rakenteet muuttuvat - miten muuttuu tiedolla johtaminen? · taustat ja lähtökohta tämän...

of 19 /19
RAKENTEET MUUTTUVAT - MITEN MUUTTUU TIEDOLLA JOHTAMINEN? Maakuntafoorumi: Tiedolla johtaminen ja ICT / 6.11.2018 Tutkimusjohtaja Harri Laihonen , FT, KTM

Author: others

Post on 03-Jul-2020

1 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • RAKENTEET MUUTTUVAT - MITEN MUUTTUU

  TIEDOLLA JOHTAMINEN?Maakuntafoorumi: Tiedolla johtaminen ja ICT / 6.11.2018

  Tutkimusjohtaja Harri Laihonen , FT, KTM

  https://twitter.com/harri_laihonenhttp://www.linkedin.com/in/laihonenhttps://tietovirta.wordpress.com/https://www.researchgate.net/profile/Harri_Laihonenhttp://www.slideshare.net/laihonen

 • PUHEENVUORON JUONI

  Lataa ilmaiseksi: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-15-3058-6

  Taustat ja lähtökohta Tämän jälkeen olen pohdiskellut?

  Tiedolla johdettu aina, mikä nyt on eri tavalla?

  Miksi tietojohtaminen niin usein epäonnistuu?

  Ajatus 1: Omaan napaan tuijottelu ei enää riitä.

  Ajatus 2: Tiedolla johtaminen on väärä vastaus väärään kysymykseen.

  Kuva: Joel Maisalmi

  http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-15-3058-6

 • Tieto (data, informaatio)

  Arvo

  RQ1: Miten tiedosta luodaan arvoa?

  (yhdessä sidosryhmien kanssa)

  RQ2: Kuka johtaa, mitä ja miten?

  RQ3: Miten yhteiskunnalliset arvot kehittyvät ja

  muuttavat tapaamme tulkita informaatiota?

 • TIETOJOHTAMISEN PERUSTEORIA

  The basis for a competitive advantage of a firm lies primarily in the

  application of the bundle of valuable resources at the firm's

  disposal

  The knowledge-based theory of the firm considers knowledge as

  the most strategically significant resource of a firm.

  Esim. Penrose, 1959; Barney, 1991

  Esim. Grant, 1996

  Resource-based view

  Knowledge-based view

  Analyysiyksikkö:

  Organisaatio

 • LÄHTÖKOHTANA ORGANISAATION TAVOITTEET

  •Toiminnan tavoite

  (business vision)

  •Missä mättää?

  (performance gap)

  •Mitä tietoa tarvitaan?

  •(knowledge gap)

  •Mitä tiedolla tehdään?

  •(KM initiatives)

  Ferreira, A. and Otley, D. (2009) The design and use of performance

  management systems: An extended framework for analysis, Management

  Accounting Research, 20(4), 263-282,

  Zack, M. (1999), “Developing a knowledge strategy”, California Management

  Review, Vol. 41, pp. 125-45.

 • MIKÄ ON ERI TAVALLA TÄSSÄ AJANHETKESSÄ?

  Moni asia, mutta keskitytään tässä:

  #hybridity

  #fluidity

  DigitalisaatioTyön muutos

  Verkostot

  Johtamisen muutosAsenneilmasto

 • #HYBRIDITY

  • Kaksi teoreettista tulokulmaa:

  • Institutionaalinen taloustiede lähestyy hybridejä hallintarakenteiden kautta ja näkee hybridit

  hierarkioiden ja markkinoiden välimaastossa (esim. Powell, 1990; Williamson, 1975; Stark,

  2009).

  • Julkishallinnon teoria keskustelee hybrideistä siinä sävyssä, että ne yhdistävät yksityisiä ja

  julkisia intressejä (esim. Skelcher and Smith, 2015; Johanson and Vakkuri, 2017).

  “ambiguous types of social organizing and manifests itself in institutional settings

  where public and private organizations operate according to public interest”

  (Johanson and Vakkuri, 2017).

 • #FLUIDITY

  • Viittaa lisääntyvään joustavuuteen ja dynaamisuuteen sekä organisaatiorajojen,

  rakenteiden ja prosessien vähenevään merkitykseen (Järvi, Almpanopoulou, & Ritala,

  2018; Kellogg, Orlikowski, & Yates, 2006; Schreyögg & Sydow, 2010).

  “from hierarchies to networks, from formal programs and coordination rules to spontaneous

  interaction, from specialized departments and staff units to improvised processes and

  temporary project teams, and from vertical lines of command to lateral organization-wide

  communication. The emphasis is on diversity rather than similarity. The keywords are speed

  and adaptability.” (Schreyögg and Sydow, 2010).

 • MITEN MINÄ TÄMÄN TULKITSEN?

  Organisaatio on huono analyysiyksikkö.

  Se yksinkertaistaa ja rajoittaa kykyämme havaita

  tietoperustaisen arvonluonnin kannalta oleellinen.

 • PERINTEINEN MALLI

  ORGANISAATIOSTA VERKOSTOON

  Organisaatio I Organisaatio II Organisaatio III

  Avainmittari I

  -

  -

  -

  Avainmittari I

  -

  -

  -

  Avainmittari I

  -

  -

  -

  Verkoston avainmittarit summataan organisaatiodatasta

  - KPI1 + KPI2 + KPI3

  Mistä tämä data lopulta kertoo?

  Kolme organisaatiota suoriutuvat hyvin, yhdessä ne saavat aikaan tietyn suorituksen ja

  keskimäärin ne suoriutuvat tietyllä tasolla.

 • AJATTELUTAVAN RAJOITTEET

  • Data on pääsääntöisesti organisaatiokohtaista (strategia), vaikka puhumme verkoston

  mittaamisesta. Ajattelu synnyttää siiloja ja johtaa osaoptimointiin.

  • Ei huomioi esimerkiksi sitä, että hybridihallinnan haasteet liittyvät 1) jaettuun

  omistajuuteen, 2) erilaisiin rahoitusjärjestelyihin ja resurssipohjiin, 3) eroihin

  institutionaalisissa logiikoissa ja tavoitteiden yhteensopimattomuuteen, tai 4) taloudellisen

  ja sosiaalisen kontrollin vaihteleviin muotoihin (Johanson ja Vakkuri, 2017).

  Tarvitaan ajattelun laajentamista, uudenlaisia teoreettisia selityksiä uudenlaisille

  kysymyksille; organisaatio ei ehkä olekaan ainoa ja paras tapa jäsentää maailmaa

  Tarvitaan uudenlaisia menetelmiä ja dataa tuloksellisuuden ymmärtämiseksi,

  määrittämiseksi ja kehittämiseksi.

 • Yhteisen tietopohjan puuttuminen!

  Jaettu omistajuus

  Tavoitteiden yhteensopivuuden ongelma, institutionaaliset logiikat

  Rahoitusjärjestelyt ja resurssipohja Taloudellisen ja sosiaalisen kontrollin

  vaihtelevat muodot

 • KOHTI UUDENLAISIA RATKAISUJA

  • Ei yhden organisaation ennalta

  sanelemia avainmittareita/arvovalintoja

  tai tietorakenteita, jotka rajoittaisivat

  tiedon saatavuutta ja käyttöä

  • Mahdollistaa myös muun datan

  yhdistelemisen, kun tietorakenne ja

  mitattavat asiat eivät ole lukittuja

  • Nopeampi reagointi ja tietotarpeiden

  uudelleen määrittely

  https://www.datamation.com/big-data/data-lake-vs-data-warehouse.html

 • UUSI MALLI

  YHTEINEN ”DATA LAKE”

  “Data lake” / Yhteinen tietovarasto

  - ”Kysymykset” määrittyvät yhdistelemällä data uudella tavalla

  - Mahdollistaa aidon järjestelmätason analyysin; mitä oikeasti

  tapahtuu?

  ”Kaikki data” yhteiseen

  tietovarastoon

  Mahdollista yhdistää myös muiden kuin verkoston toimijoiden dataa

  esim. avoin/big data, henkilökohtainen data jne.

  Laihonen, H. (2018), ”Knowledge management and hybrid governance”, Proceedings of 15th ICICKM conference, Cape Town, South Africa.

  Data lake is a new way of storing information in a

  format where organization-specific performance

  targets and information structures do not restrict the

  availability and use of data. (Lisää…)

  Organisaatio I

  Yksityinen

  Organisaatio II

  Julkinen

  Organisaatio III

  Kolmassektori

  https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2018/08/27/what-is-a-data-lake-a-super-simple-explanation-for-anyone/#31b91ea676e0

 • Esimerkkejä uusista KM kysymyksistä

  Identiteetti • Kenen kysymyksistä on lähtökohtaisesti kyse?

  • Mihin organisaatiorajat muodostuvat ja kenen tiedosta on kyse?

  • Miten organisaatioidentiteetti rakentuu, kun organisaatiorajat hämärtyvät?

  • Miten johtajat tekevät ja perustelevat toimensa ja tulkintansa?

  Valta • Kuka tai ketkä ovat legitiimejä toimijoita ja missä kysymyksissä?

  • Kenellä on valta ja missä kysymyksissä?

  • Kuka on tilivelvollinen mistä ja kenelle?

  • Kuka määrittelee mikä on tärkeää tai kriittistä tietoa?

  • Kuka arvioi tietoturvaan liittyvät riskit ja ratkaisee näihin liittyvät kysymykset?

  Tehokkuus • Mitkä ovat uuden KM mallin kustannukset verrattuna vanhaan malliin?

  • Tiedämmekö edes vanhan mallin kustannuksia?

  • Miten kustannukset jaetaan?

  Osaamiset • Millaisia osaamisia tarvitaan uudessa maailmassa?

  • Mitkä osaamiset ovat erityisiä juuri hybrideille ja miten ne eroavat perinteisen

  mallin osaamisvaateista?

  • Miten arvottaa kumppanien osaamisia?

  TIETOJOHTAMISEN KYSYMYKSET TÄYTYY MIETTIÄ

  UUDELLEEN

  Laihonen, H. (2018), ”Knowledge management and hybrid governance”, Proceedings of 15th ICICKM conference, Cape Town, South Africa.

  Ennen organisaatio

  Jatkossa ?

  Ennen johtamismalli

  Jatkossa ?

  Nelijako ja teoreettiset juuret alunperin: Kunttu (2017) sekä Santos and Eisenhardt (2005)).

  Osaamisten uudelleen

  määrittely

  Tavoitteiden uudelleen

  määrittely

 • Tietojohtaminen supistuu analytiikaksi

  Tieto Päätöksenteko

  Tulkinta ja keskustelu

  Simppeliä, ei tähän tarvita apuja.

  Robotit ja AI hoitavat tulevaisuudessa

  Oikeat ongelmat: 1) mitä ollaan tekemässä

  2) onko meillä eväitä päästä maaliin 3)

  mitä tulisi tehdä ja kenen?

  Tietojohtaminen paljon moniulotteisempi

  ja laajempi kysymys

  TIEDOLLA JOHTAMISEN YTIMESSÄ

  TULOKSELLISUUSDIALOGI

  Vrt. Van Dooren: Performance information in the public sector (2010)

  Laihonen, H. and Mäntylä, S. (2017), “Principles of performance dialogue in public administration”, International Journal of Public Sector Management, 30(5), pp. 414-428.

  http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-0620-5

  http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-0620-5

 • LOPUKSI – MITÄ SIIS YRITÄN SANOA?

  • Varasto vs. järvi: Tiedolla johtamisella luomme merkityksiä – ja nämä merkitykset

  ohjaavat toimintaamme.

  • Uimalelut vs. uimataito: Tietojohtamisessa ei ole kyse vain tempuista vaan paljon

  perustavammanlaatuisista kysymyksistä liittyen siihen, miten me rakennamme kuvaa

  maailmasta, miten keräämme siitä informaatiota ja miten käytämme tätä informaatiota.

  • Monologi vs. dialogi: Lukittu tietorakenne vastaa ensisijaisesti ennalta määrättyihin

  kysymyksiin. Tällöin monitulkintaisuuden edellyttämä dialogi kärsii ja tiedolla johtaminen

  tuntuu helposti pään hakkaamiselta seinään.

  Tarvitsemme kipeästi ihmisiä, jotka ajattelevat datalähtöisesti

  ja joita eivät rajoita organisaatioajattelun painolasti.

 • KIITOS

  Meillä opit ymmärtämään maailmaa,

  jotta voit muuttaa sitä.

  11/5/2018