godiŠnji plan rada - zdravlje.gov.hr

of 84 /84
0 GODIŠNJI PLAN RADA MINISTARSTVA ZDRAVSTVA ZA 2021. GODINU SIJEČANJ 2021.

Author: others

Post on 06-Nov-2021

3 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

2.2. Vizija ............................................................................................................................................................ 8
2.3. Misija ........................................................................................................................................................... 8
MJERE I AKTIVNOSTI ............................................................................................................................. 13
6.2.1.1. Sluba za upravljanje i razvoj ljudskih potencijala........................................................................ 16
6.2.2. Sektor za uredsko poslovanje i tehnike poslove ............................................................... 19
6.2.2.1. Sluba za uredsko poslovanje ....................................................................................................... 19
6.2.2.2. Sluba za tehnike poslove ........................................................................................................... 21
6.3. UPRAVA ZA PRIMARNU ZDRAVSTVENU ZAŠTITU, ZDRAVSTVENI TURIZAM, LIJEKOVE I MEDICINSKE
PROIZVODE, JAVNO ZDRAVSTVO I JAVNOZDRAVSTVENU ZAŠTITU ............................................................... 23
6.3.1. Sektor za primarnu zdravstvenu zaštitu ................................................................................................ 23
6.3.1.1. Sluba za organizaciju primarne zdravstvene zaštite ................................................................... 23
6.3.1.2. Sluba za zdravstveni turizam ...................................................................................................... 28
6.3.2. Sektor za lijekove i medicinske proizvode .......................................................................... 30
6.3.2.1. Sluba za lijekove.......................................................................................................................... 30
6.3.3. Sektor za javno zdravstvo i javnozdravstvenu zaštitu ........................................................ 32
6.3.3.1. Sluba za javno zdravstvo, zdravstvene projekte i programe ...................................................... 32
6.3.3.2. Sluba za javnozdravstvenu zaštitu .............................................................................................. 34
6.4. UPRAVA ZA BOLNIKU ZDRAVSTVENU ZAŠTITU, TRANSPLANTACIJU, BIOMEDICINU I KVALITETU
ZDRAVSTVENE ZAŠTITE .................................................................................................................................... 36
6.4.1. Sektor za bolniku zdravstvenu zaštitu i kvalitetu zdravstvene zaštite .............................. 36
6.4.1.1. Sluba za organizaciju, praenje i unaprjeenje bolnike zdravstvene zaštite ............................ 36
6.4.1.2. Sluba za kvalitetu zdravstvene zaštite ........................................................................................ 39
6.4.2. Sektor za transplantaciju i biomedicinu ............................................................................ 41
6.4.2.1. Sluba za transplantaciju .............................................................................................................. 41
6.4.2.2. Sluba za biomedicinu .................................................................................................................. 43
6.5. UPRAVA ZA FINANCIJSKE POSLOVE I JAVNU NABAVU ............................................................................. 45
6.5.1. Sektor za financijske poslove ............................................................................................. 45
6.5.1.1. Sluba za proraun, analizu i decentralizirane funkcije ................................................................ 45
6.5.1.2. Sluba za izvršenje prorauna, raunovodstvo i sustav unutarnjih kontrola ............................... 47
6.5.2. Sektor za javnu nabavu ...................................................................................................... 49
6.5.2.1. Sluba za pripremu i provedbu postupaka javne nabave ............................................................. 49
6.5.2.2. Sluba za planiranje i praenje izvršenja ...................................................................................... 50
6.6. UPRAVA ZA e-ZDRAVSTVO ........................................................................................................................ 52
6.6.1. Sektor za podršku i nadzor informacijskih sustava ........................................................... 52
6.6.1.1. Sluba za podršku, izvještavanje i nadzor unutarnjih informacijskih sustava .............................. 52
6.6.1.2. Sluba za podršku, izvještavanje i nadzor nacionalnih informacijskih sustava ............................ 54
6.6.2. Sektor za implementaciju i unaprjeenje informacijskih sustava .................................... 55
6.6.2.1. Sluba za katalogizaciju, standardizaciju i certifikaciju ................................................................ 55
6.6.2.2. Sluba za implementaciju i sigurnost ........................................................................................... 57
6.7. UPRAVA ZA PRAVNE POSLOVE U ZDRAVSTVU ......................................................................................... 60
6.7.1. Sektor za pravne poslove .................................................................................................... 60
6.7.1.1. Sluba za pravne i normativne poslove ................................................................................. 60
6.7.1.2. Sluba za zastupanje i suradnju s pravosudnim tijelima, upravni nadzor i
drugostupanjski postupak .................................................................................................................... 62
6.7.2. Sektor za upravne postupke i ljudske resurse .................................................................... 64
6.7.2.1. Sluba za upravne postupke u sustavu primarne zdravstvene zaštite ......................................... 64
6.7.2.2. Sluba za upravne postupke u sustavu bolnike zdravstvene zaštite .......................................... 65
6.7.2.3. Sluba za ljudske resurse i usavršavanje zdravstvenih radnika .................................................... 66
6.8. SAMOSTALNI SEKTOR ZA FONDOVE EUROPSKE UNIJE I MEUNRODNE PROJEKTE U ZDRAVSTVU ....... 68
6.8.1. Sluba za fondove europske unije ...................................................................................... 68
6.8.2. Sluba za strateško planiranje, strukturne reforme i meunarodne zajmove .................. 70
6.9. SAMOSTALNI SEKTOR ZA INSPEKCIJE U ZDRAVSTVU ............................................................................... 73
6.9.1.Sluba zdravstvene inspekcije ................................................................................................................. 73
6.9.3. Sluba inspekcije u biomedicini ......................................................................................... 76
6.10. SAMOSTALNI SEKTOR ZA EUROPSKE POSLOVE I MEUNARODNU SURADNJU U ZDRAVSTVU ............ 77
6.10.1. Sluba za europske poslove .............................................................................................. 77
6.10.2. Sluba za meunarodnu suradnju ................................................................................... 79
6.11. SAMOSTALNA SLUBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU .................................................................................. 81
4
PREDGOVOR
Godina iza nas bila je godina specifina po mnogo emu, od prvog presjedanja
Republike Hrvatske Vijeem Europske unije, pojavnosti pandemije bolesti COVID-19
uzrokovane virusom SARS-CoV-2, potresima, a svojim specifinostima pred
zdravstveni sustav postavila izazove kojima se Ministarstvo zdravstva u suradnji sa
svim relevantnim dionicima svakodnevno prilagoavalo novonastalim izvanrednim
okolnostima.
zdravstvenim uslugama, zadovoljenjem potreba graana Republike Hrvatske s
kvalitetnom zdravstvenom zaštitom koja obuhvaa spreavanje bolesti, edukaciju o
zdravlju, rano prepoznavanje rizika bolesti te lijeenje i rehabilitaciju bolesnih.
Sve aktivnosti usmjerene su na kvalitetno i sveobuhvatno pruanje zdravstvenih
usluga te jednaku dostupnost svim graanima gdje je pacijent u središtu
zdravstvenoga sustava.
Tijekom 2021. godine Ministarstvo e svoje aktivnosti i nadalje usmjeravat na
sprjeavanje i suzbijanje širenja bolesti COVID-19, kao i na sanaciju šteta uzrokovanih
potresima na zdravstvenoj infrastrukturi za koju je Vlada Republike Hrvatske osigurala
financijska sredstva iz nacionalnih izvora financiranja, Fonda solidarnosti Europske
unije i ostalih meunarodnih izvora financiranja.
U Godišnjem planu rada za 2021. godinu definirane su aktivnosti koje e se provoditi
u cilju realizacije mjera sadranih u Provedbenom programu Ministarstva zdravstva za
razdoblje 2021.-2024., usklaenim s Programom Vlade Republike Hrvatske za
razdoblje 2020-2024. Mjere iz Provedbenog programa odnose se na: jaanje sustava
javnog zdravstva, nastavak modernizacije bolnikog sustava, unaprjeenje sustava
hitne medicinske pomoi, podizanje kvalitete i osiguranje dostupnosti primarne
zdravstvene zaštite posebice u ruralnim krajevima, nastavak funkcionalne integracije
bolnica, jaanje ljudskih resursa, školovanje zdravstvenih djelatnika, razvoj i praenje
strateških i operativnih planova te uinkovito upravljanje procesima.
5
U svrhu realizacije mjera pristupit e se izradi i dopuni zakonodavnog okvira prema
Planu zakonodavnih aktivnosti za 2021. godinu.
U ovoj godini, a u skladu s Nacionalnom razvojnom strategijom Republike Hrvatske do
2030. godine u okviru strateškog cilja 4. „Zdrav, aktivan i kvalitetan ivot“ donijet e se
Nacionalni plan razvoja hrvatskog zdravstva za razdoblje od 2021. do 2027.
Nacionalni plan usklaen je s Programom reformi Vlade Republike Hrvatske,
Nacionalnim planom za oporavak i otpornost 2021.-2023., te Smjernicama Europske
komisije za kohezijsku politiku 2021. do 2027. godine.
MINISTAR
6
UVOD
2.1. Djelokrug Ministarstva zdravstva
lankom 20. Zakona o ustrojstvu i djelokrugu tijela dravne uprave („Narodne
novine 85/20) utvren je djelokrug Ministarstva zdravstva ( u daljnjem tekstu:
Ministarstvo), kako slijedi:
Ministarstvo zdravstva obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: sustav
zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja; praenje i unapreivanje zdravstvenog
stanja i zdravstvenih potreba stanovništva, zaštitu stanovništva od zaraznih i
nezaraznih bolesti, neionizirajuih zraenja; zaštitu od buke; zdravstvenu ispravnost i
higijenu hrane u skladu s posebnim propisom o hrani; predmete ope uporabe;
ograniavanje uporabe duhana i srodnih proizvoda; kemikalije; biocidne proizvode;
vodu za ljudsku potrošnju; podruje genetski modificiranih organizama; proizvodnju,
promet i potrošnju droga, psihotropnih tvari i prekursora; odobravanje provoenja
klinikih ispitivanja lijekova i medicinskih proizvoda, donacije lijekova i medicinskih
proizvoda zdravstvenim ustanovama; odobravanje donacija robe, radova, usluga i
financijskih sredstava u zdravstvu; korištenje zdravstvenih potencijala; investiranje u
zdravstvu; osnivanje zdravstvenih ustanova i privatne prakse te trgovakih društava
za obavljanje zdravstvene djelatnosti; zdravstvene usluge u turizmu; organiziranje
strunih ispita zdravstvenih radnika te njihovo specijalistiko usavršavanje; priznavanje
naziva primarijusa; dodjelu naziva zdravstvenim ustanovama: referentni centar, klinika,
klinika bolnica i kliniki bolniki centar; upravni nadzor nad radom Hrvatskog zavoda
za zdravstveno osiguranje, Hrvatskoga Crvenog kria, komora i drugih pravnih osoba
u zdravstvu s javnim ovlastima; zdravstveno-inspekcijski nadzor nad radom
zdravstvenih ustanova i zdravstvenih radnika, privatnom praksom te trgovakih
društava za obavljanje zdravstvene djelatnosti: inspekcijski nadzor nad ispitivanjem,
izradom, prometom, posredovanjem, provjerom kakvoe lijekova, ispitivanih lijekova,
djelatnih i pomonih tvari te oglašavanjem o lijeku te nadzor nad proizvodnjom,
prometom, ocjenom sukladnosti medicinskog proizvoda te oglašavanjem o
medicinskom proizvodu i vigilancijom medicinskih proizvoda; nadzor nad provoenjem
odobrenih klinikih ispitivanja lijekova i medicinskih proizvoda, inspekcijski nadzor u
podruju biomedicine i biovigilanciju; provoenje postupka akreditacije nositelja
zdravstvene djelatnosti; provoenje postupka provjere uspostavljenosti standarda
kvalitete; provoenje postupka procjene zdravstvenih tehnologija; voenje baze
7
podataka procijenjenih zdravstvenih tehnologija; uspostavljanje sustava za procjenu
novih ili ve postojeih zdravstvenih tehnologija; suradnju s pravnim i fizikim osobama
na podruju procjene zdravstvenih tehnologija; ostvarivanje meunarodne suradnje na
podruju procjene zdravstvenih tehnologija; voenje registra danih akreditacija
nositelja zdravstvene djelatnosti te osiguravanje baze podataka vezano uz
akreditiranje, unapreivanje kvalitete zdravstvene zaštite, edukaciju i procjenjivanje
medicinskih tehnologija; organiziranje edukacije na podruju osiguranja, unapreenja
i promicanja kvalitete zdravstvene zaštite te procjene zdravstvenih tehnologija;
nadziranje standarda zdravstvenih osiguranja; obavljanje i drugih poslova na podruju
osiguranja, unapreenja, promicanja i praenja kvalitete zdravstvene zaštite;
planiranje strateškog razvoja te primjenu standarda kvalitete i sigurnosti ljudskih
presadaka (organi, tkiva i stanice) i krvnih pripravaka u svrhu osiguranja visoke razine
zaštite zdravlja u podruju biomedicine i transplantacije; upravljanje i koordiniranje
sustava zdravstva u veim incidentnim/kriznim situacijama.
Sudjeluje u pripremi programa i projekata te provedbi projekata iz programa Europske
unije i meunarodnih institucija i meunarodne pomoi.
Ministarstvo sudjeluje s ministarstvom nadlenim za upravljanje dravnom
imovinom u poslovima upravljanja i raspolaganja dionicama i poslovnim udjelima
trgovakih društava koji ine dravnu imovinu u vlasništvu Republike Hrvatske te u
pogledu trgovakih društava koja se preteno bave djelatnostima iz podruja
propisane nadlenosti ovoga Ministarstva.
Ministarstvo obavlja poslove koji se odnose na sudjelovanje Republike Hrvatske
u radu institucija i tijela Europske unije u podrujima iz njegove nadlenosti.
Ministarstvo obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadlenost posebnim
zakonom.
8
Zdravstveni sustav u Republici Hrvatskoj e unaprijediti kvalitetu ivota i stvoriti
uvjete za gospodarski rast kroz ouvanje i unapreenje zdravlja svakog pojedinca i
cijele populacije. Poštujui injenicu da na zdravlje utjee veliki broj imbenika izvan
sustava zdravstva, zdravstveni sustav ojaat e svoj kapacitet za suradnju s drugim
sektorima i unaprijediti vlastiti kapacitet za preoblikovanje kako bi se odgovorilo na
nove zdravstvene izazove i potrebe stanovništva.
Zdravstveni sustav Republike Hrvatske e na djelotvoran i racionalan nain provoditi
mjere zaštite i unapreenja zdravlja te lijeenja i rehabilitacije bolesnika pri emu e
se uvijek voditi znanstveno utemeljenim spoznajama. Sustav e bolesnicima dati
središnju i aktivnu ulogu, a temeljit e se na visokim etikim i moralnim normama.
2.3. MISIJA
9
KONTEKST
Obveza izrade Godišnjeg plana rada u svim tijelima dravne uprave propisana je
odredbom lanka 24. Uredbe o opim pravilima za unutarnje ustrojstvo tijela dravne
uprave („Narodne novine“, broj 70/19) i na temelju Uputa za izradu godišnjeg plana
rada.
ustrojstvenim jedinicama Ministarstva zdravstva koje e se provoditi u 2021. godini
s ciljem realizacije mjera sadranih u Provedbenom programu za razdoblje 2021.-
2024, a koji je vezan i uz djelokrug rada Ministarstva zdravstva, a odnosi se na izradu
prijedloga zakona i donošenje podzakonskih akata, neposrednu provedbu zakona i
podzakonskih akata, inspekcijski nadzor, osiguranje meunarodne suradnje, davanje
mišljenja pravnim i drugim osobama, rješavanje u upravnim stvarima, osigurana
sredstva u Financijskom planu Ministarstva za 2021. godinu i druge raspoloive
resurse odnosno sve aktivnosti koje e pridonijeti ostvarenju Provedbenog programa.
Realizacija aktivnosti u Godišnjem planu rada u 2021. godini pridonijet e praenju
rezultata i ocjeni djelotvornosti za ostvarenje mjera definiranih Provedbenim
programom u okviru zacrtanih ciljeva javnih politika u 2021 godini.
Zdravstveni sustav nastaviti e s aktivnostima zaštite javnozdravstvenog sustava s
obzirom da je najviše pogoen krizom uzrokovanom pojavnošu bolesti COVID-19
što je dovelo do negativnih socijalno-gospodarskih i materijalnih posljedica.
Nastaviti e se sa jaanjem sustava javnog zdravstva i preventivne medicine
ukljuujui aktivnosti promicanja zdravlja i provedbe nacionalnih preventivnih
programa.
Tijekom 2021. godine nastavit e se s modernizacijom bolnikog sustava, planiranjem
razvoja ljudskih resursa, opremanjem medicinsko-tehnološkom opremom,
sveobuhvatnom digitalizacijom te jaanjem dnevnih bolnica i smanjenjem listi ekanja.
Nastaviti e se s aktivnostima za unaprjeenje sustava hitne medicinske pomoi i
podizanja potrebnih kompetencija za samostalni rad timovima bez lijenika.
U svrhu vee dostupnosti hitne medicinske skrbi stanovnicima otoka, ruralnih,
prometno izoliranih i udaljenih podruja poduzet e se aktivnosti za uspostavu sustava
Hitne helikopterske slube za poboljšanje usluga u hitnoj medicinskoj pomoi.
10
Kako bi se osigurala znanja i vještine za samostalan rad medicinskih sestara/tehniara
nastavit e se sa specijalistikim usavršavanjem u djelatnosti hitne medicine.
Zapoeti proces funkcionalne integracije bolnica provest e se sukladno kriterijima za
daljnju provedbu funkcionalne integracije bolnica, vertikalno i horizontalno unutar iste
ili više upanija.
razdoblje (2020.-2024.)
Pored zakonodavnog okvira pristupit e se donošenju strateških i operativnih planova:
Strateški plan razvoja javnog zdravstva Republike Hrvatske 2021 – 2023., Nacionalni
strateški okvir razvoja mentalnog zdravlja 2021. – 2030., Nacionalna strategija
djelovanja na podruju ovisnosti za razdoblje od 2021. do 2030., Nacionalni program
za sigurnost pacijenata 2021. - 2025., Akcijski plan za prevenciju i nadzor nad
kroninim nezaraznim bolestima 2021. – 2027., Akcijski plan djelovanja na podruju
ovisnosti 2021.-2025., Akcijski plan za prevenciju i kontrolu virusnih hepatitisa 2021.-
2030. Nacionalni program razvoja palijativne skrbi 2021.-2025., Nacionalni program za
zaštitu i promicanje dojenja 2021.-2025., Smjernice za prehranu dojenadi i male djece
u kriznim situacijama, Plan razvoja djeje i adolescentne psihijatrije u Republici
Hrvatskoj za razdoblje 2021.-2023.
Za provedbu aktivnosti u Godišnjem planu rada za 2021. godinu financijska sredstva
osigurana su u Financijskom planu Ministarstva zdravstva za 2021. godinu i
projekcijama 2022. i 2023.
1. Klinika bolnica Dubrava
2. Klinika bolnica Merkur
5. Kliniki bolniki centar Sestre milosrdnice
6. Kliniki bolniki centar Split
7. Kliniki bolniki centar Zagreb
8. Klinika za djeje bolesti Zagreb
9. Klinika za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljevi“
10. Klinika za ortopediju Lovran
11. Nacionalna memorijalna bolnica Vukovar
12. Dom zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske
13. Hrvatski zavod za hitnu medicinu
14. Hrvatski zavod za javno zdravstvo
15. Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu
16. Imunološki zavod
Mjera 7. Upravljanje promjenama i inovacijama kroz oblikovanje, razvoj i praenje strateških
dokumenata i operativnih planova te uinkovitim upravljanjem procesa
Svrha provedbe mjere
planiranja i operativnih planova
Pokazatelj rezultata Poetna vrijednost Ciljna vrijednost
Pokazatelj rezultata 1.
VRH
dravne uprave
Kabinet ministra
djelokruga pojedinih ustrojstvenih jedinica
plana, programa rada i djelovanja ministra
31.12.2021. A618207*
poslova
31.12.2021. A618207*
31.12.2021. A618207*
projekte
odgovor na krizna stanja i Plan obrane
Republike Hrvatske iz nadlenosti
stanju neposredne ugroenosti neovisnosti,
jedinstvenosti i opstojnosti Republike
Ministarstva
31.12.2021.
Mjera 9. Djelotvorno upravljanje resursima te odnosima s partnerima i graanima i ostalim korisnicima
usluga
Svrha provedbe mjere Uinkovito upravljanje odnosima s europskim i meunarodnim partnerima, graanima i korisnicima
usluga
Pokazatelj rezultata Poetna vrijednost Ciljna vrijednost
Pokazatelj rezultata 1.
% odgovora na upite
mogunostima u zdravstvenom sustavu
zdravstva na internetskim stranicama
Rješavanje pojedinanih upita graana i
pravnih osoba zaprimljenih u Ministarstvu
zdravstva putem portala "Moja uprava"
Središnjeg ureda za razvoj digitalnog društva
te
mreama
31.12.2021.
A618207*
javnosti o dogaanjima u sustavu zdravstva
i aktivnostima Ministarstva zdravstva
tjednog tiska i analize istog
31.12.2021.
A618207*
uputa za graane o nainu, pravima i
mogunostima u zdravstvenom sustavu uz
koordiniranje svih resornih ustanova (HZZO,
HZJZ, HZZSSR,HZHM, HALMED) putem
internetskom portalu Vlade RH
Mjera 8. Djelotvorno upravljanje ljudskim potencijalima
Svrha provedbe mjere Zakonito i djelotvorno upravljanje ljudskim resursima radi podrške provedbi strateških i operativnih
planova i osiguranja uinkovitog obavljanja poslova
Odgovornost za provedbu mjere Dravni tajnik, Glavni tajnik, naelnica Sektora
Pokazatelj rezultata Poetna vrijednost Ciljna vrijednost
Pokazatelj rezultata 1.
ocjenama
potencijala
31.01.2021.
ravnatelja upravnih organizacija 31.04.2021. A618207*
izrada Plana korištenja godišnjeg odmora/
pojedinane odluka o korištenju godišnjeg
odmora
zaposlenih u javnom sektoru
slubenikih i radno pravnih odnosa,
odgovori na upite
potencijala
31.12.2021.
A618207*
zapošljavanja/troškova
31.12.2021.
A618207*
6.2.1.2. Sluba za strune poslove
Mjera 8. Djelotvorno upravljanje ljudskim potencijalima
Svrha provedbe mjere Zakonito i djelotvorno upravljanje ljudskim resursima radi podrške provedbi strateških i operativnih
planova i osiguranja uinkovitog obavljanja poslova
Odgovornost za provedbu mjere Dravni tajnik, Glavni tajnik, naelnica Sektora
Pokazatelj rezultata Poetna vrijednost Ciljna vrijednost
Pokazatelj rezultata 1.
% osposobljenih slubenika/namještenika za
100%
usavršavanju
3
planirana sredstva
na zaprimljene zahtjeve
zahtjeve
95%
Aktivnost
Nadlenost
Rok
rad na siguran nain i zaštitu na radu
Sluba za strune poslove
II. kvartal A618207*
II. kvartal A618207* 50.000
Provoenje propisanog ispitivanja i
odravanja vatrogasnih aparata, hidrantske
IV. kvartal
stvaratelja akata
31.12.2021. A618207*
Izrada ugovora o djelu 31.12.2021. A618207* 747.521
Osnivanje povjerenstava, radnih skupina i
drugih slinih tijela
drugih propisa iz djelokruga rada
31.12.2021. A618207*
Aurno numeriranje imovine i opreme 31.12.2021. A618207*
Organizacija slubenih putovanja dravnih
19
6.2.2.1. Sluba za uredsko poslovanje
Mjera 7. Upravljanje promjenama i inovacijama kroz oblikovanje, razvoj i praenje strateških i
operativnih planova te uinkovitim upravljanjem procesima
Svrha provedbe mjere Uinkovito upravljanje uredskim poslovanjem
Odgovornost za provedbu mjere Dravni tajnik, Glavni tajnik, naelnica Sektora
Pokazatelj rezultata Poetna vrijednost Ciljna vrijednost
Pokazatelj rezultata 1.
poslovanja
1
uredskog poslovanja ministarstva
20
Mjera 9. Djelotvorno upravljanje resursima te odnosima s partnerima i graanima i ostalim korisnicima
usluga
Odgovornost za provedbu mjere Dravni tajnik, Glavni tajnik, naelnica Sektora
Pokazatelj rezultata Poetna vrijednost Ciljna vrijednost
Pokazatelj rezultata 1.
170.000
na planirana
pošiljki
Izrada i poništenje peata i štambilja A618207* 1.000
Praenje ugovornih obveza za poštanske
usluge u unutarnjem i meunarodnom
prometu
A618207*
600.000
21
6.2.2.2. Sluba za tehnike poslove
Mjera 9. Djelotvorno upravljanje resursima te odnosima s partnerima i graanima i ostalim korisnicima
usluga
Odgovornost za provedbu mjere Dravni tajnik, Glavni tajnik, naelnica Sektora
Pokazatelj rezultata Poetna vrijednost Ciljna vrijednost
Pokazatelj rezultata 1.
instalacija, opreme i ureaja u poslovnim
prostorijama Ministarstva
slubenih automobila
31.12.2021. A618207*
31.12.2021. A618207*
500.000
uredskog materijala, blokovske robe, tonera, i
potrošnog materijala
Praenje ugovornih obveza za zaštitarske
usluge
31.12.2021. A618207*
telefoniju
22
dunosnika i slubenika Ministarstva
Sluba za tehnike poslove
dunosnika i slubenika Ministarstva
Ministarstva
Umnoavanje slubenih materijala 31.12.2021. A618207*
23
6.3. UPRAVA ZA PRIMARNU ZDRAVSTVENU ZAŠTITU, ZDRAVSTVENI TURIZAM, LIJEKOVE I MEDICINSKE
PROIZVODE, JAVNO ZDRAVSTVO I JAVNOZDRAVSTVENU ZAŠTITU
6.3.1. Sektor za primarnu zdravstvenu zaštitu
6.3.1.1. Sluba za organizaciju primarne zdravstvene zaštite
Mjera 3. Unaprjeenje sustava hitne medicinske pomoi
Svrha provedbe mjere
Unaprjeenje sustava HMS i osiguranje podizanja kompetencija za samostalni rad timova bez
lijenika, te uspostava HHMS s ciljem poboljšanja usluga u HMS. Podizanje spremnosti pripadnika
HGSS za pruanje prve pomoi na nepristupanim terenima.
Odgovornost za provedbu mjere Dravni tajnik, ravnateljica Uprave i naelnik Sektora
Pokazatelj rezultata Poetna vrijednost Ciljna vrijednost
Pokazatelj rezultata 1.
medicinskog prijevoza
specijalizacijom iz hitne medicine
0
2
sezone
0
17
Aktivnost
Nadlenost
Rok
helikopterskog prijevoza (HHMS)
Sluba za organizaciju primarne
medicinu
31.12.2021.
A886001
10.977.500
31.12.2021.
hitne medicinske slube na dravnim cestama
za vrijeme turistike sezone
krajevima
Odgovornost za provedbu mjere Dravni tajnik, ravnateljica Uprave i naelnik Sektora
Pokazatelj rezultata Poetna vrijednost Ciljna vrijednost
Pokazatelj rezultata 1.
usavršavanje doktora medicine/doktora
privatnih zdravstvenih radnika
iznad 65 godine i 15 godina staa
osiguranja
nastavnog predmeta „Pruanje prve pomoi
osobama ozlijeenim u prometnoj nesrei“
21
25
privatnih zdravstvenih radnika
zahtjeva zdravstvenih ustanova
godina staa osiguranja u djelatnostima
primarne razine
31.12.2021.
A618207*
Mjera 7. Upravljanje promjenama i inovacijama kroz oblikovanje, razvoj i praenje strateških i
operativnih planova te uinkovitim upravljanjem procesima
Svrha provedbe mjere Zaštita i ouvanje zdravlja stanovništva s posebnim naglaskom na promociju zdravlja, prevenciju bolesti,
ranu dijagnostiku nezaraznih bolesti
Odgovornost za provedbu mjere Dravni tajnik, ravnateljica Uprave i naelnik Sektora
Pokazatelj rezultata Poetna vrijednost Ciljna vrijednost
Pokazatelj rezultata 1.
0
3
akcijskih planova
prijatelj dojenja“
31.12.2021. A618207*
obitelji
debljine kod djece
31.12.2021. A618207*
preko "Pitajte nas"
podruja nadlenosti
31.12.2021. A618207*
Svrha provedbe mjere Zakonito i djelotvorno upravljanje ljudskim resursima radi podrške provedbi operativnih i strateških
planova, poveanje kvalitete javnih usluga i osiguranja uinkovitog obavljanja poslova
Odgovornost za provedbu mjere Dravni tajnik, ravnateljica Uprave i naelnik Sektora
Pokazatelj rezultata Poetna vrijednost Ciljna vrijednost
Pokazatelj rezultata 1.
Broj edukacije slubenika
Mjera 2. Nastavak modernizacije bolnikog sustava
Svrha provedbe mjere Modernizacija bolnikog sustava
Odgovornost za provedbu mjere Dravni tajnik, ravnateljica Uprave i naelnik Sektora
Pokazatelj rezultata Poetna vrijednost Ciljna vrijednost
Pokazatelj rezultata 1.
Pripremljeni infrastrukturni projekti
o odabiru
sufinanciralo ministarstvo
Mjera 7. Upravljanje promjenama i inovacijama kroz oblikovanje, razvoj i praenje strateških i
operativnih planova
Svrha provedbe mjere Unaprjeenje standarda i normativa u pruanju zdravstvenih usluga u djelatnosti zdravstvenog turizma
Odgovornost za provedbu mjere Dravni tajnik, ravnateljica Uprave i naelnik Sektora
Pokazatelj rezultata Poetna vrijednost Ciljna vrijednost
Pokazatelj rezultata 1.
nadlenosti
zakonskih i podzakonskih propisa na
podruju zdravstvenog turizma i Pravilnika o
pojedinim oblicima zdravstvenih usluga koje
se pruaju u djelatnosti zdravstvenog turizma
te standardima i normativima
Sluba za zdravstveni turizam
zdravstvenim uslugama namijenjene turistima
Svrha provedbe mjere Zakonito i djelotvorno upravljanje ljudskim resursima radi podrške provedbi operativnih i strateških
planova, poveanje kvalitete javnih usluga i osiguranja uinkovitog obavljanja poslova
Odgovornost za provedbu mjere Dravni tajnik, ravnateljica Uprave i naelnik Sektora
Pokazatelj rezultata Poetna vrijednost Ciljna vrijednost
Pokazatelj rezultata 1.
Broj edukacije slubenika
30
6.3.2.1. Sluba za lijekove
Mjera 7. Upravljanje promjenama i inovacijama kroz oblikovanje, razvoj i praenje strateških i
operativnih planova te uinkovitim upravljanjem procesima
Svrha provedbe mjere Podizanje kvalitete i osiguranje dostupnosti inovativnih lijekova i medicinskih proizvoda, te opskrba
trišta lijekovima koji sadre droge/psihotropne tvari/ prekursore
Odgovornost za provedbu mjere Dravni tajnik, ravnateljica Uprave, naelnica Sektora
Pokazatelj rezultata Poetna vrijednost Ciljna vrijednost
Pokazatelj rezultata 1.
Broj izdanih rješenja
proizvoda
CTIS) u postupku izrade EU Portala Europske
agencije za lijekove (EMA) kako bi se
uspostavio jedinstveni postupak odobravanja
31.12.2021.
A618207*
31
Mjera 7. Upravljanje promjenama i inovacijama kroz oblikovanje, razvoj i praenje strateških i
operativnih planova te uinkovitim upravljanjem procesima
Svrha provedbe mjere Podizanje kvalitete i osiguranje dostupnosti inovativnih lijekova i medicinskih proizvoda, te opskrba
trišta lijekovima koji sadre droge/psihotropne tvari/ prekursore
Odgovornost za provedbu mjere Dravni tajnik, ravnateljica Uprave, naelnica Sektora
Pokazatelj rezultata Poetna vrijednost Ciljna vrijednost
Pokazatelj rezultata 1.
Broj izdanih rješenja
proizvoda
psihotropnih tvari i prekursora
kontrolu narkotika radi meunarodne
usklaenosti prometa droga/ psihotropnih
uspostavio jedinstveni postupak odobravanja
Europskoj uniji
6.3.3.1. Sluba za javno zdravstvo, zdravstvene projekte i programe
Mjera 1. Jaanje sustava javnog zdravstva
Svrha provedbe mjere Ouvanje zdravlja i zdravstvene sigurnosti stanovništva jaanjem uinkovitosti rada Hrvatskog
zavoda za javno zdravstvo i zavoda za javno zdravstvo s posebnim naglaskom na promociju zdravlja,
prevenciju bolesti, ranu dijagnostiku kroninih nezaraznih bolesti te suzbijanje zaraznih bolesti.
Odgovornost za provedbu mjere Dravni tajnik, ravnateljica Uprave i naelnica Sektora
Pokazatelj rezultata Poetna vrijednost (2020.) Ciljna vrijednost
Pokazatelj rezultata 1.
upanijskih zavoda za javno zdravstvo u NAJSu
80%
80%
dokumenata
0
10
0 10
vrednovanja aktivnosti HZJZ-a
HCK
podruja javnog zdravstva
programskih/projektnih aktivnosti udruga i
prevencije zdravlja te kvalitete zdravstvene
zaštite
31.12.2021.
A895003
A893003
A891006
A795004
A803005
A734211
A789006
400.000
600.000
250.000
19.775.800
4.843.734
441.800
400.000
Svrha provedbe mjere
Odgovornost za provedbu mjere Dravni tajnik, ravnateljica Uprave i naelnica Sektora
Pokazatelj rezultata Poetna vrijednost Ciljna vrijednost
Pokazatelj rezultata 1.
0
5
zahtjeve za istima
broj zaprimljenih zahtjeva
0
100%
34
Aktivnost
Nadlenost
Rok
prijedloga iz djelokruga rada
projekte i programe
podruja nadlenosti
nadlenosti
31.12.2021.
A618207*
podruja nadlenosti
Mjera 1. Jaanje sustava javnog zdravstva
Svrha provedbe mjere Osnaivanje javnozdravstvene zaštite kroz provedbu mjera i postupaka koji su usmjereni na zaštitu
zdravlja ljudi
Odgovornost za provedbu mjere Dravni tajnik, ravnateljica Uprave i naelnica Sektora
Pokazatelj rezultata Poetna vrijednost Ciljna vrijednost
Pokazatelj rezultata 1.
djelatnosti i/ili stavljanja proizvoda na trište
2000
2100
Sluba za javnozdravstvenu zaštitu
radnim grupama i Odborima iz podruja:
kemikalija, biocidni proizvodi, zaštita od buke,
predmeti ope uporabe, deterdenti, zaštita od
neionizirajueg zraenja, duhanski proizvodi,
epidemiologija
31.12.2021.
A618207*
Svrha provedbe mjere
Odgovornost za provedbu mjere Dravni tajnik, ravnateljica Uprave i naelnica Sektora
Pokazatelj rezultata Poetna vrijednost Ciljna vrijednost
Pokazatelj rezultata 1.
0
6
zaprimljene zahtjeve za istima
prijedloga iz djelokruga rada
Sluba za javnozdravstvenu zaštitu
i odgovora iz podruja nadlenosti
31.12.2021.
A618207*
36
ZDRAVSTVENE ZAŠTITE
6.4.1. Sektor za bolniku zdravstvenu zaštitu i kvalitetu zdravstvene zaštite
6.4.1.1. Sluba za organizaciju, praenje i unaprjeenje bolnike zdravstvene zaštite
Mjera 2. Nastavak modernizacije bolnikog sustava
Svrha provedbe mjere Reorganizacija bolnikog sustava u svrhu poveanja dostupnosti i kvalitete zdravstvene zaštite
Odgovornost za provedbu mjere Dravni tajnik, ravnateljica Uprave, naelnik/ca Sektora
Pokazatelj rezultata Poetna vrijednost Ciljna vrijednost
Pokazatelj rezultata 1. Broj obraenih pacijenata %
0% 0.02 %
0 30
unaprjeenje bolnike zdravstvene
zaštite, bolnice, HZZO
Svrha provedbe mjere Poboljšanje kvalitete zdravstvene zaštite
Odgovornost za provedbu mjere Dravni tajnik, ravnateljica Uprave, naelnik/ca Sektora
Pokazatelj rezultata Poetna vrijednost Ciljna vrijednost
Pokazatelj rezultata 1. Broj sklopljenih ugovora o funkcionalnoj
integraciji
o funkcionalnoj integraciji
unaprjeenje bolnike zdravstvene zaštite,
Mjera 7. Upravljanje promjenama i inovacijama kroz oblikovanje, razvoj, i praenje strateških dokumenata i
operativnih planova te uinkovitim upravljanjem procesa
Svrha provedbe mjere Provedba akata strateškog planiranja, operativnih planova, upravljanje rizicima i prilikama
Odgovornost za provedbu mjere Dravni tajnik, ravnateljica Uprave, naelnik/ca Sektora
Pokazatelj rezultata Poetna vrijednost Ciljna vrijednost
Pokazatelj rezultata 1. Izraena podloga
0 1
u RH 2021-2023
unaprjeenje bolnike zdravstvene zaštite
Svrha provedbe mjere Zakonito i djelotvorno upravljanje ljudskim resursima radi podrške provedbi strateških i operativnih planova,
poveanja kvalitete javnih usluga i osiguranja uinkovitog obavljanja poslova
Odgovornost za provedbu mjere Dravni tajnik, ravnateljica Uprave, naelnik/ca Sektora
Pokazatelj rezultata Poetna vrijednost Ciljna vrijednost
Pokazatelj rezultata 1. % riješenih zahtjeva za zapošljavanje u odnosu na
ukupno zaprimljene zahtjeve
u odnosu na ukupno zaprimljene zahtjeve
0
95%
38
osoba u odnosu na ukupno zaprimljene zahtjeve
0
95%
ukupno zaprimljene upite
zdravstvenim ustanovama sekundarne i tercijarne
razine zdravstvene zaštite
unaprjeenje bolnike zdravstvene zaštite
godina ivota i 15 godina staa u bolnikim
zdravstvenim ustanovama sekundarne i tercijarne
razine zdravstvene zaštite
osobe u drugu psihijatrijsku ustanovu 31.12.2021. A618207*
Rješavanje upita graana putem predstavki i preko
"Pitajte nas" 31.12.2021. A618207*
Mjera 9. Djelotvorno upravljanje resursima te odnosima s partnerima i graanima i ostalim korisnicima usluga
Svrha provedbe mjere Uinkovito upravljanje financijama, materijalnim resursima, javnom nabavom, odnosima s europskim i
meunarodnim partnerima, graanima i korisnicima usluga
Odgovornost za provedbu mjere Dravni tajnik, ravnateljica Uprave, naelnik/ca Sektora
Pokazatelj rezultata Poetna vrijednost Ciljna vrijednost
Pokazatelj rezultata 1. Izraen plan
0 1
100%
39
Aktivnost
Nadlenost
Rok
unaprjeenje bolnike zdravstvene
Imunološkog zavoda
zdravstvenim ustanovama
godine
Mjera 7. Upravljanje promjenama i inovacijama kroz oblikovanje, razvoj i praenje strateških
dokumenata i operativnih planova te uinkovitim upravljanjem procesa
Svrha provedbe mjere Provedba akata strateškog planiranja, operativnih planova, priprema i provedba EU projekata
Odgovornost za provedbu mjere Dravni tajnik, ravnateljica Uprave, naelnik/ca Sektora
Pokazatelj rezultata Poetna vrijednost Ciljna vrijednost
Pokazatelj rezultata 1.
na kraju godine
projektu „Uspostavljanje sustava
projektima koji su u tijeku /projekt
EUnetHTA)
72
75
skupine za Uredbu vezanu uz HTA
2
5
Aktivnost
Nadlenost
Rok
kroz aplikaciju Sustava za prikupljanje
podataka te koordinacija s odgovornim
osobama sustava kvalitete u zdravstvenim
ustanovama
31.12.2021.
A618207*
sa zahtjevima standarda kvalitete
ustanovama
31.12.2021.
A618207*
javnu nabavu, koordinacija, praenje
provedbi, rezultatima i pokazateljima
projekta „Uspostavljanje sustava akreditacije
za bolnike zdravstvene ustanove“
projektima koji su u tijeku /projekt EUnetHTA) 31.12.2021. A618207*
Izrada izvješa sa sastanaka ekspertne
skupine za Uredbu vezanu uz HTA
31.12.2021. A618207*
HTA
Svrha provedbe mjere
Pokazatelj rezultata Poetna vrijednost Ciljna vrijednost
Pokazatelj rezultata 1.
godišnje
0
7
Aktivnost
Nadlenost
Rok
sukladno potrebama radnog mjesta
6.4.2.1. Sluba za transplantaciju
Svrha provedbe mjere Isporuke digitalnih inovacija koje e poboljšati zdravstveni sustav, reorganizacija bolnikog sustava u
svrhu poveanja dostupnosti i kvalitete zdravstvene zaštite
Odgovornost za provedbu mjere Dravni tajnik, ravnateljica Uprave i naelnica Sektora
Pokazatelj rezultata Poetna vrijednost Ciljna vrijednost
Pokazatelj rezultata 1.
implementacija u transplantacijski centar
Mjera 7. Upravljanje promjenama i inovacijama kroz oblikovanje, razvoj i praenje strateških i
operativnih planova te uinkovitim upravljanjem procesima
Svrha provedbe mjere Provedba akata strateškog planiranja
Odgovornost za provedbu mjere Dravni tajnik, ravnateljica Uprave i naelnica Sektora
Pokazatelj rezultata Poetna vrijednost Ciljna vrijednost
Pokazatelj rezultata 1. broj realiziranih darivatelja na milijun
stanovnika (stopa na milijun stanovnika);
broj izvršenih transplantacija bubrega na
milijun stanovnika(stopa na milijun
ustanovama
97
100
meunarodnim teajevima
provedbu nacionalnog transplantacijskog
nacionalnog transplantacijskog programa
pokazatelja uspješnosti transplantacijskih
Svrha provedbe mjere Isporuke digitalnih inovacija koje e poboljšati zdravstveni sustav, reorganizacija bolnikog sustava
u svrhu poveanja dostupnosti i kvalitete zdravstvene zaštite
Odgovornost za provedbu mjere Dravni tajnik, ravnateljica Uprave i naelnica Sektora
Pokazatelj rezultata Poetna vrijednost Ciljna vrijednost
Pokazatelj rezultata 1.
u eDelphyn
provedbu aktivnosti nastavka implementacije
bolnike transfuzijske jedinice
Sluba za biomedicinu
Mjera 7. Upravljanje promjenama i inovacijama kroz oblikovanje, razvoj i praenje strateških i
operativnih planova te uinkovitim upravljanjem procesima
Svrha provedbe mjere Provedba akata strateškog planiranja
Odgovornost za provedbu mjere Dravni tajnik, ravnateljica Uprave i naelnica Sektora
Pokazatelj rezultata Poetna vrijednost Ciljna vrijednost
Pokazatelj rezultata 1.
(donorske kartice)
MPO
1
2
delegacija
0
1
44
Aktivnost
Nadlenost
Rok
darivanja organa te priprema informativnih i
edukativnih materijala
podruju transplantacijske medicine, jaanje
6.5.1. Sektor za financijske poslove
6.5.1.1. Sluba za proraun, analizu i decentralizirane funkcije
Mjera 9. Djelotvorno upravljanje resursima te odnosima s partnerima i graanima i ostalim korisnicima
usluga
i meunarodnim partnerima, graanima i korisnicima usluga
Odgovornost za provedbu mjere Dravni tajnik, ravnatelj Uprave i naelnik Sektora
Pokazatelj rezultata Poetna vrijednost Ciljna vrijednost
Pokazatelj rezultata 1.
rezultati Izjave o fiskalnoj odgovornosti
Uvjetno (2019.)
Ministarstva za razdoblje (2022. -2024.) i
unos u sustav Dravne riznice
Sluba za proraun, analizu i decentralizirane
funkcije
i preraspodjela
IV. kvartal
Ministarstva financija
IV. kvartal
djejeg prorauna za 2022. i projekcije za
2023. i 2024. godinu
izmjene popisa za raspored dodijeljenih
decentraliziranih sredstava izmeu
funkcije
minimalnim financijskim standardima za
decentralizirane funkcije za zdravstvene
ustanove u 2021. godini
decentralizirane funkcije za zdravstvene
minimalnim financijskim standardima za
decentralizirane funkcije za zdravstvene
ustanove u 2021. godini
za 2020. godinu te obrada mjesenih
zahtjeva upanija za doznaku pomoi
izravnanja za decentralizirane funkcije u
zdravstvu
Svrha provedbe mjere Zakonito i djelotvorno upravljanje ljudskim resursima radi podrške provedbi strateških i operativnih
planova, poveanja kvalitete javnih usluga i osiguranja uinkovitog obavljanja poslova
Odgovornost za provedbu mjere Dravni tajnik, ravnatelj Uprave i naelnik Sektora
Pokazatelj rezultata Poetna vrijednost (2020.) Ciljna vrijednost
Pokazatelj rezultata 1.
godišnje
3
5
47
Aktivnost
Nadlenost
Rok
funkcije
31.12.2021.
A618207*
6.5.1.2. Sluba za izvršenje prorauna, raunovodstvo i sustav unutarnjih kontrola
Mjera 9. Djelotvorno upravljanje resursima te odnosima s partnerima i graanima i ostalim korisnicima
usluga
i meunarodnim partnerima, graanima i korisnicima usluga
Odgovornost za provedbu mjere Dravni tajnik, ravnatelj Uprave i naelnik Sektora
Pokazatelj rezultata Poetna vrijednost Ciljna vrijednost
Pokazatelj rezultata 1.
rezultati Izjave o fiskalnoj odgovornosti
uvjetno(2019.) bezuvjetno
odnosu na planirana sredstva Ministarstva u
2020. godini
i sustav unutarnjih kontrola
31.12.2021.
A618207*
i sustav unutarnjih kontrola
provedbi naina ostvarenja posebnih ciljeva
za 2020. godinu iz Strateškog plana
Ministarstva za 2021.- 2023. godinu i
polugodišnjeg izvještaja o provedbi naina
ostvarenja posebnih ciljeva za 2021. godinu
iz Strateškog plana
odgovornosti, objedinjavanje dostavljenih
jedinica Ministarstva
Svrha provedbe mjere Zakonito i djelotvorno upravljanje ljudskim resursima radi podrške provedbi strateških i operativnih
planova, poveanja kvalitete javnih usluga i osiguranja uinkovitog obavljanja poslova
Odgovornost za provedbu mjere Dravni tajnik, ravnatelj Uprave i naelnik Sektora
Pokazatelj rezultata Poetna vrijednost (2020.) Ciljna vrijednost
Pokazatelj rezultata 1.
godišnje
3
5
Aktivnost
Nadlenost
Rok
i sustav unutarnjih kontrola
6.5.2.1. Sluba za pripremu i provedbu postupaka javne nabave
Mjera 8. Djelotvorno upravljanje ljudskim potencijalima
Svrha provedbe mjere Zakonito i djelotvorno upravljanje ljudskim resursima radi podrške provedbi strateških i operativnih
planova, poveanja kvalitete javnih usluga i osiguranja uinkovitog obavljanja poslova
Odgovornost za provedbu mjere Dravni tajnik, Ravnatelj Uprave i naelnica Sektora
Pokazatelj rezultata Poetna vrijednost Ciljna vrijednost
Pokazatelj rezultata 1.
godišnje
2
Aktivnost
Nadlenost
Rok
javne nabave
31.12.2021.
A618207*
27.500
Mjera 9. Djelotvorno upravljanje resursima te odnosima s partnerima i graanima i ostalim korisnicima
usluga
meunarodnim partnerima, graanima i korisnicima usluga
Odgovornost za provedbu mjere Dravni tajnik, ravnatelj Uprave i naelnica Sektora
Pokazatelj rezultata Poetna vrijednost Ciljna vrijednost
Pokazatelj rezultata 1.
rezultati Izjave o fiskalnoj odgovornosti
n/p
bezuvjetno
50
Aktivnost
Nadlenost
Rok
radova i usluga
javne nabave
31.12.2021. A618207*
sporazuma koje je sklopio Središnji dravni
Ured za središnju javnu nabavu
31.12.2021.
A618207*
Mjera 7. Upravljanje promjenama i inovacijama kroz oblikovanje, razvoj i praenje strateških
dokumenata i operativnih planova te uinkovitim upravljanjem procesa
Svrha provedbe mjere
Provedba akata strateškog planiranja, operativnih planova (Godišnji plan rada i izvještaj o godišnjem
planu rada, Plan nabave, Prijedlog Plana prijama, Prijedlog Plana zakonodavnih aktivnosti, Plan
inspekcijskog nadzora) priprema i provedba projekta (EU i ostalih), upravljanje rizicima i prilikama
Odgovornost za provedbu mjere Dravni tajnik, ravnatelj Uprave i naelnica Sektora
Pokazatelj rezultata Poetna vrijednost Ciljna vrijednost
Pokazatelj rezultata 1.
nabavi za 2020. godinu
godinu
nabavi okvirnih sporazuma
2020. godinu
31.3.2021. A618207*
Voenje registra ugovora o javnoj nabavi
okvirnih sporazuma
31.12.2021. A618207*
Svrha provedbe mjere Zakonito i djelotvorno upravljanje ljudskim resursima radi podrške provedbi strateških i operativnih
planova, poveanja kvalitete javnih usluga i osiguranja uinkovitog obavljanja poslova
Odgovornost za provedbu mjere Dravni tajnik, ravnatelj Uprave i naelnica Sektora
Pokazatelj rezultata Poetna vrijednost Ciljna vrijednost
Pokazatelj rezultata 1.
godišnje
0
2
Aktivnost
Nadlenost
Rok
31.12.2021.
A618207*
27.500
52
6.6.1.1. Sluba za podršku, izvještavanje i nadzor unutarnjih informacijskih sustava
Mjera 8. Djelotvorno upravljanje ljudskim potencijalima
Svrha provedbe mjere Zakonito i djelotvorno upravljanje ljudskim resursima radi podrške provedbi strateških i operativnih
planova, poveanja kvalitete javnih usluga i osiguranja uinkovitog obavljanja poslova
Odgovornost za provedbu mjere Dravni tajnik, ravnateljica Uprave i naelnik/ca Sektora
Pokazatelj rezultata Poetna vrijednost Ciljna vrijednost
Pokazatelj rezultata 1.
unutarnjih informacijskih sustava
31.12.2021.
A618207*
Mjera 9. Djelotvorno upravljanje resursima te odnosima s partnerima i graanima i ostalim korisnicima
usluga
i meunarodnim partnerima, graanima i korisnicima usluga
Odgovornost za provedbu mjere Dravni tajnik, ravnateljica Uprave i naelnik Sektora
Pokazatelj rezultata Poetna vrijednost Ciljna vrijednost
Pokazatelj rezultata 1.
informacijsko-komunikacijske infrastrukture
korisnika
informatike opreme
0 (2020.)
pisai, audio), informacijskih sustava i
aplikacija (Argosy, eUred, MS Exchange,
3CX, itd.), licenci (antivirus, Microsoft) i
digitalnih certifikata
unutarnjih informacijskih sustava
Migracija sustava eQMS LIMS 31.12.2021. A618207*
Migracija VPN prikljuaka i telefonskih
brojeva koje koriste ispostave Dravnog
inspektorata
31.12.2021.
A618207*
54
Mjera 2. Nastavak modernizacije bolnikog sustava
Svrha provedbe mjere Isporuke digitalnih inovacija koje e poboljšati zdravstveni sustav, reorganizacija bolnikog sustava u
svrhu poveanja dostupnosti i kvalitete zdravstvene zaštite
Odgovornost za provedbu mjere Dravni tajnik, ravnateljica Uprave i naelnik Sektora
Pokazatelj rezultata Poetna vrijednost Ciljna vrijednost
Pokazatelj rezultata 1.
i certifikacijskog postupka e-Zdravlja“
sredstava za projekt „e-Bolnica“
platforme za nadzor i praenje zaraznih
bolesti
Sluba za podršku, izvještavanje i nadzor
nacionalnih informacijskih sustava
bolesti
31.06.2021.
K618038
618.500
55
odravanje, administriranje i auriranje web
sjedišta koronavirus.hr
Svrha provedbe mjere Digitalna transformacija procesa zdravstvene zaštite i skrbi koja ukljuuje hitnu medicinsku pomo
Odgovornost za provedbu mjere Dravni tajnik, ravnateljica Uprave, naelnik/ica Sektora
Pokazatelj rezultata Poetna vrijednost Ciljna vrijednost
Pokazatelj rezultata 1.
860 (2020)
nacionalnih informacijskih sustava
31.12.2021. K618038 800.000
6.6.2.1. Sluba za katalogizaciju, standardizaciju i certifikaciju
Mjera 2. Nastavak modernizacije bolnikog sustava
Svrha provedbe mjere Isporuke digitalnih inovacija koje e poboljšati zdravstveni sustav, reorganizacija bolnikog sustava u
svrhu poveanja dostupnosti i kvalitete zdravstvene zaštite
Odgovornost za provedbu mjere Dravni tajnik, ravnateljica Uprave i naelnik Sektora
Pokazatelj rezultata Poetna vrijednost Ciljna vrijednost
Pokazatelj rezultata 1.
i certifikacijskog postupka e-Zdravlja“
certifikacijskog postupka e-Zdravlja“
certifikaciju
31.12.2021. K800006 1.987.556
Mjera 9. Djelotvorno upravljanje resursima te odnosima s partnerima i graanima i ostalim korisnicima
usluga
i meunarodnim partnerima, graanima i korisnicima usluga
Odgovornost za provedbu mjere Dravni tajnik, ravnateljica Uprave i naelnik Sektora
Pokazatelj rezultata Poetna vrijednost 2020. Ciljna vrijednost
Pokazatelj rezultata 1.
web servisa za integraciju FINA RegZap –
CUS
0
12
zdravstvu RH
RegZap – CUS
certifikaciju
zdravstvu RH
31.12.2021. A618207*
Svrha provedbe mjere Isporuke digitalnih inovacija koje e poboljšati zdravstveni sustav, reorganizacija bolnikog sustava u
svrhu poveanja dostupnosti i kvalitete zdravstvene zaštite
Odgovornost za provedbu mjere Dravni tajnik, ravnateljica Uprave i naelnik Sektora
Pokazatelj rezultata Poetna vrijednost Ciljna vrijednost
Pokazatelj rezultata 1.
31.12.2021.
K618038
32.520.010
posluitelja
58
Mjera 9. Djelotvorno upravljanje resursima te odnosima s partnerima i graanima i ostalim korisnicima
usluga
i meunarodnim partnerima, graanima i korisnicima usluga
Odgovornost za provedbu mjere Dravni tajnik, ravnateljica Uprave i naelnik Sektora
Pokazatelj rezultata Poetna vrijednost Ciljna vrijednost
Pokazatelj rezultata 1.
zdravstvenom sektoru
0 (2020.)
sigurnosnim ranjivostima upuenim
sektoru
zdravstvenom sektoru
31.12.2021.
A618207*
sigurnosnim ranjivostima operatorima
31.12.2021.
A618207*
59
Svrha provedbe mjere Zakonito i djelotvorno upravljanje ljudskim resursima radi podrške provedbi strateških i operativnih
planova, poveanja kvalitete javnih usluga i osiguranja uinkovitog obavljanja poslova
Odgovornost za provedbu mjere Dravni tajnik, ravnateljica Uprave i naelnik Sektora
Pokazatelj rezultata Poetna vrijednost Ciljna vrijednost
Pokazatelj rezultata 1.
zaštiti osobnih podataka
podataka
31.12.2021.
A618207*
60
6.7.1. Sektor za pravne poslove
6.7.1.1. Sluba za pravne i normativne poslove
Mjera 7. Upravljanje promjenama i inovacijama kroz oblikovanje, razvoj i praenje strateških dokumenata i
operativnih planova te uinkovitim upravljanjem procesa
Svrha provedbe mjere Provedba akata strateškog planiranja , operativnih planova (planiranje izrade i izradi nacrta prijedloga
zakona i drugih propisa, provedba pravnih i normativnih poslova), priprema i provedba projekata (EU
i ostalih), upravljanje rizicima i prilikama
Odgovornost za provedbu mjere Dravni tajnik, ravnateljica i naelnik Sektora
Pokazatelj rezultata Poetna vrijednost Ciljna vrijednost
Pokazatelj rezultata 1.
10
informacijama
10
Aktivnost
Nadlenost
Rok
zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj
I. kvartal
Zakona o djelatnostima u zdravstvu
II. kvartal A618207*
Zakona o medicinsko-biokemijskoj
II. kvartal
prehrambenim aditivima, aromama i
III. kvartal A618207*
Zakona o zdravstvenoj zaštiti (RM)
III. kvartal A618207*
Zakona o obveznom zdravstvenom
invaliditetom
Izrada Zakona o izmjenama i dopunama
Zakona o predmetima ope uporabe (EU)
IV. kvartal A618207*
sabora
unije
Kolektivno pregovaranje IV. kvartal A618207*
Postupci pred Europskim sudom za ljudska
prava
saborom
62
Svrha provedbe mjere Zakonito i djelotvorno upravljanje ljudskim resursima radi podrške provedbi strateških i operativnih
planova, poveanje kvalitete javnih usluga i osiguranja uinkovitog obavljanja poslova
Odgovornost za provedbu mjere Dravni tajnik, ravnateljica Uprave i naelnik Sektora
Pokazatelj rezultata Poetna vrijednost Ciljna vrijednost
Pokazatelj rezultata 1.
2
Aktivnost
Nadlenost
Rok
Sluba za pravne i normativne poslove 31.12.2021. A618207*
6.7.1.2. Sluba za zastupanje i suradnju s pravosudnim tijelima, upravni nadzor i drugostupanjski postupak
Mjera 7. Upravljanje promjenama i inovacijama kroz oblikovanje, razvoj i praenje strateških
dokumenata i operativnih planova te uinkovitim upravljanjem procesa
Svrha provedbe mjere Provedba akata strateškog planiranja, operativnih planova (suradnja s pravosudnim tijelima, provedba
upravnog nadzora, provedba drugostupanjskih postupaka te drugostupanjske upravne postupke
vezano uz priznavanje inozemnih strunih kvalifikacija), priprema i provedba projekata (EU i ostalih),
upravljanje rizicima i prilikama
Odgovornost za provedbu mjere Dravni tajnik, ravnateljica Uprave i naelnik Sektora
Pokazatelj rezultata Poetna vrijednost Ciljna vrijednost
Pokazatelj rezultata 1.
Broj upravnih nadzora
pravosudnim tijelima, upravni nadzor i
drugostupanjski postupak
upravnog nadzora
Svrha provedbe mjere Zakonito i djelotvorno upravljanje ljudskim resursima radi podrške provedbi strateških i operativnih
planova, poveanje kvalitete javnih usluga i osiguranja uinkovitog obavljanja poslova
Odgovornost za provedbu mjere Dravni tajnik, ravnateljica Uprave i naelnik Sektora
Pokazatelj rezultata Poetna vrijednost Ciljna vrijednost
Pokazatelj rezultata 1.
0 2
pravosudnim tijelima, upravni nadzor i
drugostupanjski postupak
6.7.2.1. Sluba za upravne postupke u sustavu primarne zdravstvene zaštite
Mjera 8. Djelotvorno upravljanje ljudskim potencijalima
Svrha provedbe mjere
Odgovornost za provedbu mjere Dravni tajnik, ravnateljica Uprave i naelnik Sektora
Pokazatelj rezultata Poetna vrijednost Ciljna vrijednost
pokazatelj rezultata 1.
broj izdanih rješenja
n/p 1
ustanova-koncesionara radi nastavka
obavljanja privatne prakse
primarne zdravstvene zaštite
trgovakih društava
6.7.2.2. Sluba za upravne postupke u sustavu bolnike zdravstvene zaštite
Mjera 8. Djelotvorno upravljanje ljudskim resursima
Svrha provedbe mjere Zakonito i djelotvorno upravljanje upravnim postupcima u bolnikoj zdravstvenoj zaštiti i javnom
zdravstvu, radi podrške provedbi strateških i operativnih planova, poveanja kvalitete javnih usluga i
osiguranja uinkovitog obavljanja poslova
Odgovornost za provedbu mjere Dravni tajnik, ravnateljica Uprave i naelnik Sektora
Pokazatelj rezultata 1. Poetna vrijednost Ciljna vrijednost
(1.-6.) pokazatelj rezultata
broj izdanih rješenja
n/p 50
slube - godišnje
n/p 3
s osnivanjem i odobrenjem poetka rada
bolnikih zdravstvenih ustanova i
zdravstvenih usluga u djelatnosti
bolnike zdravstvene zaštite i javnom
zdravstvu
31.12.2021.
A618207*
s osnivanjem i odobrenjem poetka rada,
proširenjem, promjenom djelatnosti,
preseljenja zdravstvenih zavoda
referentnog centra Ministarstva zdravstva
spola i ivota u drugom rodnom identitetu
31.12.2021. A618207*
Provedba izobrazbe dravnih slubenika
sukladno poslovima radnog mjesta
Mjera 8. Djelotvorno upravljanje ljudskim potencijalima
Svrha provedbe mjere Zakonito i djelotvorno upravljanje ljudskim resursima radi podrške provedbi strateških i operativnih
planova, poveanja kvalitete javnih usluga i osiguranja uinkovitog obavljanja poslova
Odgovornost za provedbu mjere Dravni tajnik, ravnateljica Uprave i naelnik Sektora
Pokazatelj rezultata Poetna vrijednost Ciljna vrijednost
Pokazatelj rezultata 1.
broj izdanih rješenja
n/p
500
godišnje
n/p
1
67
Aktivnost
Nadlenost
Rok
ispita za zdravstvene radnike
zdravstvenih radnika
68
6.8. SAMOSTALNI SEKTOR ZA FONDOVE EUROPSKE UNIJE I MEUNRODNE PROJEKTE U ZDRAVSTVU
6.8.1. Sluba za fondove europske unije
Mjera 7. Upravljanje promjenama i inovacijama kroz oblikovanje, razvoj i praenje strateških dokumenata
i operativnih planova te uinkovitim upravljanjem procesa
Svrha provedbe mjere Ispunjenje specifinih ciljeva Operativnog programa uinkoviti ljudski potencijali te Operativnog program
konkurentnost i kohezija kroz programiranje, pripremu, ugovaranje i provedbu projekata Europske unije
u svrhu poboljšanja zdravstvenog sustava, poboljšanja pristupanosti, uinkovitosti i kvalitete zdravstvene
zaštite, posebno imajui u vidu unapreenje i podizanje potrebnih kompetencija zdravstvenih radnika te
ulaganja u zdravstvenu infrastrukturu.
Pokazatelj rezultata Poetna vrijednost Ciljna vrijednost
Pokazatelj rezultata 1.
Broj ugovorenih projekata
ugovorene projekte
100%
Aktivnost
Nadlenost
Rok
2021. – 2027.
Posrednikog tijela razine 1 te plaanje
korisnicima temeljem odobrenih izvješa
bolnicama
31.12.2021.
K800006
K895004
K890003
K885003
K893004
K892004
260.851.518
31.250.700
85.817.528
43.730.384
8.300.332
4.153.895
Mjera 8. Djelotvorno upravljanje ljudskim potencijalima
Svrha provedbe mjere Zakonito i djelotvorno upravljanje ljudskim potencijalima, ulaganje u ljudski kadar, razvijanje i
unapreenje znanja, poveanje kvalitete te podizanje potrebnih kompetencija dravnih slubenika za rad
u specifinom podruju programiranja i provedbe projekata Europske unije te meunarodnih projekata
u zdravstvu.
Pokazatelj rezultata Poetna vrijednost Ciljna vrijednost
Pokazatelj rezultata 1.
godišnje
0
5
Aktivnost
Nadlenost
Rok
Sluba za fondove EU 31.12.2021. 3601/T800004 112.000
70
Mjera 9. Djelotvorno upravljanje resursima te odnosima s partnerima i graanima i ostalim korisnicima
usluga
Svrha provedbe mjere Uinkovito upravljanje materijalnim resursima te odnosima s graanima, javnošu te korisnicima usluga
radi postizanja promidbe i vidljivosti projekata Europske unije
Odgovornost za provedbu mjere Drani tajnik, naelnica Samostalnog sektora
Pokazatelj rezultata Poetna vrijednost Ciljna vrijednost
Pokazatelj rezultata 1.
kampanja
0
5
Aktivnost
Nadlenost
Rok
*uvaavajui epidemiološke mjere uslijed pandemije COVID-1
6.8.2. Sluba za strateško planiranje, strukturne reforme i meunarodne zajmove
Mjera 7. Upravljanje promjenama i inovacijama kroz oblikovanje, razvoj i praenje strateških dokumenata
i operativnih planova te uinkovitim upravljanjem procesa
Svrha provedbe mjere Ispunjenje specifinih ciljeva Operativnog programa uinkoviti ljudski potencijali te Operativnog
program konkurentnost i kohezija kroz programiranje, pripremu, ugovaranje i provedbu projekata
Europske unije u svrhu poboljšanja zdravstvenog sustava, poboljšanja pristupanosti, uinkovitosti i
kvalitete zdravstvene zaštite, posebno imajui u vidu unapreenje i podizanje potrebnih kompetencija
zdravstvenih radnika te ulaganja u zdravstvenu infrastrukturu.
Odgovornost za provedbu mjere Drani tajnik, naelnica Samostalnog sektora
Pokazatelj rezultata Poetna vrijednost Ciljna vrijednost
Pokazatelj rezultata 1.
Broj ugovorenih projekata
ugovorene projekte
0
100%
Aktivnost
Nadlenost
Rok
nadlenim upravama Ministarstva u
procesu pripreme akata strateškog
31.12.2021.
A618207*
Projektu financiranom Zajmom Svjetske
Suradnja s nadlenim tijelima za provedbu
projekata energetske uinkovitosti
Suradnja i poticaji za zdravstvo u BIH 31.12.2021. K618219 2.000.000
72
Svrha provedbe mjere Zakonito i djelotvorno upravljanje ljudskim potencijalima, ulaganje u ljudski kadar, razvijanje i
unapreenje znanja, poveanje kvalitete te podizanje potrebnih kompetencija dravnih slubenika za rad
u specifinom podruju programiranja i provedbe projekata Europske unije te meunarodnih projekata
u zdravstvu.
Pokazatelj rezultata Poetna vrijednost Ciljna vrijednost
Pokazatelj rezultata 1.
godišnje
5
Aktivnost
Nadlenost
Rok
vezanih uz djelokrug rada
31.12.2021.
K880004
300.000
73
6.9.1.Sluba zdravstvene inspekcije
Mjera 7. Upravljanje promjenama i inovacijama kroz oblikovanje, razvoj i praenje strateških i operativnih
planova te uinkovitim upravljanjem procesima
Svrha provedbe mjere Upravljanje provedbom plana inspekcijskih nadzora
Odgovornost za provedbu mjere Naelnica Samostalnog sektora
Pokazatelj rezultata Poetna vrijednost Ciljna vrijednost
Pokazatelj rezultata 1.
100%
100%
56%
10%
Realizacija ugovora sklopljenih sa
strukovnim komorama za obavljanje
Svrha provedbe mjere Edukacija za poveanje razine strunosti za obavljanje inspekcijskog nadzora
Odgovornost za provedbu mjere Naelnica Samostalnog sektora
Pokazatelj rezultata Poetna vrijednost Ciljna vrijednost
Pokazatelj rezultata 1.
godišnje
5
Aktivnost
Nadlenost
Rok
edukacija
6.9.2. Sluba farmaceutske inspekcije
Mjera 7. Upravljanje promjenama i inovacijama kroz oblikovanje, razvoj i praenje strateških i operativnih
planova te uinkovitim upravljanjem procesima
Svrha provedbe mjere Upravljanje provedbom plana inspekcijskih nadzora
Odgovornost za provedbu mjere Naelnica Samostalnog sektora
Pokazatelj rezultata Poetna vrijednost Ciljna vrijednost
Pokazatelj rezultata 1.
100%
100%
90%
10%
75
Aktivnost
Nadlenost
Rok
Svrha provedbe mjere Edukacija za poveanje razine strunosti za obavljanje inspekcijskog nadzora
Odgovornost za provedbu mjere Naelnica Samostalnog sektora
Pokazatelj rezultata Poetna vrijednost Ciljna vrijednost
Pokazatelj rezultata 1.
godišnje
5
Aktivnost
Nadlenost
Rok
edukacija
76
Mjera 7. Upravljanje promjenama i inovacijama kroz oblikovanje, razvoj i praenje strateških i operativnih
planova te uinkovitim upravljanjem procesima
Svrha provedbe mjere Upravljanje provedbom plana inspekcijskih nadzora
Odgovornost za provedbu mjere Naelnica Samostalnog sektora
Pokazatelj rezultata Poetna vrijednost Ciljna vrijednost
Pokazatelj rezultata 1.
100%
100%
10%
10%
Aktivnost
Nadlenost
Rok
Provedba zajednikih meunarodnih
Svrha provedbe mjere Edukacija za poveanje razine strunosti za obavljanje inspekcijskog nadzora
Odgovornost za provedbu mjere Naelnica Samostalnog sektora
Pokazatelj rezultata Poetna vrijednost Ciljna vrijednost
Pokazatelj rezultata 1.
godišnje
5
Aktivnost
Nadlenost
Rok
edukacija
77
6.10. SAMOSTALNI SEKTOR ZA EUROPSKE POSLOVE I MEUNARODNU SURADNJU U ZDRAVSTVU
6.10.1. Sluba za europske poslove
Mjera 9. Djelotvorno upravljanje resursima te odnosima s partnerima i graanima i ostalim korisnicima
usluga
Svrha provedbe mjere Uinkovito i djelotvorno upravljanje odnosima s europskim i meunarodnim partnerima
Odgovornost za provedbu mjere Dravni tajnik, naelnica Samostalnog sektora
Pokazatelj rezultata Poetna vrijednost Ciljna vrijednost
Pokazatelj rezultata 1.
140
zaprimanje poziva, dokumentacije i radnih
materijala za sastanke u Vijeu EU
Sluba za europske poslove
sastancima EK za koje je poziv zaprimljen
putem AGM sustava EK
skupine za europske poslove MVEP-a i
pripreme za sjednice Koordinacije Vlade RH za
unutarnju i vanjsku politiku (KVUP)
31.12.2021.
A618207*
Vijea EU, COREPER i EPSCO Vijee
31.12.2021.
A618207*
78
sastancima radnih tijela EU i EPSCO Vijea,
priprema izjava/intervencija, izrada mape za
dunosnike za sastanke EPSCO Vijea i
priprema dokumentacije
31.12.2021.
A618207*
Ministarstva zdravstva u drugoj polovici 2021.
godine
31.12.2021.
A618207*
karte)
31.12.2021.
A618207*
Svrha provedbe mjere Uinkovito i djelotvorno upravljanje ljudskim resursima u svrhu osiguranja uinkovitog obavljanja posla
Odgovornost za provedbu mjere Dravni tajnik, naelnica Samostalnog sektora
Pokazatelj rezultata Poetna vrijednost Ciljna vrijednost
Pokazatelj rezultata 1.
godišnje
2
Aktivnost
Nadlenost
Rok
6.10.2. Sluba za meunarodnu suradnju
Mjera 7. Djelotvorno upravljanje resursima te odnosima s partnerima i graanima i ostalim korisnicima
usluga
Svrha provedbe mjere Uinkovito i djelotvorno upravljanje odnosima s europskim i meunarodnim partnerima
Odgovornost za provedbu mjere Dravni tajnik, naelnica Samostalnog sektora
Pokazatelj rezultata Poetna vrijednost Ciljna vrijednost
Pokazatelj rezultata 1.
drugih oblika suradnje (Memorandum,
(2020/2021); s ostalim meunarodnim i
regionalnim organizacijama i inicijativama
Priprema sudjelovanja ministra/dunosnika
strunoj razini: regionalni sastanci,
konferencije, sastanci struno tehnike
suradnje, radionice, edukacije, ekspertne
ugovora, upuivanje na mišljenje
nadlenim tijelima
pokretanju postupka Vladi RH u proceduru
donošenja
31.12.2021. A618207*
izaslanstava stranih drava
sastancima
Svrha provedbe mjere Uinkovito i djelotvorno upravljanje ljudskim resursima u svrhu osiguranja uinkovitog obavljanja posla
Odgovornost za provedbu mjere Dravni tajnik, naelnica Samostalnog sektora
Pokazatelj rezultata Poetna vrijednost Ciljna vrijednost
Pokazatelj rezultata 1.
godišnje
1
Aktivnost
Nadlenost
Rok
81
Svrha provedbe mjere Zakonito i djelotvorno upravljanje ljudskim resursima radi podrške provedbi strateških i operativnih
planova, poveanja kvalitete javnih usluga i osiguranja uinkovitog obavljanja poslova
Odgovornost za provedbu mjere Dravni tajnik, voditelj Samostalne slube
Pokazatelj rezultata Poetna vrijednost Ciljna vrijednost
Pokazatelj rezultata 1.
Unaprjeenje znanja i vještina ovlaštenih unutarnjih
revizora za javni sektor
Samostalna sluba za unutarnju reviziju
31.12.2021.
A618207*
25.000
Mjera 9. Djelotvorno upravljanje resursima te odnosima s partnerima i graanima i ostalim korisnicima
usluga
i meunarodnim partnerima, graanima i korisnicima usluga
Odgovornost za provedbu mjere Dravni tajnik, voditelj Samostalne slube
Pokazatelj rezultata Poetna vrijednost Ciljna vrijednost
Pokazatelj rezultata 1.
godinu
zdravstva i institucijama iz nadlenosti koje nemaju
obvezu uspostaviti vlastitu unutarnju reviziju
obavljanjem 7 pojedinanih unutarnjih revizija - 100%
82
pojedinanih unutarnjih revizija broj 102 do
broj 108 za koje je rukovoditelj unutarnje
revizije proveo kontinuiranu procjenu
(Nadzor nad obavljanjem pojedinane
unutarnjih kontrola za podruja koja su bila
revidirana u prethodnoj godini za Ministarstvo
zdravstva i za institucije iz nadlenosti koje
nemaju vlastitu jedinicu za unutarnju reviziju
Aktivnost
Nadlenost
Rok
razdoblje (2021.-2023.)
31.1.2021. A618207*
Dostava Strateškog plana za trogodišnje
razdoblje (2021.-2023.) i Godišnjeg plana za
2021. godinu Ministarstvu financija
Obavljanje pojedinane unutarnje revizije
broj 102 do 108
preporuka te auriranje Baze preporuka
31.12.2021. A618207*
unutarnjih kontrola za podruja koja su bila
revidirana u prethodnoj godini za
Ministarstvo zdravstva
20.2.2021.
A618207*
unutarnjih kontrola za podruja koja su bila
revidirana u prethodnoj godini za institucije iz
nadlenosti koje nemaju vlastitu jedinicu za
unutarnju reviziju
Samostalne slube za unutarnju reviziju
31.1.2021. A618207*
revizije
31.12.2021.
A618207*
KLASA: 030-02/21-01/23
URBROJ: 534-02-1-2/1-21-1