godiŠnji plan i program rada Škole 2017./2018

of 104 /104
1 MEDICINSKA ŠKOLA OSIJEK GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE 2020 /2021.

Author: others

Post on 15-Nov-2021

2 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE 2017./2018.ŠKOLE 2020 /2021.
Medicinska škola Osijek Godišnji plan i program rada škole 2020./2021.
OSNOVNI PODACI O ŠKOLI
upanija: OSJEKO - BARANJSKA
Telefon: 031/540-200
Telefaks: 031/540-215
Telefon: 031/540 219
Naziv osnivaa i rješenje: REPUBLIKA HRVATSKA
Odluka o osnivanju Medicinske škole Osijek
Klasa: 602-03/95-01-1268
Ur.br: 532-06/95-01
od 27. rujna 1995.
Medicinska škola Osijek Godišnji plan i program rada škole 2020./2021.
SADRAJ
SADRAJ .................................................................................................................................. 3
UVOD ........................................................................................................................................ 1
1. PODACI O UVJETIMA RADA ............................................................................................ 2 1.1 Materijalni uvjeti ........................................................................................................................................... 2 1.1.1. Prostorni uvjeti .......................................................................................................................................... 2 1.1.2. Opremljenost škole .................................................................................................................................... 3 1.2. Kadrovski uvjeti ........................................................................................................................................... 5 1.3. Organizacijski uvjeti .................................................................................................................................... 6 1.3.1. Podaci o broju razrednih odjela u 2019./20. i na poetku 2020./21. školske godine ......................................... 6 1.3.2. Broj uenika i razrednih odjela po zanimanjima, stranom jeziku i izbornoj nastavi ................................ 7 1.3.3. Kalendar rada Škole tijekom školske godine 2020./2021. ........................................................................ 8
MATURALNA VEER ....................................................................................................................................... 11 1.3.4. Izradba i obrana završnog rada:............................................................................................................... 14 1.3.5. Dravna matura ....................................................................................................................................... 15 1.3.6. Dopunski rad i popravni ispiti ................................................................................................................. 17 1.3.7. Deurstvo u Školi .................................................................................................................................... 17
2. ORGANIZACIJA I REALIZACIJA ODGOJNO- OBRAZOVNOG PROCESA .............. 18 2.1. Planovi i programi redovne nastave ........................................................................................................... 18 2.1.1. Nastavni plan medicinska sestra ope njege/medicinski tehniar ope njege ........................................ 18 2.1.2 Nastavni plan za zanimanje farmaceutski tehniar/ farmaceutska tehniarka ......................................... 25 2.1.3. Nastavni plan za zanimanje fizioterapeutski tehniar/ fizioterapeutska tehniarka ................................ 26 2.1.4. Nastavni plan za zanimanje dentalni tehniar/dentalna tehniarka ......................................................... 27 2.1.5. Nastavni plan za zanimanje dentalni asistent/asistentica............................................................................. 2.1.6. Nastavni plan zdravstvene gimnazije ..................................................................................................... 30 2.2. Godišnji fond nastavnih sati redovne, izborne i dodatne nastave ............................................................... 33 2.3. Podaci o tjednom zaduenju nastavnika ..................................................................................................... 36 2.3.1. Podaci o tjednom zaduenju nastavnika po Ugovoru o djelu .................................................................. 36 2.4. Struna praksa ............................................................................................................................................ 37
3. PROGRAM RADA PEDAGOŠKO RAZVOJNE SLUBE ............................................... 38 3.1.Strateški plan razvoja škole za razdoblje 2019.-2024. ................................................................................ 39
STRATEŠKI CILJEVI ............................................................................................................. 40
AKTIVNOSTIMA I OEKIVANIM ISHODIMA) ................................................................ 40
AKTIVNOSTI ZA VIDLJIVOST STRATEGIJE I NAINI PRAENJA OSTVARIVANJA
STRATEŠKOG PLANA .......................................................................................................... 47
Medicinska škola Osijek Godišnji plan i program rada škole 2020./2021.
4. PROGRAM RADA STRUNIH TIJELA ŠKOLE ............................................................. 73 4.1. Program rada Nastavnikog vijea ............................................................................................................. 73
T E M E ................................................................................................................................................................. 73 4.2. Program rada razrednika ............................................................................................................................ 74 4.2.1. Rad razrednika s uenicima ..................................................................................................................... 74 4.2.2. Rad razrednika s roditeljima ................................................................................................................... 74 4.2.3. Rad razrednika u razrednom i nastavnikom vijeu ................................................................................ 74 4.2.4. Administrativni poslovi razrednika ......................................................................................................... 75 4.2.5. Rad razrednika na satu razrednog odjela ................................................................................................. 76
MJESEC ................................................................................................................................... 80 4.3. Program rada vijea uenika ...................................................................................................................... 81 4.4. Program rada vijea roditelja ..................................................................................................................... 81 4.5. Program rada školskog odbora ................................................................................................................... 82 4.7. Plan rada strunog aktiva nastavnika društvene skupine predmeta za školsku godinu 2020./2021. .......... 86
4.8. PLAN RADA AKTIVA PRIRODNE SKUPINE PREDMETA ZA ŠK.GOD. 2020./
2021. ......................................................................................................................................... 90 4.9. Plan rada aktiva medicinskih sestara i tehniara za šk. god. 2020./2021. ................................................. 93
5. PLAN STRUNOG USAVRŠAVANJA I PRIPRAVNIKI STA .................................. 98 5.1. Plan strunih usavršavanja nastavnika Medicinske škole za 2020./21. ...................................................... 98 5.2. Pripravniki sta ......................................................................................................................................... 99
6. PODACI O RADNIM ZADUENJIMA DJELATNIKA ................................................. 100 6.1. Podaci o ostalim djelatnicima u Školi i njihova zaduenja ...................................................................... 100
7. MJERE ZA SPREAVANJE KORUPCIJE U MEDICINSKOJ ŠKOLI OSIJEK .......... 101
8. ŠKOLSKI PREVENTIVNI PROGRAM 2019./2020. ....................................................... 102
9. PRAENJE OSTVARIVANJA GODIŠNJEG PROGRAMA RADA ............................. 105
Medicinska škola Osijek Godišnji plan i program rada škole 2020./2021.
1
UVOD
Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (l. 28.), škola na osnovi
utvrenog nastavnog plana i programa donosi godišnji plan i program rada koji cjelovito
obuhvaa odgojno obrazovnu djelatnost.
uenika, omoguavanje stjecanja znanja i sposobnosti za rad i nastavak školovanja. Svrha je
nastavnog programa u Medicinskoj školi:
usvojiti temeljna znanja iz prirodnih i društvenih podruja, što e omoguiti razumijevanje
strunih sadraja i nastavak obrazovanja
usvojiti znanja i stavove za njegovanje i uvanje kulturne i povijesne baštine i nacionalne
samosvijesti
stei spoznaje o profesionalnoj svijesti i odgovornosti
razvijati human odnos prema ovjeku/bolesniku. štieniku
razvijati smisao za deontologiju, estetiku, kulturne i higijenske navike
razvijati vještine komuniciranja (s bolesnikom/štienikom)
razvijati samostalnost u radu i sposobnost za timski rad
razvijati odnos za demokratske i društvene procese
razvijati odnos prema zaštiti prirodnog okoliša
Medicinska škola Osijek Godišnji plan i program rada škole 2020./2021.
2
1.1 Materijalni uvjeti
1.1.1. Prostorni uvjeti
Odgojno-obrazovni rad Medicinske škole odvijao se na više lokacija: u zgradi na Vukovarskoj
209 gdje je organizirana nastava za uenike od prvog do petog razreda; u Klinikom bolnikom
centru Osijek, Domu zdravlja Osijek, Domu za starije i nemone osobe Osijek, Centar „Ja kao i
Ti“ Ustanovi za njegu u kui Jadranka Pluari, Djejem vrtiu Mak, djeje jaslice Tratinica i
u Ljekarni KBC-a Osijek gdje su organizirane vjebe i struna praksa.
Školski prostor ine:
informatika uionica 42,00 m²
laboratoriji (2), zubotehniki laboratorij,
kineziterapiju, kabinet za masau 426,00 m²
kabineti za nastavnike 223,00 m²
športska dvorana 410,00 m²
dnevni boravak i itaonica 84,00 m²
zbornica, uredi 123,00 m²
knjinica 59,40 m²
kuhinja 18,85 m²
ostali prostor 1.353,95 m²
Ukupno 4.507,85 m²
Medicinska škola Osijek Godišnji plan i program rada škole 2020./2021.
3
Školski namještaj
Novi dio Škole opremljen je u potpunosti novim namještajem poetkom školske godine 2015./
2016. U starom dijelu Škole planira se obnoviti ili zamijeniti dotrajale klupe, stolice i školske
ploe u uionicama te dio ormara u laboratorijima koji su bili ošteeni zbog poplave.
Nastavna sredstva i pomagala
Informatika oprema
U suradnji s Microsoft-om i CARNet-om postavljena je oprema za korištenje beine
internetske mree u cijeloj školi. Sve su uionice, i u starom i u novom dijelu škole, opremljene
LCD projektorom i raunalom. Kabinet za nastavu Informatike, opremljen s 15 stolnih raunala.
U tri uionice su postavljeni SMART televizori. Provedeno je kabliranje lokalne mree u školi,
u sklopu II. faze programa projekt "e-Škole: Cjelovita informatizacija procesa poslovanja
škola i nastavnih procesa u svrhu stvaranja digitalno zrelih škola za 21. stoljee“
Specijalizirane uionice za zdravstvenu njegu – dvije nove uionice namijenjene su za
zdravstvenu njegu opu, jedna za zdravstvenu njegu kirurških bolesnika i jedna za zdravstvenu
njegu zdravog djeteta i adolescenta i bolesnog djeteta i adolescenta te jedna za hitne medicinske
postupke i potpuno opremljene suvremenim pomagalima za nastavu i vjebe prema strukovnom
kurikulumu. Specijalizirana uionica za izvoenje nastave predmeta Instrumentiranje i dentalno
asistiranje. U školskoj godini 2019/2020 Opremljene dvije specijalizirane uionice za izvoenje
nastave predmeta Ope njege i kabinet za izvoenje vjebi u programu fizioterapeutski tehniar.
Anatomija i fiziologija. Škola nema specijaliziranu uionicu za anatomiju. Za nastavu
anatomije škola posjeduje nastavna sredstva (modele, fotografije...) prema nastavnom planu i
programu.
Zubotehniki laboratorij opremljen je prema nastavnom planu i programu za izvoenje vjebi
iz laboratorijske protetike.
Laboratorij za analitiku kemiju, medicinsku biokemiju, laboratorijsku hematologiju.
Laboratorij je opremljen prema nastavnom planu i programu za realizaciju vjebi iz analitike
kemije, medicinske biokemije, laboratorijske hematologije.
Laboratorij za farmaceutsku kemiju, farmaceutsku tehnologiju. Laboratorij je opremljen
prema nastavnom planu i programu za realizaciju vjebi iz farmaceutske kemije, farmaceutske
tehnologije.
Medicinska škola Osijek Godišnji plan i program rada škole 2020./2021.
4
Opremljen je za izvoenje vjebi prema nastavnom planu i programu.
Kabinet za kineziterapiju opremljen je prema nastavnom planu i programu.
Kabinet za fizikalnu terapiju opremljen je prema nastavnom planu i programu.
Kabinet za masau opremljen je prema nastavnom planu i programu.
Kabinet za dentalnu medicinu opremljen je osnovnim namještajem, stomatološkom
jedinicom (stolica) i kompresorom koji su donacija Doma zdravlja Osijek te osnovnim
instrumentima i autoklavom.
Uionica za informatiku opremljena je sa 16 raunala, posluitelja za ta raunala, LCD
projektorom i platnom, prijenosnim raunalom, laserskim pisaima, pisaem u boji i prikljuena
je na Internet. Oprema je dotrajala i uestali su kvarovi te planiramo njenu zamjenu u skladu s
mogunostima financiranja Osjeko-baranjske upanije.
Knjinica i itaonica. Knjinica i itaonica smještene su u novom dijelu zgrade. Knjinina
graa obnovljena je i sloena na novim policama. Postojei prostor, oprema te pomo
nastavnika omoguuju našim uenicima sluenje strunom literaturom i periodikom,
pretraivanje strune literature putem interneta, pisanje seminarskih i završnih radova i time
unaprjeenje kvalitete ivota u školi. Knjinica takoer posjeduje jedno raunalo za knjiniara
i tri raunala s pristupom internetu kojima se koriste uenici. Dio udbenika i prirunika za
nastavnike donirali su izdavai, a dio je naruen.
I ove emo školske godine dati prioritet materijalnim ulaganjima koja e postii najvei
uinak u unapreenju nastave, posebice vjebi, a na prijedlog strunih aktiva iz vlastitih
sredstva, redovitih prihoda i participacije uenika koja za školsku godinu 2018./19. iznosi 200
kn.
namještaja i ureaja
Laboratorij:
o za potrebe vjebi farmaceutske grupe predmeta: pribor i potrošni materijal;
o za potrebe vjebi iz analitike kemije: pribor i potrošni materijal
o za potrebe vjebi zdravstveno - laboratorijske grupe predmeta: pribor i
potrošni materijal; servis mikroskopa i ostalih ureaja sukladno propisima
o za potrebe vjebi iz bakteriologije, virologije i parazitologije: pribor i potrošni
materijal
Kabineti za zdravstvenu njegu: pribor i potrošni materijal za vjebe
Medicinska škola Osijek Godišnji plan i program rada škole 2020./2021.
5
Kabinet za hitne medicinske postupke: pribor i potrošni materijal za vjebe
Kabinet za fizikalnu terapiju: potrošni materijal za potrebe vjebi
Kabinet za kineziterapiju: potrošni materijal za potrebe vjebi; potrebna pomagala za
vjebe
Nastavna sredstva i pomagala za ostale predmete.
Knjige za knjinicu: udbenici, prirunici, lektira.
I ove školske godine iz prihoda namijenjenih materijalnim izdacima uloit emo znatna
sredstva za odravanje zgrade, okoliša, instalacija i nastavnih sredstava. Vlastita sredstva
škola namjerava ostvariti sredstvima dobivenim za projekte i donacijama te iznajmljivanjem
prostora.
1.2. Kadrovski uvjeti
U Školi je zaposleno 69 djelatnika (nastavnik, struni suradnik, suradnik u nastavi, knjiniar)
od ega na neodreeno vrijeme 57 djelatnika i 12 djelatnika na odreeno vrijeme.
Pregled broja zaposlenih
DR.
SC.
UKUPNO
3. Knjiniar 1 1
5. Suradnik u nastavi 1 1
6. Administrat. ra. osoblje 1 2 3
7. Pomono tehniko osoblje 4 3 7
8. Vanjski suradnici 10 10
9. Ugovor o dopunskom radu 6 6
UKUPNO 4 8 12 72 1 97
Medicinska škola Osijek Godišnji plan i program rada škole 2020./2021.
6
1.3. Organizacijski uvjeti
1.3.1. Podaci o broju razrednih odjela u 2019./20. i na poetku 2020./21. školske godine
Razred
1. 6 6
2. 5 6
3. 5 5
4. 5 5
5. 2 3
SVEGA 23 25
1.3.2. Broj uenika i razrednih odjela po zanimanjima, stranom jeziku i izbornoj nastavi
NAZIV ZANIMANJA
(ZG)
IZBORNI PREDMET *1. Profesionalna komunikacija u sest *2. Osnove fizikalne i radne
terapije *3. Hitni medicinski postupci *4. Kronine rane *5 Sestrinska
skrb u jedinici za dijalizu *6 Instrumentiranje *7 Intenzivna zdr. njega
RAZREDNIK
SVE
-GA
Vj-E
MEDICINSKA SESTRA OPE NJEGE/
MEDICINSKI TEHNIAR OPE NJEGE
1.s1 24 3 21 24 - - 24 - - 24 - - - - - - - - A. Mlinarevi
1.s2 24 5 19 24 - - 9 7 8 24 - - - - - - - - M. Grgi
1.s3 24 3 21 24 - - 24 - - 24 - - - - - - - - A. Azeni
DENTALNI ASISTENT/ICA 241204 1.da 24 6 18 23 1 - 16 4 4 - - - - - - - - - M. Hideg Vici
FARMACEUTSKI TEHNIAR/KA 240404 1. f 24 2 22 23 1 - 17 4 3 - - - - - - - - - M. Kern
FIZIOTERAPEUTSKI TEHNIAR/KA 240704 1.ft 24 10 14 24 - - 16 3 5 - - - - - - - - - J. Luci
144 29 115 142 2 - 106 18 20 72 - - - - - - - -
MEDICINSKA SESTRA OPE NJEGE/
MEDICINSKI TEHNIAR OPE NJEGE
241004
2.s1 26 6 20 26 - - 15 6 5 26 - - - - - - - - A. Ivankovi
2.s2 28 6 22 28 - - 19 8 1 28 - - - - - - - - I. Prus Wertheimer
2.s3 28 5 23 28 - - 28 - - 28 - - - - - - - - K. Miladinovi
DENTALNI TEHNIAR/KA 241104 2.dt 24 5 19 24 - - 19 1 4 - - - - - - - - - E. Doji
FIZIOTERAPEUTSKI TEHNIAR/KA 240704 2.ft 26 4 22 26 - - 23 3 - - - - - - - - - - I. Marek
ZDRAVSTVENO LABORATORIJSKI
TEHNIAR/KA
240304 2.l 24 2 22 24 - - 14 2 8 - - - - - - - - - Z. Škrinjari
156 28 128 156 - - 118 20 18 82
MEDICINSKA SESTRA OPE NJEGE/
MEDICINSKI TEHNIAR OPE NJEGE
3.s2 28 8 20 - - - - - - - - 28 28 - - - - - M. Carevi
3.s3 29 7 22 - - - - - - - - 29 29 - - - - - I. Debeli
FARMACEUTSKI TEHNIAR/KA 240404 3.f 27 5 22 27 - - 16 11 - - - - - - - - - - R. Gal
ZDRAVSTVENA GIMNAZIJA 322104 3.g 26 9 17 26 - 26 22 4 - - - - - - - - - - A. Rajkovi
138 34 104 53 - 26 38 15 85 85
MEDICINSKA SESTRA OPE NJEGE/
MEDICINSKI TEHNIAR OPE NJEGE
4.s1 24 7 17 - - - - - - - - - - 24 24 - - - Lj. Grdi
4.s2 27 9 18 - - - - - - - - - - 27 27 - - - M. Macekovi
DENTALNI TEHNIAR/KA 241104 4.dt 26 9 17 23 3 - 18 8 - - - - - - - - - - M. Pilj Tomi
FIZIOTERAPEUTSKI TEHNIAR/KA 240704 4.ft 26 7 19 26 - - 17 9 - - - - - - - . Milkovi
ZDRAVSTVENA GIMNAZIJA 322104 4.g 23 3 20 23 - 23 18 5 - - - - - - - . Radi
126 35 91 72 3 23 53 22 - - - - 51 51 - - -
MEDICINSKA SESTRA OPE NJEGE/
MEDICINSKI TEHNIAR OPE NJEGE
241004 5.s1 29 7 22 - - - - - - - - - - - - 29 29 29 M. Tot Vesi
5.s2 28 8 20 - - - - - - - - - - - - 28 28 28 B. Laurovi
5.s3 29 5 24 - - - - - - - - - - - - 29 29 29 V. Ebegovi
86 20 66 - - - - - - - - - - - - 86 86 86
ŠKOLA: 650 146 504 423 5 49 315 75 38 109 - 85 85 51 51 86 86 86
Medicinska škola Osijek Godišnji plan i program rada škole 2020./2021.
8
Poetak školske godine 1. rujna 2020. godine
Poetak nastave 7. rujna 2020. godine
PRVO POLUGODIŠTE od 7. rujna do 23. prosinca 2020. godine
Svega u prvom obrazovnom razdoblju radnih tjedana 16
radnih dana 75
Dravni praznici
18.studenoga 2020.
DRUGO POLUGODIŠTE
Drugi dio zimskog odmora za uenike:
radnih dana 104
od 23.veljae 2021. do 26.veljae 2021.
Proljetni odmor za uenike od 2. travnja do 9. travnja 2021. godine
Dravni praznici 3. lipnja 2021.
Nenastavni dan
za 1., 2. i 3. razrede 18. lipnja 2021. godine.
Medicinska škola Osijek Godišnji plan i program rada škole 2020./2021.
9
Medicinska škola Osijek Godišnji plan i program rada škole 2020./2021.
10
SJEDNICE
Sjednice Razrednih vijea na kraju školske godine:
za 4. i 5. razrede 27. svibnja 2021. godine.
za 1., 2. i 3. razrede 23. lipnja 2021. godine
Ispraaj maturanata 25. svibnja 2021. godine
Ples “Quadrila” 25. svibnja 2021
NACIONALNI ISPIT
U suradnji s Nacionalnim centrom za vanjsko vrednovanje obrazovanja planirano je provoenje
nacionalnog ispita iz podruja Zdravstvene njege u obrazovnom programu medicinska sestra ope
njege/ medicinski tehniar ope njege. Ispit e se organizirati 14. listopada 2020. u svim
zdravstvenim školama u Republici Hrvatskoj u isto vrijeme a pristupit e mu uenici petih razreda.
PROJEKTI
Obiljeavanje tjedna strukovnog obrazovanja od 14. do 18. listopada 2020. godine.
Uenika zadruga „PRO NOS“ Medicinske škole Osijek, i ukljuivanje Zadruge u ivot lokalne
zajednice.
Partneri sa RCK Zdravstvene škole Bjelovar
E-medica : nositelji projekta „Zajedno do uspjeha“, sudionik projekta u E-medici: „Vanost EQ u
radu zdravstvenih djelatnika“, „Kromoterapija“.
Medicinska škola Osijek Godišnji plan i program rada škole 2020./2021.
11
Erasmus+ projekt 4Teen: Writing, Acting, Playing - partnerstvo sa školom Colegiul Economic
„Virgil Madgearu“, Galati, Rumunjska
programe EU)
Auszubildende in der Pflege
Projekt E-medica „Vanost EQ u radu zdravstvenih djelatnika“- partneri s Zdravstvenom školom
Split i „Kromo- terapija i kako vratiti tijelo u ravnoteu“- partner Zdravstvena škola Zadar.
Projekt Volonterskog centra Osijek- Vrline znanja- ulaganje u ljude i zajednice
„Da sam ja Petar Pan“ projekt školskog Volonterskog kluba
EKSKURZIJE
Svi razredi – prigodne jednodnevne ekskurzije (INTERLIBER, izlobe, sajmovi...)
3.f, 3.g, 4.s1, 4.s2 razredi maturalne ekskurzije do 31. kolovoza 2021. godine
3.g i 4.g – dvodnevna ekskurzija u Be.
3.s1, 3.s2 i 3s3 struna ekskurzija – posjet specijalnoj bolnici Sveti Rafael, Strmac
Sve planirane ekskurzije realizirat e se prema uputama HZJZ, Epidemiološke slube i civilnog
stoera OB s obzirom na pandemiju COVID-19.
MATURALNA VEER
Maturalna veer –u razdoblju od 20. travnja do 22. svibnja 2021. godine
Medicinska škola Osijek Godišnji plan i program rada škole 2020./2021.
12
DANI ŠKOLE
Dan Škole obiljeavat e se 14. travnja 2021. godine. Prijedlog svih Aktiva je provedba projekta
pod sloganom „ Pokretom do zdravlja“
Medicinska škola Osijek Godišnji plan i program rada škole 2020./2021.
13
Škola radi u dvije smjene. Prijepodnevna od 7.00 do 13.05 sati i poslijepodnevna smjena od 13.10
do 19.05 sati.
Radno vrijeme tajništva i raunovodstva je od 7:00 do 15:00 sati.
Radno vrijeme strune slube: od 8:00 do 14:00 u prijepodnevnoj smjeni i od 13:00 do 19:00 u
poslijepodnevnoj smjeni; strune suradnice pedagoginja i psihologinja izmjenjuju se kako bi svakog
dana u obje smjene jedna bila dostupna uenicima, roditeljima i nastavnicima.
Radno vrijeme ravnateljice: ponedjeljkom, srijedom i petkom od 7:00 do 15:00; utorkom i
etvrtkom od 12:00 do 19:00, a zbog potrebe praenja rada pripravnika mogue su izmjene smjene
odreenih dana u tjednu.
Uenici prvih i drugih razreda pohaaju nastavu u prijepodnevnoj i poslijepodnevnoj
smjeni, osim iznimno zbog organizacije ispita DM i sl. Uenici 3.g i 4.g pohaaju nastavu u
prijepodnevnoj smjeni zbog velike zainteresiranosti uenika za pripreme DM . Iznimno se nastava u
strukovnim modulima Zdravstvene gimnazije, odvija petkom poslije podne.
Zbog procesa rada na bolnikim odjelima uenici treih i etvrtih razreda u zanimanju medicinska
sestra ope njege/medicinski tehniar ope njege u tjednima kada imaju vjebe u KBC-u Osijek,
Centru za Autizam, Domu zdravlja Osijek, izvode vjebe na nastavnim bazama u kontinuitetu od 5
radnih dana s ukupnom satnicom od 50 nastavnih sati, a u nastavi sudjeluju dva tjedna u
kontinuitetu. Uenici 5s1, 5s2 i 5.s3 svaki radni tjedan pohaaju nastavu jedan dan u trajanju od 7
školskih sati u školi, a ostala etiri radna dana izvode vjebe na nastavnim bazama KBC i ostalim
zdravstvenim i zdravstveno socijalnim ustanovama. U poslijepodnevnoj smjeni nastavu redovito
pohaaju uenici, 4.ft, 3.f razreda zbog veeg broja nastavnika-vanjskih suradnika.
Medicinska škola Osijek Godišnji plan i program rada škole 2020./2021.
14
Obrazovni program medicinska sestra ope njege/ medicinski tehniar ope njege:
Izradba završnog rada od 15. do 22. veljae 2021.
Predaja završnog rada do 8. oujka 2021.
Obrazovni programi dentalni tehniar/ka i fizioterapeutski tehniar/ka:
Izradba završnog rada od 12. do 16. travnja 2021.
Predaja završnog rada do 4. svibnja 2021.
Prijava obrane završnoga rada do 31. oujka 2021. za ljetni ispitni rok
do 6. srpnja 2021. za jesenski ispitni rok
Obrana završnog rada od 1 do 2. lipnja 2021.
od 25. do 27. kolovoza 2021.
Datum uruivanja svjedodbi 25. lipnja 2021.
Medicinska škola Osijek Godišnji plan i program rada škole 2020./2021.
15
LJETNI ROK: od 02. do 25. lipnja 2021.
PRIJAVE: od 1. prosinca 2020. do 15. veljae 2021.
Nadnevak
Predmet
Latinski jezik B
Engleski jezik B
7. lipnja Biologija
8. lipnja Geografija
10. lipnja Psihologija
Njemaki jezik B
Hrvatski jezik B (test)
Hrvatski jezik B (esej)
ROK ZA PRIGOVORE: 15. 7. 2021.
KONANA OBJAVA REZULTATA: 20. 7. 2021.
PODJELA SVJEDODBA: 22. 7. 2021.
Medicinska škola Osijek Godišnji plan i program rada škole 2020./2021.
16
Nadnevak
Predmet
Latinski jezik B
Engleski jezik B
Hrvatski jezik B (test)
Hrvatski jezik B (esej)
Njemaki jezik B
2. rujna Sociologija
ROK ZA PRIGOVORE: 10. 9. 2021.
KONANA OBJAVA REZULTATA: 15. 9. 2021.
PODJELA SVJEDODBA: 17. 9. 2021.
Medicinska škola Osijek Godišnji plan i program rada škole 2020./2021.
17
Dopunski rad
4.dt, 4.ft i 4.g te 5.s razrede od 26.svibnja do 28. svibnja 2021. godine
Za 1., 2., 3. i 4.s razrede od 23. lipnja do 30. lipnja 2021. godine
Popravni ispiti
Prijava
za 1., 2., 3., 4. i 5. razrede do 6. srpnja 2021. godine
I s p i t i: od 16 do 20. kolovoza 2021. godine.
1.3.7. Deurstvo u Školi
Deurstvo u Školi organizirat e se prema odredbama kunog reda i to:
deurstvo u razredu, po dva redara u tjednim smjenama
deurna spremaica na ulazu i prvom katu, a druga na 2. i 3. katu
deurstvo nastavnika na svakom katu (prizemlje, I. II. I II. Kat) jedan nastavnik. Deurstvo je
organizirano u dvije smjene.
Obveze deurnih osoba utvrene su pravilnikom o kunom redu i treba ih kvalitetno izvršavati.
Osobitu pozornost treba posveivati kontroli ulaska stranih osoba u zgradu Škole te brizi za
sigurnost imovine i Škole i uenika.
Medicinska škola Osijek Godišnji plan i program rada škole 2020./2021.
18
2.1. Planovi i programi redovne nastave
U godišnjem su programu rada upisani nastavni planovi pojedinih zanimanja i oznaene godine
obrazovanja u programu za zanimanje.
Izvedbeni su programi, za svaki predmet, izraeni prema okvirnom nastavnom programu i nalaze se
kod svakog nastavnika i pedagoga škole.
2.1.1. Nastavni plan medicinska sestra ope njege/medicinski tehniar ope njege
I. Opeobrazovni dio
r. b r.
4 Matematika 3 3
5 Kemija 2 2
6 Biologija 3 2
7 Fizika 2 2
8 Povijest 2 2
9 Geografija 2 2
11 Informatika 1 2
12 Vjeronauk/Etika 1 1
U K U P N O
28
2
26
4
Medicinska škola Osijek Godišnji plan i program rada škole 2020./2021.
24
5. Anatomija i fiziologija 4
6. Patologija 2
8. Biokemija 2
9. Biofizika 1
10. Radiologija 1
11. Farmakologija 2
13. Socijalno i zdravstveno zakonodavstvo i pravni aspekti skrbi 2
14. Metodika zdravstenog odgoja 1 2
15. Naela administracija 1
17. Opa naela zdravlja i njege 2 1
18. Zdravstvena njega - opa 2 6
19. Zdravstvena njega – specijalna 2 4 2
20. Zdravstvena njega kirurških bolesnika – opa 2 4
21. Zdravstvena njega kirurških bolesnika – specijalna 1 7
22. Zdravstvena njega majke 1 4
23. Zdravstvena njega zdavog djeteta i adolescenta 1 4
24. Zdravstvena njega bolesnog djeteta i adolescenta 1 3
25. Zdravstvena njega – zaštita mentalnog zdravlja 1 1
26. Zdravstvena njega psihijatrijskih bolesnika 1 3
27. Zdravstvena njega starijih osoba 1 3
28. Zdravstvena njega u kui 1 3
29. Izborni predmet
Hrvatski znakovni jezik 1 2
Osnove fizikalne i radne terapije 1 2
Medicinska sestra u primarnoj zdravstenoj zaštiti 1 2
Hitni medicinski postupci 1 2
Kronine rane 1 2
Intenzivna zdravstvena njega 2
30. Zdavstvene vjebe 120 120 240
UKUPNO 21 17+
Medicinska škola Osijek Godišnji plan i program rada škole 2020./2021.
25
I. ZAJEDNIKI DIO
3. Povijest 2 2 1
4. Etika/Vjeronauk 1 1 1 1
5. Zemljopis 2 1
7 Tjelesna i zdravstvena kultura 2 2 2 2
8. Matematika 3 3 2 2
9. Fizika 2 2 2
10. Biologija 2 2
11. Raunalstvo 1 1
Ukupno 21 3 19 2 12 2 10 2
UKUPNO ZAJEDNIKI DIO 24 21 14 12
II. POSEBNI DIO Red.
15. Uvod u laboratorijski rad 0.5 1.5
16. Opa kemija 3
17. Organska kemija 3
19. Biokemija 2
22. Botanika s farmakognozijom 2 1 2 1
23. Farmaceutska tehnologija s
25. Industrijska proizvodnja
lijekova 2 2
Ukupno 6 2 8 3 11 7 10 10
UKUPNO ZAJEDNIKI DIO 8 11 18 20
SVEUKUPNO 32 32 32 32
Strukovna praksa 168 21
Medicinska škola Osijek Godišnji plan i program rada škole 2020./2021.
26
I. ZAJEDNIKI DIO
3. Povijest 2 2 1
4. Etika/Vjeronauk 1 1 1 1
5. Zemljopis 2 1
7 Tjelesna i zdravstvena kultura 2 2 2 2
8. Matematika 2 2
9. Fizika 2 2
10. Biologija 2 2
11. Kemija 2 2
12. Raunalstvo 1 1
Ukupno 19 3 20 2 8 2 8 2
UKUPNO ZAJEDNIKI DIO 22 20 10 10
II. POSEBNI DIO
18. Osnove kineziologije 2 1 1 2
19. Masaa 1 2 1 2 1 3
20. Kineziterapija 1 3 2 4
21. Fizikalna terapija 1 1 1 2 2 3
22. Zdravstvena psihologija 2 1
23. Socijalna medicina 1
26. Dermatologija 2
UKUPNO ZAJEDNIKI DIO 6 10 22 22
SVEUKUPNO 31 32 32 32
Strukovna praksa 84 126 28
Medicinska škola Osijek Godišnji plan i program rada škole 2020./2021.
27
I. ZAJEDNIKI DIO
3. Povijest 2 2 1
4. Etika/Vjeronauk 1 1 1 1
5. Zemljopis 2
7 Tjelesna i zdravstvena kultura 2 2 2 2
8. Matematika 2 2
9. Fizika 2 2
10. Biologija 2 1
11. Kemija 2 2
12. Raunalstvo 1 1
Ukupno 21 2 18 2 9 3 8 2
UKUPNO ZAJEDNIKI DIO 23 20 11 10
II. POSEBNI DIO Red.
17 Stomatološka anatomija s
19 Laboratorijska mobilna
21 Socijalna medicina 1
UKUPNO STRUNI DIO 9 12 20 22
SVEUKUPNO 32 32 32 32
Strukovna praksa 84 126 42
Medicinska škola Osijek Godišnji plan i program rada škole 2020./2021.
28
I. ZAJEDNIKI DIO
3. Povijest 2 2
5. Zemljopis 2 1
7 Tjelesna i zdravstvena kultura 2 2 2 2
8. Matematika 2 2
9. Fizika 2 2
10 Kemija 2 2
11. Biologija 2 2
UKUPNO ZAJEDNIKI DIO 21 20 11 10
II. POSEBNI DIO Red.
15. Dentalna morfologija 1
18. Hitna medicinska stanja 1 1
19. Prevencija u dentalnoj medicini 1
20. Metodika zdravstvenog odgoja 1 1
21. Organizacija rada 1 1
22. Zdravstvena njega 3 2 1 1 2 1 1 2
23. Dentalno asistiranje 1 1 3 6 2 10
24. Sustav kvalitete u dentalnoj
medicini 2
Medicinska škola Osijek Godišnji plan i program rada škole 2020./2021.
29
UKUPNO POSEBNI DIO 10 11 21 21
SVEUKUPNO 31 31 32 31
* Bira se po jedan predmet od dva ponuena u svakom razredu
Medicinska škola Osijek Godišnji plan i program rada škole 2020./2021.
30
A) ZAJEDNIKI OPEOBRAZOVNI DIO
g o
d iš
n je
tj ed
n o
g o
d iš
n je
tj ed
n o
g o
d iš
n je
tj ed
n o
g o
d iš
n je
tj ed
n o
O P
E
O B
R A
Z O
V N
I M
O D
U L
Hrvatski jezik 140 4 140 4 140 4 128 4
Strani jezik I. 105 3 105 3 105 3 96 3
Strani jezik II. 70 2 70 2 70 2 64 2
Latinski jezik 70 2 70 2
Povijest 70 2 70 2 70 2 64 2
Vjeronauk / Etika 35 1 35 1 35 1 32 1
Geografija 70 2 70 2 35 1 32 1
Tjelesna i zdravstvena kultura 70 2 70 2 70 2 64 2
Matematika 105 3 105 3 105 3 96 3
Fizika 70 2 70 2 70 2 64 2
Kemija 70 2 70 2 70 2 64 2
Biologija 70 2 70 2 35 1 32 1
Psihologija 70 2
Logika 35 1
Filozofija 64 2
Informatika 35 1 35 1
UKUPNO SATI A 980 28 980 28 910 26 832 26
UDIO OPEOBRAZOVNIH PREDMETA U UKUPNOM FONDU % 87,50% 87,50% 81,25% 81,25%
Medicinska škola Osijek Godišnji plan i program rada škole 2020./2021.
31
Anatomija i fiziologija 70 2 35 1
Mikrobiologija 70 2
T V T V T V T V
Botanika s farmakognozijom 70 2
Farmaceutska tehnologija s kozmetologijom 64 128 2 4
Biokemija 70 2
Osnove medicinsko laboratorijske dijagnostike 64 128 2 4
Analitika kemija 70 70 2 2
Biokemija 70 2
Dentalna morfologija 70 70 2 2
Prevencija u dentalnoj medicini 64 2
Fizikalna terapija 70 70 2 2
Osnove kineziologije 70 2
Zdravstvna njega opa 105 35 3 1
Zdravstvna njega internistika, infektološka, neurološka 70 2
Zdravstvena njega kirurškog bolesnika 64 32 2 1
Zdravstvena njega djeteta i adolescenta 64 32 2 1
UKUPNO SATI B2 0 0 0 0
UKUPNO SATI B 140 4 140 4
UDIO STRUKOVNIH PREDMETA U UKUPNOM FONDU %
Sveukupno sati A+B 1120 32 1120 32 1120 32 1024 32
0
192 6
192 6
Napomena: u 3. razredu bira se jedan od ponuenih izbornih modula i izborni se modul nastavlja u 4. razredu
12,50% 12,50%
NASTAVNI PREDMETI
g o
d iš
n je
tj e
d n
B) POSEBNI STRUKOVNI DIO
IZBORNI MODUL 2
IZBORNI MODUL 3
IZBORNI MODUL 4
IZBORNI MODUL 5
Medicinska škola Osijek Godišnji plan i program rada škole 2020./2021.
32
Red. NASTAVNI I. razred II.razred III.razred IV.razred
broj PREDMET T V T V T V T V
1. Hrvatski jezik 4 4 4 4
2. Strani jezik 2 2 2 2
3. Povijest 2 2 1
4. Etika/Vjeronauk 1 1 1 1
5. Zemljopis 2 1
7 Tjelesna i zdravstvena kultura 2 2 2 2
8. Matematika 2 2 2 2
9. Fizika 2 2 2
10. Biologija 2 2
11. Raunalstvo 1 1
Ukupno 20 3 18 2 12 2 10 2
UKUPNO ZAJEDNIKI DIO 23 20 14 12
Red. NASTAVNI I. razred II.razred III.razred IV.razred
broj PREDMET T V T V T V T V
13. Osnovne zdravstvene struke 1,5 0,5
14. Uvod u laboratorijski rad 0,5 1,5
15. Anatomija 2 2
16. Opa kemija 2
17. Organska kemija 3
19. Fizikalna kemija 2
21. Biokemija 3
23. Mikrobiologija i parazitologija 1 2 3 3
24. Laboratorijska hematologija 1 2 2 2
25. Transfuziologija 1,5 0.5
27. Osnovne epidemiologije 1
UKUPNO ZAJEDNIKI DIO 8 10 18 20
SVEUKUPNO 31 30 32 32
Strukovna praksa 35 70 140 91
Medicinska škola Osijek Godišnji plan i program rada škole 2020./2021.
33
2.2. Godišnji fond nastavnih sati redovne, izborne i dodatne nastave
Redni
broj
2. Engleski jezik 40 1032 2 70 4 134
3. Njemaki jezik 4 134 14 490
4. Latinski jezik 22 790 2 74 1 35
5. Matematika 39 1395 4 128
6. Kemija 24 776 2 64
7. Opa kemija 3 111
8. Analitika kemija 8 280 6 210
9. Biologija 28 999
11. Povijest 29 1028
12. Geografija 22 700
14. Informatika 10 358
18. Latinski jezik u medicini 1 35
19. Anatomija i fiziologija 1 2 70
20. Dentalna oprema i materijali 1 37
21. Zdravstvena njega 5 185
22.
24. Etika zdravstvenih djelatnika 1 35
25. Biokemija 32 436 2 70
26. Osnove medicinske i
29. Farmaceutska kemija s
31. Farmaceutska tehnologija s
34. Dentalna morfologija 4 140
35. Tehnologija zuboteh materijal. 1 37
36. Stomatološka anatomija s
Medicinska škola Osijek Godišnji plan i program rada škole 2020./2021.
34
38. Laboratorijska mobilna
42. Osnove kineziologije 3 111 2 70
43. Masaa 7 245
45. Fizikalna terapija 7 245 4 140
46. Zdravstvena psihologija 2 70
47. Klinika medicina 3 105
48. Dermatologija 2 64
50. Patofiziologija 2 70
51. Sociologija 2 74
52. Logika 1 35
54. Naela pouavanja 6 222
55. Etika u sestrinstvu 9 333
56. Patologija 4 148
57. Bakteriologija, virologija i
4 148
63. Higijena – preventivna
66. Zdravstvena njega
68. Zdravstvena njega kirurških
71. Zdravstvena njega zdravog
Medicinska škola Osijek Godišnji plan i program rada škole 2020./2021.
35
77. Dijetetika 9 306
79. Zdravstvene vjebe I - 360
80. Zdravstvene vjebe II - 240
81. Zdravstvene vjebe III - 720
82. Vjeronauk 10 370
83. Etika 7 259
84. Profesionalna komunikacija u
terapije
87. Kronine rane 6 222
88. Instrumentiranje 6 204
dijalizu
22 741
Medicinska škola Osijek Godišnji plan i program rada škole 2020./2021.
36
2.3. Podaci o tjednom zaduenju nastavnika
Svi podaci o tjednom zaduenju nastavnika dostupni su u e-matici na mrenoj stranici https://matice.mzos.hr.
2.3.1. Podaci o tjednom zaduenju nastavnika po Ugovoru o djelu
POPIS VANJSKIH SURADNIKA MEDICINSKE ŠKOLE ZA ŠKOLSKU 2020./21. GODINU
Red.br. Ime i prezime nastavnika Zvanje Nastavni predmet Razredni odjel Sati tjed. Sati god.
1. AURORA AMIDI
ANTOLOVI Magistra farmacije Farmaceutska tehnologija s kozmetologijom 3f 12 420
2. MARIKA EBO Magistra farmacije Botanika s farmakognozijom
3.f, 3.g 6 210
4. BARBARA MACEKOVI Magistra farmacije Farmaceutska kemija 3f 6 210
5. KRISTINA HALBAUER Dr.med.dent.
Dermatologija
3s1,2,3
9. KRISTIJAN DINJAR Dr. med. Anatomija i fiziologija
Osnove zdravstvene struke 1.da, 1.f 3,5 122
10. IVANA OSLI Mag.med.techn. Zdravstvena njega u kui 5s1,2,3 21 720
Medicinska škola Osijek Godišnji plan i program rada škole 2020./2021.
37
Medicinska škola Osijek Godišnji plan i program rada škole 2020./2021.
38
Pedagoško razvojnu slubu ine:
STUDIJSKA GRUPA I
STUPANJ STRUNE SPREME
Prof. pedagogije VII. stupanj
3. MIRNA ILAKOVAC psihologinja
VII. stupanj
Medicinska škola Osijek Godišnji plan i program rada škole 2020./2021.
39
Strateškim planiranjem škola moe:
bolje iskoristiti prostor i opremu kojom raspolae,
stvoriti bolju sliku škole, što moe utjecati na lakše pronalaenje mogunosti
sudjelovanja u projektima / dodatnog financiranja razvoja škole,
biti spremnija na nove izazove u obrazovanju koje donosi tehnologija, a time i nove
naine pouavanja.
Misija škole
Misija Medicinske škole Osijek je da svim svojim polaznicima omogui kvalitetno
strukovno obrazovanju primjenom inovativnih metoda uenja, korištenjem digitalnih
nastavnih sadraja i modernih IKT-a (web platforme za e-learning), što e doprinijeti
dostupnijem usvajanju i primjeni suvremenih znanja i vještina te ih na taj nain uiniti
konkurentnima na trištu rada.
graanskih i nacionalnih vrijednosti, poticanje i razvijanje samostalnosti, samopouzdanja,
odgovornosti i kreativnosti uenika u osposobljavanju za cjeloivotno uenje
Vizija škole
obrazovanje s potrebama trišta rada, izgraditi sustav strukovnog obrazovanja i
osposobljavanja koji omoguava cjeloivotno uenje i mobilnost, usmjeriti uloge nastavnika u
sustavu orijentiranom na rezultate uenja, uspostaviti sustav osiguranja kvalitete i pratiti
mobilnost steenih kompetencija.
Povezati obrazovne ustanove u regiji u mreu koja e imati horizontalnu i vertikalnu
prohodnost tako što e ponuditi programe obrazovanja, osposobljavanja, prekvalifikacije i
usavršavanja u sektoru zdravstva korisnicima svih dobnih skupina te ih povezati s postojeim
gospodarskim subjektima te osigurati kvalitetno poslovanje i pruanje usluga.
Medicinska škola Osijek Godišnji plan i program rada škole 2020./2021.
40
Strateški ciljevi
1. Unaprjeivati kvalitetu nastave kao središnjeg i najvanijeg procesa koji se odvija u
školi, s naglaskom na nastavu temeljenu na radu, vodei se rezultatima
samovrednovanja i vanjskog vrednovanja.
2. Poticati profesionalni razvoj nastavnika i struno usavršavanje za:
a) uvoenje na uenika usmjerenih pristupa nastavi (promjenu uloge nastavnika iz
predavaa u organizatora, menadera, mentora, instruktora i suradnika, uz
uvoenje projektne i istraivake teorijske nastave)
b) izvoenje suvremene i napredne praktine nastave
c) jaanje digitalnih kompetencija i uporabu suvremenih medija koji su ukljueni u
nastavu
d) kontinuirano stjecanje aktualnih znanja i vještina kroz suradnju s zdravstvenim i
socijalnim ustanovama
gospodarskim subjektima i socijalnim partnerima usmjerena na unaprjeenje
relevantnosti kurikuluma koje provodi škola i razvijanja svih oblika uenja temeljenog
na radu
e biti relevantniji, dostupniji i fleksibilniji u provedbi ciljanim skupinama.
Naini realizacije (strateški ciljevi s pridruenim planiranim aktivnostima i oekivanim
ishodima)
1. Unaprjeivati kvalitetu nastave kao središnjeg i najvanijeg procesa koji se
odvija u školi temeljeno na rezultatima samovrjednovanja i vanjskog
vrednovanja
postupak u okviru samovrednovanja kojeg provodi škola, korištenjem
instrumenata koji pruaju jamstvo da se radi o valjanom, pouzdanom I dovoljno
Medicinska škola Osijek Godišnji plan i program rada škole 2020./2021.
41
uenja i nastave iz perspektive uenika..
1.2. Kontinuirano provoditi kolegijalno opaanje nastave – meusobne uvide u
nastavu
1.3. Kontinuirano unaprijeivati rad s uenicima s posebnim potrebama prema naelu
ukljuivog strukovnog obrazovanja (lanak 14. Povelje EU o temeljnim pravima,
„Svatko ima pravo na obrazovanje i na pristup strukovnom i trajnom
osposobljavanju”)
nastavu, kroz rad strunih aktiva i organiziranje zajednikih sastanaka razliitih
strunih aktiva u školi
Oekivani ishodi:
nastavnika u obliku individualnih i skupnog izvješa.
1.2.1. Provedeni planovi kolegijalnog opaanja, radionice refleksije na kolegijalno opaanje,
izraena zbirka s primjerima nastavnikih priprema s kolegijalnih opaanja, a u svrhu podrške
nastavnicima pripravnicima u planiranju i programiranju nastavnog sata
1.3.1. Izraen hodogram/protokol pruanja potpore uenicima s teškoama u razvoju
1.3.2. Temeljeno na samovrednovanju i vrednovanja što ih provode vanjske osobe (struno-
pedagoški nadzor, inspekcijski nadzor, vanjsko vrednovanje ustanova strukovnog obrazovanja
i osposobljavanja) postoje dokazi da se prava uenika s teškoama u razvoju uspješno
ostvaruju, pruaju im se razni oblici uinkovite i primjerene potpore i provode
individualizirani odgojno-obrazovni planovi.
suradnja izmeu nastavnika razlitiih predmeta i podruja u izvedbi nastave odnosno
postizanju zadanih ishoda u okviru novih strukovnih kurikuluma
1.4.2.Meupredmetna korelacija kao oblik didaktiko-metodike pripreme za nastavu i
42
usklaeni rad više nastavnika vodi uenika do primjerenijih, lakših, uspješnijih naina, oblika
i metoda rada i do postizanja predvienih zadanih ishoda u novim strukovnim kurikulumima,
što se oituje poveanim zadovoljstvom uenika i nastavnika meupredmetnom suradnjom i
povezivanjem
1.5.1. Izraeni planovi i sadraji strunih ekskurzija prema kriteriju veeg obuhvata strunih
sadraja i lokacija relevantnih za struku za svaki razred u oba sektora
2.Poticati profesionalni razvoj nastavnika i struno usavršavanje
a) za uvoenje na uenika usmjerenih pristupa nastavi: promjenu uloge nastavnika iz
predavaa u organizatora, menadera, mentora, instruktora i suradnika, uz uvoenje
projektne i istraivake teorijske nastave
b) za izvoenje suvremene i napredne praktine nastave
c) za jaanje digitalnih kompetencija i uporabu suvremenih medija koji su ukljueni u
nastavu
d) kroz kontinuirano stjecanje aktualnih znanja i vještina kroz suradnju i sudjelovanje na
strunim Simpozijima, konferencijama i drugim skupovima u organizaciji strukovnih
Komora( HKMS, HKFT, HKDT…)
2.1. Podrati profesionalni razvoj nastavnika u smjeru uvoenja na uenika usmjerenih
pristupa nastavi putem kolegijalnog opaanja i podrške u razvoju osobnih
profesionalnih planova razvoja (struna sluba škole)
2.2. Organizirati mobilnosti nastavnika u cilju strunog usavršavanja u izvoenju
suvremene I napredne praktine nastave i na radu utemeljene nastave i jaanja
digitalnih kompetencija (Strategija internacionalizacije škole 2017-2020), odnosi se i
na nastavnike struke (program Erasmus+) i nastavnike opeobrazovnih predmeta
(program Comenius )
2.3. Kontinuirano struno usavršavanje uz pomo IKT-a korištenjem web platforme
Medicinske škole Osijek i digitalnih nastavnih materijala
2.4. Organiziranje radionica u kojima e se pratiti suvremeni trendove u pruanju
zdravstvenih usluga, predavanja eminentnih strunjaka iz Hrvatske i inozemstva, uivo
ili video konferencijama, te studijski posjeti zdravstvenim i obrazovnim ustanovama u
Medicinska škola Osijek Godišnji plan i program rada škole 2020./2021.
43
„Modernizacija sustava strunog usavršavanja nastavnika strukovnih predmeta“ u
organizaciji ASOO-ih
Oekivani ishodi
i pedagoginje. Povean udio nove didaktike strategije (nastave usmjerene na uenika) u
izvedbenim nastavnim planovima i programima, na oglednim satima prilikom uvida u
nastavu, tijekom kolegijalnog opaanja, te vidljivo u analizi uenikih iskustava s nastavom i
uenjem nastavnih predmeta
2.2.1. Provedene mobilnosti doprinijele poveanju udjela nove didaktike strategije u nastavi
(nastave usmjerene na uenika) prema refleksijama nastavnika i uvidima u nastavu
(pedagoginja, ravnatelj)
samovrednovanja i vrednovanja što ih provode vanjske osobe (struno-pedagoški nadzor,
inspekcijski nadzor, vanjsko vrednovanje ustanova strukovnog obrazovanja i
osposobljavanja).
2.4.1. Unaprijeena kvaliteta nastave s naglaskom na razvoj praktinih vještina kod uenika
2.4.2. Stjecanje kompetencija za odabrane kvalifikacije u skladu i prema potrebama
poslodavca (Zdravstvene i socijalne ustanove)ustanove
3.Izgraivati uinkovita strateška partnerstva s domaim i inozemnim obrazovnim
ustanovama, gospodarskim subjektima i socijalnim partnerima usmjerena na
unaprjeenje relevantnosti kurikuluma koje provodi škola i razvijanja svih oblika
uenja temeljenog na radu
subjektima I socijalnim partnerima do 2020 vodei se slijedeim kriterijima odabira
partnera:
a) organizacije koje imaju odgovarajue resurse za suradnju na projektu: relevantno
znanje, iskustvo i financijsku sposobnost u sluaju sufinanciranja (struni, tehniki i
Medicinska škola Osijek Godišnji plan i program rada škole 2020./2021.
44
Zdravstvenim ustanovama I Zdravstvenim školama ( AMEOS)
d) procjena sinergijskog uinka
3.1.2Potpisani sporazumi o suradnji vezano uz unaprjeenje relevantnosti kurikuluma koje
provodi škola I razvijanja svih oblika uenja temeljenog na radu
3.1.3.Realizirani projekti škole u partnerstvu s domaim i inozemnim obrazovnim
ustanovama, gospodarskim subjektima i socijalnim partnerima usmjereni na kurikulume i
oblike uenja temeljenog na radu
4.Unaprijediti sustav rada na projektima, osobito meunarodnim i financiranim iz eu
fondova
prioriteta u internacionalizaciji škole, a temeljeno na rezultatima samovrjednovanja i
godišnjim planovima unaprjeenja rada škole.
4.2.Uspostaviti procedure povezane s ljudskim potencijalima prilagoene specifinosti
projekta, jasno raspraviti opise poslova kako bi ih svaki lan tima razumio, obavljati
povremene evaluacije radnog uinka ljudskih potencijala angairanih u projektu (prema
Priruniku za provedbu projekata financiranih iz Europskog socijalnog fonda 2013-2017)
4.3. Organizirati osposobljavanja o raznim temama kao podrška projektnim timovima da se
ostvari što bolji uinak.
4.4.Osigurati i razvijati dobru komunikaciju unutar projektnog tima (upravljakog i
provedbenog dijela tima) koja vodi do sporazuma o tome „tko što radi“, „tko je ovlašten za
što“, „što trebamo postii kao tim, kako i do kada“ te „koji su nam resursi na raspolaganju“.
Posebnu panju treba posvetiti komunikaciji u oba smjera, od dna prema vrhu i obrnuto, o
Medicinska škola Osijek Godišnji plan i program rada škole 2020./2021.
45
bilo kakvim promjenama do kojih je moglo doi u provedbi projekta ili za koje se uoilo da se
mogu pojaviti, kao i o utvrenim rizicima, i to odmah u trenutku kad se primijete (prema
Priruniku za provedbu projekata financiranih iz Europskog socijalnog fonda 2013-2017)
4.5.Poveati privlanost odlaznih mobilnosti uenika, nastavnika i ravnatelja putem
interaktivnih promotivnih aktivnosti, gostovanja uenika veleposlanika mobilnosti, Dana
mobilnosti, sadraja o mobilnosti na web stranici i stranicama društvenih mrea.
Oekivani ishodi:
4.1.1. Osnovati Radnu skupine za internacionalizaciju škole poštujui naelo partnerstva kao
jedno od temeljnih naela razvoja sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja 2016-
2020, a koje ima za cilj osigurati i poticati ukljuenost svih dionika u sve faze planiranja,
provedbe i praenja provedbe Strategije internacionalizacije školu. U radnu skupinu
ukljueni: ravnatelj, struna sluba škole, voditelji strunih vijea, predstavnik Vijea
uenika, predstavnik Vijea roditelja, predstavnik poslodavaca partnera u izvoenju oblika
uenja temeljenog na radu, predstavnik osnivaa, predstavnik tima za kvalitetu i razrednici
razreda koji idu na mobilnost.
4.2.1. Uinkovito funkcioniranje projektnih timova vrednovano kroz uinkovitu provedbu
projektnih aktivnosti i financijskim upravljanjem. Projektne aktivnosti se provode na vrijeme,
u okviru planiranog prorauna i postiu se specifini i opi ciljevi projekta.
4. 3.1. Unaprijeene kompetencije lanova projektnih timova za upravljanje projektima
financiranim iz EU fondova
4.4.1. lanovi tima u potpunosti poznaju i razumiju uloge lanova projektnog tima, voditelja
projekta ili koordinatora i zadovoljni su voenjem tima i meusobnom suradnjom
5.Unaprijediti kvalitetu usluga obrazovanja odraslih (kurikularno, metodološki,
organizacijski) kroz ponudu programa osposobljavanja, prekvalifikacije i strunog
usavršavanja koji e biti relevantniji, dostupniji i fleksibilniji u provedbi ciljanim
skupinama
trajanja poput programa osposobljavanja i strunog usavršavanja, a koji su temeljeni na
ispitivanju obrazovnih potreba radne snage na lokalnom i regionalnom trištu rada u suradnji
Medicinska škola Osijek Godišnji plan i program rada škole 2020./2021.
46
zapošljavanje, sindikatima)
5.2.Osigurati da sustav obrazovanja odraslih u školi prati i implementira nove pristupe (koji se
odnose na jasno definiranje kompetencija i ishoda uenja koji se stjeu završetkom pojedinih
programa obrazovanja)
stjeu njihovim završavanjem, putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Centra za
informiranje i savjetovanje o karijeri CISOK-a, web stranice škole, društvenih mrea i na
druge naine.
eljeno zanimanje, bolje organizacije provedbe obrazovanja odraslih, jednostavnije
komunikacije izmeu polaznika i nastavnika te prijave i provedbe ispita.
Oekivani ishodi:
5.1.1. Ponueni novi programi obrazovanja odraslih, osobito programi kratkog trajanja poput
osposobljavanja i strunog usavršavanja temeljeni na potrebama trišta rada
5.2.1. Prilagoeni nastavni planovi i programi obrazovanja odraslih na nain da su jasno
definirane kompetencije i ishodi uenja koji se stjeu završetkom pojedinih programa
obrazovanja
5.3.1. Poveani broj upisanih korisnika usluga obrazovanja odraslih koji su motivirani,
angairani i zadovoljni upisanim i završenim programima
5.4.1. Izraene pisane upute za polaznike obrazovanja odraslih koje sadre smjernice i
protokole komunikacije, prijave ispita i sl. tj. sadre sve relevantne informacije bitne za
provedbu obrazovanja odraslih
6. Pratiti i unaprijeivati školsku klimu kao jedan od kljunih elemenata
uinkovitosti škole
Planirane aktivnosti:
6.1.Uvesti postupke ispitivanja i praenja školskog ozraja. Školska organizacijska klima je
skup unutarnjih karakteristika po kojima se škole meusobno razlikuju i koje utjeu na
ponašanje njenih lanova, a time posredno i na kvalitetu školskih procesa i uinaka. Školsko
ozraje ispitati I pratiti kako kroz objektivne tako i kroz subjektivne indikatore: zadovoljstvo
poslom nastavnika, percepcija ope organizacijske uinkovitosti škole.
Medicinska škola Osijek Godišnji plan i program rada škole 2020./2021.
47
1.2), unaprijeivanje meupredmetne suradnje (Aktivnost 1.4.), unaprijeivanje
ukljuenosti i komunikacije u radu na projektima (Aktivnost 7.1. I 7.4.)
Oekivani ishodi:
6.1.1. Izraena izvješa o provedenom ispitivanju školskog ozraja i preporuke za
unaprijeivanje
kontrole, kolegijalne kohezije, jasnoe zadataka
Aktivnosti za vidljivost strategije i naini praenja ostvarivanja strateškog plana
.1. Na sjednicama Nastavnikog vijea redovito predstaviti napredak u provedbi
aktivnosti iz Strategije kroz primjer dobre prakse
.2. Kroz aktivnosti samovrednovanja od strane uenika, nastavnika i roditelja procijeniti
napredak u postizanju ishoda putem godišnjeg izvješa za radna tijela Škole:
Nastavniko vijee, Vijee uenika, Vijee roditelja i Školski odbor
Zakljuak
Strateški plan razvoja Medicinske škole Osijek sluit e kao vodi za ostvarivanje eljenih
ciljeva, instrument za sustavno praenje kvalitete, sredstvo za planiranje razvoja te kao mjera
dinamike razvoja škole. Promjene i ciljevi koje njime planiramo postii moraju biti: zasnovani
na tonim pokazateljima, dobro promišljeni i usuglašeni ukljuivanjem svih dionika škole,
mjerljivi, konkretni, specifini, realno postavljeni, ostvarljivi i usklaeni s nadolazeim
promjenama u sustavu obrazovanja u Republici Hrvatskoj, a kako bi našim uenicima mogli
osigurati konkurentnost na trištu rada, odnosno, vertikalnu prohodnost u visokoškolskom
obrazovanju.
Medicinska škola Osijek Godišnji plan i program rada škole 2020./2021.
48
3.2. Razvojni plan Medicinske škole Osijek za školsku godinu 2020./2021.
Kljuni
Medicinska škola Osijek Godišnji plan i program rada škole 2020./2021.
49
Medicinska škola Osijek Godišnji plan i program rada škole 2020./2021.
50
elementi i
Medicinska škola Osijek Godišnji plan i program rada škole 2020./2021.
51
Medicinska škola Osijek Godišnji plan i program rada škole 2020./2021.
52
Medicinska škola Osijek Godišnji plan i program rada škole 2020./2021.
53
Medicinska škola Osijek Godišnji plan i program rada škole 2020./2021.
54
Poslovi i zadaci ravnatelja Suradnici/
subjekti
Vrijeme
planirati pedagoške i poslovodne zadae
izraditi prijedlog raspodjele fonda nastavnih sati;
fakultativne, dopunske i dodatne nastave, razredništva i
slobodnih aktivnosti.
uzrokovanim COVID-19
Izraditi protokol pranja i dezinfekcije svih prostora
unutar škole
Voditi evidenciju potencijalno zaraenih i/ili
sumnjivih na covid-19
procesa
organizirati, predmetne ispite, dravnu maturu, izradbu i
obranu završnoga rada, upise
poticati unapreivanje odgojno-obrazovnog rada
koordinirati rad strunih aktiva
koordinirati poslove u svezi financija i kadrovsko-pravnog
podruja
naputke
i odluke
3. Pedagoško voenje škole
pratiti odgojno-obrazovni rad u nastavi i razrednim
odjelima
metoda usmjerenih na uenike
Medicinska škola Osijek Godišnji plan i program rada škole 2020./2021.
55
unapreenja odgojno-obrazovnog rada
roditelja
roditeljima i nastavnicima)
sustavno pratiti i vrednovati cjelokupni odgojno obrazovni
rad neposrednim uvidom i komunikacijom s uenicima,
roditeljima i nastavnicima
4. Pedagoška dokumentacija
matinih knjiga, svjedodbi i ostale dokumentacije
5. Analize, izvješa i istraivanja
sudjelovati u izradi analiza i izvješa o ostvarenosti
rezultata rada u školi (prema svim aktivnostima i
subjektima)
unapreenja rada u školi
provoditi samovrednovanje Škole
koordinirati i sudjelovati u radu strunih aktiva, razrednih
vijea, Nastavnikog vijea te radnih skupina
sudjelovati u radu Vijea roditelja i Vijea uenika
sudjelovati u radu Školskog odbora te provoditi odluke
7. Normativna djelatnost
osnovnoj i srednjoj školi, Statuta škole kao i ostalih
propisa
8. Administrativno i financijsko-materijalno poslovanje
koordinirati rad tajništva, uenike referade i
raunovodstva
pratiti potrebu za otklanjanjem kvarova i šteta te provoditi
mjere sigurnosti
analizirati periodini i završni raun
9. Suradnja s okruenjem škole
ostvariti suradnju s MZOS, URZŠ, upanijskim uredom
nastavnici
struni
suradnici
tajnik
struni
suradnici
nastavnici
uenici
roditelji
Medicinska škola Osijek Godišnji plan i program rada škole 2020./2021.
56
Ravnateljica:
programe (Udrugom RZŠ)
rad i partnerstvo u uspostavi RCK u Bjelovaru
suraivati s gradskim poglavarstvom
10. Sigurnost uenika i Zdravstvena zaštita
brinuti o organizaciji osiguranja uenika i imovine
brinuti o organizaciji mjera sigurnosti (prema odredbama
MZOS)
na radu tijekom izvoenja nastave na nastavnim bazama u
zdravstvenim ustanovama
vrijednosti protiv nasilja
obuku za zaštitne mjere protiv poara te mjere sigurnosti
na radu za nastavnike i ostale djelatnike
organizirati sistematske preglede djelatnika
planiranje tjednih zadaa
sudjelovati u strunom usavršavanju nastavnika
zdravstvenih škola u organizaciji Agencije za odgoj i
obrazovanje
školskog menadmenta
Medicinska škola Osijek Godišnji plan i program rada škole 2020./2021.
57
PODRUJE
RADA
cjelini
samovrednovanje škole
uenika – informiranje
izradi nastavnih planova i
obrazovni rad i razvijanje
Medicinska škola Osijek Godišnji plan i program rada škole 2020./2021.
58
socijalnom tretmanu, s
teškoama u ostvarenju
uenicima koji samostalno
vanjskim suradnicima
Medicinska škola Osijek Godišnji plan i program rada škole 2020./2021.
59
knjige...
Medicinska škola Osijek Godišnji plan i program rada škole 2020./2021.
60
100 5.1. Rad prema planu i
programu dogovorenom sa
višom savjetnicom Agencije
kolegama iz Vijea
za potrebe Vijea
5.4. Planiranje strunih
Medicinska škola Osijek Godišnji plan i program rada škole 2020./2021.
61
POSLOVI I ZADACI PSIHOLOGA Suradnici Vrijeme
1. ORGANIZACIJA RADA ŠKOLE
prvi razred i sudjelovanje u formiranju razrednih
odjela
UP
ispraaja maturanata, podjele diploma i sl.
1.4. Suradnja u formiranju povjerenstva za popravne i
predmetne ispite
2. PLANIRANJE, PROGRAMIRANJE I
školskog psihologa
škole
programa rada škole te školskoga kurikuluma za
školsku godinu 2020./21.
2.5. Sudjelovanje u izradi školskog preventivnog
programa
rada razrednika
akademske kompetencije
intelektualne razvijenosti
emocionalnog razvoja i osobina linosti
socijalni vještina i znaajki ponašanja
obrazovne okoline
školske/razredne klime
posebnih potreba
3.2.1. Individualni i / ili grupni savjetodavni rad u kojem
se upuuju uenici na unapreenje u uenju i
postignuu te primjeni znanja u poboljšanju
uenikovog mentalnog zdravlja
Ravnateljica
Pedagoginja
Nastavnici
Satniar
Voditelj
Ravnateljica
Pedagoginja
Nastavnici
Medicinska škola Osijek Godišnji plan i program rada škole 2020./2021.
62
3.3.1. Rad s uenicima na promjenama u podruju
prepoznatih teškoa
okolinu
vještina
situacijama
3.4.2. Suradnja s Centrom za informiranje i savjetovanje
(CISOK)
nastavka školovanja u Medicinskoj školi
3.5. Prevencija
uenika s vršnjacima i odraslim osobama
3.5.2. Rano otkrivanje potencijalnih akademskih deficita
i/ili teškoa u uenju
za uenje
4.2. Individualni i / ili grupni rad savjetodavni rad sa
svrhom pomoi roditelju u razumijevanju razvojnih
potreba
promjenama u podruju prepoznatih teškoa
5. RAD S UITELJIMA
anamnestikih podataka
nastavnikom/icima u razumijevanju razvojnih
pruanja podrške ueniku u svladavanju specifinih
teškoa
Medicinska škola Osijek Godišnji plan i program rada škole 2020./2021.
63
prepoznatih teškoa
u svrhu optimalnog uenikovog napredovanja
5.4. Obrazovanje nastavnika o primjeni strategija uenja i
pouavanja; tehnikama voenja razreda i upravljanja
ponašanjem; pristupima u radu s uenicima s
posebnim potrebama; prevenciji kriznih stanja i
reakcijama na krizu
6.1. Pomo uiteljima u ostvarivanju i organizaciji
projekata i integrativnih oblika nastave
6.2. Pomo u uvoenju inovacija u nastavu
6.3. Vanjsko vrednovanje i samovrednovanje
6.4. Praenje i realizacija ŠPP
6.5. Istraivaki rad
6.7. Koordiniranje vanjskih programa u školi
6.8. Humanitarne aktivnosti
7.1. Koordinacija suradnje s ostalim strunjacima u
podruju mentalne, zdravstvene i socijalne skrbi u
lokalnoj zajednici
kako bi se postigla zdrava školska i obiteljska klima
7.3. Promoviranje pitanja vanih za psihofiziko zdravlje
u školskoj okolini
radnikom, akim domovima, Zavodom za javno
zdravstvo, itd.
ODGOJNO-OBRAZOVNOG PROCESA
8.2. Prikupljanje podataka za analizu uspjeha uenika na
kraju obrazovnog razdoblja, analiza uspjeha i
izostanaka uenika
praenja rada pojedinih uenika i/ili uitelja
8.4. Pregled pedagoške dokumentacije prema potrebi
8.5. Praenje popravnih ispita
vijea
Pedagoginja
Ravnateljica
Pedagoginja
Nastavnici
Predstavnici
institucija
Predstavnici
institucija
Uenici
Razrednici
Pedagoginja
Ravnateljica
Nastavniko
vijee
Tijekom
školske
godine
Tijekom
školske
godine
Tijekom
školske
godine
Medicinska škola Osijek Godišnji plan i program rada škole 2020./2021.
64
Psihologinja:
seminarima, konferencijama, verificiranim
AZOO, MZOŠ, DPH, Komore)
9.3. Sudjelovanje u radu razliitih sekcija i udruga
9.4. Izvanškolski struni rad (lanci, predavanja i sl.)
9.5. Pohaanje edukacije iz kognitivno-bihervioralne
terapije
12. VODITELJICA UPANIJSKOG STRUNOG
školama i nastavnike psihologije (Brodsko-posavska,
Osjeko-baranjska i Vukovarsko-srijemska
savjetnicom Agencije za odgoj i obrazovanje
12.2. Izrada plana i programa sa kolegama iz Vijea
12.3. Rad na aplikaciji ettaedu za potrebe Vijea
12.4. Planiranje strunih skupova
Medicinska škola Osijek Godišnji plan i program rada škole 2020./2021.
65
PROGRAMSKI SADRAJ
školske knjinice, KIMOO
o Netiquette, KIMOO
katalog, KIMOO
o Zamolba za posao i ivotopis,
KIMOO
izvori, KIMOO
korištenje knjininih mrenih
izvannastavno vrijeme
referata, samostalnih radova i
aktivnosti
knjiniarka,
nastavni sat*
Medicinska škola Osijek Godišnji plan i program rada škole 2020./2021.
66
završnoga rada
nastavnih sadraja, sadraja
periodike
na raunalima u knjinici s
itaonicom
izrada multimedijskog uratka,
razvoj italake pismenosti,
djelatnost
programa rada školske knjinice,
SV knjiniara srednjih škola
izdavaa
knjiniarka
Medicinska škola Osijek Godišnji plan i program rada škole 2020./2021.
67
svih strunih aktiva
suradnji s predavaima svih
strunih aktiva i besplatnih
udbenika za uenike prema
klasifikacija, katalogizacija,
ispis signaturnih naljepnica
knjine grae, statistika posudbe
izluivanje grae za otpis
knjinice i statistiki izvještaj o
korištenju knjinine grae u
materijala pripremanih tijekom
Medicinska škola Osijek Godišnji plan i program rada škole 2020./2021.
68
analiza ostvarenih planiranih
novu školsku godinu
knjinice
školsku godinu
školske knjinice
rujan - srpanj
strunoga usavršavanja
usavršavanja upanijskog
i metodike, psihološke literature
i bibliografije i periodike
strune literature i novih brojeva
periodike
knjiniarka
planiranje
strunoga
usavršavanja
katalozi
nakladnika,
struna
literatura,
periodika,
Medicinska škola Osijek Godišnji plan i program rada škole 2020./2021.
69
knjiniara, na daljinu (tri
mjesecu)
5. Suradnja s ravnateljstvom,
raunovodstvom škole i predavaima
strune literature; dogovor o
oglednih udbenika, strune
slobodnih aktivnosti
usklaivanje knjige inventara i
rauna; obnavljanje pretplate na
periodiku; pisanje Izvještaja o
razreda: upisivanje i ispisivanje
uenika iz škole, odravanje
ravnateljica
knjiniarka
predavai
raunovotkinja
razrednici
voditelji
Medicinska škola Osijek Godišnji plan i program rada škole 2020./2021.
70
Knjiniarka:
3.7. Program školskog ispitnog povjerenstva i Ispitne koordinatorice
MEDICINSKA ŠKOLA OSIJEK (14-060-506)
PROJEKT
(AKTIVNOST)
poslovi Školskog ispitnoga povjerenstva (ŠIP-a)
Ciljevi aktivnosti
Poštujui vaei Pravilnik o polaganju dravne mature i sve njegove
izmjene i dopune (zadnje NN 41/2019, travanj 2019.) te Upute i
Protokole NCVVO-a, izvršiti sve pripremne i druge radnje u svezi s
organizacijom i provedbom prijavljenih ispita 12. DM za maturante 5.S1 2 i 3
razreda, kao i etvrtih 4.G, 4.DT i 4.FT razreda (6 razreda) te za uenike
petih razreda u listopadu 2020. godine provesti 9. nacionalni ispit
vanjskog vrednovanja iz Zdravstvene njege (u listopadu 2020. godine).
Kome su
Omoguiti zainteresiranim uenicima završnih razreda strukovne Medicinske
škole Osijek pristup polaganju ispita 12. dravne mature, u cilju uspješnog
završetka srednjoškolskog obrazovanja (4.G), odnosno u cilju upisa na
Sveuilišta i Veleuilišta u RH (svi maturanti) ve u akademskoj 2021./2022.
godini ili kasnije. Maturantima sestrinskog,opeg smjera omoguiti
sudjelovanje na 9. NI iz predmeta Zdravstvena njega (ocjena se unosi u
predmet Zdravstvene vjebe III), a ostalim uenicima (primjerice 3.G), po
planu Centra, omoguiti sudjelovanje na ispitima probne dravne mature.
prigodnih tema; vraanje
literature
Medicinska škola Osijek Godišnji plan i program rada škole 2020./2021.
71
Školsko ispitno povjerenstvo ine: Predsjednica ŠIP-a - Ravnateljica škole
S. Dravinski, mag.med.techn., IK Z. Mihi, prof., . Radi, prof., M. Pilj
Tomi, prof., M. Tot Vesi, mag.med.techn., B. Laurovi, mag.med.techn.,
V. Ebegovi, mag.med.techn. i . Milkovi, mag.physiot. (8 lanica).
Sudionici u aktivnostima: Uenici završnih razreda koji moraju (4.G) ili
ele (strukovnjaci) polagati ispite 12. DM, uenici 5.S razreda na NI
i ostali uenici, kao i svi djelatnici škole koji deuraju na ispitima.
Nain realizacije
Predsjednica ŠIP-a saziva sastanke, poštujui Pravilnik i njegove dopune, a
lanice ŠIP-a ( IK, 6 Razrednica i Ravnateljica) obavljaju sve predviene i
planirane, potrebne poslove - od poetnog informiranja maturanata i
roditelja, preko tehnike podrške pri prijavama eljenih ispita, do same
provedbe ispita (u dva roka). Završna aktivnost u procesu je unos podataka u
matine knjige i podjela Svjedodbi / Potvrda o uspješno
poloenim/ponovno poloenim ispitima 12. DM (rujan 2021. godine).
Vremenik aktivnosti
Poetak rada ŠIP-a je listopad 2020. (imenovanje lanica ŠIP-a na NV), a
prvi su poslovi prouavanje izmjena Pravilnika o polaganju dravne
mature, novog Kalendara o polaganju ispita dravne mature, Protokola
i Uputa te provoenje NI iz predmeta Zdravstvena njega (9. put).
Rad se nastavlja tijekom cijele školske 2020./2021. godine (planirana je i
probna dravna matura iz 4 predmeta), a završava u rujnu 2021. godine.
Troškovnik aktivnosti Planovima MZO i NCVVO-a predvieni su materijalni troškovi škole.
Vrednovanje i korištenje
gimnazijalcima završetak srednjoškolskog obrazovanja, a svim uspješnim
maturantima upis na fakultete i više škole u RH te doprinosi ugledu škole.
Rezultati na svim ispitima koriste se u obvezatnom samovrednovanju rada
djelatnika u nastavnom procesu i zakljuno same škole te su dio pisanog
izvješa o radu škole na kraju svake školske godine.
MEDICINSKA ŠKOLA OSIJEK (14-060-506)
AKTIVNOST
Poslovi ispitne koordinatorice Medicinske škole Osijek, u svrhu
uspješnog provoenja ispita 12. dravne mature u RH kao i ostalih
planiranih ispita (NI i ispita probne DM) u školskoj 2020./2021. godini
Ciljevi aktivnosti
Po lanku 7. izmijenjenog i dopunjenog Pravilnika o polaganju dravne
mature u RH IK treba izvršavati sve poslove i zadatke u svezi s ispitima 12.
DM, NI-ma i inima koji su za ovu školsku godinu planirani. Posao IK je i
pravovremeno informirati uenike završnih razreda (gimnazijalce obavezno),
Medicinska škola Osijek Godišnji plan i program rada škole 2020./2021.
72
kao glavne dionike u procesu, o svemu bitnom, a njihove roditelje/staratelje o
samom konceptu polaganja DM i pozitivnom ishodu nakon poloenih ispita. IK
o bitnom, kontinuirano treba informirati nastavnike u NV i dr. djelatnike škole.
Kome su
aktivnosti
namijenjene?
Poštujui vaei Pravilnik o polaganju ispita DM i nadopune istog IK,
prema svim zainteresiranim maturantima završnih razreda ( 4.G obvezatno, a i
ostalima u 4.DT, 4.FT, i 5.S1,2 i 3 ), tijekom cijele školske godine, usmjerava
svoje brojne aktivnosti. Jednako tako i prema nastavnicima u NV naše škole.
Nositeljice
odgovornosti
Ispitna koordinatorica Z. Mihi, prof.
Suradnici: Još šest Razrednica - lanica ŠIP-a, svi ostali lanovi/ice
Nastavnikog vijea naše Medicinske škole Osijek i tehniko osoblje škole.
Nain realizacije
aktivnosti
Kontinuirana komunikacija IK s djelatnicima Centra, seminari za IK i suradnja
sa svima u procesu pripreme i polaganja ispita DM traje cijele školske godine.
Materijalni rezultati su brojna izvješa, zapisnici, prezentacije, informativni
panoi, objave na web-stranici škole i drugo. Stalno je i arhiviranje dokumenata
o svim planiranim i obavljenim poslovima. Termini individualnih konzultacija
za maturante usklaeni su s planiranim potrebama, poslovima i rasporedom
maturanata-pristupnika. Na svim ispitima tijekom školske godine i na dva roka
ispita 12. DM brojni su koraci koje IK treba izvršiti poštujui naputke Centra.
Vremenik
aktivnosti
Od sredine rujna 2020. do sredine rujna 2021. godine, svakodnevno, tijekom
cijele školske godine ( ljetni i jesenski rok ispita 12. DM i 9. NI iz predmeta
Zdravstvena njega, kao i ispiti planirane probne dravne mature).
Troškovnik
aktivnosti
IK, prema vaeem Pravilniku o normi rada nastavnika u srednjoškolskoj
ustanovi u Republici Hrvatskoj i broju maturanata naše škole koji su na oba
roka pristupili ispitima 11. DM ( 99 pristupnika u ljetnom i 9 u jesenskom
roku), ima pravo na 6 radnih sati tjedne norme u 2020./2021. školskoj godini.
Korist od
IK Medicinske škole Osijek, pravovremenom pripremom maturanata i dobrom
organizacijom provedbe ispita dravne mature te završnim ispisom njihovih
Svjedodbi/Potvrda i upisom podataka u Matine knjige, na vrijeme i po
propisanom planu Centra, doprinosi uspješnom nastavku obrazovanja najboljih,
a isti, upisujui studijske programe u RH, i dalje, kontinuirano napreduju.
Njihove rezultate, ostvarene na svim ispitima tijekom školske godine koristit
emo u procesu samovrednovanja, unapreujui tako rad djelatnika naše škole.
Program ŠIP-a i IK izradila:
IK Z. Mihi, prof.
Medicinska škola Osijek Godišnji plan i program rada škole 2020./2021.
73
4.1. Program rada Nastavnikog vijea
T E M E
cjelokupnog obrazovnog rada
škole i školskog kurikuluma
Sanja Dravinski,
prosvjetu, kulturu, sport i tehniku kulturu,
zdravstvenim ustanovama
Sanja Dravinski,
odrednicama i materijalnim pretpostavkama
Sanja Dravinski
ispita Dravne mature Zlata Mihi
rujan, veljaa,
travanj, svibanj,
6. Podsjetnik na vaee pravilnike Nada Gruji Tomas rujan nastavnici
7. Profesionalni razvoj i struno usavršavanje Nada Gruji Tomas
Mirna Ilakovac studeni nastavnici
zdravlje
10. Samovrednovanje rada Škole tijekom prvog
obrazovnog razdoblja Mirna Ilakovac prosinac nastavnici
11. Analiza rezultata odgojno obrazovnog rada
tijekom prvog obrazovnog razdoblja
13. Analiza odgojno obrazovnog rada tijekom
drugog obrazovnog razdoblja
pruanje prve pomoi
Medicinska škola Osijek Godišnji plan i program rada škole 2020./2021.
74
uspjeha na kraju nastavne godine
Sanja Dravinski,
godine
* Organizirati razrede na poetku školske godine
* Upoznati uenike s kunim redom
* Organizirati razredne zajednice (izbor povjerenika)
* Ukljuiti uenike u: izbornu i dodatnu nastavu, slobodne aktivnosti
* Realizirati programe odgojne djelatnosti
* Pratiti svakog pojedinca u nastavi
* Voditi brigu o izostancima, pohvalama, kaznama
* Organizirati individualne i slobodne razgovore sa svim uenicima
* Pripremiti i realizirati ekskurziju
* Organizirati individualne razgovore s roditeljima (jednom tjedno)
* Pismeno izvješivanje o uspjehu i ponašanju uenika
4.2.3. Rad razrednika u razrednom i nastavnikom vijeu
Medicinska škola Osijek Godišnji plan i program rada škole 2020./2021.
75
* Izvijestiti na sjednici uspjeh svakog uenika u odgoju i obrazovanju
* Predloiti pohvale, nagrade, odgojne mjere Nastavnom vijeu
4.2.4. Administrativni poslovi razrednika
* Tjedni pregled i evidencija dnevnika i imenika
* Aurirati realizaciju nastavnih sati
* Izraditi plan rada razrednika
Medicinska škola Osijek Godišnji plan i program rada škole 2020./2021.
76
Razrednici prvih razreda zajedniki su nainili plan rada razrednika:
TEMA MJESEC
- Kuni red, Pravilnik o ocjenjivanju, plan i program rada u prvom razredu
(predmeti i predavai), „Klizni raspored“
- Upoznavanje uenika s radom školske knjinice
- Izbor razrednog rukovodstva i dunosti izabranih uenika, razredna pravila,
„To sam ja“
- Modul ivjeti zdravo: nova škola – izazovi i odluke koje donosimo
Rujan
- Kako uimo, kako treba uiti – radionica
- Uz Dan dobrovoljnih darivatelja krvi 25.10. – razgovor o darivanju krvi i
doniranju organa
Listopad
- Poznanstvo, „Facebook“ prijateljstvo i prijateljstvo
- Knjinini katalog, online katalog
Studeni
- Što je odgovornost? Jesam li ja odgovorna osoba? Ispunjavam li svoje
obaveze?
predavanje studenata MEFOSa
Prosinac
- Izradimo plan za 2. polugodište, izostanci – poseban osvrt na neopravdano
izostajanje, razgovor o školskim obavezama i disciplini
- Modul ivjeti zdravo: Prehrambeni stilovi
- Analiza uspjeha za 2. informativnu sjednicu
Sijeanj
- Modul Prevencija ovisnikog ponašanja: alkohol, cigarete i droge – utjecaj
na pojedinca, obitelj i zajednicu
- Modul spolna/rodna ravnopravnost i odgovorno spolno ponašanje:
komuniciranje u vezi
- Ekologija i ja – eko navike u mojoj obitelji, potaknimo ekologiju
- Prepoznavanje i izraavanje osjeaja Oujak
- Svjetski dan zdravlja i Dan škole
- Modul Prevencija ovisnikog ponašanja: Rizina ponašanja i posljedice na
obrazovanje te profesionalni razvoj i karijeru
- Analiza uspjeha za 3. informativnu sjednicu
Travanj
- Televizija – koliki utjecaj imaju mediji na ponašanje mladih, što i koliko
gledamo
- Sport danas i nekada, posvetimo jedan dan sportu, vanost tjelesne aktivnosti
Svibanj
- Analiza uspjeha u prvoj nastavnoj godini - razmislimo o godini koja se blii
kraju: što je bilo dobro, a što treba popraviti Lipanj
Medicinska škola Osijek Godišnji plan i program rada škole 2020./2021.
77
MJESEC
Rujan - Statut škole, kuni red, elementi i kriteriji ocjenjivanja
- Modul „Prevencija nasilnikog ponašanja“
(4. 10.) – posjet azilu
Studeni - Meunarodni dan tolerancije (16.11.) – kultura škole
- Dan sjeanja na Vukovar (18.11.) – paljenje svijea
- Svjetski dan televizije (21.11.) – kako koristim slobodno vrijeme
- Kako ostati ozbiljan u ozbiljnim situacijama?
Prosinac - Dan borbe protiv Aids-a (1.12.) - razvijanje vještina za odgovorno
spolno ponašanje
- Svjetski dan vjerske slobode (27.01.)
- Posljedica uzimanja lijekova i drugih sredstava po mentalno zdravlje
Veljaa - Prijateljstvo, radionica
u vezama
- Svjetski dan voda (22.03.)
Travanj
Svibanj
Lipanj - Aktualna problematika u razredu
- Analiza uspjeha
Medicinska škola Osijek Godišnji plan i program rada škole 2020./2021.
78
MJESEC TEMA
- Izbor razrednog rukovodstva i dunosti izabranih uenika,
razgovor ugodni o ljetnim praznicima
- Razgovor o maturalnoj ekskurziji
uionice
„Svjetski dan ivotinja“
25. listopada „Dan dobrovoljnih davatelja krvi“
- Radionica:“Piramida ivota“, moj sustav vrijednosti
Studeni - Analiza uspjeha za 1. Informativnu sjednicu
- Organizacija maturalne ekskurzije
- Odgoj-vanost postojanja pravila
Prosinac - Kako zamišljam idealnu obitelj
- Osoba kojoj se divim i koja mi je uzor u ivotu
- Boina akcija-prikupljane sredstava za pomo onima koji su u
potrebi
ovjenosti
- 14.2. -Valentinovo dan zaljubljenih.
- Radionica: “Kako slušamo druge“
- Humanitarne aktivnosti-mjerenje krvnog tlaka
realizacija projekata
- Moje zdravlje –kako ga uvam i što sve utjee na njega
- Briga o okolišu: “22.4. Dan planeta Zemlja“
Svibanj
sestara“
Lipanj - Što oekujem od maturalne ekskurzije
- Osvrt na nastavnu godinu
ekskurziju, vane obavijesti
Medicinska škola Osijek Godišnji plan i program rada škole 2020./2021.
79
MJESEC
TEME
Rujan
Plan i program rada u 4. razredu (predmeti i predavai), Pravilnik
o ocjenjivanju, Kuni red
Listopad
Dravna matura – openite informacije
darivanju krvi i doniranju organa
Studeni Analiza uspjeha za 1. informativnu sjednicu RV
Ponašanje u školi i izvan nje
Kultura komunikacije
Dogovor za maturalnu veeru
Veljaa Organizacija maturalne veere
Oujak
Humanitarnost na djelu – osmislimo kako moemo pomoi
(korizmena akcija)
Studirati ili raditi; posjet Zavodu za zapošljavanje
Dravna matura – kako teku pripreme za polaganje
Svibanj
Priprema se naš ispraaj – po emu pamtimo prijašnje maturante i
po emu elimo da nas pamte
Moji dojmovi o školovanju u Medicinskoj školi
Medicinska škola Osijek Godišnji plan i program rada škole 2020./2021.
80
Mjesec Tema sata razredne zajednice
Rujan
Kuni red, statut škole, pravilnik o ocjenjivanu, kalendar rada škole
Razgovor o realiziranom Maturalnom putovanju
Razgovor povodom provoenje Nacionalnog ispita iz Zdravstvene njege
Posjet ispitne koordinatorice Medicinske škole Osijek, Zlate Mihi, prof.
Satu razrednog odjela
starijih osoba
mentalnog zdravlja zdravlja
Satu razrednog odjela
Studeni Svjetski dan šeerne bolesti
Svjetski dan tolerancije
Posjet ispitne koordinatorice Medicinske škole Osijek, Zlate Mihi, prof.
Satu razrednog odjela
Dan ljudskih prava
Meunarodni dan solidarnosti
Sijeanj U Novu godinu s novim odlukama, naješe odluke
Meunarodni dan sjeanja na Holokaust
Veljaa Svjetski dan borbe protiv raka
Svjetski dan bolesnika - inicijativom pape Ivana Pavla II.,
Snovi o uspjehu
Satu razrednog odjela
Zajednika veer generacije, razgovor
Travanj Svjetski dan zdravlja
Svjetski dan Parkinsonove bolesti
Plan i raspored vjebi za Zdravstvene vjebe III ( 240 sati; 70 sati Praktinog
djela Završnog rada + 170 sati Zdravstvene vjebe III))
Svibanj Meunarodni dan sestrinstva
Administrativni razredniki poslovi
Medicinska škola Osijek Godišnji plan i program rada škole 2020./2021.
81
4.3. Program rada vijea uenika
Predstavnici razrednih odjela (23) ukljueni su u rad Vijea uenika. Na poetku školske godine
ravnateljica poziva predstavnike uenika na prvi sastanak Vijea. Tijekom godine radom Vijea
uenika rukovodi izabrani predsjednik Vijea, a u radu sudjeluju ravnateljica, pedagoginja i
psih