godiŠnji pla i program rada Škole

of 56 /56
OSNOVNA ŠKOLA KOPRIVNIČKI IVANEC K U N O V E C KLASA: 602-02/14-01/03 URBROJ: 2137-96-06-14-01 Temeljem članka 28. stavka 8. i članka 118. stavka 2. podstavka 4. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. , 90./11., 5/12., 16.12., 86/12., 126/12. i 94/13.) te članaka 10. i 35. Statuta Osnovne škole Koprivnički Ivanec, Povjerenstvo koje zamjenjuje Školski odbor na prijedlog v.d. ravnatelja te danog mišljenja Vijeća roditelja, na sjednici održanoj 30. rujna 2014. godine donosi GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE Kunovec, 30. rujna 2014. godine

Author: others

Post on 15-Oct-2021

1 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

GODIŠNJI PLA I PROGRAM RADA ŠKOLEKLASA: 602-02/14-01/03 URBROJ: 2137-96-06-14-01
Temeljem lanka 28. stavka 8. i lanka 118. stavka 2. podstavka 4. Zakona o odgoju i
obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. ,
90./11., 5/12., 16.12., 86/12., 126/12. i 94/13.) te lanaka 10. i 35. Statuta Osnovne škole Koprivniki
Ivanec, Povjerenstvo koje zamjenjuje Školski odbor na prijedlog v.d. ravnatelja te danog mišljenja
Vijea roditelja, na sjednici odranoj 30. rujna 2014. godine donosi
GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA
ŠKOLE
2
Osnovna škola: OSNOVNA ŠKOLA KOPRIVNIKI IVANEC
Adresa sjedišta: Kunovec, Seljake bune bb
Broj i naziv pošte: 48000 Koprivnica
upanija: Koprivniko-krievaka
Matini broj škole: 4129156
Podruna škola:
Broj uenika:
Broj uenika s teškoama u razvoju: 13
Broj putnika: 61
Broj djelatnika:
c) strunih suradnika: 1
d) ostalih djelatnika: 8
f) broj pripravnika: 0
g) broj mentora: 1
h) broj savjetnika: 0
Broj raunala u školi: 13
Broj uionica: 4 (matina škola) i 2 (podruna škola )
Broj specijaliziranih uionica: 1
Broj sportskih dvorana: 0
Broj sportskih igrališta: 1
1. PODATCI O UVJETIMA RADA ..................................................................................... 6
1.1. PODACI O UPISNOM PODRUJU 6 1.2. UNUTRAŠNJI ŠKOLSKI PROSTORI 7 1.3. ŠKOLSKI OKOLIŠ I PLAN UREENJA 9 1.4. NASTAVNA SREDSTVA I POMAGALA 10 1.5. PLAN OBNOVE I ADAPTACIJE PROSTORA I OPREMANJA ŠKOLE 11
2. PODACI O IZVRŠITELJIMA POSLOVA I NJIHOVIM ZADUENJIMA U ŠK. GOD.
2014./2015. .................................................................................................................. 12
2.1. PODACI O UITELJIMA RAZREDNE NASTAVE 12 2.2. PODACI O UITELJIMA PREDMETNE NASTAVE 13 2.3. PODATCI O RAVNATELJU I STRUNIM SURADNICIMA 14 2.4. PODACI O POMAGAU U NASTAVI 14 2.5. PODACI O OSTALIM SLUBENICIMA I ZAPOSLENICIMA 15
2.6. TJEDNA I GODIŠNJA ZADUENJA ODGOJNO-OBRAZOVNIH RADNIKA ŠKOLE ... 16
2.6.1. TJEDNA I GODIŠNJA ZADUENJA UITELJA RAZREDNE NASTAVE 16 2.6.2. TJEDNA I GODIŠNJA ZADUENJA UITELJA PREDMETNE NASTAVE 17
2.6.3. TJEDNA I GODIŠNJA ZADUENJA RAVNATELJA I STRUNIH SURADNIKA
ŠKOLE 18
3. PODACI O ORGANIZACIJI RADA ............................................................................... 19
3.1. ORGANIZACIJA SMJENA 19
3.3. PODATCI O BROJU UENIKA I RAZREDNIH ODJELA 22
4. TJEDNI I GODIŠNJI BROJ SATI PO RAZREDIMA I OBLICIMA ODGOJNO-
OBRAZOVNOG RADA .................................................................................................... 24
4.1. GODIŠNJI BROJ NASTAVNIH SATI REDOVNE NASTAVE 24
4.2. TJEDNI I GODIŠNJI BROJ NASTAVNIH SATI ZA OSTALE OBLIKE ODGOJNO-
OBRAZOVNOG RADA 26
4.2.1. TJEDNI I GODIŠNJI BROJ NASTAVNIH SATI IZBORNE NASTAVE 26
4.2.2. TJEDNI I GODIŠNJI BROJ NASTAVNIH SATI DOPUNSKE NASTAVE 26
4.2.3. TJEDNI I GODIŠNJI BROJ NASTAVNIH SATI DODATNE NASTAVE 27
4.3. OBUKA PLIVANJA 27
5. PLANOVI RADA RAVNATELJA, ODGOJNO-OBRAZOVNIH I OSTALIH RADNIKA ....... 29
5.1. PLAN RADA RAVNATELJA 29 5.2. PLAN RADA STRUNIH SURADNIKA 32
5.2.1. GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA PEDAGOGA 32 5.3. PLAN RADA TAJNIKA 41 5.4. PLAN RADA RAUNOVODSTVA 43 5.5. PLAN RADA KUHARICA 43
5.5.1. KUHARICE .......................................................................................................... 43
5
6. PLANOVI RADA ŠKOLSKOG ODBORA I STRUNIH TIJELA ...................................... 45
6.1. PLAN RADA ŠKOLSKOG ODBORA 45 6.2. PLAN RADA UITELJSKOG VIJEA 45 6.3. PLAN RADA RAZREDNOG VIJEA 46 6.4. PLAN RADA VIJEA RODITELJA 47 6.5. PLAN RADA VIJEA UENIKA 48 6.6. PLAN RADA RAZREDNIKA 48
7. PLAN STRUNOG OSPOSOBLJAVANJA I USAVRŠAVANJA ...................................... 49
7.1. STRUNO USAVRŠAVANJE UITELJA I STRUNIH SURADNIKA 49
8. PODACI O OSTALIM AKTIVNOSTIMA U FUNKCIJI ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA I
POSLOVANJA ŠKOLSKE USTANOVE ............................................................................ 50
8.1. KULTURNA I JAVNA DJELATNOST ŠKOLE 50 8.2. PLAN SOCIJALNE I ZDRAVSTVENE ZAŠTITE 51 8.3. PLAN ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ODGOJNO-OBRAZOVNIH I OSTALIH RADNIKA ŠKOLE 52 8.4. ŠKOLSKI PREVENTIVNI PROGRAM 53 8.5. PROFESIONALNO INFORMIRANJE I USMJERAVANJE 53 8.6. PROJEKTI 54 8.7. EKSKURZIJE, IZLETI I IZVANUIONIKA NASTAVA 55
9. PRILOZI .................................................................................................................... 56
Osnovna škola Koprivniki Ivanec svojim školskim podrujem obuhvaa naselja
Opine Koprivniki Ivanec (Koprivniki Ivanec, Kunovec, Goriko, Botinovec i
Pustakovec), a Školu pohaaju i uenici iz Kunovec Brega.
U matinoj školi u Kunovcu organizirana je nastava za uenike od 1. do 4.
razreda s podruja Kunovca, Gorikog, Botinovca te djelomino s podruja Kunovec
Brega. Nastavu od 5. do 8. razreda polaze uenici svih opinskih naselja te djelomino s
podruja Kunovec Brega.
Uenici od 1. do 4. razreda u PŠ Koprivniki Ivanec djeca su iz Koprivnikog
Ivanca i Pustakovca.
Prometna povezanost izmeu prigradskih naselja i škole je dobra. Ceste su
asfaltirane, a za uenike je organiziran prijevoz autobusom temeljen na lanku 69.
Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
7
Matina škola Kunovec
Školska zgrada izgraena je 1954. godine, a djelomino ureena 1996., 1997.,
2004., 2005. i 2010. godine (prikljuak na mjesni vodovod, ugradnja centralnog grijanja,
zamjena dijela stolarije, bojenje zidova, ureenje prostora za školsku kuhinju). Unato
ulaganjima u ovu trošnu zgradu uvjeti za rad su dosta loši. Rad se odvija u sljedeim
prostorijama:
NNAAMMJJEENNAA PPOO
SSMMJJEENNAAMMAA--RRAAZZRR.. OOPPRREEMMLLJJEENNOOSSTT
uionica 1 54,00 8. razred 2. razred 2 2
uionica 1 45,00 5. razred 3. razred 2 2
uionica 1 45,00 6. razred 4. razred 2 2
uionica 1 40,00 7. razred 1. razred 2 2
didaktika zbirka 1 10,00 - - 2 2
zbornica 1 15,00 - - 2 2
informatiki kabinet 1 16,00 - - 2 2
hodnici 153,00 2 -
katu 50,00 2 -
Podruna škola Koprivniki Ivanec
Školska zgrada u Koprivnikom Ivancu sagraena je 1988. godine za potrebe
organizacije razredne nastave. Škola nema dvoranu za tjelesnu i zdravstvenu kulturu.
Jedna uionica iznajmljena je za potrebe djejeg vrtia „Vrapi“. Unutrašnjost školske
zgrade obnovljena je 2006. godine (bojenje zidova, novi parketi, zamjena dijela stolarije).
Godine 2007. dograene su prostorije školske zgrade za potrebe djejeg vrtia „Vrapi“,
a 2010. promijenjen je pokrov na junoj strani krovišta.
NNAAZZIIVV PPRROOSSTTOORRAA BBRR.. VVEELL.. ((mm²²))
NNAAMMJJEENNAA PPOO
SSMMJJEENNAAMMAA--RRAAZZRR.. OOPPRREEMMLLJJEENNOOSSTT
ssmmjjeennaa OOppaa DDiiddaakkttiikkaa
uionica za I. i II. Razred 1 58,00 1.razred 2.razred 3 3
uionica za III. I IV. Razred 1 58,00 3.razred 4.razred 3 3
didaktika zbirka,
pred prostor 168,00 3 -
NNAAZZIIVV PPRROOSSTTOORRAA VVEELL.. ((mm²²)) OOCCJJEENNAA SSTTAANNJJAA
1. Sportsko igralište (MŠ) 3000 2
2. Zelene površine (MŠ) 2500 2
3. Zelene površine (PŠ Koprivniki Ivanec) 1600 3
UKUPNO: 7 100
Uz školske zgrade nalaze se zelene površine na kojima uenici borave prije nastave
i za vrijeme velikog odmora.
Matina škola u Kunovcu ima zelenu površinu od 2500 m2. O ureenju ovog
prostora brinu spremaicai domar. Ispred škole je mali park. Uz školu u Kunovcu
asfaltna je površina na kojoj se nalazi igralište za nogomet. Na toj asfaltnoj površini od
3000 m2 predvieno je i košarkaško igralište koje na alost nije opremljeno.
Podruna škola Koprivniki Ivanec ima zelenu površinu od 1600 m2 koju ureuju
spremaica i domar kako bi na njoj uenici boravili za vrijeme odmora, ali i za vrijeme
TZK jer ova škola nema školsko igralište.
Uz zelene površine u školi u Kunovcu potrebno je postaviti više klupa i koševa za
smee. Kako bi prostor bio još uredniji i sigurniji za naše uenike, treba ga ograditi.
10
NNAASSTTAAVVNNAA SSRREEDDSSTTVVAA II
PPOOMMAAGGAALLAA SSTTAANNJJEE SSTTAANNDDAARRDD
1.5. PLAN OBNOVE I ADAPTACIJE PROSTORA I OPREMANJA ŠKOLE
U okviru sredstava predvienih za usluge tehnikog i investicijskog odravanja i
kapitalnih ulaganja nastojat emo i u ovoj školskoj godini poboljšati uvjete rada
uenicima i uiteljima škole.
zamijeniti u cijelosti pokrov na pomonoj dvorišnoj zgradi u MŠ
osigurati rekvizite za TZK
ograditi dvorište MŠ
okreiti zidove u MŠ i PŠ
obnoviti parket u uionicama MŠ
nastaviti s ureenjem okoliša (klupe, koševi)
poeti obnovu i proširenje opreme za nastavu (osnovna pomagala za nastavu
kemije i fizike)
opremiti prostor za školsku kuhinju u MŠ
obnoviti školsko igralište u MŠ
ostali radovi kroz godinu
12
2. PODACI O IZVRŠITELJIMA POSLOVA I NJIHOVIM ZADUENJIMA U ŠK. GOD. 2013./2014.
2.1. PODACI O UITELJIMA RAZREDNE NASTAVE
RReedd
SSttuuppaannjj
ssttrruunnee
sspprreemmee
programom iz nastavnog predmeta povijest
VSS 3. razred 11
programom iz nastavnog predmeta prirodoslovlje
VSS 3. razred 9
3. Ljubica Gai nastavnik razredne nastave VŠS 4. razred 28
4. eljka Kodri diplomirani uitelj razredne nastave s pojaanim programom iz hrvatskog
jezika VSS 4. razred 8
5. urica Prlok nastavnik razredne nastave VŠS 1. razred 26
6. Kristina Furkes (Andreja Šprem)
diplomirani uitelj s pojaanim
VSS 2. razred 11
programom iz nastavnog predmeta hrvatski jezik
VSS 2. razred 38
8. Ivana Capek magistra primarnog obrazovanja VSS 1. razred 2
13
RReedd
SSttuuppaannjj
ssttrruunnee
sspprreemmee
1. Renata Glavica diplomirani uitelj razredne nastave pojaanim programom iz nastavnog
predmeta hrvatski jezik VSS hrvatski jezik mentor 11
2. Mirjana Kedmenec
3. Branka Stanin-Levanek diplomirani uitelj razredne nastave s pojaanim programom iz nastavnog
predmeta engleski jezik VSS engleski jezik 10
4. Martina Kuštrak diplomirani uitelj razredne nastave s pojaanim programom iz nastavnog
predmeta engleski jezik VSS engleski jezik 1
5. Antonio Stipan profesor biologije i kemije VSS biologija i
kemija 6
31
7. Krešo Grgac profesor geografije VSS geografija 10
8. Irena Stunja diplomirani uitelj razredne nastave s pojaanim programom iz nastavnog
predmeta povijest VSS povijest 9
9. Marijo Oštrkapa struni prvostupnik inenjer geo-
inenjerstva VŠS
10. Kristina Buni Lovrek profesor glazbene kulture VSS glazbena kultura
5
zdravstvena kultura
13. Lidija Havai
14
RReedd
SSttuuppaannjj
ssttrruunnee
sspprreemmee
diplomirani uitelj s pojaanim programom iz nastavnog predmeta njemaki jezik
VSS njemaki jezik 5
pedagoškim predmetima VSS informatika 0
16. Ivan Hapavel magistar edukacije fizike VSS fizika 2
17. Lovorka Ivankovi diplomirani uitelj s pojaanim programom
iz nastavnog predmeta likovna kultura VSS likovna kultura 11
2.3. PODATCI O RAVNATELJU I STRUNIM SURADNICIMA
2.4. PODACI O POMAGAU U NASTAVI
RRee
ddbbrr
programom iz nastavnog predmeta prirodoslovlje
VSS v.d. ravnateljica 11
jezika i knjievnosti VSS pedagoginja 1
RRee
ddbbrr
VŠS
RRee
ddbbrr
raunovodstva
šk.majstor
5. Sonja Guzi 6 kuhar SSS kuharica
6. Jelica Belec 27 osnovna škola NKV spremaica
7. Katica Subotianec 26 3. razred osnovne
škole NKV spremaica
UUiitteelljj PPrreeddmmeett
rr a a zz rr e e dd nn
ii oo dd ..
aa
RR aa dd
ii kk aa
AA UU kk uu pp aa nn
nn ee pp oo ss rr e e dd aa nn
rr a a dd
pp oo ss ll oo
vv ii
pp oo ss ll oo
vv ii
ii kk aa
rr e e nn
ee ll jj PP
ii
vv ii
UU
UU
UUkkuuppnnoo
TTJJ//GGOO
Nikola Vuki hj,lk,m,pid,tzk 2.KI 18 2 1 1 1 21 17 2 40/1400
Kristina Furkes (Andreja Šprem)
hj,lk,gk,m,pid,tzk 2.KN 18 2 1 1 1 21 17 2 40/1400
Karmela Pajan hj,lk,gk,m,pid,tzk 3.KI 18 2 1 1 1 21 17 2 40/1400
Ljubica Gai hj,lk,gk,m,pid,tzk 4.KN 17 2 1 1 1 20 18 2 40/1400
eljka Kodri hj,lk,gk,m,pid,tzk 4.KN 17 2 1 1 1 20 18 2 40/1400
urica Prlok hj,lk,gk,m,pid,tzk 1.KI 18 2 1 1 1 22 18 2 1 1 40/1400
Melany Ferec hj,lk,gk,m,pid,tzk 3.KN 18 2 1 1 1 21 17 2 40/1400
Ivana Capek hj,lk,gk,m,pid,tzk 1.KN 18 2 1 1 1 21 17 2 40/1400
17
UUiitteelljj PPrreeddmmeett kkoojjii
ii kk
ii
aa
OO bb vv ee zz ee
ll ..
RR aa dd
ii kk aa
DDOOPP DDOODD IINNAA
UU kk uu pp aa nn
nn ee pp oo ss rr e e dd aa nn
rr a a dd
pp oo ss ll oo
vv ii
pp oo ss ll oo
vv ii
ii kk aa
ii
vv ii
oo
OO
Renata Glavica hrvatski jezik 6.KN 5.-8. KN 18 2 1 1 1 23 17 2 40/1400
Mirjana Kedmenec matematika 8.KN 5.-8. KN 20 2 1 1 24 12 2 40/1400
Branka Stanin Levanek
engleski jezik 7.KN 1.-8. KN 23 2 1 1 25 13 2 40/1400
Antonio Stipan kemija 7.,8.KN 4 1 5 2 7/245
Krunoslav Sinjerec biologija, priroda
Krešo Grgac geografija 5.-8.KN 8 8 5 12/420
Irena Stunja povijest 5.-8. KN 8 1 1 10 6 16/560
Marijo Oštrkapa tehnika kultura
Kristina Buni Lovrek
Igor Sedlani tjelesna i
Lidija Havai (Mihajlo Obranovi)
Danijela Fiko (Kristina Kolari
Dijana Kapus informatika 7.,8.KN 4 1 5 3 8/280
Martina Kuštrak Engleski jezik 1.-4.KI 8 8 2 10/350
Ivan Hapavel fizika 7.,8.KN 4 1 5 3 8/280
18
2.6.3. TJEDNA I GODIŠNJA ZADUENJA RAVNATELJA I STRUNIH SURADNIKA ŠKOLE
RReedd..
RRaaddnnoo
nastavnog predmeta prirodoslovlje
9,00 – 17,00
40 2080
hrvatskog jezika i knjievnosti
RRee
dd..bb
RRaaddnnoo
4. Sonja Guzi kuharica kuharica 7,00-14,00 30 1560
5. Katica
6. Josip Vranješevi diplomirani
7. Tanja Turinski magistra
19
3.1. ORGANIZACIJA SMJENA
Škola Prijepodne Poslijepodne
MŠ Kunovec 5.-8. razred 1. – 4. razred
PŠ Koprivniki Ivanec 1. i 3. razred
2. i 4. razred 2. i 4. razred 1. i 3. razred
Raspored deurstva
MMŠŠ KKuunnoovveecc
Ujutro
Igor Sedlani Andriana Oštrkapa
Popodne Svaki tjedan jedna od uiteljica –
Ljubica Gai, Ivana Capek, Kristina Furkes (Andreja Šprem) i Melany Ferec
20
3.2. GODIŠNJI KALENDAR ŠKOLE 2014./2015.GODINE
Na temelju Odluke o poetku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i
trajanju odmora uenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2014./2015. koju
je donio ministar znanosti, obrazovanja i sporta, nastava poinje 8. rujna 2014. godine, a
završava 16. lipnja 2015. godine.
OObbrraazzoovvnnoo
31.12 .
svetih
26.12. Sveti Stjepan
8. polug odišt
6.1. Sveta tri kralja
ponedjeljak
V. 21 20 1.5. Praznik rada upis u I. razred
svibanj
VI.
22
25.6.Dan dravnosti
svjedodbi
15.8. Velika Gospa
PPŠŠ KKoopprriivvnniikkii IIvvaanneecc
21
Ukupno: 12 258 179 117
Napomena: U školskoj godini mogue je ostvariti ukupno 180 nastavnih dana. Kako
bismo mogli provesti aktivnosti planirane Školskim kurikulumom, 1 dan u tijeku školske
godine bit e radni, ali nenastavni:
- 6. mjesec – Dan škole (12.6.)
- planirano: 179 nastavnih dana
OODDMMOORRII ZZAA UUEENNIIKKEE
Zimski odmor za uenike: 24. prosinca 2014. do 09. sijenja 2015.
Proljetni odmor za uenike: 30. oujka 2014. do 03. travnja 2015.
Ljetni odmor poinje 17. lipnja 2014.
22
RRaazzrreedd..
1. K.Ivanec 8 1 5 1 individualizirani pristup
+ pomaga u nastavi 1 prilagoeni program
urica Prlok
1 prilagoeni program
2. K. Ivanec 12 1 6 1 prilagoeni Nikola Vuki
2. Kunovec 9 1 5 1 prilagoeni program + pomaga u nastavi
Kristina Furkes (Andreja Šprem)
3. K. Ivanec 13 1 6 Karmela Pajan
3. Kunovec 13 1 8 1 individualizirani pristup Melany Ferec
UKUPNO 26 2 14 1 individualizirani pristup
4. K. Ivanec 11 1 3 1 prilagoeni program eljka Kodri
4. Kunovec 13 1 6 1 prilagoeni program
1 individualizirani pristup Ljubica Gai
UKUPNO 24 2 9 2 prilagoena programa
1 individualizirani pristup
5. Kunovec 14 1 5 Igor Sedlani
6. Kunovec 24 1 9 1 prilagoeni program
2 individualizirana pristupa Renata Glavica
7. Kunovec 20 1 11 1 individualiziran pristup Branka Stanin-Levanek
8. Kunovec 15 1 11 1 prilagoeni program Mirjana Kedmenec
UKUPNO V-VIII
3 individualizirana programa
6 individualiziranih pristupa
RRjjeeššeennjjeemm ooddrreeeenn
oobblliikk rraaddaa
rraazzrreeddiimmaa
11.. 22.. 33.. 44.. 55.. 66.. 77.. 88.. UUkkuuppnnoo
Model individualizacije 1 0 1 1 0 2 1 0 6
Prilagoeni program 1 2 0 2 0 1 0 1 7
Pripremna nastava
Posebni programi
8. GODIŠNJI BROJ SATI PO RAZREDIMA I OBLICIMA ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA
4.1. GODIŠNJI BROJ NASTAVNIH SATI REDOVNE NASTAVE
PPrreeddmmeett
RRAAZZRREEDDNNUU NNAASSTTAAVVUU ZZAA MMŠŠ II PPŠŠ UUkkuuppnnoo
11.. 22.. 33.. 44..
Glazbena kultura
Engleski jezik 70 70 70 70 560
Matematika 140 140 140 140 1120
Priroda i društvo
TZK 105 105 105 70 560
Ukupno 630 630 630 630 5040
PPrreeddmmeett
PPRREEDDMMEETTNNEE NNAASSTTAAVVEE UUkkuuppnnoo
Glazbena kultura
Engleski jezik 105 105 105 105 420
25
Tehnika kultura
TZK 70 70 70 70 280
Ukupno 770 770 910 910 3745
26
4.2. TJEDNI I GODIŠNJI BROJ NASTAVNIH SATI ZA OSTALE OBLIKE ODGOJNO- OBRAZOVNOG RADA
4.2.1. TJEDNI I GODIŠNJI BROJ NASTAVNIH SATI IZBORNE NASTAVE
Red. Br.
UKUPNO: 162 12 840
2. Lidija Havai
UKUPNO: 315
UKUPNO: 280
PREDMET RAZRED-
ODJEL UITELJ
2. Kristina Furkes
2. Nikola Vuki 1 35 2-3 KI
3. Melany Ferec 1 35 2-3 KN
3. Karmela Pajan 1 35 2-3 KI
4. eljka Kodri 1 35 2-3 KI
4. Ljubica Gai 1 35 2-3 KN
5.-8. Branka Stanin-
5.-8. Renata Glavica 1 35 8-12 KN
5.-8. Mirjana Kedmenec 1 35 15-20 KN
27
PREDMET RAZRED-
odjel UITELJ
2. Kristina Furkes (Andreja Šprem)
1 35 2-3 KN
5.-8. Branka Stanin-
7.-8. Ivan Hapavel 1 35 5-10 KN
4.3. OBUKA PLIVANJA
Program obuke neplivaa organizira se na gradskim bazenima Cerine za sve
uenike treeg razreda, i to:
za uenike matine i podrune škole, 26 uenika.
Program se odvija pod vodstvom strunih trenera, a cilj je obuiti sve uenike
treih razreda osnovama plivanja.
4.4. IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI
Na temelju interesa uenika i mogunosti organizacije rada i u ovoj školskoj godini
organizirat emo niz izvannastavnih aktivnosti:
Red. Br.
Izvannastavna aktivnost
2. Pjevaki zbor nieg
1 35 4-5 KN
5. Dramska skupina Ljubica Gai 1 35 10 KN
6. Ritmika skupina Melany Ferec Karmela Pajan
1 1
35 35
12 12
KN KI
8. Sportska grupa Igor Sedlani 2 70 30 KN
9. Modelarska grupa Marijo Oštrkapa 1 35 14 KN
10. Likovna radionica Nikola Vuki 1 35 10 KI
11. Djeji zbor nieg
12. Djeja glazbena
radionica Kristina Buni-
13. Likovna grupa Lovorka Ivankovi 1 35 8-16 KN
4.5. IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI
Uenici naše škole ukljuuju se u izvanškolske aktivnosti prema mogunostima
koje organiziraju sredine u kojima ive. Uenici se ukljuuju u športska društva (atletike,
nogometa, rukometa, tenisa, stolnog tenisa, karatea, hrvanja), glazbenu školu, školu
stranih jezika, folklor, vatrogasna društva i društva slinih aktivnosti namijenjenih djeci.
29
5.1. PLAN RADA RAVNATELJA
1. POSLOVI PLANIRANJA I PROGRAMIRANJA 440
1.1. Izrada Godišnjeg plana i programa rada škole VI – IX 100
1.2. Izrada plana i programa rada ravnatelja VI – IX 25
1.3. Koordinacija u izradi predmetnih kurikuluma VI – IX 10
1.4. Izrada školskog kurikuluma VI – IX 80
1.5. Izrada Razvojnog plana i programa škole VI – IX 15
1.6. Planiranje i programiranje rada Uiteljskog i Razrednih vijea
IX – VI 15
1.8. Izrada smjernica i pomo uiteljima pri tematskim planiranjima
IX – VI 20
1.10.Planiranje i organizacija strunog usavršavanja IX – VI 20
1.11.Planiranje nabave opreme i namještaja IX – VI 15
1.12.Planiranje i organizacija ureenja okoliša škole IX – VI 16
1.13.Ostali poslovi IX – VIII 24
2. POSLOVI ORGANIZACIJE I KOORDINACIJE RADA 461
2.1. Izrada prijedloga organizacije rada Škole (broj odjeljenja, broj uenika po razredu, broj smjena, radno vrijeme smjena, organizacija rada izborne nastave, INA, izrada kompletne organizacije rada Škole).
IX – VIII 136
2.2. Izrada Godišnjeg kalendara rada škole VIII – IX 5
2.3. Izrada strukture radnog vremena i zaduenja uitelja VI – IX 100
2.4. Organizacija i koordinacija samo vrednovanja i vanjskog vrednovanja NCVVO-a škole
IX – VI 20
IX – VI 10
2.7. Organizacija i priprema izvan uionike nastave, izleta i ekskurzija
IX – VI 30
IX – VIII 30
2.10.Organizacija i koordinacija upisa uenika u 1. razred IV – VII 15
2.11.Organizacija i koordinacija obiljeavanja dravnih blagdana i praznika
IX – VI 10
2.14. Organizacija popravnih, razrednih i predmetnih ispita
VI i VIII 10
30
2.17. Ostali poslovi IX – VIII 5
3. PRAENJE REALIZACIJE PLANIRANOG RADA ŠKOLE 200
3.1. Praenje i uvid u ostvarenje Plana i programa rada škole
IX – VI 40
3.2. Vrednovanje i analiza uspjeha na kraju odgojno obrazovnih razdoblja
XII i VI 10
IX – VI 45
3.5. Praenje i koordinacija rada administrativne slube IX – VIII 15
3.6. Praenje i koordinacija rada tehnike slube IX – VIII 15
3.7. Praenje i analiza suradnje s institucijama izvan škole IX – VIII 20
3.8. Kontrola pedagoške dokumentacije IX – VIII 40
3.9. Ostali poslovi IX – VIII 5
4. RAD U STRUNIM I KOLEGIJALNIM TIJELIMA ŠKOLE 80
4.1. Planiranje, pripremanje i voenje sjednica kolegijalnih i strunih tijela
IX – VIII 50
4.3. Ostali poslovi IX – VIII 20
5. RAD S UENICIMA, UITELJIMA, STRUNIM SURADNICIMA I RODITELJIMA
195
5.1. Dnevna, tjedna i mjesena planiranja s uiteljima i suradnicima
IX – VIII 20
5.2. Praenje rada uenikih društava, grupa i pomo pri radu
IX – VI 15
5.3. Briga o sigurnosti, pravima i obvezama uenika IX – VI 30
5.4. Suradnja i pomo pri realizaciji poslova svih djelatnika škole
IX – VIII 25
IX – VIII 25
5.6.Savjetodavni rad s roditeljima /individualno i skupno/ IX – VIII 30
5.7. Uvoenje pripravnika u odgojno obrazovni rad IX – VIII 5
5.8. Poslovi oko napredovanja uitelja i strunih suradnika IX – VIII 30
5.9. Ostali poslovi IX – VIII 15
6. ADMINISTRATIVNO – UPRAVNI I RAUNOVODSTVENI
POSLOVI 320
6.1. Rad i suradnja s tajnikom škole IX – VIII 40
6.2. Provedba zakonskih i pod zakonskih akata te naputaka MZOS–a
IX – VIII 20
IX – VIII 20
6.4. Provoenje raznih natjeaja za potrebe škole IX – VIII 20
6.5. Prijem u radni odnos /uz suglasnost Školskog odbora/
IX – VIII 35
6.7. Rad i suradnja s raunovoom škole IX – VIII 35
6.8. Izrada financijskog plana škole VIII – IX 14
6.9. Kontrola i nadzor raunovodstvenog poslovanja IX – VIII 26
6.10. Organizacija i provedba inventure XII 5
6.11. Poslovi vezani uz e-Maticu VI 10
6.12. Potpisivanje i provjera svjedodbi VI 53
31
6.14. Ostali poslovi IX – VIII 7
6. SURADNJA S UDRUGAMA, USTANOVAMA I INSTITUCIJAMA
164
7.2. Suradnja s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i športa
IX – VIII 12
7.3. Suradnja s Agencijom za odgoj i obrazovanje IX – VIII 10
7.4. Suradnja s Nacionalnim centrom za vanjsko vrednovanje obrazovanja
IX – VIII 5
7.5. Suradnja s Agencijom za mobilnost i programe EU IX – VIII 3
7.6. Suradnja s ostalim Agencijama za obrazovanje na dravnoj razini
IX – VIII 5
7.8. Suradnja s osnivaem IX – VIII 20
7.9. Suradnja s Zavodom za zapošljavanje IX – VIII 12
7.10.Suradnja s Zavodom za javno zdravstvo IX – VIII 8
7.11.Suradnja s Centrom za socijalnu skrb IX – VIII 10
7.12.Suradnja s Obiteljskim centrom IX – VIII 5
7.13.Suradnja s Policijskom upravom IX –VIII 15
7.14.Suradnja s upnim uredom IX – VIII 5
7.15.Suradnja s ostalim osnovnim i srednjim školama IX – VIII 8
7.16.Suradnja s turistikim agencijama IX – VIII 5
7.17.Suradnja s kulturnim i športskim ustanovama i institucijama
IX – VIII 10
7.19.Ostali poslovi IX – VIII 6
8. STRUNO USAVRŠAVANJE 135
IX – VI 50
8.3. Struno usavršavanje u organizaciji ostalih udruga IX – VI 15
8.4. Praenje suvremene odgojno obrazovne literature IX – VI 45
8.5. Ostala struna usavršavanja IX – VI 15
9. OSTALI POSLOVI RAVNATELJA 85
9.1. Voenje evidencija i dokumentacije IX – VI 60
9.2. Ostali nepredvidivi poslovi IX – VI 25
ZADUENJA BLAGDANI GODIŠNJI ODMOR 2080 1776 80 224
32
GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA PEDAGOGA
OŠ Koprivniki Ivanec STRUNI SURADNIK PEDAGOG: Matea Sodar
ŠK. GOD. 2014./2015.
R. BR.
VRIJEME REALIZACIJE BRO J
SATI IX X XI XII I II III IV V VI
VI I
VII I
1.1
Utvrivanje odg.-obraz. Potreba uenika, škole i okruenja-analiza odg.- obrazovnih postignua uenika, analiza
rada škole, kratkoroni i dugoroni razvojni plan rada škole i strunog
suradnika pedagoga
Izvršiti pripremu za bolje i kvalitetnije planiranje odgojno- obrazovnog rada.
15 6 1 2 2 2 10 38
1.2 Organizacijski poslovi – planiranje
škole.
49 10 2 7 7 5 4 4 2 7 5 13 115
1.2. 1
Sudjelovanje u izradi Godišnjeg plana i programa rada Škole, školskog kurikuluma, statistiki podaci
40 4 4 5 3 2 2 5 4 10 79
1.2. 2
Izrada godišnjeg i mjesenog plana i programa rada pedagoga
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
1.2.
3 Planiranje projekata i istraivanja 4 4 1 1 10
1.2. 4
Pomo u godišnjem i mjesenom integracijsko-korelacijskom planiranju
nastave 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
1.3 Izvedbeno planiranje i programiranje Praenje razvoja i odgojno-obrazovnih postignua uenika.
6 5 3 4 10 3 7 1 4 2 0 1 46
1.3. 1
Sudjelovanje u planiranju i programiranju rada s uenicima s posebnim potrebama
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
33
Planiranje praenja napredovanja uenika Povezivanje škole s lokalnom i širom
zajednicom.
1.3. 3
1 1 1 1 4
1.3. 4
1 1 1 1 3 1 3 1 12
1.3. 5
1 2 3
odg.-obraz. Rada i izvannastavnih aktivnosti
1 2 2 2 1 1 1 10
1.4 Ostvarivanje uvjeta za realizaciju
programa Praenje novih
nastavnom i školskom radu.
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 11
1.4. 1
sredstva i pomagala…)
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
UKUPNO 71 22 7 14 20 9 14 6 7 10 5 25 210
2. NEPOSREDNO SUDJELOVANJE U ODGOJNO-OBRAZOVNOM PROCESU
2.1 Upis uenika i formiranje razrednih
odjela Unapreivanje
školu. Postizanje ujednaenih grupa
uenika unutar svih razrednih odjela 1. razreda. Stvaranje uvjeta za uspješan poetak školovanja.
0 1 0 0 2 0 9 10 2 3 0 9 36
2.1. 1
Suradnja s djelatnicima predškole i vrtia 1 1 1 1 1 5
2.1. 2
1 1 1 1 4
2.1. 3
Radni dogovor povjerenstva za upis 1 1 1 1 1 1 6
2.1. 4
2 1 3
4 6 10
34
4 4
inovirati izvoenje odgojno-obrazovnog
rada. Osposobiti uitelje
obrazovni rad.
1 5 3 3 3 3 4 2 3 2 0 0 29
2.2. 1.
4 2 2 2 2 3 1 2 1 19
2.2. 2
Sudjelovanje u izradi plana nabavke nove opreme i prateeg didaktikog materijala. Poticanje i praenje inovacija u opremanju
škola i informiranje strunih tijela i školskih strunih vijea
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
2.3 Praenje i izvoenje odgojno-
obrazovnog rada
odgojno-obrazovnog rada. Osiguranje
primjene dokimoloških zakonitosti.
11 37 38 36 37 35 40 33 38 36 1 5 347
2.3. 1
Praenje ostvarivanja NPP-a. Praenje optereenja uenika i suradnja sa
satniarem i razrednicima 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18
2.3. 2
6 4 4 6 6 4 6 6 6 48
2.3. 2.1
6 4 2 3 6 6 4 2 33
2.3. 2.2
Praenje ocjenjivanja uenika, ponašanje uenika, rješavanje problema u razrednom
odjelu, pedagoške mjere 1 3 3 5 3 3 3 3 3 3 30
2.3. 3
4 2 2 2 2 2 2 2 2 20
2.3. 3.1
programa i osposobljavanje uenika za cjeloivotno uenje
Osposobiti uenike za nenasilno
rješavanje sukoba. Pripremiti uenike za samostalno uenje.
2 6 8 5 8 8 12 8 8 8 73
35
2.3. 4.1
Rad u RV 2 2 4 4 4 2 2 2 2 2 2 28
2.3. 4.2
Rad u UV 4 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 26
2.3. 5
Rad u strunim timovima-projekti Razvoj strunih kompetencija.
2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 22
2.3.
Preventivno djelovanje.
2.3. 7
Praenje razvoja i napredovanja uenika 2 4 3 2 2 2 4 4 4 27
2.3. 8
Sudjelovanje u radu povjerenstva za popravne, predmetne i razredne ispite
Pratiti napredovanje uenika.
1 1 2
2.4 Rad s uenicima s posebnim potrebama (daroviti uenici i uenici s teškoama
u razvoju)
prevladavanju odgojno-obrazovnih
teškoa.
5 11 11 11 11 11 11 11 11 11 104
2.4. 1
Identifikacija uenika s posebnim potrebama
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20
2.4. 2
Rad s uenicima koji doivljavaju neuspjeh 2 4 6 6 6 6 6 6 6 6 54
2.4. 3
Izrada programa opservacije, izvješa 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
2.4. 4
4 2 2 2 2 2 2 2 2 20
2.5 Savjetodavni rad i suradnja Podizanje kvalitete nastavnog procesa.
Koordinirati rad
Stvaranje ozraja za zdrav rast, razvoj i
18 43 43 27 29 28 31 39 35 29 1 1 324 2.5. 1
Savjetodavni rad s uenicima 3 8 8 8 8 8 8 8 8 8 75
2.5. 1.1
2.5. 2
Savjetodavni rad s uiteljima 4 4 4 4 6 4 6 6 6 6 50
2.5. 3
Suradnja s ravnateljem 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 42
36
socijalni radnici…
komunikaciju.
4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 38
2.5. 5
Savjetodavni rad s roditeljima 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 39
2.5. 5.1
1 Prijelaz s razredne na predmetnu nastavu 6 6 12
2.5. 5.1.
2 CAP prevencija zlostavljanja djece 6 12 6 12 36
2.5. 5.1.
3 Otvoreni kišobran 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
2.5. 5.2
2.5. 5.3
2.5. 6
Suradnja s okruenjem 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 12
2.6 Profesionalno informiranje i
usmjeravanje uenika
Koordinacija aktivnosti.
Informiranje uenika.
0 3 3 15 2 16 5 8 16 7 0 0 75
2.6. 1
Suradnja s uiteljima na poslovima PO 1 1 1 1 3 1 8
2.6. 2
2.6.
obrazovanja 4 4 8
12 12
2.6. 5
Pruanje pomoi u donošenju odluke o
profesionalnoj budunosti.
2.6. 6
Individualna savjetodavna pomo 2 1 1 2 2 2 2 12
37
2 1 1 1 1 1 7
2.7 Zdravstvena i socijalna zaštita uenika Podizanje
zdravstvene kulture uenika i drugih
sudionika odg.obr. procesa.Pomo uenicima u
ostvarivanju soc-
zaštitnih potreba.
5 5 3 3 3 5 7 2 4 5 0 0 42 2.7. 1
Izrada Školskog preventivnog programa, izvješe o realizaciji, praenje provedbe
2 2 2 4 2 4 16
2.7. 2
3 2 2 2 2 2 2 1 1 17
2.7. 3
Suradnja u organizaciji izleta, terenske nastave, Škole u prirodi,
izvanuionike nastave 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
2.8 Sudjelovanje u realizaciji Programa kulturne i javne djelatnosti Škole
Koordinacija aktivnosti.
Informiranje uenika.
1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 11
UKUPNO 42 10 7
3.1 Vrednovanje u odnosu na utvrene
ciljeve
daljnjeg unapreenja odgojno-obrazovne
djelatnosti i kvalitete rada škole.
0 0 0 2 5 0 0 0 0 3 6 6 22
3.1. 1
3.1. 2
2 2 4
6 6 12
3.2 Istraivanja u funkciji osuvremenjivanja 8 8 6 6 8 6 6 6 8 6 2 0 80
3.2. 1
Provoenje akcijskih i razvojnih i istraivanja i znanstveno-strunih
projekata 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20
3.2. 2
Obrada i interpretacija rezultata istraivanja
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
3.2. 3
Primjena spoznaja u funkciji unapreenja rada
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20
38
Samovrednovanje rada strunog suradnika
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
3.2. 5
Samovrednovanje rada Škole 2 2 2 2 2 10
UKUPNO 8 8 6 8 13 6 6 6 8 9 8 6 92
4. STRUNO USAVRŠAVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNIH DJELATNIKA
4.1 Struno usavršavanje pedagoga
Obogaivanje i prenošenje znanja.
17 12 18 17 14 17 14 20 10 9 1 6 155 4.1. 1
Izrada godišnjeg plana i programa strunog usavršavanja
2 2
4.1. 2
Praenje znanstvene i strune literature i periodike
5 6 6 3 6 3 3 6 6 5 1 2 52
4.1. 3
Struno usavršavanje u školi-UV, RV, školski struna vijea-nazonost
2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 24
4.1. 4
Struno-konzultativni rad sa sustrunjacima
2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 18
4.1. 6
8 8 8 24
Podizanje strune kompetencije.
2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 17
4.2 Struno usavršavanje uitelja 8 7 6 8 6 8 7 7 8 8 0 4 77 4.2. 1
Individualna pomo uiteljima u ostvarivanju planova usavršavanja
Kontinuirano struno
kompetencije.
1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 12
4.2. 2
Koordinacija skupnog usavršavanja u školi i izvan nje (školski struni aktivi)
1 1 1 1 1 5
4.2.
4.2. 4
2 2 1 2 2 2 1 1 1 14
4.2. 5
Praenje i pruanje strune pomoi uiteljima pripravnicima i uiteljima
poetnicima 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20
39
4.2. 6
Rad s uiteljima i str. Sur. Pripravnicima- sudjelovanje u radu povjerenstva za
stairanje 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20
UKUPNO 25 19 24 25 20 25 21 27 18 17 1 10 232
5. BIBLIOTENO-INFORMACIJSKA I DOKUMENTACIJSKA DJELATNOST
5.1 Biblioteno-informacijska djelatnost Sudjelovanje u ostvarivanju
optimalnih uvjeta za individualno struno
usavršavanje, inoviranje novih izvora znanja.
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 10
5.1. 1
strune i druge literature, novih izvora znanja, nabavke lektirnih djela, sudjelovanje u informiranju i
predstavljanju novih strunih izdanja, poticanje uenika, uitelja i roditelja na
korištenje znanstvene i stru. Lit.
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
5.2 Dokumentacijska djelatnost 12 12 12 12 12 12 10 12 10 12 10 10 136 5.2. 1
Briga o školskoj dokumentaciji Unaprijediti
uinkovitost procesa i rezultata odgojno- obrazovnog rada.
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 28
5.2. 2
Pregled uiteljske dokumentacije 4 4 4 4 4 4 2 4 2 4 4 2 42
5.2. 3
Voenje dokumentacije o uenicima i roditeljima
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 23
5.2. 4
Voenje dokumentacije o radu 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 2 43
UKUPNO 13 13 13 13 13 13 11 13 11 13 10 10 146
6. OSTALI POSLOVI
6.1 UKUPNO – Nepredvieni poslovi 8 8 8 8 8 8 8 8 8 10 4 5 94
SVEUKUPNO: 16 7
Blagdani 96
Praenje i provoenje pravnih propisa putem strunih seminara i literature
Izrada Ugovora, rješenja, odluka, sporazuma o radu na dvije škole
Savjetodavni rad o primjeni zakonskih i drugih propisa
410
Objava natjeaja
Prikupljanje molbi
Izrada odluka i rasporeda godišnjeg odmora radnika
Matina evidencija radnika-sreivanje matine knjige radnika i personalnih dosjea, Registar zaposlenih u javnim ustanovama, e- Matica
Voenje sanitarnih knjiica
Provoenje kontrole nad radom radnika
Organiziranje i odravanje sastanaka
35
Voenje i izrada raznih statistikih podataka
Narudba i nabava pedagoške dokumentacije i sitnog inventara
organizacija pomono tehnikih poslova za vrijeme školskih praznika
poslovi u vezi s protokoliranjem svjedodbi i zapisnika o popravnim ispitima
suradnja s drugim školama i ustanovama
pomo pripravnicima pri spremanju strunog ispita (zakoni)
nepredvieni poslovi po nalogu ravnatelja
poslovi sreivanja arhive Škole
42
voenje urudbenog zapisnika
izdavanje raznih potvrda i uvjerenja uenicima i radnicima Škole
izdavanje i prijem svjedodbi i duplikata svjedodbi bivšim uenicima Škole
voenje police osiguranja uenika
izdavanje putnih naloga
poslovi telefonske sekretarice
Konzultacije s ravnateljem i sindikalnim povjerenikom i predsjednikom Školskog odbora
Priprema potrebnih materijala, poziva, pisanje zapisnika
50 Prema potrebi
Voenje evidencije o sanitarnim pregledima školske kuhinje
Ostali poslovi
propisima
Konzultacije s ravnateljem i predstavnicima Vijea roditelja
Pripremanje potrebitih materijala, poziva i zapisnika
26 Prema potrebi
8. BALGDANI 96
1.
70 sati
3.
Pisanje izvješa i suradnja sa Uredom dravne uprave i upanijskom Slubom za društvene djelatnosti Koprivniko-krievake upanije, FIN-om, Poreznom upravom
68 sati
5. Kontiranje i knjizenje izvoda 682 sata
6. Kontiranje i knjienje ulaznih rauna saldakonti, URA 420 sati
7. Kontiranje i knjienje blagajne, obraunava isplate i naknade plaa
48 sati
9. Izrada periodinih obrauna 30 sati
10. Izrada završnog rauna 70 sati
11. Rad sa strankama, usklaivanje stanja sa poslovnim partnerima
48 sati
12.
Praenje Zakona o proraunu kao i ostale propisane vaee zakonske pravilnike, uredbe, Raunski plan prorauna i sva njegova naela, osobito naela priznavanja prihoda i rashoda, prisustovovanje strunim seminarima i savjetovanjima
90 sati
14. Dravni praznici i blagdani 96 sati
15. Godišnji odmor 232 sata
UKUPNO: 2080 sati
Tijekom godine
250
Voenje brige o broju korisnika usluga školske kuhinje, pranje sua, kuhinjskih krpa, školske kuhinje, garderobe i sanitarnog vora, išenje namještaja, podova…
Tijekom godine
44
godine
160
50
Tijekom godine 90
Odravanje i popravak prozora, vrata, klupa, stolova, roleta, izmjena brava, izrada kljueva u MŠ i PŠ
Tijekom godine 380
Popravak podova, lijepljenje ploica, popravak buke, krovišta u MŠ i PŠ
Tijekom godine 150
Odravanje elektro instalacija u MŠ i PŠ Tijekom godine 150
Nabava i dostava materijala za odravanje MŠ i PŠ Tijekom godine 200
Odravanje dovodnih i odvodnih vodovodnih i kanalizacijskih instalacija kao: miješalica za vodu, vodo-kotlia, umivaonike, školjki i dasaka po sanitarnim vorovima u MŠ i PŠ
Tijekom godine 130
Tijekom godine 200
Obrezivanje ivice, košnja trave, išenje snijega u MŠ Tijekom godine 167
Odravanje i rukovanje školskim skloništima Izrada novog inventara
Tijekom godine 185
Briga o mjerama zaštite od poara i zaštite na radu Tijekom godine 100
BLAGDANI 96
Tijekom godine 825
išenje hodnika i poda u sportskoj dvorani Tijekom godine 250
Pranje sanitarnih vorova Tijekom godine 250
išenje okoliša škole, snijega, sadnja cvijea Tijekom godine 100
Poslovi dostave Tijekom godine 219
Deurstva Tijekom godine 100
45
8. PLANOVI RADA POVJERENSTVA KOJE ZAMJENJUJE ŠKOLSKI ODBOR, ŠKOLSKOG ODBORA I STRUNIH TIJELA
6.1. PLAN RADA POVJERENSTVA KOJE ZAMJENJUJE ŠKOLSKI ODBOR I KASNIJE ŠKOLSKOG ODBORA
Povjerenstvo koje zamjenjuje Školski odbor, a kasnije Školski odbor zasjedat e prema
potrebi, a obvezno:
MMjjeesseecc SSaaddrraajj PPrreeddllaaggaatteelljj
Prijenos nekretnina Najam prostora
Predsjednik školskog odbora,
raunovoa
raunovoa
i prijedlozima ravnatelj
Suglasnost za prestanak radnog odnosa Ravnatelj ,tajnik
6.2. PLAN RADA UITELJSKOG VIJEA
Pored zadaa koje su odreene Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i
srednjoj školi Uiteljsko vijee donosit e odluke i prijedloge koji doprinose unapreenju
rada škole u zajedništvu s roditeljima i Školskim odborom.
MMjjeesseecc SSaaddrraajj VVrriijjeemmee IIzzvvrrššiitteelljj
školsku godinu Preispitivanje zakljunih ocjena
Uspjeh uenika na kraju školsku godinu
od 20. kolovoza ravnatelj
nastave Odluka o oslobaanju nastave TZK
rujan ravnatelj
Zaduenje uitelja za školsku godinu Prijedlog Školskog kurikuluma i
Plana i programa rada Donošenje Vremenika pisanih
provjera Verifikacija prilagoenih programa
Analiza Pravilnika o ocjenjivanju, Kunog reda, Etikog kodeksa
X – XI
Struno usavršavanje uitelja – predavanje
škole
predavanje
odmora Organizacija vanjskog vrednovanja
E-matica Podjela svjedodbi Upisi u 1. razred Ekskurzije i izleti
05.–12.06.
STALNI ZADACI RAZREDNOG VIJEA:
- skrbi o ostvarivanju nastavnog plana i programa nastavnih predmeta prema
kurikulu škole odobrenom od strane UV
- mjesena timska planiranja-korelacije
- utvruje raspored pisanja testova i školskih zadaa prema nastavnom planu i
programu, a u skladu sa Pravilnikom o nainima, postupcima i elementima
vrednovanja uenika u osnovnoj i srednjoj školi
- utvruje dopunsku i dodatnu nastavu u skladu s odlukom Uiteljskog vijea te
skrbi o pravilnoj provedbi istih u skladu sa mogunostima uenika polaznika
- utvruje i (odobrava) izvannastavne aktivnosti prema planu i programu razrednika
- utvruje i (odobrava) projekte razrednog odjela prema planu i programu
razrednika
47
- predlae oslobaanje uenika od nastave tjelesne i zdravstvene kulture u skladu
sa lijenikom dokumentacijom prema zahtjevu razrednika
- utvruje i (odobrava) na prijedlog razrednika poludnevne ili jednodnevne izlete ili
pak višednevne ekskurzije razrednog odjela prema planu i programu provedbe
izleta
- surauje sa Vijeem uenika i Vijeem roditelja u svrhu poboljšanja meusobnog
rada
- surauje sa Centrom za socijalnu skrb zbog zajednikog nadzora uenika
problematinog ponašanja ili nadzora uenika slabijeg imovinskog stanja
- surauje s roditeljima i skrbnicima uenika u svrhu poboljšanja odgoja i
obrazovanja uenika
dokumentacijom
- utvruje na prijedlog razrednika opi uspjeh i vladanje uenika na kraju nastavne
godine
- utvruje na prijedlog razrednika i lanova RV pedagoške mjere tijekom školske
godine
- utvruje na prijedlog razrednika uspjeh razrednog odjela na kraju na kraju
nastavne godine
Vijee roditelja sazivat e se prema potrebi, ali i:
MMjjeesseecc SSaaddrraajj IIzzvvrrššiitteelljj
Konstituirajua sjednica Mišljenje o prijedlogu Školskog kurikuluma i
Godišnjeg plana i programa rada škole Analiza izvješa o radu škole za školsku godinu
2014./2015.
Organizacija izleta i ekskurzija Prijedlog nabavke nastavnih sredstava i pomagala
raunovoa ravnatelj pedagog
kalendarsku godinu raunovoa
struna sluba škole
Uz navedeno Vijee roditelja sazivat emo prema potrebi na zahtjev roditelja,
strunih slubi ili ravnatelja.
8.1. PLAN RADA VIJEA UENIKA
Vijee uenika se formira na poetku nove školske godine, a ine ga predstavnici
svih razrednih odjela škole. Vijee uenika e se sastajati prema potrebi, a najmanje dva
puta godišnje. Neki od poslova kojima e se baviti Vijee uenika su sljedei:
- Sugestije i prijedlozi za poboljšanje rada škole
- Meusobni odnosi uenika i uitelja
- Angaman i rad uenika u izvannastavnim aktivnostima
- Prijedlozi za pohvale i nagrade uenika koji se istiu u radu ili izvannastavnim
aktivnostima
- Organizacija radnih i humanitarnih akcija uenika (u cilju afirmacije uenika
škole i pomoi odreenim kategorijama stanovništva)
- Razmatranje uspjeha uenika
- Obveze uenika u školi – izostajanje sa nastave, kršenje školskih pravila, prijedlozi
za poboljšanje ili eventualno sankcioniranje uenika
- Druga pitanja znaajna za rad škole, a tiu se i u nadlenosti su rada vijea
uenika
- Suradnja s uenikim vijeem OŠ Sokolovac (dva susreta s radionicama u
studenom 2013. I travnju 2014.)
8.1. PLAN RADA RAZREDNIKA
uenicima u rješavanju školskih i drugih problema
Tijekom školske godine
Priopuje ueniku opi uspjeh Prosinac, lipanj
RAD RAZREDNIKA U
Predlae razrednom vijeu utvrivanje
opeg uspjeha uenika podnosi
izvješe o radu razrednog vijea Vijeu uitelja i ravnateljici škole
Lipanj, kolovoz
skrbi o uenikovom redovitom izvršavanju školskih obveza.
Izvješuje roditelje o postignutim
vladanju.
ADMINISTRATIVNI
matica, poziva, uenikih dosjea.
7.1. STRUNO USAVRŠAVANJE UITELJA I STRUNIH SURADNIKA
Struno usavršavanje svih djelatnika u školi vršit e se u skladu s programom
strunih sastanaka i seminara koje organizira Ministarstvo prosvjete i sporta ili se
organiziraju uz suglasnost Ministarstva. Uitelji e obavezno prisustvovati upanijskim
strunim vijeima kao i strunom usavršavanju koje organizira Agencija za odgoj i
obrazovanje.
Pored ovog strunog usavršavanja svaki od uitelja i individualno e se
usavršavati uz suradnju pedagoga, psihologa, defektologa-logopeda i knjiniarke. I za
predmetnu nastavu bit e prema potrebi osnovani struni aktivi.
Predviena predavanja na Uiteljskom vijeu utvrdit e se naknadno, a sve ovisi o
prijedlozima uitelja, strune slube i ravnatelja.
50
8. PODACI O OSTALIM AKTIVNOSTIMA U FUNKCIJI ODGOJNO- OBRAZOVNOG RADA I POSLOVANJA ŠKOLSKE USTANOVE
8.1. KULTURNA I JAVNA DJELATNOST ŠKOLE
Kulturna i javna djelatnost škole organizirat e se tijekom školske godine
afirmiranjem skupina i sekcija koje rade u školi i izvan nje u suradnji s kulturnim
institucijama i organima lokalne samouprave u gradu, opini, upaniji i sl. (tribine, kviz-
natjecanja, susreti, gostovanja, promocije, projekcije, priredbe, izlobe i sl.). U školi e se
obiljeiti znaajni meunarodni i nacionalni datumi – izlobama likovnih i literarnih
radova, predavanjima, susretima, zidnim novinama, projekcijama filmova i sveanim
priredbama.
Plan i program rada kulturne i javne djelatnosti škole obuhvaa rad svih grupa
koje su osnovane u školi.
PLAN KULTURNE I JAVNE DJELATNOSTI ŠKOLE 2014./2015.
MJESEC SADRAJ AKTIVNOSTI BROJ
UENIKA NOSITELJI AKTIVNOSTI PRIPOMENA
predmetne nastave
nastave,struni suradnici, uenici razredna nastave
Djeji tjedan 163 uitelji razredne nastave
Mjesec hrvatske knjige – itajmo na glas
uenici, uitelji
Dan kruha
predmetne nastave
STUDENI Sjeanje na Vukovar 160 Uenici i uitelji
PROSINAC Boine radionice i
aktivnosti…
VELJAA
51
2. 4. Meunarodni dan djeje knjige
50 uitelj hrvatskog jezika, uitelji razredne nastave
8. 4.: Svjetski dan Roma 20
pedagog,
Uskrs svi
uenici škole
SVIBANJ 15. 5. 2014.
Majin dan 163 uitelji razredne i
predmetne nastave
voditelji izvannastavnih aktivnosti
Potrebno je neprekidno, svakodnevno skrbiti za zdravlje uenika pomnim
praenjem i poduzimanjem postupaka za što vee i bolje ostvarenje zdravlja.
Provodit emo socijalnu zaštitu uenika uz pomo mjera dogovorenih s njihovim
roditeljima, a po potrebi i sa socijalnom slubom grada.
Posebnu brigu vodit emo o zdravstvenoj zaštiti uenika. Poduzimat emo
potrebne preventivne mjere kako bi se što više zaštitilo zdravlje uenika. Redovito se
obavljaju lijeniki pregledi, kao i cijepljenja.
Cijepljenja:
1. razred: DI-TE pro adultis + POLIO
6. razred: HEPATITIS B (dva puta s razmakom od mjesec dana i trei puta 5. mj.
nakon druge doze)
8. razred: DI-TE pro adultis + POLIO
Cijepljenje djevojica 7. i 8. razreda Gardasilom – prema dodatnom programu
Screeninzi:
52
3. razred: Pregled vida i vid na boje te tjelesni rast i razvoj (mjerenje tjelesne visine
i teine)
6. razred: deformacije kralješnice i lokomotornog sustava i tjelesni rast i razvoj
(mjerenje tjelesne visine i teine)
Pregledi:
- na zahtjev i prema situaciji (sportske aktivnosti, prelazak u druge škole,
škola plivanja i ostalo)
Zdravstveni odgoj:
- Pojedini moduli i teme iz Programa zdravstvenog odgoja Ministarstva znanosti,
obrazovanja i športa
- 8. razred: "Zdrav za 5!" (prevencija ovisnosti i zlouporabe alkohola)
- zdravstveni odgoj vezan za cijepljenje, te odreene situacije i zahtjeve
Stomatološki pregledi:
6. razred: sistematski pregled usta i zubi
Ove godine posebnu brigu poklanjat emo prehrani uenika u školskoj kuhinji.
Hrani se oko 130 uenika. Tjedno se pripremaju etiri kuhana obroka i jedan mlijeni.
Prehrana je organizirana na obje školske lokacije.
Svi uenici putnici obuhvaeni su prijevozom (osim Botinovca), što je naroito
vano u zimskim mjesecima pa je i mogunost prehlada zbog dugih pješaenja bitno
smanjena. Nadamo se da emo dodatan prijevoz riješiti s JLS tijekom sljedee
kalendarske godine.
Suraivat emo sa socijalnom slubom gdje emo s istim ciljem raditi na
otkrivanju problema pa do njihovog konanog rješavanja.
Posebnu panju emo poklanjati ekologiji te ureenju, kako vanjskih tako i
unutarnjih, prostora.
Organizaciju, dogovaranje i koordiniranje djelovanja vodit e pedagog škole u
suradnji s ostalim uiteljima, djelatnicima školske medicine, socijalnim radnicima,
roditeljima i drugim initeljima u školskom okruenju.
8.3. PLAN ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ODGOJNO-OBRAZOVNIH I OSTALIH RADNIKA ŠKOLE
1. redovni sistematski pregledi u 9. mjesecu
53
3. sistematski pregledi dijela djelatnika – 4. mjesec
8.4. ŠKOLSKI PREVENTIVNI PROGRAM
U našoj školi provodi se nekoliko programa s ciljem prevencije ovisnosti i nasilja:
CAP program
Stop nasilju
Nisi sam
Sat razrednika
Profesionalno informiranje poinje na SR, predavanjima i uputama razrednika
odnosno predmetnih nastavnika koji prate uenike i potiu razvoj njihovih sklonosti i
interesa. Uenike na taj nain razrednici vode prema spoznaji o vlastitim osobnostima
koje e sigurno pomoi u odabiru budueg zvanja.
Veliku ulogu u profesionalnoj orijentaciji ima pedagog koji tijesno surauje sa
Zavodom za zapošljavanje, koji vrši anketiranje, upuuje uenike na razne specijalistike
preglede i u dogovoru sa strunjacima daje mišljenje o sklonostima i sposobnostima
uenika i preporuke za konani izbor zvanja. Pedagog e u dogovoru s razrednicima
informirati i usmjeravati uenike osmih razreda na posebnim satovima, a organizirat e
se i jedan skupni roditeljski sastanak gdje e i roditelji biti upoznati s imbenicima koji
utjeu na izbor zvanja. Uz taj sastanak, pozvat e se i drugi strunjaci kao i ravnatelji
ostalih škola gdje se namjeravaju upisati naši uenici kako bi olakšali roditeljima i
uenicima odabir zvanja tj. nastavak školovanja.
PLANIRANI POSLOVI VRIJEME
Ispunjavanje anketa o profesionalnim namjerama
uenika Prosinac 2014.
Individualni razgovori s uenicima tijekom školske godine
54
Predstavljanje raznih škola putem letaka, panoa i filmova travanj, svibanj, lipanj
Odravanje roditeljskog sastanka na temu „Izbor zvanja“ Svibanj/lipanj
Izrada i podjela informativnih letaka o upisima u SŠ Svibanj/lipanj
Suradnja sa srednjim školama tijekom školske god.
(po potrebi)
(po potrebi)
(po potrebi)
8.6. PROJEKTI
Radionice za uitelje CAP – prevencija zlostavljanja djece Podrška djeci s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama Cjeloivotno uenje Nisi sam Stop nasilju u školama Poštujte naše znakove itanjem do zvijezda Otvoreni kišobran
Projekti razrednih odjela Kuni ljubimac/domaa ivotinja Zanimanja ljudi u zaviaju Zdravi i fino Sliice iz prošlosti zaviaja Nacionalni parkovi Moj komadi zemlje Ekološka osviještenost i zaštita okoliša Mali korak za veliku demokraciju Razredni lekisikon Domovinski rat
Napomena: detaljna razrada programa i projekata u Školskom kurikulumu.
55
Izvanuionika nastava je oblik nastave koji podrazumijeva realizaciju planiranih
programskih sadraja izvan škole. Cilj izvanuionike nastave je uenje otkrivanjem u
neposrednoj ivotnoj stvarnosti, u kojemu se uenici susreu s prirodnom i kulturnom
okolinom, ljudima koji u njoj ive i koji su utjecali na okolinu. Rad izvan škole potie
radost otkrivanja, istraivanja i stvaranja, pogodan je za timski rad, te utjee na
stvaranje kvalitetnih odnosa unutar odgojno – obrazovne skupine.
U izvanuioniku nastavu spadaju: izleti, ekskurzije, odlasci u kina, kazališta,
galerije, i druge ustanove, terenska nastava, „škola u prirodi“ i drugi slini organizirani
oblici pouavanja/uenja izvan škole.
1. Godišnji planovi i programi rada uitelja
2. Mjeseni planovi i programi rada uitelja
3. Plan i program razrednika
4. Prilagoeni planovi, programi rada za uenike s teškoama
5. Rješenja o tjednim zaduenjima odgojno-obrazovnih radnika
6. Raspored sati
___________________________________