samhandling mellom primærhelsetjenesten og dagkururgiske avdelinger

of 15 /15
Statssekretær Roger Ingebrigtsen Helse- og omsorgsdepartementet Norsk Dagkirurgisk forum, 8. januar 2010 Samhandling mellom primærhelsetjenesten og dagkururgiske avdelinger

Upload: clarke-lambert

Post on 02-Jan-2016

37 views

Category:

Documents


8 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Samhandling mellom primærhelsetjenesten og dagkururgiske avdelinger. Statssekretær Roger Ingebrigtsen Helse- og omsorgsdepartementet Norsk Dagkirurgisk forum, 8. januar 2010. Sykdomsbildet endres. Infeksjons- sykdommer. Økt forekomst: Psykisk helse Rus Diabetes Kols Demens Overvekt - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

Page 1: Samhandling mellom primærhelsetjenesten og dagkururgiske avdelinger

Statssekretær Roger IngebrigtsenHelse- og omsorgsdepartementetNorsk Dagkirurgisk forum, 8. januar 2010

Samhandling mellom primærhelsetjenesten og dagkururgiske

avdelinger

Page 2: Samhandling mellom primærhelsetjenesten og dagkururgiske avdelinger

2

Økt forekomst:• Psykisk helse• Rus• Diabetes• Kols• Demens• Overvekt• Kreft

Sykdomsbildet endres

1900 1950 20502000

Hjerteinfarkt

Infeksjons-sykdommer

Figuren illustrerer tendenser

Page 3: Samhandling mellom primærhelsetjenesten og dagkururgiske avdelinger

3

Økende antall eldre og færre yrkesaktive

Fremskrevet folkemengde, 2009 = 100

75

100

125

150

175

200

225

250

275

300

2010 2020 2030 2040 2050 2060

20-66 år 67-79 år 80 år og eldre

Kilde: SSB - Middelalternativet

Page 4: Samhandling mellom primærhelsetjenesten og dagkururgiske avdelinger

4

Rekrutteringsproblemer

-10 000

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

70 000

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

Somatikk

Institusjoner, helse, hj. tj

Grunnskole, barnehager, BV

Page 5: Samhandling mellom primærhelsetjenesten og dagkururgiske avdelinger

5

• Stykkevis og delt• Ulike nivå – ulike mål• Svikt i samhandling• Pasientene rammes

Brudd og svikt i tilbudet

Page 6: Samhandling mellom primærhelsetjenesten og dagkururgiske avdelinger

6

Statsbudsjettet 2002-2010 helse, omsorg og pleie

2002 2006 201020082004

200

250

150

100

50

135 mrd

195 mrd

219 mrd84 mrd mer på 8 år

Page 7: Samhandling mellom primærhelsetjenesten og dagkururgiske avdelinger

7

Forventningsgapet

Ressurser

Muligheter

Forventninger

Tid

%

Page 8: Samhandling mellom primærhelsetjenesten og dagkururgiske avdelinger

8

Organisatorisk utfordring

Staten

4 regionalehelseforetak

KS

430 kommuner av ulik størrelse,organisering, politisk styre…

LovForskrift

Øremerking

Styrings-dokument

?

Page 9: Samhandling mellom primærhelsetjenesten og dagkururgiske avdelinger

9

• Klarere pasientrolle• Ny framtidig kommunerolle• Spesialisthelsetjenestens

rolle• Nytt finansieringssystem• Tydeligere prioritering på

tvers • I tillegg: IKT, FoU og

kompetanse

Fem hovedgrep i reformen

Page 10: Samhandling mellom primærhelsetjenesten og dagkururgiske avdelinger

10

En klarere bruker- og pasientrolle

• Sterkere brukermedvirkning• Rett til koordinator – én fast

person• Fokus på samlede pasientforløp• Satsing på mestringssentra

Page 11: Samhandling mellom primærhelsetjenesten og dagkururgiske avdelinger

11

Ny kommunerolle

• Sørge for-ansvar for primærhelsetjenester• Medfinansiering gir medansvar for bruk av

spesialisttjenester• Strategisk rolle – analyse, langsiktig

planlegging, sikre kompetanse• Mer satsing på å fremme helse og

forebygge sykdom• Lærings- og mestringstilbud• Tilbud til innbyggerne før og etter

sykehusinnleggelse• Dempe presset på innleggelser • Forpliktende avtalesystem mellom 1. og 2.

linje

Page 12: Samhandling mellom primærhelsetjenesten og dagkururgiske avdelinger

12

Samhandlingsreformen & dagkirurgi

• Sentrale strategier for videre tjenesteutvikling;– Fra døgn til dag– Flere ambulante tjenester

• Sammenlignet med resten av Europa har vi fortsatt mye ugjort mht disse strategiene

• Tenk pasientforløp• Kvalitetssikring av henvisninger fra fastlegene• Gode epikriser som viser hva fastlegen skal følge opp• God informasjon til fastlegene om

prioriteringsveiledere – bidrar til realistiske forventninger hos pasientene

Page 13: Samhandling mellom primærhelsetjenesten og dagkururgiske avdelinger

13

Nytt finansieringssystem

• Vekst i kommunens rammer• Kommunal medfinansiering

20% når pasienten må på sykehus

• Kommunalt ansvar for utskrivingsklare pasienter

• Pengene overføres fra sykehusene til kommunene

Page 14: Samhandling mellom primærhelsetjenesten og dagkururgiske avdelinger

14

Elektronisk kommunikasjon må på plass

• Norsk helsenett SF – et sikkert nett

• Kjernejournal – bare kritisk informasjon

• Tidsfrister vurderes• Informasjon og omsorg –

utvalg for innovative løsninger

Page 15: Samhandling mellom primærhelsetjenesten og dagkururgiske avdelinger

15

Tidsplan samhandlingsreformen

• 2009: Norsk helsenett• 2010: Nasjonal helse- og

omsorgsplan• 2010: Ny helse- og

omsorgslov• 2011: Ny

finansieringsmodell• 2012: Iverksette ny lov og

finansieringsmodell