godiŠnji plan i program rada 2017/2018

of 47/47
1 REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA ŽENSKI ĐAČKI DOM SPLIT ĆIRIL-METODOVA 26 KLASA:602-03/17/01-02-2 Urbroj: 2181-188-17- 307 Tel. 021/420-507 021/420-502 021/420-500 Fax: 021/ 486-632 E-mail: [email protected] www.zenskidjackidom-split.hr GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA za školsku godinu 2017./2018. Split, rujan 2017.

Post on 18-Nov-2021

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA 2017/2018GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA za školsku godinu 2017./2018.
Split, rujan 2017.
2
Na osnovi lanka 28. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i lanka 87. Statuta enskog akog doma, iril- Metodova 26, Split, a na prijedlog Odgajateljskog vijea i ravnatelja doma, Domski odbor na sjednici odranoj 28. rujna 2017.godine donosi GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA 2017./2018. ŠKOLSKU GODINU. Ravnatelj/ica doma Predsjednik/ica domskog odbora _______________________ _____________________ Ljiljana Buljubaši,prof. Marina Bauk
3
SADRAJ: OSNOVNI PODACI O DOMU 1. PODACI O UVJETIMA RADA 1.1. PODACI O UPISNOM PODRUJU 1.2. UNUTRAŠNJI DOMSKI PROSTORI 1.3. DOMSKI OKOLIŠ 1.4. NASTAVNA SREDSTVA I POMAGALA 1.4.1. KNJINI FOND DOMA 1.5. PLANOVI OBNOVE I ADAPTACIJE 2. PODACI O IZVRŠITELJIMA POSLOVA I NJIHOVIM RADNIM ZADUENJIMA U 2016./2017. ŠKOLSKOJ GODINI
2.1. PODACI O ODGOJNO-OBRAZOVNIM RADNICIMA 2.1.1. PODACI O ODGAJATELJIMA 2.1.2. PODACI O RAVNATELJU I STRUNIM SURADNICIMA
2.2. PODACI O OSTALIM DJELATNICIMA DOMA 2.2.1. PODACI O STRUNOM OSPOSOBLJAVANJU BEZ ZASNIVANJA RADNOG
ODNOSA 2.3. TJEDNA I GODIŠNJA ZADUENJA ODGOJNO-OBRAZOVNIH DJELATNIKA
DOMA 2.3.1. TJEDNA I GODIŠNJA ZADUENJA ODGAJATELJA 2.3.2. TJEDNA I GODIŠNJA ZADUENJA RAVNATELJA I STRUNIH SURADNIKA 2.3.3. TJEDNA I GODIŠNJA ZADUENJA OSTALIH DJELATNIKA DOMA
3. PODACI O ORGANIZACIJI RADA
3.1. ORGANIZACIJA SMJENA RADA ODGAJATELJA 3.2. RASPORED RADA NONE PAZITELJICE 3.3. RASPORED RADA U KUHINJI 3.4. GODIŠNJI KALENDAR RADA 3.5. PODACI O BROJU UENIKA I BROJU ODGOJNIH SKUPINA 3.6. ŠKOLE KOJE POHAAJU UENICE I BROJ UENICA PO RAZREDIMA
4. TJEDNI I GODIŠNJI BROJ SATI PO OBLICIMA ODGOJNO-OBRAZOVNOG
RADA
4.1. TJEDNI I GODIŠNJI BROJ SATI IZBORNIH PROGRAMA 4.2. TJEDNI I GODIŠNJI BROJ SATI POSEBNIH PROGRAMA
5. PLANOVI RADA RAVNATELJA, ODGOJNO-OBRAZOVNIH I OSTALIH
DJELATNIKA DOMA
5.1. PLAN RADA RAVNATELJA 5.2. PLAN RADA STRUNOG SURADNIKA PEDAGOGA 5.3. PLAN RADA TAJNIŠTVA 5.4. PLAN RADA RAUNOVODSTVA 5.5. PLAN RADA MEDICINSKE SESTRE
4
6. PLAN RADA DOMSKOG ODBORA I STRUNIH TIJELA 6.1. PLAN RADA DOMSKOG ODBORA 6.2. PLAN RADA ODGAJATELJSKOG VIJEA 6.3. PLAN RADA VIJEA RODITELJA 6.4. PLAN RADA VIJEA UENIKA 7. PLAN STRUNOG OSPOSOBLJAVANJA I USAVRŠAVANJA 7.1. STRUNO USAVRŠAVANJE U DOMU 7.2. STRUNO USAVRŠAVANJE IZVAN DOMA 7.2.1. STRUNA USAVRŠAVANJA NA UPANIJSKOJ RAZINI 7.2.2.STRUNA USAVRŠAVANJA NA DRAVNOJ RAZINI 8. PODACI O OSTALIM AKTIVNOSTIMA U FUNKCIJI ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA I POSLOVANJA DOMA
8.1. PLAN KULTURNE I JAVNE DJELATNOSTI DOMA 8.2. PLAN ODRAVANJA RODITELJSKIH SASTANAKA 8.3. PLAN ZDRAVSTVENO-SOCIJALNE ZAŠTITE UENIKA 8.4. PLAN ZDRAVSTVENE ZAŠTITE DJELATNIKA DOMA 8.5. DOMSKI PREVENTIVNI PROGRAM
9. PRILOZI 9.1 GODIŠNJI PLANOVI I PROGRAMI RADA ODGAJATELJA S PLANOVIMA STRUNOG USAVRŠAVANJA 9.2. RJEŠENJA O TJEDNIM ZADUENJIMA ODGAJATELJA
5
Naziv doma: ENSKI AKI DOM Adresa doma: IRIL-METODOVA 26 upanija: SPLITSKO-DALMATINSKA UPANIJA Telefonski broj: 021/420-507 ; 021/420- 500; 021/420-502 Broj telefaksa: 021/486-632 Internetska pošta: [email protected] Internetska adresa: www.zenskidjackidom-split.hr Šifra doma: 17-126-523 Matini broj doma: 3429164 OIB: 05548954773 Upis u sudski registar (broj i datum): Us-43/88 10.6.1988. Ravnatelj doma: LJILJANA BULJUBAŠI Broj uenika (kapacitet): 153 Broj uenika s teškoama u razvoju: 3 Ukupan broj odgojnih skupina: 7 Broj radnika: 27 Broj odgajatelja: 7 Broj strunih suradnika: 1 Broj ostalih radnika: 18 Broj pripravnika: 0 Broj strunih osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa
0
Broj mentora i savjetnika: 2 Broj voditelja SV-a: 0 Broj raunala u domu: 19 Broj športskih dvorana: 0 Broj športskih igrališta: 0 Domska knjinica: 1 Domska kuhinja: 1
6
1. PODACI O UVJETIMA RADA 1.1. Podaci o upisnom podruju
Ueniki domovi su srednjoškolske ustanove namijenjene redovnim uenicima koji se
školuju izvan mjesta stalnog boravka. Najvei broj uenica je iz Splitsko-dalmatinske upanije (100 uenica), iz Šibensko-kninske upanije je 4 uenica, iz Dubrovako-neretvanske upanija je 27 uenica, iz Osjeko-baranjske upanije je 1 uenica, iz Zagreba je 5 uenica, iz Karlovake upanije je 1 uenica, iz Liko-senjske upanije su 2 uenice , a iz susjedne drave BIH su 2 uenice .
1.2. Unutrašnji domski prostori
Dom svoj rad organizira u dvije zgrade i dvije pomone zgrade. U jednoj zgradi (novoj
zgradi) u prizemlju su smješteni uredski prostori, recepcija, 3 spavaonice, 1 uionica i pripadajui sanitarni vorovi. Na 1. katu je smješteno 7 spavaonica, 1 ured, 1 uionica i sanitarni vorovi, na 2. katu je smješteno 7 spavaonica, 1 ured, 1 uionica i sanitarni vorovi što znai da je u ovoj zgradi smješteno 17 spavaonica sa 84 kreveta.
U drugoj zgradi (staroj zgradi) se u prizemlju nalazi peglaonica, trim kabinet (koji se koristi i kao uionica) i velika višenamjenska prostorija – tv sala, sala za sastanke i sala za domske priredbe i druge aktivnosti. Na prvom katu je 9 spavaonica i sanitarni vorovi i 1 ured. Na meukatu su 4 spavaonice i sanitarni vorovi. Na drugom katu je 1 ured, 9 spavaonica i sanitarni vorovi. U ovoj zgradi su ukupno 22 spavaonice sa 69 kreveta.
Ukupno Dom raspolae sa 39 spavaonica sa 153 kreveta od ega je: - 5 dvokrevetnih soba - 9 trokrevetnih soba - 17 etverokrevetnih soba - 8 šesterokrevetnih soba U jednoj pomonoj zgradi smještena je praonica, radionica, ekonomat i skladište. U drugoj
pomonoj zgradi smještena je kuhinja i blagovaonica sa 48 sjedeih mjesta što zadovoljava potrebe Doma.
1.3. Domski okoliš
dobra
7
NASTAVNA SREDSTVA I POMAGALA
STANJE
Audiooprema: Radio prijamnici 6 klavijature 1 Video i fotooprema: fotoaparat 3 videokamera 1 Informatika oprema: Osobna raunala 12 Prijenosna raunala 7 Ostala oprema: projektor 3 platno 2 televizori 6
1.4.1. Knjini fond doma
KNJINI FOND STANJE Lektirni naslovi (I. – IV. razred) Knjievna djela Struna literatura za odgajatelje Ostalo
U K U P N O 2535 asopis Unikat - pretplata Školske novine - pretplata
1.5. Plan obnove i adaptacije
Što se preureuje ili obnavlja Za koju namjenu Namještaj za uenice i djelatnike
Trim kabinet za uenice Vrata od soba u novoj zgradi istu
Informatiki kabinet ured za raunovodstvo Ured tajništva i raunovodstva ured ravnatelja
Strop 1. kata, san.vor istu Uionica i sobe u prizemlju istu
8
2. PODACI O IZVRŠITELJIMA POSLOVA I NJIHOVIM RADNIM ZADUENJIMA U 2017./20178. ŠKOLSKOJ GODINI 2.1. Podaci o odgojno-obrazovnim radnicima 2.1.1. Podaci o odgajateljima
Red. broj
Mentor- savjetnik
1. Daria Sladoevi Dipl. uitelj VII 2. Zrinka Šari Muini Prof. biol. i kemije VII 3. Vera Bioi Prof.pedagogije VII 4. Vlatka Vladilo Prof.pedagogije i tal.jez. VII 5. urica Kamenjarin Prof.pov.umj. i prof. fil. VII savjetnik 6. Majda Barada Prof. biologije i kemije VII savjetnik 7. Maja Jelavi-Šako Mag.pedagogije i hrvatskog
jez. VII
Red. broj
Radno mjesto
Mentor- savjetnik
VII ravnatelj mentor
VII pedagog
Red. broj
stru. spreme
Radno mjesto
3. Marija Tei Ekon.teh. IV Raunovodstv eni radnik
4. Marina Bauk Med.sestra IV Med.sestra 5. Marija Raji Ekon.teh. IV Noni pazitelj
6. Marija Lovri Ekon.teh. IV Ekonom/sklad ištar
7. Lovre Kekez Pomorski ing. VI domar 8. Zoran Masla elektriar IV domar 9. Anka Majdov kuhar V kuhar 10. Katica Modri kuhar KV kuhar 11. Mirjana Rogulj kuhar KV kuhar 12. Rosa Lasi kuhar KV kuhar 13. Saša Mijailovi kuhar KV kuhar 14. Irena Kurili kuhar KV kuhar 15. Nada Vlaši konobar KV spremaica 16. Mirjana Marovi NKV OŠ spremaica 17. Milenka Hrsti NKV OŠ pralja
18. Jelena ubi Prof.njem.i
tal.jez. VSS Noni pazitelj
2.2.1- Podaci o strunom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa U školskoj godini 2017./2018. planiramo osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa – jednu osobu na radno mjesto voditelja raunovodstva/materijalni knjigovoa.
10
2.3. Tjedna i godišnja zaduenja djelatnika doma 2.3.1. Tjedna i godišnja zaduenja odgajatelja
Red. broj
Vod. MSV
Ukupno neposredn
og rada
Ostali poslovi
UKUPNO Tjedn
o Godišnj
e 1. Daria Sladoevi 1. 22 2 2 2 28 12 40 2008
2. Zrinka Šari
Muini 2. 22 2 2 2 28 12 40 2008
3. Vera Bioi 3. 22 2 2 2 28 12 40 2008 4. Vlatka Vladilo 4. 22 2 2 2 28 12 40 2008
5. urica
Kamenjarin 5. 22 2 2 2 28 12 40 2008
6. Majda Barada 6. 22 2 2 2 28 12 40 2008
7. Maja Jelavi- Šako
11
Red. broj
Red. broj
(od – do)
Broj sati
raunovodstva 7,30-15,30 40 2008
radnik 7,30-15,30 40 2008
Subota 6:00-14:00 0
22,00-6,00
7. Lovre Kekez Pomorski ing. domar Jutro6,00-14,00 Pp 14,00-22,00
40 2008
40 2008
Jutro 6,00-14,00 PP 13,00-21,00
Subota 6:00-14:00 Nedjelj 6:00-
Jutro 6,00-14,00 PP 13,00-21,00 Subota 6::-14:00 Nedjelja 6:00-
14:00
Jutro 6,00-14,00 PP 13,00-21,00
Subota 6:0014:00 Nedjelja 6:00-
Jutro 6,00-14,00 PP 13,00-21,00
Subota 6:00-14:00 Nedjelja 6:00-
Jutro 6,00-14,00 PP 13,00-21,00
Jutro 6,00-14,00 PP 13,00-21,00
Subota 6:00-14:00 Nedjelj 6:00-14:0
Subota6,00-11,00 40 2008
16. Mirjana Marovi
Subota6,00-11,00 40 2008
17. Milenka Hrsti NKV pralja 6,00-14,00 40 2008 18. Jelena ubi Prof.nj.i tal.jez. Noni pazitelj 22:-6:00 40 2008
14
3. PODACI O ORGANIZACIJI RADA 3.1. Organizacija smjena rada odgajatelja Raspored zapopslenika u Domu pokriva cjelodnevno 24-satno radno vrijeme. Odgajateljice, pedagoginja i medicinska sestra rasporeene su u dnevnoj smjeni i vikendima od 6:00-22:00, a nona paziteljica u nonoj smjeni (22:00-6:00) . Odgajateljice rade u dvije smjene: jutarnja i poslijepodnevna smjena, koje se tjedno izmjenjuju. Raspored rada je organiziran tako da u jednoj smjeni rade 3 odgajateljice, a u drugoj smjeni 4 odgajateljice. U pravilu su odgajateljice u smjeni kada su uenice iz odgojne skupine u Domu što olakšava organizaciju rada, uenja i radnih aktivnosti. Raspored rada odgajatelja za nastavnu godinu 2017./2018.:
TJEDAN
Rad.vrijeme
JUTRO
Rad.vrijeme
POSLIJEPODNE
Vera Vlatka
15
11,00-17,00 13,00-19,00 14,00-20,00 16,00-22,00
Maja D M Z
D- Daria Sladoevi; Z- Zrinka Šari Muini; Vera- Vera Bioi; Vlatka – Vlatka Vladilo; – urica Kamenjarin ; M – Majda Barada; L- Lucija Prni; Maja Jelavi- Šako
RASPORED DEURSTVA ODGAJATELJA SUBOTOM od 9:00 DO 14:00 SATI IME I PREZIME ODGAJATELJ 9.9.2017. Vlatka Vladilo 16.9.2017. urica Kamenjarin 23.9.2017. Majda Barada 30.9.2017. Maja Jelavi-Šako 7.10.2017. Daria Sladoevi 14.10.2017. Zrinka Šari Muini 21.10.2017. Vera Bioi 28.10.2017. Vlatka Vladilo 4.11.2017. urica Kamenjarin 11.11.2017. Majda Barada 18.11.2017. Maja Jelavi-Šako
18
25.11.2017. Daria Sladoevi 2.12.2017. Zrinka Šari Muini 9.12.2017. Vera Bioi 16.12.2017. Vlatka Vladilo 20.1.2018. urica Kamenjarin 27.1.2018. Majda Barada 3.2..2018. Maja Jelavi-Šako 10.2.2018. Daria Sladoevi 17.2.2018. Zrinka Šari Muini 24.2.2018. Vera Bioi 3.3.2018. Vlatka Vladilo 10.3.2018. urica Kamenjarin 17.3.2018. Majda Barada 24.3.2018. Maja Jelavi-Šako 14.4.2018. Daria Sladoevi 21.4.2018. Zrinka Šari Muini 28.4.2018. Vera Bioi 5.5.2018. Vlatka Vladilo 12.5.2018. urica Kamenjarin 19.5.2018. Majda Barada 26.5.2018. Maja Jelavi-Šako 2.6.2018. Daria Sladoevi 9.6.2018. Zrinka Šari Muini
3.2. Raspored rada nonih paziteljica Na poslovima nonog pazitelja rade dvije djelatnice .Njihov raspored rada obuhvaa rad od ponedjeljka do petka od 22:00 do 6:00 sati i vikendima u okviru 40 satnog radnog vremena. Raspored rada se planira na mjesenoj razini . Za rujan raspored rada je: 3.9
. 4.9 .
5.9 .
6.9 .
7.9 .
8.9 .
9.9 .
10.9 .
11.9 .
12.9 .
13.9 .
14.9 .
15.9 .
16.9 .
17.9 .
M R
3 S 3 3 3 S 3 1 3 S S S 3 2 2.3
J S 3 S S S 3 2 2.3 S 3 3 3 S 3 1 18.9. 19.9. 20.9. 21.9. 22.9. 23.9. 24.9. 25.9. 26.9. 27.9. 28.9. 29.9. 30.9. MR S 3 3 3 S 3 1 3 S S S 3 1 J 3 S S S 3 2 2.3 S 3 3 3 S 2,3 *MR- Marija Raji J- Jelena ubi S-slobodna 3- trea smjena 1-prva smjena 2- druga smjena
19
3.3. Raspored rada u kuhinji Rad u kuhinji je organiziran u dvije smjene ( jutarnja i poslijepodnevna) Jutarnja smjena poinje s radom u 6,00 sati i traje do 14,00 sati, poslijepodnevna poinje u 13,00 sati i završava u 21,00 sat. Kuhar iz poslijepodnevne smjene radi subotom i nedjeljom od 6:00 do 14:00, a slobodne dane koristi petkom i ponedjeljkom. Rspored rada subotom i nedjeljom u kuhinji: 9.9. i 10.9.2017. – Mirjana Rogulj 16.9.i 17.9.2017. – Katica Modri 23.9. i 24.9.2017. – Irena Kurili 30.9. i 1.10.2017. – Rosa Lasi 7.10. i 8.10.2017. – Anka Majdov 14.10.i 15.10.2017. – Saša Mijailovi 21.10. i 22.10.2017. – Mirjana Rogulj 28.10. i 29.10.2017. – Katica Modri 4.11.i 5.11.2017. – Irena Kurili 11.11.i 12.11.2017.- Rosa Lasi 18.11. i 19.11.2017. – Anka Majdov 25.11. i 26.11.2017. – Saša Mijailovi 2.12. i 3.12.2017. – Mirjana Rogulj 9.12. i 10.12.2017. – Katica Modri 16.12.i 17.12.2017. – Irena Kurili 20.1.i 21.1.2018. – Rosa Lasi 27.1.i 28.1.2018. – Anka Majdov 3.2- i 4.2.2018. – Saša Mijailovi 10.2. i 11.2.2018. – Mirjana Rogulj 17.2. i 18.2.2018.- Katica Modri 24.2. i 25..2.2018. – Irena Kurili 3.3. i 4.3..2018. – Rosa Lasi 10.3. i 11.3.2018. – Anka Majdov 11.3.-12.3.2018. – Saša Mijailovi 17.3. i 18.3.2018. – Mirjana Rogulj 24.3. i 25.3.2018. –Katica Modri 14.4. i 15.4.2018.- Irena Kurili 21.4. i 22.4.2018. – Anka Majdov 28.4. i 29.4.2018. – Saša Mijailovi 5.5. i 6.5.2018. – Mirjana Rogulj 12.5. i 13.5.2018. – Katica Modri 19.5. i 20.5.2018. – Irena Kurili 26.5. i 7.5.2018. – Rosa Lasi 2.6. i 3.6.2018. – Anka Majdov 9.6. i 10.6.2018.- Saša Mijailovi
20
3.4.Godišnji kalendar rada Uenice u Dom useljavaju 3.9.2017.g. što je sukladno Odluci o poetku i završetku nastavne godine u srednjoškolskim ustanovama, koju je donio Ministar u travnju 2017.g. Uenice u domu spavaju i hrane se 7 dana u tjednu tako da dom radi 24 sata 7 dana u tjednu. 1. polugodište završava 22.12.2017.g., a uenice iz Doma odlaze svojim kuama 23.12.2017.g. i vraaju se 14.1.2018.g. kada poinje 2.polugodište. Na proljetni odmor uenice iz Doma odlaze 29.3.2018.g. i vraaju se 8.4.2018.g., a na ljetne praznike odlaze 16.6.2018.g. Za uenice koje budu upuene na dopunsku nastavu organizirat e se rad sukladno njihovu rasporedu odravanja do 30. lipnja 2018.g. jer do tada je potpisan ugovor s roditeljima i do tada sufinancira upanija smještaj i prehranu uenica. Za sve dravne praznike i blagdane e se organizirati rad u Domu.
21
Odg.skupina Broj
3.6. Škole koje pohaaju uenice i broj uenica po razredima
ŠKOLA/RAZRED I II III IV V
I.gimnazija 1 1 2 1 5
II. gimnazija 2 2 4
III. gimnazija 1 2 2 5
IV. gimnazija Marko Maruli
Privatna jezina škola „Pitagora“
Prirodoslovna tehnika škola
Obrtnika škola 11 13 7 31
Ekonomsko- birotehnika škola
Dental centar Maruši
5 1 1 7
Škola likovnih umjetnosti
19 46 37 36 22 2 143
23
4. TJEDNI I GODIŠNJI BROJ SATI PO OBLICIMA ODGOJNO- OBRAZOVNOG RADA 4..1. Tjedni i godišnji broj sati izbornih programa
IZBORNI PROGRAM
recitatorskarrecitatorska Daria Sladoevi 2
Novinarska grupa urica Kamenjarin 2 70
Folklor Majda Barada 2 70
Klapa Vlatka Vladilo 2 70
Badminton Maja Jelavi-Šako
UKUPNO 16 560
POSEBNI PROGRAM
Izvršitelj programa
Planirano sati
T G
karaoke show Ciklus pedagoških
radionica: - Adaptacija (za 1.r. ) -Studij ili ivot (za 4.r) -Volim ivot (za 2. i 3.r)
Daria Sladoevi 2 70
Humanitarna akcija Zdenac
Ciklus pedagoških radionica:
- Adaptacija (za 1.r. ) -Studij ili ivot (za 4.r) -Volim ivot (za 2.i 3.r)
Zrinka Šari Muini
Vlatka Vladilo 2 70
Projekt SEMEP Program adaptacije Kreativne radionice Vera Bioi 2 70 Humanitarni rad Ciklus pedagoških radionica: -Adaptacija i Tehnike uenja (za 1.r.) - Studij ili ivot (za Majda Barada 2 70
25
4.r.) - Volim ivot (za 2.i 3.r.) Ciklus pedagoških radionica: Adaptacija (1. raz.) - Biblijkski kutak
Maja Jelavi-Šako 2 70
Tea Jeri 1 35
UKUPNO 15 525 5. PLANOVI RADA RAVNATELJA, ODGOJNO-OBRAZOVNIH I OSTALIH DJELATNIKA DOMA 5.1. Plan rada ravnatelja
Poslovi i radni zadaci tijekom školske godine 2017./2018.
Mjesec Sadraj rada Broj sati
1. POSLOVI PLANIRANJA I PROGRAMIRANJA
VI - IX Izrada Godišnjeg plana i programa rada Doma
VI – IX Izrada plana i programa rada ravnatelja
IX – VI Planiranje i programiranje rada Odgajateljskog vijea
VI – VIII
IX – VI Planiranje i organizacija ureenja okoliša Doma
IX – VIII
Ostali poslovi
IX – VIII
VIII – IX
VI – IX Izrada strukture radnog vremena i zaduenja odgajatelja
IX – VII
IX – VI Organizacija i koordinacija zdravstvene i socijalne zaštite uenika
IX – VI Organizacija i priprema izleta
IX – VIII
IV – VII
IX – VI Organizacija i koordinacija obiljeavanja dravnih blagdana i praznika
IX – VI Organizacija zamjena nenazonih odgajatelja
I-VI Poslovi vezani uz Domijadu
I i VIII Organizacija popravaka, ureenja, adaptacija prostora
IX – VIII
Ostali poslovi
3.PRAENJE REALIZACIJE PLANIRANOG RADA DOMA
IX – VI Praenje i uvid u ostvarenje Plana i programa rada doma
XII - VI Vrednovanje i analiza školskog uspjeha uenica na kraju odgojno obrazovnih razdoblja
IX – VI Administrativno pedagoško instruktivni rad s odgajateljima, pedagogom i pripravnicima
IX – VIII
IX – VIII
IX – VIII
IX – VIII
IX – VIII
IX – Suradnja sa Sindikalnom podrunicom doma
27
VIII
IX – VIII
IX – VI Briga o sigurnosti, pravima i obvezama uenika
IX – VIII
IX – VIII
IX – VIII
Uvoenje pripravnika u odgojno-obrazovni rad
Poslovi oko napredovanja odgajatelja i strunih suradnika
IX – VIII
Ostali poslovi
IX – VIII
IX – VIII
IX – VIII
IX – VIII
IX – VIII
IX – VIII
VIII – IX
VIII i I Organizacija nabave i podjele potrošnog materijala
IX – VIII
Ostali poslovi
IX – VIII
Predstavljanje doma
IX – VIII
IX – VIII
IX – VIII
IX – VIII
IX – VIII
IX – VIII
IX – VIII
IX – VIII
IX – VIII
IX – VIII
IX – VI Struno usavršavanje u matinoj ustanovi
IX – VI Struno usavršavanje u organizaciji SV-a, MZOŠ-a, AZZO-a, HUUD- a, UHSR-a
IX – VI Struno usavršavanje u organizaciji ostalih ustanova
IX – VI Praenje suvremene odgojno obrazovne literature
IX – VI Ostala struna usavršavanja
142
29
Ostali nepredvidivi poslovi
5.2. Plan rada strunog suradnika pedagoga
GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA PEDAGOGINJE ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./18.
A. Tijekom nastavne godine
a) RAD S UENICAMA
- Upoznavanje s novim uenicama - Upoznavanje uenica s izbornim programima - Poticanje uenica na sudjelovanje u izbornim programima - Obilaenje uenica - Pregled urednosti doma - Sudjelovanje u radu Vijea uenica - Individualni rad s uenicama - Identifikacija uenica s posebnim potrebama - Voenje brige o odgojno zapuštenim uenicama - Pomaganje uenicama koje doivljavaju neuspjeh - Poticanje na odravanje istoe ivotnog prostora - Poticanje na zdravu prehranu - Pomaganje u izgradnji samopouzdanja uenica - Pomaganje uenicama s teškoama u uenju i ponašanju - Obavljanje profesionalne orjentacije - Voenje pedagoških radionica - Prisustvovanje na sastancima odgojnih skupina
340
- Individualni i skupni savjetodavni rad s odgajateljima - Razmjenjivanje informacija o uenicama - Razmjenjivanje informacija o radu i novostima u podruju rada
80
30
- Voenje pedagoških radionica - Obiljeavanje dana pješaenja - Društvene igre - Gledanje filma - Obiljeavanje Dana ruiastih majica
35
IZBORNI PROGRAM: Stolni tenis Cilj: - vjebati stolni tenis Specifini ciljevi
- Korisno provoenje slobodnog vremena - Razvijati naviku bavljenja sportom - Razvijati motorike sposobnosti - Zadovoljiti potrebu za zabavom i afirmacijom
• Vremenik: program se provodi od listopada 2017. do lipnja 2018.: Listopad: Formirati sekciju stolnog tenisa, upoznavanje uenica s radom sekcije stlnog tenisa, Listopad-lipanj: rad na svladavanju servisa, forhend i bekend udarca Travanj-svibanj: Nastupi na Domijadi • Troškovnik: potrebna sredstva za provoenje programa osigurat e enski aki dom Split
70
STRUNO-METODIKA PRIPREMA
- za rad izbornog programa: stolni tenis - za pedagoške radionice - za individualne razgovore - za roditeljske sastanke - za sadraje posebnih programa
- za pomo u uenju uenicama
35
35
SURADNJA S RODITELJIMA I ŠKOLOM - individualni razgovori s roditeljima - roditeljski sastanci u Domu - suradnja sa strunim suradnicima škola
35
31
RAD U STRUNIM TIJELIMA DOMA I IZVAN DOMA - rad u Vijeu odgajatelja
35
Domijadi, oproštaju s maturanticama
Sadraj Broj planiranih sati godišnje
OSTALI POSLOVI U TJEDNIMA KADA NEMA NASTAVE 184
ADMINISTRATIVNI POSLOVI: - Sudjelovanje u izradi Godišnjeg plana i programa rada doma - Planiranje i programiranje odgojnog rada u suradnji s odgajateljima i ostalim lanovima Odgajateljskog vijea - Planiranje i programiranje rada pedagoga - Planiranje i programiranje Preventivnih programa - Pomaganje Vijeu uenica u planiranju i programiranju rada
50
56
10
RAD U STRUNIM TIJELIMA DOMA I IZVAN DOMA - rad u Vijeu odgajatelja
20
OSTALO 8
Pedagoginja radi na pola radnog vremena – 20 sati tjedno.
PLAN I PROGRAM STRUNOG USAVRŠAVANJA ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./18.
Kolektivno usavršavanje: 1. SV, studeni, voditeljica: Silvija Katavi 2. Dravni struni skup: Razvijanje profesionalnih kompetrencija strunih suradnika pedagoga, 8.11.2017. – 10.11.2017., Vodice 3 . SV, veljaa, voditeljica: Silvija Katavi 4. Zimska škola odgajatelja, trodnevna, oujak 5. SV, lipanj, voditeljica: Silvija Katavi Individualno usavršavanje: 1. Shaw, R. (2009): Epidemija popustljivog odgoja, Zagreb, VBZ 2. Nazare-Aga, I. (2006.): Manipulatori su medu nama, Zagreb, Škorpion 3. Klippert, H. (2001.): Kako uspješno uiti u timu, Zagreb, Educa 4. Školske novine 5. www.st-pedagozi.net
33
Mjesec Sadraj rada Broj sati
IX - VIII
Priprema, obrada i dostavljanje akata, dopisa i drugih materijala vezanih uz zasnivanje radnog odnosa zaposlenika u Domu
313
IX - VIII
Vodi i odgovoran je za kadrovsku dokumentaciju te rješava sporna kadrovska pitanja
160
IX – VIII
Brine o registraciji i obavlja druge poslove koji se odnose na statusne promjene Doma
40
zaposlenicima 100
IX - VIII
Izdaje razne potvrde uenicama te odreene dopise roditeljima uenica 112
IX - VIII
Izrauje ugovore i druge pravne akte te brine o imovinsko-pravnim odnosima Doma
292
IX - VIII
Prati zakonsku regulativu i brine o usklaivanju opih akata sa zakonskim promjenama i obavlja pravne poslove za potrebe Doma
100
IX – VIII
Brine o primjeni zakona, drugih propisa i opih akata u poslovanju Doma 232
IX - VIII
Daje pravne savjete i struna tumaenja te upuuje zaposlenike koji obavljaju financijsko-raunovodstvene poslove na vaee propise i pomae
im u primjeni istih 40
IX - VIII
Sudjeluje u pripremi materijala za sjednice Domskog odbora prema uputama predsjednika Domskog odbora, odnosno ravnatelja Doma
54
IX - VIII
Nazoan na sjednicama Domskog odbora u svojstvu zapisniara i strunog suradnika iz podruja svog djelokruga rada
30
IX - VIII
Izrauje zapisnik, te odluke i zakljuke koje donosi Domski odbor ili ravnatelj Doma te brine o dostavi istih naznaenim subjektima
(ustanovama, poduzeima, pojedincima i sl.) 70
IX – VIII
Zastupa Dom u radnim i drugim sporovima na osnovu punomoi ravnatelja Doma te vodi imovinsko-pravnu dokumentaciju u svezi pripadajue
imovine (nekretnina) Doma 25
IX – VIII
Surauje i kontaktira s koordinatorom slube zaštite radi kontrole i praenja poslova zaštite na radu, protupoarne zaštite, poslova sigurnosti, poslova
odravanja objekta, opreme i raznih ureaja 80
IX – VIII
60
34
IX – VIII
Kontaktiranje s roditeljima i Centrima za socijalnu skrb u svezi plaanja 120
IX – VIII
Obavlja i druge upravno-pravne poslove odreene zakonom ili drugim propisima i opim aktima Doma te one koje mu odredi ravnatelj Doma
180
U k u p n o s a t i : 2008
5.4. Plan rada raunovodstva
Mjesec Sadraj rada Broj sati
IX - VIII
IX - VIII
Odgovara za ispravnu primjenu zakonskih propisa, za tono i aurno voenje knjigovodstva
100
osnovi osobnih izdataka, materijalnih izdataka i po drugim osnovama 340
IX - VIII
Provjera i utvrivanje zakonske ispravnosti i raunske tonosti dokumenata na osnovu kojih plaa raune
392
IX - VIII
Obraunavanje i plaanje propisanih poreza i pravilna likvidacija i isplaivanje svih obveza
140
Izraivanje financijskih planova poslovanja i pratiti njihovu primjenu 80
XII - I Odgovornost za izradu i pravovremenu dostavu izvješa o radu Dravnom
uredu za reviziju i ostalim nadlenim tijelima 64
IX - VIII
100
Kontaktiranje s kupcima i dobavljaima u svezi plaanja rauna 80
35
IX - VIII
IX - VIII
Obavljati i druge poslove vezane za knjigovodstvo, a odreene su zakonom ili drugim propisima i opim aktima Doma
142
U k u p n o s a t i: 2008
5.5.Plan rada medicinske sestre PLAN I PROGRAM RADA MEDICINSKE SESTRE ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018.
PODRUJE RADA:
HIGIJENSKIH UVJETA U DOMU
-Svakodnevna kontrola urednosti i estetskog izgleda uenikih soba i sanitarnih vorova -praenje osobne higijene uenika -nadzor nad higijenom kuhinje i blagovaonice - praenje osobne higijene i zdravlja kuhinjskog osoblja - uvid i opaanje kod promjene posteljine -Voenje evidencije i upuivanje osoblja kuhinje i ekonomata na sanitarne preglede i edukaciju i polaganje higijenskog minimuma prema: Pravilniku o nainu i stjecanju osnovnog znanja o higijeni namirnica osoba koje rade u proizvodnji i prometu ivenih namirnica - uvid i opaanje u provoenju HACCP sustava - organiziranje i provoenje deratizacije i dezinsekcije
tijekom cijele
322
- izrada jelovnika u suradnji s ravnateljicom, kuharicama, ekonomom i uenicama - izraun kalorijske vrijednost i balansiranje jelovnika - briga o pravilnoj i zdravoj prehrani kao i razvijanju i stjecanju pravilnih prehrambenih
282
36
9. – 6. mj
ZDRAVSTVENA SKRB UENICA
9-6 mj. i po
285
37
ZDRAVSTVENI
ODGOJ
- svakodnevno zdravstveno prosvjeivanje i prevencija potencijalne ovisnosti: pušenje, alkohol - higijena – ta dobra stara voda (tribina) med. sestra - intimna higijena (tribina) – med. sestra - prevencija prehlade, viroze i gripe (tribina) – med sestra - obiljeavanje dana borbe protiv trgovanja ljudima (pano) – med. sestra - pravilna upotreba lijekova – što znamo o antibioticima – med. sestra - obiljeavanje svjetskog dana borbe protiv AIDS-a (pano, upitnik – koliko znamo)-med. sestra - dobrovoljno darivanje krvi – uloga i znaaj tribina – med. sestra - ovisnost o internetu i društvenim igricama – tribina dipl. sociologinja Anita udina - osnove prve pomoi – 4 modula - predavanje, vjebe – med sestra - priprema uenica za Gradsko natjecanje iz vještina pruanja prve pomo - intimno zdravlje ene – med. sestra
kroz godinu
9. mj
10.mj 11.mj
11. mj
3-4 mj.
kroz godinu
Crveni kri, ZZJZ, Ina Petric, dr.med., spec.šk.med, Flora Mojsovi - Miji, dr.med.spec.obit.med. Gjirli Maja - dr. med. ginekolog, Vanja Markovi, dr.med. dent Rumora Raji eljana, dr.med.dent
kroz godinu
74
OSTALO
- deurstvo na porti - rad u upisnoj komisiji - inventura - sudjelovanje na sjednicama Vijea odgajatelja - sudjelovanje na sjednicama Domskog odbora - dnevni odmor
kroz godinu
38
6. PLAN RADA DOMSKOG ODBORA I STRUNIH TIJELA 6.1. Plan rada Domskog odbora
Mjesec Sadraj rada Izvršitelji
IX
Usvajanje Izvješa o realizaciji plana i programa za 2016./2017. šk. god.
Usvajanje Godišnjeg plana i programa rada za 2017./2018.šk.god.
lanovi
XII
Financijski plan za 2018.g. s projekcijama za 2019. i 2020.g. Usvajanje financijskog izvješa za 2017.g.
Plan nabave za 2018.g. lanovi
IV
Donošenje odluke o raspisivanju natjeaja za prijam uenica u Dom u šk. god. 2018./2019.
Odluka o nagradama uenicama lanovi
VI
Uspjeh uenica na kraju nastavne godine Uspjeh uenica na regionalnoj i dravnoj Domijadi
Odluka o uplati uenica prema Pravilniku o formiranju i korištenju namjenskih sredstava za potrebe uenica
lanovi 6.2. Plan rada Odgajateljskog vijea
Mjese c
IX
Uspjeh uenica na kraju školske godine 2016./2017. Raspored novih uenica po odgojnim skupinama
Raspored slobodnih aktivnosti Program adaptacije
Izvješe o realizaciji plana i programa rada Doma u školskoj godini 2016./2017.
Godišnji plan i program rada Doma u školskoj godini 2017./2018. Izvješe s Ljetne škole za odgajatelje
Raspored odravanja roditeljskih sastanaka
Raspored odravanja slobodnih aktivnosti Obiljeavanje Dana kruha
Izlet u Klis i Sinj– Program adaptacije
Ravnatelj Odgajatelji
ce Pedagog
Obiljeavanje Dana sjeanja na Vukovar, posjet Vukovaru Raspored odravanja Kviskoteke
Ravnatelj Odgajatelji
ce Pedagog
Analiza stanja u odgojnim grupama Prijedlog pedagoških mjera Obiljeavanje Sv. Nikole Obiljeavanje Sv. Lucije
Organizacija i odravanje boine priredbe Posjet Uenikom domu Marija Jambrišak u Zagrebu
Ravnatelj Odgajatelji
ce Pedagog
I
Uspjeh uenica na kraju 1. polugodišta Analiza stanja u odgojnim grupama
Prijedlog pedagoških mjera Analiza maturalnih veeri za uenice
Ravnatelj Odgajatelji
ce Pedagog
Obiljeavanje maškara Duhovna obnova u Taboru
Ravnatelj Odgajatelji
ce Pedagog
Zimska škola odgajatelja
Regionalna domijada Izvješe sa zimske škole odgajatelja
Ravnatelj Odgajatelji
ce Pedagog
Dravna Domijada Organizacija i odravanje priredbe za Ispraaj maturantica
Zamolbe za nastavak korištenja Doma 46. Kulturno-umjetnika smotra mladih u Lori
Posjet uenica i djelatnika Uenikog doma Marija Jambrišak , Zagreb
Ravnatelj Odgajatelji
ce Pedagog
40
VI
Uspjeh uenica na kraju nastavne godine Broj slobodnih mjesta u domu
Upisi u dom Izvješa
VII
Molbe za slobodna mjesta u Dom Plan slobodnih aktivnosti za školsku godinu 2018./2019.
Ljetna škola za odgajatelje Raspored godišnjih odmora
Ravnatelj Odgajatelji
ce Pedagog
Mjesec Sadraj rada Izvršitelji
IX
Izvješe o realizaciji plana i programa rada Doma u šk.god.2016./2017. Godišnji plan i program rada Doma u šk.god.2017./2018.
Konstituiranje Vijea roditelja Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Vijea roditelja
Ravnatelj Roditelji
Analiza slobodnih aktivnosti Ravnatelj Roditelji
VI Analiza uspjeha uenica na kraju nastavne godine
Analiza uspjeha uenica na regionalnoj i dravnoj Domijadi Ravnatelj Roditelji
6.4. Plan rada Vijea uenika
Mjesec Sadraj rada Izvršitelji
sudjeluju u organizaciji Boine priredbe i Maskembala
- predlaganje dodatnih aktivnosti (izrade plakata ili provoenje pedagoških radionica)
- predlaganje promjena i po potrebi osmišljavanje naina kako postii promjenu
lanovi Vijea uenica Pedagoginja
lanovi Vijea
41
pedagoške radionice za sve zainteresirane uenice doma (ili provesti neku treu aktivnost po izboru uenica)
uenica Pedagoginja
- vrednovanje aktivnosti Vijea uenica (plakata ili radionice)
- predlaganje promjena i po potrebi osmišljavanje naina kako postii promjene
lanovi Vijea uenicva Pedagoginja
- razmatranje ostvarenosti Plana i programa rada Vijea uenica
lanovi Vijea uenicva Pedagoginja
7. PLAN STRUNOG OSPOSOBLJAVANJA I USAVRŠAVANJA Svaki odgajatelj duan je voditi evidenciju o permanentnom usavršavanju u obrascu Individualni plan i program permanentnog usavršavanja za školsku godinu 2017./2018., a planovi strunog usavršavanja su dio godišnjeg plana i programa rada svakog odgjatelja i nalaze se u prilogu. 7.1. Struno usavršavanje u Domu
Sadraj permanentnog usavršavanja Ciljane skupine Vrijeme
ostvarenja Praenje asopisa Edukator RRif
raunovodstvo Tijekom godine
Školske novine asopis Unikat Predstavljanje strunih tema na Odgajateljskim vijeima
Odgajatelji Pedagog ravnatelj
42
Medicinska sestra ekonom
Svi djelatnici doma Tijekom godine
7.2. Struna usavršavanja izvan Doma 7.2.1. Struna usavršavanja na upanijskoj razini
Organizator usavršavanja
Namijenjeno Vrijeme
Tijekom godine
Tijekom godine
Organizator usavršavanja
Namijenjeno Vrijeme
ostvarenja AZOO (zimska i ljetna škola za odgajatelje u uenikim domovima)
odgajatelji Medicinska sestra
Tijekom godine
Ravnatelj pedagog
Tijekom godine
43
8. PODACI O OSTALIM AKTIVNOSTIMA U FUNKCIJI ODGOJNO- OBRAZOVNOG RADA I POSLOVANJA DOMA 8.1. Plan kulturne i javne djelatnosti Doma .
Mjesec Sadraji aktivnosti Nositelji aktivnosti
IX Ureivanje panoa za doek uenica Zrinka Šari Muini Odgajatelji po katovima
X
Obiljeavanje Dana kruha Obiljeavanje Dana neovisnosti Posjet Klisu i Sinju
Odgajateljice 1. Smjena Odgajateljice 2. smjena
Vlatka Vladlio urica Kamenjarin
Vlatka Vladilo Zrinka Šari Muini urica Kamenjarin
Ravnateljica
XII
urica Kamenjarin Odgajateljsko vijee Odgajateljsko vijee
Daria Sladoevi Zrinka Šari-Muini Vlatka Vladilo
II
Zrinka Šari Muini Vlatka Vladilo
Tea Jeri
Vlatka Vladilo Zrinka Šari-Muini
V
Dravna Domijada Priredba za odlazak maturantica 46. Kulturno-umjetnika smotra mladih u Lori Obiljeavanje Dana grada Sudjelovanje u Sajmu cvijea Posjet uenica iz doma Marija Jambrišak iz Zagreba s odgajateljicama
Odgajateljsko vijee
urica Kamenjarin
8.2 Plan odravanja roditeljskih sastanaka
U svakoj odgojnoj skupini planira se odrati najmanje dva roditeljska sastanka, a u etvrtoj i šestoj pet. Prvi roditeljski sastanak se odrava odmah na poetku mjeseca rujna prilikom dolaska uenica u Dom (3.9.2017.g.). Tema sastanka je upoznavanje roditelja s djelatnicima Doma, Kunim redom, Ugovorom, Statutom Doma i Etikim kodeksom Tema drugog roditeljskog sastanka je: analiza uspjeha uenica na kraju 2016./2017. školske godine, temeljni dokumenti Doma (Statut, Etiki kodeks, Pravilnik o kunom redu ), kalendar rada za ovu školsku godinu, izbor jednog roditelja u Vijee roditelja, suradnja roditelja s Domom (odgajateljicom) i druge teme po potrebi i izboru odgajateljica. 8.3. Plan zdravstveno-socijalne zaštite uenika Dom je ustanova u kojoj se osigurava smještaj i prehrana uenica. Dom treba osigurati uenicama pravilan i zdrav nain prehrane. Da bi to uspjeli suraujemo sa Zavodom za javno zdravstvo u provjeravanju kvalitete i kvantitete obroka i namirnica. Takoer ZZJZ provjerava sanitarne uvjete u kuhinji i cijelom Domu ( po Ugovoru izmeu Doma i ZZJZ). U zdravstvenoj zaštiti uenika posebna briga se vodi o jelovniku kojeg sastavlja medicinska sestra. Sve naše uenice prilikom dolaska u Dom ispunjavaju upitnik kojeg je izradila medicinska sestra. Tim upitnikom se daju podaci o zdravstvenom stanju uenice. Veina uenica ima izabranog lijenika (obiteljskog lijenika ), a u hitnim sluajevima emo upuivati uenice u lijenice Flore Mojsovi-Miji . 8.4. Plan zdravstvene zaštite djelatnika doma Prema l. 63. Kolektivnog ugovora za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama do kraja kalendarske godine 2018. planiramo uputiti na sistematski pregled 9 djelatnika . Ti djelatnici su:
1. Boinovi Bosanac Maja 2. Buljubaši Ljiljana 3. ubi Jelena 4. Kurili Irena 5. Grubi Mirjana 6. Lasi Rosa 7. Lovri Marija 8. Sladoevi Daria 9. Tei Marija
45
8.5. Domski preventivni program
PREVENTIVNI PLAN I PROGRAM RADA DOMA „UPOZNAJ SEBE“ ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./18.
A. U sklopu preventivnog programa su aktivnosti koje provodi pedagoginja sa zainteresiranim uenicama, aktivnosti koje provode pedagoginja i odgajateljice s uenicama, te aktivnosti koje provode odgajateljice zajedno sa zainteresiranim uenicama.
Kroz rujan ili listopad pedagoginja e organizirati gledanje filma za zainteresirane
uenice, a nakon filma e uslijediti rasprava o filmu. Obiljeit emo i Dan pješaenja na nain da e u šetnju krenuti i kroz jutro i poplijepodne sve zainteresirane uenice, odgajateljice i pedagoginja. Pedagoginja e odraditi po 4 pedagoške radionice sa svim uenicama svake od 7 odgojnih skupina, kroz sastanke odgojnih skupina. Svaka pedagoška radionica trajat e 60 minuta. Vrednovat e se dotadašnje aktivnosti na nain da e pedagoginja osmisliti i podijeliti kratki upitnik uenicama vezano za aktivnosti na kojima su prisustvovale. Upitnike e pedagoginja obraditi. Obiljeit emo Dan ruiastih majica kroz izradu plakata i nošenje ruiastih majica. U prosincu je u planu odlazak odgajateljica po dogovoru i zainteresiranih uenica u ensku zajednicu Cenacolo, u Meugorje.
Ciljevi aktivnosti su: jaanje samopoštovanja kod uenica, potaknuti uenice na argumentiranu raspravu, nauiti uenice neke tehnike zauzimanja za sebe, razviti osjeaj grupne povezanosti, vjebanje pruanja podrške i pomaganje sugovorniku da nae rješenje problema, potaknuti uenice na korisno provoenje slobodnog vremena.
RB TEMA NAIN PROVOENJA
1. Naknadni odabir gledanje filma 1.-5. 1.-7. rujan ili listopad
2. Obiljeavanje Dana pješaenja
šetnja od enskog akog doma, preko sjeverne strane Marjana do Bena, igre u prirodi, povratak istim putem
1.-5. 1.-7. listopad, trajanje oko 3 sata ujutro i 3 sata poslijepodne
3. Samopoštovanje pedagoška radionica
1.-5. 1.-7. rujan - oujak
4. Asertivnost pedagoška radionica
1.-5. 1.-7. rujan - oujak
pedagoška radionica
1.-5. 1.-7.
listopad - travanj
46
putovanje, prisustvovanje izlaganju, obilazak Cenacola
1.-5. 1.-7. prosinac
9. Obiljeavanje Dana ruiastih majica
izrada plakata i animiranje uenica i djelatnika na nošenje ruiastih majica
1.-5. 1.-7. veljaa
B. Osim navedenog, u planu je i pedagoška radionica koju e pedagoginja odrati za
odgajatelje i ostale lanove Odgajateljskog vijea, na jednoj od sjednica.
RB TEMA NAIN PROVOENJA
pedagoška radionica
Cilj aktivnosti: poticati samostalno i odgovorno odluivanje kod uenica C.Predavanja vanjskih suradnika za sve zainteresirane uenice doma, odrat e se prema sljedeem rasporedu:
RB TEMA NAIN PROVOENJA
Predavanje Odjela prevencije MUP-a
sve zainteresirane uenice doma
Anita udina, dipl. sociolog
sve zainteresirane uenice doma
47