muntlig produksjon og samhandling

of 52 /52
(c) Lenguasol 1 Muntlig produksjon og Muntlig produksjon og samhandling samhandling Høgskolelektor Svein Erik Svendsen

Upload: wendi

Post on 21-Jan-2016

63 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Muntlig produksjon og samhandling. Høgskolelektor Svein Erik Svendsen. Kilder:. Propuesta curricular y Marco común europeo de referencia David Nunan: El diseño de tareas para la clase comunicativa Teresa González Sainz: Juegos comunicativos - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

Page 1: Muntlig produksjon og samhandling

(c) Lenguasol 1

Muntlig produksjon og Muntlig produksjon og samhandlingsamhandling

Høgskolelektor Svein Erik Svendsen

Page 2: Muntlig produksjon og samhandling

(c) Lenguasol 2

Kilder:Kilder:Propuesta curricular y Marco común europeo de referenciaDavid Nunan: El diseño de tareas para la clase comunicativaTeresa González Sainz: Juegos comunicativosKaren Lund: Er kommunikativ undervisning kommunikativ? (Sprogforum nr. 14)Birgit Henriksen: Mundlighed (Sprogforum nr. 14)Ulrika Tornberg: Språkdidaktikk (Fag og Kultur)Ranan Schlichter (OH)Egen idébank

Page 3: Muntlig produksjon og samhandling

(c) Lenguasol 3

KOMMUNIKATIV KOMPETANSEKOMMUNIKATIV KOMPETANSE

Effektiviteten og graden av suksess i språklæringen er sterkt avhengig av at eleven har lært å lære med alt det innebærer (= læringskompetanse = elevautonomi)

Graden av autonomi i språkopplæringen er i stor grad forbundet med graden av kommunikativ kompetanse

Page 4: Muntlig produksjon og samhandling

(c) Lenguasol 4

KOMMUNIKATIV KOMPETANSEKOMMUNIKATIV KOMPETANSE

OPTIMAL KK IFØLGE EUROPARÅDET:

*Lingvistisk kompetanse

*Sosiolingvistisk kompetanse

*Diskurskompetanse

*Strategikompetanse

*Sosiokulturell kompetanse

*Sosialkompetanse

Page 5: Muntlig produksjon og samhandling

(c) Lenguasol 5

KOMMUNIKATIV KOMPETANSEKOMMUNIKATIV KOMPETANSE

Kommunikativ kompetanse omfatter kompetanse i alle fire ferdigheter, såvel de produktive som de reseptive

Kommunikativ kompetanse omfatter også interaksjon og digital kompetanse

Page 6: Muntlig produksjon og samhandling

(c) Lenguasol 6

LINGVISTISK KOMPETANSELINGVISTISK KOMPETANSE

I hvor stor grad en språkbruker kan fortolke og formulere setninger i en normal kommunikasjonssituasjon.

Omfatter riktig bruk av grammatiske regler, ordforråd, uttale, intonasjon og det å kunne sette sammen ord og setninger på en riktig måte (syntaks).

= Grammatikk, vokabular og uttale

Page 7: Muntlig produksjon og samhandling

(c) Lenguasol 7

SOSIOLINGVISTISK SOSIOLINGVISTISK KOMPETANSEKOMPETANSE

Omfatter forholdet mellom lingvistiske tegn

og deres betydninger i en normal kontekst. Språkbrukeren må kunne velge mellom flere måter å uttrykke seg på for å kunne tilpasse seg den aktuelle situasjonen.

= Tolke og bruke et passende språk i ulike sammenhenger

Page 8: Muntlig produksjon og samhandling

(c) Lenguasol 8

DISKURSKOMPETANSEDISKURSKOMPETANSE

Evnen til å kunne lage og fortolke tekster i en gitt kontekst (= tekstforståelse) NB!

TEKST = Noe som er talt, inntalt, skrevet eller trykt.

Logisk sans viktig for tekstforståelse= Oppfatte og selv oppnå sammenheng i

tale og skrift

Page 9: Muntlig produksjon og samhandling

(c) Lenguasol 9

STRATEGIKOMPETANSESTRATEGIKOMPETANSE

Evnen til å kunne anvende passende strategier (alternative kommunikasjonsmåter) for å kompensere for språklige mangler.

= ”Gå omveier”: ”Necesito esas cosas que usan los niños cuando no saben ir al baño”.

Bruk av ikke-verbale uttrykksmåter

Page 10: Muntlig produksjon og samhandling

(c) Lenguasol 10

SOSIOKULTURELL SOSIOKULTURELL KOMPETANSEKOMPETANSE

Graden av kjennskap til målspråkets sosiokulturelle kontekst og evnen til å anvende sosiale strategier for å kunne kommunisere

Det er ikke likegyldig hvordan vi sier hva til hvem og hvorfor:”¡Ay, que florero más bonito!”

Mañana-myten og tilsvarende i andre språk

Page 11: Muntlig produksjon og samhandling

(c) Lenguasol 11

SOSIALKOMPETANSESOSIALKOMPETANSE

Evnen til å forstå og ta hensyn til den sosiale situasjonen språkbrukeren befinner seg i

Du/Sie? Tu/vous? Tú/usted?Bruk av imperativerUttrykksmåterBenytte sin språklige kompetanse

Page 12: Muntlig produksjon og samhandling

(c) Lenguasol 12

Forutsetninger for god Forutsetninger for god kommunikativ aktivitet og læringkommunikativ aktivitet og læring

Karen Lund: ”Stoffet må settes inn i en kommunikativ kontekst. Det er gjennom kommunikative aktiviteter at selve tilegnelsen av det nye språket skjer. Når man må forstå og fortolke det en annen sier og må formulere seg så mottakeren forstår det, får man de beste forutsetningene for å lære. Som mottaker ber man om forklaringer og utdypninger, som avsender klargjør man det man sier”.

Page 13: Muntlig produksjon og samhandling

(c) Lenguasol 13

KOMMUNIKATIV AKTIVITETKOMMUNIKATIV AKTIVITET

Kommunikasjon er ikke bare målet, kommunikative aktiviteter er selve midlet for å lære det nye språket.

Man lærer å kommunisere ved å kommunisere En undervisning hvor elevene skriver, snakker,

lytter og leser uten å ha noe formål med det (bortsett fra å tilfredsstille lærerens krav) er ikke kommunikativ.

Page 14: Muntlig produksjon og samhandling

(c) Lenguasol 14

LYTTELYTTE

Å lytte er ofte viet for lite oppmerksomhet.Ren lytting er sjeldent, men bør stimuleres.

Bruk av læreverkenes lyttemateriale Mange lettlestbøker har godt lydmaterialeSanger, lær tekstenTV, filmerFysiske samtaler

Page 15: Muntlig produksjon og samhandling

(c) Lenguasol 15

SNAKKESNAKKE

Kun interessant hvis det er til nytte. Lydcelle. Noen har stor glede og nytte av å lære tekster

utenat (sanger, skuespill, roller, historier, vitser...) Øker gleden og selvtilliten! Jfr. egen språklæring.

Søk på nettet! ”Snakk i mobil”

VOLAPYK letter på trykket!

Page 16: Muntlig produksjon og samhandling

(c) Lenguasol 16

INTERAKSJONINTERAKSJON=SAMHANDLING=SAMHANDLING(Den 5. ferdighet)(Den 5. ferdighet)

Dette er en ”ny” ferdighet. (Dialog). Den er sterkt vektlagt i LK 06, som i sin tur

er basert på det europeiske rammeverket.All muntlig øving må ha samhandling og

interaksjon som endelig mål!

Page 17: Muntlig produksjon og samhandling

(c) Lenguasol 17

FORMÅLFORMÅLOPPMERKSOMHETOPPMERKSOMHET

BEVISST FOKUSERINGBEVISST FOKUSERING

Hva vil jeg med det jeg skal si? Informere? Overtale? Glede noen? Bestille noe?

Vi lærer ikke noe med mindre vi tror vi får nytte av det, først da blir vi oppmerksomme.

Vi må ha en god grunn til å lytte eller snakke

Page 18: Muntlig produksjon og samhandling

(c) Lenguasol 18

Kriterier for gode kommunikative Kriterier for gode kommunikative aktiviteteraktiviteter

Pica, Kanagy & Falodun (1993) stiller opp følgende kriterier for å vurdere kommunikative aktiviteter:

1: Krever aktiviteten toveis-kommunikasjon – skal begge parter bidra for at oppgaven skal løses?

2: Har partene samme mål?3: Skal partene nå fram til en felles løsning?

Page 19: Muntlig produksjon og samhandling

(c) Lenguasol 19

Kriterier for gode kommunikative Kriterier for gode kommunikative aktiviteteraktiviteter

Jo flere av disse punktene vi kan svare ja til, desto større er mulighetene for at elevenes aktiviteter krever at:

- de forstår det input de utsettes for- de gir seg i kast med betydningsavklaring

når det er noe de ikke forstår- de gir feedback på det de hører/sier

Page 20: Muntlig produksjon og samhandling

(c) Lenguasol 20

OppgavetyperOppgavetyper

Birgit Henriksen nevner tre typer oppgaver som er velegnet i språkopplæringen:

Problemløsningsoppgaver (utveksling av informasjon: pusleøvelser, informasjonskløftoppgaver, manipulasjons- eller kategoriseringsoppgaver, bildebeskrivelse)

Holdningskløftoppgaver (motsatte synspunkter) Sosiale interaksjonsoppgaver (rollespill,

improvisasjoner, trene til ”det virkelige liv”)

Page 21: Muntlig produksjon og samhandling

(c) Lenguasol 21

PROBLEMLØSNINGSOPPGAVEPROBLEMLØSNINGSOPPGAVE”Luftskipet””Luftskipet”

Du er passasjer på et luftskip over Nordpolen. Dere mister stadig høyde. Alt unødvendig er allerede kastet over bord, og en av dere må hoppe for at resten skal overleve. Fortell kapteinen (som bare snakker målspråket) hvorfor du ikke kan hoppe.

Page 22: Muntlig produksjon og samhandling

(c) Lenguasol 22

Sosiale interaksjonsoppgaverSosiale interaksjonsoppgaver

Rollespill og improvisasjonerTrening av ”autentiske” samtalesituasjonerMange problemløsningsoppgaver er

samtidig sosiale interaksjonsoppgaverOfte er ikke hverken mål er

interaksjonskrav innlagt

Page 23: Muntlig produksjon og samhandling

(c) Lenguasol 23

ROLLESPILLROLLESPILL

Mange bøker om dette!Simulering med og uten rollekortForberedt eller ikke?

Page 24: Muntlig produksjon og samhandling

(c) Lenguasol 24

Variasjon er viktigVariasjon er viktig

Mange øvinger kan inneholde forskjellige typer oppgaveelementer. Aktiviteter som fremmer flytende språk vil ofte gå på bekostning av korrekthet og omvendt.

Vi må derfor variere mellom oppgaver som har hovedvekt på å øve enten form eller innhold

Ofte er oppgavene en kombinasjon av disse to.

Page 25: Muntlig produksjon og samhandling

(c) Lenguasol 25

Oppgaver med hovedvekt på Oppgaver med hovedvekt på formform

Disse finnes det mange av i øvingsbøkene til de forskjellige læreverkene.

Eksempel: Klokkebingo

Page 26: Muntlig produksjon og samhandling

(c) Lenguasol 26

KlokkebingoKlokkebingo

Page 27: Muntlig produksjon og samhandling

(c) Lenguasol 27

AutomatiseringsoppgaverAutomatiseringsoppgaver

Helt nødvendig oppgavetype for å få flyt i språket. Vi må bygge opp et repertoar av automatisert språk, slik vi har det i vårt morsmål.

Eksempel: Hva liker du å gjøre?

Page 28: Muntlig produksjon og samhandling

(c) Lenguasol 28

AUTOMATISERING

Jeg elsker Jeg liker Jeg er likegyldig Jeg liker ikke Jeg hater AKTIVITET

          Stryke tøy

          Skrive dagbok

          Snakke om politikk

          Honning

          Klassisk musikk

          Gå på museer

          Store byer

          Eksamener

          Moteklær

          Mobiltelefoner

          Sminke

          Gjøre reint i huset

          Frokost på senga

          Fart

          Shoppe

          Snakke om problemer

          Fotball

          Musikkfilmer

          Gå tur alene

Page 29: Muntlig produksjon og samhandling

(c) Lenguasol 29

Samtaleregulerende fyllordSamtaleregulerende fyllordChunksChunks

Samtaleregulerende ”fyllord” viktig i interaksjon: ”Vel”, ”la meg se”, ”når jeg tenker meg om” osv.

”Chunks”: Bitte,s’il vous plaît, por favor. ”Etuva?”, ”Ædriveme?” har en sentral funksjon, og er helt nødvendig i all språklæring. Syntaks og morfologi helt uvesentlig her!

Disse ordene har en sosial funksjon som ikke må glemmes

Ufullendte setninger er tillatt i interaksjon!

Page 30: Muntlig produksjon og samhandling

(c) Lenguasol 30

Oppgaver med hovedvekt på Oppgaver med hovedvekt på innholdinnhold

De skrivesvakes favoritt”Skrivefeilene synes ikke i lufta”Eksempel: Musikkmeditasjon

Page 31: Muntlig produksjon og samhandling

(c) Lenguasol 31

Musikkmeditasjon 1Musikkmeditasjon 1

La elevene roe seg helt ned med lukkede øyne og dyp pusting med magen.

Musikken må ikke ha tekst på kjent språkKlassisk musikk er godt egnetViktig at du selv har et godt forhold til

musikkenIkke oppgi data om musikken som skal

spilles, det gjør elevene forutinntatte

Page 32: Muntlig produksjon og samhandling

(c) Lenguasol 32

Musikkmeditasjon 2Musikkmeditasjon 2

La elevene produsere helt fritt fra det de opplevde under meditasjonen. La dem få noen minutter på å skrive ned sine opplevelser, gjerne i stikkordsform.

Dere vil bli mektig overrasket over resultatet!

Page 33: Muntlig produksjon og samhandling

(c) Lenguasol 33

Musikkmeditasjon 3Musikkmeditasjon 3

Denne øvingen bør være først og fremst muntlig. Ikke rett på noe underveis, med mindre det er helt uforståelig, og/eller eleven ber om hjelp.

Godta korte svar. Hvis eleven ikke har ”sett” noe, be

ham/henne om å dikte en historie.Hva skjer? Hvor? Når? Hvem? Miljø?

Page 34: Muntlig produksjon og samhandling

(c) Lenguasol 34

Oppgaver som øver både form Oppgaver som øver både form og innholdog innhold

Denne oppgavetypen krever ofte skriftlig forarbeid.

Et case kan f.eks. være ”Turistbesøk på bensinstasjonen”.

Fordeler: Elevene ”eier” oppgaven, fordi de selv har forfattet den. Elevene bestemmer selv innhold. Lærer retter form før framføring, slik at ikke feil innøves.

Ulemper: Interaksjonen er ikke spontan.

Page 35: Muntlig produksjon og samhandling

(c) Lenguasol 35

Turistbesøk på bensinstasjonenTuristbesøk på bensinstasjonen

CASE: Du jobber på en bensinstasjon. Inn kommer en turist som klager høylydt på den vanvittig høye bensinprisen i Norge. Deretter ber han om unnskyldning, for det er jo ikke du som bestemmer bensinprisene. Så spør han om hva som er verdt å se i byen din/bygda di. Du forteller ham det, og forteller ham om severdigheten(e) og hvordan han skal komme dit. Han sier takk, og synes det er fint at også ungdommen på en bensinstasjon kan være et lite, lokalt turistkontor. Han sier takk og adjø, og det gjør du også.

Page 36: Muntlig produksjon og samhandling

(c) Lenguasol 36

Turistbesøk på bensinstasjonenTuristbesøk på bensinstasjonen

Denne måten å arbeide på har også den store fordelen at arbeidsmengden er fri. Derved kan også svake elever føle at de makter noe. De kan også være flere enn to om å skrive teksten, og man kan legge inn flere personer. Selvsagt kan man sette en nedre/øvre grense for hvor lang samtalen skal være, men det beste er å la det regulere seg selv.

Page 37: Muntlig produksjon og samhandling

(c) Lenguasol 37

Spontan muntlig aktivitet med Spontan muntlig aktivitet med utgangspunkt i egne tanker og utgangspunkt i egne tanker og

følelserfølelser

Oppgaver som tar utgangspunkt i elevens egne tanker og følelser trenger ikke ytterligere formål

1. person entall er den viktigste for de flesteEksempel: OH-kort

Page 38: Muntlig produksjon og samhandling

(c) Lenguasol 38

OH-KORTOH-KORT

En ressurs i språklæringen! 1-4 spillere. Billedkort og rammekort utarbeidet av

gestaltterapeut Raman Schlichter. En spiller kan velge å stå over sin tur. Spillerens fortolkning er suveren, den er hans

eiendom. Andre spillere kan kommentere. Ypperlig til impulsiv føljetong, slipp fantasien løs! Uendelige muligheter, individuelt eller i gruppe.

Page 39: Muntlig produksjon og samhandling

(c) Lenguasol 39

OH-KORTOH-KORT

Hver spiller trekker etter tur et bildekort og et rammekort Du beskriver bildekortet detaljert. Deretter leser du teksten på rammekortet og forteller hva

ordet betyr, og hva det betyr for deg her og nå (assosiasjoner, reaksjoner). Det finnes ingen ”riktige” tolkninger!

Deretter beskriver du hvordan du tolker bilde og tekst sammen. Vær personlig og subjektiv!

Hva har skjedd? Hva skjer? Hva vil skje? Husk det gode humøret! Tillat løssluppenhet! Bare fantasien setter grenser for bruken!

Page 40: Muntlig produksjon og samhandling

(c) Lenguasol 40

OH-KORTOH-KORT

10 minutter spontan muntlig aktivitet

OH-kort kan bestilles på tysk, fransk og spansk gjennom Marja Schriever [[email protected]]

Se også vidakine.com

Page 41: Muntlig produksjon og samhandling

(c) Lenguasol 41

””SKUDD FRA HOFTA”SKUDD FRA HOFTA”

Ofte har vi bruk for korte oppgaver som stimulerer til spontan bruk av språket uten at målet nødvendigvis er tydelig definert.

Eksempler:A: ”Få dem til å si det”B: ”Lapp i panna”C: ”Ryggen mot tavla”D: ”Slangen”

Page 42: Muntlig produksjon og samhandling

(c) Lenguasol 42

””Få dem til å si det” A1Få dem til å si det” A1

Materiell: Papirlapper på størrelse med visittkort, PostIt e.l.

Nivå: Begynner – avansert Tid: 10 – 15 minutter Mål: Muntlig produksjon, resepsjon og interaksjon Forberedelse: På lappene skriver lærer og/eller

elev ord og uttrykk som skal være svar på spørsmål, f.eks.: ”i går”, ”blå”, ”mandag” osv.

Page 43: Muntlig produksjon og samhandling

(c) Lenguasol 43

””Få dem til å si det” A 2Få dem til å si det” A 2

Framgangsmåte: Del elevene inn i par, A og B. Hver elev skal ha et visst antall ferdigskrevne

lapper med svar på et tenkt spørsmål. Ingen andre skal se hva som står på lappene.

Nå skal A stille spørsmål til B på en slik måte at B svarer det som står på kortet til A. (Men B skal selvsagt ikke vite på forhånd hva som står der!)

Det er viktig at A stiller sitt spørsmål så presist at han får nøyaktig det svaret som står på kortet

Page 44: Muntlig produksjon og samhandling

(c) Lenguasol 44

””Få dem til å si det” A 3Få dem til å si det” A 3

Eksempel: A har et kort hvor det står ”blå”. Kom med

forslag til spørsmål h@n kan stille B for at B skal svare ”blå”.

På viderekomne nivå kan svarene for eksempel være: ”Ja, det skal jeg gjøre”.

Page 45: Muntlig produksjon og samhandling

(c) Lenguasol 45

””Få dem til å si det” A 4Få dem til å si det” A 4

Det er viktig å demonstrere denne aktiviteten først for klassen, slik at elevene blir klar over at de må stille presise spørsmål for å få presise svar.

Page 46: Muntlig produksjon og samhandling

(c) Lenguasol 46

””Lapp i panna” B 1Lapp i panna” B 1

Grupper på 2-4 A får en lapp i panna uten å vite hva som står på

den, f.eks.”Alexander Rybak”. A skal nå stille spørsmål til de andre i gruppa for å

finne ut hva som står på lappen. De andre kan bare svare ”Ja” eller ”Nei”.

Så er det nestemanns tur. Denne øvingen kan virke lett, men er en utfordring

større enn de fleste tror. Stimulerer godt til muntlig resepsjon/produksjon.

Page 47: Muntlig produksjon og samhandling

(c) Lenguasol 47

””Lapp i panna” B 2Lapp i panna” B 2

”LAPP I PANNA”:Hvem er jeg? (Tarzan, dronning Sonja...)Den som har lappen vet ikke hvem han er,

og må finne det ut ved å stille de andre spørsmål som bare kan besvares med ja eller nei: Er jeg en mann? Er jeg norsk? ...

Page 48: Muntlig produksjon og samhandling

(c) Lenguasol 48

””Med ryggen til tavla” C 1Med ryggen til tavla” C 1

Grupper på 4 velger hver sin leder. Lederen setter seg med ryggen mot tavla, hvor læreren skriver et ord, f.eks. AVIÓN.

Resten av gruppa skal uten fakter forklare lederen med andre ord hva AVIÓN er: ”una cosa en el aire”, ”transporte a Gran Canaria”, ”máquina que vuela” etc.

Page 49: Muntlig produksjon og samhandling

(c) Lenguasol 49

””Slangen” D 1Slangen” D 1(JC 28)(JC 28)

”Ett spontant minutt” (=”Slangen”):Elevene trekker kort/kaster terning, og må

snakke spontant:Jeg/ Min favorittmat/ Hva vil jeg bli?/ Mitt

idol/ Mine favorittklær /Familien min/ En vanlig dag / Hva jeg gjorde i ferien osv.

Lærer går rundt og veileder.

Page 50: Muntlig produksjon og samhandling

(c) Lenguasol 50

Variér rammene, vær fysiskVariér rammene, vær fysisk

Bruk aktivt og presist de forskjellige kommunikasjonsmodellene

Fysiske rekvisitter engasjerer og forplikter mer enn bare ordre (Vis og fortell)

Variér bevisst mellom auditiv, visuell, taktil og kinestetisk læring

Suggestopedi (Lozanov) Språkbad, lær mens du går

Page 51: Muntlig produksjon og samhandling

(c) Lenguasol 51

Hva kjennetegner en god Hva kjennetegner en god kommunikativ språktime?kommunikativ språktime?

Autentiske kilderProblemløsningsaktiviteterVirkelighetsnære og meningsfylte oppgaverSlippe eleven løs, hjelpe med å lære å lære

og å gi innsikt i egen læringVariere mellom aktiviteter og ferdigheterStimulere kreativitet og elevautonomi

Page 52: Muntlig produksjon og samhandling

(c) Lenguasol 52

BØNN FRA ELEVENBØNN FRA ELEVEN Legg til rette for variasjon – for all del! Gi meg stimuli og oppmerksomhet, la meg komme mer på banen La meg heller lære lite og grundig enn mye og overflatisk Hjelp meg til å få innsikt i egen læring La meg få snakke mye, still åpne spørsmål og gi meg tid til å tenke La meg få bestemme mer! Stol på meg! La meg få lære på den måten jeg helst vil, men hjelp meg når jeg

trenger det Vær streng og still krav til meg Vær rettferdig!