godišnji plan i program rada osnovne škole mače …...godišnji plan i program rada osnovne...

of 45 /45
REPUBLIKA HRVATSKA, KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA OSNOVNA ŠKOLA MAČE 49251 M a č e tel: 049/466-584, e-mail: [email protected], www.os-mace.com, OIB: 75549096062 Godišnji plan i program rada Osnovne škole Mače za školsku godinu 2018./2019.

Upload: others

Post on 29-Feb-2020

5 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: Godišnji plan i program rada Osnovne škole Mače …...Godišnji plan i program rada Osnovne škole Mače za školsku godinu 2018./2019. Sadržaj 1. PODACI O UVJETIMA RADA .....5

REPUBLIKA HRVATSKA, KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

OSNOVNA ŠKOLA MAČE 49251 M a č e

tel: 049/466-584, e-mail: [email protected], www.os-mace.com, OIB: 75549096062

Godišnji plan i program rada Osnovne škole Mače

za školsku godinu

2018./2019.

Page 2: Godišnji plan i program rada Osnovne škole Mače …...Godišnji plan i program rada Osnovne škole Mače za školsku godinu 2018./2019. Sadržaj 1. PODACI O UVJETIMA RADA .....5

Sadržaj

1. PODACI O UVJETIMA RADA .................................................................................................... 5

1.1. PODACI O UPISNOM PODRUČJU ......................................................................................................... 5 1.2. UNUTRAŠNJI ŠKOLSKI PROSTORI ........................................................................................................ 6 1.3. ŠKOLSKI OKOLIŠ .............................................................................................................................. 7 1.4. NASTAVNA SREDSTVA I POMAGALA .................................................................................................... 7

1.4.1. Knjižni fond škole ................................................................................................................ 7 1.5. PLAN OBNOVE I ADAPTACIJE .............................................................................................................. 8

2. PODACI O IZVRŠITELJIMA POSLOVA I NJIHOVIM RADNIM ....................................................... 8

ZADUŽENJIMA U 2017./ 2018 . ŠKOLSKOJ GODINI....................................................................... 8

2.1. PODACI O ODGOJNO-OBRAZOVNIM RADNICIMA .................................................................................... 8 2.1.1. Podaci o učiteljima razredne nastave ................................................................................ 8 2.1.2. Podaci o učiteljima predmetne nastave ............................................................................. 8 2.1.3. Podaci o ravnatelju i stručnim suradnicima ....................................................................... 9 2.1.4. Podaci o odgojno-obrazovnim radnicima - pripravnicima ............................................... 10 2.1.5. Podaci o ostalim radnicima škole ..................................................................................... 10

2.2. TJEDNA I GODIŠNJA ZADUŽENJA ODGOJNO-OBRAZOVNIH RADNIKA ŠKOLE ................................................. 11 2.2.1. Tjedna i godišnja zaduženja učitelja razredne nastave ................................................... 11 2.2.2. Tjedna i godišnja zaduženja učitelja predmetne nastave ................................................ 12 2.2.3. Tjedna i godišnja zaduženja ravnatelja i stručnih suradnika škole .................................. 13 2.2.4. Tjedna i godišnja zaduženja ostalih radnika škole ........................................................... 13

3. PODACI O ORGANIZACIJI RADA ............................................................................................. 14

3.1. ORGANIZACIJA SMJENA .................................................................................................................. 14 3.2. GODIŠNJI KALENDAR RADA.............................................................................................................. 15 3.3. PODACI O BROJU UČENIKA I RAZREDNIH ODJELA.................................................................................. 16

3.3.1. Primjereni oblik školovanja po razredima i oblicima rada ............................................... 17

4. TJEDNI I GODIŠNJI BROJ SATI PO RAZREDIMA I OBLICIMA ODGOJNO- OBRAZOVNOG RADA . 18

4.1. TJEDNI I GODIŠNJI BROJ NASTAVNIH SATI ZA OBVEZNE NASTAVNE PREDMETE PO RAZREDIMA ........................ 18 4.2. TJEDNI I GODIŠNJI BROJ NASTAVNIH SATI ZA OSTALE OBLIKE ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA ......................... 19

4.2.1. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati izborne nastave ....................................................... 19 4.2.1.1. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati izborne nastave Vjeronauka ............................ 19 4.2.1.2. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati izborne nastave stranog jezika ......................... 19 4.2.1.3. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati izborne nastave Informatike ............................ 19

4.2.2. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati dopunske nastave ................................................... 20 4.2.3. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati dodatne nastave...................................................... 20

4.3. OBUKA PLIVANJA .......................................................................................................................... 21

5. PLANOVI RADA RAVNATELJA, ODGOJNO-OBRAZOVNIH I OSTALIH RADNIKA ......................... 22

5.1. PLAN RADA RAVNATELJA ................................................................................................................ 22 5.2. PLAN RADA STRUČNOG SURADNIKA PEDAGOGA ................................................................................... 24 5.3. PLAN RADA STRUČNOG SURADNIKA KNJIŽNIČARA ................................................................................. 25 5.4. PLAN RADA STRUČNJAKA EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKOG PROFILA ....................................................... 27 5.5. PLAN RADA TAJNIŠTVA ................................................................................................................... 30

Page 3: Godišnji plan i program rada Osnovne škole Mače …...Godišnji plan i program rada Osnovne škole Mače za školsku godinu 2018./2019. Sadržaj 1. PODACI O UVJETIMA RADA .....5

5.6. PLAN RADA RAČUNOVODSTVA ......................................................................................................... 31 5.7. PLAN RADA ŠKOLSKOG LIJEČNIKA ...................................................................................................... 32

6. PLAN RADA ŠKOLSKOG ODBORA I STRUČNIH TIJELA ............................................................. 34

6.1. PLAN RADA ŠKOLSKOG ODBORA ....................................................................................................... 34 6.2. PLAN RADA UČITELJSKOG VIJEĆA ...................................................................................................... 35 6.3. PLAN RADA RAZREDNOG VIJEĆA ....................................................................................................... 35 6.4. PLAN RADA VIJEĆA RODITELJA ......................................................................................................... 35 6.5. PLAN RADA VIJEĆA UČENIKA ........................................................................................................... 36

7. PLAN STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA I USAVRŠAVANJA ....................................................... 36

7.1. STRUČNO USAVRŠAVANJE U ŠKOLI ................................................................................................... 36 7.1.1. Učiteljska vijeća (potrebno ostvariti 10 sati od ponuđenih radionica) ............................ 36 7.1.2. Stručna vijeća ................................................................................................................... 36

7.2. STRUČNA USAVRŠAVANJA IZVAN ŠKOLE ............................................................................................. 37 7.2.1. Stručna usavršavanja na županijskoj razini ..................................................................... 37

7.3. OSTALA STRUČNA USAVRŠAVANJA I OSPOSOBLJAVANJA ............................................................................

8. PODACI O OSTALIM AKTIVNOSTIMA U FUNKCIJI ODGOJNO-OBRAZOVNOG ..............................

RADA I POSLOVANJA ŠKOLSKE USTANOVE

8.1. PLAN KULTURNE I JAVNE DJELATNOSTI ................................................................................................... 8.3. PLAN ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ODGOJNO-OBRAZOVNIH I OSTALIH RADNIKA ŠKOLE ........................................ 40 8.4. ŠKOLSKI PREVENTIVNI PROGRAM ...................................................................................................... 41

9. PRILOZI ................................................................................................................................ 44

Page 4: Godišnji plan i program rada Osnovne škole Mače …...Godišnji plan i program rada Osnovne škole Mače za školsku godinu 2018./2019. Sadržaj 1. PODACI O UVJETIMA RADA .....5

4

OSNOVNI PODACI O ŠKOLI

Naziv škole: OSNOVNA ŠKOLA MAČE

Adresa škole: MAČE 32

Županija: KRAPINSKO-ZAGORSKA

Telefonski broj: 049/466584

Elektronička pošta: [email protected]

Internetska adresa: http://os-mace.com

Šifra škole: 02-180-001

Matični broj škole: 01168304

OIB: 75549096062

Upis u sudski registar (broj i datum): 29.01.1996.

Škola vježbaonica za: /

Ravnatelj škole: VLADIMIR GRUDENIĆ

Zamjenik ravnatelja: DRAGO GRADEČAK

Voditelj smjene: /

Voditelj područne škole: TIHOMIR DABIĆ

Broj učenika: 163

Broj učenika u razrednoj nastavi: 76

Broj učenika u predmetnoj nastavi: 87

Broj učenika s teškoćama u razvoju: 11

Broj učenika u produženom boravku: 0

Broj učenika putnika: 99

Ukupan broj razrednih odjela: 11

Broj razrednih odjela u matičnoj školi: 9

Broj razrednih odjela u područnoj školi: 2

Broj razrednih odjela RN-a: 6

Broj razrednih odjela PN-a: 5

Broj smjena: 1

Početak i završetak svake smjene: 8.00-15.05

Broj radnika: 39

Broj učitelja predmetne nastave: 17

Broj učitelja razredne nastave: 6

Broj učitelja u produženom boravku: /

Broj stručnih suradnika: 3

Broj ostalih radnika: 10

Broj nestručnih učitelja: 0

Broj pripravnika: 2

Broj mentora i savjetnika: 2

Broj voditelja ŽSV-a: 0

Broj računala u školi: 75

Broj specijaliziranih učionica: 3

Broj općih učionica: 11

Broj športskih dvorana: 1

Broj športskih igrališta: 2

Školska knjižnica: 1

Školska kuhinja: 2

Page 5: Godišnji plan i program rada Osnovne škole Mače …...Godišnji plan i program rada Osnovne škole Mače za školsku godinu 2018./2019. Sadržaj 1. PODACI O UVJETIMA RADA .....5

5

1. PODACI O UVJETIMA RADA

1.1. Podaci o upisnom području

U sastavu osnovne osmorazredne škole Mače djeluje područna četverorazredna škola u

Peršavesi. Raspršenost područja je velika. Socijalna struktura roditelja učenika je dosta nepovoljna.

Veći dio zaposlenih roditelja učenika svakodnevno putuje na posao izvan mjesta stanovanja i

općine, a dio zaposlenih postao je tehnološki višak u svojim poduzećima.

Upisno područje Osnovne škole Mače obuhvaća naselja: Mače, Peršaves, Mali Bukovec,

Veliki Bukovec, Mali Komor, Veliki Komor, Delkovec, Vukanci i Frkuljevec Peršaveski.

Page 6: Godišnji plan i program rada Osnovne škole Mače …...Godišnji plan i program rada Osnovne škole Mače za školsku godinu 2018./2019. Sadržaj 1. PODACI O UVJETIMA RADA .....5

6

1.2. Unutrašnji školski prostori

Funkcionalnost školskog prostora (broj klasičnih učionica, specijaliziranih učionica,

knjižnice, informatičke učionice), opće opreme te eventualne teškoće u ostvarivanju odgojno-

obrazovnih zadaća i programa kojima su uzrok prostorni uvjeti ili oprema, što bitno nedostaje u

odnosu na normative u Pedagoškom standardu osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja.

NAZIV PROSTORA

(klasična učionica,

kabinet, knjižnica,

dvorana)

Učionice Oznaka stanja opremljenosti

Broj Veličina

u m2

Opća

opremljenost Didaktička

opremljenost

RAZREDNA

NASTAVA

1. razred 55 3 3

2. razred 55 3 3

3. razred 49 3 3

4. razred 36 3 3

PREDMETNA

NASTAVA

Hrvatski jezik 55 3 2

Likovna kultura 68 3 2

Glazbena kultura 57 3 2

Vjeronauk 50 3 2

Strani jezik 57 3 2

Matematika 55 3 2

Priroda i biologija 61 3 2

Kemija 61 3 2

Fizika 55 3 2

Povijest 50 3 2

Geografija 68 3 2

Tehnička kultura 50 3 2

Informatika 36 3 3

OSTALO

Dvorana za TZK 420 3

Produženi boravak /

Knjižnica 51 3

Dvorana za priredbe /

Zbornica 14 3

Uredi 3

U K U P N O:

Oznaka stanja opremljenosti do 50%..1, od 51-70%..2, od 71-100%..3

Page 7: Godišnji plan i program rada Osnovne škole Mače …...Godišnji plan i program rada Osnovne škole Mače za školsku godinu 2018./2019. Sadržaj 1. PODACI O UVJETIMA RADA .....5

7

1.3. Školski okoliš

Naziv površine Veličina u m2 Ocjena stanja

1. Sportsko igralište

400 2

2. Zelene površine

350 2

U K U P N O 750

1.4. Nastavna sredstva i pomagala

Istaknuti opremljenost škole nastavnim sredstvima i pomagalima (ocjena stanja i potrebe).

NASTAVNA SREDSTVA

I POMAGALA STANJE STANDARD

Audiooprema: 2

Video- i fotooprema: 2

Informatička oprema: 2

Ostala oprema: 2

Oznaka stanja opremljenosti do 50%..1, od 51-70%..2, od 71-100%..3

1.4.1. Knjižni fond škole

Unijeti podatke o knjižničnom fondu: broj naslova za učenike i učitelje.

KNJIŽNI FOND STANJE STANDARD

Lektirni naslovi (I. – IV. razred) 192

Lektirni naslovi (V. – VIII. razred) 155

Književna djela 230

Stručna literatura za učitelje 492

Ostalo 270

U K U P N O

Page 8: Godišnji plan i program rada Osnovne škole Mače …...Godišnji plan i program rada Osnovne škole Mače za školsku godinu 2018./2019. Sadržaj 1. PODACI O UVJETIMA RADA .....5

8

1.5. Plan obnove i adaptacije

Što se preuređuje ili obnavlja Veličina u m2 Za koju namjenu

uređenje školskog dvorišta 250 boravak učenika nakon nastave

uređenje ovojnice školske zgrade 670 energetska obnova

2. PODACI O IZVRŠITELJIMA POSLOVA I NJIHOVIM RADNIM

ZADUŽENJIMA U ŠKOLSKOJ GODINI 2018./ 2019 .

2.1. Podaci o odgojno-obrazovnim radnicima

2.1.1. Podaci o učiteljima razredne nastave

Red.

broj Ime i prezime

Godina

rođenja Zvanje

Stupanj

stručne

spreme

Mentor-

savjetnik Godine

staža

1. Aleksandra Jembrih 1973. učiteljica RN VŠS 23

2. Mirjana Marijić 1968. učiteljica RN VŠS 28

3. Marijana Vujica 1973. učiteljica RN VŠS 23

4. Tatjana Posarić 1972. učiteljica RN VŠS 23

5. Renata Bartolec 1970. učiteljica RN VŠS 21

6. Tihomir Dabić 1970. dipl. učitelj RN VSS 25

2.1.2. Podaci o učiteljima predmetne nastave

Red.

broj Ime i prezime

Godina

rođenja Zvanje

Stupanj

stručne

spreme

Predmet (i)

koji(e)

predaje

Mentor-

savjetnik

Godine

staža

1. Mato Prgić 1965. prof. hrv. jezika i

književnosti VSS

Hrvatski

jezik 20

2. Marina Rod 1987. mag. hrv. jezika i

književnosti VSS

Hrvatski

jezik 6

3. Ljiljana Cvetko 1976. prof. likovne

kulture VSS

Likovna

kultura mentorica 18

4. Biserka Horvat

1972.

diplomirani

crkveni glazbenik

i diplomirani

kateheta

VSS Glazbena

kultura 14

5. Martina Turčin 1981.

dipl .uč. RN s

pojač. njemačkim

jezikom

VSS Njemački

jezik 13

6. Elizabeta Šenjug 1979. prof. engleskog i

njemačkog jezika VSS

Njemački/

Engleski

jezik

11

Page 9: Godišnji plan i program rada Osnovne škole Mače …...Godišnji plan i program rada Osnovne škole Mače za školsku godinu 2018./2019. Sadržaj 1. PODACI O UVJETIMA RADA .....5

9

7. Petra Šimunec 1982.

dipl. uč. RN s

pojač.

matematikom

VSS Matematika 11

9. Tatjana Zrinski 1969. prof. biologije i

kemije VSS

Priroda/

Biologija/

Kemija

26

10. Karmen Prugovečki 1971. prof. fizike VSS Fizika mentorica 13

11. Antonela Hanžek 1973. prof. povijesti i

arheologije VSS Povijest 17

12. Srećko Pozaić 1982. prof. povijesti i

geografije VSS Geografija 11

13. Robert Halapir 1972. prof. fizičke

kulture VSS TZK 17

14. Ivan Puček 1967. dipl. ing prometa VSS Tehnička

kultura 25

15. Sandra Sviben 1973. dipl. kateheta VSS Vjeronauk 20

16. Anita Herceg 1987.

mag. religiozne

pedagogije i

katehetike

VSS Vjeronauk 6

17. Irena Mustač 1988.

mag. primarnog

obrazovanja u i

uč.eng.jezika

VSS Engleski

jezik 4

18. Drago Gradečak 1984. dipl. informatičar VSS Informatika 6

19. Romina Gorički 1990.

mag. edukacije

hrvatskog jezika i

književnosti

VSS Hrvatski

jezik 2

2.1.3. Podaci o ravnatelju i stručnim suradnicima

Red.

broj Ime i prezime

Godina

rođenja Zvanje

Stupanj

stručne

spreme

Radno

mjesto

Mentor-

savjetnik

Godine

staža

1. VLADIMIR

GRUDENIĆ 1978.

prof. povijesti i

hrvatskog jezika

i književnosti

VSS ravnatelj 15

2. ANA KRAMAR 1987.

mag. edukacije

hrv. jez. i mag.

pedagogije

VSS pedagog 6

3. KORALJKA

BURNAĆ VRLJIČAK 1979. prof. logoped VSS logoped 13

4. IRENA BUĐA 1981.

mag. fonetike i

mag.

bibliotekarstva

VSS knjižničar 4

5.

GORDANA MARTAN

1994.

mag. edu. h.j. i

knjiž.i mag.

ped.

VSS pedagog 1

Page 10: Godišnji plan i program rada Osnovne škole Mače …...Godišnji plan i program rada Osnovne škole Mače za školsku godinu 2018./2019. Sadržaj 1. PODACI O UVJETIMA RADA .....5

10

2.1.4. Podaci o odgojno-obrazovnim radnicima - pripravnicima

Red.

broj

Ime i prezime

pripravnika

Godina

rođenja Zvanje

Radno

mjesto

Pripravnički staž

otpočeo

Ime i prezime

mentora

1. MARTA

SINKOVIĆ 1991.

mag.angl. i

mag.bibl.

uč.

Engleskog

jezika

03.10.2017. Mirjana-Sunčica

Kralj

2.

GORDANA

MARTAN 1994.

mag.edu.h.j.

i knjiž.i

mag.ped.

pedagog 20.11.2018. Vesna Vitez

2.1.5. Podaci o ostalim radnicima škole

Red.

broj Ime i prezime

Godina

rođenja Zvanje

Stupanj

stru.

spreme

Radno

mjesto

Godine

staža

1.

Kristina Havoić

1990. magistra prava VSS tajnik 3

2. Draženka Lugarić 1967.

ekonomist za

financijsko-

računovodstvene

poslove

SSS računovođa 29

3. Željka Kondres 1969.

ugostiteljski radnik

IV. stupnja, smjer

priprema hrane

SSS kuharica 29

4. Štefica Bobinec 1977. kuhar SSS kuharica/

spremačica 15

5. Zorica Posarić 1956. 3.razred osnovne

škole NKV spremačica 30

6. Renata Tuškan 1973. 8.razred osnovne

škole NKV spremačica 20

7.

Ivan Herceg

1959. strojarski tehničar SSS domar/ložač 36

8.

Romeo Vincelj

1986. magistar prava VSS tajnik 1

9.

Sanja Pozaić

1980. prodavačica SSS spremačica 10

Page 11: Godišnji plan i program rada Osnovne škole Mače …...Godišnji plan i program rada Osnovne škole Mače za školsku godinu 2018./2019. Sadržaj 1. PODACI O UVJETIMA RADA .....5

11

2.2. Tjedna i godišnja zaduženja odgojno-obrazovnih radnika škole

2.2.1. Tjedna i godišnja zaduženja učitelja razredne nastave

Zaduženje u satima neposrednog rada s učenicima tjedno.

Red.

broj

Ime i prezime

učitelja Razred

Redovna

nastava

Rad

razrednika

Dopunsk

a nastava

Dodatna

nastava INA

Rad u

produženom

boravku

Ukupno

neposre.

rad

Ostali

poslovi

UKUPNO

Tjedno Godišnje

1. Aleksandra

Jembrih 3. 16 2 1 1 1 / 21 19 40 1762

2. Mirjana Marijić 4. 15 2 1 1 1 / 21 19 40 1762

3. Marijana Vujica 1. 16 2 1 1 1 / 20 20 40 1762

4. Tatjana Posarić 2. 16 2 1 1 1 / 21 19 40 1762

5. Renata Bartolec 3./4.PŠ 16 2 1 1 1 / 21 19 40 1762

6. Tihomir Dabić 1./2.PŠ 16 2 1 1 1 / 21 19 40 1762

7. Elizabeta Šenjug 1.-4. 12 2 / 14 11 25 1095

8. Irena Mustač 4. 4 2 / 6

9. Sandra Sviben 1.-4. 8 / 8

10. Anita Herceg 1.-4. 4 1 / 5 3 8 350

11. Biserka Horvat 4. 1 1 / 2

Page 12: Godišnji plan i program rada Osnovne škole Mače …...Godišnji plan i program rada Osnovne škole Mače za školsku godinu 2018./2019. Sadržaj 1. PODACI O UVJETIMA RADA .....5

12

2.2.2. Tjedna i godišnja zaduženja učitelja predmetne nastave

Red.

broj Ime i prezime učitelja

Predmet koji

predaje Razrednik

Predaje u razredima Redovna

nastava

Izborna

nastava

Ostali

poslovi čl. 53. KU

Dop. Dod. INA Ukupno

nepo. rad

Posebni

poslovi

UKUPNO

5. 6. 7. 8. Tjedno Godišnje

1. Mato Prgić Hrvatski

jezik 5. 5 8 4 19 2 1 22 40 1752

2. Romina Gorički Hrvatski

jezik 5 5 1 6 11 482

3. Biserka Horvat Glazbena

kultura 1 1 2 1

5

+2 ZB. 1 8 18 788

4. Martina Cerčić Njemački

jezik 8. 3 3 6 3 15 2 1 3 23 40 1752

6. Ljiljana Cvetko Likovna

kultura 1 1 2 1

5

+2 VI. 3 11 20 876

7. Petra Šimunec Mat 4 4 8 4

20 2 22 40 1752

9. Tatjana Zrinski Pri/Biologija

/Kemija

1,

5 2 8 4

15,5

+2 ŠZ 2 ZNR 0,5 2 22 40 1752

10. Karmen

Prugovečki Fizika 4 2 6 1 7

1

projek

ti

13 561

11. Srećko Pozaić Geografija 7.b 1,

5 2 4 2 11,5 2 2 15,5 25 1331,5

12. Antonela

Hanžek Povijest 7.a 2 2 4 2 10 2 2 16 30 1314

13. Robert Halapir TZK 6. 2 2 4 2

10

+

2ŠŠD

3 SIN 2 2 17 ŠŠD 2 34 1498

14. Ivan Puček Tehnička

kultura 1 1 2 1

5

+1 MT 2 8 14 619

15. Sandra Sviben Vjeronauk 2 2 4 2 10 10 6 24 40 1752

17. Drago Gradečak Informatika 2 2 4 2 4 6 1 1+1

eŠkole,

eDnevnik 25 1104

18. Marta Sinković Engleski

jezik 2 2 4 2 10 2 12 21 920

Page 13: Godišnji plan i program rada Osnovne škole Mače …...Godišnji plan i program rada Osnovne škole Mače za školsku godinu 2018./2019. Sadržaj 1. PODACI O UVJETIMA RADA .....5

13

2.2.3. Tjedna i godišnja zaduženja ravnatelja i stručnih suradnika škole

Red.

broj

Ime i prezime

radnika Struka

Radno

mjesto

Radno

vrijeme

(od – do)

Rad sa

strankama

(od – do)

Broj sati

tjedno

Broj sati

godišnjeg

zaduženja

1. Vladimir

Grudenić

prof. povijesti, hrv.

jezika i

književnosti

ravnatelj 6.30-

14.30

6.30-14.30 40 1752

2. Gordana Martan mag. pedagogije,

hrv. jez. i knjiž. pedagog

8.00-

14.00

8.00-14.00 40 1752

3. Koraljka Burnać

Vrljičak prof. logoped logoped

8.00-

14.00

8.00-14.00 20 876

4. Irena Buđa

mag. fonetike i

mag.

bibliotekarstva

knjižničar 8.00-

14.00

8.00-14.00 20 876

2.2.4. Tjedna i godišnja zaduženja ostalih radnika škole

Red.

broj

Ime i prezime

radnika Struka Radno mjesto

Radno

vrijeme

(od – do)

Broj sati

tjedno

Broj sati

godišnjeg

zaduženja

1. Kristina Havoić magistra

prava tajnik

6.30-

14.30 20 876

2. Draženka Lugarić

ekonomist za

financijsko-

računovodstve

ne poslove

računovođa 6.30-

14.30 40 1752

3.

Sanja Pozaić prodavačica spremačica 14.30-

20.30 30 1314

4. Zorica Posarić 3.razred

osnovne škole spremačica

6.00-

10.00 i

17.00-

21.00

40 1752

5. Renata Tuškan 8.razred

osnovne škole spremačica

6.30-

14.30 40 1752

6. Željka Kondres

ugostiteljski

radnik IV.

stupnja, smjer

priprema

hrane

kuhar 6.30-

14.30 40 1752

7. Štefica Bobinec kuhar kuharica/spre

mačica

6.30-

14.30 40 1752

8. Ivan Herceg strojarski

tehničar domar/ložač

6.00-

14.00 40 1752

9.

Romeo Vincelj mag. prava tajnik 6.30-

14.30 20 876

Page 14: Godišnji plan i program rada Osnovne škole Mače …...Godišnji plan i program rada Osnovne škole Mače za školsku godinu 2018./2019. Sadržaj 1. PODACI O UVJETIMA RADA .....5

14

3. PODACI O ORGANIZACIJI RADA

3.1. Organizacija smjena

RASPORED DEŽURSTVA

ponedjeljak utorak srijeda četvrtak petak

doček učenika

M. Kresonja M. Kresonja M. Kresonja M. Kresonja M. Kresonja

B. Srečić B. Srečić K. Prugovečki B. Srečić B. Srečić

blagovaonica

M. Prgić K. Burnać

Vrljičak S. Pozaić M.Sinković G.Martan

M.Marijić T.Posarić B.Srečić M.Vujica A.Jembrih

odmori

S.Pozaić D.Gradečak R.Halapir I.Puček R.Halapir

P.Šimunec M.Prgić A.Hanžek LJ.Cvetko B.Horvat

T.Zrinski S.Sviben M.Turčin M.Prgić M.Turčin

T. Posarić M.Marijić A.Jembrih B.Srečić M.Vujica

čuvanje

učenika

putnika

B.Srečić

I. Buđa

T.Posarić

M. Sinković

T. Zrinski

A.Jembrih

S.Sviben

I. Buđa

M.Marijić

A.Hanžek

M.Vujica

I. Buđa

B. Horvat

Page 15: Godišnji plan i program rada Osnovne škole Mače …...Godišnji plan i program rada Osnovne škole Mače za školsku godinu 2018./2019. Sadržaj 1. PODACI O UVJETIMA RADA .....5

15

3.2. Godišnji kalendar rada

Mjesec

Broj dana Blagdani

i neradni

dani

Dan škole, grada, općine,

župe, školske priredbe... radnih nastavnih

I. polugodište

od 03.09.

do 21.12.

2018. god.

IX. 20 20

X. 23 22 1 Dani kruha, Dan učitelja

XI. 22 20 1 02.11.-dušni dan (nenastavni)

XII. 19 15 2 božićna priredba

UKUPNO I. polugodište 84 77 4 Zimski odmor učenika

od 24.12.2018. do 11.01.2019. godine

II. polugodište

od 14.01.

do 14.06.

2019. god.

I. 22 14 1

II. 20 20

III. 21 20

15.03.2019.-studijsko putovanje

djelatnika

(nenastavni dan)

IV. 21 15 1

proljetni odmor učenika

od 18.04. do 26.04.2019. godine

V. 22 21 1

Dan škole – 10.05.2019.

(nenastavni dan)

VI. 18 10 2

VII. 23 0 ljetni odmor učenika

od 17.06. do 31.08.2019. godine VIII. 22 0 2

UKUPNO II. polugodište 169 100 7 U K U P N O: 253 177 12

BLAGDANI REPUBLIKE HRVATSKE

- 08.10. Dan neovisnosti - blagdan Republike Hrvatske

- 25.12. Božićni blagdan Republike Hrvatske

- 26.12. Božićni blagdan Republike Hrvatske

- 01.01. Nova godina - blagdan Republike Hrvatske

- 01.05. Međunarodni praznik rada - blagdan Republike Hrvatske

- 20.6. Tijelovo - blagdan Republike Hrvatske

- 22.06. Dan antifašističke borbe - blagdan Republike Hrvatske

- 25.06. Dan državnosti - blagdan Republike Hrvatske

- 05.08. Dan domovinske zahvalnosti - blagdan Republike Hrvatske

- 15.08. Velika Gospa - blagdan Republike Hrvatske

NERADNI DANI U REPUBLICI HRVATSKOJ

- 01.11. Svi sveti

- 06.01. Bogojavljanje - Tri kralja

- 21.4. Uskrs - Nedjelja Uskrsnuća Gospodnjeg

- 22.4. Uskrsni ponedjeljak

Page 16: Godišnji plan i program rada Osnovne škole Mače …...Godišnji plan i program rada Osnovne škole Mače za školsku godinu 2018./2019. Sadržaj 1. PODACI O UVJETIMA RADA .....5

16

3.3. Podaci o broju učenika i razrednih odjela

Razred Učenika Djevo-

jčica Ponavljača

Primjereni

oblik

školovanja

(uč. s rje.)

Prehrana Putnika Ime i

prezime

razrednika

užina

objed

3 do

5 km

6 do

10 km

I. MŠ 12 7 12 3 2 M.Vujica

I. PŠ 5 3 5 0 0 T.Dabić

UKUPNO 17 10 0 0 17 3 2

II. MŠ 17 12 2 17 2 6 T.Posarić

II. PŠ 4 3 4 4 0 T.Dabić

UKUPNO 21 15 0 2 21 6 6

III. MŠ 15 9 15 2 3 A.Jembrih

III. PŠ 7 0 1 7 5 0 R.Bartolec

UKUPNO 22 9 1 22 7 3

IV. MŠ 11 6 1 11 0 5 M.Marijić

IV. PŠ 5 3 5 5 0 R.Bartolec

UKUPNO 16 9 1 16 5 5

UKUPNO

I.–IV. 76 43 4

76 21 16

V. 19 5 17 3 4 M.Prgić

UKUPNO 19 5 17 3 4

VI. 18 6 1 17 6 6 R.Halapir

UKUPNO 18 6 3 17 6 6

VII.a 15 2 2 13 4 5 A.Hanžek

VII.b 15 3 14 8 2 S.Pozaić

UKUPNO 30 5 2 27 12 7

VIII. 20 10 1 17 13 2 M.Sinković

UKUPNO 20 10 1 17 13 2

UKUPNO

V. - VIII. 87 26 6

78 24 19

UKUPNO

I. - VIII. 163 69 10

154 45 54

Page 17: Godišnji plan i program rada Osnovne škole Mače …...Godišnji plan i program rada Osnovne škole Mače za školsku godinu 2018./2019. Sadržaj 1. PODACI O UVJETIMA RADA .....5

17

3.3.1. Primjereni oblik školovanja po razredima i oblicima rada

Navesti broj učenika za koje je rješenjem određen primjereni oblik rada.

Rješenjem određen

oblik rada

Broj učenika s primjerenim oblikom

školovanja po razredima

Ukupno I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII.

Model individualizacije 1 2 1 1 5

Prilagođeni program 1 2 2 1 6

Posebni program

Page 18: Godišnji plan i program rada Osnovne škole Mače …...Godišnji plan i program rada Osnovne škole Mače za školsku godinu 2018./2019. Sadržaj 1. PODACI O UVJETIMA RADA .....5

18

4. TJEDNI I GODIŠNJI BROJ SATI PO RAZREDIMA I OBLICIMA

ODGOJNO- OBRAZOVNOG RADA

4.1. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati za obvezne nastavne predmete po razredima

Nastavni

predmet

Tjedni i godišnji broj nastavnih sati za obvezne nastavne predmete po

razredima

1.MŠ/

1.PŠ

2.MŠ/

2.PŠ

3.MŠ/

3.PŠ

4.MŠ/

4.PŠ

5.

6.

7.a/

7.b 8.

Ukupno

planirano

T G T G T G T G T G T G T G T G T G

Hrvatski

jezik 5 175 5 175 5 175 5 175 5 175 5 175 4 140 4 140 67 2345

Likovna

kultura 1 35 1 35 1 35 1 35 1 35 1 35 1 35 1 35 14 490

Glazbena

kultura 1 35 1 35 1 35 1 35 1 35 1 35 1 35 1 35 14

490

Njemački j. 2 70 2 70 2 70 2 70 3 105 3 105 3 105 3 105 33 1155

Matematika 4 140 4 140 4 140 4 140 4 140 4 140 4 140 4 140 56

1960

Priroda 1,5 52,5 2 70 5,5 192,5

Biologija 2 70 2 70 6 210

Kemija 2 70 2 70 6 210

Fizika 2 70 2 70 6 210

Priroda i

društvo 2 70 2 70 2 70 3 105 18 630

Povijest 2 70 2 70 2 70 2 70 12 420

Geografija 1,5 52,5 2 70 2 70 2 70 11,5 402,5

Tehnička

kultura 1 35 1 35 1 35 1 35 6 210

Tjelesna i

zdr. kultura 3 105 3 105 3 105 2 70 2 70 2 70 2 70 2 70 34 1190

UKUPNO: 36 1260 36 1260 36 1260 36 1260 22 770 46 1610 26 910 52 1820 10150

Planirani sati vezani su uz godišnje programe za određeno odgojno-obrazovno područje, koji se

nalaze u prilogu, a njihovo ostvarenje prati se dnevno prema rasporedu sati u Razrednoj knjizi

pojedinog razrednog odjela (T – tjedni broj sati; G – godišnji broj sati).

Page 19: Godišnji plan i program rada Osnovne škole Mače …...Godišnji plan i program rada Osnovne škole Mače za školsku godinu 2018./2019. Sadržaj 1. PODACI O UVJETIMA RADA .....5

19

4.2. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati za ostale oblike odgojno-obrazovnog rada

4.2.1. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati izborne nastave

4.2.1.1. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati izborne nastave Vjeronauka

Vje

rona

uk

Razred Broj

učenika

Broj

grupa Izvršitelj programa

Planirano sati

T G

I. 17 2 S. Sviben/A.Herceg 4 140

II. 21 2 S. Sviben/A.Herceg 4 140

III. 22 2 S. Sviben/A.Herceg 4 140

IV. 16 2 S. Sviben/A.Herceg 4 140

UKUPNO

I. – IV. 76 8 16 420

Vje

rona

uk

V. 19 1 S. Sviben 2 70

VI. 18 1 S. Sviben 2 70

VII. 30 2 S. Sviben 4 140

VIII. 20 1 S. Sviben 2 70

UKUPNO

V. – VIII. 87 5 10 350

UKUPNO

I. – VIII. 163 13 26 770

4.2.1.2. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati izborne nastave stranog jezika

Naziv s

trano

g je

zika

Razred Broj

učenika

Broj

grupa Izvršitelj programa

Planirano sati

T G

IV. 16 2 M.Sinković 4 140

V. 18 1 M.Sinković 2 70

VI. 17 2 M.Sinković 2 70

VII. 28 1 M.Sinković 4 140

VIII. 17 1 M.Sinković 2 70

UKUPNO

IV. – VIII. 103 7 14 490

4.2.1.3. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati izborne/redovne nastave

Informatike

Inf

ormatika Razred Broj

učenika

Broj

grupa Izvršitelj programa

Planirano sati

T G

V. 19 1 D. Gradečak 2 70

VI. 18 1 D. Gradečak 2 70

VII. 30 2 D. Gradečak 4 140

VIII. 20 1 D. Gradečak 2 70

UKUPNO

V. – VIII. 987 5 10 350

Page 20: Godišnji plan i program rada Osnovne škole Mače …...Godišnji plan i program rada Osnovne škole Mače za školsku godinu 2018./2019. Sadržaj 1. PODACI O UVJETIMA RADA .....5

20

4.2.2. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati dopunske nastave

Planira se fleksibilno prema potrebama učenika pojedinih razreda koji će se tijekom školske godine

mijenjati. Grupa se formira prema odredbama Pravilnika o broju učenika u redovitom i

kombiniranom razrednom odjelu i odgojno-obrazovnoj skupini u osnovnoj školi.

4.2.3. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati dodatne nastave

Red.

broj Nastavni predmet

Razred

grupa

Broj

učenika

Planirani

broj sati Ime i prezime

učitelja

izvršitelja T G

1. Hrvatski jezik/Matematika 1. 5 1 35 M.Vujica

2. Hrvatski jezik/Matematika 1./2. 5 1 35 T.Dabić

3. Hrvatski jezik/Matematika 3. 5 1 35 A.Jembrih

4. Hrvatski jezik/Matematika 4. 5 1 35 M.Marijić

5. Hrvatski jezik/Matematika 3./4. 5 1 35 R.Bartolec

6. Hrvatski jezik/Matematika 2. 5 1 35 T.Posarić

8. Povijest 5.-8. 10 2 70 A. Hanžek

9. Njemački jezik 5.-8. 5 1 35 M.Turčin

UKUPNO I. - VIII. 50 10 350

Red.

broj Nastavni predmet Razred grupa

Broj

učenika

Planirani

broj sati Ime i prezime

učitelja izvršitelja T G

1. Hrvatski jezik/Matematika 1. 5 1 35 M.Vujica

2. Hrvatski jezik/Matematika 1./2. 5 1 35 T.Dabić

3. Hrvatski jezik/Matematika 3. 5 1 35 A.Jembrih

4. Hrvatski jezik/Matematika 4. 5 1 35 M.Marijić

5. Hrvatski jezik/Matematika 3./4. 5 1 35 R.Bartolec

6. Hrvatski jezik/Matematika 2. 5 1 35 T.Posarić

7. Hrvatski jezik 6. 5 1 35 R.Gorički

8. Hrvatski jezik 5.,7a.,7.b,8. 10 2 70 M.Prgić

9. Matematika 5.,6.,7.a,7.b,8. 10 2 70 P.Šimunec

10. Njemački jezik 1.-4. 10 2 70 E.Šenjug

11. Njemački jezik 5.-8. 12 2 70 M.Turčin

12. Kemija 7.a,7.b, 8. 10 0,5 18 T. Zrinski

UKUPNO I. – VIII. 87 15,5 543

Page 21: Godišnji plan i program rada Osnovne škole Mače …...Godišnji plan i program rada Osnovne škole Mače za školsku godinu 2018./2019. Sadržaj 1. PODACI O UVJETIMA RADA .....5

21

4.3. Obuka plivanja

Razredi Broj plivača Broj neplivača

3.MŠ 0 15

3.PŠ 0 7

ukupno 0 22

Mjesto izvođenja obuke: bazeni Aquavive u Krapinskim Toplicama

Vrijeme izvođenja: proljetni odmor učenika (18.04.-26.4. 2019.)

Broj planiranih sati za realizaciju: 25

Voditelj obuke: Robert Halapir, prof.

Pratitelji: T. Dabić, A. Jembrih

Page 22: Godišnji plan i program rada Osnovne škole Mače …...Godišnji plan i program rada Osnovne škole Mače za školsku godinu 2018./2019. Sadržaj 1. PODACI O UVJETIMA RADA .....5

22

5. PLANOVI RADA RAVNATELJA, ODGOJNO-OBRAZOVNIH I OSTALIH RADNIKA

5.1. Plan rada ravnatelja

SADRŽAJ RADA Vrijeme

ostvarivanja

Potreban

broj sati

1. POSLOVI PLANIRANJA I PROGRAMIRANJA

1.1. Izrada Godišnjeg plana i programa rada škole VI - IX 40

1.2. Izrada plana i programa rada ravnatelja VI – IX 40

1.3. Koordinacija u izradi predmetnih kurikula VI – IX 24

1.4. Izrada školskog kurikula VI – IX 40

1.5. Izrada Razvojnog plana i programa škole VI – IX 24

1.6. Planiranje i programiranje rada Učiteljskog i Razrednih vijeća IX – VI 40

1.7. Prijedlog plana i zaduženja učitelja VI – VIII 24

1.8. Izrada smjernica i pomoć učiteljima pri tematskim planiranjima IX – VI 24

1.9. Planiranje i organizacija školskih projekata IX – VI 40

1.10.Planiranje i organizacija stručnog usavršavanja IX – VI 40

1.11.Planiranje nabave IX – VI 16

1.12.Planiranje i organizacija uređenja okoliša škole IX – VI 8

1.13.Ostali poslovi IX – VIII 8

2. POSLOVI ORGANIZACIJE I KOORDINACIJE RADA

2.1. Izrada prijedloga organizacije rada Škole (broj odjeljenja, broj učenika po

razredu, broj smjena, radno vrijeme smjena, organizacija rada izborne

nastave, INA, izrada kompletne organizacije rada Škole).

IX – VIII 40

2.2. Izrada Godišnjeg kalendara rada škole VIII – IX 16

2.3. Izrada strukture radnog vremena i zaduženja učitelja VI – IX 40

2.4. Organizacija i koordinacija vanjskog vrednovanja prema planu NCVVO-a IX – VI 24

2.5. Organizacija i koordinacija samovrednovanja škole IX – VI 24

2.6. Organizacija prijevoza i prehrane učenika IX – VII 24

2.7. Organizacija i koordinacija zdravstvene i socijalne zaštite učenika IX – VI 16

2.8. Organizacija i priprema izvanučionične nastave, izleta i ekskurzija IX – VI 40

2.9. Organizacija i koordinacija rada kolegijalnih tijela škole IX – VIII 70

2.10.Organizacija i koordinacija upisa učenika u 1. razred IV – VII 16

2.11.Organizacija i koordinacija obilježavanja državnih blagdana i praznika IX – VI 24

2.12.Ostali poslovi IX – VIII 8

3. PRAĆENJE REALIZACIJE PLANIRANOG RADA ŠKOLE

3.1. Praćenje i uvid u ostvarenje Plana i programa rada škole IX – VI 40

3.2. Vrednovanje i analiza uspjeha na kraju odgojno obrazovnih razdoblja XII i VI 24

3.3. Administrativno pedagoško instruktivni rad s učiteljima, stručnim

suradnicima i pripravnicima IX – VI 40

3.4. Praćenje rada školskih povjerenstava IX – VI 24

3.5. Praćenje i koordinacija rada administrativne službe IX – VIII 16

3.6. Praćenje i koordinacija rada tehničke službe IX – VIII 16

3.7. Praćenje i analiza suradnje s institucijama izvan škole IX – VIII 16

3.8. Ostali poslovi IX – VIII 8

4. RAD U STRUČNIM I KOLEGIJALNIM TIJELIMA ŠKOLE

4.1. Planiranje, pripremanje i vođenje sjednica kolegijalnih i stručnih tijela IX – VIII 80

4.2. Suradnja sa Sindikalnom podružnicom škole IX – VIII 16

4.3. Ostali poslovi IX – VIII 20

5. RAD S UČENICIMA, UČITELJIMA, STRUČNIM SURADNICIMA I

RODITELJIMA

5.1. Dnevna, tjedna i mjesečna planiranja s učiteljima i suradnicima IX – VIII 40

Page 23: Godišnji plan i program rada Osnovne škole Mače …...Godišnji plan i program rada Osnovne škole Mače za školsku godinu 2018./2019. Sadržaj 1. PODACI O UVJETIMA RADA .....5

23

5.2. Praćenje rada učeničkih društava, grupa i pomoć pri radu IX – VI 16

5.3. Briga o sigurnosti, pravima i obvezama učenika IX – VI 16

5.4. Suradnja i pomoć pri realizaciji poslova svih djelatnika škole IX – VIII 16

5.5.Briga o sigurnosti, pravima i obvezama svih zaposlenika IX – VIII 16

5.6.Savjetodavni rad s roditeljima /individualno i skupno/ IX – VIII 16

5.7.Ostali poslovi IX – VIII 8

6. ADMINISTRATIVNO - UPRAVNI I RAČUNOVODSTVENI POSLOVI

6.1. Rad i suradnja s tajnikom škole IX – VIII 40

6.2. Provedba zakonskih i podzakonskih akata te naputaka MZO-a IX – VIII 20

6.3. Usklađivanje i provedba općih i pojedinačnih akata škole IX – VIII 20

6.4. Provođenje raznih natječaja za potrebe škole IX – VIII 20

6.5. Prijem u radni odnos /uz suglasnost Školskog odbora/ IX – VIII 24

6.6. Poslovi zastupanja škole IX – VIII 16

6.7. Rad i suradnja s računovođom škole IX - VIII 40

6.8. Izrada financijskog plana škole VIII – IX 16

6.9. Kontrola i nadzor računovodstvenog poslovanja IX – VIII 24

6.10. Ostali poslovi IX – VIII 8

7. SURADNJA S UDRUGAMA, USTANOVAMA I INSTITUCIJAMA

7.1. Predstavljanje škole IX – VIII 8

7.2. Suradnja s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i športa IX – VIII 8

7.3. Suradnja s Agencijom za odgoj i obrazovanje IX – VIII 8

7.4. Suradnja s Nacionalnim centrom za vanjsko vrednovanje obrazovanja IX – VIII 8

7.5. Suradnja s Agencijom za mobilnost i programe EU IX – VIII 8

7.6. Suradnja s ostalim Agencijama za obrazovanje na državnoj razini IX – VIII 8

7.7. Suradnja s Uredom državne uprave IX – VIII 8

7.8. Suradnja s osnivačem IX – VIII 8

7.9. Suradnja s Zavodom za zapošljavanje IX – VIII 8

7.10.Suradnja s Zavodom za javno zdravstvo IX – VIII 8

7.11.Suradnja s Centrom za socijalnu skrb IX – VIII 8

7.12.Suradnja s Obiteljskim centrom IX – VIII 8

7.13.Suradnja s Policijskom upravom IX –VIII 8

7.14.Suradnja s Župnim uredom IX – VIII 8

7.15.Suradnja s ostalim osnovnim i srednjim školama IX – VIII 8

7.16.Suradnja s turističkim agencijama IX – VIII 8

7.17.Suradnja s kulturnim i športskim ustanovama i institucijama IX – VIII 8

7.18.Suradnja sa svim udrugama IX – VIII 8

7.19.Ostali poslovi IX – VIII 8

8. STRUČNO USAVRŠAVANJE

8.1. Stručno usavršavanje u matičnoj ustanovi IX – VI 16

8.2. Stručno usavršavanje u organizaciji ŽSV-a,MZO-a,AZOO-a,HUROŠ-a IX – VI 64

8.3. Stručno usavršavanje u organizaciji ostalih udruga IX – VI 8

8.4. Praćenje suvremene odgojno obrazovne literature IX – VI 80

8.5. Ostala stručna usavršavanja IX – VI 16

9. OSTALI POSLOVI RAVNATELJA

9.1. Vođenje evidencija i dokumentacije IX – VI 32

9.2. Ostali nepredvidivi poslovi IX – VI 16

UKUPAN BROJ PLANIRANIH SATI RADA GODIŠNJE: 1752

Page 24: Godišnji plan i program rada Osnovne škole Mače …...Godišnji plan i program rada Osnovne škole Mače za školsku godinu 2018./2019. Sadržaj 1. PODACI O UVJETIMA RADA .....5

24

5.2. Plan rada stručnog suradnika pedagoga

Red.

Br.

Sadržaj Plan sati Vrijeme

ostvarivanja

1. PLANIRANJE ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA 205

1.1. Godišnji plan rada škole, Kurikul, Razvojni plan, Okvirni vremenik

pisanih provjera, Godišnji plan rada predškole

IX, X, tijekom

god.

1.2. Plan i program stručnog suradnika pedagoga IX, tijekom god.

1.3. Organizacija odgojno – obrazovnog rada tijekom god.

2. OSTVARIVANJE I PRAĆENJE ODGOJNO –OBRAZOVNOG

RADA

1100

2.1. Upis učenika i formiranje razrednih odjela IV., IX.

2.2. Uvođenje novih programa i inovacija Tijekom god.

2.3. Praćenje i izvođenje odgojno-obrazovnog rada

- Uvid u rad učitelja, pripravnika, novozaposlenih

- Pedagoške radionice

- Rad u RV, UV, stručnim timovima

- Praćenje ocjenjivanja, ponašanja, izostanaka, uspjeha učenika

- Produžna nastava

Tijekom god.

2.4. Rad s učenicima s posebnim potrebama Tijekom god.

2.5. Savjetodavni rad i suradnja (učenici, učitelji, roditelji) tijekom god.

2.6. Profesionalno usmjeravanje i informiranje učenika XII. – VI.

2.7. Zdravstvena i socijalna zaštita Tijekom god.

2.8. Kulturna i javna djelatnost škole Tijekom god.

3. VREDNOVANJE ODGOJNO – OBRAZOVNOG RADA 175

3.1. Analiza odgojno-obrazovnih postignuća na kraju 1.pol. i na kraju šk.

god.

XII, VI

3.2. Periodične analize 1., 5., 8. razr. VI., VII.

3.4. Izvješća VI, po potrebi

3.5. Utvrđivanje mjera za unapređenje Tijekom god.

3.6. Samovrednovanje rada str.sur. škole IX., VI.

3.7. Istraživanja u funkciji osuvremenjivanja Tijekom god.

3.8. Projekt Kolegija stručnih suradnika KZŽ Tijekom god.

3.9. Akcijska istraživanja vezana uz razvojni plan Tijekom god.

3.10. Razmjena iskustava i pokazatelja Tijekom god.

4. STRUČNO USAVRŠAVANJE 140

4.1. Stručno usavršavanje učitelja Tijekom god.

4.2. Osobno stručno usavršavanje Tijekom god.

5. BIBLIOTEČNO-INFORMACIJSKA I DOKUMENTACIJSKA

DJELATNOST

100

5.1. Upitnici, obrasci, napuci, materijali za web i sl. Tijekom god.

5.2. Briga o šk. dokumentaciji, pregled učiteljske dokumentacije, vođenje

dokumentacije o učenicima i roditeljima, vođenje dokumentacije o

radu

Tijekom god.

6. OSTALI POSLOVI 32

6.1. Nepredviđeni poslovi Tijekom god.

UKUPNO 1752

Page 25: Godišnji plan i program rada Osnovne škole Mače …...Godišnji plan i program rada Osnovne škole Mače za školsku godinu 2018./2019. Sadržaj 1. PODACI O UVJETIMA RADA .....5

25

5.3. Plan rada stručnog suradnika knjižničara

GODIŠNJI PLAN I PROGAM RADA ŠKOLSKOG KNJIŽNIČARA ZA ŠKOLSKU

GODINU 2018./19.

NE

PO

SR

ED

NI

OD

GO

JN

O-O

BR

AZ

OV

NI

RA

D S

EN

ICIM

A

SADRŽAJ RADA Broj sati vrijeme održavanja

1. ODGOJNO-OBRAZOVNA DJELATNOST 369

1.1.1 Program Knjižničnog odgoja i obrazovanja (organizirano i

sustavno upoznavanje učenika s knjigom i knjižnicom) 50 tijekom godine

1.1.2 Stručna i pedagoška pomoć učenicima u izboru knjige 50 tijekom godine

1.1.3 Poticanje učenika na čitanje, upućivanje učenika u čitanje

književnih djela, korištenje znanstveno-popularne literature,

čitanje učeničkih listova i časopisa

50 tijekom godine

1.1.4 Pomaganje učenicima u pripremi i obradi zadane teme ili

referata iz pojedinih nastavnih područja 40 tijekom godine

1.1.5 Upućivanje učenika i pomaganje učenicima u pravilnoj

uporabi leksikona, enciklopedija, rječnika i navikavanje učenika

na samostalni rad i samoučenje

50 tijekom godine

1.1.6 Vođenje izvannastavne aktivnosti - Novinarska skupina 35 tijekom godine

1.1.7 Projekt razmjene straničnika 12 listopad 2016.

1.1.8 Nacionalni kviz za poticanje čitanja 4 studeni 2016.

1.1.9. Projekt Čitajmo zajedno – čitajmo naglas: zaboravljene

knjige 20 tijekom godine

Planiranje i pripremanje 90 tijekom godine

1.2

SU

RA

DN

JA

I

TIM

SK

I R

AD

S

ITE

LJIM

A,

RA

VN

AT

EL

JE

M

I S

TR

NIM

SU

RA

DN

ICIM

A 1.2.1 Suradnja s učiteljima svih nastavnih predmeta i odgojnih

područja u nabavi literature i ostalih medija 30 tijekom godine

1.2.2 Suradnja s ravnateljem i stručnim suradnicima u svezi s

nabavom stručne metodičko-pedagoške literature i AV građe 30 tijekom godine

1.2.3 Timski rad na pripremi i ostvarivanju multidisciplinarnih

projekata, izložbi i kreativnih radionica 30 tijekom godine

2. STRUČNO-KNJIŽNIČNA I INFORMACIJSKO-

REFERALNA DJELATNOST 325

2.1 Organizacija i vođenje rada u knjižnici 70 tijekom godine

2.2 Nabava knjiga i ostale knjižnične građe 30 tijekom godine

2.3 Stručna obrada građe

2.3.1 Inventarizacija

2.3.2 Klasifikacija

2.3.3 Signiranje

2.3.4 Katalogizacija

75 tijekom godine

2.4. Unašanje inventara u računalni program MetelWin 75 tijekom godine

2.5 Zaštita i tehnička obrada knjižne i neknjižne građe

2.5.1 Godišnji otpis

40 tijekom godine

2.6 Statistika

2.6.1 Statistika nabave

2.6.2 Statistika posudbe

10 tijekom godine

2.7 Sustavno obavještavanje učenika i učitelja o novim knjigama

i sadržajima stručnih časopisa 10 tijekom godine

2.8 Izrada popisa literature i bibliografskih podataka za pojedine

predmete 5 tijekom godine

Page 26: Godišnji plan i program rada Osnovne škole Mače …...Godišnji plan i program rada Osnovne škole Mače za školsku godinu 2018./2019. Sadržaj 1. PODACI O UVJETIMA RADA .....5

26

2.9 Pisanje godišnjeg plana i programa 5 tijekom godine

2.10 Pisanje izvješća 5 tijekom godine

3. KULTURNA I JAVNA DJELATNOST 80

3.1 Organiziranje, pripremanje i provođenje književnih susreta,

tematskih izložbi, književnih tribina, predstavljanja knjiga te

posjeta kinu i kazalištu

10 tijekom godine

3.2 Sudjelovanje u školskim projektima, aktivnostima kroz godinu

(Mjesec hrvatske knjige, Božićna priredba, Valentinovo, Noć

knjige, Dan škole, …)

10 tijekom godine

3.3 Školske mrežne stranice 20 tijekom godine

3.4 Obilježavanje obljetnica značajnijih osoba i događaja 10 tijekom godine

3.5 Suradnja s ostalim knjižnicama 10 tijekom godine

3.6 Suradnja s ostalim ustanovama i osobama 10 tijekom godine

4. STRUČNO USAVRŠAVANJE 60

4.1 Individualno stručno usavršavanje

4.1.1 Praćenje stručne knjižnične i druge literature

4.1.2 Praćenje dječje literature i literature za mladež

20 tijekom godine

4.2 Sudjelovanje na stručnim sastancima škole 10 tijekom godine

4.3 Sudjelovanje na stručnim sastancima knjižničara 10 tijekom godine

4.4 Stručno usavršavanje putem projekta Lumen 10

4.5. Sudjelovanje na seminarima i savjetovanjima za školske

knjižničare 5 tijekom godine

4.6 Suradnja s Matičnom službom i NSK te s ostalim knjižnicama 5 tijekom godine

Ukupno:

876

Page 27: Godišnji plan i program rada Osnovne škole Mače …...Godišnji plan i program rada Osnovne škole Mače za školsku godinu 2018./2019. Sadržaj 1. PODACI O UVJETIMA RADA .....5

27

5.4. Plan rada stručnjaka edukacijsko-rehabilitacijskog profila

Poslovi i radni zadaci tijekom školske godine

I. NEPOSREDAN PEDAGOŠKI (ODGOJNO - OBRAZOVNI) RAD

Mjesec Sadržaj rada Broj sati

1. NEPOSREDAN EDUKACIJSKO – REHABILITACIJSKI RAD S

UČENICIMA S POSEBNIM ODGOJNO – OBRAZOVNIM POTREBAMA

350

tijekom

godine

Ustroj i uspostava programa rada s učenicima u postupku provođenja

programa pedagoške opservacije

5

tijekom

godine

Otkrivanje i identifikacija učenika – konzultiranjem s nastavnicima,

prisutnošću logopeda na satovima nastave, analizom dokumentacije,

logopedskim ispitivanjem

20

tijekom

godine

Organiziranje stručnog postupka za utvrđivanje vrste i stupnja

poremećaja – dijagnostički postupak

15

tijekom

godine

Organiziranje i ostvarivanje neposrednog rada s učenicima s posebnim

odgojno-obrazovnim potrebama uz korištenje specifičnih oblika i metoda

rada

250

travanj

svibanj

Profesionalno informiranje i profesionalna orijentacija učenika s

posebnim odgojno-obrazovnim potrebama

5

ožujak

travanj

svibanj

Rad u Stručnom povjerenstvu za utvrđivanje psihofizičkog stanja djece

prije upisa u I. razred

20

tijekom

godine Rad s cjelokupnom populacijom djece u osnovnoj školi

20

tijekom

godine

Uspostava i provođenje poslova na prevenciji poremećaja u ponašanju,

uočavanje djece neprimjerena ponašanja i rad s djecom potencijalno

lošeg ponašanja te uspostava oblika rada s takvom djecom –

savjetodavna pomoć učenicima, učiteljima i roditeljima djece

15

2. SURADNJA S UČITELJIMA 46

rujan

Pomoć pri izradi Godišnjih planova i programa rada s djecom s

posebnim odgojno-obrazovnim potrebama prilagođeno njihovim

mogućnostima

10

tijekom

godine

Konzultacije o napredovanju ili nazadovanju učenika, o planu rada s

njima, te pomoć pri izradi mjesečnih planova i programa rada s djecom s

posebnim odgojno-obrazovnim potrebama i po potrebi izmjene

Godišnjih planova i programa rada s djecom s posebnim odgojno-

obrazovnim potrebama

10

tijekom

godine

Sudjelovanje u izradi programa pedagoške opservacije djece s posebnim

odgojno – obrazovnim potrebama

5

tijekom

godine

Izmjena iskustva, izmjena literature, instrukcije o načinu rada s djecom s

posebnim potrebama, predlaganje i izrada didaktičkog materijala

7

tijekom

godine

Suradnja s članovima Stručnog povjerenstva za utvrđivanje

psihofizičkog stanja djece

10

prosinac

lipanj

Prikupljanje izvješća o realizaciji individualnih programa za djecu s

posebnim odgojno – obrazovnim potrebama

2

tijekom

godine

Permanentno stručno usavršavanje učitelja

2

3. SURADNJA S RODITELJIMA 46

tijekom

godine

Upoznavanje roditelja sa psihofizičkim stanjem djeteta na temelju

analize dokumentacije, te podataka prikupljenih tijekom promatranja i

ispitivanja djeteta

10

tijekom

godine

Upućivanje roditelja o primjerenom načinu rada i pomoći djeci kod kuće

25

I. obrazovno Upoznavanje roditelja s programom pedagoške opservacije

Page 28: Godišnji plan i program rada Osnovne škole Mače …...Godišnji plan i program rada Osnovne škole Mače za školsku godinu 2018./2019. Sadržaj 1. PODACI O UVJETIMA RADA .....5

28

razdoblje 5

listopad

studeni

Upoznavanje roditelja s izrađenim individualnim programima za učenike

s posebnim odgojno – obrazovnim potrebama

4

travanj

svibanj

Upućivanje roditelja u važnost odabira profesionalnog zanimanja djeteta

i primjerenog nastavka školovanja

2

4. SURADNJA S RAVNATELJEM, STRUČNIM SURADNICIMA I

ČLANOVIMA STRUČNIH SLUŽBI

23

rujan

Suradnja kod izrade rasporeda rada te kod izrade Godišnjeg plana i

programa rada stručnog suradnika defektologa – logopeda

1

rujan

Poslovi i zadaci vezani za početak školske godine

- Sudjelovanje u izradi dijelova Godišnjeg plana i programa

rada škole za šk. god. 2018. / 2019.

- Sudjelovanje u izradi Školskog razvojnog plana i programa

- Sudjelovanje u izradi Školskog kurikula

- Predlaganje uvjeta za optimalno izvođenje odgojno –

obrazovnog procesa

- Poslovi oko upisa i formiranje odgojno – obrazovnih

odjela

4

tijekom

godine Poslovi i zadaci proizašli tijekom školske godine

12

tijekom

godine Kulturna i javna djelatnost škole

6

UKUPNO NEPOSREDANI PEDAGOŠKI (ODGOJNO - OBRAZOVNI) RAD 465

II. OSTALI POSLOVI KOJI PROIZLAZE IZ NEPOSREDNOG PEDAGOŠKOG

(ODGOJNO - OBRAZOVNOG) RADA

5. PLANIRANJE I PROGRAMIRANJE 46

rujan

Izrada Godišnjeg plana i programa rada str. suradnika def. – log. za šk.

god. 2018. / 2019.

Izrada Školskog preventivnog programa za šk. god. 2018./2019.

2

rujan

listopad

Izrada Planova i programa rada defektološko – logopedskih vježbi za

učenike s posebnim odgojno – obrazovnim potrebama

15

tijekom

godine

Izrada planova i programa rada s učenicima s posebnim odgojno –

obrazovnim potrebama

15

tijekom

godine

Izrada plana i programa na ostvarivanju zadaća programa pedagoške

opservacije

4

tijekom

godine

Izrada Mjesečnih programa rada

10

6. PRIPREMANJE ZA NEPOSREDAN RAD S UČENICIMA 46

tijekom

godine

Priprema za ostvarivanje neposrednog rehabilitacijskog rada s učenicima

s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama te i ostalim učenicima

kojima je potrebna pomoć

- prikupljanje i obrada podataka o učenicima s posebnim

odgojno-obrazovnim potrebama

- utvrđivanje rasporeda rada

- izrada ispitnih i rehabilitacijskih pomagala i materijala za rad

(individualnih radnih listića)

- priprema za dnevni rad s djecom

32

tijekom

godine

Odabir primjerene stručne literature

2

tijekom

godine

Pripremanje sastanaka Stručnog povjerenstva za utvrđivanje

psihofizičkog stanja djece

8

tijekom

godine

Koordinacija u izradi krajnjeg nalaza i mišljenje s prijedlogom

primjerenog oblika školovanja

4

7. VOĐENJE PEDAGOŠKE DOKUMENTACIJE O RADU 92

Page 29: Godišnji plan i program rada Osnovne škole Mače …...Godišnji plan i program rada Osnovne škole Mače za školsku godinu 2018./2019. Sadržaj 1. PODACI O UVJETIMA RADA .....5

29

tijekom

godine

Vođenje dijela pedagoške dokumentacije stručnog suradnika def. – log-

(liste Neposrednog edukacijsko – rehabilitacijskog rada s učenicima)

15

tijekom

godine Vođenje Dnevnika rada (Dnevna evidencija rada)

15

tijekom

godine Vođenje Dosjea učenika s POOP

15

tijekom

godine

Vođenje evidencije o suradnji s učiteljima, roditeljima i drugim

suradnicima

10

tijekom

godine Vođenje dijela pedagoške dokumentacije škole

2

tijekom

godine Zapažanja o učenicima i bilješke

10

tijekom

godine Pisanje nalaza i mišljenja logopeda

20

tijekom

godine

Izrada izvješća

5

8. STRUČNO USAVRŠAVANJE 52,5

tijekom

godine

Individualno usavršavanje – praćenje stručne literature

10

tijekom

godine

Kolektivno usavršavanje u ustanovi

10

po katalogu

AZOO

Sudjelovanje na seminarima i savjetovanjima koji su u organizaciji

AZOO i MZOS, no ne zanemariti niti mogućnost usavršavanja izvan

spomenutih ustanova

6,5

tijekom

godine

Sudjelovanje na Županijskim stručnim vijećima stručnih suradnika

logopeda u osnovnim školama

9

tijekom

godine

Sudjelovanje na Županijskim stručnim vijećima stručnih suradnika

edukacijsko – rehabilitacijskog profila osnovnih škola KZŽ

9

tijekom

godine

Sudjelovanje na Stručnom vijeću voditelja/ica ŠPP

6

tijekom

godine

Sudjelovanje na predavanjima u organizaciji KZŽ, Centra za prevenciju

ovisnosti i sl.

2

9. SURADNJA SA STRUČNIM ORGANIZACIJAMA I NJIHOVIM

DJELATNICIMA KOJI SU U TIJESNOJ VEZI S ODGOJEM I

OBRAZOVANJEM

23

tijekom

godine

Zavod za javno zdravstvo KZŽ

Centar za socijalni rad Zlatar Bistrica

Stručno povjerenstvo za utvrđivanje psihofizičkog stanja djece

Komisija za profesionalnu orijentaciju djece

Ured državne uprave, Ispostava Zlatar

Županijski ured za prosvjetu KZŽ

Zagorska razvojna agencija (ZARA)

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa (MZOS)

Agencija za odgoj i obrazovanje (AZOO)

Edukacijsko – rehabilitacijski fakultet

Suradnja s ORL odjelima

Suradnja i rad u ŽSV logopeda

Suradnja i rad u ŽSV str.sur. edu.-reh. profila OŠ KZŽ

Suradnja s Centrom za rehabilitaciju govora i slušanja Opće bolnice

Varaždin

Suradnja s Poliklinikom za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG

Suradnja s Psihijatrijskom bolnicom za djecu i mlade, Zagreb

Suradnja s Klinikom za dječje bolesti, Zagreb

Suradnja s Općom bolnicom Zabok

23

Page 30: Godišnji plan i program rada Osnovne škole Mače …...Godišnji plan i program rada Osnovne škole Mače za školsku godinu 2018./2019. Sadržaj 1. PODACI O UVJETIMA RADA .....5

30

Suradnja s Poliklinikom za zaštitu djece grada Zagreba

Po potrebi druge službe i institucije

10. OSTALI POSLOVI 159,5

tijekom

godine

Poslovi i zadaci koji proizlaze iz plana i programa škole 15

Provođenje Školskog preventivnog programa (ŠPP) 20

Sudjelovanje u radu sjednica Učiteljskog i Razrednih vijeća 10

Suradnja s administrativnom službom škole 20

Koordinatorica Projekta „Baltazar 4“ 46

Predsjednica Stručnog povjerenstva za utvrđivanje psihofizičkog stanja

djece 23

Ostali poslovi, prema potrebi 25,5

UKUPNO OSTALI POSLOVI KOJI PROIZLAZE IZ NEPOSREDNOG

PEDAGOŠKOG (ODGOJNO - OBRAZOVNOG) RADA 419

SVEUKUPNO 876

5.5. Plan rada tajništva

Poslovi i radni zadaci tijekom školske godine

TAJNIK

Mjesec Sadržaj rada Broj sati

PO POTREBI

1. NORMATIVNO-PRAVNI POSLOVI

- Izrada normativnih akta

- praćenje i provođenje pravnih propisa putem stručnih seminara i

literature

- Izrada Ugovora, rješenja, odluka

- pripremanje i sudjelovanje u radu sjednica Školskog odbora,

Vijeća roditelja

- rad na izradi godišnjeg plana i programa rada Škole 250

PO POTREBI

2. PERSONALNO-KADROVSKI POSLOVI

Poslovi vezani za zasnivanje i prestanak radnih odnosa

- suradnja s HZZ i Uredom državne uprave

- postupak provedbe natječaja (raspisivanje natječaja, prikupljanje

zamolbi, odgovaranje kandidatima o rezultatima natječaja)

- prijava, promjena i odjava e- zdravstveno, e-mirovinsko, e-matica,

Registar zaposlenika u javnom sektoru, Matična knjiga radnika

Poslovi vezani uz zamolbe djelatnika (plaćeni dopust, godišnji

odmor, nabava šk. udžbenika i priručnika, nabava uredskog i

potrošnog materijala) 350

SVAKODNEVNO

3. ADMINISTRATIVNI POSLOVI

- primanje, razvođenje, razvrstavanje i otpremanje pošte

- vođenje urudžbenog zapisnika, knjige arhiviranja, knjige izlazne

pošte, knjige nabavke potrošnog materijala

- sastavljanje i pisanje raznih dopisa, molbi, odgovora

- izdavanje raznih potvrda i uvjerenja učenicima i djelatnicima škole

- izdavanje duplikata svjedodžbi bivšim učenicima škole

- poslovi telefonske sekretarice

- otvaranje korisničkog imena i lozinke u CARNet sustavu

- vođenje evidencije o raznim ispitivanjima 800

PO POTREBI

4. OSTALI POSLOVI

- rad sa strankama (učenici, zaposlenici, roditelji, vanjske stranke)

- vođenje i izrada raznih statističkih podataka

- nabava pedagoške dokumentacije i sitnog inventara 352

Page 31: Godišnji plan i program rada Osnovne škole Mače …...Godišnji plan i program rada Osnovne škole Mače za školsku godinu 2018./2019. Sadržaj 1. PODACI O UVJETIMA RADA .....5

31

- organizacija rada pomoćno-tehničkog osoblja za vrijeme školskih

praznika

- poslovi u vezi s protokoliranjem svjedodžbi i zapisnika o

popravnim ispitima

- suradnja sa stručnim službama Općine, Županije i Ministarstva

- pomoć pripravnicima u pripremanju stručnog ispita

- poslovi likvidatora

- ostalo

Sveukupno 1752

5.6. Plan rada računovodstva

Poslovi i radni zadaci tijekom školske godine

R A Č U N O V O D S T V O

Mjesec Sadržaj rada Broj sati

Poslovi planiranja i izvještavanja 88

veljača Popunjavanje Upitnika o Fiskalnoj odgovornosti 32

rujan/

listopad

Izrada Prijedloga financijskog plana za trogodišnje razdoblje prema izvorima

financiranja,

Izrada Plana nabave 32

ožujak/

studeni

Izrada Financijskog plana na razini financijske godine prema izvorima

financiranja,

Rebalans Financijskog plana i Plana nabave 24

Knjigovodstveni poslovi 702

rujan-kolovoz Knjiženje poslovnih promjena kroz dnevnik i glavnu knjigu, te kontrola istih 376

knjiženje ulaznih i izlaznih računa, knjige blagajne, uplatnica i isplatnica,

obračun plaća i naknada te isplata istih, prometa žiro računa-priliva i odliva,

provođenje kompenzacija bolovanja HZZO-MZOS

Vođenje pomoćnih knjiga: dugotrajne nefinancijske imovine, kratkotrajne

nefinanc. imov. prema vrsti, količini i vrijednosti, vođenje knjige ulaznih

računa, izlaznih računa

siječanj,

travanj, srpanj,

listopad

Sastavljanje godišnjih i periodičnih izvještaja (Izvještaj o prihodima i

rashodima, Bilanca, Izvještaj o obvezama, Izvještaj o promjenama u obujmu

imovine, Izvještaj o financ. iznad minim., Izvještaj o ostvarenim vlastitim

prihodima i dr.)

94

rujan-kolovoz Izrada mjesečnih zahtjeva za dodjelu sredstava za rashode (materijalni

rashodi, rashodi za investicijsko ulaganje, rashodi za kapitalno ulaganje) 48

ožujak Izrada mjesečnih i periodičnih statističkih izvještaja (Izvještaj o

investicijama, Izvještaj o zaposlenima) 48

prosinac-siječanj

Pripremanje popisa imovine i obveza, evidentiranje promjena na temelju

zapisnikačlanova popisnog povjerenstva (otpis osnovnih sredstava, viškovi,

manjkovi) 94

veljača Zaključivanje i uvezivanje poslovnih knjiga 32

Financijski poslovi 812

rujan-

kolovoz

Obračun i isplata osnovne plaće te ostalih naknada(bolovanja, smjenskog

rada, prekovremenog rad, dvokratnog rada, posebnih uvjeta rada, prijevoza,

jubilarnih nagrada, pomoći, otpremnina, regresa i dr. naknada) 466

Page 32: Godišnji plan i program rada Osnovne škole Mače …...Godišnji plan i program rada Osnovne škole Mače za školsku godinu 2018./2019. Sadržaj 1. PODACI O UVJETIMA RADA .....5

32

Izrada obrasca ER 1 zahtjeva za refundaciju bolovanja te potraživanje istih od

HZZO 24

Obračun i isplata ostalih plaća: program predškole, pomoćnici u nastavi,

stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa, ugovor o djelu i dr. 48

Izrada JOPPD obrasca, godišnjih IP obrasca, Id, IDD obrasca ,dostava

Poreznoj upravi (elektronskim putem ili osobno) 48

Plaćanje tekućih obveza putem e-Zabe i usklađivanje stanja s dobavljačima 24

Izrada izlaznih faktura, uplatnica za prehranu u šk. kuhinji, uplatnica za

prijevoz učenika po DPS te praćenje naplate istih, Izdavanje Obavijesti-

Opomena o stanju dugovanja 60

Blagajničko poslovanje-uplata i isplata novca 60

Ostali financijski poslovi vezani uz rad šk. kuhinje, učeničke zadruge,

školskih ekskurzija,

ŠŠK, osiguranja učenika, šk. knjižnice, iznajmljivanja školskog prostora i

opreme i dr. 76

rujan-

kolovoz

Ostali poslovi na zahtjev ravnatelja, MZOS, županije/jedinice lokalne

samouprave

(izvješća Školskom odboru, ravnatelju, MZOS, Županiji i dr.) 52

Ostali poslovi vezani uz izdavanje potvrda o primanjima, o isplaćenoj

neto plaći za potrebe HZZ, djelatnika, banaka i d r. 24

Kontakti s MZOS, Županijom, jedinicom lokalne samouprave, Poreznom

upravom,

HZZO-om, FIN-om, Zagrebačkom bankom (osobni kontakti, elektronska

pošta, dostava obrazaca, plaće, financijskih izvješća i dr.) 48

Praćenje zakonskih propisa putem literature i seminara (stručno usavršavanje) 42

Ukupni godišnji fond sati 1752

5.7. Plan rada školskog liječnika

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO

KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

ZLATAR

Služba za provedbu preventivno-odgojnih mjera

zdravstvene zaštite školske djece

PROGRAM SPECIFIČNIH I PREVENTIVNIH MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ZA DJECU I MLADEŽ ŠKOLSKE DOBI ZA ŠKOLSKU GODINU 2018./2019.

I. MJERE HIGIJENSKO-EPIDEMIOLOŠKE ZAŠTITE

a. cijepljenje i docjepljivanje

I razred MPR (ospice, zaušnjaci, rubeola) IPV (dječja paraliza)

VI razred Hepatitis B ( tri doze )

VIII razred Ana-Di-Te + IPV(difterija, tetanus, dječja paraliza)

završni razredi srednjih škola

Provjera cijepnog statusa

Page 33: Godišnji plan i program rada Osnovne škole Mače …...Godišnji plan i program rada Osnovne škole Mače za školsku godinu 2018./2019. Sadržaj 1. PODACI O UVJETIMA RADA .....5

33

b. sprječavanje i suzbijanje zaraznih bolesti

II. SISTEMATSKI I OSTALI PREVENTIVNI PREGLEDI

a. sistematski pregled djeteta prije upisa u prvi razred osnovne škole ( travanj-lipanj)

b. sistematski pregled u petom razredu osnovne škole (listopad-ožujak)

c. sistematski pregled i profesionalna orijentacija u osmom razredu osnovne škole

(listopad-ožujak)

d. sistematski pregled u prvom razredu srednje škole (prosinac-ožujak)

e. namjenski pregledi (pregled prije natjecanja u školskim sportskim klubovima, prije

pohađanja škole za neplivače, škole u prirodi, pregled za prilagodbu nastave

tjelesnog odgoja, pregled i izdavanje mišljenja za profesionalnu orijentaciju,

pregled i izdavanje potvrde za upis u srednju školu i za prijam u đački i studentski

dom)

f. probiri (siječanj-ožujak)

III. razred ispitivanje oštrine vida i vida na boje

praćenje rasta i razvoja

VI. razred određivanje tjelesne visine i pregled kralježnice

III. SAVJETOVALIŠNI RAD (kontinuirano cijele godine)

organizira se jednom tjedno 2 ili 3 sata,

aktivna skrb o djeci i mladeži s kroničnim poremećajima zdravlja, rizicima po

zdravlje i smetnjama u psihofizičkom razvoju te poteškoćama u učenju

rad u komisijama s nastavnicima i stručnim suradnicima

rad s roditeljima/predavanje o cijepljenju protiv HPV za roditelje 8.r.O.Š./

stručni rad s učiteljima

suradnja s ostalim institucijama koje se bave problemima djece i mladeži

IV. ZDRAVSTVENI ODGOJ I PROMICANJE ZDRAVLJA (predavanja i rad u malim

grupama kontinuirano cijele godine)

I. razred pravilno pranje zubi po modelu

III. razred skrivene kalorije (piramida prehrane)

V razred promjene vezane uz pubertet i higijena

I. i II. razred srednje škole

utjecaj spolno prenosivih bolesti na reproduktivno zdravlje, kontracepcija

Page 34: Godišnji plan i program rada Osnovne škole Mače …...Godišnji plan i program rada Osnovne škole Mače za školsku godinu 2018./2019. Sadržaj 1. PODACI O UVJETIMA RADA .....5

34

V. ZAŠTITA I PROMICANJE ZDRAVOG OKOLIŠA (kontinuirano)

a. higijensko sanitarna kontrola škola i učeničkog doma

b. nadzor nad školskom kuhinjom i prehranom učenika

o svaki objekt barem jednom godišnje

o školska kuhinja najmanje dva puta godišnje

6. PLAN RADA ŠKOLSKOG ODBORA I STRUČNIH TIJELA

6.1. Plan rada Školskog odbora

Mjesec Sadržaj rada Izvršitelji

rujan

- donošenje Školskog kurikula

- donošenje Godišnjeg plana i programa rada za šk. god. 2018./2019.

- donošenje Godišnjeg plana i programa rada predškole za šk. god.

2018./2019.

- razmatranje Izvješća o ostvarivanju Godišnjeg plana i programa rada

OŠ Mače i programa predškole za šk. god. 2017./2018.

ravnatelj,

predsjednik

Školskog

odbora

- usklađivanje općih akata s eventualnim izmjenama Zakona o odgoju i

o obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

tijekom

šk.godine - davanje suglasnosti vezano uz zasnivanje i prestanak radnog odnosa ravnatelj

siječanj,

listopad

– studeni

prosinac

- donošenje Plana nabave za 2019. te rebalans

- donošenje Financijskog plana 2019. te projekcije za 2020. i 2021.

godinu te rebalans

ravnatelj,

računovođa

rujan,

veljača - prihvaćanje izvješća o iznajmljivanju školske sportske dvorane

ravnatelj,

računovođa

veljača - prihvaćanje Završnog računa za 2018. godinu ravnatelj,

računovođa

tijekom

šk.godine - odlučivanje o zahtjevima radnika za zaštitu prava iz radnog odnosa ravnatelj

tijekom

šk.godine

- školska kuhinja

- osiguranje učenika

- prijevoz učenika

ravnatelj i

predsjednik

Školskog

odbora

tijekom

šk.godine

- davanje prijedloga i mišljenja ravnatelju o pitanjima važnim za rad

škole

ravnatelj i

predsjednik

Školskog

odbora

tijekom

šk.godine

- obavljanje drugih poslova određenih Statutom, Zakonom i drugim

općim aktima

ravnatelj i

predsjednik

Školskog

odbora

Page 35: Godišnji plan i program rada Osnovne škole Mače …...Godišnji plan i program rada Osnovne škole Mače za školsku godinu 2018./2019. Sadržaj 1. PODACI O UVJETIMA RADA .....5

35

6.2. Plan rada Učiteljskog vijeća

Mjesec Sadržaj rada Izvršitelji

rujan

- utvrđivanje prijedloga plana rada škole i planiranje Školskog kurikula

- donošenje plana i programa učeničkih društava i skupina INA

- donošenje plana i programa indiv. i kol. stručnog usavršavanja učitelja

- donošenje plana i programa rada za učenike s posebnim

potrebama

učitelji,

pedagog,

ravnatelj

rujan -

lipanj

- analiza realizacije plana i programa rada škole te uspjeha u učenju i

vladanju

- primjena pedagoških mjera provođenje projekata škole prema

Razvojnom planu

učitelji,

pedagog,

ravnatelj

rujan

- odobravanje plana i programa izvanučioničke nastave, izleta i

ekskurzija

- predlaganje nabave nastavnih sredstava i pomagala

učitelji,

pedagog,

ravnatelj

lipanj - imenovanje članova ispitnih komisija ravnatelj

rujan -

lipanj - rješavanje žalbi i zahtjeva roditelja

učitelji,

pedagog,

ravnatelj

rujan -

lipanj

- predavanja i radionice učitelja i stručnih suradnika te vanjskih

suradnika

učitelji,

pedagog,

ravnatelj

6.3. Plan rada Razrednog vijeća

Mjesec Sadržaj rada Izvršitelji

9.-6.mj - mjesečno planiranje učitelji

12.mj. - analiza realizacije plana i programa učitelji

9. i 6.mj. - utvrđivanje uspjeha učenika u učenju i vladanju učitelji

9.mj. - predlaganje plana i programa izleta i ekskurzija te

terenske nastave učitelji

9.mj. - organiziranje DOP te uključivanje učenika u INA i

izvanškolske aktivnosti učitelji

6.4. Plan rada Vijeća roditelja

Mjesec Sadržaj rada Izvršitelji

rujan

- konstituirajuća sjednica Vijeća roditelja (izbor predsjednika i

zamjenika)

- davanje mišljenja o prijedlogu Školskog kurikula i - javna rasprava

- utvrđivanje prijedloga Godišnjeg plana i programa rada škole i

Godišnjeg plana i programa rada predškole

- raspravljanje o izvješćima ravnatelja o realizaciji godišnjeg programa i

plana rada škole i predškole

ravnatelj,

predstavnici

roditelja

Tijekom

školske

godine

- davanje prijedloga o organizaciji rada škole u školskoj godini

2018./2019.

predstavnici

roditelja

Page 36: Godišnji plan i program rada Osnovne škole Mače …...Godišnji plan i program rada Osnovne škole Mače za školsku godinu 2018./2019. Sadržaj 1. PODACI O UVJETIMA RADA .....5

36

6.5. Plan rada Vijeća učenika

Mjesec Sadržaj rada Izvršitelji

rujan - konstituirajuća sjednica Vijeća učenika

Razrednici,

pedagog,

predstavnici

razreda

tijekom šk.

godine

- sudjelovanje predstavnika Vijeća učenika u radu tijela Škole kada

se odlučuje o pravima i obvezama učenika, bez prava odlučivanja

pedagog,

predstavnici

razreda

7. PLAN STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA I USAVRŠAVANJA

Svaki učitelj dužan je voditi evidenciju o permanentnom usavršavanju u obrascu Individualni plan i

program permanentnog usavršavanja za školsku godinu 2018./2019.

7.1. Stručno usavršavanje u školi

7.1.1. Učiteljska vijeća

Sadržaj permanentnog usavršavanja Ciljne skupine Vrijeme

ostvarenja

Planirani

broj sati

1. online edukacije u svrhu provođenja

kurikularne reforme za šk.godinu

2019./2018.

svi članovi UV-a siječanj –

kolovoz

100 sati

po

djelatniku

2.IKT u nastavi (CARNET- e-tečajevi,

webinari, MZO)

svi članovi UV-a rujan – prosinac 5 sati po

djelatniku

7.1.2. Stručna vijeća

Stručni

aktiv Sadržaj permanentnog usavršavanja

vrijeme

ostvarenja

Planirani

broj sati

Razr

edn

a

nast

ava

Izrada plana stručnog usavršavanja, Građanski

odgoj, Tematski i integrirani dani, kulturna i javna

djelatnost

rujan 1

M. Marijić - predavanje siječanj 3

R. Bartolec - predavanje travanj 3

Page 37: Godišnji plan i program rada Osnovne škole Mače …...Godišnji plan i program rada Osnovne škole Mače za školsku godinu 2018./2019. Sadržaj 1. PODACI O UVJETIMA RADA .....5

37

T. Dabić - predavanje lipanj 2

Jez

ičn

o-u

mje

tnič

ko i

dru

štven

o p

od

ručj

e

Izrada plana stručnog usavršavanja, Građanski

odgoj, Tematski i integrirani dani, kulturna i javna

djelatnost

rujan 1

Romina Gorički - predavanje siječanj 3

Antonela Hanžek- predavanje travanj 3

Gordana Martan - predavanje lipanj 2

Pri

rod

osl

ovn

o-

mate

ma

tičk

o i

teh

nič

ko

pod

ručj

e

Izrada plana stručnog usavršavanja, Građanski

odgoj, Tematski i integrirani dani, kulturna i javna

djelatnost

rujan

1

T.Zrinski, D.Gradečak - predavanje siječanj 3

S.Pozaić - predavanje travanj 3

I.Puček - predavanje lipanj 2

7.2. Stručna usavršavanja izvan škole

7.2.1. Stručna usavršavanja na županijskoj razini

Organizator

usavršavanja Namijenjeno

Vrijeme

ostvarenja

Planirani

broj

sati

AZOO, ŽSV članovima UV-a tijekom šk.

godine 450

Ukupno sati tijekom školske godine 450

7.2.2. Stručna usavršavanja na državnoj razini

Organizator

usavršavanja Namijenjeno

Vrijeme

ostvarenja

Planirani

broj

sati

AZOO članovima UV-a tijekom šk.

godine 145

Ukupno sati tijekom školske godine 145

7.3. Ostala stručna usavršavanja i osposobljavanja

Svaki učitelj dužan je voditi evidenciju o permanentnom usavršavanju u obrascu Individualni plan i

program permanentnog usavršavanja za školsku godinu 2018./2019.

Page 38: Godišnji plan i program rada Osnovne škole Mače …...Godišnji plan i program rada Osnovne škole Mače za školsku godinu 2018./2019. Sadržaj 1. PODACI O UVJETIMA RADA .....5

38

8. PODACI O OSTALIM AKTIVNOSTIMA U FUNKCIJI ODGOJNO-

OBRAZOVNOG RADA I POSLOVANJA ŠKOLSKE USTANOVE

8.1. Plan kulturne i javne djelatnosti

Razraditi po mjesecima sadržaje i sudionike u kulturnim aktivnostima, predvidjeti broj učenika koji

će sudjelovati u programima.

Plan kulturne djelatnosti škole sadrži: estetsko-ekološko uređenje životne i radne sredine, javna

predavanja, priredbe, natjecanja, obilježavanje državnih blagdana i Dana škole i sve druge oblike

suradnje s društvenom sredinom.

KULTURNA I JAVNA DJELATNOSTI 2018./2019.

Mje

sec

Nadnevak Sadržaji aktivnosti Broj

učenika

Nositelji

aktivnosti

Ruj

an

3. 9.

Prvi dan u novoj školskoj godini – program;

svečani prijem učenika 1. razreda i Zaziv

Duha Svetoga

RN, PN M. Vujica /S.

Sviben

12. 9. Hrvatski olimpijski dan – cross RN, PN R. Halapir

23. 9. Pozdrav jeseni RN Razrednici RN

Rujan Sigurno u prometu (MUP)- 1. razredi RN M. Vujica/T.

Dabić

26. 9. Europski dan jezika PN M. Sinković/I.

Pikutić

Lis

topa

d

1.-7. 10. Dječji tjedan – radionice, susret s

načelnicom, krug prijateljstva RN, PN T. Dabić

3. 10. JUMICAR 2. r. Škola –

domaćin

5. 10. Svjetski dan učitelja RN, PN R. Halapir

8. 10. Dan neovisnosti PN A. Hanžek

18. 10. Solidarnost na djelu RN, PN S. Sviben

18. 10. Svjetski dan kravate RN, PN Lj. Cvetko

19. 10. Dani zahvalnosti za plodove zemlje i dani

kruha – blagoslov kruha i svečani program RN, PN

Svi razrednici,

knjižničarka,

pedagoginja,

ravnatelj,

Page 39: Godišnji plan i program rada Osnovne škole Mače …...Godišnji plan i program rada Osnovne škole Mače za školsku godinu 2018./2019. Sadržaj 1. PODACI O UVJETIMA RADA .....5

39

svećenik

15. 10.-

15. 11.

Mjesec hrvatske knjige – panoi, hrvatski

jezik RN, PN

Knjižničarka,

razrednici PN

Stu

deni

16. 11. Međunarodni dan tolerancije RN, PN Pedagoginja

19. 11. Dan sjećanja na Vukovar RN, PN

Razrednici, A.

Hanžek, S.

Pozaić

26. – 30.

11.

Radionice za advent (izrada božićnih

ukrasa i sl.) RN, PN

Razrednici, Lj.

Cvetko, T.

Zrinski,

pedagoginja

15. 11. –

15. 12.

Mjesec borbe protiv ovisnosti (radionice

na SR-u – Crveni križ) PN

Razrednici,

defektologinja,

vanjski

suradnik

Pros

inac

6. 12. Sveti Nikola – razredne svečanosti RN, PN Razrednici

Prosinac Adventski sajam Učeničke zadruge RN, PN Učenička

zadruga Hiža

21. 12. Božićna priredba RN, PN Razrednici,

voditelji INE

Sij

anj

15. 1. Dan međunarodnog priznanja RH PN S. Pozaić

21. 1. Međunarodni dan zagrljaja RN Razrednici,

pedagoginja

25. 1. Svjetski dan robotike PN D. Gradečak

27. 1. Međunarodni dan sjećanja na žrtve

holokausta PN

A. Hanžek, S.

Pozaić

Velj

ača

7. 2. Dan sigurnijeg interneta PN D. Gradečak

14. 2. Valentinovo RN, PN

M. Prgić, M.

Rod,

razrednici,

pedagoginja

21. 2. Međunarodni dan materinskog jezika PN M. Prgić, M.

Rod

27. 2. Dan ružičastih majica RN, PN Pedagoginja,

knjižničarka

Ožuj

ak

5. 3. Maškare RN, PN T. Zrinski

P. Šimunec

8. 3. Međunarodni dan žena RN, PN Pedagoginja

14. 3. Dan broja PN P. Šimunec

19. 3. Dan očeva RN, PN Pedagoginja,

razrednici

Page 40: Godišnji plan i program rada Osnovne škole Mače …...Godišnji plan i program rada Osnovne škole Mače za školsku godinu 2018./2019. Sadržaj 1. PODACI O UVJETIMA RADA .....5

40

21. 3. Pozdrav proljeću RN Razrednici

21. 3. Dan darovitih učenika - radionica RN, PN Pedagoginja,

knjižničarka

21. 3. Dan šarenih čarapa RN, PN Pedagoginja

22. 3. Svjetski dan voda PN T. Zrinski, S.

Pozaić

Tra

vanj

2. 4. Međunarodni dan dječje knjige RN, PN Knjižničarka

8. – 12. 4. 8. KIKI – Međunarodni festival dječjeg

filma RN Razrednici

21. 4. Uskrs RN, PN Razrednici

Dan planeta Zemlje, Dan šuma,

Meteorološki dan, Dan obnovljivih izvora

energije

PN

T. Zrinski

Svjetski dan knjige RN, PN Knjižničarka

Svi

ban

j 10. 5. Dan škole – nenastavni dan RN, PN T. Zrinski i

ostali učitelji

13. i 15.

5. Majčin dan i Međunarodni dan obitelji RN, PN

Razrednici,

pedagoginja

Lip

anj 14. 6.

Zadnji dan školske godine – misa

zahvalnica i predstava RN, PN

S. Sviben

pedagoginja

lipanj Svečana podjela svjedodžbi i nagrada

najboljim učenicima RN, PN Razrednici

8.3. Plan zdravstvene zaštite odgojno-obrazovnih i ostalih radnika škole

Vrijeme Sadržaji Nositelji

tijekom

školske

godine

Sanitarni pregledi svih djelatnika

ZJZ

Sanitarni pregled za kuhare

Sistematski pregled 1/3 djelatnika sukladno odredbi kolektivnog

ugovora OB Zabok

Page 41: Godišnji plan i program rada Osnovne škole Mače …...Godišnji plan i program rada Osnovne škole Mače za školsku godinu 2018./2019. Sadržaj 1. PODACI O UVJETIMA RADA .....5

41

8.4. Školski preventivni program

Mjesec Sadržaj rada Broj sati

rujan 2018.

Kućni red škole

Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera

Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja

učenika u osnovnoj školi

- roditeljski sastanci za roditelje učenika od 1. do 8.

razreda

- nositelji: razrednici

2

rujan 2018.

(19.09.2018.)

Sigurno u prometu

- edukacija učenika prvog razreda MŠ i PŠ o sigurnosti

u prometu

- nositelji: MUP, ravnatelj, Marijana Vujica, Tihomir

Dabić

2

listopad

2018.

(03.10.2018.)

Jumicar

- program prometne kulture za najmlađe, razvijanje

dječje svijesti o opasnostima cestovnog prometa

- edukacija učenika drugog razreda MŠ i PŠ

- nositelji: Tatjana Posarić, Tihomir Dabić

4

tijekom

školske

godine

Program izborne nastave i izvannastavnih aktivnosti

- poticati učenike na pohađanje izborne nastave i

izvannastavnih aktivnosti

- nositelji: voditelji INA

prema programu INA

tijekom

školske

godine

Promjene vezane uz pubertet i higijena – promicanje zdravih

životnih navika

- predavanje za učenike 5. razreda

- nositelj: školska liječnica dr. M. Očić Leljak,

razrednik Mato Prgić

1

tijekom

školske

godine

Pravilno pranje zubi po modelu – promicanje zdravih životnih

navika

- predavanje za učenike 1. razreda MŠ i PŠ

- nositelj: školska liječnica dr. M. Očić-Leljak,

razrednici Marijana Vujica i Tihomir Dabić

2

tijekom

školske

godine

Skrivene kalorije (piramida prehrane) – promicanje zdravih

životnih navika

- predavanje za učenike 3. razreda

- nositelj: školska liječnica dr. M. Očić-Leljak,

razrednica Aleksandra Jembrih

1

ožujak,

travanj 2019.

„Zdrav za 5“

- radionica/predavanje za učenike 8. razreda u svrhu

prevencije ovisnosti i zlouporabe droga, alkohola, igara

na sreću i očuvanja okoliša i prirode

„Štetne posljedice i kaznenopravni aspekti zlouporabe

alkohola“

- nositelji: Andreja Jurić – MUP KZŽ, stručni suradnici,

ZZJZ KZŽ, razrednica

4

Page 42: Godišnji plan i program rada Osnovne škole Mače …...Godišnji plan i program rada Osnovne škole Mače za školsku godinu 2018./2019. Sadržaj 1. PODACI O UVJETIMA RADA .....5

42

tijekom

školske

godine

Centar za prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti ZZJZ

KZŽ

- radionice za učenike od 1. do 4. razreda na teme „Tko

sam ja?“ i „Kako reći ne?“

- nositelji: koordinator Centra prof. Svetislav Joka,

razrednici, stručni suradnici

4

ožujak,

travanj 2019.

Dan za zdrave zube

- radionice za učenike 1. razreda u svrhu edukacije o

pravilnom pranju zubi i njezi usne šupljine

- nositelji: školska liječnica dr. M. Očić-Leljak,

razrednici 1. razreda, stručni suradnici

2

ožujak,

travanj 2019.

Preventivni program „Daj šest“

- edukacija učenika prvog razreda o postojanju i

važnosti prvih trajnih kutnjaka

- nositelji: razrednici 1. razreda, stručni suradnici

2

tijekom

školske

godine

„Zubna putovnica“

- nacionalni program jedinstvenog obrasca dentalnog

statusa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo -

provođenje dentalnog preventivnog pregleda učenika

6. razreda s ciljem zaštite oralnog zdravlja

- nositelji: dr. Melita Očić-Leljak, stručni suradnici,

razrednik Robert Halapir

4

tijekom

školske

godine

„Cijepljenje protiv HPV-a“

- nacionalni program Hrvatskog zavoda za javno

zdravstvo – predavanje za učenike i roditelje učenika

8. razreda s ciljem informiranja roditelja i učenika o

važnosti prevencije i ulozi cijepljenja protiv HPV-a

- nositelji: dr. Melita Očić Leljak, stručni suradnici,

razrednici

2

rujan 2018.

(14.09.2018.)

Hrvatski olimpijski dan (10.9.)

- njegovanje dobrih odnosa, prijateljstva i tolerancije

- učenici od 1. do 8. razreda MŠ i PŠ

- obilježavanje Hrvatskog olimpijskog dana

- nositelji: učitelj TZK Robert Halapir, razrednici,

učitelji RN i PN

2

rujan 2018.

(14.09.2018.)

Europski dan sporta (28.09.)

- njegovanje dobrih odnosa, prijateljstva i tolerancije

- učenici od 1. do 8. razreda MŠ i PŠ

- obilježavanje Europskog dana sporta

- nositelji: učitelj TZK Robert Halapir, razrednici,

učitelji RN i PN

2

listopad

2018.

Dječji tjedan (1.-5.10.)

- obilježavanje Dječjeg tjedna s ciljem upoznavanja

javnosti na potrebu ostvarivanja prava djeteta i na

potrebu provedbe aktivnosti s djecom i za djecu

- nositelji: učitelj Tihomir Dabić, razrednici, predmetni

učitelji, pedagoginja, članovi DND

4

Page 43: Godišnji plan i program rada Osnovne škole Mače …...Godišnji plan i program rada Osnovne škole Mače za školsku godinu 2018./2019. Sadržaj 1. PODACI O UVJETIMA RADA .....5

43

studeni 2018.

(16.11.2018.)

Međunarodni dan tolerancije (16.11.)

- obilježavanje dana za učenike od 1. do 8. razreda u

svrhu poticanja svijesti djece, mladih i odraslih o

važnosti međusobnog poštovanja i razumijevanja te

poštivanja prava svakog djeteta

- nositelji: razrednici, predmetni učitelji, stručni

suradnici

4

prosinac

2018.

(03.12.2018.)

Međunarodni dan osoba s invaliditetom (3.12.)

- obilježavanje dana za učenike od 1. do 8. razreda u

svrhu razvijanja svijesti kod učenika za uvažavanje i

razumijevanje potreba, osjećaja i želja osoba s

invaliditetom

- nositelji: stručni suradnici, učitelji RN i PN

2

studeni,

prosinac

2018.

Mjesec borbe protiv ovisnosti (15.11.-15.12.)

- radionice Društva Crvenog križa KZŽ za učenike od 5.

do 8. razreda s ciljem razvijanja odlučnog stava protiv

pušenja, alkohola, droga i drugih sredstava ovisnosti

opasnih za zdravlje, razvijati zdrave životne navike

učenika

„Spoznati posljedice uzimanja ovisničkih sredstava“

- nositelji: Društvo Crvenog križa KZŽ, stručni

suradnici, razrednici

4

veljača 2019.

(27.02.2019.)

Dan ružičastih majica - Pink ShirtDay (27.02. - zadnja

srijeda u mjesecu veljači)

- poticati svijest kod djece, mladih i odraslih za

pravovremeno prepoznavanje, zaustavljanje i

sprečavanje svih oblika nasilja

- učenici od 1. do 8. razreda MŠ i PŠ

- nositelji: stručni suradnici, razrednici, predmetni

učitelji

2

ožujak 2019.

(21.03.2019.)

Dan darovitih učenika (21.3.)

- integrirani dan za učenike od 1. do 8. razreda,

omogućiti učenicima da istaknu svoje interese i

razvijaju svoje specifične sposobnosti

- nositelji: razrednici, predmetni učitelji, voditelji INA,

stručni suradnici

4

ožujak 2019.

(21.03.2019.)

Dan šarenih čarapa - Svjetski dan osoba s Down sindromom

(21.03.)

- buđenje svijesti, razumijevanja i tolerancije za sve

osobe s teškoćama u razvoju

- učenici od 1. do 8. razreda MŠ i PŠ

- nositelji: stručni suradnici, razrednici, predmetni

učitelji

2

tijekom

školske

godine

Humanitarne akcije „Solidarnost na djelu“, „Za tisuću

radosti“, „Dan narcisa“

- uključivanje učenika u humanitarne akcije u svrhu

razvijanja humanosti, solidarnosti, zajedništva i

osjećaja društvene odgovornosti

4

Page 44: Godišnji plan i program rada Osnovne škole Mače …...Godišnji plan i program rada Osnovne škole Mače za školsku godinu 2018./2019. Sadržaj 1. PODACI O UVJETIMA RADA .....5

44

- nositelji: učiteljica VJ Sandra Sviben, učenici INA,

CKRH, Caritas Zagrebačke nadbiskupije, humanitarne

udruge

tijekom

školske

godine

Sportska natjecanja

- uključivanje učenika u sportske aktivnosti i natjecanja

u svrhu razvijanja natjecateljskog duha te prevencije

nepoželjnih oblika ponašanja

- nositelji: učitelj TZK Robert Halapir, razrednici,

ravnatelj, dr. Melita Očić-Leljak

4

tijekom

školske

godine

Program mjera za povećanje sigurnosti u odg.-obr.

ustanovama

Protokol o postupanju u kriznim situacijama

Protokol o postupanju u slučaju nasilja među djecom i

mladima

Protokol o postupanju u slučaju saznanja o nasilju među

vršnjacima putem interneta (cyberbullying)

Protokol o postupanju u slučaju nasilja u obitelji,

zlostavljanja i zanemarivanja djece i seksualnog nasilja

Protokol o postupanju u slučaju seksualnog nasilja

Program odgoja i obrazovanja za ljudska prava

- informiranje učitelja i roditelja

- nositelji: ravnatelj, stručni suradnici, razrednici,

predmetni učitelji

2

9. PRILOZI

1. Godišnji planovi i programi rada učitelja

2. Mjesečni planovi i programi rada učitelja

3. Plan i program rada razrednika

4. Prilagođeni planovi i programi rada za učenike s teškoćama

5. Odluke o tjednim zaduženjima odgojno-obrazovnih radnika

6. Plan nabave za 2018. i 2019.

7. Raspored sati

Page 45: Godišnji plan i program rada Osnovne škole Mače …...Godišnji plan i program rada Osnovne škole Mače za školsku godinu 2018./2019. Sadržaj 1. PODACI O UVJETIMA RADA .....5

45

Na osnovi članka 28. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i članka ____

Statuta Osnovne škole ______________________, a na prijedlog Učiteljskog vijeća, Vijeća

(naziv i adresa škole)

roditelja i ravnatelja škole, Školski odbor na sjednici održanoj ____________ godine donosi

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA 2018./2019. ŠKOLSKU GODINU.

Ravnatelj škole Predsjednica Školskog odbora

________________________ __________________________