samhandling på fosen

of 30 /30
Samhandling på Fosen ... om det enkle og det vanskelige ... Sør-Trøndelag eForum 23. mars 2011 Hans Donali Tilset NTNU Samfunnsforskning AS

Upload: trung

Post on 09-Feb-2016

42 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Samhandling på Fosen. ... om det enkle og det vanskelige. Sør-Trøndelag eForum 23. mars 2011. Hans Donali Tilset NTNU Samfunnsforskning AS. Situasjon - Fosen. Fosenregionen har mange års erfaring med regionalt samarbeid. Regionen har lykkes med mange samarbeidsrelaterte tiltak. - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

Page 1: Samhandling på Fosen

Samhandling på Fosen... om det enkle og det vanskelige ...

Sør-Trøndelag eForum 23. mars 2011

Hans Donali TilsetNTNU Samfunnsforskning AS

Page 2: Samhandling på Fosen

Situasjon - Fosen

Fosenregionen har mange års erfaring med regionalt samarbeid

Regionen har lykkes med mange samarbeidsrelaterte tiltak

Fosenregionen er vel forberedt på mer samarbeid

Page 3: Samhandling på Fosen

Ny teknologi gjør det mulig å arbeide på nye måter

Oljeselskapene flytter ekspertise fra hav til land

Et godt eksempel på at det går an

Situasjon - Teknologi

Page 4: Samhandling på Fosen

Samhandlingsreformen skisserer IKT som et viktig virkemiddel for å realisere mål om helhet og samhandling i helse- og omsorgstjenesten.  

Situasjon - Samhandling

Page 5: Samhandling på Fosen
Page 6: Samhandling på Fosen

Ny teknologi forandrer ingen ting

Det er altså nødvendig med en forandring i hvordan vi gjør ting

Forandring skjer først når vi begynner å tenke annerledes og dermed endrer arbeidsprosessene våre

Page 7: Samhandling på Fosen

Det er lurt å begynne med menneskene - og la teknologien komme etterhvert

Dette er utgangspunktet for det vi gjør på Fosen

Teknologi kan kjøpes - det er enkeltMenneskene må utvikles - det er vanskelig

Erkjennelse

Page 8: Samhandling på Fosen

Samhandling mellom fagmiljøer

Nasjonalt senter for Samhandling og Telemedisin (NST)

Norsk senter for elektronisk pasientjournal (NSEP)

SINTEF Informasjons og kommunikasjonsteknologi

Inst. for voksnes læring og rådgivningsvitenskap, NTNU

Studio Apertura,NTNU Samfunnsforskning AS

➡ Samhandling i helsesektor

➡ IKT i helsesektor

➡ IKT generelt

➡ Videreutdanning og trening av voksne

➡ Organisasjon, samarbeid og sikkerhet

Page 9: Samhandling på Fosen

• Positive holdninger til utviklingsprosjekter og samarbeid

• Har noen suksesshistorier det kanbygges videre på

• Idag er det ingen som har overordnetansvar for at teknologien fungerer

• Har medført en viss motstand mot planer om nye teknologiske løsninger

• Lokalmiljøene er kompetansemessig sårbare

• Samhandlingsreformen vil sannsynligvis medføre nye oppgaver.

Kartlegging - Utdrag

Det er positive forventninger til selve teknologien men mistro til systemets evne til å tilrettelegge og ta ut

gevinstene av den.

Page 10: Samhandling på Fosen
Page 11: Samhandling på Fosen

“En velfungerende infrastruktur

for høykvalitets

videokonferanse internt på

Fosen med kompetente og

trygge brukere ved alle sentrale

helseinstitusjoner.”

Anbefalt første mål

Page 12: Samhandling på Fosen
Page 13: Samhandling på Fosen

• Infrastruktur• Opplæringsmoduler• Etablere kurs• Helse- og omsorgsledere• Helsearbeidere i kommunene• Spesialisthelsetjenesten

“Gode sirkler” på Fosen

Handler om å begynne i “det små” og bygge lag på lag

Page 14: Samhandling på Fosen

Prosjektets - Fase 1Teknologi og infrastruktur

6 kommuner har Tandberg videokonferanseutstyr fra 2006

• Oppgradering av eksisterende utstyr

• Tilknytning til Norsk Helsenett

• Driftstjenester fra lokal tjenesteleverandør (Fosen IKT)

Page 15: Samhandling på Fosen

Opplæring

• Nettbasert opplæring i bruk av videokonferanse

• Opplæring gjennom kurs iNettOpp Fosen

• Opplæring i videokonferanse er del av felles kompetanseplan

NettOpp Fosen er allerede mye brukt av helsearbeidere på Fosen

Prosjektets - Fase 1

Page 16: Samhandling på Fosen

Evaluering opplæringstiltak

• Følgeforskning av kurset “Aldring på nett”

• Evaluering av metoder og teknologibruk

• Publisering: Rapport, faglig artikkel og kronikk.

Prosjektets - Fase 1

Page 17: Samhandling på Fosen

Organisatorisk forankring og bevisstgjøring

• Bevisstgjøring for politisk og adm ledelse

• Bevisstgjøring for helse- og omsorgsledere m/workshop

• Utarbeide informasjonsbrosjyre• “Alle” skal bli informert

Tid og rom for refleksjon er meget viktig:Hva betyr dette for meg?

Prosjektets - Fase 1

Page 18: Samhandling på Fosen
Page 19: Samhandling på Fosen

Samarbeid og informasjonsspredning

Resultatene etter kursevaluering vil bli tilgjengelig gjennom fagartikkel

Ingen planlagte aktiviter ut over det. Men vi deler gjerne erfaringer

Forøvrig savnes en nasjonal samordning av erfaring

Page 20: Samhandling på Fosen

Har vi lært noe?

Hvilke utfordringer ser vi “lenger fram”?

Page 21: Samhandling på Fosen

Om uavklarte forventninger

Videokonferanseutstyr anskaffet av kommunene uten avtaler om vedlikehold og drift

Men “alle” hadde en forventning om at dette skulle Fosen-IKT ordne

Anskaffet i 2006

Page 22: Samhandling på Fosen

Avklart!

6 enheter er nå underlagt vedlikeholdskontrakt med ekstern leverandør

Fosen IKT vil på bestilling levere drifting av infrastruktur for videokonferanse

Men dette koster penger for kommunene

Page 23: Samhandling på Fosen

Det vil bli vanskelige prioriteringer

vs

Videokonferanse på bekostning av grendaskolen.Et “tenkt” dilemma i budsjettdebatten?

Page 24: Samhandling på Fosen

Prioritering er politikerens hverdag

Hva slags informasjon og kunnskap trenger en politiker for å kunne foreta balanserte valg i en slik situasjon.

Hvordan får politikerne denne kunnskapen?

Page 25: Samhandling på Fosen

“Dæm sei at oss ska forander

oss...”

“Dæ ha dæm no sagt i alle år ...”

Organisasjonsendring XXL

Organisasjonsendring er en krevende øvelse

Page 26: Samhandling på Fosen

Kompetanseheving blir omfattende

ved bruk av

Ny teknolgiNye

arbeidsprosesser

Ny kunnskap Nye

ferdigheter

behov forTrening

medfører

Ny kunnskap Nye

ferdigheter

TreningOpplæringOpplæring

Page 27: Samhandling på Fosen

Hva menes forresten med #samhandling?

er krevende

• Alle må vite hvor en skal• Alle må tenke på vegne

av fellesskapet• Noen må ha ansvar for

felles strategier• Kunnskap om

forutsetning for samhandling trengs

Page 28: Samhandling på Fosen

Det savnes en nasjonal samordning av erfaringer

Manglende helhet og koordinering

Det settes igang et utall små prosjekter uten noen samordning, koordinering eller rammeverkEn stor fare for at dårlig krutt blir funnet opp mange ganger

Page 29: Samhandling på Fosen

Det er viktig at vi har fokus de riktige tingene!

Oppsummering

Teknologi kan kjøpes - det er noe vi kan

Menneskene må utvikles - det er vi utrolig dårlige på

Page 30: Samhandling på Fosen

Takk foroppmerksomheten!