godišnji plan škole

39
1 REPUBLIKA HRVATSKA OSNOVNA ŠKOLA I. G. KOVAČIĆA V I N K O V C I PLAN RADA OSNOVNE ŠKOLE I. G. KOVAČIĆA U ŠKOLSKOJ GODINI 2011./12. U Vinkovcima, 30.rujna 2011.god.

Upload: elektro-sale

Post on 07-Mar-2016

238 views

Category:

Documents


2 download

DESCRIPTION

plan skole

TRANSCRIPT

Page 1: Godišnji plan škole

1

REPUBLIKA HRVATSKA

OSNOVNA ŠKOLA I. G. KOVAČIĆA

V I N K O V C I

PLAN RADA

OSNOVNE ŠKOLE I. G. KOVAČIĆA

U ŠKOLSKOJ GODINI 2011./12.

U Vinkovcima, 30.rujna 2011.god.

Page 2: Godišnji plan škole

2

OSNOVNI PODACI O OSNOVNOJ ŠKOLI

Naziv škole: OŠ Ivana Gorana Kovačića Adresa škole: Hrv. žrtava 11, Vinkovci

Županija: Vukovarsko- srijemska

Telefonski broj: 032/332 390

Broj telefaksa: 032/337 027

Internetska pošta: os–[email protected]

Internetska adresa: os–igkovacica- vk.skole.hr

Šifra škole: 16-088-003

OIB: 12033164180

Upis u sudski registar (broj i datum): Tt – 95/ 159-3 26. 09. 1995.

Škola vježbaonica za: /

Ravnatelj škole: Krešimir Marijanović,prof

Zamjenik ravnatelja: Nada Vučinić

Voditelj smjene: Dežurni učitelj

Voditelj područne škole: /

Broj učenika: 433

Broj učenika u razrednoj nastavi: 199

Broj učenika u predmetnoj nastavi: 234

Broj učenika s teškoćama u razvoju: 24

Broj učenika u produženom boravku: /

Broj učenika putnika: 78

Ukupan broj razrednih odjela: 21

Broj razrednih odjela u matičnoj školi: 21

Broj razrednih odjela u područnoj školi: /

Broj razrednih odjela u RN-a: 10

Broj razrednih odjela u PN-a: 11

Broj smjena: 2

Početak i završetak svake smjene: 8, 00 do 13,05; 13,15 do 18,20

Broj radnika: 49

Broj učitelja predmetne nastave: 24

Broj učitelja razredne nastave: 10

Broj učitelja u produženom boravku: /

Broj stručnih suradnika: 3

Broj nestručnih učitelja:

Broj pripravnika: 1

Broj mentora i savjetnika: 1 Broj voditelja ŽSV-a:

Broj računala u školi: 33

Broj specijaliziranih učionica: 1

Broj športskih dvorana: 2

Broj športskih igrališta: 3

Školska knjižnica:

Školska kuhinja:

Page 3: Godišnji plan škole

3

GODIŠNJI PLAN RADA ZA 2011./2012. ŠKOLSKU GODINU

1. PODACI O UVJETIMA RADA

1.1. P o d a c i o u p i s n o m p o d r u č j u

Našu školu pohađaju uglavnom učenici iz naselja Mala Bosna i Radićev blok .

Broj učenika ove školske godine nešto je manji od prošlogodišnjeg.

Socijalna struktura roditelja vrlo je slaba jer je riječ o tipično radničkom dijelu

grada, mnogi roditelji ne rade ili su na čekanju, a mnogi su i korisnici različitih oblika

socijalnih davanja. Sve to odražava se i prilikom nabave školske opreme i pribora za

rad u školi.

Školsko područje prilično je raspršeno, pa tako pojedini učenici imaju

udaljenost do škole veću od tri kilometra (posebno učenici s područja Nova brana).

1.2. Unutrašnji školski prostor

Učenici od prvog do četvrtog razreda pohađaju nastavu u učionicama na katu

škole u 6 učionica. Iste su za početak nastave oličene.U svim učionicama obrušen je i

lakiran parket i nabavljeni novi ormari za učitelje. Učenici od petog do osmog razreda

pohađaju nastavu u tri učionice u prizemlju, te tri učionice u suterenu škole. Sati

tjelesne i zdravstvene kulture održavaju se u športskoj dvorani. Ona je zajednička sa

susjednom školom Josipa Kozarca. Ista ima pripadajuće kabinete za učitelje,

svlačionice i sanitarne čvorove s tuševima.

Uskoro bi trebala započeti adaptacija tavanskog prostora škole, te dogradnja i

preinaka postojećeg prostora. Time ćemo dobiti uvjete za prelazak na jednosmjenski

rad. Istim uređenjem nabavit će se i potrebit namještaj za učionice, praktikume i

kabinete.

NAZIV PROSTORA (klasična učionica, kabinet,

knjižnica,dvorana)

Učionice Kabineti Oznaka stanja

opremljenosti Broj Veličina Broj Veličina Opća

opremljenost

Didaktička

opremljenost

RAZREDNA NASTAVA 6 468 2

1. i 2. razred 3 231 2

3. i 4. razred 3 237 2

PREDMETNA NASTAVA 6 462 2

Kemija i fizika 1 77 1 30 2

Informatika 1 42 3

Izborna nastava-strani jezik 2 52 2

OSTALO 7 70

Dvorana za TZK 1 1800 3

Mala dvorana-višenamjenska 1 77 2

Knjižnica 1 25 3

Zbornica – mala i velika 2 70 2

Uredi 4 85 3

UKUPNO 25 3152 8 100

Page 4: Godišnji plan škole

4

1.3. Školski okoliš

Vanjski prostor škole uvelike je smanjen jer je izgradnja nove školske

športske dvorane za našu i susjednu školu prepolovila zajedničke športske vanjske

terene. Zelene površine ispred škole uređene su zelenilom, ukrasnim biljem, ružama,

ptujama, čempresima, kanadskim borovima, brezama i divljim lovorom, te lipama.

Naziv površine Veličina u m2

Ocjena stanja

Športsko igralište 1000 Zadovoljavajuće

Zelena površine ispred škole 120 Dobro

1.4. Nastavna sredstva i pomagala

NASTAVNA SREDSTVA I

POMAGALA

STANJE STANDARD

AUDIOOPREMA

TV aparati 1 2

Radio aparati sa CD-om 2 2

INFORMATIČKA OPREMA

PC 3 3

Pisači 3 3

OSTALO

Video kamera 2 1

Digitalni foto-aparat 2 1

Fotokopirni aparati 3 2

Grafoskopi 3 2

LCD -projektori 3 3

Prijenosna računala 3 2

Oznaka stanja opremljenosti: do 50%...1, 51-70% ..2, 71-100% .. 3

1.4.1. Knjižni fond škole

KNJIŽNI FOND STANJE STANDARD

Lektirni naslovi (I.-IV.r.) 2

Lektirni naslovi (V.-VIII.r) 2

Književna djela 2

Stručna literatura za učitelje 2

Ostalo 1

UKUPNO:

Oznaka stanja opremljenosti: do 50%...1, 51-70% ..2, 71-100% .

Page 5: Godišnji plan škole

5

1.5. Plan obnove, adaptacije, dogradnje i izgradnje novog prostora

Nakon izgradnje školske športske dvorane, asfaltirano je školsko igralište

zajedničko sa susjednom školom. Osim toga u planu je rekonstrukcija i dogradnja

učioničkog prostora adaptacijom tavana, te dogradnja i prenamjena postojećeg

prostora. Tako bi se možda već za iduću školsku godinu stvorili uvjeti za rad u jednoj

smjeni s mogućnosti stvaranja uvjeta za produženi boravak.

Izrada potrebite dokumentacije već je u poodmakloj fazi, a isto je i u

zatvaranju financijske konstrukcije.

Što se preuređuje ili obnavlja Veličina u m2

Za koju namjenu

Tavanski prostor škole 490 Učionički i kabinetski

prostor za učenike

2. PODACI O IZVRŠITELJIMA POSLOVA I NJIHOVIM RADNIM

ZADUŽENJIMA U 2011./12. ŠKOLSKOJ GODINI

2.1. Podaci o odgojno-obrazovnim radnicima

2.1.1. P o d a c i o u č i t e l j i m a r a z r e d n e n a s t a v e

Rbr. Ime i prezime God.

rođenja

Zvanje Stupanj

stručne

spreme

Mentor -

savjetnik

Godine

staža

1. Palmina Vulin 1982. Dipl. učit VII 5

2. Lidija Jurić 1972. Dipl.učit. VII 17

3. Suzana Budak 1968. RN VI 17

4. Katica Šarčević 1969. Dipl.učit. VII 18

5. Anita Lukić 1980. Dipl.učit. VII 3

6. Hedviga Lončar 1954. RN VI 36

7. Darija Šimunić 1967. RN VI 16

8 Hermina Bilandžija 1975. Dipl.učit. VII 12

9. Dubravka Despot 1961. RN VI Mentor 23

10. Branka Gale 1977. Dipl.učit. VII 10

Page 6: Godišnji plan škole

6

2.1.2. P o d a c i o u č i t e l j i m a p r e d m e t n e n a s t a v e

Rbr. Ime i prezime God.

rođenja

Zvanje Stupanj

stručne

spreme

Mentor-

savjetnik

Godine

staža

1. Mirna Pavić 1977. Hrv. jez. VII 12

2. Marcela Tunjić 1982. Matem. VII 5

3. Tomislav Hrženjak 1980. GK VII 6

4. Blaženka Musa 1970. Matem. VII 14

5. Gabrijela Bićanić 1983. Biol-kem. VII 4

6. Slavica Vulin 1955. Engl VI 32

7. Nada Vučinić 1947. Fiz.-teh. VI 42

8. Marija Savić 1949. Zemlj.pov. VI 38

9. Vita Cerančević 1949. Likov.kul. VI 41

10. Mirjana Lucić 1950. Biol.kem. VI 37

11. Marija Vuković 1951. Mat. fiz. VI 39

12. Mario Lovrić 1985. TZK VII 0

13. Đurđica Duić 1947. Pov.zem. VI 42

14. Vesna Cvrković 1956. Hrv.jez. VII 28

15. Biljana Banić 1974. Hrv.jez. VII 13

16. Matija Periškić 1949. Njem. VI 41

17. Maja Đeke 1986. Engl VII 1

18. Saša Egić 1964. Tehn. VII mentor 24

19. Ivan Gopić 1953. TZK VI 29

20. Davor Karaula 1982. Fiz.-Polit. VII 3

21. Nevenka Iličić 1973. Vjeronauk VII 13

22. Anita Bašić 1964. Vjeronauk VII 17

23. Dinka Mecanović 1983. Eng.-pov. VII 1

Ana Radilj*

1976. Eng-njem. VII VSS

*Djelatnica na rodiljnom dopustu

2.1.3. P o d a c i o r a v n a t e l j u i s t r u č n i m

s u r a d n i c i m a

R

br.

Ime i prezime Godina

rođenja

Zvanje Stupanj

struč.spr

Radno

mjesto

Mentor/

Savjetn.

God

staž.

1. Krešimir Marijanović 1962. Prof. VII Ravnatelj 20

2. Marko Cerančević 1949. Prof. VII Pedagog 40

3. Maša Pešec 1975. Prof. VII Defektolog 11

4. Zora Rašlić 1947. Nast. VI Knjižničar 40

Page 7: Godišnji plan škole

7

2.1.4. Podaci o odgojno-obrazovnim djelatnicima-pripravnicima

R

br.

Ime i prezime Godi

na

rođe

nja

Zvanje Stupanj

struč.spr

.

Radno

mjesto

Mentor/

savjetnik

God

staž

1. Maja Đeke 1986. Mag.engl.

j.knj.i ped.

VII Uč. Engl.

jezika

1

2.2. Podaci o ostalim djelatnicima škole

Rb

r.

Ime i prezime Godina

rođenja

Zvanje Stupanj

struč.spr.

Radno

mjesto

Mentor/

savjetnik

God

staž

1. Renata Stočko* 1977. Dipl.iur VII Tajnik 12

2. Katica Prgomet 1956 Ecc. IV Računov. 34

3. Milan Birač 1948. Majstor IV Majstor

škole

33

4. Gordana Jovković 1968. Radnica NKV Spremač. 8

5. Zlatica Mareković 1963. Radnica NKV Spremač. 5

6. Mladenka Bertić 1969. Radnica PKV Spremač. 23

7. Anka Milić 1962. Radnica NKV Spremač. 13

*Renata Stočko, djelatnica na rodiljnom dopustu

Page 8: Godišnji plan škole

2.3. Tjedna i godišnja zaduženja odgojno – obrazovnih djelatnika

2.3.1. Tjedna i godišnja zaduženja učitelja razredne nastave

Zaduženja u satima neposrednog rada s učenicima tjedno.

Zaduženja treba biti u skladu s Zakonom. Potrebno je komentirati nestručno zastupljenu nastavu (ako je u školi ima) i druge probleme koji utječu na organizaciju i

kvalitetu odgojno – obrazovnog programa.

Redni

broj Ime i prezime učitelja Razred

Redovna

nastava

Rad

razrednika

Dopunska

nastava

Dodatna

nastava INA Ukupno

neposred. rad

Ostali

poslovi

UKUPNO

Tjedno Godišnje

1. Darija Šimunić 1.a 16 2 2 1 21 19 40

2. Hermina Bilandžija 1.b 16 2 2 1 21 21 42

3. Dubravka Despot 2.a 16 2 2 1 21 19 40

4. Branka Gale 2.b 16 2 2 1 21 19 40

5. Palmina Vulin 3.a 16 2 2 1 21 21 40

6. Lidija Jurić 3.b 16 2 2 1 21 19 40

7. Suzana Budak 3.c 15 2 1 1 19 21 42

8. Katica Šarčević 4.a 16 2 1 1 1 21 19 40

9. Anita Lukić 4.b 15 2 1 1 2 21 19 40

10. Hedviga Lončar 4.c 16 2 1 1 1 21 19 40

Page 9: Godišnji plan škole

9

2.3.2. Tjedna i godišnja zaduženja učitelja predmetne nastave

Red.

broj Ime i prezime učitelja

Predmet

koji

predaje

Razrednik Predaje u razredima

Redovna

nastava

Izborna

nastava

Ostali

poslovi

Dop. Dod. INA Ukupno

nepo. rad

Posebni

poslovi

UKUPNO

5. 6. 7. 8. Tjedno Godišnje

1. Mirna Pavić Hrvatski 8.c b abc 17 18 1 1 1 22 40

2. Marcela Tunjić Matematika c b 8 9 2 1 11 20

3. Tomislav Hrženjak Glazbena

kultura

abc ab abc abc 11 +3

(zbor)

11 14 25

4. Blaženka Musa Matematika 6.a a abc 16 18 2 2 22 40

5.

Gabrijela Bićanić Priroda

Biologija

Kemija

7.b

abc

abc

abc

16,5

17

1

1,5

CK

2

23

40

6. Slavica Vulin Engleski

jezik; 1.a

7.c b abc 14 6 17 1 23 40

7.

Nada Vučinić Fizika

Tehnička

kultura

Informatika

bc

abc

abc

14

4

18

2

2

4.r.inf.

22

40

8. Marija Savić Geografija abc ab abc abc 20,5

16

1,5 2 geog. 24

40

9. Vita Cerančević Likovna

kultura

8.a

3c;4.b

abc ab abc abc 13

+4(bonus)

18 22 3 estet.

uređ.

36+4

10.

Mirjana Lucić Priroda

Biologija

Kemija

6.b

ab

abc

abc

16

19

1

2

23

2 zaštita

žna radu

40

11. Marija Vuković Matematika 5.b ab abc 20 17 1 23 40

12. Ivan Gopić TZK ac ab abc abc 20 16 2+2ššk 24 40

13. Đurđica Duić Povijest abc a abc abc 20 18 2(nap) 22 40

14. Vesna Cvrković Hrvatski 7.a b abc 17 18 1 1 1 22 40

15. Biljana Banić Hrvatski 5.a ac a 15 18 2 1 2(nov) 22 40

16. Matija Periškić Njemački

1.b;2.b;4.b;

ac 12 10 17 1 23 40

17. Maja Đeke Engleski

4ac

ab abc 19 17 1 2 1 23 40

18. Saša Egić Tehnička

kultura

6abc

3

10

17 Globe

2

2 4. r. inf

22 4 satničar

1 održav. 40

Page 10: Godišnji plan škole

10

Informatika ab ab a

19. Mario Lovrić TZK b abc 8 4 1 9 13

20.

Davor Karaula Tehnička

kultura

Informatika

8.b a ab

ab

c

abc

b

6

2 prom.

8

18 2

4.a r.inf.

22 2

održ.soft.

40

21. Nevenka Iličić Vjeronauk

1ab;3.abc

5.c abc abc 22 16 24 40

22. Anita Bašić Vjeronauk

2ab,4.abc

ab abc 20 18 2 22 40

24.

Dinka Mecanović Engleski

1.a;2abc

Povijest

b

10

9

11

1 nast.u

kući

20

Page 11: Godišnji plan škole

11

2.3.3.Tjedna i godišnja zaduženja ravnatelja i stručnih suradnika škole

Red.

broj

Ime i prezime

djelatnika

Struka Radno

mjesto

Radno

vrijeme

(od – do)

Rad sa

strankama

(od-do)

Broj

sati

tjedno

B roj sati

godišnjeg

zaduženja

1. Krešimir Marijanović TK Ravn. 7-15 40

2. Marko Cerančević Pedag. Pedag. 7,30-13,30 40

3. Maša Pešec Defek. Defekt. 7,30-12,30 40

4. Zora Rašlić Hrv. jez. Knjiž. 8-13

13-18 (U i Č) 40

2.3.4. Tjedna i godišnja zaduženja ostalih djelatnika škole

Red.

broj

Ime i prezime

djelatnika

Struka Radno mjesto Radno

vrijeme

(od- do)

Broj sati

tjedno

Broj sati

godišnjeg

zaduženja

1. Renata Stočko Pravo Tajnik 7-15 40

2. Katica Prgomet Ecc. Računovođa 7-15 40

3. Milan Birač Majstor/ložač 6-14 40

4. Zlatica Mareković Spremačica 6-14 40

5. Gordana Jovković Spremačica 6-14 40

6. Anka Milić Spremačica 13-21 40

7. Mladenka Bertić Spremačica 13-21 40

8. Josipa Varga Spremačica 6-14 40

Radno vrijeme majstora/ložača tijekom sezone grijanja je dvokratno; dok se

spremačice rotiraju u turnusima.

3.PODACI O ORGANIZACIJI RADA

3.1. Organizacija smjena

Nastava se organizira u dvije smjene. Jednu smjenu čine učenici parnih

razreda (drugi,četvrti, šesti i osmi razredi), a drugu učenici neparnih razreda

(prvi, treći peti i sedmi razredi).

Nastava u prvoj smjeni počinje u 8,00 sati, a šesti sat završava u 13,05. Druga smjena

ima nastavu od 13,15 do 18,20 sati. Smjene se izmjenjuju svakog tjedna.

Nastavni sat traje 45 minuta. Veliki odmor je poslije drugog nastavnog sata u

trajanju od 15 minuta. Ostali odmori poslije svakog sata traju po 5 minuta.

Page 12: Godišnji plan škole

12

3.2. RASPORED DEŽURSTVA UČITELJA

Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak

NEPARNA

SMJENA

Saša Egić/

Vita Cerančević

Marcela Tunjić

Palmina Vulin

Marija Vuković

Gabrijela Bićanić

Suzana Budak

Biljana Banić

Mario Lovrić

Lidija Jurić

Đurđica Duić

Slavica Vulin

Darija

Šimunić

Vesna

Cvrković

Nevenka Ilićić

Hermina

Bilandžija

PARNA

SMJENA

Vita Cerančević/

Davor Karaula

Blaženka Musa

Anita Lukić

Nada Vučinić

T. Hrženjak

Branka Gale

Matija Periškić

Mirna Pavić Dubravka Despot

Marija Savić

Maja Đeke

Katica

Šarčević

Mirjana Lucić

Anita Bašić

Hedviga

Lončar

3.3. Godišnji kalendar rada škole

I. polugodište

od 5.9.2011.

do 23.12.2011. god

Mj.

Broj dana Blagdani i

neradni dani

Dan škole,općine,grada,

župe,školske priredbe

Radnih Nastavnih

IX. 19 19 1 Otvorenje Vinkov. jeseni

X. 20 20 1

XI. 21 21 1

XII. 17 17 1 UKUPNO:I. polugodište 77 77 4 Zimski odmor učenika

od 27.12 2011. do 13.1.2012.

II. polugodište

od 16.1.2012.

do 15.6.2012. god

I. 12 12 1

II. 21 21

III. 22 22

IV. 14 14 Proljetni odmor učenika

Od 2.4. 20112. do 6.4.2012

V. 22 22 1

VI. 9 9 2

VII. Ljetni odmor učenika

od 18.6. 2012. do 31.8.2012. VIII. 2

UKUPNO:II. polugodište 100 100 6

U K U P N O 177 77 10

BLAGDANI REPUBLIKE HRVATSKE

- 8.10. .... Dan neovisnosti

- 1.11. … Svi Sveti

-25.12. ... Božićni blagdan

-26.12. .... Božićni blagdan

-1.1. ........ Nova godina

-8.4. ….. Uskrs

-1.5. ........ Međunarodni praznik rada

-7.6. ........ Tijelovo

-22.6....... Dan antifašističke borbe

-25. 6. … Dan državnosti

-5.8. ....... Dan domovinske zahvalnosti

15.8. ...... Velika Gospa

Page 13: Godišnji plan škole

13

3.4. Podaci o broju učenika i razrednih odjela

Razr. Uč. Odj. Djevoj. Ponav. Uč.s

rješ.

Prehr. Put.

3-5

km

Put.

6-10

km

Ime i prezime

razrednika

1.a 25 10 Darija Šimunić

1.b 24 11 Hermina Bilandžija

Ukupno 49 2 21

2.a 26 11 1 Dubravka Despot

2.b 23 11 1 Branka Gale

Ukupno 49 2 22 2

3.a 16 9 1 Palmina Vulin

3.b 16 7 1 Lidija Jurić

3.c 16 9 1 Suzana Budak

Ukupno 48 3 25 3

4.a 16 7 1 Katica Šarčević

4.b 21 7 1 Anita Lukić

4.c 16 5 1 Hedviga Lončar

Ukupno 53 3 19 3

Ukupno

I-IV 199 10 87 8

5.a 18 7 2 Biljana Banić

5.b 21 10 Marija Vuković

5.c 14 6 2 Nevenka Iličić Ukupno 53 3 23 4

6.a 21 12 Blaženka Musa

6.b 16 7 1 Mirjana Lucić Ukupno 37 2 19 1

7.a 25 11 Vesna Cvrković

7.b 24 12 1 Gabrijela Bićanić

7.c 26 14 1 Slavica Vulin Ukupno 75 3 37 2

8.a 24 11 3 Vita Cerančević

8.b 21 10 3 Davor Karaula

8.c 24 8 3 Mirna Pavić Ukupno 69 3 29 9 UKUPNO

V - VIII 234 11 108 16

UKUPNO

I - VIII 433 21 195 24

Page 14: Godišnji plan škole

14

3. 4.1. Primjereni oblik školovanja po razredima i oblicima rada

Rješenjem određen oblik

rada

Broj učenika s primjerenim oblikom školovanja po razredima

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. UKUPNO

Model individualizacije 1 1 2

Prilagođeni program 2 2 2 4 1 2 9 22

Posebni program

3.4.2. Nastava u kući

U ovoj školskoj godini organizirat ćemo nastavu za učenika Stjepana Vojnića

(4. razred) po prilagođenom programu i slijedećem nastavnom planu:

-hrvatski jezik ............................ 2,5 sati/tjedno;

-likovna kultura ......................... 0,5 sati/tjedno;

-glazbena kultura........................ 0,5 sati tjedno;

-engleski jezik ........................... 1 sat/tjedno;

-matematika ............................ 2 sata/tjedno;

-priroda i društvo ...................... 1,5 sati/tjedno

-------------------------------------------------------------

UKUPNO: 8 sati/tjedno

Ovakav nastavni plan odobrilo je Ministarstvo znanosti,obrazovanja i športa –

Uprava za predškolski odgoj i osnovno obrazovanje.

4. TJEDNI I GODIŠNJI BROJ SATI PO RAZREDIMA I OBLICIMA

ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA

4.1. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati za obvezne nastavne predmete

po razredima

Nastavni

predmet

Tjedni i godišnji broj nastavnih sati za obvezne nastavne predmete po razredima

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Ukupno

planirano

T G T G T G T G T G T G T G T G T G

Hrvatski

jezik

5 350 5 525 5 525 5 525 5 350 5 525 4 42 4 420

Likovna

kultura

1 70 1 105 1 105 1 105 1 70 1 105 1 105 1 105

Glazbena

kultura

1 35 1 35 1 35 1 35 1 35 1 35 1 35 1 35

Engleski 2 70 2 210 2 70 2 70 3 210 3 315 3 315 3 315

Page 15: Godišnji plan škole

15

Njemački 2 70 - - 2 140 2 140

Matematika

4 280 4 420 4 420 4 140 4 420 4 420 4 420 4 42

Priroda

- - - - - - - - 1,5 105 2 210 - - - -

Biologija

2 210 2 210

Kemija

2 210 2 210

Fizika

2 210 2 210

Priroda i

društvo

2 140 2 210 2 210 3 315

Povijest

2 140 2 210 2 210 2 210

Geografija

1,5 105 2 210 2 210 2 210

Tehnička

kultura

1 70 1 105 1 105 1 105

Tjelesna i

zdr. kultura

3 210 3 315 2 315 2 210 2 140 2 210 2 210 2 210

UKUPNO:

4.2. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati za ostale oblike odgojno-

obrazovnog rada

4.2.1. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati izborne nastave

4.2.1.1. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati izborne nastave vjeronauka

Vje

ro

na

uk

Razred Broj

učenika

Broj

grupa Izvršitelj programa

Planirano sati

T G

I. 49 2 Nevenka Iličić 4 140

II. 49 2 Anita Bašić 6 140

III. 48 3 Nevenka Iičić 6 210

IV. 53 3 Anita Bašić 6 210 UKUPNO

I.-IV. 199 10 20 700

Vje

ro

na

uk

V. 53 3 Nevenka Iličić 6 210

VI. 37 2 Anita Bašić 4 140

VII. 75 3 Nevenka Iličić 6 210

VIII. 69 3 Anita Bašić 6 210 UKUPNO

V.-VIII. 234 11 22 770

UKUPNO

I.-VIII. 433 21 42 1470

Page 16: Godišnji plan škole

16

4.2.1.2. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati izborne nastave stranog jezika

E

ng

lesk

i j

ezik

Razred Broj

učenika

Broj

grupa Izvršitelj programa

Planirano sati

T G

IVb. 11 1 Slavica Vulin 2 70

Vac. 19 1 Slavica Vulin 2 70

VI.

VII.

VIII. UKUPNO

IV.-VIII. 30 2 4 140

NJ

ema

čki

jezik

IV. 11 1 Matija Periškić 2 70

V. 10 1 Matija Periškić 2 70

VI. 10 1 Matija Periškić 2 70

VII. 18 1 Matija Periškić 2 70

VIII. 19 1 Matija Periškić 2 70 UKUPNO

IV.-VIII. 68 5 10 700

4.2.1.3. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati izborne nastave informatike

Info

rma

tik

a

Razred Broj

učenika

Broj

grupa Izvršitelj programa

Planirano sati

T G

IV.

V.

42 2

1

Saša Egić

Nada Vučinić

4

2

140

70

VI. 28 2 Davor Karaula

4

140

VII.

18

35

1

2

Davor Karaula

Saša Egić

2

4

70

140

VIII.

17

16

18

1

1

1

Davor Karaula

Saša Egić

Nada Vučinić

2

2

2

70

70

70 UKUPNO

IV.-VIII. 174 11 22 770

Page 17: Godišnji plan škole

17

4.2.2. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati dopunske nastave

Red.

broj

Nastavni predmet Razred

grupa

Broj

učenika

Planiran broj

sati

Ime i prezime učitelja

izvršitelj

Hrvatski jezik 1.a 5 1 35 Darija Šimunić

Hrvatski jezik 1.b 5 1 35 Hermina Bilandžija

Hrvatski jezik 2.a 6 1 35 Dubravka Despot

Hrvatski jezik 2.b 6 1 35 Branka Gale

Hrvatski jezik 3.a 6 1 35 Palmina Vulin

Hrvatski jezik 3.b 6 1 35 Lidija Jurić

Hrvatski jezik 3.c 7 1 35 Suzana Budak

Hrvatski jezik 4.a 5 1 35 Katica Šarčević

Hrvatski jezik 4.b 5 1 35 Anita Lukić

Hrvatski jezik 4.c 5 1 35 Hedviga Lončar

UKUPNO I. – IV. razr. 56 10 350

Matematika 1.a 5 1 35 Darija Šimunić

Matematika 1.b 5 1 35 Hermina Bilandžija

Matematika 2.a 6 1 35 Dubravka Despot

Matematika 2.b 6 1 35 Branka Gale

Matematika 3.a 6 1 35 Palmina Vulin

Matematika 3.b 6 1 35 Lidija Jurić

Matematika 3.c 7 1 35 Suzana Budak

Matematika 4.a 5 1 35 Katica Šarčević

Matematika 4.b 5 1 35 Anita Lukić

Matematika 4.c 5 1 35 Hedviga Lončar

UKUPNO I. – IV. razr. 56 10 350

Hrvatski jezik VIII 7 1 35 Mirna Pavić

Hrvatski jezik V

VI

8

6-7

1

1

35

35

Biljana Banić

Hrvatski jezik VII 9 1 35 Vesna Cvrković

Matematika VI.

VIII

3-4

10

1

1

35

35

Blaženka Musa

Matematika V. i VI 10 2 70 Marcela Tunjić

Engleski jezik VI i

VIII

8-9 1 35 Maja Đeke

Engleski jezik VII 5 1 35 Slavica Vulin

Njemački jezik V 4-5 1 35 Matija Periškić

Page 18: Godišnji plan škole

18

4.2.3. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati dodatne nastave

Red.

Broj

Nastavni predmet Razred

grupa

Broj

učenika

Planiran

broj sati

Hrvatski jezik VI

VII

VIII

10

12

15

1

1

1

35

35

35

Biljana Banić

Vesna Cvrković

Mirna Pavić

Matematika VII./VIII. 15 2 70 Blaženka Musa

Matematika V/VI 14 1 35 Marcela Tunjić

Zemljopis 1grupa 18 2 70 Marija Savić

Povijest 1grupa 16 2 70 Đurđica Duić

Biologija/kemija VII

VIII

10

11

2

2

70

70

Gabrijela Bićanić

Mirjana Lucić

Fizika VIII 12 2 70 Nada Vučinić

GLOBE 1grupa 17 2 70 Saša Egić

Page 19: Godišnji plan škole

19

5.PLANOVI RADA RAVNATELJA I STRUČNIH SURADNIKA

5.1.Plan rada ravnatelja

SADRŽAJ RADA

Predviđeno

vrijeme

ostvarivanja

Predviđeno

vrijeme u

satima

1. POSLOVI PLANIRNJA I PROGRAMIRANJA 1.1. Izrada Godišnjeg plana i programa škole 6.do9.

mj.

1.2. Izrada plana i programa rada ravnatelja 6.do9.

mj.

1.3. Koordinacija u izradi predmetnih kurikuluma 6.do 9.

mj.

1.4. Izrada školskog kurikuluma 6.do9. mj. 1.5. Izrada Razvojnog plana i programa škole 6.do9. mj. 1.6. Planiranje i programiranje rada UV i RV 9.do6. mj. 1.7. Izrada zaduženja učitelja 6.do8. mj. 1.8. Izrada smjernica i pomoć učiteljima pri tematskom

planiranju 9.do6. mj.

1.9. Planiranje i organizacija školskih projekata 9.do6. mj. 1.10. Planiranje i organizacija stručnog usavršavanja 9.do6. mj. 1.11. Planiranje nabave opreme i namještaja 9.do6. mj. 1.12. Planiranje i organizacija uređenja okoliša škole 9.do6. mj. 1.13. Ostali poslovi 9.do8. mj.

2. POSLOVI ORGANIZACIJE I KOORDINACIJE RADA 2.1. Izrada prijedloga organizacije rada Škole (broj

razrednih odjela, broj smjena, radno vrijeme smjena,

organizacija rada izborne nastave, INA, izrada

kompletne organizacije rada Škole).

9.do8. mj.

2.2. Izrada Godišnjeg kalendara rada škole 8.do9. mj. 2.3. Izrada strukture radnog vremena i zaduženja

učitelja 6.do9. mj.

2.4. Organizacija i koordinacija vanjskog vrednovanja

prema planu NCVV-a 9.do6. mj.

2.5. Organizacija i koordinacija samovrednovanja škole 9.do6. mj. 2.6. Organizacija prijevoza i prehrane učenika 9.do7.mj. 2.7. Organizacija i koordinacija zdravstvene i socijalne

zaštite učenika 9.do6. mj.

2.8. Organizacija i priprema izvanučionične nastave,

izleta i ekskurzija 9.do6. mj.

2.9. Organizacija i koordinacija rada kolegijalnih tijela

škole 9.do8. mj.

2.10. Organizacija i koordinacija upisa učenika u 1.r. 4.do7. mj. 2.11. Organizacija i koordinacija obilježavanja državnih

blagdana i praznika 9.do6. mj.

2.12. Organizacija zamjene nenazočnih učitelja 9.do6. mj. 2.13. Organizacija popravnih, predmetnih i razrednih

ispita 6.do9. mj.

2.14. Organizacija poslova vezenih uz odabir udžbenika 5.do9. mj.

Page 20: Godišnji plan škole

20

2.15. Poslovi vezani uz natjecanja učenika 1.do6. mj. 2.16. Organizacija popravaka, uređenja i adaptacija

prostora 1.do8. mj.

2.17. Ostali poslovi 9.do8.mj.

3. PRAĆENJE REALIZACIJE PLANIRANOG RADA ŠKOLE 3.1. Praćenje i uvid u ostvarivanje Plana i programa

rada škole 9.do6. mj.

3.2. Vrednovanje i analiza uspjeha na kraju 1. polug. 12.i 6. mj. 3.3. Administrativno pedagoško instruktivni rad s

učiteljima, stručnim suradnicima i pripravnicima 9.do6. mj.

3.4. Praćenje rada školskih Povjerenstava 9.do6. mj. 3.5. Praćenje i koordinacija rada administrativne službe 9.do8. mj. 3.6. Praćenje i koordinacija rada tehničke službe 9.do8. mj. 3.7. Praćenje i analiza rada s institucijama izvan škole 9.do8. mj. 3.8. Kontrola pedagoške dokumentacije 9.do8. mj. 3.9. Ostali poslovi 9.do8.mj.

4. RAD U STRUČNIM I KOLEGIJALNIM TIJELIMA ŠKOLE 4.1. Planiranje, pripremanje, i vođenje sjednica

kolegijalnih i stručnih tijela škole 9.do8. mj.

4.2. Suradnja sa Sindikalnom podružnicom škole 9.do8. mj.

4.3. Ostali poslovi 9.do8. mj.

5. RAD S UČENICIMA, UČITELJIMA , STRUČNIM SURADNICIMA I

RODITELJIMA 5.1. Dnevna, tjedna i mjesečna planiranja s učiteljima i

suradnicima 9.do8. mj.

5.2. Praćenje rada učeničkih društava, grupa i pomoć

pri radu 9.do6. mj.

5.3. Briga o sigurnosti, pravima i obvezama učenika 9.do6. mj.

5.4. Suradnja i pomoć pri realizaciji poslova svih

djelatnika škole 9.do8. mj.

5.5. Briga o sigurnosti, pravima i obvezama svih

zaposlenika 9.do8. mj.

5.6. Savjetodavni rad s roditeljima (individualni i

skupno) 9.do8. mj.

5.7. Uvođenje pripravnika u odgojno-obrazovni rad

5.8. Poslovi oko napredovanja učitelja i stručnih

suradnika

5.9. Ostali poslovi 9.do8. mj.

6. ADMINISTRATIVNO – UPRAVNI I RAČUNOVODSTVENI POSLOVI

6.1. Rad i suradnja s tajnikom škole 9.do8. mj.

6.2. Provedba zakonskih i podzakonskih akata, te

naputaka MZOŠ-a 9.do8. mj.

6.3. Usklađivanje i provedba općih i pojedinačnih akata

škole 9.do8. mj.

6.4. Provođenje raznih natječaja za potrebe škole 9.do8. mj.

6.5. Prijem u radni odnos (uz suglasnost Školskog

odora) 9.do8. mj.

6.6. Poslovi zastupanja škole 9.do8. mj.

6.7. Rad i suradnja s računovođom škole 9.do8. mj.

Page 21: Godišnji plan škole

21

6.8. Izrada financijskog plana škole 8.do9. mj.

6.9. Kontrola i nadzor računovodstvenog poslovanja 9.do8. mj.

6.10. Organizacija i provedba inventure 12. mj.

6.11. Poslovi vezani uz e-matice 6.mj.

6.12. Potpisivanje i provjera svjedodžbi i učeničkih

knjižica 6.mj.

6.13. Organizacija nabave i podjele potrošnog materijala 9.do8. mj.

6.14. Ostali poslovi 9.do8. mj.

7. SURADNJA S UDRUGAMA, USTANOVAMA I INSTITUCIJAMA

7.1. Predstavljanje škole 9.do8. mj.

7.2. Suradnja s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i

športa 9.do8. mj.

7.3. Suradnja s Agencijom za odgoj i obrazovanje 9.do8. mj.

7.4 Suradnja s Nacionalnim centrom za vanjsko

vrjednovanje i obrazovanje 9.do8. mj.

7.5.Suradnja s Agencijom za mobilnost i programe EU 9.do8. mj.

7.6.Suradnja s ostalim Agencijama za obrazovanje na

državnoj razini 9.do8. mj.

7.7.Suradnja s Uredom državne uprave 9.do8. mj.

7.8.Suradnja s osnivačem 9.do8. mj.

7.9.Suradnja sa Zavodom za zapošljavanje 9.do8. mj.

7.10.Suradnja sa Zavodom za javno zdravstvo 9.do8. mj.

7.11.Suradnja s Centrom za socijalnu skrb 9.do8. mj.

7.12.Suradnja s Obiteljskim centrom 9.do8. mj.

7.13.Suradnja s Policijskom upravom 9.do8. mj.

7.14.Suradnja s Župnim uredom 9.do8. mj.

7.15.Suradnja s ostalim osnovnim i srednjim školama 9.do8. mj.

7.16.Suradnja s turističkim agencijama 9.do8. mj.

7.17.Suradnja s kulturnim i športskim ustanovama i

institucijama 9.do8. mj.

7.18.Suradnja sa svim udrugama 9.do8. mj.

7.19.Ostali poslovi 9.do8. mj.

8. STRUČNO USAVRŠAVANJE

8.1 Stručno usavršavanje u matičnoj ustanovi 9.do6. mj.

8.2. Stručno usavršavanje u organizaciji ŽSV, MZOŠ-a,

AZZO-a, HUROŠ-a 9.do6. mj.

8.3. Stručno usavršavanje u organizaciji ostalih ustanova 9.do6. mj.

8.4. Praćenje suvremene odgojno obrazovne literature 9.do6. mj.

8.5.Ostala stručna usavršavanja 9.do6. mj.

9. OSTALI POSLOVI RAVNATELJA

9.1. Vođenje evidencije i dokumentacije 9.do6. mj.

Page 22: Godišnji plan škole

22

9.2. Ostali nepredvidivi poslovi 9.do6. mj.

UKUPAN BROJ PLANIRANIH SATI GODIŠNJE:

5.1.1. PLAN POSJETA NASTAVI U ŠKOLSKOJ 2011./12. GODINI

MJESEC UČITELJ/ICA PREDMET

LISTOPAD 2011.

Katica Šarčević

Marcela Tunjić

Razredna nastava

Matematika

STUDENI 2011.

Branka Gale

Blaženka Musa

Tomislav Hrženjak

Razredna nastava

Matematika

Glazbena kultura

PROSINAC 2011.

Anita Bašić

Vjeronauk

SIJEČANJ 2012.

Lidija Jurić

Razredna nastava

VELJAČE 2012.

Hedviga Lončar

Davor Karaula

Razredna nastava

Tehnička kultura

OŽUJAK 2012.

Marija Vuković

Nada Vučinić

Matematika

Fizika

TRAVANJ 2012.

Saša Egić

Gabrijela Bićanić

Informatika

Biologija

SVIBANJ 2012.

Mirjana Lucić

Kemija

CILJ POSJETA: Opći uvid u nastavu

Page 23: Godišnji plan škole

23

5.2. Plan rada pedagoga

Stručni suradnik-pedagog planira i programira rad, priprema se i obavlja

poslove u neposrednome pedagoškom radu, analizira i vrednuje djelotvornost odgojno-obrazovnog rada škole, stručno se usavršava, surađuje s ustanovama, sudjeluje u radu povjerenstva za upis djece u osnovnu školu, vodi odgovarajuću pedagošku dokumentaciju, te obavlja druge poslove na unapređivanju i razvoju odgojno-obrazovne djelatnosti škole, a posebno: - sudjeluje s učiteljima pri upisu učenika u razredne odjele i interesne grupe. - pomaže učiteljima u formiranju grupa izvannastavne aktivnosti učenika, odabiru

udžbenika i stručne literature, u izradi rasporeda sati. - usmjerava učitelje u planiranju i programiranju nastavnog gradiva, u pripremanju

za izvođenje odgojno-obrazovnog rada, u vođenju pedagoške dokumentacije škole.

- prati način izvođenja nastave i primjenu suvremenih metoda i oblika rada, način rada učitelja u praćenju i vrednovanju uspjeha učenika, te uspjeh učenika, a posebno učenika s pojačanim potrebama.

- obavlja uvid u izvođenje nastave, u druge oblike neposrednog-odgojno obrazovnog rada s učenicima, te u rad razrednika u vođenju pedagoške dokumentacije.

- stručno pomaže i savjetuje učitelje, učenike i roditelje, promiče pravo i zaštitu prava učenika, zaštite prirode i okoliša te zdravog načina življenja.

- skrbi o kulturnim, sportskim i zabavnim projektima od interesa za učenike. - priprema i prezentira stručna predavanja Razrednom i Učiteljskom vijeću,

učenicima i roditeljima. - analizira i vrednuje postignuća odgojno-obrazovnog rada škole i izrađuje planove i

mjere za poboljšanje uspješnosti nastave. - nadzire izradu i provedbu plana rada učitelja u izradi nastavnih planova i realizaciju

školskih programa kulturne i javne djelatnosti škole. - vodi evidenciju rada učitelja i njihove zamjene, vodi i čuva pedagošku

dokumentaciju. - provodi školske programe, susrete i natjecanja. - priprema učitelja pripravnika za polaganje stručnog ispita, prikuplja i obrađuje

podatke za stručno napredovanje učitelja. - surađuje s učenicima, roditeljima i ustanovama. - prati realizaciju Godišnjeg plana rada škole, - obrađuje podatke i planira aktivnosti za unapređenje, - sastavlja i dostavlja izvješća - druge poslove iz Nastavnog plana i programa za osnovnu školu, Godišnjeg plana

rada škole, po potrebi rada škole i uputa ravnatelja.

Iz plana rada pedagoga izdvaja se:

RB P O S L O V I VRIJEME

1. PRIPREMANJE ODGOJNO-OBRAZOVNIH PROGRAMA I NJIHOVE REALIZACIJE

1.1. Utvrđivanje odgojno-obrazovnih potreba učenika, škole i okruženja 9. mjesec

Page 24: Godišnji plan škole

24

1.2 Planiranje i programiranje rada - organizacijski poslovi

1.3. Sudjelovanje u izradi školskog kurikuluma 9. mjesec

1.4. Sudjelovanje u izradi godišnjeg plana i programa rada škole 9. mjesec

1.5. Sudjelovanje u godišnjem planiranju i programiranju rada učitelja tijekom godine

1.6. Ostvarivanje uvjeta za realizaciju plana i programa škole tijekom godine

2. REALIZACIJA PLANA I PROGRAMA RADA ŠKOLE

2.1. Neposredni rad s učenicima tijekom godine

2.2. Poslovi oko upisa i formiranja odjela i grupa 6. mjesec

2.3. Osiguranje uvjeta za optimalno izvođenje odgojno-obrazovnog procesa

tijekom godine

2.4. Praćenje realizacije u svrhu unapređivanja odgojno-obrazovnog rada tijekom godine

2.5. Rad na odgojnoj problematici tijekom godine

2.6. Poslovi na osposobljavanju učenika za samostalni rad i učenje tijekom godine

2.7. Identifikacija, opservacija i tretman djece s teškoćama u razvoju tijekom godine

2.8. Daroviti učenici 2. mjesec

2.9. Profesionalno izvješćivanje i usmjeravanje 12. -5. mj.

2.10. Zdravstveno-socijalna i ekološka zaštita tijekom godine

2.11. Suradnja i savjetodavni rad tijekom godine

2.12. Kulturna i javna djelatnost tijekom godine

3. VRJEDNOVANJE OSTVARENIH REZULTATA, STUDIJSKE ANALIZE I ISTRAŽIVANJA

3.1. Odgojno-obrazovni rezultati i prijedlog mjera za unapređivanje rada tijekom godine

3.2 Utvrđivanje mjera za unapređivanje rada tijekom godine

3.3. Istraživački rad - operativni projekti tijekom godine

4. PERMANENTNO STRUČNO USAVRŠAVANJE

4.1. Permanentno stručno usavršavanje učitelja tijekom godine

4.2 Realizacija plana i programa permanentnog stručnog usavršavanja tijekom godine

5. BIBLIOTEČNO-INFORMACIJSKA I DOKUMENTACIJSKA DJELATNOST

5.1. Vođenje dijela pedagoške dokumentacije škole (novi učenici) tijekom godine

5.2. Vođenje dijela pedagoške dokumentacije po programima i područjima

tijekom godine

5.3. Vođenje dokumentacije o osobnom radu tijekom godine

5.4. Nabavka multimedijskih izvora znanja tijekom godine

5.5. Nabavka znanstveno-stručnih časopisa, knjiga i druge literature tijekom godine

5.6. Nabavka multimedijskih izvora znanja tijekom godine

5.7. Poticanje učenika, roditelja, učitelja na korištenje literature tijekom godine

5.8. Pružanje stručne pomoći učeniku i roditelju u korištenju literature tijekom godine

5.9. Sudjelovanje u uspostavljanju i razvijanju informatizacije škole tijekom godine

5.10. Kreiranje i izrada tiskanih materijala tijekom godine

5.11. Vođenje školske, pedagoške i nastavne dokumentacije tijekom godine

5.12. Izrada i čuvanje učeničke dokumentacije tijekom godine

6. OSTALI POSLOVI

6.1. Poslovi vezani uz početak školske godine tijekom godine

6.2. Poslovi vezani uz kraj školske godine tijekom godine

6.3. Poslovi člana Županijskog stručnog vijeća pedagoga tijekom godine

6.4. Neplanirani poslovi tijekom godine

6.5 Suradnja sa satničarem tijekom godine

6.6. Organizacija stručnih i nestručnih zamjena u nastavi tijekom godine

6.7. Suradnja s tajništvom i računovodstvom tijekom godine

Page 25: Godišnji plan škole

25

6.8. Rad u komisiji za utvrđivanje daljnjeg oblika školovanja učenika tijekom godine

6.9. Organizacija studentske prakse tijekom godine

6.10. Pisanje ljetopisa škole kolovoz

6.11. Organizacija i provođenje akcije Crvenog križa studeni

5.2.1.Plan posjeta nastavi u 2011./12 šk. god.

LISTOPAD 2011.

Dubravka Despot

Ivan Gopić

Razredna nastava

TZK

STUDENI 2011.

Nevenka Iličić

Palmina Vulin

Slavica Vulin

Vjeronauk

Razredna nastava

Engleski jezik

PROSINAC 2011.

Anita Lukić

Maja Đeke

Razredna nastava

Engleski jezik

SIJEČANJ 2012.

Mirna Pavić

Suzana Budak

Hrvatski jezik

Razredna nastava

VELJAČE 2012.

Vita Cerančević

Dinka Mecanović

Likovna kultura

Engleski jezik

OŽUJAK 2012.

Biljana Banić

Matija Periškić

Ivan Gopić

Hrvatski jezik

Njemački jezik

TZK

TRAVANJ 2012.

Vesna Cvrković

Hermina Bilandžija

Marija Savić

Hrvatski jezik

Razredna nastava

Geografija

SVIBANJ 2012.

Đurđica Duić

Darija Šimunić

Povijest

Razredna nastava

CILJ POSJETA: Opći uvid u nastavu

Page 26: Godišnji plan škole

26

5.3.Plan rada defektologa

Poslovi i radni zadaci defektologa tijekom školske godine

Mjesec Sadržaj rada

Tijekom

cijele

školske

godine

Uspostava i ostvarivanje rehabilitacijskog programa rada za učenike s teškoćama u razvoju

Tijekom

cijele

školske

godine

Ustroj i uspostava programa rada s učenicima u postupku provođenja programa pedagoške

opservacije

Tijekom

cijele

školske

godine

Individualni odgojno-obrazovni rad s učenicima

djeca s teškoćama u razvoju

djeca s teškoćama u učenju

odgojno zapuštena djeca

djeca s poremećajima u ponašanju

Travanj,

svibanj i

lipanj

Profesionalno informiranje i profesionalna orijentacija učenika s teškoćama u razvoju.

Tijekom

cijele

školske

godine

Zadaci proizašli iz aktivnosti Stručnog povjerenstva za utvrđivanje psihofizičkog stanja

djeteta:

- redoviti upisi u I. razred osnovne škole,

- prijevremeni upisi ili odgode upisa u I. razred osnovne škole,

- utvrđivanje primjerenog oblika školovanja,

- trajne odgode školovanja.

Kolovoz

i rujan

Izrada cjelovitog godišnjeg plana i programa rada:

- planovi i programi rada s učenicima

- plan i program rada na zadaćama programa

pedagoške opservacije

- plan za osiguravanje specifičnih potreba

Listopad i

studeni

Provođenje preventivnih programa – prevencija ovisnosti o drogama, alkoholu i duhanskim

proizvodima

Tijekom

cijele

školske

godine

Priprema za ostvarivanje programa neposrednog rada s učenicima:

- priprema za dnevni neposredni odgojno- obrazovni rehabilitacijski

rad za učenike s teškoćama u razvoju i učenike s poremećajima u ponašanju

- priprema i sudjelovanje u radu stručnog tima

- izrada individualnog didaktičkog pribora

Tijekom

cijele

školske

godine

Upoznavanje roditelja s psihofizičkim stanjem djeteta na temelju analize dokumentacije o

djetetu prikupljene prilikom pregleda i ispitivanja.

Upoznavanje s programom pedagoške opservacije.

Osposobljavanje i poučavanje roditelja za primjeren rad s djetetom u obitelji.

Sudjelovanje na roditeljskim sastancima.

Tijekom

cijele

školske

godine

Suradnja s ravnateljem i stručnim suradnicima.

Sudjelovanje u radu sjednica učiteljskog i razrednih vijeća.

Suradnja s vanjskim institucijama

Centar za socijalnu skrb

MUP

Obiteljski centar

Zavod za javno zdravstvo

Zavod za zapošljavanje

Ostvarivanje programa stručnog usavršavanja.

Poslovi i zadaci vezani uz dužnosti voditelja županijskog stručnog vijeća.

Zadaće u svezi sa početkom i završetkom školske godine.

Administrativni poslovi.

Zadaće utvrđene tijekom školske godine.

Page 27: Godišnji plan škole

27

5.4.Plan rada knjižničara

1. Poslovi na uređenju školske knjižnice i vođenju evidencije:

- nabava, inventarizacija, klasifikacija, signiranje, kategorizacija, tehnička oprema

knjiga i drugog materijala,

- posudbe, godišnja revizija i otpisi knjiga,

- izrada statistike,

- planiranje i programiranje rada,

- izvještaj o radu knjižnice.

2. Poslovi vezani uz odgojno-obrazovne zadatke:

- upoznavanje učenika s knjigom i knjižnicom,

- vođenje grupe slobodnih aktivnosti (Mladi knjižničari),

- pomaganje učenicima (referati, izbor knjige),

- razvijanje interesa kod učenika za učlanjivanje u Gradsku knjižnicu i čitaonicu,

- priređivanje tematskih izložbi,

- organiziranje susreta s književnicima,

- suradnja s pedagogom i ravnateljem škole ( o nabavljanju literature),

- suradnja s nastavnicima hrvatskog jezika ( o lektiri),

- izdavanje bibliotečne građe potrebne za izvođenje nastave,

- prisustvovanje sjednicama Učiteljskog vijeća,

- neprekidno održavanje veze s matičnom knjižnicom (radi stručne pomoći),

- suradnja s drugim knjižnicama i organizacijama (slobodno vrijeme mladih),

- osobno stručno usavršavanje.

NAPOMENA:Operativni plan rada prilog je ovom planu

Page 28: Godišnji plan škole

28

5.5. Plan rada tajništva

1. Normativno pravni poslovi:

- kontinuirano praćenje zakonskih odredbi objavljenih u Narodnim novinama ;

- praćenje podzakonskih odredbi koje se odnose na rad i poslovanje Škole ;

- izrada prijedloga općih akata Škole ;

- upis Škole u sudski registar Trgovačkog suda ;

- upis u sudski registar ovlaštenja ravnatelja za zastupanje Škole ;

- upis u sudski registar zamjenika ravnatelja.

2. Personalno kadrovski poslovi:

- poslove u svezi zasnivanja te prestanka radnih odnosa: evidentiranje

potrebe, realizacija natječaja, izrada ugovora o radu odnosno prestanku radnog

odnosa (obavijest, sporazum, otkaz), izvješćivanje ostalih kandidata o izboru ,

upis u matičnu knjigu radnika, prijava i odjava na mirovinsko i zdravstveno

osiguranje, čuvanje dosjea svih zaposlenih u školi ;

- izrada i pisanje odluka, rješenja i drugih pojedinačnih akata u školi

kojima se odlučuje o pravima i obvezama iz radnog odnosa ;

- suradnja s pomoćno-tehničkim osobljem .

3. Opći poslovi :

- narudžba pedagoške dokumentacije za novu školsku godinu u skladu

sa zakonskim odredbama ;

- čuvanje dokumentacije u svezi provedbe mjera zaštite na radu i zaštite

od požara te dokumentacije koja se odnosi na tehničku opremljenost Škole ;

- osigurati interni sanitarni nadzor, ispravnu funkcionalnu opremu i

uređaje te higijenske uvjete u skladu s obvezatnom uputom Ministarstva

zdravstva ;

- nabava uredskog materijala te materijala za čišćenje ;

- nadzor nad tehničkim osobljem ;

- poslovi obrane ;

- poslovi ovlaštenika ravnatelja za zaštitu na radu .

4. Administrativni poslovi :

- poslovi vezani uz osiguranje prijevoza učenika i zaposlenika Škole,

prehrane učenika i osiguranja učenika ;

- vođenje urudžbenih zapisnika ;

- organizirati obvezno provođenje liječničkih pregleda sukladno odredbama

Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti ;

- priprema prijedloga ugovora o zakupu poslovnog prostora u Školi,

zaključivanje navedenih ugovora u skladu sa zakonskim odredbama i

naputcima Ureda državne uprave u županiji ;

- osigurati da se uredsko poslovanje odvija u skladu sa zakonskim i

podzakonskim aktima ;

- osigurati arhiviranje i čuvanje arhivskog gradiva u skladu sa zakonskim

odredbama ;

Page 29: Godišnji plan škole

29

- osigurati čuvanje, na sigurnom mjestu pedagoške dokumentacije, matičnih

knjiga, te spomenice Škole ;

- dostavljati pravovremeno, potpuno statističke podatke nadležnim službama ;

- izrada i organiziranje dostave poziva sa prijedlogom dnevnog reda za sjednice

Školskog odbora i Vijeća roditelja ;

- vođenje i čuvanje zapisnika sa sjednica školskog odbora ;

- čuvanje zapisnika sa sjednica vijeća roditelja ;

- arhiviranje dnevnika i ostale dokumentacije

- otpremanje pošte.

5. Blagajnički poslovi :

- obračun prijevoznih troškova, obračun i isplata dnevnica i putnih troškova ;

- ostale isplate gotovog novca ;

- vođenje blagajničkog dnevnika ;

- izrada M4 .

6. Poslovi temeljem javnih ovlasti :

- pružati pravnu pomoć učiteljima i stručnim suradnicima da postupaju u

skladu s odredbama Zakona o općem upravnom postupku za

zakonito obavljanje poslova koji se obavljaju na temelju javne ovlasti

(poslovi u svezi vođenja evidencija s dokumentacijom o upisu i ispisu

učenika iz osnovne škole) ;

- pravodobno poslati prijepis ocjena za učenika koji prelazi iz

jedne škole u drugu školu ;

- pri ispisivanju javnih isprava (duplikata svjedodžbi..) i potvrda postupati

u skladu s odredbama općeg upravnog postupka.

7. Poslovi suradnje i komunikacije :

- komuniciranje i suradnja s nadležnim tijelima i ustanovama ;

- komuniciranje sa strankama, roditeljima i učenicima ;

- telefonska komunikacija .

Page 30: Godišnji plan škole

30

5.6.Plan rada računovodstva

1.Opći financijski poslovi:

-izrada financijskog plana Škole,

-izrada izvještaja o financijskom poslovanju,

-vođenje knjige ulaznih i izlaznih računa,

-vođenje knjige osnovnih sredstava,

-vođenje knjige sitnog inventara,

-izrada izvještaja Fondu,

-izrada statističkih izvještaja,

-usklađivanje salda,

-praćenje propisa,

-sudjelovanje na seminarima,

-suradnja s ZPP.

2.Računovodstveni poslovi:

-obrada inventurnih lista OS i SI,

-predračun i godišnji obračun amortizacije,

-plaćanje računa,

-kontrola blagajničkog poslovanja,

-popis računa Fondu.

3.Knjigovodstveni poslovi:

-kontiranje i knjiženje poslovnih događaja,

-zbrajanje i usklađivanje glavne knjige i dnevnika,

-izrada bruto bilance,

-izrada tromjesečnih obračuna,

-izrada završnog računa,

-zaključivanje poslovne godine.

6.PLAN RADA ŠKOLSKOG ODBORA I STRUČNIH TIJELA ŠKOLE

6.1.Plan rada školskog odbora

Školski odbor sastat će se u mjesecu rujnu, siječnju i lipnju, a ostale sjednice bit

će prema ukazanim potrebama.

Poslovi koje isti obuhvaća su

-Imenovanje i razrješenje ravnatelja škole,

-Donosi Statut uz prethodnu suglasnost osnivača Grada Vinkovaca,

-Donosi Godišnji plan i program rada škole i nadzire njegovo izvršenje,

-Odlučuje o financijskom planu i godišnjem obračunu škole,

-Donosi prijedlog plana i razvojnog programa škole,

-Odlučuje o raspodjeli dobiti za obavljanje i razvoj djelatnosti,

-Odlučuje o ulaganju i nabavi opreme, te nabavi osnovnih sredstava i ostale

pokretne imovine čija je pojedinačna vrijednost 100. 000,00 kn do

Page 31: Godišnji plan škole

31

200. 000,00 kuna,

-Odlučuje o opterećivanju ili otuđivanju pokretne imovine čija je vrijednost 50.

000,00 kn do 100. 000,00 kuna.

-Uz suglasnost osnivača odlučuje:

-o promjeni djelatnosti škole,

-o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju nekretnina i druge

imovine,

-o raspodjeli dobiti u skladu s posebnom odlukom osnivača,

-o promjeni naziva i sjedišta škole,

-o statusnim promjenama škole,

-Odlučuje o zahtjevima radnika za zaštitu prava iz radnog odnosa,

-Daje osnivaču i ravnatelju prijedloge i mišljenja o pojedinim pitanjima,

-Bira i razrješava predsjednika i zamjenika predsjednika Školskog odbora,

-Razmatra rezultate obrazovnog rada,

-Razmatra predstavke i prijedloge građana u svezi s radom Škole,

-Obavlja i druge poslove određene statutom i s drugim općim aktima škole.

6.2.Plan rada Učiteljskog vijeća

Mjesec Sadržaj rada Vrijeme ostvarenja Izvršitelj

Rujan Učiteljsko vijeće

1.do 10.

20. do 30.

Ravnatelj

Listopad Učiteljsko vijeće 25.do 30. Ravnatelj

Prosinac Razredno vijeće

Učiteljsko vijeće

20. do 22.

20. do 22.

Razrednici

Ravnatelj

Siječanj Učiteljsko vijeće 17.do 20.

Ravnatelj

Travanj

Učiteljsko vijeće

15.do 22.

Ravnatelj

Lipanj Razredno vijeće

Učiteljsko vijeće

15.do 20.

20.do 30.

Razrednici

Ravnatelj

Srpanj Učiteljsko vijeće 1.do 10. Ravnatelj

Kolovoz Učiteljsko vijeće 25.do 30. Ravnatelj

Page 32: Godišnji plan škole

32

6.3.Plan rada Razrednog vijeća

Sjednice razrednih vijeće održavat će se prema ukazanim potrebama, a

najmanje po dva puta u svakom polugodištu. Dnevni red obrađivat će

tematiku i problematiku vezanu za uspjeh i vladanje učenika ,odnosno u tom

trenutku interesantne teme i potrebe.

6.4.Plan rada Vijeća roditelja

Vijeće roditelja sastat će se u mjesecu rujnu, siječnju i lipnju radi rasprave o Godišnjem

planu i programu škole, školskog kurikuluma, te analize uspjeha učenika na kraju 1.

obrazovnog razdoblja i na kraju školske godine te o ostaloj tekućoj problematici.

Pored zakonskih ovlaštenja vijeće roditelja raspravlja i o pitanjima značajnim

za život i rad Škole te daje mišljenje i prijedloge u svezi:

-daje mišljenje o prijedlogu godišnjeg plana i programa rada,

-raspravlja o izvješćima ravnatelja o realizaciji godišnjeg plana i programa,

-razmatra pritužbe roditelja u svezi s odgojno-obrazovnim radom,

-predlaže predstavnike u školski odbor,

-daje mišljenje i prijedloge u svezi s organiziranjem izleta, ekskurzija,

športskih natjecanja i kulturnih sadržaja Škole,

-raspravlja o rezultatima odgojno-obrazovnog rada,

-daje mišljenje i prijedloge u svezi sa socijalno-ekonomskim položajem učenika

i pružanjem odgovarajuće pomoći,

-daje mišljenje i prijedloge i svezi s organiziranjem nastave, uspjehom učenika

u obrazovnom radu, izvanškolskim i izvannastavnim aktivnostima.

6.5. Plan rada Vijeća učenika

Vijeće učenika čine predstavnici svakog razrednog odjela.O radu

Vijeća vodi se zapisnik. Vijeće ima svog predsjednika čiji mandat traje godinu dana.

Vijeće učenika:

- Priprema i daje prijedloge tijelima škole o pitanjima vezanim za njihov rad

- Predlaže osnivanje učeničkih klubova

- Predlaže mjere za poboljšanje uvjeta rada u školi

- Surađuje kod donošenja kućnog reda

- Pomaže učenicima u izvršenju školskih i izvanškolskih obveza

- Skrbi o socijalnoj i zdravstvenoj zaštiti učenika, te drugim poslovima vezanim

uz svoj status u školi.

Page 33: Godišnji plan škole

33

7. Plan stručnog usavršavanja i osposobljavanja

Planovi osobnog stručnog usavršavanja ostvarivat će se putem stručnih skupova

u školi, gradu, Županiji,regiji i na razini Republike, ovisno o materijalnim

mogućnostima škole. Posebnu pozornost obratit će se ove školske godine na

obučavanja djelatnika iz informatike u informatičkoj učionici škole.

U školi postoje tri stručne skupine učitelja: razredne nastave, prirodne i

društvene grupe predmeta. Svaka skupina sastaje se najmanje jednom u svakom

obrazovnom razdoblju, rješavajući trenutačne probleme u odgojno-obrazovnom radu i

problematiku iz plana i programa rada u okviru stručnog usavršavanja, a rad koordinira

pedagog škole.

Posebna pozornost obratit će se na informatičko opismenjavanje učitelja,

stručnih suradnika, administrativnog osoblja i ravnatelja prema Planu i programu koje

će vjerojatno donijeti Ministarstvo prosvjete i športa.

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa organiziralo je putem Zavoda za

školstvo županijske aktive učitelja svih profila te stručnih suradnika i ravnatelja pa će

se većina stručnog usavršavanja obavljati putem ovog oblika rada. U našoj Školi

Maša Pešec voditeljica je županijskog stručnog vijeća defektologa – stručnih suradnika

te će dio svog radnog vremena posvetiti radu tih vijeća.

Također, planira se najmanja jedna zajednička stručna ekskurzija van

Vinkovaca (posjet izložbama,sajmu,kazalištu i sl.)

8.Plan kulturne i javne djelatnosti škole

U okviru kulturne djelatnosti škole organizirat će se prigodne svečanosti i

aktivnosti:

MJESEC SADRŽAJ DJELATNOSTI NOSITELJ

RUJAN Svečani početak školske godine.

Vinkovačke jeseni.

Razrednici

Ravnatelj

LISTOPAD Dan neovisnosti

Proslava "Dana kruha" – integrirani rad

Kazališna predstava

Učitelj povijesti

Vjeroučiteljice

Učitelji

hrvatskog jez.

STUDENI Sjećanje na pokojnike (Svi sveti). Razrednici

PROSINAC Dan Sv .Nikole.

Božićni blagdani.

Kazališna predstava

Razrednici,

vjeroučiteljice

SIJEČANJ Naučno-popularno predavanje. Učit. biologije

VELJAČA Književni susret ili kazališna predstava. Ravnatelj

OŽUJAK Rođendan Ivana Gorana Kovačića – Dan

Škole

Učitelji

hrv.jez.;GK i

TZK

TRAVANJ Priprema za Uskrsne blagdane

Kazališna predstava

Učitelji RN

Učitelji

hrvatskog j. i

glazbene kult.;

SVIBANJ Međunarodni praznik rada.

Majčin dan.

Razrednici,

Učitelji RN i

Page 34: Godišnji plan škole

34

razrednici

LIPANJ Dan športa

Završna školska svečanost

Učitelji TZK

Ravnatelj

Osim navedenih aktivnosti u školi će se organizirati i druge priredbe i susreti

(prema prigodi i po potrebi), a bit će realizirani u suradnji s crkvenim vlastima i

odgovarajućim institucijama. Osim posjeta kulturnim događajima, organizirat će se i

posjeti športskim priredbama u Vinkovcima, odnosno sudjelovati na njima.

Prema godišnjem kalendaru rada škole obilježit će svi prigodni međunarodni

dani koji su značajni za rad škole.

8.1. Plan zdravstvene zaštite odgojno-obrazovnih i ostalih djelatnika škole

Sistematski liječnički pregledi djelatnika organiziraju se sukladno zakonskim

propisima.

8.2. Školski preventivni programi

8.2.1. PLAN BRIGE ŠKOLE ZA ZDRAVSTVENO-SOCIJALNU,

EKOLOŠKU I OPĆU ZAŠTITU UČENIKA

U suradnji s liječnicima organizirat će se preventivne mjere u zaštiti zdravlja

učenika putem sistematskih pregleda,cijepljenja učenika te pregleda zubi.

Za učenike u školi organizirana je prehrana učenika koji koristi oko 240

učenika.

U okviru pokreta "Lijepa naša" uključit ćemo se u sve akcije zaštite čovjekova

okoliša,a putem Ministarstva prosvjete i športa škola će biti uključena i u provedbu

GLOBE programa za Republiku Hrvatsku.

Posebna pažnja bit će usmjerena na zaštitu učenika putem socijalnih

službi,Crvenog križa i Caritasa.

Značajno mjesto zauzima briga, zaštita i djelovanje kroz niz športskih,

kulturnih, zdravstvenih i javnih manifestacija i akcija koje provodimo u cilju

preventivnog djelovanja u suzbijanju ovisnosti i droge kod naših učenika, kao i rad na

sprečavanju nasilnog ponašanja među učenicima. U tom smislu postoji razrađen

poseban Program preventivnog djelovanja.

Prema Planu zaštite od minsko-eksplozivnih sredstava učitelji će nastaviti s

aktivnostima educiranja učenika o toj temi.

U sklopu izborne nastave iz prometa u školi je formirana školska prometna

jedinica koja brine o sigurnosti učenika na ulici i ispred škole.

Posebna pažnja obratiti će se sigurnosti učenika i djelatnika u školi u što će biti

uključeni djelatnici MUP-a , a u tu svrhu bit će održana i predavanja za učenike,

učitelje i roditelje. Naglašavamo da smo uspostavili dobru suradnju s djelatnicima

MUP-a u okviru Programa "Policija u zajednici".

Prema posebnom planu vodit će se briga o sigurnosti učenika u školi, a za

učenike i roditelje bit će organizirana predavanja za što će se koristiti literatura i video

kaseta dobivena od Ministarstva prosvjete i športa, te ostali raspoloživi materijali.

Page 35: Godišnji plan škole

35

8.2.2. PROGRAM AKIVNOSTI ZA SPRJEČAVANJE NASILJA MEĐU

DJECOM I MLADIMA

Oblici nasilja među djecom i mladima pokazuju tendenciju porasta kako u

svijetu tako i kod nas. Istraživanja pokazuju da je oko 15% djece u europskim

zemljama kontinuirano izloženo nekom obliku nasilja. Kod nas se taj postotak u nekim

gradovima kreće i do 20 %, a odnosi se na djecu i mlade koji su sustavno zlostavljani

po 2 – 3 puta mjesečno ili češće.

Iz iskustva zemalja koje provode prevenciju i istražuju ovaj problem, vidljivo je

da su isti daleko uspješniji i učinkovitiji gdje su sustavno uključene državne i druge

institucije koje se bave djecom i zaštitom njihovih prava.

Program sadržava kratkoročne i dugoročne mjere. Njegov ostvarivanje bit će

sustavno i kontinuirano praćeno i valorizirano od Učiteljskog vijeća.

Svrha ovog Programa je uočavanje i rješavanje problema nasilja među djecom

i mladima od strane učitelja, roditelja i djece, te ostalih čimbenika u društvu.

Ciljevi se mogu definirati kao:

- prevencija pojave novih slučajeva nasilja,

- edukacija učitelja i stručnih suradnika,

- senzibilizacija roditelja, djece i mladih u problematizaciji nasilja,

- pružanje sustavne pomoći žrtvama nasilja,

- znanstveno praćenje pojave nasilja.

8.2.3. MJERE ZA SPRJEČAVANJE NASILJA MEĐU DJECOM I MLADIMA

Sadržaj Vrijeme Nositelj

KRATKOROČNE MJERE

- utvrditi broj i pojavne oblike nasilja među

djecom u školi te izvršiti njihovu evaluaciju,

- operacionalizirati provedbu projekta

"Afirmacijom pozitivnih vrijednosti protiv

nasilja",

- oformiti tim stručnih osoba iz škole, Centra

za socijalnu skrb i policije,

- u školi istaknuti obavijest da se radi o

mjestu s "nultom tolerancijom na nasilje",

- koristiti "sandučić povjerenja" za prijavu

slučajeva nasilja,

- izraditi plan postupnosti u sprječavanju

nasilja među djecom,

- pratiti program UNICEF-a u RH "Škola bez

nasilja",

- uključiti u program poznata imena iz

kulturnog, javnog i političkog života u gradu,

- organizirati timove stručnjaka za djelovanje

u kriznim situacijama ako do njih dođe,

- analizirati primjenu Zakon o sprječavanju

početak

šk.godine

rujan

rujan

rujan

početkom

godine

tijekom godine

tijekom godine

tijekom godine

jednom

učitelji

svi

stručni suradnici

pedagog

stručni suradnici

učitelji

stručni suradnici

ravnatelj

učitelji TZK

Page 36: Godišnji plan škole

36

nereda na športskim natjecanjima godišnje

DUGOROČNE MJERE

- donošenje Protokola o postupanju u slučaju

nasilja,

- obveze državnih nadležnih tijela u suzbijanju

nasilja među mladima,

- oblici, načini i sadržaji suradnje između

nadležnih tijela,

- uključivanje stručnih savjetodavnih tijela

Vlade RH,

- analiziranje propisa koji uređuju sustav

odgoja i obrazovanja,

- podržavanje tematskih emisija u sredstvima

javnog priopćavanja o nenasilnom ponašanju

djece i mladih,

- edukacija o ljudskim pravima,

- održavanje programa preventivnog

djelovanja s rizičnim skupinama,

- animirati djecu za sudjelovanje u

izvannastavnim aktivnostima,

- organizacija većeg broja izvanškolskih

aktivnosti,

- osigurati sufinanciranje većeg broja

programa nenasilnog ponašanja i usvajanja

socijalizacijskih aktivnosti,

- pojačati aktivnost policije za sigurnost u

školama i detekciji sigurnosnog stanja.

rujan

tijekom godine

tijekom godine

po potrebi

na početku

godine

po potrebi

tijekom godine

tijekom godine

po potrebi

po potrebi

Stručni suradnici

ravnatelj

ravnatelj

ravnatelj

učitelji

ravnatelj

stručni suradnici

razrednici

razrednici

učitelji

pedagog

ravnatelj

ravnatelj

9. PLAN NABAVE I OPREMANJA

10. PRILOZI

Sastavni dijelovi Godišnjeg plana i programa rada škole su:

1. Godišnji planovi programi rada učitelj

2. Mjesečni planovi i programi rada učitelja

3. Plan i program rada razrednika

4. Prilagođeni planovi i programi rada za učenike s teškoćama

5. Rješenja o tjednim zaduženjima odgojno-obrazovnih djelatnika

6. Raspored sati

Page 37: Godišnji plan škole

37

Na osnovi članka 28. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i

članka 13. Statuta Osnovne škole Ivana Gorana Kovačića Vinkovci, a na prijedlog

Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja i ravnatelja škole,Školski odbor na sjednici

održanoj 30. rujna 2011. godine donosi

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA 2011./12. ŠKOLSKU GODINU

Ravnatelj škole Predsjednik Školskog odbora

Krešimir Marijanović, prof. Katica Šarčević, dipl. učiteljica

Klasa: 602-02/11-01/409.

Ur.broj: 2188-21-11-1

Vinkovci, 30. rujna 2011.g.

Page 38: Godišnji plan škole

38

S A D R Ž A J

1. Podaci o uvjetima rada …………………………………………………………. 3

1.1. Podaci o upisnom području ………………………………………………….....3

1.2.Unutrašnji školski prostor …………………………………………………….... 3

1.3.Školski okoliš ……………………………………………………………………4

1.4.Nastavna sredstva i pomagala……………………………………………………..4

1.4.1.Knjižni fond škole……………………………………………………………… 4

1.5.Plan obnove, adaptacije, dogradnje i izgradnje novog školskog prostora………. 5

2.Podaci o izvršiteljima poslova i njihovim zaduženjima…………………………… 5

2.1.Podaci o odgojno-obrazovnim djelatnicima……………………………………... 5

2.1.1.Podaci o učiteljima razredne nastave ……………………….…………………. 5

2.1.2. Podaci o učiteljima predmetne nastave………………………………………... 6

2.1.3.Podaci o ravnatelju i stručnim suradnicima …………………………………….6

2.1.4.Podaci o odgojno-obrazovnim djelatnicima pripravnicima……………………..7

2.2.Podaci o ostalim djelatnicima škole………………………………………………7

2.3.Tjedna i godišnja zaduženja odgojno-obrazovnih djelatnika …………………….8

2.3.1.Tjedna i godišnja zaduženja učitelja razredne nastave………………………….8

2.3.2. Tjedna i godišnja zaduženja učitelja predmetne nastave……………………….9

2.3.3. Tjedna i godišnja zaduženja ravnatelja i stručnih suradnika………………….. 11

2.2.4. Tjedna i godišnja zaduženja ostalih djelatnika škole………………………….. 11

3. Podaci o organizaciji rada ………………………………………………………… 11

3.1.2.Organizacija smjena, raspored dežurstva učitelja ………………………............12

3.3.Godišnji kalendar rada škole……………………..……………………………… 12

3.4. Podaci o broju učenika i razrednih odjela ………...……………………………...13

3.4.1.Primjereni oblik školovanja po razredima i oblicima rada ……………………..14

3.4.2. Nastava u kući ………………………………………………………………… 14

4.Tjedni i godišnji broj sati po razredima i oblicima odgojno-obrazovnog rada ……..14

4.1.Tjedni i godišnji broj nastavnih sati za obvezne nastavne sate po razredima……. 14

4.2.Tjedni i godišnji broj nastavnih sati za ostale oblike odgojno-obrazovnog rada….15

4.2.1.Tjedni i godišnji broj nastavnih sati izborne nastave ………………………… 15

4.2.1.1.Tjedni i godišnji broj nastavnih sati izborne nastave vjeronauka………..……15

4.2.1.2.Tjedni i godišnji broj nastavnih sati izborne nastave stranog jezika…………..16

4.2.1.3.Tjedni i godišnji broj nastavnih sati izborne nastave informatike…………….16

4.2.2.Tjedni i godišnji broj nastavnih sati dopunske nastave …………………………17

4.2.2.Tjedni i godišnji broj nastavnih sati dodatne nastave ……...…………………...18

5.Planovi rada ravnatelj i stručnih suradnika ………………………………………...19

5.1. Plan rada ravnatelja …………………………………………………………… 19

5.1.1. Plan posjeta nastavi ………………………………………………………… 22

5.2.Plan rada pedagoga ………………………………………………………….… 23

5.2.1.Plan posjeta nastavi ………………………………………………………….. 25

5.3. Plan rada defektologa …………………………………………………………. 26

5.4. Plan rada knjižničara ………………………………………………………….. 27

5.5. Plan rada tajništva ……………………………………………………………… 28

5.6. Plan rada računovodstva ………………………………………………………... 30

6.Plan rada Školskog odbora i stručnih tijela škole …………………………………. 30

6.1. Plan rada Školskog odbora …………………………………………………….. 30

6.2. Plan rada Učiteljskog vijeća ……………………………………………………. 31

6.3. Plan rada Razrednog vijeća …………………………………………………… 32

Page 39: Godišnji plan škole

39

6.4. Plan rada Vijeća roditelja ………………………………………………………32

6.5. Plan rada Vijeća učenika ………………………………………………………..32

7. Plan stručnog usavršavanja i osposobljavanja ……………………………………33

8. Plan kulturne i javne djelatnosti ………………………………………………….33

8.1.Plan zdravstvene zaštite odgojno-obrazovnih i ostalih djelatnika škole ………...34

8.2. Školski preventivni programi …………………………………………………...34

8.2.1.Plan brige za zdravstveno-socijalnu,.ekološku i opću zaštitu učenika ………...34

8.2.2.Program aktivnosti za sprečavanja nasilja među mladima …………………….34

8.2.3.Mjere za sprječavanje nasilja među djecom i mladima ………………………..36