poludnie bemowo nr4 z dnia 15 03 2012

Download poludnie bemowo nr4 z dnia 15 03 2012

Post on 25-Mar-2016

225 views

Category:

Documents

7 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Południe Bemowo Ochota Ursus Włochy Wola nr 4 z dnia 15 marca 2012

TRANSCRIPT

 • l Komu rekompensata od lotniska - str. 2 l Druzgocca sia... planu - str. 3 l www.poludnie.com.pl l ISSN 2082-6516

  Rok III nr 4 (28) l 15 MARCA 2012 l Bezpatniewww.poludnie.com.pl www.facebook.com/Poludnie.Gazeta

  Zadbaj o swj suchSabo syszysz? Masz trud-

  noci z rozumieniem mowy? A moe kto z bliskich ma ko-poty ze suchem? Przeczytaj, w jaki sposb zasign pomocy!

  Szacuje si, e okoo 10 procent populacji niedosy-

  szy. Oznacza to, e such oko-o 200 tys. Warszawiakw nie jest prawidowy, cho z pew-noci nie kady zdaje sobie z tego spraw.

  dokoczenie na stronie 4

  1%Przyjmujemy zamwienia na publikacj

  ogosze organizacji poytku publicznego:22 844-19-15

  ogloszenia@poludnie.com.plTerminy publikacji w marcu i kwietniu

  do uzgodnienia

  TargiW dniach od 23 do 25 mar-

  ca w hali Warszawianki przy ul. Puawskiej 101 (Merliniego 2) odbd si targi Medycyny Naturalnej i Kosmetyki. Mo-na bdzie skorzysta z porad, diagnozy irydologw, krgarzy, bioenergoterapeutw, zakupi kosmetyki i zdrow ywno.

  Dzie Konsumenta15 marca - wiatowy Dzie

  Praw Konsumenta. 17 marca w godz.1220 warto przyj do Centrum Handlowego Wola Park (ul. Grczewska 124) na Targi Wiedzy Konsumenckiej, by spotka ekspertw z niemal wszystkich organizacji i insty-tucji zajmujcych si ochron konsumentw w Polsce. Czy wiemy, jak si zachowa, kiedy sprzedawca nie chce przyj re-klamacji butw bd cieknce-go czajnika elektrycznego? Na miejscu bdzie mona sprawdzi umowy i uzyska porad.

  Jarmark Pierwszy Wolski Jarmark

  Wielkanocny, bdzie trwa na ul. Chodnej od 24 marca do 7 kwietnia br. Bogaty asortyment wyrobw regionalnych, ozdb witecznych oraz atrakcje dla dzieci pozwol mio spdzi wolny czas i zrobi zakupy wi-teczne. W czasie pokazw uczest-nicy bd mogli zobaczy sztuk malowania pisanek, robienia ludowych wycinanek z papieru czy te przyjrze si gincym sposobom przygotowywania pro-duktw, np. ubijania masa.

  Koncert pasyjny Via Crucis - muzyczna Droga

  Krzyowa w niedziel 18 marca o godz. 18 w kociele w. Jzefa Oblubieca NMP przy ul. De-otymy 41. Wstp wolny. Utwr skada si z rozwaania 14 sta-cji Drogi Krzyowej i muzyki w wykonaniu klasycznego kwin-tetu dtego (flet, obj, klarnet, waltornia, fagot ), 2 solistw (sopran i tenor) oraz narratora. Muzyk skomponowa mody kompozytor, dyrygent i araner, absolwent Uniwersytetu Muzycz-nego im. Fryderyka Chopina w Warszawie - Tomasz Labu. Autorem tekstu jest poeta i ak-tor Andrzej Krajewski.

  Wolskie wieczory artystyczne

  Ju po raz sidmy moemy uczestniczy w Wolskich Wieczo-rach Artystycznych,

  dokoczenie na stronie 6

  Porty Lotnicze rozpoczy realizacj projektu Chopin Air-port City. Budowa ma zacz si ju za dwa lata. W cigu 10 lat powstanie na powierzchni 22,5 ha w pobliu Terminalu A Lotniska Chopina park bizneso-wy z funkcjami rekreacyjnymi i rozrywkowymi. Powstanie 16 wysokiej klasy biurowcw ka-

  tegorii A. Ich wysoko bdzie zrnicowana od 3 do 8 kondy-gnacji.

  Zamierzenie jest ambit-ne i pierwsze w Polsce. Pro-jekt zosta zaprezentowany w ubiegym tygodniu podczas Midzynarodowych Targw Nieruchomoci MIPIM w Can-nes i ju zyska uznanie bran-

  y. Zakada on przeksztacenie terenw zlokalizowanych przy lotnisku w nowoczesn dzielni-c biznesow.

  - Nasz udzia w najwikszych tego rodzaju targach na wiecie okaza si sukcesem - mwi Mi-cha Marzec, naczelny dyrektor Portw Lotniczych. - Odbylimy kil-kadziesit spotka z inwestorami

  i deweloperami, ktrzy wykazali bardzo due zainteresowanie na-szym projektem. Nawizalimy wiele kontaktw wanych z punk-tu widzenia realizacji inwestycji. To dobry pocztek dla Chopin Airport City.

  Biznesowa koncepcja mia-steczka wie si z przygotowa-niem odpowiedniej infrastruk-tury biurowo-konferencyjnej, ktra bdzie reprezentowa wiatowy poziom i spenia oczekiwania wymagajcych klientw. W ramach projektu zostanie udostpnione 165 tys. m kw. powierzchni uytkowej.

  Ju dzi dobiegaj koca prace przy inwestycjach, ktre uzupeni infrastruktur Cho-pin Airport City. W 2013 r. zo-stan oddane do uytku dwa nowe hotele: piciogwiazdko-wy Marriott Renaissance oraz ssiadujcy z miasteczkiem lot-niskowym dwugwiazdkowym Hampton by Hilton.

  dokoczenie na stronie 8

  Miasteczko przy lotnisku

  Zaufanie do obowizujcego prawa, a take do wadzy, kt-ra je stanowi, opiera si w duej mierze na stabilnoci. Obywa-tele musz wiedzie, e istnie-j reguy, ktrych wadza nie bdzie dowolnie zmienia. Jest to wane, choby w przypadku spraw, ktrych zaatwienie wy-maga dugotrwaej procedury. Kiedy wadza o tym zapomina

  i diametralnie zmienia przepisy, powoduje u mieszkacw dez-orientacj. Jest to szczeglnie dotkliwe, kiedy prawo zmienia si na niekorzy obywateli, a uchwaodawcy nie przewi-dzieli okresu przejciowego, umoliwiajcego dokoczenie zaawansowanych ju postpo-wa.

  Tak stao si po przyjciu przez Rad m.st. Warszawy Uchway Nr XXIX/615/2011 z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie zasad obrotu loka-lami mieszkaniowymi m.st. Warszawy. Uchwaa ta midzy innymi cakowicie zmienia dotychczasowe zasady wyku-pu lokali mieszkalnych przez ich najemcw. Obok zmiany systemu bonifikat przysugu-jcych wieloletnim najemcom

  wprowadzono cakowity zakaz sprzeday lokali znajdujcych si w budynkach bdcych w caoci wasnoci miasta, czyli tzw. setkach (nazywanych tak od 100-procentowych udziaw miasta w nieruchomo-ci). I tu pojawi si problem.

  Okazao si bowiem, e mimo i wikszo nowych przepisw zacznie obowi-zywa dopiero od pocztku 2013 r., to zakaz sprzeday lo-kali w budynkach setkowych obowizuje natychmiastowo. W zwizku z powyszym na-wet ci mieszkacy, ktrzy byli w trakcie procedury wykupu lo-kali mieszkalnych w tego typu budynkach, zgodnie z uchwa nie bd mogli wykupu sfina-lizowa.

  dokoczenie na stronie 8

  Problem mieszkacw ul. Radomskiej 4, 6 oraz Joteyki 22

  Czy mona ufa wadzy?

  I bd tu mdry rodzicu 6-latka

  RozterkiWystarczy mie sze lat,

  eby rozpocz nauk w pierw-szej klasie szkoy podstawowej to zaoenie zreformowanej edukacji, wprowadzane jest w ycie od roku.

  PoradnikOd wrzenia 2011 roku

  w samorzdowych szkoach podstawowych uczy si prawie sze tysicy szeciolatkw (co stanowi 45 proc. ogu dzieci). Dotychczasowe dowiadcze-nia pokazuj, e bez problemu adaptuj si one do nowych warunkw i dobrze radz sobie w szkole pisze we wstpie do poradnika dla rodzicw Zanim szeciolatek pjdzie do szkoy Joanna Lipszyc, dyrektor Biura Edukacji Urzdu m.st. Warsza-wy. Poradnik mona dosta np. podczas spotka informa-cyjnych dla rodzicw, ktre organizuj dzielnicowe wadze owiatowe, ale jego warto uytkowa byaby wiksza, gdy-by zainteresowani mogli go dosta dwa, trzy miesice wcze-niej. Czas podejmowania decy-zji dotyczcych owiaty ma, jak wszdzie, kapitalne znaczenie. Podobnie jak obserwacja zmian demograficznych wpywaj-cych na likwidacj placwek wychowawczych, innym razem wymuszajca piln odbudow. Np. Ursus stan dzi przed koniecznoci budowy nowej szkoy podstawowej lub rozbu-dowy ktrej z istniejcych.

  W wybranych szkoach na terenie dzielnic wanie odby-waj si specjalne konferen-cje dla rodzicw. Maj pomc podj decyzj najbardziej za-troskanym o los szeciolatkw. A bd jeszcze dni otwarte w poszczeglnych szkoach. W niektrych dzielnicach War-szawy uczyniono na odwrt powodujc zamieszanie i kon-sternacj.

  Wybralimy si na jedno z ta-kich spotka na Woli. Miejsce, dzie i godzina wisiay dosta-tecznie dugo, by wypatrzy je na urzdowej stronie interne-towej. Dlaczego w Internecie? Wejcie do realnej szkoy dla picio- i szeciolatkw prowa-dzi wanie przez internetowy system rekrutacji. W ustalo-nych terminach, na wirtualnych formularzach wszyscy zaintere-sowani rodzice zgaszaj swj akces do systemu,

  dokoczenie na stronie 6

 • POUDNIE - Bemowo, Ochota, Ursus, Wochy, Wola www.poludnie.com.pl2Telefon Poudnia

  Lotnisko dla mieszkacwZgodnie z ide tworzenia obszarw ograniczonego uytkowania, na terenie wok Lotniska Chopina do-puszcza si przekroczenia dopuszczalnych poziomw haasu. Jednak rwnoczenie prawo daje mieszka-com obszaru moliwo ubiegania si o rekompensaty z tego tytuu wyjania Mirosaw Magnucki, ekspert Portw Lotniczych, podczas ubiegotygodniowego dyuru telefonicznego w redakcji Poudnia. Poniej najciekawsze pytania i odpowiedzi, ktre zanotowali-my w czasie tego dyuru.

  Czego mog doma-ga si mieszkacy Obszaru Ograniczonego Uytkowania w zwizku z haasem powodo-wanym przez ruch lotniczy?

  Porty Lotnicze jako przed-sibiorstwo zarzdzajce Lotniskiem Chopina popiera i akceptuje potrzeb zrekom-pensowania okolicznym miesz-kacom uciliwoci pracy portu lotniczego. Wychodzc naprzeciw potrzebom lokal-nych spoecznoci proponujemy popraw izolacji akustycznej w mieszkaniach. Po otrzyma-niu odpowiedniego wniosku Porty Lotnicze zlec ekspertyz w celu okrelenia, czy w danym obiekcie przekroczone s do-puszczalne nomy haasu i na jej podstawie okreli rodzaj izolacji akustycznych, jakie naley zasto-sowa. Porty Lotnicze ponios koszty realizacji tej inwestycji.

  Oprcz finansowania wyko-nywania izolacji akustycznych mieszkacy OOU mog take domaga si wypaty odszko-dowa z tytuu utraty wartoci nieruchomoci spowodowanej haasem lub wykupu swoich nieruchomoci. Od razu jednak wyjanijmy, e wnioski dotycz-ce powyszych roszcze kiero-

  wane s przez Porty Lotnicze do rozpatrzenia na drodze sdowej z uwagi na wysoki poziom skomplikowania tego typu przypadkw oraz ich niejedno-znaczny charakter.

  Czy mona stara si o odszkodowanie za haas?

  Porty Lotnicze nie mog wypaca mieszkacom odszko-dowa za haas, jaki odczuwaj w swoich domach, jak rwnie nie wypacaj adnych wiad-cze za uciliwoci haasowe odczuwane przez mieszkacw poza domem (np. w ogrdku lub na ulicy). Uchwaa Sejmiku Wojewdztwa Mazowieckiego z 20 czerwca 2011 r., ktra jest podstaw prawn do finanso-wania wiadcze dla mieszka-cw OOU, przewiduje wycznie moliwo pokrywania