svezi sa socijalno-ekonomskim poloajem uenika

  i pruanjem odgovarajue pomoi,

  -daje miljenje i prijedloge i svezi s organiziranjem nastave, uspjehom uenika

  u obrazovnom radu, izvankolskim i izvannastavnim aktivnostima.

  6.5. Plan rada Vijea uenika

  Vijee uenika ine predstavnici svakog razrednog odjela.O radu

  Vijea vodi se zapisnik. Vijee ima svog predsjednika iji mandat traje godinu dana.

  Vijee uenika:

  - Priprema i daje prijedloge tijelima kole o pitanjima vezanim za njihov rad

  - Predlae osnivanje uenikih klubova

  - Predlae mjere za poboljanje uvjeta rada u koli

  - Surauje kod donoenja kunog reda

  - Pomae uenicima u izvrenju kolskih i izvankolskih obveza

  - Skrbi o socijalnoj i zdravstvenoj zatiti uenika, te drugim poslovima vezanim

  uz svoj status u koli.

 • 33

  7. Plan strunog usavravanja i osposobljavanja

  Planovi osobnog strunog usavravanja ostvarivat e se putem strunih skupova

  u koli, gradu, upaniji,regiji i na razini Republike, ovisno o materijalnim

  mogunostima kole. Posebnu pozornost obratit e se ove kolske godine na

  obuavanja djelatnika iz informatike u informatikoj uionici kole.

  U koli postoje tri strune skupine uitelja: razredne nastave, prirodne i

  drutvene grupe predmeta. Svaka skupina sastaje se najmanje jednom u svakom

  obrazovnom razdoblju, rjeavajui trenutane probleme u odgojno-obrazovnom radu i

  problematiku iz plana i programa rada u okviru strunog usavravanja, a rad koordinira

  pedagog kole.

  Posebna pozornost obratit e se na informatiko opismenjavanje uitelja,

  strunih suradnika, administrativnog osoblja i ravnatelja prema Planu i programu koje

  e vjerojatno donijeti Ministarstvo prosvjete i porta.

  Ministarstvo znanosti, obrazovanja i porta organiziralo je putem Zavoda za

  kolstvo upanijske aktive uitelja svih profila te strunih suradnika i ravnatelja pa e

  se veina strunog usavravanja obavljati putem ovog oblika rada. U naoj koli

  Maa Peec voditeljica je upanijskog strunog vijea defektologa strunih suradnika

  te e dio svog radnog vremena posvetiti radu tih vijea.

  Takoer, planira se najmanja jedna zajednika struna ekskurzija van

  Vinkovaca (posjet izlobama,sajmu,kazalitu i sl.)

  8.Plan kulturne i javne djelatnosti kole

  U okviru kulturne djelatnosti kole organizirat e se prigodne sveanosti i

  aktivnosti:

  MJESEC SADRAJ DJELATNOSTI NOSITELJ

  RUJAN Sveani poetak kolske godine.

  Vinkovake jeseni.

  Razrednici

  Ravnatelj

  LISTOPAD Dan neovisnosti

  Proslava "Dana kruha" integrirani rad

  Kazalina predstava

  Uitelj povijesti

  Vjerouiteljice

  Uitelji

  hrvatskog jez.

  STUDENI Sjeanje na pokojnike (Svi sveti). Razrednici

  PROSINAC Dan Sv .Nikole.

  Boini blagdani.

  Kazalina predstava

  Razrednici,

  vjerouiteljice

  SIJEANJ Nauno-popularno predavanje. Uit. biologije

  VELJAA Knjievni susret ili kazalina predstava. Ravnatelj

  OUJAK Roendan Ivana Gorana Kovaia Dan

  kole

  Uitelji

  hrv.jez.;GK i

  TZK

  TRAVANJ Priprema za Uskrsne blagdane

  Kazalina predstava

  Uitelji RN

  Uitelji

  hrvatskog j. i

  glazbene kult.;

  SVIBANJ Meunarodni praznik rada.

  Majin dan.

  Razrednici,

  Uitelji RN i

 • 34

  razrednici

  LIPANJ Dan porta Zavrna kolska sveanost

  Uitelji TZK Ravnatelj

  Osim navedenih aktivnosti u koli e se organizirati i druge priredbe i susreti

  (prema prigodi i po potrebi), a bit e realizirani u suradnji s crkvenim vlastima i

  odgovarajuim institucijama. Osim posjeta kulturnim dogaajima, organizirat e se i

  posjeti portskim priredbama u Vinkovcima, odnosno sudjelovati na njima.

  Prema godinjem kalendaru rada kole obiljeit e svi prigodni meunarodni

  dani koji su znaajni za rad kole.

  8.1. Plan zdravstvene zatite odgojno-obrazovnih i ostalih djelatnika kole

  Sistematski lijeniki pregledi djelatnika organiziraju se sukladno zakonskim

  propisima.

  8.2. kolski preventivni programi

  8.2.1. PLAN BRIGE KOLE ZA ZDRAVSTVENO-SOCIJALNU,

  EKOLOKU I OPU ZATITU UENIKA

  U suradnji s lijenicima organizirat e se preventivne mjere u zatiti zdravlja

  uenika putem sistematskih pregleda,cijepljenja uenika te pregleda zubi.

  Za uenike u koli organizirana je prehrana uenika koji koristi oko 240

  uenika.

  U okviru pokreta "Lijepa naa" ukljuit emo se u sve akcije zatite ovjekova

  okolia,a putem Ministarstva prosvjete i porta kola e biti ukljuena i u provedbu

  GLOBE programa za Republiku Hrvatsku.

  Posebna panja bit e usmjerena na zatitu uenika putem socijalnih

  slubi,Crvenog kria i Caritasa.

  Znaajno mjesto zauzima briga, zatita i djelovanje kroz niz portskih,

  kulturnih, zdravstvenih i javnih manifestacija i akcija koje provodimo u cilju

  preventivnog djelovanja u suzbijanju ovisnosti i droge kod naih uenika, kao i rad na

  spreavanju nasilnog ponaanja meu uenicima. U tom smislu postoji razraen

  poseban Program preventivnog djelovanja.

  Prema Planu zatite od minsko-eksplozivnih sredstava uitelji e nastaviti s

  aktivnostima educiranja uenika o toj temi.

  U sklopu izborne nastave iz prometa u koli je formirana kolska prometna

  jedinica koja brine o sigurnosti uenika na ulici i ispred kole.

  Posebna panja obratiti e se sigurnosti uenika i djelatnika u koli u to e biti

  ukljueni djelatnici MUP-a , a u tu svrhu bit e odrana i predavanja za uenike,

  uitelje i roditelje. Naglaavamo da smo uspostavili dobru suradnju s djelatnicima

  MUP-a u okviru Programa "Policija u zajednici".

  Prema posebnom planu vodit e se briga o sigurnosti uenika u koli, a za

  uenike i roditelje bit e organizirana predavanja za to e se koristiti literatura i video

  kaseta dobivena od Ministarstva prosvjete i porta, te ostali raspoloivi materijali.

 • 35

  8.2.2. PROGRAM AKIVNOSTI ZA SPRJEAVANJE NASILJA MEU

  DJECOM I MLADIMA

  Oblici nasilja meu djecom i mladima pokazuju tendenciju porasta kako u

  svijetu tako i kod nas. Istraivanja pokazuju da je oko 15% djece u europskim

  zemljama kontinuirano izloeno nekom obliku nasilja. Kod nas se taj postotak u nekim

  gradovima kree i do 20 %, a odnosi se na djecu i mlade koji su sustavno zlostavljani

  po 2 3 puta mjeseno ili ee.

  Iz iskustva zemalja koje provode prevenciju i istrauju ovaj problem, vidljivo je

  da su isti daleko uspjeniji i uinkovitiji gdje su sustavno ukljuene dravne i druge

  institucije koje se bave djecom i zatitom njihovih prava.

  Program sadrava kratkorone i dugorone mjere. Njegov ostvarivanje bit e

  sustavno i kontinuirano praeno i valorizirano od Uiteljskog vijea.

  Svrha ovog Programa je uoavanje i rjeavanje problema nasilja meu djecom

  i mladima od strane uitelja, roditelja i djece, te ostalih imbenika u drutvu.

  Ciljevi se mogu definirati kao:

  - prevencija pojave novih sluajeva nasilja,

  - edukacija uitelja i strunih suradnika,

  - senzibilizacija roditelja, djece i mladih u problematizaciji nasilja,

  - pruanje sustavne pomoi rtvama nasilja,

  - znanstveno praenje pojave nasilja.

  8.2.3. MJERE ZA SPRJEAVANJE NASILJA MEU DJECOM I MLADIMA

  Sadraj Vrijeme Nositelj

  KRATKORONE MJERE

  - utvrditi broj i pojavne oblike nasilja meu

  djecom u koli te izvriti njihovu evaluaciju,

  - operacionalizirati provedbu projekta

  "Afirmacijom pozitivnih vrijednosti protiv

  nasilja",

  - oformiti tim strunih osoba iz kole, Centra

  za socijalnu skrb i policije,

  - u koli istaknuti obavijest da se radi o

  mjestu s "nultom tolerancijom na nasilje",

  - koristiti "sandui povjerenja" za prijavu

  sluajeva nasilja,

  - izraditi plan postupnosti u sprjeavanju

  nasilja meu djecom,

  - pratiti program UNICEF-a u RH "kola bez

  nasilja",

  - ukljuiti u program poznata imena iz

  kulturnog, javnog i politikog ivota u gradu,

  - organizirati timove strunjaka za djelovanje

  u kriznim situacijama ako do njih doe,

  - analizirati primjenu Zakon o sprjeavanju

  poetak

  k.godine

  rujan

  rujan

  rujan

  poetkom

  godine

  tijekom godine

  tijekom godine

  tijekom godine

  jednom

  uitelji

  svi

  struni suradnici

  pedagog

  struni suradnici

  uitelji

  struni suradnici

  ravnatelj

  uitelji TZK

 • 36

  nereda na portskim natjecanjima godinje

  DUGORONE MJERE

  - donoenje Protokola o postupanju u sluaju

  nasilja,

  - obveze dravnih nadlenih tijela u suzbijanju

  nasilja meu mladima,

  - oblici, naini i sadraji suradnje izmeu

  nadlenih tijela,

  - ukljuivanje strunih savjetodavnih tijela

  Vlade RH,

  - analiziranje propisa koji ureuju sustav

  odgoja i obrazovanja,

  - podravanje tematskih emisija u sredstvima

  javnog priopavanja o nenasilnom ponaanju

  djece i mladih,

  - edukacija o ljudskim pravima,

  - odravanje programa preventivnog

  djelovanja s rizinim skupinama,

  - animirati djecu za sudjelovanje u

  izvannastavnim aktivnostima,

  - organizacija veeg broja izvankolskih

  aktivnosti,

  - osigurati sufinanciranje veeg broja

  programa nenasilnog ponaanja i usvajanja

  socijalizacijskih aktivnosti,

  - pojaati aktivnost policije za sigurnost u

  kolama i detekciji sigurnosnog stanja.

  rujan

  tijekom godine

  tijekom godine

  po potrebi

  na poetku

  godine

  po potrebi

  tijekom godine

  tijekom godine

  po potrebi

  po potrebi

  Struni suradnici

  ravnatelj

  ravnatelj

  ravnatelj

  uitelji

  ravnatelj

  struni suradnici

  razrednici

  razrednici

  uitelji

  pedagog

  ravnatelj

  ravnatelj

  9. PLAN NABAVE I OPREMANJA

  10. PRILOZI

  Sastavni dijelovi Godinjeg plana i programa rada kole su:

  1. Godinji planovi programi rada uitelj 2. Mjeseni planovi i programi rada uitelja 3. Plan i program rada razrednika 4. Prilagoeni planovi i programi rada za uenike s tekoama 5. Rjeenja o tjednim zaduenjima odgojno-obrazovnih djelatnika 6. Raspored sati

 • 37

  Na osnovi lanka 28. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj koli i

  lanka 13. Statuta Osnovne kole Ivana Gorana Kovaia Vinkovci, a na prijedlog

  Uiteljskog vijea, Vijea roditelja i ravnatelja kole,kolski odbor na sjednici

  odranoj 30. rujna 2011. godine donosi

  GODINJI PLAN I PROGRAM RADA ZA 2011./12. KOLSKU GODINU

  Ravnatelj kole Predsjednik kolskog odbora

  Kreimir Marijanovi, prof. Katica arevi, dipl. uiteljica

  Klasa: 602-02/11-01/409.

  Ur.broj: 2188-21-11-1

  Vinkovci, 30. rujna 2011.g.

 • 38

  S A D R A J

  1. Podaci o uvjetima rada . 3

  1.1. Podaci o upisnom podruju .....3

  1.2.Unutranji kolski prostor .... 3

  1.3.kolski okoli 4

  1.4.Nastavna sredstva i pomagala..4

  1.4.1.Knjini fond kole 4

  1.5.Plan obnove, adaptacije, dogradnje i izgradnje novog kolskog prostora. 5

  2.Podaci o izvriteljima poslova i njihovim zaduenjima 5

  2.1.Podaci o odgojno-obrazovnim djelatnicima... 5

  2.1.1.Podaci o uiteljima razredne nastave .. 5

  2.1.2. Podaci o uiteljima predmetne nastave... 6

  2.1.3.Podaci o ravnatelju i strunim suradnicima .6

  2.1.4.Podaci o odgojno-obrazovnim djelatnicima pripravnicima..7

  2.2.Podaci o ostalim djelatnicima kole7

  2.3.Tjedna i godinja zaduenja odgojno-obrazovnih djelatnika .8

  2.3.1.Tjedna i godinja zaduenja uitelja razredne nastave.8

  2.3.2. Tjedna i godinja zaduenja uitelja predmetne nastave.9

  2.3.3. Tjedna i godinja zaduenja ravnatelja i strunih suradnika.. 11

  2.2.4. Tjedna i godinja zaduenja ostalih djelatnika kole.. 11

  3. Podaci o organizaciji rada 11

  3.1.2.Organizacija smjena, raspored deurstva uitelja ............12

  3.3.Godinji kalendar rada kole.. 12

  3.4. Podaci o broju uenika i razrednih odjela ......13

  3.4.1.Primjereni oblik kolovanja po razredima i oblicima rada ..14

  3.4.2. Nastava u kui 14

  4.Tjedni i godinji broj sati po razredima i oblicima odgojno-obrazovnog rada ..14

  4.1.Tjedni i godinji broj nastavnih sati za obvezne nastavne sate po razredima. 14

  4.2.Tjedni i godinji broj nastavnih sati za ostale oblike odgojno-obrazovnog rada.15

  4.2.1.Tjedni i godinji broj nastavnih sati izborne nastave 15

  4.2.1.1.Tjedni i godinji broj nastavnih sati izborne nastave vjeronauka..15

  4.2.1.2.Tjedni i godinji broj nastavnih sati izborne nastave stranog jezika..16

  4.2.1.3.Tjedni i godinji broj nastavnih sati izborne nastave informatike.16

  4.2.2.Tjedni i godinji broj nastavnih sati dopunske nastave 17

  4.2.2.Tjedni i godinji broj nastavnih sati dodatne nastave ......18

  5.Planovi rada ravnatelj i strunih suradnika ...19

  5.1. Plan rada ravnatelja 19

  5.1.1. Plan posjeta nastavi 22

  5.2.Plan rada pedagoga . 23

  5.2.1.Plan posjeta nastavi .. 25

  5.3. Plan rada defektologa . 26

  5.4. Plan rada knjiniara .. 27

  5.5. Plan rada tajnitva 28

  5.6. Plan rada raunovodstva ... 30

  6.Plan rada kolskog odbora i strunih tijela kole . 30

  6.1. Plan rada kolskog odbora .. 30

  6.2. Plan rada Uiteljskog vijea . 31

  6.3. Plan rada Razrednog vijea 32

 • 39

  6.4. Plan rada Vijea roditelja 32

  6.5. Plan rada Vijea uenika ..32

  7. Plan strunog usavravanja i osposobljavanja 33

  8. Plan kulturne i javne djelatnosti .33

  8.1.Plan zdravstvene zatite odgojno-obrazovnih i ostalih djelatnika kole ...34

  8.2. kolski preventivni programi ...34

  8.2.1.Plan brige za zdravstveno-socijalnu,.ekoloku i opu zatitu uenika ...34

  8.2.2.Program aktivnosti za spreavanja nasilja meu mladima .34

  8.2.3.Mjere za sprjeavanje nasilja meu djecom i mladima ..36