godišnji plan i program rada – 2013.14

Click here to load reader

Post on 01-Feb-2017

229 views

Category:

Documents

9 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 1

  GLAZBENA KOLA U VARADINU

  GODINJI PLAN I PROGRAM RADA

  ZA KOLSKU GODINU 2013./2014.

  VARADIN, 30. rujna 2013. godine

 • 2

  OSNOVNI PODACI O GLAZBENOJ KOLI U VARADINU

  Naziv: GLAZBENA KOLA U VARADINU

  Adresa: Kapucinski trg 8, 42000 Varadin

  Izdvojeni odjel: Podruni odjel u Lepoglavi,

  Hrvatskih pavlina 42, Lepoglava

  Broj telefona: 042/213-123, broj telefaxa: 042/213-715

  upanija: Varadinska upanija

  e-mail: ss-varazdin-512@skole.t-com.hr

  os-varazdin-009@skole.t-com.hr

  glazbena-skola@vz.t-com.hr

  Broj uenika u kolskoj godini 2013./2014.:

  BROJ UENIKA BROJ RAZREDNIH ODJELA

  OG 319 25

  SG 232 20

  PODRUNI ODJEL 36 6

  PREDKOLSKI PROGRAMI 39 4

  UKUPNO 626 55

  Broj djelatnika u kolskoj godini 2013./2014.:

  Ukupno od ukupnog u

  P.O. Lepoglava

  od ukupnog

  vanjski suradnici

  Nastavnici

  teoretskih glazbenih predmeta 16 1 0

  Nastavnici

  individualne nastave 63 4 7

  Nastavnici

  opeobrazovnih predmeta 13 0 0

  Ostali djelatnici 11 0 0

  UKUPNO 103 5 7

  V.d. ravnatelja kole: mr.sc. Davor Matai

  Voditeljica Podrunoga odjela u Lepoglavi: Sandra incek, prof.

  Predsjednica kolskog odbora: Tatjana Kre, mag.oec.

  Predsjednik Vijea roditelja: Nenad Resnik

  Predsjednica Vijea uenika:Klara Zeevi Bogojevi

  mailto:ss-varazdin-512@skole.t-com.hrmailto:os-varazdin-009@skole.hinet.hrmailto:glazbena-skola@vz.t-com.hr

 • 3

  Na temelju lanka 28. i lanka 118. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj (NN

  87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispravak, 90/11, 16/12, 86/12 i 94/12) te lanka 36. Statuta

  Glazbene kole u Varadinu kolski odbor Glazbene kole u Varadinu na 9. sjednici donosi:

  Godinji plan i program rada

  Glazbene kole u Varadinu

  za k. god. 2013./2014.

  1) UVJETI RADA

  Glazbena kola u Varadinu ( u daljnjem tekstu: kola ) jedna je od najstarijih

  glazbenih kola u ovom djelu Europe, koja je kroz gotovo 190 godina djelovanja ostvarila

  vrlo zapaene odgojno-obrazovne rezultate.

  Zbog znaajne uloge u glazbenom obrazovanju i zbog intenzivne kulturne i javne

  djelatnosti kola je primila vie drutvenih priznanja: meu ostalima i Orden zasluge za narod

  sa zlatnom zvijezdom (1968. godine ), Plaketu Grada Varadina (1998. godine ) te Nagradu

  za doprinos ugledu i promociji Varadinske upanije u zemlji i svijetu ( 2000. godine ).

  U odgojno-obrazovnoj strukturi kola objedinjuje predkolski uzrast ( predkolski zbor,

  poetniki solfeggio, mala kola blok flaute i mala kola violine ), osnovnokolski uzrast

  ( instrument sa solfeggiom i teorijom glazbe, I.-VI.raz. OG ) te srednjokolski uzrast

  ( IV. stupanj glazbenoga obrazovanja za zanimanja glazbenik: klavirist, violinist, violist,

  violonelist, kontrabasist, gitarist, oboist, flautist, klarinetist, saksofonist, fagotist, rogist,

  truba, trombonist, tubist, udaraljka, harmonika, pjeva, teorijski smjer i orgulja struna i

  opeobrazovna nastava ).

  kola je registrirana kao ustanova predkolskog, osnovnokolskog i srednjokolskog

  glazbenog odgoja i obrazovanja sa zajednikom administrativno-tehnikom slubom za

  osnovnu i srednju kolu te za Podruni odjel u Lepoglavi.

  Zbog specifinosti i prepoznate kvalitete glazbenog obrazovanja, posebno u srednjoj

  koli, istiemo da su odgojno-obrazovnom djelatnou kole obuhvaeni uenici iz ak pet

  upanija Republike Hrvatske.

  2) PROSTORNI I TEHNIKI UVJETI

  kola je smjetena u kasnobaroknu zgradu Palae Erddy, nepokretno kulturno dobro

  pod zatitom Ministarstva kulture, ime su ostvareni gotovo svi preduvjeti za visokokvalitetno

  odravanje nastave.

  kola djeluje na dvije lokacije: sjedite u Varadinu i Podruni odjel u Lepoglavi:

  1) sjedite: Kapucinski trg 8, Varadin - kolski prostor je veliine 3.350 m2

  neto

  povrine. Od toga uioniki prostor zauzima 2.574,85 m2 povrine i obuhvaa trinaest

  razrednih uionica, etrdesetak uionica za individualnu nastavu, est vjebaonica te dvije

  koncertne dvorane.

 • 4

  U posljednje vrijeme kola koristi i novoureene prostore junog djela dvorine

  zgrade gdje se nalaze tri uionice za individualnu nastavu te etiri uionice za teoretsku i

  opeobrazovnu nastavu.

  U prostorima kole smjetene su i knjinica, nototeka, fonoteka i arhiva kole.

  Unato spomenutom broju uionica zbog sve veeg broja uenika i rada u preteito

  poslijepodnevnoj smijeni, trenutno koriteni prostori ne zadovoljavaju sve potrebe za

  visokokvalitetnom nastavom zbog ega e se ove kolske godine morati zapoeti sa

  preuzimanjem kompletne dvorine zgrade koju jo uvijek koristi Caritas Varadinske

  biskupije.

  Nastavu tjelesne i zdravstvene kulture zbog nedostatka vlastite sportske dvorane

  uenici kole pohaaju u sportskoj dvorani Prve Gimnazije u Varadinu, a nastavu

  informatike pismenosti u kabinetima Prve Gimnazije u Varadinu.

  Sve ostale opeobrazovne predmete uenici pohaaju u prostorima kole to

  predstavlja znaajan iskorak u smislu kvalitetnijeg izvoenja i organizacije nastave u cijelini.

  2) - u Podrunom odjelu u Lepoglavi nastava se odvija u sklopu O "A.Starevi",

  Lepoglava, Hrvatskih pavlina 42 - kolski prostor je veliine 75 m2

  neto povrine. Od toga

  uioniki prostor zauzima 60 m2 povrine i obuhvaa jednu razrednu uionicu i tri uionice

  za individualnu nastavu. Za potrebe kolskih produkcija koristi se glavni hol osnovne kole te

  prostori Turistiko kultuno-informativnog centra u Lepoglavi.

  Zbog specifinosti glazbenog obrazovanja navedeni prostori nisu odgovarajui te se ve

  nekoliko godina pokuava postii dogovor s gradskim elnicima grada Lepoglave o

  premjetanju kole u vee i kvalitetnije prostore.

  Unato nabavci niza puhaih i gudakih instrumenata, gumbnih harmonika visoke

  kvalitete, novog koncertnog klavira te deset novih polukoncertnih klavira i ostale opreme,

  didaktikog materija i nota unazad nekoliko godina, postojei fond glazbala ne zadovoljava u

  potpunosti potrebe kole, te kola, ovisno o svojim financijskim mogunostima, svake godine

  kupuje nova glazbala, nastavnu opremu i note.

  Ovim su planom i programom utvrene odjelne potrebe za novim glazbalima,

  nastavnim pomagalima i pedagokom literaturom u kolskoj godini 2013./2014.:

  ODJEL ZA KLAVIR

  Nabava notne literature Notna literatura e se nabavljati prema potrebama nastavnika.

  Nabava zvunih ureaja i zapisa Zvuni materijali e se nabavljati prema potrebi odjela.

  Odravanje instrumenata Potrebno je osigurati redovno odravanje, ugaanje i popravak instrumenata na cijelo

  odjelu, te ugraditi nove ovlaivae u klavire zbog dotrajalosti starih.

 • 5

  Ostale potrebe

  - odvlaiva prostorije ( elektrini ) - uljni radijator ili elektrina grijalica - tepih ( jedan veliki ) - 2 klavirska stolca ( smei i crni ) - stolac ( uredski, anatomski ) - stalak za papire - kutija za olovke - grafitne olovke - 7 metronoma - nova kvaka na vratima - zidni sat - klavirska pedalna klupica za noge

  ( Piano pedal extender PE 2 )

  ODJEL ZA GUDAKE INSTRUMENTE

  Nabava notne literature Notna literatura e se nabavljati prema potrebama nastavnika.

  Nabava zvunih ureaja i zapisa Zvuni materijali e se nabavljati prema potrebi odjela.

  Odravanje instrumenata Potrebno je osigurati redovno odravanje instrumenata te po potrebi.

  Nabava opreme po instrumentima

  Violina

  Polovinske violine komplet 6 kom

  etvrtinske violine komplet 5 kom

  Polovinska gudala za violinu 10 kom

  Troetvrtinska gudala za violinu 10 kom

  Cijela gudala za violinu 5 kom

  Kutije za cijelu violinu 5 kom

  ice za violinu E-20 kom

  A-15 kom

  D-10 kom

  G-10 kom

  ice za osminsku violinu - komplet 3 kom

  ice za etvrtinsku violinu komplet 3 kom

  Mostii za polovinsku violinu 10 kom

  Mostii za troetvrtinsku violinu 10 kom

  Viola

  Gudala za violu 2 kom

 • 6

  Violonelo Violonelo 1 kom

  Troetvrtinsko violonelo 1 kom

  ice za violonelo Thomastik Spirocore A-3 kom

  D-5 kom

  G-3 kom

  Kontrabas

  Gudala za kontrabas 2 kom

  Konji 2 kom

  Nogica za kontrabas 1 kom

  ice za kontrabas komplet 2 kom

  ODJEL ZA GITARU I TAMBURE

  Nabava notne literature Leopold-Bradi: kola za tambure kvartni G sustav - 2 kompleta

  Ostala notna literatura e se nabavljati prema potrebama nastavnika.

  Nabava zvunih ureaja i zapisa Zvuni materijali e se nabavljati prema potrebi odjela.

  Odravanje instrumenata Potrebno je osigurati redovno odravanje instrumenata te po potrebi.

  Nabava opreme - 5 koncertnih gitara s koferom - 40 kompleta ica za gitaru - 5 klupica za nogu - 5 stalaka za gitaru na nogu - 5 stalaka za gitaru - 3 elektrine grijalice - Hrvatski grb 3 komada - Digitalni metronom 5 komada - Notni stalci 15 komada - Tamburaki brevijar 2 komada - Trzalice trokutaste 20 komada - ice za tamburu 30 komada

 • 7

  ODJEL ZA PUHAKE INSTRUMENTE

  Nabava notne literature po instrumentima

  Trombon

  note za kvartet trombona

  Oboa J. Sellner: Methode pour Hautbois

  K. Mille: 20 studija za obou

  H. Brod: Etid

View more