stab samhandling og internasjonalt samarbeid seksjon samhandling kari skredsvig 03.12.12

18
Stab samhandling og internasjonalt samarbeid Seksjon samhandling Kari Skredsvig 03.12.12

Upload: fayola

Post on 11-Jan-2016

50 views

Category:

Documents


6 download

DESCRIPTION

Stab samhandling og internasjonalt samarbeid Seksjon samhandling Kari Skredsvig 03.12.12. Oslo universitetssykehus. Klinikk psykisk helse og avhengighet Marit Bjartveit. Medisinsk klinikk Lena Gjevert. Klinikk for kirurgi- og nevrofag Olav Røise. Kvinne- og barne-klinikken - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

Page 1: Stab samhandling og internasjonalt samarbeid Seksjon samhandling Kari Skredsvig 03.12.12

Stab samhandling og internasjonalt samarbeid

Seksjon samhandling

Kari Skredsvig 03.12.12

Page 2: Stab samhandling og internasjonalt samarbeid Seksjon samhandling Kari Skredsvig 03.12.12

Oslo universitetssykehusAdministrerende direktør

Bjørn Erikstein

Økonomi, juridisk og IKTMorten Reymert (viseadm. dir)

Samhandling Tove Strand (viseadm. dir)

Pasientsikkerhet Eva Bjørstad

HR Rolv Økland

Kommunikasjon Christina Rolfheim Bye

Forskning, innovasjon og utdanningErlend Smeland

Medisin, helsefag og utviklingCathrine Lofthus (viseadm. dir)

Medisinsk klinikk

Lena Gjevert

Kvinne- og barne-

klinikken

Terje Rootwelt

Kreft-, kirurgi- og

trans-plantasjons-

klinikken

Sigbjørn Smeland

Klinikk psykisk

helse ogavhengighet

Marit Bjartveit

Hjerte-, lunge- og

karklinikken

Otto Smiseth

Klinikk for kirurgi- og nevrofag

Olav Røise

Akutt-klinikken

Øyvind Skraastad

Klinikk for diagnostikk

ogintervensjon

Eli Marie Sager

Oslo sykehus-service

Geir Teigstad

Kreft-registerets

enhetsstyre

Kreft-registeret

Giske Ursin

Page 3: Stab samhandling og internasjonalt samarbeid Seksjon samhandling Kari Skredsvig 03.12.12

Pasientbehandling

• Lokalsykehus for 250 000 innbyggere i Oslo,6 bydeler

• Områdesykehus for 490 000 mennesker i 12 bydeler i Oslo

• Ett regionssykehus for Helse Sør-Øst med 2,7 millioner innbyggere- 56 % av landets befolkning

• Hovedoppgavene våre er pasientbehandling, forskning, utdanning av helsepersonell og pasient-og pårørendeopplæring

Page 4: Stab samhandling og internasjonalt samarbeid Seksjon samhandling Kari Skredsvig 03.12.12

Stab samhandling og internasjonalt samarbeid

Viseadm. direktør Samhandling og internasjonalt samarbeid

Tove Strand

Seksjon for likeverdig helsetjeneste

Hege Linnestad

Seksjon for internasjonalt samarbeid

Kristin Hanche-Olsen

UtenlandskontoretHarald Platou

  Seksjon for samhandling

Kari Skredsvig

  Seksjon for pasient- og pårørendeopplæring

Eva Bjørnsborg

Page 5: Stab samhandling og internasjonalt samarbeid Seksjon samhandling Kari Skredsvig 03.12.12

SAMHANDLINGSREFORMENHva skal man oppnå?

Økt satsning på helsefremmende og forebyggende arbeidDempe veksten i spesialisthelsetjenesten – større andel tjenester til kommunene

Mer helhetlige og koordinerte tjenester – helhetlige pasientforløp

Hvorfor denne reformen?Flere blir syke, vi lever lengre, flere trenger hjelp over tid,

flere sykdommer kan behandles med ny teknologi, køene til spesialisthelsetjenestene vokser.

Manglende samhandling er den viktigste grunnen til at syke eldre, mennesker med kroniske sykdommer, rusproblemer og psykiske lidelser blir tapere i

dagens Helse - Norge

Page 6: Stab samhandling og internasjonalt samarbeid Seksjon samhandling Kari Skredsvig 03.12.12

Samhandlingsreformens hovedgrep

• Spesialisthelsetjenesten skal utvikles slik at den i større grad kan bruke sin spesialiserte kompetanse

– Riktigere oppgavefordeling mellom kommune og spesialisthelsetjenesten

– Fremme og fokusere på de spesialiserte helsetjenestene• Tilrettelegge for tydeligere prioriteringer

– Prioriteringer må gjøres ut fra et helhetlig pasientforløpsperspektiv

Page 7: Stab samhandling og internasjonalt samarbeid Seksjon samhandling Kari Skredsvig 03.12.12

Samhandlingsreformens virkemidler (insentiver til samarbeid):

Gradvis innføring av samhandlingsreformens krav og intensjoner fra 1.jan 2012 – 5 år fremover

Krav til samarbeidsavtaler mellom spesialisthelsetjenesten og kommunen- forpliktende avtaler med obligatorisk innhold gitt av forskriften

Prosesskrav- Varsling og meldingskrav der pasient er i behov av kommunale tjenester

Kommunal betalingsplikt ved utskrivningsklare pasienter fra dag 1 (ikke psykiatri)

Kommunal medfinansiering (20% av DRG for utvalgte pasientgrupper)

Page 8: Stab samhandling og internasjonalt samarbeid Seksjon samhandling Kari Skredsvig 03.12.12

De ulike samarbeidsparter

•Kommuner

•Sykehus

•Universitet og høyskoler

•Departement og direktorat

•Fastleger og andre private

•Pasientorganisasjoner

•Samarbeid for å nå felles mål!

Page 9: Stab samhandling og internasjonalt samarbeid Seksjon samhandling Kari Skredsvig 03.12.12

Hva innebærer Samhandlingsreformen for OUS

Bevissthet og forståelse for god informasjonsoverføringSikre kunnskap om hele pasientforløpet

Forstå hva neste ledd i pasientbehandlingen trenger Skape gode samhandlingskanaler

Sikre effektiv informasjonsflytSkape gode kompetanseoverføringsarenaer

Page 10: Stab samhandling og internasjonalt samarbeid Seksjon samhandling Kari Skredsvig 03.12.12

Hovedoppgaver i seksjon samhandling

• Oppgavene er relatert til innføringen av samhandlingsreformen• Kunnskapsdialog og felles kunnskapsdeling mellom OUS og andre

sykehus og mellom OUS og primærhelsetjenesten• Bidra inn i arbeidet med utarbeidelsen av helhetlige

pasientforløp , Sikre samhandlingsaspektet i utvikling av behandlingslinjer

• Samarbeidsavtaler og møtestrukturer knyttet til samhandling• Forskning, innovasjon og dokumentasjon om samhandling• Områdeplaner –Koordinerende enhet for hab/rehab

Page 11: Stab samhandling og internasjonalt samarbeid Seksjon samhandling Kari Skredsvig 03.12.12

Praksiskonsulentene deltar i arbeid med pasientforløp og behandlingslinjer på OUS

• Fokus på overgangene: ”at den ene trygt og informert tar over der den andre slipper”

• Mest mulig standardisering og forenkling: ”Bygge grunnmurene før vi legger glasert taksten”

• Også arbeide med sammensatte forløp som krever involvering av flere avdelinger og klinikker i tillegg til primærhelsetjenesten

• Samstemming av legemiddellister viktig element i forløpene

Arbeidet må ha god faglig forankring og baseres på likeverdighet

Page 12: Stab samhandling og internasjonalt samarbeid Seksjon samhandling Kari Skredsvig 03.12.12

Trygge utskrivelser og overlevering av behandlingsansvar

• Epikrise sendes elektronisk utskrivelsesdagen• Epikrisen utformes i samsvar med NIVÅ 1 rutine• Pasienter som trenger kontroll hos fastlegen innen en uke etter

utskrivelse, bistås ved behov med timebestillingen• Ved Marevanbehandling: Dersom pasienten ikke klarer å møte

frem hos fastlegen, revurderes indikasjonsstillingen og oppfølging avklares med fastlegekontoret. MAREVANDOSERING DE SISTE DAGER (Helst ukedose) MÅ FREMGÅ SKRIFTLIG

Page 13: Stab samhandling og internasjonalt samarbeid Seksjon samhandling Kari Skredsvig 03.12.12

Samhandlingsprosjekter – noen eksempler:

• Akutt og subakutt funksjonssvikt hos eldre• Intermediærenhet - felles enhet mellom OUS og bydeler• Ambulant sårteam - OUS dra ut til sykehjem og hjemmesykepleie• PKO sykepleie - kompetanseutvikling mellom OUS og

hjemmesykepleien i to bydeler• Multidose – felles retningslinjer i hovedstadsområdet• Intensjonsavtaler mellom OUS, SØ, SI, SS

– Kompetanseoverføring, oppgaveforskyvning– Felles utarbeidelse av helhetlige pasientforløp

Page 14: Stab samhandling og internasjonalt samarbeid Seksjon samhandling Kari Skredsvig 03.12.12

Samhandlingsprosjektet ”Akutt og subakutt funksjonssvikt hos eldre”

Prosjektperiode januar 2012 – desember 2013

Aktører: Bydel Nordre Aker, bydel Østensjø,bydel Bjerke og Oslo universitetssykehus

Fastleger, fagfolk og ledere fra de tre bydelene + fagfolk og ledere fra indremedisinsk avdeling, geriatrisk avdeling og akuttmottak ved sykehuset

Hovedfokus i prosjektet er at sykehuset, fastleger og hjemmetjenesten skal bedre samhandlingen omkring den multisyke gamle hjemmeboende pasient

Page 15: Stab samhandling og internasjonalt samarbeid Seksjon samhandling Kari Skredsvig 03.12.12

IKT - en viktig premiss for god og effektiv samhandlingen utfordring for OUS

• Elektronisk meldingsflyt – epikriser, henvisninger, sykepleierapporter osv.

• Applikasjonskvittering – beskjed om at melding er mottatt• Overføring av svar på prøver, bilder osv• Dialogmeldinger – redusere telefonbruk• Informasjonsutveksling – pasient/behandler• Elektronisk timebestilling• Desentralisert behandling – bruk av telemedisin og

videokonferanse

Page 16: Stab samhandling og internasjonalt samarbeid Seksjon samhandling Kari Skredsvig 03.12.12

Hvordan kan vi spille hverandre gode?

Tillit, dialog, samarbeid og forståelse for hverandres rollerPasientrollen

KommunerollenFastlegerollen

Spesialisthelsetjenesterollen

Page 17: Stab samhandling og internasjonalt samarbeid Seksjon samhandling Kari Skredsvig 03.12.12

Samarbeidsavtaler mellom kommune og sykehus innen 1.juli 2012

Avtalene skal minimum ivareta følgende: Enighet om hvilke oppgaver forvaltningsnivåene er pålagt ansvaret

for og en felles oppfatning av hvilke tiltak partene til enhver tid skal utføre

Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til: Innleggelse Utskrivelse og utskrivningsklar pasient med behov for kommunale

tjenester Habilitering Rehabilitering Lærings- og mestringstilbud

Kommunens tilbud om døgnopphold for ø.hjelp

Page 18: Stab samhandling og internasjonalt samarbeid Seksjon samhandling Kari Skredsvig 03.12.12

Avtaler forts…….

Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveskling, faglige nettverk og hospitering

Samarbeid om: Forskning, utdanning, praksis og læretid Jordmortjenester IKT-løsninger Forebyggende helsearbeid

Omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden

Mange samarbeidsavtaler har vært benyttet tidligere. Nå er det lovpålagt og innholdet tydeliggjort