ejerslykkeskolens skoleblad

of 16 /16
LYKKETRÆF November 2011

Author: martin-jensen

Post on 06-Mar-2016

231 views

Category:

Documents


1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

November 2011

TRANSCRIPT

Page 1: Ejerslykkeskolens skoleblad

LYKKETRÆF

No

vem

be

r 20

11

Page 2: Ejerslykkeskolens skoleblad

clipsen

Et samarbejde med kunstneren

Svend-Allan Sørensen

Vi har indledt et samarbejde

med Svend–Allan Jørgensen

om udsmykning af skolen. I

vil snart kunne se resultater-

ne af det i form af forskellige

guldalderbilleder rundt om-

Af souschef Jan B Larsen og afdelingsleder Morten Aaris

Grant Giving

Fredag d. 11. november var

der ”Grant Giving” på Ejerslykkesko-

len. 8. D har valgt at deltage i en

konkurrence, som er et samarbejde

mellem ”grønt flag” og Toyota. 8. d

skal udarbejde et projekt til videre-

formidling om affaldsminimering. Til

projektet har Toyota doneret

20.000. De overrækkes af Toyota

ved den anledning.

Læs om projektet inde i bladet.

Cykelglad skole

Vi er sammen med et projekt ”Odense cykler” blevet

enige om at arbejde for, at Ejerslykkeskolen skal blive

”Cykelglad skole”.

Vi vil skabe faciliteter på skolen, som gør, at vi vælger at

cykle frem for at køre i bil til Ejerslykkeskolen. Det gør vi ved

at kigge på cykelparkering, skolevej, udlån af cykler og

afholde cykelskole i sommerferien.

I uge 45 planlagde 6. årgang i samarbejde med ”Odense

Inge Bøgelund stoppede på skolen

efter 40 år som lærer. Inge har undervist i

vestfløjen de sidste mange år, og hun har

altid brændt for at have med teenagere at

gøre. Hun har gjort sit til at kasserollebøj-

ning og både nyt og gammelt komma er

kommet på plads i de unge menneskers

hjerner— også når ”hjernen var lukket pga.

ombygning”. Inge nåede at få dronningens

fortjenstmedalje sidste år. Vi ønsker Inge et godt pensionistliv.

Undervisningsassistenter

Vi har fået flere varme hænder på

skolen. Varme hænder i form af un-

dervisningsassistenter… en undervis-

ningsassistent stå

r ikke for undervis-

ningen selv men er en person, der

går læreren til hånde.

Page 3: Ejerslykkeskolens skoleblad

Bladet kom i juni måned til at bringe en historie

om balletpigens farvel til Ejerslykkeskolen.

Måske er der nogle kvikke hoveder, der har undret sig over at hun stadig sidder ved ind-

gangen? Det viste sig, at ”Balletpigen” ikke havde tænkt sig at overlade pladsen foran

skolen til Ejbyskolens ”Pige med fugle i hår”. Derimod er ”Pige med fugle i hår” stillet op

ved østfløjen. Så kan alle cyklende og gående hilse på hende hver dag... Og pigen er end-

nu mere heldig! Hun får lov at glæde sig over alle de søde børn og voksne der kommer forbi hende!

Pige med fugle i hår

Vi stod ude foran skolen og der stod en statue og der var no-

get hvidt bundet om den. Birgitte var der og Stine fra 3.c.

Birgitte talte og til sidst da hun var færdig med at tale fik vi

slikkepinde. Den statue har stået foran Ejbyskolen og nu står

den foran vores skole og det er en pige og det er en statue af

Pippi Langstrømpe. Jeg synes den er pæn.

Amila 2.c

Stine, medlem af yngsterådet, står sammen

med Birgitte og gør klar til at afsløre statuen

Uddrag af Birgittes tale:

”Statuen hedder rigtigt ”Pige med fugle i

hår”. Jeg synes, den ligner Pippi Langstrøm-

pe, og det passer godt til vores skole. Pippi er

stærk og sej og sjov, men foruden at lave

skøre og sjove ting gør hun noget meget vig-

tigt! Hun passer rigtig godt på sine to bedste

venner, Tommy og Annika, og det er jo det

samme vi gør her på Ejerslykkeskolen. Vi skal

passe rigtig godt på vores venner!”

Malik, Sofie og Inés

diskuterer statuen...

Her er hun så: Pige med fugle i hår….. Eller Pippi?

Uhm! Slikke-

pinde!

Page 4: Ejerslykkeskolens skoleblad

Eleverne på Ejerslykke-

skolen i Odense vil redu-

cere mængden af affald

på skolen og i lokalområ-

det og samtidig udvikle en

miljørigtig model til sorte-

ring og håndtering af det

uundgåelige affald. Fre-

dag 11. november modtog

skolen en check fra Toyo-

ta på 18.000 kr. til projek-

tet.

Mængden af affald skal redu-

ceres – og på sigt allerhelst

helt fjernes. Derudover skal

det uundgåelige affald hånd-

teres og sorteres korrekt.

Det beundringsværdige og

miljørigtige mål har 20 elever

fra 8.D på Ejerslykkeskolen i

Odense sat sig for. Derfor er

skoleklassen i samarbejde

med Toyota A/S Mogens Fre-

deriksen Automobiler lige nu

i fuld gang med at udvikle

idéer til, hvordan man mini-

merer mængden af affald på

skolen.

Eleverne har bl.a. hentet god

inspiration hos netop Toyota

A/S Mogens Frederiksen Au-

tomobiler i Odense. Her lag-

de hele klassen vejen forbi i

oktober og fik en grundig

indsigt i, hvordan Toyota

gennem mange år har arbej-

det med kildesortering, ma-

terialers genanvendelighed,

farligt affald samt muligheder

for begrænsning af affalds-

mængden.

Toyotas betydelige erfaring

med også systematisk at

overvåge og registrere af-

faldssortering og affalds-

mængde har allerede bidra-

get positivt til Ejerslykkesko-

lens projekt. Eleverne arbej-

der således lige nu videre

med, hvordan de udvikler en

praktisk og miljørigtig model

til sortering og håndtering af

affald på skolen.

Ejerslykkeskolen i Odense er

en såkaldt Eco School, hvil-

ket betyder, at skolen foku-

serer meget på bæredygtig

udvikling i undervisningen.

Skolen deltager i projektet

”Miljø og Innovation – vi re-

ducerer affaldet”, som er en

del af en stor konkurrence

med deltagelse af skoler fra

hele Europa. Her kæmper tu-

sindvis af elever fra forskelli-

ge Eco Schools om at udvikle

de bedste idéer til på en mil-

jørigtig måde at reducere

mængden af affald.

Ejerslykkeskolen vil mindske affaldet

Page 5: Ejerslykkeskolens skoleblad

Projektets baggrund

Det europæiske pro-

jekt Eco Schools hed-

der i Danmark ”Grønt

Flag - Grøn Skole” og

er et partnerskabs-

projekt med henblik

på at styrke undervis-

ning i natur, miljø og

bæredygtig udvikling.

”Grønt Flag - Grøn Sko-

le” er et tværfagligt pro-

jekt mellem FFE

(Foundation for Enviro-

mental Education) og

Undervisningsministeri-

et, Miljøministeriet og

Friluftsrådet, hvor priva-

te virksomheder funge-

rer som sparringspartne-

re og sponsorer for de

enkelte skoler. Formålet

med projektet er at sæt-

te natur, miljø og bære-

dygtighed på dagsorde-

nen og i endnu højere

grad skabe fokus på bæ-

redygtig udvikling, så

det bliver en integreret

del af skolernes hver-

dag.

Fra arbejdet i ”Grønt

Flag - Grøn Skole” har

lærere og elever en

masse ideer til, hvordan

man kan reducere

mængden af affald på

skolen eller i lokalsam-

fundet. Mange skoler har

oplevet, at de ikke har

haft midler til at gen-

nemføre ideerne. I den-

ne konkurrence stiller

Toyota mere end

150.000 kr. til rådighed

til at støtte de bedste

projekter. Seks Grønt

Flag-skoler har før vun-

det tilsammen 250.000

kr.

En check fra Toyota på 18.000 — en toyota — stolte givere og modtagere.

Page 6: Ejerslykkeskolens skoleblad

HVEM? Marius, Rebecca og Shazah HVAD? Laver råkost i kost-og motionsugen HVORNÅR? Uge 41

Det lytter jeg til for tiden:

Jeg lytter meget til forskel-

ligt rap og hiphop. F.eks.

Eminem og Little Wayne.

Jeg kan godt lide den ryt-

me musikken har.

Jeg bliver i godt humør af

at høre det.

Det læser jeg for tiden:

Jeg læser en bog, der hedder

”Den forsvundne by”. Det er

en bog fra en serie, der hed-

der ”Folket fra Skråbjerge-

ne”, og den er ret god. Jeg

Adis fra 7.a fortæller i denne udgave af

bladet, hvad han læser og lytter til lige for

tiden.

Måske er du den næste, der vil fortælle,

hvad du læser og lytter til?

Page 7: Ejerslykkeskolens skoleblad

3 dage med……

Morten Aaris

Afdelingsleder på Ejerslykkesko-

Onsdag d. 2.11.

Jeg møder kl. 7.30 for at gøre klar

til 7. årgang, som skal være i M-

salen sammen med Peter Julius.

Materialer, post-it-sedler, lærred

ned, projektor klar. Er med i før-

ste del af undervisningen, der

handler om, hvordan et fremti-

digt ungemiljø skal være. Kl. 9 –

11.50 laver jeg kontorarbejde,

samtidig med at jeg går lidt til og

fra M-salen og holder øje med,

hvordan det går med 7. klasserne.

11.50 har jeg en vikartime i 8.c og

får hilst på dem, for det er første

gang jeg har dem. Tilbage til kon-

torarbejdet kl. 12.50 og kl. 14 har

vi KOUmøde til 15.45. Jeg lukker

og slukker og kører hjem til fami-

lien, - min kæreste, som også er

lærer og min søn Viktor på 10 år.

Om aftenen forbereder jeg mig til

min engelskundervisning m.m.

næste dag.

Torsdag d. 3.11.

Møder ind 7.30 på kontoret

og arbejder ved compute-

ren Kl. 9.30 er jeg vikar i 8.d. De

skriver om idoler. Jeg undrer mig

højlydt (og ironisk) i klassen over,

at der ikke er nogen, der skriver

om mig!!?? I pausen er jeg på

kontoret, og bagefter underviser

jeg i min egen 7.b. Kl. 12 spiser vi

frokost i ledelsesteamet. Det for-

søger vi at gøre så tit som muligt,

det er en slags ”arbejdende fro-

kost”, - så er vi ikke optagede i

pauserne. Vi har en ordning i le-

delsesteamet, hvor vi skiftes til at

stå for frokosten! Kl. 13 har jeg

møde med en ansat i X-klassen og

bagefter laver jeg kontorarbejde.

Jeg kører hjem ved 16 tiden.

Fredag d. 4.11. Vi starter med et

kontormøde, - det er for alle på

kontoret. Bagefter har jeg to fan-

tastiske vikartimer med 7. årgang.

Vi har idræt på Ejbyskolen, og der

er 20, der skal spille fodbold

udendørs. Det gør vi, - så mine

ben er ved at falde af! Eleverne

synes, jeg skal være en retfærdig

dommer. Det er jeg selvsagt,

men jeg vil også spille med! Vi går

til den, - der er ikke plads til piv!

Det er nogle gode unger. Tilbage

til Ejerslykke igen hvor jeg har 7.a,

mit eget engelskhold. Vi afslutter

et fantasyemne med en film, Det

Gyldne Kompas. Bagefter har jeg

engelsk i 7.b. Efter lidt kontorar-

bejde kører jeg ud til et arrange-

ment med min gamle

(pensionerede) chef fra Vestre

Skole. Om aftenen er der dømt

fredagshygge, disneysjov og slik.

Fredag er familiens højdepunkt!

Morten Aaris har været ansat som afdelingsleder på Ejerslyk-

keskolen siden august måned. Der er mange nye arbejdsopga-

ver, og han har en travl hverdag.

Læs her om tre dage i Mortens liv en helt almindelig novem-

ber. Da lærerne i overbygningen i denne uge alle er på kursus,

er der dog mere vikararbejde end normalt.

Og så kan redaktionen lige tilføje, at

Morten havde givet den så meget gas

til fodbold med 7. klasserne, at han

ikke kunne tage sin sædvanlige løbetur

lørdag på grund af ondt i benene, men

måtte vente til søndag!

Page 8: Ejerslykkeskolens skoleblad

Fyns bedste 9. klasser

er fundet

Ejerslykkeskolen kom ind på en flot førsteplads med en super tid på 9 minutter og

57 sekunder. Her ses de stolte vindere Mads, Maria og Pernille fra 9.b.

Fredag d. 27.januar 2012

samles udvalgte 9. klasser

til en DM-stafet i praktiske

opgaver.

36 hold med tre elever på

hver, skal med støtte fra

deres klassekammerater

dyste om at være bedst og

hurtigst til en række for-

skellige færdigheder. Hol-

dene kommer fra hele lan-

det og er udtaget på for-

hånd igennem lokale kon-

kurrencer på erhvervssko-

ler i løbet af foråret og ef-

teråret i 2011.

Skills

At være gået videre fra semifinale til finalen i Skills er

sejt - en rigtig fed oplevelse. De to hold er Maria, Mads

og Pernille og Alaa, Kanita og Aldijana fra Ejerslykkesko-

len.

Det jeg godt kunne lide, var at vi fik lov til at opleve no-

get nyt. Jeg kan bedst lide, at man er i en gruppe. I den

gruppe jeg er i, kan vi alle noget forskelligt. Derfor kan

vi hjælpe hinanden, støtte og gøre de ting vi er bedst til.

Vores sammenhold er godt. Jeg synes det var en super-

fed oplevelse. Jeg håber selvfølgelig at vi vinder finalen,

men det at vi er nået dertil er en fed følelse.

Page 9: Ejerslykkeskolens skoleblad

Ejerslykkeskolen løb også med 5. pladsen. Her ser vi holdet: Alaa, Kanita og Aldijana fra 9.a

Vi krydser fingre og

ønsker begge holdene

held og lykke!!

DM i Skills

Det bliver holdt á tre gange, kan man sige: Først

kommer der en i klassen, stiller nogle udfordringer

op og man konkurrerer indbyrdes med hinanden i

klassen. Det hold med den bedste tid går videre til

semifinalen. I semifinalen konkurrerer man mod

andre hold fra andre skoler. De ti bedste går videre

til finalen som bliver holdt i OCC (Odense Congress

Center) d. 27. januar. I finalen kommer de ti bedste

hold fra Fyn, Sjælland og Jylland.

Mads, Pernille og jeg selv er gået videre til finalen.

Vi havde oven i købet den bedste tid til semifinalen.

De udfordringer vi har haft indtil videre er fx at

lægge fliser i et bestemt mønster, - samle seks flyt-

tekasser, - speedstacking, det betyder at man stab-

ler kopper oven på hinanden med fx 7 i bunden, så

6, 5, 4…

- Sætte alle bogstaver tilbage på et tastatur, selvføl-

gelig på den rigtige plads, - samle en vandlås, - sam-

le en stikkontakt, - afisolere ledninger, lede dem

gennem kanaler osv., - balancere klodser på en i

forvejen skæv vippe og samle nogle rør.

Vi skulle også save et sømbræt i stykker på 20, 18,

16, 14 og 12 cm, hvorefter disse skulle sømmes

sammen som en pyramidefigur.

Efter semifinalen fik vi en rund-

visning på OTS (Odense Tekniske

Skole).

Det var en fed oplevelse, man

lærer at samarbejde og oplever

noget nyt. Det var meget

luksuriøst, der var sandwiches og

frugt og drikkevarer.

Det hold der vandt DM i Skills sidste år vandt forre-

sten en iPod touch til deres klasse :-)

Maria 9.b

Det var en fed

oplevelse,

man lærer at

samarbejde

og oplever

noget nyt

DM i Skills er normalt kun en konkurrence for

de forskellige erhvervsuddannelser, hvor de

konkurrerer om at blive de bedste inden for

deres fag. Men sidste år besluttede man at tage

det ned i folkeskolen, så eleverne kunne få lidt

kendskab til de forskellige uddannelser.

Page 10: Ejerslykkeskolens skoleblad

Procedure for lån af cykler.

Ejerslykkeskolen har 10 cykler til elever i 0.-4. klasse og 14 cykler til ele-

ver i 5.-9. klasse. Cyklerne findes i kælderen og nøgler til cyklerne kan fås

på skolens kontor. Der er cykelhjelme til alle cyklerne.

Eleverne henvender sig til deres respektive lærere/pædagoger for at aftale lån af skolens cykler. El-

ler læreren/pædagogen spørger eleverne inden undervisningen om der er elever, der har brug for at

låne cykler. Læreren godkender lånet, og eleven har ansvaret for cyklen, som afleveres i samme fine

stand som ved afhentningen af den.

Sk lens nye cykler

Rød mand stå— Grøn mand gå

0. og 4. årgang besøgte færdselsskolen samme dag. 4. klasse skulle lære at cykle og tage

hensyn til de gående. 0. klasse skulle lære at gå over vejen og passe på cyklerne. Inden 4.

klasserne blev sluppet løs på træningsbanen, blev de undervist i ”cykel-teori”af politibe-

tjenten. Her fik de også demonstreret, hvad der sker med hoveder uden cykelhjelm , hvis vi vælter

på cyklen og rammer asfalten . Ikke for sarte sjæle

Page 11: Ejerslykkeskolens skoleblad

Når Birgitte

inviterer til

Køben-

havn…

… sker det med stil. Af Morten Aaris

En ikke helt almindelig dag på Danmarks bedste ledede skole.

7.30 – 13: Dagen startede nogenlunde almindeligt med alle de mange gøremål, der er på Ejerslykkesko-

len på en hverdag. Men helt almindelig var dagen alligevel ikke. Der herskede en forventning om det

store, der (måske) skulle ske senere på dagen?

13.45: Afgang med tog til København. Hele kontoret og Birgit-

tes nærmeste familie tog til København for at overvære ud-

nævnelsen til Danmarks Superleder nr. 1 – og vi havde selv en

overordentlig stærk kandidat med.

16.30: Ankomst til Ingeniørernes Hus. Ni finale kandidater var

udvalgt blandt 354 indstillinger til tre priser (bedste instituti-

onsleder, bedste sektionsleder og bedste kommunale fag-

chef). Efter tale af Økonomi- og erhvervsminister Margrethe

Vestager og en flot motivation ved Christian Nissen (Center for

Offentlig Kompetenceudvikling) blev Birgitte i flot stil udnævnt

til vinder af Den Kommunale Lederpris 2011.

I motivationen hed det sig bl.a.: I Odense Kommunes skolefor-

valtning roses 59-årige Birgitte Sonsby for en vellykket fusion

mellem to skoler. I dag er hun leder af en helstøbt skole, hvor

nye medarbejdere føler sig velkomne. Hun er en god sparrings-

partner og en ægte leder, der forstår at anskueliggøre kravene

til personalet samtidig med, at hun har tillid til, at kravene bli-

ver fulgt op. Det er hendes evne til at samarbejde og udvise

tillid og engagement, der gør at hun modtager Den Kommuna-

le Lederpris som bedste insti-

tutionsleder.

Birgitte Sonsbys engagement i lederrollen er stærk og tydelig for alle.

Det viser sig blandt andet ved, at hun i dagligdagen er skoleleder for

både lærere, elever og forældre.

(Se desuden motivationsvideo på skolens hjemmeside ved Alan – 9.a.,

Birgitte takkede selvfølgelig for den flotte pris

Hjemme igen….. En stolt og …….. lidt genert Birgitte på sin plads ved skrivebordet.

Der er ikke tid til at slappe af, arbejdet skal jo passes!

Page 12: Ejerslykkeskolens skoleblad

Mange af eleverne på Ejerslykkeskolen er

medlemmer af Virkelyst fritidscenter. Hvis

man blev ført dertil med bind for øjnene,

ville man tro, at nu er vi da vist på landet

og ikke 5 minutter fra skolen.

Eleverne på 4. årgang er glade for at komme

der. De har faste dage, hvor de kan ride og køre

motor cross. Hver dag er der boldspil i hallen og

køkkenhygge med spil, the og opvask.

Computerspil ? ? ? ”Vi kan vel godt nå et enkelt

spil”.

Fra: Virkelysts hjemmeside.

En fritidsklub er et socialpædagogisk

tilbud til børn og unge. Fritidsklubben

påtager sig ikke en egentlig børne-

pasning, men tilbyder en bred vifte af

fritidsaktiviteter.

Børnene og de unge kan frit vælge,

hvornår og hvor ofte de vil deltage i

klubbens aktiviteter, ligesom de frit

kan vælge mellem forskellige aktivi-

tetsformer.

Klubben skal skabe muligheder for at

medlemmerne kan øge deres lyst til

at lære, udfolde deres fantasi og op-

øve deres evne til selvstændig vurde-

ring og kritisk stillingtagen…..

… læs mere på www. fritidsklub.dk

Hestepærer og motor-cross

Medlemskab koster det beskedne

beløb af 5 kr. om måneden. Der betales

kontingent for 1 år = 60 kr.

Et enkelt spil , kan vi vel godt lige nå?

Page 13: Ejerslykkeskolens skoleblad

Ungemiljø på Ejerslykkeskolen

Af Jan Beck-Larsen og Morten Aaris

Vi skal på Ejerslykkeskolen etablere et ungemiljø i

afdeling vest ud fra Odense Kommunes folder

”Børnemiljøer — Ungemiljøer”. Det centrale i den

er følgende:

Styrket ungedidaktik (holddeling, undervisnings-

differentiering )

Styrket ungeinddragelse (elevråd, unges ønsker i

forhold til skolens krav)

Stærkere brobygning (samarbejde med klubber,

foreninger og virksomheder, sammenhæng mellem

de unges fritidsliv og skoleliv)

Inklusion (udvikling af unges relationer, udvik-

ling af en fælles moral/etik)

Hvordan gør vi så det??

Vi finder ud af, hvad opgaven på Ejerslykkeskolen er,

og hvad der gør den anderledes i forhold til andre

folkeskoler. Dernæst finder vi ud af, hvad vi gør af

gode ting lige nu og her, og hvilke ting vi skal gøre

bedre fremover.

Det arbejde er allerede begyndt. Vi havde i uge 44

samlet 7. og 8. klasserne på to forskellige dage, hvor

de arbejdede med ungemiljøer. Eleverne skulle i

grupper arbejde med Ungemiljø og komme frem til

forskellige bud på, hvordan de ønsker, at det fremti-

dige ungemiljø skal se ud. Der blev blandt andet ar-

bejdet med følgende temaer: kreativitet, idræt,

computere, boden og lektiecafe. De unges arbejde

bliver samlet og behandlet af et udvalg bestående af

lærere fra vest og ledelsen. Forhåbentlig er vi så al-

lerede næste år i gang med at starte et godt unge-

miljø op, som der selvfølgelig løbende skal arbejdes

videre på.

Vi har i september sendt en ansøgning ind til Skole-

afdelingen for at få økonomi til at etablere et bedre

læringsmiljø i afdeling vest. Vi vil gerne have etable-

ret et ungemiljø ud mod L.A. Rings vej, som kan væ-

re et opholdssted (virke både som adspredelse) for

de unge i deres pauser, men som også skal kunne

bruges til holddeling, projektarbejde og andre un-

dervisningsformer. Vores læringscenter (biblioteket)

er i gang med at blive opdateret. Vores mål er, at

læringscenteret har to overordnede funktioner: en

projektorienteret afdeling (afdelingen mod vest) og

en skønlitterær afdeling (afdelingen mod øst).

Vi har desuden sendt samtlige lærere i vest på kur-

sus i klasserumsledelse. Underviseren var en ameri-

kansk underviser Weston Kieschnick, der har modta-

get prisen "Most Influential Teacher Award" tre gan-

ge. Det var en god uge, og lærerne er kommet hjem

opfyldt af energi og gode ideer. Vores unge i 7.-9.

klasse havde også en god uge med en noget ander-

ledes undervisning. Ugen var sammensat af traditio-

Page 14: Ejerslykkeskolens skoleblad

Sonsbys side

Af skoleleder Birgitte Sonsby

Vi er kommet godt fra start.

Mange elever har fået nye kammerater i skolen og der er

dannet nye venskaber. Hverdagen er ved at indfinde sig,

”Pippi” er kommet på plads ved indgangen til indskolingen,

flygelet er nu repareret og kan fylde rummet med nye toner

til morgensang, personalet har lært hinanden at kende og det

er de gode historier der fortælles personale, forældre og ele-

ver imellem.

Vi går en spændende tid i møde. Fremtidens skole skal sætte

sine spor på Ejerslykkeskolen. Vi skal i samarbejde med jer

tænke skole på en lidt anderledes måde. Alle børn og unge

har ret til at indgå i et inkluderende fællesskab og dermed få

lige muligheder for at lære og for at deltage.

Vi skal organisere vores skole anderledes. Der skal etableres

børn- og ungemiljøer.

Lærere og pædagoger i indskolingen og på mellemtrinnet er i

gang med at undersøge og drøfte, hvad der skal kendetegne

et børnemiljø fra 0.-6.klasse på Ejerslykkeskolen. I den nær-

meste fremtid vil vi endvidere inddrage forældre og elever.

Vi glæder os til at løse denne opgave, for vi har mange gode

erfaringer at bygge videre på.

Vores erfaringer fra det eksisterende samarbejde med Ejers-

lykke Børnehave og Carls Børnehave, valgfagsordningen i det

brede læringsbånd og lærer-pædagogsamarbejdet vil være

nogle af de tiltag vi vil tage med over i en ny struktur.

Vores udviklings- og læringsmiljø som skal være kendetegnet

ved, at

alle børn oplever sig som betydningsfulde deltager i

fællesskabet

vi involverer børn og forældre

de fysiske rammer er i børnehøjde

vi inddrager lokale aktører og bruger lokalområdet som

Page 15: Ejerslykkeskolens skoleblad

Sikke et LYKKETRÆF!

Vinderen af konkurrencen om navn til skolebladet blev:

8.b

Der var mange gode for-

slag at vælge mellem, og

to klasser havde faktisk

foreslået navnet Lykke-

træf. Derfor blev der

trukket lod og 8.b vandt.

Præmien var jo biograf-

billetter til hele klassen, -

god fornøjelse!

Tak for navnet og stort

Glæd jer til næste nummer af bladet, hvor I bl.a. vil blive præsenteret for de nye

skolebestyrelsesmedlemmer og deres børn.

Ja, hvem er mon med i skolebestyrelsen? I næste nummer kommer de rigtige billeder!

Page 16: Ejerslykkeskolens skoleblad

Ejerslykkeskolen Rødegårdsvej 164 5230 Odense M

Telefon: 6375 1300 [email protected]

Redaktion:

Berit Find - Susanne Jensen

Klippedag: Tirsdag d. 29. november

Decembermarked: onsdag d. 30.11. kl. 8 - 12.50 og torsdag d. 1.12. kl. 8 - 11.30.

Skolebussen kører hjem 12.50 onsdag og 11.30 torsdag

OBS! Åbent hus til decembermarked torsdag kl. 16.30 - 19.30

Vi glæder os til at se jer!

Venlig hilsen Birgitte Sonsby

En guldfisks

hukommelse

rækker 3 sekunder

WONDERWALL Vidste du at…

Vi har ca. 40.000 km

blodårer i kroppen. De

kan nå rundt om Ækva-

tor, hvis de lægges i for-

længelse af hinanden.

Hvis du forsøger at tælle alle stjerner i

en enkelt galakse, og du tæller en

stjerne i sekundet,

så vil det tage dig

ca. 3.000 år, at tælle

dem alle