ammatillisen empatian oppiminen sosiaalityössä - miten kokemus muuttuu taidoksi

of 16 /16
Ammattietiikka- ja työhyvinvointiseminaari Ammattietiikka- ja työhyvinvointiseminaari Rokua 26.9.2013 Rokua 26.9.2013 Anne Saarinen Anne Saarinen YTM, Sosiaalityöntekijä YTM, Sosiaalityöntekijä

Author: adonica

Post on 13-Jan-2016

51 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Ammatillisen empatian oppiminen sosiaalityössä - Miten kokemus muuttuu taidoksi. Ammattietiikka- ja työhyvinvointiseminaari Rokua 26.9.2013 Anne Saarinen YTM, Sosiaalityöntekijä. Voinko oppia olemaan empaattinen?. Empatia ammatillisena taitona. - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

Page 1: Ammatillisen empatian oppiminen sosiaalityössä - Miten kokemus muuttuu taidoksi

Ammattietiikka- ja työhyvinvointiseminaariAmmattietiikka- ja työhyvinvointiseminaariRokua 26.9.2013Rokua 26.9.2013

Anne SaarinenAnne SaarinenYTM, SosiaalityöntekijäYTM, Sosiaalityöntekijä

Page 2: Ammatillisen empatian oppiminen sosiaalityössä - Miten kokemus muuttuu taidoksi

Voinko oppia olemaan

empaattinen?

Page 3: Ammatillisen empatian oppiminen sosiaalityössä - Miten kokemus muuttuu taidoksi

Empatiaa, eli toisen tunteiden ymmärtämistä

ja niihin vastaamista pidetään yhtenä keskeisenä sosiaalityön ammattitaitona.

Elämänkokemuksen myötä ihmisillä on tietyt perusvalmiudet empatiaan, mutta taidon kehittyminen ammatilliselle tasolle edellyttää täsmällistä harjoittelua.

Ammatillisen empatian ulottuvuudet: kognitiivinen, emotionaalinen, käyttäytymisen ja moraalinen ulottuvuus

Empatia ammatillisena taitona

Page 4: Ammatillisen empatian oppiminen sosiaalityössä - Miten kokemus muuttuu taidoksi

Sosiaalisen oppimisen teoria (Wenger 2009):

Oppiminen on sosiaalinen ilmiö. Oppiminen tarkoittaa toimintaa ja kuulumista,

aktiivista osallistumista käytännön yhteisöihin sekä identiteetin rakentamista suhteessa näihin yhteisöihin.

Oppiminen tapahtuu käytännössä merkityksistä neuvottelemalla.

Oppimisen ulottuvuudet: kokemuksen, identiteetin rakentumisen, toiminnan ja osallistumisen ulottuvuus.

Tutkimuksen teoriatausta

Page 5: Ammatillisen empatian oppiminen sosiaalityössä - Miten kokemus muuttuu taidoksi

Teoria ammatillisen empatian

oppimisesta: Ammatillisen empatian oppimisen ulottuvuudet

Tiedon positio Empatian kognitiivinen

ja oppimisen kokemuksen ulottuvuus

Toiminnan positio Empatian

käyttäytymisen ja oppimisen toiminnan ulottuvuus

Tunteen positio Empatian tunteen ja

oppimisen identiteetin rakentumisen ulottuvuus

Arvojen positio Empatian moraalinen ja

oppimisen osallistumisen ulottuvuus

Page 6: Ammatillisen empatian oppiminen sosiaalityössä - Miten kokemus muuttuu taidoksi

1) Minkälaisia ammatillisen empatian

merkityksenantotapoja opiskelijat tuottavat reflektoidessaan omia oppimiskokemuksiaan?

2) Mikä on tiedon, tunteen, toiminnan ja arvojen positioiden merkitys ammatillisen empatian oppimisessa?

Tutkimuskysymykset

Page 7: Ammatillisen empatian oppiminen sosiaalityössä - Miten kokemus muuttuu taidoksi

Tampereen yliopiston taitoseminaariin ja

käytännön opetus- ja ohjausjaksoon lukuvuonna 2010-2011 osallistuneet sosiaalityön pääaineopiskelijat.

Tutkimusaineistona opiskelijoiden kirjoittamat portfoliot (20 kpl): 1.osa taitoseminaarin aikana syksyllä 2010 2.osa käytännön opetusjakson aikana keväällä

2011.

Tutkimuksen kohderyhmä ja tutkimusaineisto

Page 8: Ammatillisen empatian oppiminen sosiaalityössä - Miten kokemus muuttuu taidoksi
Page 9: Ammatillisen empatian oppiminen sosiaalityössä - Miten kokemus muuttuu taidoksi

”Vertaistuki, kaverillinen apu ja asiakkaan rinnalla

kulkeminen ovat tietysti tärkeitä, mutta mielestäni ammatillisesta sosiaalityöstä ei silti päästä eroon. Sosiaalityöllä on omat tavoitteensa, joihin liittyy myös kontrollia ja sääntöjä. Sosiaalityöntekijä ei luultavimmin saa tavoitteita täytetyksi, mikäli on vain kiva kaveri asiakkaalle.”5a

Ammatillinen empatia suhteeseen asettumisen

taitona

Page 10: Ammatillisen empatian oppiminen sosiaalityössä - Miten kokemus muuttuu taidoksi

”… käytännönharjoittelun aikana ehkä hieman yllätäin

huomasin, että olen asiakastilanteissa varautunut. Tämä voi johtua osaksi siitä, että sosiaalityön asiakkaiden tilanteet olivat minulle vieraita, enkä pystynyt samastumaan heidän elämätilanteisiin juurikaan”…”Aiemmat kokemukseni asiakastilanteista ovat olleet opintoneuvontaa, jolloin olen liikkunut ns. mukavuusalueellani. Sosiaalityössä tilanne oli aivan eri, eikä vastaavaa kotikenttä etua ollut”…”Kuvittelin käytännön harjoittelun aluksi, että hallitsen asiakkaan kohtaamisen, mutta jouduin varsin nopeasti toteamaan, että myös tällä osa-alueella minulla on varsin paljon kehittämistä. Kehitystä tapahtuikin harjoittelun aikana, mutta parantamisen varaa jäi edelleen myös tälle osa-alueelle, joka on mielestäni varsin merkittävä oman ammatti-identiteetin kehittymisen kannalta.” 18b

Ammatillisen empatian merkitys sosiaalityöntekijäksi

kasvamisessa

Page 11: Ammatillisen empatian oppiminen sosiaalityössä - Miten kokemus muuttuu taidoksi

”Käytännön harjoittelun aikana keskityin oman vuorovaikutukseni

kehittämiseen ja parantamiseen. Opettelin tunnistamaan asiakkaiden tunnetiloja ja niiden vaikutusta omiin tunnetiloihini. Kävin ohjaajani kanssa läpi vaikeita asiakastilanteita ja hänen opastuksellaan pyrin muuttamaan omaa käyttäytymistäni asiakastilanteissa. Kuten olen kurssin aikana useampaan otteeseen todennut, olen yleensä asiakastapaamisissa suora ja monesti hyvin jäykkä. Sanaton viestintäni on usein valtaa osoittavaa ja kontrolloivaa, mikä ei asiakastyön onnistumisen kannalta ole aina hyvä asia. Opettelin harjoitteluni aikana tiedostamaan omaa elekieltäni ja käyttäytymistäni asiakastapaamisten aikana ja pyrin välttämään selkeitä, valtaa ottavia ja kontrollia osoittavia eleitä, kuten käsien asettamista ristiin rinnuksille, tai kasvojen eteen, toisaalta pyrin kohottamaan tietyissä kohtaa puheääntäni, joka on hyvin matala.” 6b

Tekemällä oppiminen

Page 12: Ammatillisen empatian oppiminen sosiaalityössä - Miten kokemus muuttuu taidoksi

“Koska Suomessakin yhteiskunta on nykyään varsin

moniarvoinen, on vaikea tietää minkälaisen arvopohjan omaava ihminen pitää mitäkin eettisesti hyväksyttävänä. Uskoisin kuitenkin, että useimpiin tilanteisiin eettiseksi ohjeeksi sopii kehotus kohdella toista siten kuin haluaisi itseään kohdeltavan. Jos kykenee edes jotenkin asettumaan asiakkaan asemaan ja tarkastelemaan tilannetta hänen näkökulmastaan, on varmasti helpompi löytää toimintatapa, joka kestää myös eettisen arvioinnin.” 20a

Arvot asiakkaan kohtaamisessa

Page 13: Ammatillisen empatian oppiminen sosiaalityössä - Miten kokemus muuttuu taidoksi

Tässä tutkimuksessa merkityksiä tuotettiin

taitoseminaarin ja käytännön opetusjakson aikana: analysoimalla erilaisia tapauskuvauksia ryhmäkeskusteluiden kautta toiminnallisten harjoitusten kautta havainnoimalla asiakkaan kohtaamistilanteiden kautta ohjauskeskusteluiden kautta

Ammatillisen empatian oppiminen käytännössä

Page 14: Ammatillisen empatian oppiminen sosiaalityössä - Miten kokemus muuttuu taidoksi

Oppimismenetelmien näkökulmasta positioihin

asettuminen ja niiden välisen reflektiivisen vuorovaikutuksen aikaan saaminen edellyttää mahdollisuutta: havainnointiin (vrt. arvojen positio) aktiiviseen harjoitteluun (vrt. toiminnan positio) konkreettisiin tunnekokemuksiin (vrt. tunteen

positio) abstraktiin käsitteellistämiseen (vrt. tiedon

positio).

Ammatillisen empatian oppiminen käytännössä

Page 15: Ammatillisen empatian oppiminen sosiaalityössä - Miten kokemus muuttuu taidoksi

Kokemus Moniääninen reflektio

= Taito

Ammatillisen empatian oppimisen

prosessi

Page 16: Ammatillisen empatian oppiminen sosiaalityössä - Miten kokemus muuttuu taidoksi

Saarinen, Anne (2012) Ammatillisen empatian oppiminen sosiaalityön käytännön opetuksessa – Miten kokemus muuttuu taidoksi. Tampereen yliopisto. Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö. Sosiaalityön pro gradu –tutkielma.

http://tutkielmat.uta.fi/pdf/gradu05872.pdf

Kiitos!